Dansk oversættelse af executive summary i Walker Working Groups Åbenhed og Gennemsigtighed i kapitalfondene, høringsudgave af 17.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk oversættelse af executive summary i Walker Working Groups Åbenhed og Gennemsigtighed i kapitalfondene, høringsudgave af 17."

Transkript

1 Dansk oversættelse af executive summary i Walker Working Groups Åbenhed og Gennemsigtighed i kapitalfondene, høringsudgave af 17. juli Dette executive summary beskriver den brede tilgang, som der er lagt op til i forhold til kapitalfondene i Storbritannien; mere detaljerede retningslinjer vil komme, når høringsprocessen er overstået. Fokus for dette arbejde er behovet for større åbenhed i relation til buyout-aktiviteter. De retningslinjer som vil følge af dette arbejde, er ikke adresseret til venture- og vækstkapitaldelene af den risiko villige kapital. Disse dele af branchen er respekteret vidt og bredt som en vigtig kilde og støtte til nye virksomheder, og har ikke været udsat for kritik vedrørende den manglende gennemsigtighed, der associeres med buyout-aktiviteter. 2. En kapitalfond der fokuserer på opkøb i medium til stor målestok, har typisk ca. 150 limited partners (LP). Dette er i skarp kontrast til de gennemsnitligt aktionærer, der er i et FTSE 100 selskab i Storbritannien. Noterede selskabers årsberetninger er primært til for aktionærerne, der besidder en stor mængde af de værdipapirer, som handles på børserne. I modsætning hertil er offentlighed ikke i kapitalfondene og deres LPeres interesse, ejere der har en ubetvivlelig økonomisk ejerandel på spil i fonde, der ikke kan handles på de offentlige markeder. Denne analyse konkluderer, at beretningsarrangementerne mellem kapitalfondene (general partners, GP) og investorerne (LP) generelt fungerer tilfredsstillende og kun få småændringer foreslås. 3. Men årsrapporter mv. fra børsnoterede selskaber er også en mulighed for indsigt i deres strategier og performance, for legitime interessenter såsom ansatte, leverandører og offentligheden mere bredt. Disse interessenter bliver utilstrækkeligt informeret i forbindelse med kapitalfondes buyout-aktiviteter. De seneste års voldsomme vækst i størrelsen og den økonomiske betydning af kapitalfondes buyout-aktiviteter har understreget de forpligtelser til førnævnte interessenter, der ligger ud over det rent juridiske og kontraktuelle. Som et resultat heraf er branchen blevet anskuet som værende overdreven hemmelighedsfuld, og det har affødt mistænksomhed og i dele af offentligheden direkte fjendtlighed. Meget af denne 1

2 bekymring er stærkt overdrevet, men der er en risiko for, at det kommer til at overskygge de positive økonomiske effekter for samfundet af kapitalfonde. 4. Derfor er der et stort gennemsigtigheds- og regnskabsmæssigt gab, der skal lukkes. Opgaven er at identificere de nødvendige åbenheds- og beretningskanaler, der kan lukke dette gab. Dette er dog ikke ensbetydende med, at alle de regnskabsmæssige forpligtelser, der i dag eksisterer i forhold til børsnoterede selskaber, skal overføres til kapitalfondene. Sådanne forpligtelser kunne have økonomiske konsekvenser i forhold til væksten i offentlig-til-privat buyout-aktivitet. 5. Behovet for mere åbenhed og forklaring kan ikke opfyldes af blot en part. Der skal initiativer til fra tre distinkte men beslægtede grupper: - Kapitalfondenes porteføljevirksomheder - De kapitalfonde, der administrerer private equity-fondene - Brancheforeningerne 6. Den tilgang, der foreslås til de frivillige retningslinjer, er en overhold-eller-forklar tilgang, med den forventning at buyout-selskaberne og porteføljevirksomhederne generelt vil overholde dem. Dette kan forventes, specielt i lyset af den eksterne interesse fra fagforeningerne, politikerne og medierne. Disse aktører kan forventes at spille en nøglerolle i at finde enhver afvigelse fra retningslinjerne. Derfor er denne overhold-eller-forklar model, den eneste overvågning der vil blive foreslået i retningslinjerne. 7. Det foreslås, at porteføljevirksomheder der før, at de blev overtaget af en kapitalfond, var noteret på FTSE 250, virksomheder hvor den påtænkte overtagelsessum er over 300 millioner, eller virksomheder med over 1000 ansatte og en virksomhedsværdi på over 500 millioner skal rapportere efter en udvidet standard, der bevæger sig ud over den engelske selskabslov fra Kommentarer om hvorvidt dette er et passende udgangspunkt for en udvidet rapportering hos porteføljevirksomheder, er yderst velkomne. 2

3 Hovedelementerne i en sådan udvidet rapportering ville være: - Offentliggørelse af årsrapport og -regnskab på virksomhedens internetside indenfor 4 måneder efter regnskabsåret afslutning, i modsætning til de 9 måneder, der nu er den øverste grænse i selskabslovgivningen. - Årsrapporten skal give en detaljeret beskrivelse af sammensætningen af bestyrelsen i porteføljevirksomheden, beskrive de bestyrelsesmedlemmer, der sidder i direktionen hos kapitalfondene og angive de medlemmer der er bragt ind på grund af relevant erfaring fra branchen eller andre steder.. - Erklæringer fra bestyrelsesformanden eller CEOen og bestyrelsens driftsberetninger skal henvise til virksomhedens værdier og ledelsens tilgang til virksomhedens omdømme med specifik henvisning til ansatte, kunder, leverandører og, om det findes relevant, virksomhedens rolle i samfundet. - Regnskabsrapportering skal dække statusopgørelser, dette inklusiv henvisninger til finansielle erklæringer mht. mængden, strukturen og betingelserne for gældsdelene. - Der skal offentliggøres en kort og foreløbig opgørelse maksimalt 2 måneder efter midten af regnskabsåret. Der foreslås ingen krav om kvartalsopgørelser. Perspektiver på om dette er de rette ingredienser for en udvidet rapportering hos porteføljevirksomheder, er yderst velkomne. 8. En sådan udvidet rapporteringsstandard er rettet mod driftsvirksomheder ejet af kapitalfonde. Rapporteringsstandarder for andre typer af private virksomheder ligger udenfor formålet med denne artikel, men den tilgang der udvikles her, kan i stigende grad ses som et benchmark for andre store virksomheder, der ikke er noteret på børsen. Giver den fremtidige ubalance i rapporteringsforpligtelser mellem virksomheder ejet af kapitalfonde og andre store unoterede virksomheder grund til politiske indgreb eller andre betænkeligheder? Hvis dette er tilfældet, hvordan skal det så håndteres? 9. Retningslinjerne kommer til at inkludere elementer, der retter sig mod GPernes eller kapitalfondenes tilgang til situationer, hvor porteføljevirksomhederne er nødlidende. Her er generalisering svær, fordi omstændighederne ved sådanne (forhåbentligt sjældne) situationer 3

4 varierer. Forslaget er, at GPerne forpligter sig på at det er deres ansvar at assistere i overdragelsen af ledelsen til kreditorgruppen så problemløst som muligt, og at det sker i forlængelse af retningslinjerne givet af INSOL (International Federation of Insolvency Professionals) vedrørende insolvente selskaber med multiple kreditorer. 10. GPerne bør offentliggøre en årlig revision, der skal være tilgængelig på internettet og være en vigtig kanal for at kommunikere de værdier, der er grundlaget for deres tilgang til forretning og deres baggrund for ledelsen af porteføljevirksomhederne. Denne generelle kommunikation bør inkludere: - En beskrivelse af ledelsessammensætningen i managementselskabet, der præsenterer de mest fremtrædende medarbejdere på GP-holdet eller i GPernes rådgiverpaneler. - Et løfte om at overholde de fremlagte retningslinjer på en overhold-eller-forklar basis. - Under emnet værdier for kapitalfonde og GPer, skal kapitalfondenes tankesæt vedrørende tilgangen til medarbejdere og arbejdsmiljø i porteføljevirksomhederne fremgå, tilgangen til håndtering af interessekonflikter og vedrørende virksomhedens sociale ansvarlighed. - En bred beskrivelse af fondenes performance. Den skal indeholde en analyse, der indikerer, hvor meget værditilvækst, der er kommet ved exit og i de urealiserede virksomheder, hvor meget der er kommet på grund af finansiel omstrukturering i porteføljevirksomheder, hvor meget der er et resultat af ændringer i vækstraterne i brancherne og hvor meget der resulterer af ændret virksomhedsstrategi og -ledelse på det operative niveau. - En kategorisering af LPerne i deres fonde. Den skal beskrive britiske og udenlandske finansieringskilder separat og inkludere pensionsfonde, forsikringsselskaber, virksomhedsinvestorer, fund of funds, banker, offentlige myndigheder, donationer fra forskningsinstitutioner, private individer og andre. 11. Sideløbende med kommunikationen i disse årlige revisioner skal kapitalfondene være mere imødekommende over for forespørgsler fra medierne og offentligheden. Hensynet til fortrolighed gør, at der i visse situationer er begrænsninger på svarene til disse forespørgsler, men grænsen mellem åbenhed og hemmelighedskræmmeri skal være mere fleksibel end tidligere, specielt i forhold til større handler. 4

5 Holdninger til ovenstående anbefalede elementer, og om hvorvidt de skal indgå i en årlig revision og større åbenhed hos GPerne, er velkomne. 12. Initiativer og kommunikation for hele branchen: Parallelt med den forbedrede rapportering hos porteføljevirksomhederne er der et stort behov for dataindsamling og statistikker for branchen som helhed og et behov for en autoritativ udbredelse af disse. Denne dataindsamling bør inkludere: - Størrelsen af den rejste kapital. - Kategorisering af LPere efter type og geografisk placering. - størrelsen af eksisterende private equity-porteføljer og nylig buyout-aktivitet - Gearingsniveauer og gældsstrukturer der indikerer den relative effekt af aftaler (eller deres fravær). - Estimeringer af niveauet og ændringerne i beskæftigelsen samt nye kapitalinvesteringer fra porteføljevirksomhederne. - Aggregerede performancemålinger af porteføljevirksomhederne, der inkluder væksten i omsætning og profit. - Estimeringer af aggregerede performancetal for kapitalfondene. - Aggregerede estimeringer af gebyrerne betalt af private equity-managementselskaberne og porteføljevirksomhederne til andre finansielle institutioner og betalingen for juridisk, regnskabsmæssig, revisormæssig og anden rådgivningsmæssig bistand. Alt dette peger på behovet for betragtelige mængder data, men ikke alle punkterne er kvantitative og dømmekraft er nødvendig for at lave kvalitative vurderinger på nogen af områderne, eksempelvis for at lave en vurdering af fondenes samlede performance aggregeret set og på et andet område; det brede spektrum af definitioner på gearingsrater og aftaler mellem private equity og bagvedliggende investorer der bliver brugt i branchen. Der er derfor et behov for en bredt anerkendt og respekteret standard, der eliminerer muligheden for sammenligning af æbler med pærer og virker troværdig såvel brancheinternt som - eksternt. Meninger vedrørende dataindsamlingen og analyser af branchen er velkomne. 5

6 13. Dataene skal indsamles på baggrund af økonomiske vurderinger af høj kvalitet for at være effektive og muliggøre en proaktiv brug. Det overordnede mål bør være at skabe et referencepunkt for private equity-branchen, der bliver set og respekteret som sådant. Et sådan referencepunkt ville fylde det gab, der i øjeblikket eksisterer med hensyn til troværdighed og autoritet. Det vil tage tid at opbygge dette referencepunkt, men det bør være højeste prioritet at starte nu. 14. Udover en mere effektiv kommunikation er der et behov for, at branchens repræsentanter opretter procedurer for at holde retningslinjerne opdaterede i forhold til ændringer i prioriteter og i omgivelserne: En lille arbejdsgruppe bestående af medlemmer samt en uafhængig formand foreslås. Meninger om hvad der er den mest velegnede model til revision af retningslinjerne på en tidssvarende, effektiv og autoritetsgivende måde, er velkomne. 15. Givet private equity-branchens internationale karakter er der et behov for et opsøgende engagement i forhold til brancheorganisationer udenfor Storbritannien, specielt i forhold til kontinentet og Nordamerika. Her skal de, i Storbritannien, vedtagne retningslinjer promoveres, i det mindste som et referencepunkt. 16. Alt dette skaber et behov for bindingen af substantielt flere ressourcer til brancheorganisationen, specielt fra buyout-selskaber. 17. Dette dokument er ment som et høringsdokument, der påpeger hovedproblemerne, rejser spørgsmålene og giver svarene, som den videre udarbejdelse af retningslinjerne skal tage udgangspunkt i. 6

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2 Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Årsrapport 2004 ISS A/S

Årsrapport 2004 ISS A/S Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 ISS A/S Indhold TIL VORE INTERESSENTER LEDELSESBERETNING SELSKABSINFORMATION 6 Hoved- og nøgletal 130 ISS kort fortalt 7 Årsberetning 132 Virksomhedsopkøb og -salg 14 Corporate

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Følg eller Forklar i Danmark

Følg eller Forklar i Danmark Forfattere: Jakob Toft Andersen, CM/Jur. Studie nr. 240883. Jeppe Juncker Madsen, CM/Jur. Studie nr. 247911. Vejleder: Paul Krüger Andersen Kandidatafhandling Følg eller Forklar i Danmark - Hvorfor & Hvordan

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww. ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.dk Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Årsrapport 2012. Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Årsrapport 2012. Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Årsrapport 2012 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Ejer- og generationsskifte af virksomhed.

Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Udgivet af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade 6 2300 København S Tlf.: +45 36 10 20 30 Fax:

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere