Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser."

Transkript

1 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) % +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger (i % af nettoomsætningen) Overskudsgrad (højre akse) Resultatopgørelse Nettoomsætningen steg med 9% til i alt mio. kr. (41.83 mio. kr. i ). Af denne omsætning kommer 17 mio. kr. fra akkvisitioner primært i Kina og Hviderusland. Den organiske udvikling udgør 4.2 mio. kr. (+1%) drevet af fremgang i alle regioner, herunder i særdeleshed en positiv volumenudvikling i samt generel positiv mixeffekt. Nettoomsætning pr. hl viste en positiv udvikling i alle regioner bortset fra, idet der her var en stærk volumenudvikling på lavprismarkederne. Der var en negativ effekt af ændrede valutakurser på 626 mio. kr. (-1%). Af den samlede omsætning udgjorde øl i alt mio. kr. (29.47 mio. kr. i ), svarende til 72,6% (7,7% i ). Produktionsomkostningerne beløb sig til mio. kr. (2.151 mio. kr. i ), hvilket svarer til en stigning på 11% (2.272 mio. kr.). Udviklingen afspejler især volumenvækst (+11% pro rata) men også generelt stigende råvareomkostninger. I alt vurderes prisudviklingen på de vigtigste råvarekategorier (malt, aluminium og energi) at have haft en samlet negativ effekt på 6-7 mio. kr. Bruttoresultatet steg med 7% til mio. kr. (2.932 mio. kr. i ). Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. Salgs- og distributionsomkostninger steg 355 mio. kr. til mio. kr. ( mio. kr. i ). Udviklingen kan henføres til et stigende aktivitetsniveau i, og, mens rationaliseringer og effektiviseringer i har reduceret salgs- og distributionsomkostningerne med 429 mio. kr. Indeholdt i salgs- og distributionsomkostninger er tillige marketingomkostninger på mio. kr. (4.178 mio. kr. i ), svarende til en stigning på 3% primært som følge af øgede markedsrettede aktiviteter i og. Administrationsomkostninger udgjorde 3.3 mio. kr., hvilket er en stigning på 2% i forhold til som følge af øget aktivitet på vækstmarkederne i, og. I faldt administrationsomkostningerne med 8%. Andre driftsindtægter udgjorde 933 mio. kr., og andre driftsomkostninger udgjorde 448 mio. kr.; netto 485 mio. kr. mod netto 267 mio. kr. i, svarende til en stigning på 218 mio. kr., hvoraf 191 mio. kr. kan henføres til avancer ved salg af fast ejendom og andre aktiver.

2 I blev Lav-øl af en serbisk jury leder af minister for handel og services, Predrag Bubalo, hædret som det bedste serbiske mærke i kategorien øl og spiritus.

3 62 Ledelsens beretning Resultat af associerede virksomheder udgjorde i alt 11 mio. kr. (85 mio. kr. i ). Resultat af primær drift før særlige poster blev mio. kr. mod 4.46 mio. kr. i. Drikkevareaktiviteterne opnåede et resultat på 5.1 mio. kr. mod mio. kr. i, svarende til en stigning på 25%. Stigningen skyldes en bredt funderet fremgang. Resultatbidraget fra øvrige aktiviteter, herunder salg af ejendomme, udgjorde 261 mio. kr. mod 49 mio. kr. i. Overskudsgraden blev samlet 11,8% (9,8% i ). For drikkevareaktiviteterne isoleret blev overskudsgraden 11,2%, hvilket er en forbedring på 1,5%-point i forhold til sidste år, som kan tilskrives en stigning i overskudsgraden i og samt s øgede relative betydning. Nettoomsætning ( %) (Mio. kr.) Drikkevarer i alt Ikke fordelt Særlige poster, netto udgjorde -427 mio. kr. mod -16 mio. kr. i og vedrørte nedskrivning af anlægsaktiver i Tyrkiet samt fratrædelsesgodtgørelser mv. i forbindelse med restruktureringer og Logistic Excellence-programmer. I særlige poster i indgik avance ved salg af aktier i Hite Brewery Co. Ltd. (62 mio. kr.). Finansielle poster, netto udgjorde mio. kr. mod -857 mio. kr. i. Renter, netto udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i og skyldes et stigende renteniveau, som mere end opvejede en lavere gennemsnitlig netto rentebærende gæld. Øvrige finansielle poster, netto udgjorde -5 mio. kr. mod 172 mio. kr. i. Ændringen skyldes især valutakursreguleringer på gæld (-175 mio. kr. i forhold til ), samt at der i indgik positiv avance fra salg af finansielle aktiver. Resultat af primær drift før særlige poster, drikkevareaktiviteter ( Mio. kr.) (Mio. kr.) Skat af årets resultat udgjorde mio. kr. mod -858 mio. kr. i. Den effektive skatteprocent blev 28,7% mod 28,3% i. Drikkevarer i alt Ikke fordelt Koncernresultatet blev mio. kr. mod mio. kr. i. Minoritetsinteressernes andel heraf var 299 mio. kr. (287 mio. kr. i ). Stigningen i minoritetsinteresser afspejler særlig den positive udvikling i. Carlsbergs andel blev mio. kr. mod mio. kr. i. Den positive udvikling kan særlig tilskrives vækst i resultat af primær drift fra drikkevareaktiviteterne.

4 Carlsberg Årsrapport 63 Balance Ved udgangen af udgjorde Carlsbergs samlede aktiver mio. kr., hvilket er en stigning på mio. kr. i forhold til. Aktiver Immaterielle aktiver udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i. De materielle aktiver udgjorde mio. kr. (2.367 mio. kr. i ). Stigningen afspejler primært ekstraordinært store anlægsinvesteringer som følge af kapacitetsudvidelser på vækstmarkederne, investeringer i i forbindelse med kapacitetstilpasning i Danmark, Finland og Italien som følge af bryggerilukninger samt investeringer i fast ejendom/ andre aktiviteter. Ved regnskabsafslutningen blev der foretaget værdiforringelsestest af pengestrømsgenererende enheder, inkl. goodwill og varemærker med ikke definerbar brugstid. Som følge heraf blev det besluttet at nedskrive den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver i Tyrkiet med 1 mio. kr. Øvrige langfristede aktiver udgjorde mio. kr., hvilket var på niveau med. Kortfristede aktiver steg med 935 mio. kr. til i alt mio. kr. ( mio. kr. i ), primært som følge af øgede varebeholdninger og tilgodehavender fra kunder en væsentlig del heraf afspejler et højere aktivitetsniveau i. Passiver Egenkapitalen udgjorde i alt mio. kr., hvoraf mio. kr. henføres til minoritetsinteresser og mio. kr. til aktionærer i Carlsberg A/S. I forhold til steg egenkapitalen med 957 mio. kr. Den finansielle gearing var som i på 1,. Udviklingen i egenkapitalen før minoritetsinteresser skyldes, ud over årets resultat (2.596 mio. kr.), valutakursreguleringer (-67 mio. kr.), værdiregulering af værdipapirer og sikringsinstrumenter (241 mio. kr.) samt regulering af aktuarmæssige tab på pensionsforpligtelser mv. (-532 mio. kr.). Udbytte til aktionærer fragik med 685 mio. kr., og køb og salg af egne aktier mv. reducerede egenkapitalen netto med 74 mio. kr. Forpligtelser i alt udgjorde mio. kr. ( mio. kr. i ). Stigningen følger af højere rentebærende gæld ved årets udgang (457 mio. kr.) samt at leverandørgæld er steget fra mio. kr. i til mio. kr. i. Endvidere er anden gæld steget fra mio. kr. i til mio. kr. i. Pengestrøm, operationelle investeringer og rentebærende gæld Pengestrøm fra driften udgjorde i alt mio. kr. mod 4.47 mio. kr. i. Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger steg med 1.99 mio. kr., mens betalte restruktureringsomkostninger var 98 mio. kr. lavere end i. Udviklingen i driftskapitalen var negativ med 23 mio. kr. (-619 mio. kr. vs. ) og skyldes primært det høje aktivitetsniveau i. Pengestrøm fra investeringer blev mio. kr. mod +65 mio. kr. i. Forskellen på mio. kr. skyldes i al væsentlighed, at der i pengestrømmen i var inkluderet provenu fra salg af aktier i Hite Brewery Co. Ltd. (ca. 3,3 mia. kr.) samt en stigning i i operationelle investeringer på mio. kr. Stigningen - og det i øvrigt ekstraordinært høje niveau - i operationelle investeringer i kan især henføres til kapacitetsudvidelser og bryggeriopførelser i (Rusland, Ukraine og Usbekistan), kapacitetstilpasning i Danmark, Finland og Italien som følge af bryggerilukninger samt noget større investeringer i fast ejendom/ andre aktiviteter. Køb og salg af virksomheder, netto udgjorde -179 mio. kr. (+18 mio. kr. i ) og omfatter akkvisitioner i Hviderusland (Olivaria), Kina (Ninqxia) og Laos (Lao Soft Drinks Co. Ltd.). I var pengestrømmen fra investeringer positivt påvirket af salget af aktieposterne i Hite Brewery Co. Ltd. (ca. 3,3 mia. kr.). Andre aktiviteter (grunde, ejendomme og anlæg under opførelse) bidrog med -62 mio. kr. (-186 mio. kr. i ). Den frie pengestrøm blev herefter -9 mio. kr. mod mio. kr. i. Netto rentebærende gæld udgjorde ultimo året 19,7 mia. kr. mod 19,2 mia. kr. ultimo, svarende til en stigning på ca.,5 mia. kr. Udviklingen afspejler i al væsentlighed udviklingen i den fri penge-

5 64 Ledelsens beretning strøm, betaling af udbytte til aktionærerne i Carlsberg A/S samt valutakursregulering af gæld primært udstedt i GBP og CHF på i alt ca. -,4 mia. kr. som dog delvist modsvares af valutakursregulering af gæld udstedt i USD. Resultat pr. aktie (Kr.) ROIC 1 drikkevareaktiviteter (%) Investeret kapital og overskudsgrad, drikkevareaktiviteter (Indeks: =1) Nøgletal Afkast af investeret kapital (ROIC) blev 11,7%, svarende til en stigning på 2,5%-point i forhold til året før. Den positive udvikling skyldes en markant højere indtjening sammenholdt med en beskeden stigning i investeret kapital i Gruppen. ROIC blev især positivt påvirket af og. I blev den investerede kapital reduceret med,6 mia. kr. fra til, og ROIC blev forbedret med 2,7%-point til 16,%. Som følge af den markante vækst i steg den investerede kapital med 1,6 mia. kr. i, men indtjeningen steg også, og ROIC blev forbedret med 2,6%-point til 29,1%. Indtjening pr. aktie (EPS) udgjorde 3,1 kr., hvilket var en stigning på 5,4 kr. (22%) i forhold til. Pengestrøm pr. aktie (CFPS) udgjorde 63,2 kr., hvilket var 4,8 kr. (8%) højere end. Den positive udvikling i EPS og CFPS skyldes altovervejende den positive udvikling i indtjeningen Resultat af primær drift før særlige poster Investeret kapital Investeret kapital, regioner (Mia. kr.) ROIC 1, regioner (%) Afkast af gennemsnitlig investeret kapital.

6 Carlsberg Årsrapport 65 Segmentoplysninger pr. kvartal 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Mio. kr. Nettoomsætning Ikke fordelt Drikkevarer i alt Andre aktiviteter I alt Resultat af primær drift før særlige poster Ikke fordelt Drikkevarer i alt Andre aktiviteter I alt Særlige poster, netto Finansielle poster, netto Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Heraf: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 Copenhagen V CVR.no. 61056416 Tel +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 7/2010 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR Nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2008 (9. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Regnskab for Carlsberg-gruppen

Regnskab for Carlsberg-gruppen Carlsberg Årsrapport 2006 / Carlsberg-gruppen 57 Regnskab for Carlsberg-gruppen Resultatopgørelse Opgørelse over årets indregnede indtægter og omkostninger Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

78 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 82 NOTE 2 SEGMENTOPLYSNINGER 83 NOTE 3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER

78 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 82 NOTE 2 SEGMENTOPLYSNINGER 83 NOTE 3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER 78 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 82 NOTE 2 SEGMENTOPLYSNINGER 83 NOTE 3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER 84 NOTE 4 SALGS- OG DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER 84 NOTE 5 HONORAR TIL GENERALFORSAMLINGSVALGT

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal 2013. Danfoss leverer solidt 1. kvartal. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal 2013. Danfoss leverer solidt 1. kvartal. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1. kvartal 2013 Danfoss leverer solidt 1. kvartal www.danfoss.com Indholdsfortegnelse Hovedpunkter for 1. kvartal 2013...3 Hoved- og nøgletal...4 Danfoss leverer solidt 1.

Læs mere

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal Carlsberg A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Ledelsens beretning 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal 5 Resultat og forventninger 7 Strategi 10 Markederne 12 Vesteuropa 16 Baltic Beverages

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR Nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2011 (12. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Carlsberg Breweries-gruppens regnskab... 16 Resultatopgørelse... 17 Totalindkomstopgørelse...

Læs mere

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2010 29. april 2010 Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret Væksten i 1. kvartal kommer fra en god udvikling i underliggende salg og indtjening samt

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

Afkastet af den investerede kapital efter skat (ROIC) blev 42% mod 36% for samme periode sidste

Afkastet af den investerede kapital efter skat (ROIC) blev 42% mod 36% for samme periode sidste Selskabsmeddelelse nr. 6/2013 13. august 2013 Q3 2012/13 Regnskabsmeddelelse, tre kvartaler 2012/13 (1. oktober 2012-30. juni 2013) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007 Aktionærsekretariatet OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail:

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Udbud af nye B-aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 76.278.403 stk. nye B-aktier à nom. DKK 20 til kurs 400 i forholdet

Læs mere

Yderligere information:

Yderligere information: Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs

Til Københavns Fondsbørs Til Københavns Fondsbørs Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte Poul Møller, adm. direktør, tlf. 5677 1500 29. august 06 RU23 / 2006 Halvårsrapport 2006 Bestyrelsen for Royal

Læs mere

Beretning Påtegninger Regnskab: KONCERN Regnskab: moderselskab Andre oplysninger. Royal Unibrew A/S Årsrapport 2014

Beretning Påtegninger Regnskab: KONCERN Regnskab: moderselskab Andre oplysninger. Royal Unibrew A/S Årsrapport 2014 Beretning Påtegninger Regnskab: KONCERN Regnskab: moderselskab Andre oplysninger Royal Unibrew A/S Årsrapport 2014 2 Årsrapport 2014 Royal Unibrew Kort fortalt Forord af CEO Hoved- og nøgletal Strategi

Læs mere

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tel.: +45 96 30 60 00 Fax: +45 98 13 28

Læs mere

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio.

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 15/2006 29. august 2006 1. halvår 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2006 Omsætningen for 1. halvår steg med 19% til DKK 3,4 mia. For hele året forventes, inklusive

Læs mere

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18%

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18% Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 20/2006 29. november 2006 1.-3. kvartal 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2006 Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året

Læs mere

Anlægsinvesteringer forventes at udgøre omkring 500 mio. kr. Den effektive skatteprocent forventes at blive omkring 25.

Anlægsinvesteringer forventes at udgøre omkring 500 mio. kr. Den effektive skatteprocent forventes at blive omkring 25. Selskabsmeddelelse nr. 1/2014 29. januar 2014 Q1 2013/14 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2013/14 (1. oktober 2013-31. december 2013) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 11%. Målt i danske kroner

Læs mere