Energibesparelsespotentialet ved energirenovering af parcelhuse finansieret af friværdien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energibesparelsespotentialet ved energirenovering af parcelhuse finansieret af friværdien"

Transkript

1 Gregersensvej 1 Bygning Taastrup Telefon Energibesparelsespotentialet ved energirenovering af parcelhuse finansieret af friværdien Oktober 2009

2 Titel Energibesparelsespotentialet ved energirenovering af parcelhuse finansieret af friværdien Udgave Udgivelsesår 2009 Forfatter Sprog Sidetal udgave Jesper Kragh, Statens Byggeforskningsinstitut Dansk Litteraturhenvisninger Side 20 Emneord ISBN Tegninger Omslag Udgiver Energibesparelser, eksisterende byggeri, energimærkning, BBR, besparelsespotentialer, klimaskærm. Jesper Kragh Videncenter for energibesparelser i bygninger Gregersensvej 1 Bygning Taastrup Eftertryk i uddrag tilladt, men kun med kildeangivelses. 2

3 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 De danske parcelhuse... 6 Opvarmet areal... 6 Om- eller tilbygning... 7 Finansiering af energirenoveringer... 8 Parcelhusenes friværdi... 9 Månedlig ydelse... 9 Varmeinstallationens betydning for vurderingen Renoveringsscenarier for parcelhuse Energibesparelsespotentialet for parcelhuse Parcelhusenes lofter og vinduer Pakkeløsning for udskiftning af vinduer og efterisolering af loft Finansieringseksempel på pakkeløsning Månedlig besparelse Konklusion Referencer Bilag A Eksempel på Energiløsning for efterisolering af loft Bilag B Eksempel på energiløsning for vinduesudskiftning

4 Forord Arbejdet med dette notat er initieret af Videncenter for energibesparelser. Formålet har været at belyse besparelsespotentialet ved brug af Videncenterets Energiløsninger for efterisolering af eksisterende parcelhuse. Potentialet er bestemt ud fra data fra BBR registreret, Ejendomsvurdering 2007 og Energimærkningsordning (EM). Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Energi og Miljø Oktober 2009 Søren Aggerholm Forskningschef 4

5 Indledning Nærværende rapport supplerer rapporten "Potentielle energibesparelser i det eksisterende byggeri" (Wittchen K. B., 2009), idet samme datagrundlag fra Energimærkningsordningens registreringer er anvendt til to supplerende scenarier for energirenovering af parcelhuse, hvor der er medtaget en analyse af potentialet for energirenoveringer finansieret af parcelhusenes friværdier. I denne sammenhæng dækker "parcelhuse" over boliger registreret i BBR med BBR anvendelseskode Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). Der er udført en samkøring af BBR 2008 og Ejendomsvurderingen 2007, med henblik på at vurdere potentialet for finansiering af energirenoveringer i form af realkreditlån. Da realkreditinstitutterne har mulighed for at belåne helårsboligen med op til 80% af ejendommens aktuelle markedsværdi, er der en mulighed for, at mange parcelhusejere kan finansiere omkostningerne til en energirenovering med et realkreditlån. Ejendomsvurderingen 2007 er baseret på markedsværdien fra I efteråret 2009 er ejendomsvurdering 2007 på niveau med Realkreditrådets seneste markedsværdiopgørelse. Det vil med andre ord sige, at den anvendte ejendomsvurdering fra 2007 antages at være sammenlignelig med den nuværende (efterår 2009) markedsværdi for parcelhuse. De to besparelsesscenarier der anvendes i rapporten, viser energibesparelsespotentialet ved efterisolering af parcelhuses klimaskærmskonstruktioner udført efter anbefalinger fra Videncenter for Energibesparelser. Videncenter for Energibesparelse anbefaler to niveauer for efterisolering benævnt hhv. Minimum og Lavenergi. Niveau Minimum har et isoleringsniveau der er lidt bedre end kravet i bygningsreglement 2008 for ændret anvendelse og ombygninger. Niveau lavenergi er noget bedre og svarer til isoleringsniveauet ved opførelse af nyt lavenergibyggeri. Videncentrets anbefalinger til efterisolering af parcelhuse er samlet som en serie "Energiløsninger", der kan downloades fra Se udvalgte eksempler i bilag A og B. 5

6 De danske parcelhuse I det følgende præsenteres udvalgte nøgledata for den danske parcelhusmasse, der i BBR 2008 udgjorde over 1 mio. ejendomme, hvoraf ca. 98 % er registreret med et ejerforhold som Privat person el. interessentskab. Opvarmet areal Det samlede opvarmede parcelhusareal udgør ca. 145 mio. m². Figur 1 viser, hvorledes disse er fordelt mellem de fem regioner og efter opførelsesperiode BBR registreret opvarmet parcelhusareal Areal [m²] Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland < Figur 1 Udtræk fra BBR for registreret opvarmet parcelhus areal. Som det ses af Figur 1 er der opført mange m² parcelhus før 1930 og specielt mellem 1961 og Arealet fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem regionerne, dog er der opført flest m² i Region Syddanmark og færrest i Region Nordjylland. Tabel 1 nedenfor viser totalerne for hver af de fem regioner samt for de fire største byer i Danmark. Tabel 1 BBR udtræk af opvarmet parcelhusareal Region Antal [m²] Andel [%] Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Total Større byer Stor København Odense Århus Ålborg Det ses af Tabel 1, at der relativt få m² parcelhus, som er opført i de større byer. Opdelt efter regionerne fordeler parcelhusmassen sig nogenlunde ens med størst andel i Region Syddanmark (26%) og mindst i Nordjylland (14%). 6

7 Om- eller tilbygning Figur 2 viser et udtræk fra BBR registreret mht. registreringen af Væsentlige Om- eller tilbygninger. Udtrækket er begrænset til kun at medtage privatejede parcelhuse og er opgjort efter, om der er foretaget væsentlige Om- eller tilbygninger siden Ifølge BBR instruksen forstås der ved væsentlige Om- eller tilbygninger forbedringer, hvor værdien udgør mindst 15% af bygningsværdien inden forbedringernes gennemførelse. Registreringen af væsentlige Om- eller tilbygninger giver dermed kun en svag indikation af, hvor meget parcelhusene generelt er forbedret siden opførelsen, idet mange enkeltforanstaltninger ikke vil overstige 15% af bygningsværdien og dermed ikke registreres. 100% Parcelhuse hvor der ikke er registreret Om- eller tilbygning i BBR siden 1995 Andel [%] 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 0% < > 1998 Opførelsesperiode Figur 2 Udtræk fra BBR registreret for andel af parcelhuse efter opførelsesår, hvor der ikke er registreret Om- eller tilbygning siden Som det ses af Figur 2, er der ikke den store forskel mellem regionerne. Der ses dog en tendens til at Østdanmark er registret med lidt færre Om- eller tilbygninger siden 1995 i forhold til Vestdanmark. Samlet set viser udtrækket at kun ca. 10% af de danske parcelhuse har registreret en væsentlig Om- eller tilbygning siden

8 Finansiering af energirenoveringer Der er udført en samkøring af BBR 2008 og Ejendomsvurderingen 2007, med henblik på at vurdere potentialet for finansiering af energirenoveringer i form af realkreditlån. Da realkreditinstitutterne har mulighed for at belåne helårsboligen med op til 80% af ejendommens aktuelle markedsværdi, er der en mulighed for, at mange parcelhusejere kan finansiere omkostningerne til en energirenovering med et realkreditlån. En forudsætning for at beregne friværdien ud fra ejendomsvurderingen er at denne er sammenlignelig med markedsværdien. Tabel 2 viser et udtræk af parcelhusenes gennemsnitlige ejendomsvurdering 2007 og den gennemsnitlige markedsværdi 2. kvartal Der er desuden udtrukket 5%, 25% og 75% fraktilerne. 25% fraktilen viser således ejendomsvurderingen som 25% af parcelhusene er under og 75% over. Tabel 2 Ejendomsvurdering 2007 for parcelhuse sammenlignet med den gennemsnitlige ejendomspris pr. 2. kvartal 2009 baseret på indberetninger fra realkreditinstitutterne om de faktiske handler til Realkreditrådet (Kilde: Realkreditrådet). Ejendomsvurdering og faktiske handelspriser i kr./m². kr./m² Region Gennemsnit Faktiske handler 2. kvartal 2009 Gennemsnit Ejendomsvurdering 2007 Forskel [%] 5% Fraktil 25% Fraktil 75% Fraktil Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Som det ses af Tabel 2 er den gennemsnitlige ejendomsvurdering fra 2007 ca. 6% mindre end de registrerede handler for 2. kvartal 2009 i Region Hovedstaden. Omvendt er ejendomsvurderingen fra 2007 stadig betydeligt lavere (30-40%) end de faktiske handler for resten landet. Samlet set antages det at ejendomsvurderingen fra 2007 kan anvendes som et konservativt gæt på markedsværdien 2009/2010. Dette vil dog kunne ændre sig såfremt markedspriserne stiger eller falder. Ifølge Nykredit (Årsrapport 2008, Nykredit) var den landsgennemsnitlige belåningsprocent for 2008 ca. 60%. Som det ses af Tabel 3 er der en meget lille forskel i den gennemsnitlige belåningsprocent mellem landsdelene. Tabel 3 Gennemsnitlig belåningsprocent ultimo 2008 (Årsrapport 2008, Nykredit) Område Gennemsnitlig belåningsprocent [%] Hovedstaden 63 Nord- og Østsjælland 61 Resten Sjælland, Fyn og Sydjylland 60 Østjylland 61 Øvrige Danmark 60 8

9 Parcelhusenes friværdi I det følgende er beregnet en teoretisk friværdi, som værende forskellen mellem de 80% belåningsloft af ejendomsvurderingen 2007 og den gennemsnitlige belåningsprocent på 60%. Det vil med andre ord sige, at den potentielle friværdi udgør ca. 20% af ejendomsvurderingen Tabel 4 viser den gennemsnitlige totale ejendomsvurdering, gennemsnitlig ejendomsvurdering pr. m² opvarmet areal og den teoretisk beregnede friværdi for parcelhuse. Desuden vises den tilsvarende 25% fraktil, der således viser værdien som 25% ligger under og 75% ligger over. Tabel 4 Gennemsnitlig ejendomsvurdering 2007 og teoretisk friværdi beregnet ud fra antagelser om en gennemsnitlig belåningsprocent på 60% og et låneloft på 80% af ejendomsvurderingen Ejendomsvurdering kr. Ejendomsvurdering kr. / m² Friværdi kr. Gennemsnit 25% fraktil Gennemsnit 25% fraktil Gennemsnit 25% fraktil Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Tabel 5 viser 25% fraktilen for friværdien opgjort efter opførelsesperiode. Tabel 5 Beregnet 25% fraktil for parcelhusenes friværdier. Friværdien er beregnet ud fra antagelser om en gennemsnitlig belåningsprocent på 60% og et låneloft på 80% af ejendomsvurderingen Friværdi i kr. Opførelsesperiode Region før efter 1999 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Som det ses af Tabel 5 er der stor forskel mellem Region Hovedstaden og de øvrige regioner, men samlet set kan det konkluderes at der for 75% af parcelhusene i gennemsnit haves en friværdi på til kr. og helt op til til kr. i Region Hovedstaden. Opgørelsen viser dermed, at der er et potentiale for at få udført betydelige energirenoveringer af parcelhusene finansieret af realkreditlån. Månedlig ydelse I runde tal er den månedlige ydelse efter skat ca. 400 kr. pr kr. boliglån (5% obligationslån med afdrag og en løbetid på 30 år, Realkreditdanmark 2009). Bort set fra vinduer, der har en levetid på år, så har de fleste efterisoleringstiltag en levetid, der er længere end de 30 år, som lånet løber. 9

10 Samtidigt skal det bemærkes, at ved et korrekt udført efterisoleringstiltag vil indeklimaet forbedres i form af mindre træk fra kolde flader. Ligeledes må det forventes at investeringen i nogen grad vil påvirke ejendomsvurderingen positivt, idet varmeudgiften reduceres. Varmeinstallationens betydning for vurderingen Prisen for varme varierer både geografisk og efter energikilden. Tabel 6 viser en opgørelse efter varmeinstallationstypen med den procentvise forskel til den gennemsnitlige ejendomsvurdering for alle typer varmeinstallationer. Tabel 6 Ejendomsvurdering opgjort efter varmeinstallationstype, opførelsesperiode og region. Tabellen viser for hver region og varmeinstallationstype den procentvise forskel til den gennemsnitlige vurdering for alle varmeinstallationstyper. Ejendomsvurdering i enheden kr. m² opvarmet areal Opførelsesperiode Region Varmeinstallationstype før Hovedstaden Alle typer Fjernvarme 12% 13% -4% -7% -12% -9% Centralvarme fra eget anlæg 8% 20% 15% 11% 6% 11% Elovne, elpaneler -10% -5% -7% 0% 5% -5% Varmepumpe 1% -4% 8% 5% -2% 6% Ovne -12% -24% -13% -8% 4% -2% Sjælland Alle typer Fjernvarme 5% 7% 8% -8% -9% -6% Centralvarme fra eget anlæg 3% 4% 1% 4% 5% 11% Elovne, elpaneler 0% 2% -2% 2% -2% -7% Varmepumpe -1% 1% 2% 6% -1% 4% Ovne -7% -14% -9% -4% 6% -2% Syddanmark Alle typer Fjernvarme 26% 30% 29% 14% 12% 16% Centralvarme fra eget anlæg -7% -7% -2% -4% 1% 11% Elovne, elpaneler -12% -9% -5% -5% -4% -7% Varmepumpe -13% -14% -7% -5% -6% -5% Ovne 5% 0% -15% 0% -3% -15% Midtjylland Alle typer Fjernvarme 26% 31% 21% 9% 6% 12% Centralvarme fra eget anlæg -10% -13% -9% -7% -7% -1% Elovne, elpaneler -7% -15% -14% -1% 3% -6% Varmepumpe -3% 2% 2% 11% 6% -8% Ovne -7% -5% -1% -11% -8% 2% Nordjylland Alle typer Fjernvarme 24% 27% 27% 11% 13% 11% Centralvarme fra eget anlæg -14% -10% -6% -11% -6% -6% Elovne, elpaneler 3% 2% 3% 8% 7% 0% Varmepumpe 3% -15% -12% -9% -7% -2% Ovne -16% -5% -12% 1% -6% -3% 10

11 Som det ses af Tabel 6 er ejendomsvurderingen for parcelhuse opvarmet med fjernvarme i nogle regioner markant højere end for de øvrige varmeinstallationstyper. I forbindelse med omkonverteringen af elvarme eller installation af varmepumper, er det interessant at se, hvor i landet der er flest parcelhuse registreret med elvarme, som den primære varmekilde. Tabel 9 nedenfor viser en top 20 liste over kommuner med flest elvarmeinstallationer. Tabel 7 Top 20 liste over kommuner med flest registrerede parcelhuse med elvarmeinstallation Kommune Antal Kommune Antal Guldborgsund 2772 Tønder 1926 Gribskov 2686 Sønderborg 1874 Lolland 2599 Frederiksværk-Hundested 1870 Vordingborg 2488 Odsherred 1717 Næstved 2366 Slagelse 1715 Kalundborg 2143 Lejre 1699 Holbæk 2143 Vejle 1554 Syddjurs 2011 Faxe 1491 Roskilde 1995 Randers 1435 Aabenraa 1956 Frederikssund 1304 Samlet set er der ca parcelhuse med registreret elvarme og på mange mindre danske øer er der en relativ stor andel med elvarme (20 25%). 11

12 Renoveringsscenarier for parcelhuse Der arbejdes i det følgende med to scenarier, der følger de energiløsninger for efterisolering, der er anbefalet af Videncenter for Energibesparelser. Se bilag A og B. Scenarie Minimum isoleringsniveau lidt bedre end krav i bygningsreglementet Scenarie Lavenergi isoleringsniveau svarende til lavenergibyggeri Tekniske, arkitektoniske og økonomiske barrierer vil begrænse den andel af parcelhusene der reelt forbedres. Ydervægge og gulve er forholdsvis komplicerede at efterisolere, hvorfor andelen der realistisk vil blive efterisoleret må formodes af være lavere. Andelen for vinduer er omvendt sat højt (100%), da det er en konstruktion, der dels har en kortere levetid og dels er relativt let at udskifte. Tabel 8 viser scenariernes anvendte forbedringsandel for hver klimaskærmskonstruktion. Tabel 8 Andel af klimaskærmskonstruktion der forbedres Konstruktion Ydervægge Tage Gulve Vinduer Andel der forbedres [%] Nogle konstruktioner kan være renoveret siden opførelsen eller kan være udført med en relativ stor isoleringstykkelse, hvilket begrænser besparelsen og derfor ikke umiddelbart kan anbefales renoveret alene med henblik på energibesparelsen. Tabel 9 viser U-værdigrænsen for de forskellige konstruktioner mht. hvornår de medtages i den samlede besparelsesopgørelse. Grænseværdien er fastsat jf. bygningsreglement 2008 for ændret anvendelse og tilbygninger. Desuden vises U-værdi-niveauerne for de to scenarier med angivelse af tilhørende ca. isoleringstykkelse i parentes. Tabel 9 Anvendte U-værdier og grænseværdier. I parentes er angivet den nødvendige isoleringstykkelse, der skal til for at opfylde U- værdi kravet for typiske konstruktioner. Til beregning af konstruktionernes samlede U-værdi er anvendt overgangsisolanser og materialeegenskaber for typiske konstruktioner jf. DS 418. Det er antaget at isoleringen har en varmeledningsevne på 0,04 W/mK. U-værdi grænseværdi 0,20 (160 mm) U-værdi forbedret - Minimum 0,12 (300 mm) U-værdi forbedret - Lavenergi 0,09 (400 mm) Ydervægge Tage Gulve Vinduer 0,15 (250 mm) 0,12 (300 mm) 0,09 (400 mm) 0,15 (200 mm) 0,13 (250 mm) 0,11 (300 mm) Konstruktioner med U-værdier over grænseværdien efterisoleres til kravet netop er opfyldt for hhv. Minimum- og Lavenergi-niveau. 1,50 1,40 0,90 12

13 Energibesparelsespotentialet for parcelhuse Ved brug af ovenstående scenarier med energiløsningerne for efterisolering af parcelhuse er der beregnet årlige energibesparelser for den danske parcelhusmasse. Resultaterne er vist på Figur 3. Energibesparelse [PJ pr. år] Besparelser ved renovering af parcelhuse opgjort efter opførelsesår Forbedringsandel: Ydervægge 10 %, Lofter 50 %, Gulve 25 %, Vinduer 100 % Scenarie: Minimum Scenarie: Lavenergi Total Tidsperioder for opførelse Figur 3 Energibesparelser ved renovering af parcelhuse for to scenarier ved forbedring af 10 % af ydervægge, 50 % af lofter, 25 af gulve og 100 % af vinduer (areal) Ved scenarie minimum ses, at der opnås en årlig energibesparelse på ca. 15 PJ (ca. 20 %) og ved scenarie lavenergi, ses at kan spares næsten 20 PJ pr. år (ca. 26 %). Størst ses besparelsen at være for parcelhuse opført i tidsperioden Figur 4 viser fordelingen af den samlede energibesparelse mellem de fire klimaskærmskonstruktionstyper der forbedres. Scenarie Minimum Energibesparelse fordelt efter konstruktion Scenarie Lavenergi Energibesparelse fordelt efter konstruktion Ydervægge 15% Ydervægge 13% Vinduer 53% Tage 24% Vinduer 59% Tage 21% Gulve 8% Gulve 7% Figur 4 Fordelingen af den samlede energibesparelse for scenarie Minimum (venstre) og Lavenergi (højre) efter konstruktionen der forbedres. Vinduerne ses at stå for en markant del af den samlede besparelse, men er dog fundet ved antagelse om en 100% udskiftning af disse. 13

14 Figur 5 viser det totale energibesparelsespotentiale ved 100 % forbedring af alle klimaskærmskonstruktioner til niveauerne i de to scenarier. Konstruktioner der opfylder isoleringskravene jf. Tabel 9 efterisoleres ikke. Besparelser ved renovering af parcelhuse opgjort efter opførelsesår Forbedringsandel: Ydervægge 100 %, Lofter 100 %, Gulve 100 %, Vinduer 100 % Energibesparelse [PJ pr. år] Scenarie: Minimum Scenarie: Lavenergi Total Tidsperioder for opførelse Figur 5 Energibesparelse ved renovering af parcelhuse for de to scenarier ved 100 % forbedring af ydervægge, lofter, gulve og vinduer Figur 6 viser fordelingen af den samlede energibesparelsen mellem de fire konstruktioner der forbedres. Der antages en 100% forbedring af alle konstruktioner i de to scenarier. Scenarie Minimum Energibesparelse fordelt efter konstruktion Scenarie Lav energi Energibesparelse fordelt efter konstruktion Vinduer 18% Vinduer 23% Gulve 11% Ydervægge 54% Gulve 11% Ydervægge 49% Tage 17% Tage 17% Figur 6 Fordelingen af den samlede energibesparelse for scenarie Minimum (venstre) og Lavenergi (højre) efter konstruktionen der forbedres. Ydervæggene ses at udgøre et stort energibesparelsespotentiale, men er dog ofte problematiske mht. arkitekturen og samlingerne ved tag, fundament, døre og vinduer. Gulve er ligeledes problematiske, da en renovering ikke kan undgås at påvirke beboerne. Tage/lofter og vinduer er knap så problematiske at forbedre og ses samlet at udgøre ca. 1/3 af det totale besparelsespotentiale. 14

15 Parcelhusenes lofter og vinduer Vinduer skal skiftes eller renoveres med jævne mellemrum (15-20 år), uanset om det energibesparelsesmæssigt kan betale sig. Udskiftningen af vinduerne giver dog den mulighed, at der udføres flere energibesparende renoveringstiltag, som finansieres i et samlet ekstra boliglån. For langt de fleste parcelhuse vil det over længere sigt kunne betale sig at efterisolere loftet. Selvom dette tiltag normalt ikke påvirker husets arkitektur, så er lofterne i de danske parcelhuse forsat relativt dårligt isolerede. Udskiftning af vinduer og efterisolering af loftet kunne derfor med fordel udføres som en samlet pakkeløsning til parcelhuse og evt. kombineres med flere specifikke tiltag. Figur 7 viser et udtræk fra Energimærkningsdatabasen for parcelhuses isoleringsniveau m.h.t. lofters og vinduers U-værdier. De udtrukne data er arealvægtede og for loftkonstruktionens vedkommende er ikke medtaget konstruktioner med U-værdier over 0,8 W/m²K (loftlemme og lign.). Loftkonstruktionens U-værdi er efterfølgende omregnet til den tilsvarende rene isoleringstykkelse, idet der tages højde for isolansen af et standard tagrum. Det første krav til loftkonstruktionens U-værdi kom med Bygningsreglementet fra Kravet var en U-værdi på 0,4 W/m²K svarende til en isoleringstykkelse på ca. 75 mm. Det første U-værdi-krav til vinduer kom i 1979 og var på 2,9 W/m²K. Til sammenligning er U-værdi-kravene til loftkonstruktionen og vinduer i bygningsreglement 2008 hhv. 0,15 og 1,5 W/m²K (kravet gælder for ændret anvendelse og ombygning). For loftet svarer U- værdien til en isoleringstykkelse på ca. 250 mm. Meget få boliger ses at have loftisoleringstykkelser over 200 mm. For tidsperioden ses dog effekten af et skærpet krav i bygningsreglementet, der øger andelen med isoleringstykkelser mellem mm markant. Vinduer med en U-værdi mindre end 2,0 W/m²K kan antages at være nye eller med udskiftet termorude til ny energirude. Vinduer med U-værdi over 2,0 W/m²K må formodes at være de ældre termoruder. Som det ses af Figur 7 er andelen af vinduer med U-værdier større end 2,0 W/m²K markant for alle tidsperioder. Denne vinduesandel udgør dermed et stort besparelsespotentiale ved enten udskiftning af hele vinduet eller blot rudedelen. Vinduer, der opfylder komponentkravet i bygningsreglementet for ændret anvendelse eller ombygning af boliger på 1,5 W/m²K, ses at være næsten ikke eksisterende. 15

16 Parcelhuse Parcelhuse Andel [%] Andel [%] > 2,0 1,5-2, > 2,0 1,5-2,0 < Loft Isoleringstykkelse [mm ] > 200 < 1,5 Vinduer U-værdi [W/m²K] < Loft Isoleringstykkelse [mm] > 200 < 1,5 Vinduer U-værdi [W/m²K] Parcelhuse Parcelhuse Andel [%] < Loft Isoleringstykkelse [mm] > 200 < 1,5 > 2,0 1,5-2,0 Vinduer U-værdi [W/m²K] Andel [%] < Loft Isoleringstykkelse [mm] > 200 < 1,5 > 2,0 1,5-2,0 Vinduer U-værdi [W/m²K] Parcelhuse Parcelhuse Andel [%] < Loft Isoleringstykkelse [mm] > 200 < 1,5 > 2,0 1,5-2,0 Vinduer U-værdi [W/m²K] Andel [%] < Loft Isoleringstykkelse [mm] > 200 < 1,5 > 2,0 1,5-2,0 Vinduer U-værdi [W/m²K] Figur 7 Udtræk fra Energimærkningsdatabasen for parcelhusenes isoleringsniveau m.h.t. loft og vinduer. Dataene er inddelt efter 6 specifikke tidsperioder. De udtrukne data er arealvægtede U-værdier for lofter og vinduer. Loftets U-værdi er omregnet til den tilsvarende isoleringstykkelse, idet der tages højde for tagrummets isolans mm. 16

17 Pakkeløsning for udskiftning af vinduer og efterisolering af loft Energibesparelsespotentialet ved brug af en pakkeløsning for udskiftning af vinduer og efterisolering af loft er vist i Tabel 10. Der ses i denne sammenhæng kun på parcelhuse opført før 1998, idet det antages at alle parcelhuse opført efter 1998 har en acceptabel loftisoleringstykkelse og nye vinduer med energiruder, som endnu ikke er udtjente. Til beregningen er anvendt samme kriterier/grænseværdier, som angivet i Tabel 8 og Tabel 9 for hhv. lofter og vinduer. Tabel 10 Energibesparelsespotentialet ved efterisolering af lofter og udskiftning af vinduer i parcelhuse opført før Pakkeløsning Minimum antager vinduer med U-værdi på 1,4 W/m²K og loftisoleringstykkelse på 300 mm og pakkeløsning Lavenergi antager vinduer med U-værdi på 0,9 W/m²K og loftisoleringstykkelse på 400 mm. Energibesparelse PJ pr. år Pakkeløsning Opførelsesperiode < Total Minimum 2,4 1,1 1,0 4,0 1,6 1,4 0,0 12 Pakkeløsning Lavenergi 3,0 1,5 1,3 5,5 2,3 1,8 0,0 15 Som det ses af Tabel 10, kan der årligt spares ca. 12 og 15 PJ ved anvendelse af hhv. pakkeløsning Minimum og Lavenergi. Finansieringseksempel på pakkeløsning Fordelen ved en pakkeløsning er at den samlede omkostning bliver større, og dermed måske stor nok til, at det kan betale sig at få den finansieret af parcelhusets realkreditlån, såfremt det er muligt. Tabel 11 viser et eksempel på omkostningerne for et typisk parcelhus på 130 m². Priser på vinduer og efterisolering af loft er hentet fra V&S Prisdatabase Renovering og Drift Det skal bemærkes at priserne kan variere meget både for vinduer og efterisolering af lofter. Priserne er brutto priser, dvs. inkl. udførelse og moms. Priserne fra V&S Prisdatabase vurderes at være lidt højere end de reelle markedspriser (efterår 2009) og medfører dermed at resultaterne ligger på den sikre side mht. de totale omkostninger. Tabel 11 Pakkeløsning til typisk parcelhus på 130 m². Afrundede brutto priser inkl. moms fra V&S prisdatabase Renovering og drift For vinduer er anvendt en pris for 1-fagsvinduer ved udskiftning af 10 stk. For ældre huse med poster og sprosser kan i stedet anvendes en enhedspris på 4.900,- pr. m². Pakkeløsning til typisk parcelhus på 130 m² Enhedspris kr./m² Omkostning kr. Månedlig ydelse 5 Energiløsning Minimum Lavenergi Minimum Lavenergi Minimum Lavenergi Efterisolering af loft Vinduer (1-fags) , Total Der udlægges yderligere 200 mm isolering på det eksisterende isoleringslag 2 Der udlægges yderligere 300 mm isolering på det eksisterende isoleringslag 3 Enhedspris ved udskiftning af 10 vinduer 4 Merprisen for 3-lagsenergirude (ift. 2-lagsenergirude) er sat til 320 kr./m² 5 Beregnet ved en ydelse efter skat på ca. 400 kr. pr kr. boliglån (30 år og med afdrag) 6 Vinduesareal er sat til 22% af bygningens opvarmede etageareal kr. 17

18 Sammenholdes totalprisen fra Tabel 11 for pakkeløsningen ved efterisolering af loft og udskiftning af vinduer med den gennemsnitlige friværdi vist i Tabel 5, ses at det for ca. 75% af parcelhusene skulle kunne finansieres af friværdien. Den månedlige ekstra ydelse er for scenarie Minimum og Lavenergi på hhv. 560 og 650 kr. efter skat. For ældre huse før 1950 vil de eksisterende vinduer ofte være med poster og måske sprosser, hvilket fordyrer enhedsprisen noget. Ældre huse er dog ofte mindre i opvarmet areal og har dermed også et mindre vinduesareal der skal udskiftes, hvorved den totale omkostning reduceres. Tabel 12 viser en sammenligning for et parcelhus opført før og efter Tabel 12 Sammenligning af omkostning for vinduesudskiftning i parcelhuse opført før og efter Enhedspriser er hentet fra V&S prisdatabase Omkostninger ved vinduesudskiftning Parcelhus før 1950 Vinduer: 2-fags med sprosser Parcelhus efter 1950 Vinduer: 1-fags Opvarmet areal (gennemsnit) Vinduesareal (22%) Enhedspris Total omkostning 103 m² 23 m² kr./m² m² 30 m² kr./m² Som det ses af Tabel 12 er forskellen i den totale omkostning for vinduesudskiftningen mellem de to tidsperioder relativt beskeden og vil ikke påvirke den månedlige ydelse markant. Månedlig besparelse Den økonomiske besparelsen ved et reduceret opvarmningsbehov vil for den enkelte parcelhusejer variere meget afhængigt af prisen på varme og loftisoleringsniveauet og vinduernes stand før renoveringen. Ligeledes påvirkes besparelsen af brugeradfærd og årlige klimavariationer. Energibesparelsen vil for gennemsnitsparcelhuset med de nuværende energipriser næppe overstige den månedlige ekstra ydelse, som renoveringen koster, men da vinduer skal udskiftes eller renoveres med jævne mellemrum (15-20 år) kan der argumenteres for at omkostningen for dette ikke besparelsesmæssigt skal kunne betale sig. Ved udskiftning af typiske ældre vinduer med termoruder til nye vinduer med 2-lags eller 3-lags energirude kan der regnes med en årlig besparelse på hhv. 110 kwh/m² og 140 kwh/m². For et 130 m² parcelhus vil besparelsen dermed udgøre hhv. 260 og 330 kwh/mdr. For loftet alene kan der regnes med en besparelse på ca. 20 kwh/m², hvilket for et parcelhus på 130 m², giver en besparelse på ca. 220 kwh/mdr. Sammenholdt med den specifikke omkostning for efterisolering af loftet fra Tabel 11 på kr./mdr. er tiltaget med de nuværende energipriser stort set neutralt, men må forventes med stigende energipriser at blive en god investering. 18

19 Konklusion Ved brug af data fra Energimærkningsordningen for den eksisterende parcelhusmasses isoleringsniveau, er der beregnet et energibesparelsespotentiale for to renoveringsscenarier benævnt Minimum og Lavenergi. Scenarie Minimum og Lavenergi følger anbefalingerne for isoleringsniveau fra Videncenter for energibesparelser. De beregnede energibesparelsespotentialer for parcelhuse ved de to scenarier, Minimum og Lavenergi, viser at det potentielt er muligt at spare hhv. 45 og 52 PJ pr. år, hvis alle konstruktioner efterisoleres. Et mere realistisk scenarie, hvor der renoveres 10% ydervægge, 50% lofter, 25% gulve og 100% vinduer giver en besparelse på hhv. 15 PJ og 20 PJ pr. år. Der er desuden foretaget en samkøring af BBR 2008 og Ejendomsvurdering 2007, hvilket viser at der er et potentiale for betydelige energirenoveringer af parcelhuse finansieret af friværdien i form af et realkreditlån. Friværdien udgør for 75% af parcelhusene i Region Hovedstanden ca til kr. og i de øvrige regioner mellem og kr., idet der antages en gennemsnitlig belåningsprocent på ca. 60%. For at initiere flere parcelhusejere til at få efterisoleret loftet, er der analyseret på muligheden og potentialet ved en samlet pakkeløsning for udskiftning af vinduer og efterisolering af loft. Dette giver en mulighed for at foretage en samlet finansiering i form af et realkreditlån. Besparelsespotentialet, hvor 75% af de danske parcelhuse energirenoveres, ved brug af en pakkeløsning med udskiftning af vinduer og efterisolering af loft, er beregnet til hhv. 12 og 15 PJ pr. år for hhv. scenarie Minimum og Lavenergi. Sammenfatning af resultater: Energibesparelsespotentiale PJ/år Isoleringsniveau Isoleringsniveau Minimum Lavenergi Totalt energibesparelsespotentiale, hvor alle (100%) parcelhusenes konstruktioner efterisoleres til anbefalingerne fra Videncentrets Energiløsninger Realistisk besparelsespotentiale med begrænset andel af parcelhuse der efterisoleres. Ydervægge 10%, loft 50%, gulve 25% og vinduer 100% Finansieret besparelsespotentiale ved anvendelse af realkreditlån (friværdi). Pakkeløsning til 75% af alle parcelhuse, der får efterisoleret loft og udskiftet vinduer

20 Referencer Wittchen K. B. (2009), Potentielle energibesparelser i det eksisterende byggeri. (SBI 2009:05), Hørsholm: Statens Byggeforskningsinstitut. Nykredit Realkredit koncernen, Årsrapport Realkreditrådet, 20

Energirenovering af etagebyggeriet

Energirenovering af etagebyggeriet Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Energirenovering af etagebyggeriet Juni 2010 Titel Energirenovering af etagebyggeriet Udgave 1.

Læs mere

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad- Den energioptimerede landsby Dybvad Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad - Den energioptimerede landsby INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

Analyse af energimærker for parcelhuse

Analyse af energimærker for parcelhuse Analyse af energimærker for parcelhuse Fokus på energibesparelser i boligen Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet Energimærkning på landsplan

Læs mere

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Ombygning Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav ved ombygning Bygningsdel Ydervægge Terrændæk Loft og tag Komponentkrav: U-værdi / isoleringstykkelse 0,15 W/m 2 K (ca. 250 mm isolering)

Læs mere

Energirenovering af bygninger Borups højskole 23. april 2012

Energirenovering af bygninger Borups højskole 23. april 2012 Energirenovering af bygninger Borups højskole 23. april 2012 Videncenter for energibesparelser i bygninger v/vagn Holk Lauridsen De næste 30 min. Kort introduktion til Videncentret Hvor langt er vi? Hvad

Læs mere

Aalborg Universitet. Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper Publication date: 2013 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse.

Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse. Henrik Tommerup Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse. DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-04-06 2004 ISSN 1601-8605 Forord Denne

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Nye energibestemmelser i bygningsreglementet SBi, Hørsholm, 29. november 2005 Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav

Læs mere

Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum

Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum Så blev det igen tid til at udsende et nyhedsbrev fra Energitjenestens særlige indsats rettet imod byggeriets parter. Indsatsen har fået nyt navn: Byggeriets Energiforum.

Læs mere

BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning nr.: 100119871 Gyldigt 5 år fra: 07-05-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning nr.: 100119871 Gyldigt 5 år fra: 07-05-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Læsøvej 9 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne.

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne. NOTAT Sag: De Nye Remiser Sagsnr.: 08.112 Emne: Opfyldelse af energibestemmelser for Dato: 28/05/2009 Den Gamle Remisehal Enghavevej 82 Til: Ebbe Wæhrens Fra: Fredrik Emil Nors SAMMENFATNING I forbindelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bopladsen 4 9240 Nibe Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. februar 2012 til den 21. februar 2022. Energimærkningen er udført

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tornebakken 130 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-862733 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser

Læs mere

Varmeforbrug i boliger. Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om energiforbruget i en bolig. Opgaven er delt i 2 underopgaver

Varmeforbrug i boliger. Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om energiforbruget i en bolig. Opgaven er delt i 2 underopgaver LØSNING Varmeforbrug i boliger Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om energiforbruget i en bolig. Opgaven er delt i 2 underopgaver 1. Første del handler om at lære hvordan varmetabet

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fladehøj 17 4534 Hørve Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juni 2013 Til den 13. juni 2023. Energimærkningsnummer 311003689

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Storstrømsparken 34-40 Storstrømsparken 34 4760 Vordingborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. marts 2015 Til den 9. marts

Læs mere

Aalborg Universitet. Potentielle energibesparelser i det eksisterende byggeri Wittchen, Kim Bjarne. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Potentielle energibesparelser i det eksisterende byggeri Wittchen, Kim Bjarne. Publication date: 2009 Aalborg Universitet Potentielle energibesparelser i det eksisterende byggeri Wittchen, Kim Bjarne Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Granitvej 32 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-008578 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blichersvej 012 Postnr./by: 8723 Løsning BBR-nr.: 766-000135 Energikonsulent: Brian Aaboe Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Aaboe Arkitekt

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Lyngbyvej 49 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01 BYGNINGSTYPOLOGIER Bygningstypologi EFH.01 Om bygningstypologien Bygningstypologi består af 27 eksempler på typiske bygninger der anvendes til boliger. Bygningerne er opdelt i tre hovedtyper Enfamiliehuse,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Præstegårdsvej 39 9240 Nibe Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. februar 2012 til den 21. februar 2022. Energimærkningen er

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Vesterheden 39 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-139899-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Langøparken 1B 4900 Nakskov Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. december 2011 Til den 22. december 2021. Energimærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gefionsvej 24 7480 Vildbjerg Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. april 2011 til den 20. april 2021. Energimærkningen er udført

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rye Gade 1A 4060 Kirke Såby Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. september 2014 Til den 12. september 2024. Energimærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 57B 8900 Randers 730-015899-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

By og Byg Dokumentation 057 Vurdering af potentialet for varmebesparelser i eksisterende boliger

By og Byg Dokumentation 057 Vurdering af potentialet for varmebesparelser i eksisterende boliger By og Byg Dokumentation 57 Vurdering af potentialet for varmebesparelser i eksisterende boliger Vurdering af potentialet for varmebesparelser i eksisterende boliger Kim B. Wittchen By og Byg Dokumentation

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport H C Andersens Vej 197 9800 Hjørring Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. maj 2011 til den 11. maj 2021. Energimærkningen er

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Solvænget 6 Postnr./by: 6580 Vamdrup BBR-nr.: 621-254750-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Lavgade 32A 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-019219 Energikonsulent: Robert Knak Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fjordvej 7 6200 Aabenraa Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. november 2014 Til den 28. november 2024. Energimærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.557,88 m³ fjernvarme. 2.485,47 m³ fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.557,88 m³ fjernvarme. 2.485,47 m³ fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Ivar Huitfeldts vej 1 Postnr./by: 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-594042-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nyvej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-006979 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL Byggerådgivning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Abildlunden 49 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-012644 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strandvejen 11 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-104364 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Liljevej 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj BBR-nr.: 306-012220-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jacob Hansens Vej 51 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-293271 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Spjellerupvej 7 Postnr./by: 4653 Karise BBR-nr.: 320-008663 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Karen Blixens Vej 36 8600 Silkeborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. april 2013 Til den 18. april 2023. Energimærkningen

Læs mere

Energirenovering. En befolkningsundersøgelse

Energirenovering. En befolkningsundersøgelse Energirenovering En befolkningsundersøgelse Januar 2015 Energirenovering Indledning Siden den første store oliekrise i begyndelsen af 70 erne har der været stigende bevidsthed om fordelene ved at isolere

Læs mere

EnergiEftersyn. Resultat af EnergiEftersynet af jeres bolig

EnergiEftersyn. Resultat af EnergiEftersynet af jeres bolig EnergiEftersyn Resultat af EnergiEftersynet af jeres bolig Søren Damgaard Olsen, Fragevej 69, 4760 Vordingborg 9-04-014 gennemsnitligt varmeforbrug gennemsnitligt elforbrug gennemsnitligt vandforbrug Enhedsprisen

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåbensevej 67 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-013639 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

Priserne på ejerboliger falder fortsat

Priserne på ejerboliger falder fortsat Pressemeddelelse 23. oktober 2008 Priserne på ejerboliger falder fortsat Den nye opgørelse af ejendomspriser fra Realkreditrådet viser, at priserne på ejerboliger fortsat falder. På landsplan er priserne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Sygebesøg i Region Sjælland

Sygebesøg i Region Sjælland Sygebesøg i Sjælland Del I Analyse af sygebesøg Arbejdsgruppe under Praksisplanudvalget Sommer 2015 Opdateret august/september 2015 Side 0 Indhold 1 Indledning... 1 2 Resumé og opsamling... 2 3 Data til

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Åbogade 2 Postnr./by: 3760 Gudhjem BBR-nr.: 400-001278 Energikonsulent: Flemming Bech Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2 bornholm

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærke. Adresse: Brokkedalvej 8 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Brokkedalvej 8 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Brokkedalvej 8 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-101434-001 Energikonsulent: Søren Erik Krogh Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bodil Støvring og Claes Dyrbye Tornevænget 6 3460 Birkerød Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. december 2015 Til den 4.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grambyvej 19A Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-020675 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bygaden 15 4293 Dianalund Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. august 2013 Til den 31. august 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Prinses. Maries Allé 1 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-309267-001 Energikonsulent: Olav Grønn Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Notat om omfattende energirenovering som alternativ til nedrivning og eventuelt nybyggeri

Notat om omfattende energirenovering som alternativ til nedrivning og eventuelt nybyggeri Notat om omfattende energirenovering som alternativ til nedrivning og eventuelt nybyggeri Kontor/afdeling Center for Erhverv og Energieffektivitet Dato 21. juni 2016 J nr. 2016-787 /mra, hlm Som en del

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vadebrovej 27 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-005973 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 123 Kornvej 26 5210 Odense NV Bygningens energimærke: Gyldig fra 7. december 2015 Til den 7. december 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sydskråningen 2 Bygningernes energimærke: Gyldig fra 14. juli 2014 Til den 14. juli 2024. ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT ENERGIMÆRKET

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lynghøjen 031 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-162436 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bredekærs Vænge 154 Postnr./by: 2635 Ishøj BBR-nr.: 183-003879 Energikonsulent: Ole Børs Petersson Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere