Andersen & Martini A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andersen & Martini A/S"

Transkript

1 Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten i virksomhedens interne kontrolsystemer Virksomhedens regnskabsaflæggelse, herunder gennemgang af regnskaber og væsentlige regnskabsmæssige problemstillinger Den uafhængige revisionsproces, herunder vurdering af revisors arbejde Virksomhedens procedure for overvågning af overholdelse af love og regler, politikker og hovedinteressenters forventninger, herunder kunder, medarbejdere og samfundet som helhed. Revisionsudvalget arbejde udføres på vegne af bestyrelsen med henblik på at orientere den samlede bestyrelse og forberede beslutninger i den samlede bestyrelse. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. 2. Bemyndigelse Bestyrelsen bemyndiger revisionsudvalget til inden for omfanget af udvalget pligter, at: 2.1. Indhente uafhængig rådgivning og bistand fra andre rådgivere, som udvalget anser for nødvendig for at udføre sine pligter Sikre at virksomhedens daglige ledelse deltager i møder i nødvendigt omfang Have ubegrænset adgang til ledelse, medarbejdere og relevante oplysninger Etablere procedurer for behandling af medarbejderanliggender vedrørende regnskabsaflæggelse, intern kontrol og revisionsforhold Etablere procedurer for modtagelse, opbevaring og behandling af klager modtaget af virksomheden vedrørende regnskabsaflæggelse, intern regnskabskontrol eller revisionsforhold Være direkte ansvarlig for at fremkomme med forslag til valg og vederlag til revisor til bestyrelsen, samt at overvåge dennes arbejde Godkende revisionshonorar og betingelser for revisionen samt gennemgå politik for revisors levering af andre ydelser end revision.

2 3. Tilrettelæggelse Medlemskab 3.1. Bestyrelsen udpeger revisionsudvalgets medlemmer og formanden for revisionsudvalget (som er et uafhængigt bestyrelsesmedlem, der ikke er en del af selskabets daglige ledelse) Revisionsudvalget omfatter mindst 3 medlemmer, og medlemmer skal være uafhængige bestyrelsesmedlemmer i virksomheden og må ikke være medlemmer af virksomhedens daglige ledelse Udvalget er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede Alle medlemmer skal besidde kvalifikationer og erfaring, der harmonerer med virksomhedens aktiviteter, og nye medlemmer tilbydes en passende introduktion til virksomheden og løbende efteruddannelse eller opdatering af viden om virksomheden Alle medlemmer skal besidde regnskabsforståelse, og mindst ét medlem skal være sagkyndig inden for regnskabsvæsen eller revision og samtidig være uafhængig Medlemmer vælges for ét år ad gangen. Møder 3.7. Kun medlemmer af revisionsudvalget har ret til at deltage i møderne. Revisionsudvalget kan invitere andre personer, såsom den administrerende direktør, økonomidirektør samt revisor, til at deltage i møder i det omfang, det skønnes nødvendigt Revisorer bør inviteres til at fremlægge planer og resultatet af deres arbejde for revisionsudvalget Der skal minimum afholdes 2 møder om året, og disse bør følge virksomhedens regnskabsår Der indkaldes til særlige møder, når omstændighederne kræver det, herunder forud for bestyrelsesmøder, når det er relevant Formanden for revisionsudvalget fastsætter dagsordenen, men alle medlemmer kan fremkomme med forslag til emner Der udarbejdes mødereferater til bestyrelse og revisionsudvalg samt til revisor Medlemmerne af udvalget bør deltage i alle møder Møde med juridisk rådgiver afholdes, såfremt der er behov herfor. 2

3 3.15. Revisionsudvalget mødes med revisor mindst én gang om året uden ledelsens deltagelse. 4. Roller og ansvar Risikostyring og intern kontrol 4.1. Vurderer, hvorvidt ledelsen har etableret det rette kontrolmiljø ved at modtage redegørelser fra direktionen om politikker, intern kontrol og risikostyring i virksomheden Sikrer, at ledelsen har den rette procedure til identifikation, vurdering og behandling af risici på en sådan måde, at det harmonerer med virksomhedens risikovillighed, og at denne procedure fungerer effektivt Forstår de af ledelsen implementerede interne kontrolsystemer til godkendelse af transaktioner samt registrering og bearbejdning af finansielle data Forstår de af ledelsen implementerede kontroller og procedurer, der sikrer, at årsrapporten er baseret på de underliggende finansielle systemer, overholder relevante standarder og krav, samt at årsrapporten gennemgås behørigt af ledelsen Vurderer den overordnede effektivitet i rammerne for intern kontrol og risikostyring og overvejer, hvorvidt ledelsen har implementeret anbefalinger fra revisorerne Overvejer, hvordan ledelsen har etableret nødvendig sikkerhed vedrørende itsystemer og -applikationer samt nødplaner for bearbejdning af finansielle oplysninger i tilfælde af systemnedbrud eller beskyttelse mod databedrageri eller -misbrug. Finansiel rapportering 4.7. Opnår en forståelse af aktuelle og væsentlige finansielle risici, og hvordan disse styres Gennemgår væsentlige og kritiske regnskabs- og rapporteringsforhold, herunder udviklingen i regnskabslovgivning, -standarder og praksis m.m. og opnår en forståelse af disses virkning på den finansielle rapportering Overvåger den af ledelsen implementerede procedure for løbende finansiel rapportering, og gennemgår perioderegnskaber, årsrapporter samt regnskabsmeddelelser forud for offentliggørelsen heraf. 3

4 4.10. Gennemgår ledelsens procedure til sikring af, at oplysninger indeholdt i analyser og pressemeddelelser er konsistente med offentliggjorte finansielle oplysninger, og at disse er balancerede og transparente, særligt hvad angår data i henhold til almindeligt anerkendte regnskabsprincipper kontra data i henhold til ikke-almindeligt anerkendte regnskabsprincipper Afholder møder med ledelse og revisor for gennemgang af årsrapport, væsentlig regnskabspraksis og beslutninger samt resultatet af revisionen Sikrer, at væsentlige reguleringer, ikke-korrigerede fejl, uenighed med ledelsen og kritiske områder i anvendt regnskabspraksis drøftes med revisor Gennemgår andre dele af årsrapporten forud for offentliggørelsen heraf og overvejer, hvorvidt oplysningerne er forståelige og i overensstemmelse med medlemmernes viden om virksomheden og virksomhedens drift, samt at der ingen fejl er. Overholdelse af love og regler, interne politikker og branchestandarder Gennemgår effektiviteten i systemer til overvågning af overholdelse af love og regler, interne politikker og branchestandarder samt resultatet af ledelsens undersøgelser og opfølgning på svigagtige handlinger eller manglende overholdelse af regler Overbeviser sig om, at der er taget hensyn til alle forhold omkring overholdelse af regler vedrørende virksomhedens aktiviteter under udarbejdelsen af årsrapporten. Samarbejde med revisor Vurderer revisors faglige kvalifikationer (herunder baggrund og erfaring hos partner og revisionsteam) Overvejer revisors uafhængighed og eventuelle interessekonflikter Gennemgår årligt revisors konklusioner på det udførte arbejde og fremlægger forslag til bestyrelsen om udpegning, nyudnævnelse eller opsigelse af samarbejde med revisor Gennemgår revisors forslag til revisionsomfang og -metode (revisionsplan) for det aktuelle år i lyset af virksomhedens forhold og ændringer i lovgivning og andre krav og vurderer niveau for vederlag til revisor i sammenhæng hermed. 4

5 4.20. Drøfter med revisor evt. revisionsforhold konstateret i forbindelse med den ordinære revision, herunder evt. begrænsninger i revisionsomfang eller adgang til oplysninger Gennemgår rapportering fra revisor (revisionsprotokol og management letters m.m.) og sikrer, at væsentlige resultater og anbefalinger fra revisor og ledelsens påtænkte behandling heraf er modtaget og drøftet behørigt, samt at de rette tiltag er taget Drøfter med revisor, hvorvidt anvendt regnskabspraksis i virksomhedens finansielle rapportering er hensigtsmæssig Mødes separat med revisor mindst én gang årligt for drøftelse af evt. forhold, som efter udvalgets eller revisors opfattelse bør drøftes privat Gennemgår politik for revisors levering af andre ydelser end revision og, hvor det er nødvendigt, rammer for forudgående godkendelse af revisionsydelser og andre ydelser end revision. Ansvar for rapportering Udarbejder referater fra møder, som sendes til bestyrelsen, og informerer herudover supplerende i forbindelse med bestyrelsesmøder bestyrelsen om udvalgets aktiviteter og fremsætter anbefalinger, hvis nødvendigt Sikrer, at bestyrelsen er bekendt med forhold, der kan påvirke de finansielle eller virksomhedens forhold væsentligt Udarbejder rapporter i henhold til lovgivning eller børsregler eller efter anmodning fra bestyrelse som f.eks. rapport om revisionsudvalgets aktiviteter og pligter, der skal indgå i årsrapportens afsnit om god selskabsledelse. Vurdering af arbejde Vurderer regelmæssigt sin egen arbejdsindsats samt arbejde udført af medlemmerne enkeltvis og samlet vurderer opfyldelsen af de i forretningsordenen specificerede pligter og rapporterer resultatet heraf til bestyrelsen. s:\afd1400\andersen & martini as\2009\notat\kommissorium for revisionsudvalget.doc 5

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Bestyrelsen forholder sig løbende til rammerne og processerne for den overordnede ledelse af Jeudan med henblik på at sikre at disse er tilrettelagt på en

Læs mere

Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget

Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget kan stille Appendiks I Overvåge om virk somhedens interne kontrolsystem, even tuelle interne revision og risikostyringssystemer

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Arbejdsplan for revisionsudvalget.

Arbejdsplan for revisionsudvalget. . Introduktion Nærværende model til en arbejdsplan kan anvendes som hjælp til udarbejdelse af en specifik arbejdsplan for revisionsudvalget. Formålet med arbejdsplanen er overordnet at fastlægge antallet

Læs mere

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Kredit- og risikoudvalgs opgaver og beføjelser.

Læs mere

God selskabsledelse 2013/14 November 2014

God selskabsledelse 2013/14 November 2014 God selskabsledelse 2013/14 November 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107 b. Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107b regnskabsperioden 1. januar-31. december 2013 Principper for god selskabsledelse Selskabsledelse, defineret som det system, som

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2 Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere