Gennemsigtighedsrapport 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gennemsigtighedsrapport 2011"

Transkript

1 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse, årligt skal udarbejde og offentliggøre en gennemsigtighedsrapport. Revisionsvirksomhedens øverste ansvarlige ledelse har ansvaret for rigtigheden af oplysningerne i rapporten. Gennemsigtighedsrapporten skal i henhold til 27 indeholde følgende forhold: 1. En beskrivelse af den juridiske struktur og ejerskabet 2. En beskrivelse af revisionsvirksomhedens ledelsesstruktur 3. En beskrivelse af et eventuelt netværk, samt revisionsvirksomhedens retlige og strukturelle aftaler med netværket 4. Oplysninger om partnernes vederlag 5. En beskrivelse af revisionsvirksomhedens interne kvalitetsstyringssystem, herunder politikker for uafhængighed og efteruddannelse 6. En angivelse af, hvornår den seneste kvalitetskontrol fandt sted 7. En erklæring fra revisionsvirksomhedens øverste ansvarlige ledelse om, at kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt og uafhængighedspolitikken overholdes 8. Regnskabsoplysninger, der viser revisionsvirksomhedens størrelse, herunder samlet omsætning fordelt på omsætningsgrupper 9. En liste over virksomheder omfattet af Revisorlovens 21, stk. 3, for hvilke revisionsvirksomheden i det foregående regnskabsår har udført erklæringsopgaver Efterfølgende rapport vedrører Dansk Revision Randers, for året Juridisk struktur og ejerskab Dansk Revision Randers er et godkendt revisionspartnerselskab, der er ejet af partnerne, enten gennem personligt ejerskab eller gennem holdingselskaber. Pr. 22. oktober 2008 stiftes J.C. Nørgaard / Dansk Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Pr. 1. januar 2009 overtog det nystiftede selskab aktiviteterne i revisionsfirmaerne Dansk Revision Randers Registreret Revisionsinteressentskab og J.C. Nørgaard / Dansk Revision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Efterfølgende er der foretaget ændringsregistreringer om selskabet, og det drives nu under navnet Dansk Revision Randers,. Dansk Revision Randers, har kontorer i Randers og Hadsten. Selskabet ejer tillige 40% af kapitalen i Dansk Revision Mariagerfjord Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Ledelsesstrukturen Den selskabsretlige ledelsesstruktur i Dansk Revision Randers, er følgende: Generalforsamlingen udgør selskabets øverste myndighed

2 Bestyrelse: Jens Amstrup, (bestyrelsesformand) Erik Lund, Ole Skouboe, Anders Hübertz Mortensen, Dorrit Kristensen, Direktion: Kim Tost Erik Lund Alle medlemmer af bestyrelse og direktion er partnere i Partnerselskabet Områderne økonomi, personale, markedsføring og kvalitetsstyring er lagt ud som ansvarsområde hos et antal partnere. Dansk Revision Randers, afholder i overensstemmelse med selskabsloven generalforsamling en gang årligt. På generalforsamlingen godkendes årsrapporten ligesom bestyrelse og revision vælges. Bestyrelsens funktion følger selskabslovens regler. Nationalt netværk Dansk Revision Randers, er medlem af den landsdækkende organisation Dansk Revision A/S. Organisationen er repræsenteret i 26 byer landet over og har cirka 500 medarbejdere. Dansk Revision A/S er ejet af de tilknyttede revisionskontorer. Dansk Revision A/S varetager medlemsfirmaernes fælles indsats på områderne markedsføring, IT og faglig udvikling. Dette samarbejde sikrer, at der anvendes fælles strategier samt standarder for kvalitet. Internationalt netværk Dansk Revision Randers, er via Dansk Revision A/S medlem af det internationale revisornetværk Baker Tilly International. 145 revisionsfirmaer fordelt på 110 lande verden over er medlem af Baker Tilly International. Baker Tilly International blev stiftet i Netværket beskæftiger i alt ca medarbejdere. Baker Tilly International er ikke en revisionsvirksomhed og udfører ikke opgaver for eller har direkte kontakt til kunder. Netværket koordinerer samarbejdet mellem dets medlemmer, som alle er uafhængige revisionsvirksomheder. Baker Tilly International har ingen kapitalandele eller har nogen form for økonomisk interesse i de enkelte medlemsfirmaer. Baker Tilly International er finansieret via kontingentindbetalinger fra medlemsfirmaerne. 2

3 Medlemsfirmaerne af Baker Tilly International opererer ud fra samme grundværdier, at: - være et forgangsbillede - levere kvalitetsarbejde med integritet - kommunikere åbent - udføre arbejdet etisk korrekt - skabe et fællesskab bygget på socialt ansvar og samarbejde Grundlaget for partnernes vederlag Partnernes vederlag består af en fast grundløn samt en fordeling af det resterende overskud efter konsolidering. Dansk Revision Randers interne kvalitetsstyringssystem og politikker for uafhængighed og efteruddannelse I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder skal alle revisionsvirksomheder have et kvalitetsstyringssystem i forbindelse med afgivelse af revisionspåtegninger og andre erklæringer. Revisionsvirksomheden skal kunne dokumentere anvendelsen af kvalitetsstyringssystemet. Vi benytter et kvalitetsstyringssystem, som løbende opdateres og vedligeholdes, så det overholder den til enhver tid gældende lovgivning samt god revisorskik. Alle opgaver lige fra kunde- og opgaveaccept og til erklæring på regnskaber og andre erklæringsopgaver foregår i vores kvalitetsstyringssystem. At alle opgaver løses heri, sikrer en ensartet høj faglig standard, hvor lovgivning efterleves. Kunde- og opgave accept Alle nye kunder bliver vurderet og godkendt af partnerkredsen, inden en accept af kunden kan finde sted. Dette sker for at undgå eventuelle interessekonflikter samt for at afdække en eventuel risiko ved at indgå samarbejdet med den potentielle kunde. Alle nye opgaver både ved nye og eksisterende kunder skal vurderes, inden opgaven kan udføres. Alle opgaver oprettes i vort kvalitetsstyringssystem, og skal godkendes af en partner før arbejdet kan påbegyndes. Hvor arbejdet resulterer i afgivelse af en revisionspåtegning eller anden erklæring med sikkerhed efter reglerne i gældende revisionsstandarder og Erklæringsbekendtgørelsen, skal arbejdsprocessen være dokumenteret med en godkendelse af den ansvarlige revisor, hvilket er med til at sikre, at opgaven løses på et forsvarligt fagligt niveau. Uafhængighed Et vigtigt element i forbindelse med kunde- og opgave accept er at sikre, at revisor er uafhængig i forhold til kunden. Bestemmelserne om uafhængighed findes i Revisorloven, og omfatter alle i re- 3

4 visionsvirksomheden. Uafhængighed mellem revisor og kunde sikrer kvaliteten i arbejdet og vurderes løbende. Revisor må ikke påtage sig arbejde, når der foreligger omstændigheder, som for en velinformeret tredjemand kan vække tvivl om revisors uafhængighed. En trussel mod uafhængigheden foreligger i de situationer, hvor revisor har et direkte eller indirekte økonomisk, forretnings- eller ansættelsesmæssigt forhold til kunden. Problemer med uafhængigheden forekommer ligeledes i de situationer, hvor der er tale om selvrevision, egeninteresse, partiskhed eller nære personlige relationer. Alle medarbejdere i revisionsvirksomheden skal årligt afgive en uafhængighedserklæring. Uafhængighedserklæringen er en bekræftelse på, at alle overholder vores uafhængighedsregler. I henhold til denne uafhængighedserklæring er det enhver medarbejders pligt at informere den opgaveansvarlige revisor, samt den øverste ledelse i revisionsfirmaet, om de omstændigheder og relationer, som skaber en trussel mod uafhængigheden. Dette inkluderer også en reaktion, såfremt man er i tvivl om uafhængigheden for andre i opgaveteamet. Ved planlægningen af en revisionsopgave skal revisor i en uafhængighedsvurdering erklære, at der ikke foreligger omstændigheder, der kan skabe tvivl om revisors uafhængighed overfor kunden. Hvorvidt der foreligger forhold, der kan skabe tvivl om revisors uafhængighed, afhænger af den konkrete situation og opgave. Det påhviler partnerne i revisionsvirksomheden at vurdere, hvorvidt der er omstændigheder hos en medarbejder eller en anden partner, som har indflydelse på den pågældendes uafhængighed. Det accepteres ikke, at de revisorer, der beskæftiger sig med en kunde, har nogen økonomisk interesse i virksomheden, som der udføres en opgave for. Ligeledes må der ved handel med kunder ikke modtages sådanne rabatfordele, at der kan skabes tvivl om uafhængigheden. Det tillades ikke, at der ydes/modtages lån eller sikkerhedsstillelser fra/til kunder. Forbuddet mod handel, aktie/anpartsbesiddelser, lån og sikkerhedsstillelser gælder for firmaets ansatte samt disses ægtefæller, samlevere og børn. I koncernforhold er revisor inhabil i forhold til alle koncernens selskaber, blot vedkommende er inhabil i forhold til ét af selskaberne i koncernen. Ligeledes gælder det, at revisor er inhabil overfor et selskab, hvis vedkommende er inhabil overfor én af selskabets hovedaktionærer. Efteruddannelse af revisorer Viden og uddannelse er en forudsætning for at kunne løse vores opgaver på en faglig forsvarlig måde. En gang årligt vurderes den enkelte medarbejders behov og ønsker for uddannelse og/eller efteruddannelse. Som hovedregel imødekommes medarbejderens ønsker, da det er vores politik at støtte og give frihed til enhver form for uddannelse, der er faglig relevant, og som er et skridt på vejen til at opnå godkendelse som registreret eller statsautoriseret revisor. Uddannelse og efteruddannelse kan foregå enten internt eller eksternt afhængigt af kravene til og behovet hos den enkelte medarbejder. 4

5 Den eksterne uddannelse består primært af HD, cand.merc.aud samt praktisk del (SR-Akademi). Efteruddannelsen sikrer, at medarbejderne ajourfører den allerede gennemførte uddannelse samt opdateres om nye regler og lovkrav indenfor branchen. På baggrund af internationale retningslinjer er der i revisorloven indført regler om fortløbende faglig uddannelse for godkendte revisorer, som i henhold til revisionsvirksomhedens interne retningslinier kan afgive erklæringer med sikkerhed, hvilket betyder at disse medarbejdere skal have mindst 20 timers efteruddannelse årligt og i alt 120 timers fortløbende faglig uddannelse over 3 år. Dokumentationen for deltagelse i efteruddannelse sker via registreringen i vores tidsregistreringssystem. En gang årligt kontrolleres det, at kravene til efteruddannelse er overholdt. Den seneste kvalitetskontrol Virksomheden er omfattet af bestemmelserne om offentlig kvalitetskontrol med højst 3 år mellem hver kontrol. Den seneste kontrol har fundet sted i 2011, hvor kontrollanten i september 2011 har afgivet sin erklæring til Revisortilsynet. Erklæring om kvalitetsstyringssystemet og uafhængighedspolitikken Undertegnede, der udgør partnerkredsen, har gennemgået og vurderet virksomhedens interne kontroller og forretningsgange. Det er vores opfattelse, at kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt, og at vi overholder retningslinjerne for uafhængighed. Randers, den I partnerkredsen: Jens Amstrup Erik Møller Ole Skouboe Peter Damgaard Kim Tost Erik Lund Carsten Birch Flemming Nielsen Peter Seeberg Dorrit Kristensen Jesper Thorup Peter Ingemann Jensen Anders Hübertz Mortensen Michael Carstens 5

6 Regnskabsoplysninger For året 2011 kan oplyses følgende omsætning fordelt på forretningsområder: Mio. kr. Revision af regnskaber 23,7 Andre erklæringsopgaver med sikkerhed 16,8 Skatterådgivning 2,1 Andre ydelser 26,7 Liste over Dansk Revision Randers, s kunder, som er omfattet af revisorlovens 21, stk. 3, for hvilke virksomheden i det foregående år 2012 har udført opgaver efter revisorlovens 1, stk. 2 Børsnoterede virksomheder: Ingen Ikke børsnoterede finansielle virksomheder: Langå Sparekasse Søby-Skader-Halling Spare- og Lånekasse Sparekassen Midtdjurs Øvrige: Ingen 6

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO // GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO // GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO // GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2012 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2012 1 INDHOLD INDLEDNING... 3 JURIDISK STRUKTUR OG EJERSKAB... 4 LEDELSESSTRUKTUR

Læs mere

www.pwc.dk/årsrapport Gennemsigtighedsrapport 2011/12 Succes gennem tillid

www.pwc.dk/årsrapport Gennemsigtighedsrapport 2011/12 Succes gennem tillid www.pwc.dk/årsrapport Gennemsigtighedsrapport 2011/12 Succes gennem tillid Indhold Forord 3 PwC Danmark 4 Den juridiske struktur og ejerskab 4 Vores ledelsesstruktur og kultur 4 Grundlaget for partnernes

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

28. august 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56

28. august 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gennemsigtighedsrapport 2013/2014. 28. august 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Indhold 4 6 Et spørgsmål om tillid Deloitte i Danmark 8 Juridisk struktur og ejerskab

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2008-2009 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V www.eogs.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Indhold: 1 Anvendelsesområde og formål... 3 2 Ansættelse af direktionen... 3 3 Direktionens sammensætning... 3 4 Direktionsmøder og

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere