Årsrapport NKT årsrapport 2007 / xxx lxxx xx 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2007. NKT årsrapport 2007 / xxx lxxx xx 1"

Transkript

1 Årsrapport 2007 NKT årsrapport 2007 / xxx lxxx xx 1

2 Indhold Side Kort fortalt års hoved- og nøgletal 5 Ledelsesrapport 2007 Belysning af regnskabets tal 6 Forventninger til NKTs Building Power strategi Corporate Governance 12 NKT aktien 14 Selskabsgennemgang NKT Cables 16 Nilfisk-Advance 22 NKT Photonics 27 NKT Flexibles 30 Koncernledelse 34 Påtegninger 35 Koncernregnskab Årsrapporten for 2007 er aflagt efter International Financial Reporting Standards, som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Udsagnene om fremtiden i denne årsrapport afspejler NKT Holding A/S ledelsens nuværende forventninger til fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagn om 2008 er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og de opnåede resultater kan derfor afvige fra forventningerne. der er gældende, såfremt misforståelser måtte opstå via den engelske oversættelse. Årsrapporten er til rådighed på og den distribueres elektronisk til alle, der har tilmeldt sig NKTs elektroniske nyhedsservice med oplysning om deres adresse. Et papirbaseret resumé af årsrapport 2007 vedlægges som bilag til generalforsamlingsindkaldelsen, der fremsendes pr. post til NKTs navnenoterede aktionærer. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger fra forventningerne er bl.a. - men ikke begrænset til - udviklingen i konjunkturerne og de finansielle markeder, ændringer i love og regler på NKT selskabernes markeder, udvikling i efterspørgsel efter produkter, konkurrenceforhold samt energi- og råvarepriser. Se i øvrigt afsnittet om risikoforhold under de enkelte selskabsbeskrivelser samt note 31 på side 73. NKT årsrapport 2007 er udgivet af NKT Holding A/S, Vibeholms Allé 25, 2605 Brøndby, CVR nr Tekst og produktion: NKT Holding A/S Billeder: Lars Thornblad Copyright: NKT, marts 2008 Årsrapporten er offentliggjort den 5. marts 2008 på dansk og engelsk via OMX Den Nordiske Børs, København. Det er den danske tekst, Henvendelser vedrørende årsrapporten bedes rettet til vores investorkontakt - se side NKT årsrapport 2007 / indhold

3 For NKT koncernens medarbejdere blev 2007 et år, hvor tempoet var højt, arbejdsindsatsen stor, og hvor vi fik belønningen i form af en resultatudvikling, der til fulde harmonerede med vores forventninger - på koncernniveau og på selskabsniveau. NKT koncernen som helhed nåede en omsætning på 13,5 mia. DKK og et resultat før skat tæt på 1 mia. DKK. Hermed er seneste forventninger realiseret, og det er samtidig resultater, der ligger væsentligt over de forventninger, vi havde ved indgangen til året. Også pengestrømme fra driften blev væsentligt forbedret med et resultat på mere end 1,1 mia. DKK bl.a. som følge af driftsresultatet men også af resultatet fra et fokuseret arbejde på at reducere pengebindinger i arbejdskapitalen. Vi synes, at der er al mulig grund til at være godt tilfreds hermed, ligesom medarbejderne i koncernens selskaber kan være stolte heraf. De har alle sammen ydet en fantastisk og fuldendt indsats, som NKTs bestyrelse og direktion vil sige tak for. Hvert enkelt af vores selskaber har levet op til de finansielle mål, som vi i fællesskab havde sat for 2007, og har herudover realiseret en forretningsmæssig udvikling, der er i overensstemmelse med vores generelle strategiske målsætning om at være blandt de toneangivende udbydere på de forretningsområder, hvor vi er aktører. En ny strategiperiode blev startet pr. 1. januar I samarbejde med ledelsen i vores selskaber har vi udviklet en strategiplan, der dækker perioden Vi kalder planen Building Power, fordi den helt fundamentalt handler om, hvordan vi skal udvikle og styrke vores selskaber, så de også fremover er positioneret i eliten indenfor de forretningsområder, hvor de er aktører. Uanset om vi taler om energikabler, rengøringsmaskiner, offshore rør eller optiske komponenter, rangerer NKT-selskaberne i dag højt på de globale udbyderlister over kvalitetsprodukter. Som led i de enkelte selskabers forretningsstrategi arbejdes der løbende med at vurdere muligheden for at integrere forhold, der knytter sig til bæredygtig udvikling - herunder bl.a. CO 2 reduktion, genanvendelsemuligheder og sikkerhedsaspekter. Sammenholdt med det solide finansielle fundament, som karakteriserer NKT, har vi et stærkt udgangspunkt for at gøre os gældende - også selv om konjunkturerne ikke på alle fronter vil være os positivt stemt. Den øgede konjunkturusikkerhed i slutningen af 2007 og begyndelsen af 2008 har ikke tilskyndet os til at revidere de planer, som vi har lagt for de kommende år. Vi fastholder, at NKT selskaberne er sunde forretninger, der vil være i stand til at realisere de planer, vi har lagt indenfor den fastsatte strategiperiode til marts 2008 Bestyrelse og direktion NKT Holding A/S NKT årsrapport 2007 / forord 3

4 Kort fortalt 2007 NKT Holdings resultat før skat steg med 28% i 2007 og blev næsten 1 mia. DKK. Samtlige af koncernens forventninger er indfriet Det underliggende resultat af primær drift før poster af engangskarakter steg med 50% primært drevet af en organisk salgsvækst på 11% og næsten fuld udnyttelse af den til rådighed værende produktionskapacitet. Omsætningen steg med mdkk til mdkk svarende til en organisk vækst på 11%. - NKT Cables steg organisk med 15%. - Nilfisk-Advance steg organisk med 7%. - NKT Photonics Group steg organisk med 19%. Omsætningen i NKT Flexibles steg organisk med 40% til mdkk. Det rapporterede driftsresultat (EBIT) på mdkk er påvirket positivt af poster af engangskarakter på 70 mdkk. Korrigeret for disse poster er der tale om en resultatfremgang fra driften på 353 mdkk svarende til 50%. Pengestrømme fra driftsaktiviteter blev mdkk svarende til en fremgang på 897 mdkk, bl.a. forårsaget af et fald i arbejdskapitalen på 210 mdkk. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen den 10. april 2008 fremsætte forslag om en udbyttebetaling på 11 DKK pr. aktie á 20 DKK, svarende til en udbyttebetaling på 32%. For 2008 forventer NKT Holding en organisk vækst i niveauet 7% svarende til en koncernomsætning på mdkk ved uændrede metalpriser. Resultat før skat forventes at blive i niveauet 900 mdkk, svarende til et uændret resultatniveau. Den største risiko for ikke at kunne indfri forventningerne til 2008 relaterer sig for Nilfisk-Advances vedkommede til risikoen for recession i USA og Europa samt for NKT Cables vedkommende til det cykliske element i lavspændingsmarkedet. Begge forhold vil kunne påvirke omsætningen og indtjeningen negativt. OMSÆTNING OG EBIT-MARGIN UDVIKLING I EBIT OG ROCE mdkk % Omsætning EBIT-margin mdkk % 1200 Omsætning EBIT-margin EBIT RoCE Roce Justeret E EBITDA UDVIKLING MEDARBEJDERUDVIKLING mdkk Operationelt EBITDA LTM EBITDA% LTM % Antal Udland Danmark udland dk Q12003 Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q Q1Q2Q3Q Q1Q2Q3Q Q1Q2Q3Q NKT årsrapport 2007 / kort fortalt 2007

5 5 års hoved- og nøgletal Beløb i mdkk ) Resultatopgørelse Omsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivning af materielle anlægsaktiver (223) (216) (159) (139) (192) Af- og nedskrivning af immaterielle anlægsaktiver (71) (35) (69) (65) (108) Driftsresultat (EBIT) 2 ) Finansielle poster, netto 16 (24) (22) (49) (145) Resultat før skat 2) Årets resultat Aktionærerne i NKT Holding A/S' andel af resultat Balance og medarbejdere Aktiekapital Aktionærerne i NKT Holding A/S' andel af egenkapital Minoritetsinteresser Koncernens egenkapital Balancesum Rentebærende poster, netto 3) 409 (145) (764) (1.023) (1.995) Investeret kapital (capital employed) 4) Arbejdskapital Antal medarbejdere, gennemsnit Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer i materielle anlægsaktiver, netto (116) 140 (105) 10 (389) Nøgletal Egenkapitalandel ultimo 63% 47% 44% 38% 36% Return on capital employed (RoCE) 5) 2,1% 8,1% 14,4% 18,8% 22,0% Antal aktier à 20 DKK (1.000 stk.) Resultat, DKK pr. udestående aktie (EPS) 6) 3,5 7,6 14,7 24,9 34,2 Udbetalt udbytte, DKK pr. aktie 4,0 8,0 8,0 12,0 10,0 Indre værdi, DKK pr. udestående aktie 7) 8) Børskurs, DKK pr. aktie ) Sammenligningstal for 2003 er udarbejdet i henhold til tidligere regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger 2) For 2006, EBIT før særlig post samt resultat før skat og særlig post jfr. årsregnskabets note 13 3) Likvider, værdipapirer og rentebærende tilgodehavender med fradrag af rentebærende gæld 4) Koncernens egenkapital med tillæg af netto rentebærende gæld og for 2007 med fradrag af tilgodehavende 272 mdkk vedr. salg af ejendom. 5) Driftsresultat justeret for engangsposter i % af gennemsnitlig capital employed. Engangsposter, nettoindtægt udgør, 2007: 70 mdkk, 2006: 108 mdkk, 2005: 0 mdkk, 2004: (9) mdkk og 2003: 35 mdkk 6) NKT Holding A/S' aktionærers andel af resultat pr. aktie (EPS) beregnet på gennemsnitligt antal udestående aktier 7) NKT Holding A/S' aktionærers andel af egenkapital ultimo pr. udestående aktie ultimo 8) Udvandingseffekten af aktieoptionsordning for ledelse og medarbejdere er ikke indregnet i nøgletallet Ved beregning af nøgletal er anvendt Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning i nøgletalsberegning. NKT årsrapport 2007 / hoved- og nøgletal 5

6 Belysning af regnskabets tal Med et koncernresultat for 2007 på omkring 1 mia. DKK har der været tale om en meget tilfredsstillende udvikling i sammenligning med 2006, som er større end forventningerne ved indgangen til 2007, og som dermed fuldt ud harmonerer med de planer og finansielle målsætninger, som NKTs selskaber har haft for året. Resultaterne er nået gennem medarbejdernes personlige engagement og gunstige markedsforhold i alle NKTs forretningsområder. Samtlige de målsætninger, der har været sat igennem året, er indfriet, hvilket afspejler resultaterne af en lang række vækstrelaterede forbedringstiltag i koncernens selskaber. FINANSIEL MÅLOPFYLDELSE 2007 Fig. 1 Oprindelig Seneste Realiseret forventning forventning Op- Beløb i mdkk 2007 (i niveauet) (i niveauet) fyldelse Koncern Nettoomsætning Ja Organisk vækst (%) Ja Resultat før skat Ja NKT Cables Group Nettoomsætning Ja Organisk vækst (%) Ja Overskudsgrad, EBIT (%) 6,6 6,4 6,6 Ja Nilfisk-Advance Nettoomsætning Ja Organisk vækst (%) Ja Overskudsgrad, EBIT (%) 8,5 8,2 8,5 Ja NKT Photonics Group Nettoomsætning Ja Driftsresultat (EBITDA) (18) (15)-(20) (15)-(20) Ja NKT Flexibles (51%) NKTs resultatandel Ja Omsætning Koncernens nettoomsætning blev mdkk i 2007 og steg således med mdkk i forhold til 2006 svarende, til en nominel vækst på 25%. Af omsætningsstigningen kan mdkk relateres til akkvisitioner, 121 mdkk til stigende metalpriser, mens valutaforhold har påvirket omsætningen negativt med 127 mdkk. Korrigeret for disse forhold udgør den organiske vækst 11%, hvoraf 15% kan relateres til NKT Cables Group, 7% til Nilfisk- Advance og 19% til NKT Photonics Group. Hermed er seneste forventning (fondsbørsmeddelelse nr. 24 af 26. november 2007) om en omsætning i niveauet mdkk realiseret og der er samtidig tale om indfrielse af forventningerne til den organiske vækst. Omsætningsudviklingen for de enkelte selskaber er vist i figur 2, hvor der er justeret for metalpriser og valutaforhold med samlet (6) mdkk samt akkvisitioner med mdkk. NKT Flexibles har igen i 2007 realiseret en markant fremgang, hvilket afspejler en fortsat høj efterspørgsel efter fleksible rør til olieindustrien. Selskabet realiserede en omsætning på mdkk i 2007, hvilket svarer til en organisk vækst på 40%. Som følge af, at selskabet konsolideres one-line, er omsætningen i NKT Flexibles ikke indeholdt i koncernens omsætning. En mere deltaljeret gennemgang af omsætningen er inkluderet i selskabsomtalerne, der starter på side 16. Driftsresultat Koncernens driftsresultat (EBIT) blev mdkk mod 818 mdkk året før. Det svarer umiddelbart til en resultatfremgang på 315 mdkk. Både driftsresultatet for 2006 og 2007 er dog påvirket positivt af poster af engangskarakter i form af en nettoindtægt på hhv. 108 mdkk i 2006 (Nilfisk-Advance) og 70 mdkk i 2007 (NKT Cables) - begge år vedrører beløb fra ejendomsavancer fratrukket mindre restruktureringshensættelser. Korrigeret for disse poster er der tale om en faktisk resultatfremgang på 353 mdkk, svarende til 50% i forhold til Driftsresultatet pr. selskab er vist i fig. 3 på side 7. En mere deltaljeret gennemgang af driftsresultatet er inkluderet i selskabsomtalerne, der starter på side 16. OMSÆTNINGSUDVIKLING PR. SELSKAB Fig. 2 Realiseret Metalpriser/ Organisk Realiseret Nominel Organisk Beløb i mdkk 2006 valutakurser Akkvisitioner Vækst 2007 vækst (%) vækst (%) NKT Cables Group Nilfisk-Advance (127) NKT Photonics Group Øvrige (10) I alt (6) NKT årsrapport 2007 / ledelsesrapport

7 DRIFTSRESULTAT PR. SELSKAB Realiseret Fig. 3 Realiseret Realiseret Nom. Ændring Beløb i mdkk ændring % NKT Cables Group Nilfisk-Advance NKT Photonics Group (31) (32) (1) (3) NKT Flexibles (51%) Øvrige (13) (24) (11) - Sammenligneligt EBIT Poster af engangskarakter, netto (38) - Rapporteret EBIT Afskrivninger og amortiseringer Afskrivninger og amortiseringer er steget fra 204 mdkk i 2006 til 300 mdkk. Af stigningen på 96 mdkk kan 60 mdkk relateres til akkvisitioner i NKT Cables og 13 mdkk til akkvisitioner i Nilfisk-Advance. Korrigeret herfor er der tale om en stigning på 23 mdkk, hvilket primært afspejler et højere aktivitetsniveau i investeringer i kapacitetsudvidende produktionsudstyr i NKT Cables. Finansielle poster De finansielle poster netto udgør en udgift på 145 mdkk mod en udgift i 2006 på 49 mdkk. Af stigningen kan 86 mdkk henføres til stigende nettorenteomkostninger, hvilket primært afspejler at den finansielle gearing i overensstemmelse med de strategiske målsætninger er øget gennem en forøgelse af den rentebærende gæld som følge af akkvisitioner og udbetaling af udbytte. Herudover kan den resterende del henføres til kurstab forårsaget af en fabrikssammenlægning i Kina indenfor Nilfisk-Advance koncernen (15 mdkk) og til kursreguleringen af egenkapitallignende lån overført fra egenkapitalen til resultatopgørelsen. Resultat før skat og særlig post For 2007 blev koncernens resultat før skat og særlig post 988 mdkk mod 769 mdkk i 2006 og der er således tale om en fremgang på 219 mdkk, svarende til 28% før regulering af poster af engangskarakter. Når der reguleres herfor (108 mdkk i 2006 og 70 mdkk i 2007) er den reelle fremgang 257 mdkk, svarende til 39%. Påvirkning relateret til eksponeringen i udviklingen i USD vurderes som relativt begrænset og kan primært relateres til omregningseffekten. Det er vurderingen at faldet i USD igennem 2007 i forhold til 2006 har påvirket resultatet før skat for 2007 negativt med i niveauet 10 mdkk. Den seneste forventning (fondsbørsmeddelelse nr. 24 af 26. november 2007) om et resultat i niveauet 1 mia. DKK er hermed realiseret og der er samtidig tale om et væsentligt bedre resultat end forventet ved årets start, hvor udmeldingen var et resultat før skat i niveauet mdkk. Skat Skat af årets resultat udgør 168 mdkk, hvilket svarer til en skatteprocent på 17. Den forventede skat er baseret på den aktuelle selskabsskat i Danmark (25%) justeret for skatteeffekten af forskellen mellem dansk og udenlandske skatteprocenter, permanente afvigelser (ikke skattepligtige beløb), forskydning i værdiregulering af skatteaktiver og andre afvigelser. Skatteudgiften er i 2007 positivt påvirket med 149 mdkk relateret til kapitaliseret underskud vedrørende tidligere år. I flere af de lande, hvor NKT er repræsenteret, er skattesatsen reduceret med virkning fra indkomståret 2007 og De væsentligste lande er Danmark og Tyskland. Således er skattesatsen i Danmark reduceret fra 28% til 25% ligesom skattesatsen i Tyskland er reduceret fra 39% til 30%. Reduktionen i skattesatserne har for 2007 medført en negativ påvirkning i niveauet ca. 20 mdkk. Ændringen i skattesatsen medfører en reduktion af koncernens skatteaktiv relateret til de pågældende lande, som dog delvis opvejes af en reduktion i skat af året resultat. Årets resultat og udbytte NKT koncernens resultat efter skat for 2007 blev 820 mdkk mod 603 mdkk året før. Baseret på ovenstående resultat og i tråd med koncernens politik om at udlodde ca. 1/3 af årets resultat i udbytte, indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der udbetales et ordinært udbytte på 11 DKK pr. aktie, svarende til i alt 260 mdkk. Det svarer til 32% af NKTs andel af koncernens resultat efter skat for 2007 og 2% af koncernens markedsværdi ultimo Cash flow Årets pengestrømme fra driftsaktiviteter blev mdkk i forhold til 265 mdkk i 2006 og er dermed forbedret med 897 mdkk. Af denne forbedring kan 453 mdkk henføres til det primære resultat korrigeret for ikke kontante poster. Et fald i driftskapitalen bidrog med 538 mdkk, mens betalinger til finansielle poster og skat steg med 94 mdkk i forhold til Den frie pengestrøm blev - før køb af virksomheder mdkk i 2007 i forhold til 237 mdkk i Forbedringen på 459 mdkk inkluderer et højere nettoinvesteringsniveau i 2007 med 366 mdkk. Der er i 2007 anvendt mdkk til køb af virksomheder (primært relateret til Kablo Elektro og Viper) i forhold til 14 mdkk i NKT årsrapport 2007 / ledelsesrapport 7

8 Investeringer og afskrivninger Immaterielle Materielle Investeringer Fig. i alt 4 Immaterielle Materielle Investeringer i alt Afskrivninger i alt Beløb i mdkk NKT Cables Group Nilfisk-Advance NKT Photonics Group Øvrige I alt brutto Balance Den samlede balancesum er mdkk ved udgangen af 2007 mod mdkk ved udgangen af 2006 og er således steget med mdkk. Stigningen kan dels henføres til effekten af tilkøbte virksomheder og dels til sammenhængen med den organiske vækst. Investeringer Årets investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver fordelt på de forskellige selskaber kan opgøres som vist i figur 4. Som det fremgår, er bruttoinvesteringerne samlet steget med 225 mdkk. Stigningen kan i al væsentlighed henføres til Nilfisk-Advance, hvor der blandt andet er investeret ca. 40 mdkk i SAP, og til NKT Cables, hvor der er foretaget en række kapacitetsforøgende investeringer. En mere deltaljeret gennemgang af investeringer er inkluderet i selskabsomtalerne på side Investeret kapital Den investerede kapital udgør mdkk, hvilket er en stigning på mdkk i forhold til ultimo 2006 (3.828 mdkk). Af stigningen kan mdkk henføres til akkvisitionerne i NKT Cables (Kablo Elektro og CCC) og 397 mdkk til Nilfisk-Advance (primært U.S. Products og Viper). Korrigeret er der således tale om et fald på 231 mdkk i forhold til sidste år. Det er fortsat et fokusområde at reducere den investerede kapital, men hvor der tidligere har været en række muligheder for at opnå denne effekt gennem frasalg af bygninger, er denne mulighed nu udtømt efter frasalget af ejendommen i Køln, som var den sidste større ejendomsbesiddelse indenfor koncernen. Under selskabsomtalerne på side er vist, hvordan afkast af den investerede kapital - udtrykt som RoCE - har udviklet sig i henholdsvis NKT Cables og Nilfisk-Advance. Arbejdskapital Arbejdskapitalen udgør mdkk, svarende til 16,1% af omsætningen, hvilket er en nominel forøgelse på 72 mdkk i forhold til ultimo 2006 (2.104 mdkk svarende til 19,5%). Af stigningen kan 468 henføres til akkvisitionerne i NKT Cables (Kablo Elektro og CCC) og Nilfisk-Advance (primært U.S. Products og Viper). Korrigeret er der således tale om et fald på 396 mdkk, hvilket også udtrykkes ved den faldende arbejdskapital i procent af omsætningen. Som det fremgår af figur 5, er niveauet målt på rullende 12 måneders basis ligeledes faldende og udgør 18,7% ultimo Det er lykkedes at komme under 19%-niveauet, som var en af de operationelle målsætninger for 2007, der blev kommunikeret i årsrapporten for Det er primært nået ved en fokuseret indsats i Nilfisk-Advance, hvor det lykkedes at komme under 20%, som var den kortsigtede målsætning samtidig med at det har været muligt at fastholde niveauet i NKT Cables på trods af høje kobberpriser og reducerede betalingsbetingelser til leverandører. ARBEJDSKAPITAL Fig. 5 mdkk % Arbejdskapital ,5 % (LTM) , , , , Egenkapital Koncernens egenkapital udgør mdkk ved udgangen af 2007 mod mdkk i Egenkapitalandelen udgør 36% imod 38% året før. Udbetalt udbytte i 2007 har reduceret egenkapitalen med 235 mdkk. Kursreguleringer vedrørende udenlandske virksomheder har reduceret egenkapitalen med 106 mdkk. 8 NKT årsrapport 2007 / ledelsesrapport

9 Rentebærende gæld Koncernens nettorentebærende gæld ultimo 2007 udgør mdkk, som skal ses i forhold til en nettorentebærende gæld primo 2007 på mdkk. Effekten af salget af ejendommen i Køln, der blev gennemført i december måned 2007, har ikke påvirket niveauet for den rentebærende gæld pr. 31. december 2007 eftersom den fysiske betaling først fandt sted den 4. januar Såfremt der korrigeres herfor, reduceres den nettorentebærende gæld med 272 mdkk til mdkk. Hermed er kapitalstrukturen ændret i retning af en øget gearing i overensstemmelse med strategien herfor. Ultimo 2007 repræsenterede den nettorentebærende gæld - korrigeret for ovenstående effekt - på mdkk en gearing på 52%, hvilket er en stigning i forhold til 2006, hvor gearingen ultimo året var på 36%. Forholdet mellem nettorentebærende gæld og driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) udgør 1,2x EBITDA pr. ultimo 2007 i forhold til 1,1x EBITDA pr. ultimo Forudsat en maksimal gearing på 2,5x EBITDA udgør koncernens finansielle råderum ved indgangen til baseret på et EBITDA niveau på 1,4 mia. DKK - i niveauet 1,8 mia. DKK, hvoraf ca. 800 mdkk kan henføres til den igangværende opførelse af den nye højspændingsfabrik i Køln, Tyskland. NETTORENTEBÆRENDE GÆLD Fig. 6 mdkk jan-06 dec-06 dec-07 Medarbejdere Ved udgangen af 2007 havde NKT koncernen medarbejdere imod ultimo Stigningen kan primært relateres til tilkøbte virksomheder, og som det fremgår af fig. 7, kan stigningen også primært henføres til Kina (fra 9% i 2006 til 17% i 2007) og Østeuropa (fra 17% i 2006 til 25% i 2007). Oplysninger om antallet af medarbejdere i de enkelte koncernselskaber findes under selskabsomtalerne og under segmentoplysningerne i note 3 på side 54. MEDARB. FORDELT PÅ GEOGRAFIER Fig. 7 Danmark 2006 Øvrige Norden 2007 Nordeuropa Østeuropa Sydeuropa Nordamerika Fjernøsten Kina % Forventninger til 2008 Omsætning I 2008 forventer vi en koncernomsætning i niveauet 14,5 mia. DKK, hvilket svarer til en nominel vækst på 7%. Omsætningsforventningerne inkluderer WAP South Africa, Vytran og HydraMaster, der alle er overtaget i starten af Hvis der ses bort fra tilkøbte virksomheder og forventet effekt af metalpriser og valutakurser, er der tale om en organisk vækst i niveauet 7%. Fremgangen vil blandt andet være drevet af en organisk vækst for NKT Cables i niveauet 8%, Nilfisk-Advance i niveauet 5% og NKT Photonics i niveauet 30%. Resultat før skat Vi forventer at realisere et resultat før skat i niveauet 900 mdkk, svarende til et uændret resultatniveau i forhold til 2007 korrigeret for poster af engangskarakter. Resultatet er baseret på en fremgang i driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) i niveauet 6% og inkluderer forventningerne til en EBIT-margin for hhv. NKT Cables i niveauet 9,5% (målt til std. metalpriser) og Nilfisk-Advance i niveauet 8,5%. Forudsætninger Fastlæggelsen af vores forventninger vedrørende omsætning og resultatudvikling i 2008 er baseret på: 1) at sammensætningen af koncernens forretningsaktiviteter ikke ændres væsentligt i årets løb, 2) en vis usikkerhed omkring den internationale konjunkturudvikling, 3) og specifikt for metalprisernes vedkommende har vi forudsat et svagt faldende gennemsnitsniveau i forhold til de priser, der var gældende i Vi har ikke taget højde for konsekvenser, som 1) kan relateres til en markant negativ konjunkturudvikling, der påvirker efterspørgslen efter vores produkter, 2) for ekstreme udsving i valutakurser, energi- og råvarepriser. Forventningerne for de enkelte koncernselskaber er inkluderet i selskabsomtalerne på side '2007' 2006 NKT årsrapport 2007 / ledelsesrapport 9

10 NKTs Building Power strategi NKT offentliggjorde i august måned 2007 koncernens nye strategiplan Building Power, der beskriver koncernens retning og finansielle målsætninger for perioden Strategiplanen er resultatet af et grundlæggende strategiarbejde gennemført i hvert enkelt af koncernens selskaber. Konklusionerne på dette arbejde er efterfølgende samlet i en strategiplan for NKT koncernen, der indeholder de overordnede målsætninger for koncernen som helhed og for de enkelte selskaber. Nærværende afsnit er et sammendrag af planen, og det kan ikke erstatte en fuldstændig gennemlæsning af den fulde strategi, som er tilgængelig på NKTs hjemmeside under Investorafsnittet. Målsætninger og rammebetingelser De økonomiske beregninger, der knytter sig til strategiplanen, tager udgangspunkt i de rammebetingelser - dvs. renteniveauer, valutakurser, råvarepriser m.v. - der var kendt medio For de økonomiske konjunkturer er planerne således baseret på en økonomisk vækst, der afspejler gennemsnitsvæksten for en konjunkturcyklus på 2-3% p.a. Endvidere er strategien baseret på, at fortsat konkurrencekraft fordrer opretholdelse af kritisk masse for koncernens hovedaktiviteter på de respektive markeder. De finansielle målsætninger for strategiperioden er baseret på organisk vækst, hvortil skal lægges effekten af selektive akkvisitioner. rum - baseret på ren organisk udvikling - fremgår. I forventningen indgår investeringer i kapacitetsudvidelser og vedligeholdelsesinvesteringer i niveauet 2,5-3,0 mia. DKK samt et årligt udbytte svarende til 1/3 af årets resultat efter skat. Som det fremgår af figuren forventes den nettorentebærende gæld afviklet, ligesom der forventes en væsentlig konsolidering. Udviklingen tilsikrer ikke en indfrielse af målsætningerne for en optimal kapitalstruktur, hvorfor det er intentionen at supplere med selektive akkvisitioner i niveauet 3-7 mia. DKK i takt med, at dette kan rummes indenfor kapitalstrukturens rammer. Building Power - overordnede målsætninger Organisk Gennemsnitlig omsætningsvækst (CAGR) 10% udvikling EBITDA-margin*) løftes til niveauet 13-14% EBITA-margin*) løftes til niveauet 11-12% Gearing af egenkapitalen <100% NIBD/EBITDA < 2,5x Soliditet > 30% Afkastkrav (RoCE) min. 20% Investeringer (ny kapacitet og vedligeholdelse) 2,5-3,0 mia. DKK Nettoresultat efter skat: min. 8% af omsætningen*) Det er vurderingen, at konjunkturudsigterne primo 2008 ikke giver anledning til ændring af de langsigtede planer. For så vidt angår det finansielle grundlag er det NKTs politik til enhver tid at have en kapitalstruktur og finansiel gearing, som afspejler koncernens aktiviteter og risikoprofil og som giver et tilstrækkeligt råderum. Dette skal sikre NKTs kreditværdighed, give fleksibilitet, sikre plads til investeringer eller akkvisitioner og samtidig fastholde en stabil dividendepolitik. FINANSIELT RÅDERUM mdkk Nettorentebærende gæld Egenkapital Akkvisitioner Dividende NIBD Egenkapital Selektive akkvisitioner indenfor nuværende forretningsområder realiseres i takt med at det finansielle råderum giver mulighed herfor. Forventet rådighedsbeløb 3-7 mia. DKK Evt. større akkvisitioner vil medføre en revurdering af de offentliggjorte forventninger. Fastholdelse af stabil dividendepolitik med en kontant årlig udlodning svarende til i niveauet 1/3 af nettoresultatet. Herudover skal en del af overskuddet reinvesteres i koncernens fremadrettede udvikling. Udbetaling af ekstraordinær dividende eller opkøb og efterfølgende annullering af egne aktier vil blive overvejet som led i tilpasning af koncernens kapital. NKTs finansielle råderum til realisering af Building Power strategien er illustreret ovenfor, hvor det forventede finansielle råde- *) Overskudsgrader er beregnet på grundlag af en omsætning opgjort til standard metalpriser i NKT Cables. 10 NKT årsrapport 2007 / ledelsesrapport

11 Strategiplaner på selskabsniveau Under selskabsomtalerne, der begynder på side 16, gives en beskrivelse af den forretningsmæssige og strategiske platform, som hvert af koncernens forretningsområder hviler på, og af den omverden som de skal agere og realisere deres strategiplaner i. For NKT Cables og Nilfisk-Advance er der defineret fem primære indsatsområder til realisering af strategien. Det drejer sig om: 1. Udbygning af kundeforståelsen 2. Udvikling af nye innovative produkter 3. Udvikling af markedet geografisk og via akkvisitioner 4. Effektivisering af produktion og logistik 5. Udvikling af organisation og lederskab I NKT Cables vil det strategiske fokus fortsat være koncentreret om at cementere og udbygge markedspositionen indenfor energikabler og tilbehør. Yderligere hertil kommer udbygning af markedslederpositionen indenfor køreledninger til højhastighedstog - primært i Kina. De finansielle målsætninger omfatter en organisk vækst, der i gennemsnit skal ligge i niveauet 12% p.a., en EBITA-margin (på standard metalprisbasis), der i løbet af strategiperioden løftes til i niveauet 11-12% (fra nuværende ca.10%) og et afkast af den investerede kapital (RoCE) på min. 20% i strategiperioden. I Nilfisk-Advance sigtes imod at fastholde virksomhedens førende position som udbyder af rengøringsmaskiner til professionel anvendelse. Fokus vil være rettet imod etablering på nye markeder, udbygning af virksomhedens after-sales tilbud og en løbende optimering af vareflow-processerne. Fra det nuværende underskud på EBITA-niveau på minus 24% er sigtet at nå en positiv EBITA-margin i niveauet 12%. Et positivt EBITA-niveau forventes nået senest i For NKT Flexibles vedkommende var det - på det tidspunkt, hvor Building Power strategiplanen blev introduceret - endnu udestående at udvikle en ny strategi og en ny plan for selskabets fremadrettede virke. De finansielle målsætninger fastsat medio 2007 for NKT Flexibles er baseret på en situation med fuld kapacitetsudnyttelse. Det svarer til en helårsomsætning i niveauet 1,0-1,2 mia. DKK (prisniveau medio 2007). Indtjeningsmæssigt er det målet at fastholde en EBITA-margin i niveauet 20% i strategiperioden. Det gælder således om at fastholde en høj kapacitetsudnyttelse og gennemføre kapacitetsudvidende investeringer i det omfang, dette skønnes værdiskabende. På bestyrelsesmødet den 5. marts 2008 besluttede bestyrelsen at investere i niveauet 300 mdkk i udbygning af produktionsfaciliteter i Kalundborg. Beslutningen vil medføre en øget produktionskapacitet med op til 65%, som vil bidrage med organisk vækst fra 2. kvartal Som følge heraf vil strategiplanen for NKT Flexibles blive opdateret - bl.a. med nye finansielle målsætninger for perioden frem til år Strategiplanen forventes offentliggjort i forbindelse med årsrapporten for 2008, som vil indeholde en generel status vedrørende NKTs strategiplan Building Power. De finansielle målsætninger inkluderer en organisk vækst, der i gennemsnit ligger i niveauet 6% p.a., en EBITA-margin, der i løbet af strategiperioden løftes til niveauet 10-11% (fra nuværende ca. 9%), og et afkast af den investerede kapital (RoCE) på min. 20% i strategiperioden. I NKT Photonics gruppens selskaber (Crystal Fibre, KOHERAS og LIOS Technology) er det strategiske sigte at etablere afsætningsmuligheder for virksomhedernes produkter og dermed at etablere volumenproduktion. I tilslutning til den planlagte organiske vækst er det intentionen at styrke selskabernes position og markedsmæssige tilstedeværelse via akkvisitioner. De finansielle målsætninger for strategiperioden omfatter et omsætningsmæssigt løft til niveauet 500 mdkk (fra i dag 112 mdkk). Det svarer til en gennemsnitlig årlig vækstrate på 35%. NKT årsrapport 2007 / ledelsesrapport 11

Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S

Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S Finansiel målopfyldelse 2007 Oprindelig Seneste Realiseret forventning forventning Beløb i mdkk 2007 (i niveauet) (i niveauet) Opfyldelse Koncern Nettoomsætning

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Indhold PÅTEGNINGER. Resumé 2006. Resultatopgørelse. Balance. Forventninger 2007. Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter

Indhold PÅTEGNINGER. Resumé 2006. Resultatopgørelse. Balance. Forventninger 2007. Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter NKT Holding A/S Årsrapport 2006 Indhold 1 Ledelsesberetning Resumé 2006 50 51 Koncernregnskabet 2006 Resultatopgørelse 2 Forventninger 2007 52 Balance 3 118 4 8 Hovedtal 2006 DKK EURO Status på strategien

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 1 Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 2 Koncernstruktur 25. marts 2015 I 3 Hovedbudskaber Strategisk retning skal accelerere værdiskabelsen NKT s aktive ejerskab styrket Nilfisk -

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Overskrift. Årsrapport 2008. NKT Holding A/S Årsrapport 2008 Side 1 af 109. Ledelsesberetning 2008 Belysning af regnskabets tal

Overskrift. Årsrapport 2008. NKT Holding A/S Årsrapport 2008 Side 1 af 109. Ledelsesberetning 2008 Belysning af regnskabets tal Overskrift Årsrapport 2008 NKT Holding A/S Årsrapport 2008 Side 1 af 109 Ledelsesberetning 2008 Belysning af regnskabets tal indhold side I stilling til nye tider 3 Kort fortalt 4 Ledelsesberetning 2008

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

NKT generalforsamling

NKT generalforsamling NKT generalforsamling 23. marts 2011 NKT generalforsamling 23. marts 2011 1 Udvikling i koncernens operationelle driftsresultat mdkk Løbende 12 måneder, LTM 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 760

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Formandens mundtlige beretning 2012

Formandens mundtlige beretning 2012 Side 1 Side 2 Side 3 Formandens mundtlige beretning 2012 A/S Formandens beretning 1/15 Grundlaget for det moderne NKT er skabt gennem aktivt ejerskab. Som vi så i filmen, har koncernen arbejdet på at fokusere

Læs mere

NKT Holding Generalforsamling 2012 Side 1. NKT koncernen. NKT Cables. Photonics Group. Nilfisk-Advance. NKT Flexibles

NKT Holding Generalforsamling 2012 Side 1. NKT koncernen. NKT Cables. Photonics Group. Nilfisk-Advance. NKT Flexibles NKT koncernen Photonics Group NKT Cables Side 1 Nilfisk-Advance NKT Flexibles NKT Flexibles Side 2 NKT Flexibles Side 3 NKT Flexibles Side 4 NKT Flexibles Side 5 Superporto do Açu NKT Flexibles Side 6

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Side 1 af 7 sider Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 5/2007 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. Direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.12.2006 Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår af forretningsåret 2006/07.

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 1/2003

KVARTALSRAPPORT 1/2003 KVARTALSRAPPORT 1/2003 Indhold Hovedtal og resumé 1 Uddybning af 1. kvartals resultater 2 Forventninger til 2003 2 Koncernstruktur pr. 1. april 2003 2 NKT aktien 3 Selskaber NKT Cables 4 Nilfisk-Advance

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 2/2003

KVARTALSRAPPORT 2/2003 KVARTALSRAPPORT 2/2003 Kvartalsrapport 2/2003 - Fondsbørsmeddelelse nr. 18 Indhold Hovedtal og overblik 1 Koncernberetning 2 Koncernstruktur pr. 1. august 2003 2 Forventninger til 2003 3 NKT Aktien 3 Selskaber

Læs mere

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år.

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2013/14. Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

NKT Holding A/S. Kvartalsrapport 3/2006

NKT Holding A/S. Kvartalsrapport 3/2006 NKT Holding A/S Kvartalsrapport 3/2006 INDHOLD Overblik 1 Management report - companies Koncernberetning - Perioden 1. 1. - 30.9.2006 2 - Beslutning på bestyrelsemødet 30.11.2006 3 - NKT aktien 3 - Status

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere