CRC/C/DNK/CO/4 Distr.: Generelt 4. februar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CRC/C/DNK/CO/4 Distr.: Generelt 4. februar 2011"

Transkript

1 UREDIGERET FORELØBIG VERSION FN Konvention om Barnets Rettigheder CRC/C/DNK/CO/4 Distr.: Generelt 4. februar 2011 Original: Engelsk Vurdering af rapporter indgivet af deltagerstater i henhold til Konventionens artikel 44 Konkluderende bemærkninger fra Komiteen for Barnets Rettigheder: DANMARK 1. Komiteen har på møde nr og 1595 (se CRC/C/SR1594 og 1595) afholdt den 24. januar 2011 behandlet Danmarks 4. periodiske rapport (CRC/C/DNK/4) og vedtaget følgende konkluderende bemærkninger på møde nr afholdt den 4. februar A. Indledning 2. Komiteen takker for modtagelsen af den 4. periodiske rapport såvel som de skriftlige svar til listen med spørgsmål (CRC/C/DNK/Q/4/Add.1) og påskønner den konstruktive dialog med deltagerstatens tværsektorielle delegation. Komiteen bemærker dog, at deltagerstatens 4. periodiske rapport ikke overholder Konventionens retningslinjer for rapportering (CRC/C/58/Rev.2) og tilskynder derfor deltagerstaten til at aflægge sin næste periodiske rapport i overensstemmelse med de nævnte retningslinjer. 3. Komiteen minder deltagerstaten om, at disse konkluderende bemærkninger bør læses i sammenhæng med de konkluderende bemærkninger til deltagerstatens indledende rapport i henhold til den valgfri protokol vedrørende salg af børn, børneprostitution og børnepornografi (CRC/C/OPSC/DNK/CO/1), som blev vedtaget den 29. september 2006, og i henhold til den valgfri protokol vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter (CRC/C/OPAC/DNK/CO/1), som blev vedtaget den 30. september 2005.

2 B. Deltagerstatens opfølgende foranstaltninger og resultater 4. Komiteen har med tilfredshed noteret sig vedtagelsen af: (a) Barnets Reform, som trådte i kraft den 1. januar 2011 og medfører ændringer til Serviceloven for at sikre en bedre varetagelse af barnets tarv i forbindelse med sager, der vedrører særlig støtte til udsatte børn og unge, og giver Ankestyrelsen bedre muligheder for at tage sager op af egen drift, når et barn er truet. (b) Forældreansvarsloven, som trådte i kraft i oktober (c) Anbringelsesreformen (Lov nr af 22. december 2004), som trådte i kraft den 1. januar 2006 og har til formål at forbedre omsorgen for børn anbragt uden for hjemmet. 5. Komiteen glæder sig over ratificeringen af følgende menneskerettighedsinstrumenter: (a) Europarådets konvention om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug i november (b) Protokol om bekæmpelse af smugling af migranter til lands, ad søvejen og ad luftvejen til supplering af FN s konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet, 2000, i december (c) Tillægsprotokol til konventionen om it-kriminalitet vedrørende kriminalisering af handlinger af racistisk eller fremmedfjendsk karakter begået gennem edb-systemer, 2003, i september C. Primære problemområder og anbefalinger 1. Generelle gennemførelsesforanstaltninger (Konventionens artikel 4, 42 og 44, stk. 6) Komiteens tidligere anbefalinger 6. Komiteen glæder sig over deltagerstatens bestræbelser på at gennemføre Komiteens konkluderende bemærkninger, som blev vedtaget i september 2005 (CRC/C/DNK/CO/3) efter behandlingen af deltagerstatens 3. periodiske rapport. Komiteen har imidlertid med beklagelse konstateret, at nogle af Komiteens betænkeligheder og anbefalinger ikke er blevet imødekommet eller er blevet imødekommet i utilstrækkelig grad. 7. Komiteen tilskynder deltagerstaten til at træffe alle nødvendige

3 foranstaltninger til at imødekomme anbefalingerne fra de konkluderende bemærkninger til den 3. rapport, som endnu ikke er gennemført eller gennemført i tilstrækkeligt omfang, herunder de anbefalinger, der vedrører lovgivning, koordinering, nationale handlingsplaner, udbredelse, dataindsamling og alternativ omsorg. Forbehold 8. Skønt Komiteen har noteret sig deltagerstatens oplysning om, at kun en lille andel af sager kan blive påvirket af opretholdelsen af deltagerstatens forbehold vedrørende artikel 40, stk. 2, litra b, i Konventionen om Barnets Rettigheder, er Komiteen fortsat betænkelig ved opretholdelsen af dette forbehold, som i tilfælde af krænkelse af retten til en retfærdig retssag begrænser ankemulighederne for de børn, der er dømt for mindre lovovertrædelser. 9. I lyset af Wien-erklæringen og handlingsplanen vedtaget på verdenskonferencen om menneskerettigheder i 1993 (A/CONF.157/23) anbefaler Komiteen, at deltagerstaten overvejer at fjerne forbeholdet i relation til Konventionens artikel 40, stk. 2, litra b. Status på Konventionen 10. Skønt Konventionen kan påberåbes og anvendes af domstole og administrative myndigheder, har Komiteen med bekymring noteret sig, at der kun henvises til Konventionen i et begrænset antal sager, og at Konventionen kun anvendes af retsmyndigheder og administrative beslutningsorganer i begrænset omfang, hovedsagelig på grund af at Konventionen ikke er fuldt ud inkorporeret i deltagerstatens nationale lovgivning. 11. Komiteen anbefaler, at deltagerstaten fremmer domstoles og administrative beslutningsorganers anvendelse af Konventionen om Barnets Rettigheder, herunder ved at iværksætte tiltag med henblik på fuldstændig inkorporering af Konventionen i den nationale lovgivning. Lovgivning 12. Komiteen glæder sig over deltagerstatens lovmæssige initiativer, som har direkte indflydelse på børns liv, herunder de, der vedrører forældreansvar og dagpleje, såvel som Anbringelsesreformen fra 2006 og dens målsætning om at øge støtten til børn og unge med særlige behov for at sikre lige muligheder for personlig udvikling og sundhed. Komiteen er dog fortsat betænkelig ved, at der ikke findes en mere omfattende lovgivning, som overholder alle Konventionens bestemmelser. Komiteen er ligeledes betænkelig ved, at lovgivningen vedrørende børns rettigheder i Grønland og på Færøerne endnu ikke er bragt i overensstemmelse med principperne og bestemmelserne i Konventionen.

4 13. Komiteen anbefaler, at deltagerstaten, herunder myndighederne i Grønland og på Færøerne, træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at love og administrative bestemmelser i hele deltagerstaten fuldt ud overholder Konventionens principper og bestemmelser samt de to valgfri protokoller, at ny lovgivning vurderes i god tid og i forhold til dens betydning for børn, og at deltagerstaten overvejer at udforme en lov om børns rettigheder, som omfatter alle de i Konventionen fastsatte rettigheder. I den henseende tilskynder Komiteen deltagerstaten til at sikre, at den foreslåede reform af den grønlandske lovgivning vedrørende hjælp til børn og unge, som vil blive gennemført med støtte fra UNICEF, er en omfattende proces, der fuldt ud tager hensyn til alle de rettigheder, som børn har, samt deres synspunkter. Koordinering 14. Skønt Komiteen har noteret sig, at strukturreformen fra 2007 søger at sikre en mere effektiv ansvarsfordeling mellem stat og kommuner ved at placere finansieringen og implementeringen af sociale ydelser hos kommunerne, er Komiteen fortsat betænkelig ved, at der ikke findes en tydelig statslig funktion, som er ansvarlig for den overordnede horisontale og vertikale koordinering af Konventionens gennemførelse. Komiteen udtrykker desuden dyb bekymring over den mulige negative indvirkning, som den nye ansvarsfordeling kan have på de mindrebemidlede og/eller mindre gunstigt stillede kommuner, herunder de grønlandske og de færøske, hvilket øger uligheden i forhold til, i hvor høj grad børn fra forskellige kommuner kan nyde godt af deres rettigheder. 15. Komiteen opfordrer deltagerstaten til at etablere et tværsektorielt koordinationssystem/en tværsektoriel myndighed på højt niveau og med deltagelse af alle regioner og kommuner for at sikre, at børns rettigheder bliver implementeret på en omfattende, sammenhængende og ensartet måde i hele deltagerstaten. Komiteen anbefaler desuden, at en sådan koordinering både rettidigt og åbent forholder sig til de ulighedsproblemer, der kan opstå mellem kommuner som følge af gennemførelsen af strukturreformen. National handlingsplan 16. Komiteen glæder sig over udarbejdelsen af de forskellige sektorstrategier vedrørende børn, herunder Grønlands strategi for 2010 En sikker barndom. Komiteen har dog med beklagelse konstateret, at deltagerstaten endnu ikke har vedtaget en samlet rettighedspolitik og en harmoniseret handlingsplan for at sikre en fuldstændig og effektiv gennemførelse af Konventionens bestemmelser i hele deltagerstaten. 17. Komiteen anbefaler, at deltagerstaten udarbejder en samlet politik og en harmoniseret handlingsplan vedrørende fuldstændig gennemførelse af Konventionens bestemmelser. I den forbindelse anbefaler Komiteen, at

5 deltagerstaten sørger for, at en sådan samlet politik og handlingsplan er rettighedsbaseret og en integreret del af en national udviklingsplanlægning, der fuldt ud tager hensyn til de forskellige regionale sammenhænge, herunder især i Grønland og på Færøerne. Komiteen anbefaler desuden, at den harmoniserede handlingsplan indeholder konkrete tidsfastsatte og målbare mål for effektivt at kunne overvåge de fremskridt, der gøres i forhold til, i hvor høj grad alle børn kan nyde godt af alle rettigheder. Den nationale handlingsplan bør knyttes til nationale, sektorielle og kommunale strategier og budgetter for at sikre en hensigtsmæssig fordeling af de økonomiske, menneskelige og tekniske ressourcer, der kræves ved gennemførelsen heraf. Uafhængig overvågning 18. Komiteen har med tilfredshed noteret sig, at delegationen bebudede en stigning i støtten til Børnerådet, men bemærker samtidig, at denne institution ikke fungerer som ombudsmand. Komiteen har desuden med stor beklagelse konstateret, at Komiteens tidligere anbefaling om etablering af en uafhængig funktion til overvågning af Konventionens gennemførelse ikke er blevet fulgt. Komiteen udtrykker bekymring over udtalelserne fra deltagerstatens delegation om, at man ikke har til hensigt at oprette en ombudsmandsinstitution for børn i Danmark, idet der allerede findes Folketingets Ombudsmand, hvortil klager fra eller vedrørende børn kan rettes. 19. Komiteen glæder sig over den foreslåede etablering af et uafhængigt børneråd i Grønland, som er baseret på Paris-principperne. Komiteen er dog fortsat betænkelig ved, at der ikke er truffet nogen foranstaltninger på Færøerne med henblik på at etablere en uafhængig funktion, der skal sikre børns rettigheder. 20. Komiteen gentager sin anbefaling om, at deltagerstaten bør træffe foranstaltninger til at sikre, at landets ombudsmandssystem fuldt ud tager hensyn til Konventionen, og at der deri etableres en gennemsigtig, ressourcerig og specialiseret funktion til at overvåge implementeringen af børns rettigheder med bemyndigelse til at håndtere individuelle klager. I den forbindelse anbefaler Komiteen, at deltagerstaten foretager en evaluering af sit nuværende uafhængige overvågningssystem og anvender resultatet heraf ved etableringen af den nævnte funktion for børns rettigheder. I relation til situationen på Færøerne og i Grønland gentager Komiteen sin tidligere anbefaling (CRC/C/DNK/CO/3). Komiteen minder deltagerstaten om sin generelle bemærkning nr. 2 om de uafhængige nationale menneskerettighedsinstitutioners rolle i forhold til at fremme og beskytte børns rettigheder (CRC/GC/2002/2). Ressourcefordeling 21. Komiteen er betænkelig ved, at kommunerne i kraft af strukturreformen fra 2007 bliver eneansvarlige for finansiering, levering og fordeling af sociale ydelser

6 og kun delvist får statstilskud i forbindelse med sager, der er forbundet med høje omkostninger, da dette kan medføre situationer, hvor børn i nogle kommuner, herunder især de mest udsatte, ikke får tilbudt alle nødvendige sociale ydelser, som er til rådighed. Skønt Komiteen har konstateret, at Ankestyrelsen kan håndtere situationer, hvor sådanne uligheder opstår, er Komiteen bekymret for, at dette i praksis kan medføre, at retten til lige ressourcefordeling begrænses af samme forsinkelse og uvished, som er forbundet med en ankeproces. Komiteen er også betænkelig ved, at der er blevet tildelt utilstrækkelige ressourcer til virkeliggørelse af retten til uddannelse for børn i Grønland og på Færøerne og til psykiske sundhedsforhold i hele deltagerstaten. 22. Komiteen tilskynder deltagerstaten til at sikre, at deltagerstatens ressourcefordeling til alle områder, der vedrører børns rettigheder, forbliver høj og er retfærdig, idet der tages hensyn til behovet for økonomisk støtte til de kommuner, som har brug for det, for fuldt ud at sikre virkeliggørelse af alle børns rettigheder, og at budgetkravene, herunder især vedrørende uddannelse og psykiske sundhedsydelser, bliver nøje overholdt. Dataindsamling 23. Skønt Komiteen påskønner, at dataindsamlingssystemet i Grønland er blevet forbedret, er Komiteen fortsat betænkelig ved manglen på tilstrækkelige ressourcer til effektiv indsamling af statistiske data om gennemførelse af Konventionen på Færøerne og har konstateret, at der mangler statistiske oplysninger for begge områder vedrørende fattigdom og misbrug. 24. Komiteen tilskynder deltagerstaten til at styrke de statistiske systemer og analyser vedrørende gennemførelse af Konventionen på Færøerne og i Grønland, og til at sikre, at data indsamles systematisk og anvendes ved udarbejdelsen af politikker og programmer i relation til fattigdom, vold og misbrug. Komiteen anbefaler generelt deltagerstaten til fortsat at styrke sin kapacitet til systematisk indsamling og analyse af data, bl.a. fordelt på alder, køn og etnisk baggrund for alle personer under 18 år og for alle områder omfattet af Konventionen i hele deltagerstaten. Udbredelse af kendskabet til Konventionen 25. Skønt Komiteen glæder sig over deltagerstatens oplysning om, at både menneskerettigheder og demokrati indgår i undervisningen i både grundskolen og på ungdomsuddannelserne, er Komiteen betænkelig ved det lave kendskab til Konventionen, især blandt børn. 26. Komiteen tilskynder deltagerstaten til at indføre undervisning i Konventionen som et selvstændigt fag i skolens undervisningsplan. Komiteen tilskynder ligeledes deltagerstaten til at udbrede kendskabet til Konventionen i befolkningen som helhed, bl.a. gennem massemedierne.

7 Uddannelse 27. Komiteen er betænkelig ved, at Konventionen ikke indgår i uddannelsespensummet for personer, der arbejder for og med børn, herunder lærere. 28. Komiteen gentager sin tidligere anbefaling (CRC/C/DNK/CO/3) om, at deltagerstaten bør udvikle systematiske og løbende uddannelsesprogrammer om menneskerettigheder, herunder børns rettigheder, for alle personer, der arbejder for og med børn, f.eks. dommere, advokater, retshåndhævende myndigheder, tjenestemænd, lokale embedsmænd, lærere, socialrådgivere og sundhedspersonale, og især for børn. Børns rettigheder og erhvervssektoren 29. Komiteen har med tilfredshed konstateret, at der i december 2008 blev vedtaget en ændring til årsregnskabsloven (rapportering af CSR i store virksomheder), som forpligter de største virksomheder til at redegøre for deres CSR-politikker og initiativer. Komiteen har dog også noteret sig, at loven ikke specifikt nævner børns rettigheder eller Konventionen om Barnets Rettigheder som en del af lovens rammer for rapportering. 30. Komiteen anbefaler, at deltagerstaten fastlægger rammer for danske virksomheders rapportering om børns rettigheder, herunder multinationale virksomheder med hovedsæde i Danmark, og at det nationale kontaktpunkt håndterer sager vedrørende danske multinationale virksomheders manglende overholdelse heraf, herunder ligeledes uden for deltagerstaten. I den forbindelse anbefaler Komiteen, at deltagerstaten anvender de relevante bestemmelser i Konventionen. Komiteen opfordrer ligeledes deltagerstaten til at gøre brug af erfaringer fra hele verden ved anvendelse af bl.a. FN s rammer for erhverv og menneskerettigheder i forbindelse med driften af private og offentlige virksomheder, herunder især i relation til børns rettigheder. 2. Generelle principper (Konventionens artikel 2, 3, 6 og 12) Ikke-diskrimination 31. Komiteen er betænkelig ved deltagerstatens nye immigrationslove, som trådte i kraft den 1. august 2010, på grund af den negative effekt, der bl.a. kan opstå som følge af stramningen af de krav, som udlændinge skal opfylde for at få opholdstilladelse, samt fravalg af offentlige ydelser til fordel for points i henhold til de nye pointbaserede krav. Komiteen er bekymret for, at dette i praksis kan medføre diskrimination af indvandrere, herunder især romabørn, i forhold til deres adgang til uddannelse og andre vigtige sociale ydelser. I den sammenhæng er Komiteen også betænkelig ved, at der er forskel på den hjælp, som deltagerstaten tilbyder udsatte familier, der netop er ankommet til deltagerstaten, hvoraf hovedparten tilhører

8 etniske minoriteter, sammenlignet med den hjælp, der tilbydes andre indbyggere i lignende omstændigheder. Komiteen er endvidere betænkelig ved, at lovgivningen i Grønland skelner mellem børn født i og uden for ægteskab, hvad angår personlig identitet og arv. 32. Komiteen anbefaler, at deltagerstaten sikrer, at adgangen til sociale ydelser og den hjælp, som deltagerstaten tilbyder udsatte familier, sker på lige vilkår for alle. I den forbindelse opfordrer Komiteen deltagerstaten til at indsamle og analysere opdelte data for grundigt at kunne overvåge og håndtere diskrimination i praksis, herunder multidiskrimination, som især kan påvirke drenge og piger, der tilhører etniske minoriteter og/eller som har særlige behov eller befinder sig i udsatte situationer. Komiteen opfordrer ligeledes deltagerstaten til at ophæve lovgivning, som diskriminerer børn, der er født uden for ægteskab i Grønland. 33. Komiteen opfordrer deltagerstaten til at sikre effektiv håndhævelse af beskyttende lovgivning, at foretage undersøgelser og iværksætte omfattende offentlige oplysningskampagner for at forhindre og bekæmpe alle former for diskrimination og for at åbne samfundets øjne for børns situation og behov i samfundet, og især inden for familien. I den henseende anmoder Komiteen om, at specifikke oplysninger medtages i næste periodiske rapport om tiltag og programmer, der er iværksat for at følge op på Durban-erklæringen og handlingsplanen, der blev vedtaget på verdenskonferencen mod racisme, racediskrimination, fremmedhad og dertil knyttet intolerance, idet der tages hensyn til Komiteens generelle bemærkning nr. 1 (2001) vedrørende Konventionens artikel 29, stk. 1 (mål med uddannelse), og at deltagerstaten i den forbindelse styrker sin indsats for at fremme værdier og adfærd, der er fri for nogen form for diskrimination af en hvilken som helst årsag, herunder køn, etnisk oprindelse, immigrationsstatus, handicap, seksuel orientering og andet. Barnets tarv 34. Skønt Komiteen glæder sig over den fornyede fokus på barnets tarv i medfør af Barnets Reform, er Komiteen fortsat betænkelig ved, at dette område endnu ikke gives tilstrækkelig opmærksomhed, især i forbindelse med kommuners afgørelser om anbringelse af børn uden for hjemmet samt i forbindelse med ansøgninger fra uledsagede asylsøgende børn. 35. Komiteen anbefaler, at deltagerstaten sikrer, at kommuner tager hensyn til barnets tarv, især ved anbringelse uden for hjemmet og ved afgørelser, der involverer flygtninge. Respekt for barnets synspunkter 36. Komiteen glæder sig over, at ny lovgivning, som f.eks. Anbringelsesreformen fra 2004 og Forældreansvarsloven fra 2007, har styrket børns inddragelse i

9 beslutningsprocessen. Komiteen er dog betænkelig ved, at der stadig mangler klarhed over barnets ret til at blive hørt i administrative og juridiske sager vedrørende anbringelse, og at kommuner ikke i tilstrækkelig grad inddrager børn ved udarbejdelsen af den kommunale børnepolitik, som påkrævet i den ovenfor nævnte lovgivning. Komiteen er ligeledes betænkelig ved, at der ikke er fastsat nogen praksis, som giver alle uledsagede asylsøgende børn ret til at blive hørt i asylprocessen, og at der som følge heraf er sager, hvor der ikke i tilstrækkelig grad tages hensyn til deres synspunkter. 37. Komiteen anbefaler, at deltagerstaten træffer foranstaltninger til at sikre, at der tages hensyn til børns synspunkter: (a) ved udarbejdelsen af den kommunale børnepolitik i spørgsmål vedrørende anbringelse, (b) i alle faser af asylansøgningsprocessen for asylsøgende børn, (c) ved alle forhold, der vedrører uddannelse, sundhed og velfærd for handicappede børn, og at (d) børn sikres bedre muligheder for at blive hørt i alle sager, der vedrører deres rettigheder, herunder i den kommende rapport til Komiteen. Komiteen anbefaler desuden, at deltagerstaten via passende uddannelse sikrer, at alle fagfolk og medarbejdere, der beskæftiger sig med børns forhold, er velinformerede og kvalificerede til at bistå børn, når de skal udtrykke deres synspunkter. I den forbindelse henvises deltagerstaten til Komiteens generelle bemærkning nr. 12 om barnets ret til at blive hørt CRC/C/GC/ Borgernes rettigheder og friheder (Konventionens artikel 7, 8, 13-17, 19 og 37 litra a) Tortur eller anden brutal, inhuman eller nedværdigende behandling eller afstraffelse 38. Komiteen har med bekymring konstateret, at legemlig afstraffelse er lovligt i hjemmet og ved anbringelse uden for hjemmet på Færøerne, og at der ikke udtrykkeligt findes noget forbud i loven, selvom det i regeringens cirkulære nr. 1 om disciplin i skolen (12. januar 1994) anføres, at legemlig afstraffelse ikke bør anvendes. 39. Komiteen opfordrer deltagerstaten til at træffe foranstaltninger til at sikre, at legemlig afstraffelse forbydes i alle sammenhænge og i hele deltagerstaten. Deltagerstaten opfordres endvidere til at udbrede kendskabet hertil og gennemføre offentlige uddannelsesprogrammer for dermed at opfordre til at anvende alternative disciplinære foranstaltninger, som respekterer barnets værdighed, idet der tages hensyn til Komiteens generelle bemærkning nr. 8 om

10 beskyttelse mod legemlig afstraffelse og andre brutale eller nedværdigende former for afstraffelse (2006). Opfølgning på FN s undersøgelse af vold mod børn 40. Under henvisning til FN s undersøgelse af vold mod børn opfordrer Komiteen deltagerstaten til: (a) at prioritere afskaffelsen af alle former for vold mod børn, herunder sikre implementering af anbefalingerne i FN s undersøgelse af vold mod børn, hvorved der tages særligt hensyn til køn, (b) at oplyse om status for deltagerstatens implementering af undersøgelsens anbefalinger i den næste periodiske rapport, især de anbefalinger, som generalsekretærens særlige repræsentant for vold mod børn har fremhævet, nemlig: (i) Udvikling af en landsdækkende strategi i hvert deltagerland for at forhindre og håndtere alle former for vold mod børn. (ii) Indførelse af et klart nationalt retligt forbud mod alle former for vold mod børn i alle sammenhænge. (iii) Opbygning af et nationalt system for indsamling, analyse og udbredelse af data, og en forskningsdagsorden vedrørende vold mod børn. (c) at samarbejde med generalsekretærens særlige repræsentant for vold mod børn og indhente faglig assistance fra bl.a. UNICEF, FN s Højkommisær for Menneskerettigheder og Verdenssundhedsorganisationen WHO, ILO, UNESCO, UNHCR, UNODC samt NGO-partnere. 4. Familieliv og alternativ omsorg (Konventionens artikel 5, 18, stk. 1 og 2, 9-11, 19-21, 25, 27, stk. 4, og 39) Familieliv 41. Skønt Komiteen påskønner deltagerstatens handlingsplaner til bekæmpelse af vold mod kvinder og børn ( og ) og vedtagelsen, ifølge delegationen, af en handlingsplan til bekæmpelse af vold i hjemmet på Færøerne, er Komiteen af den overbevisning, at børn der lever med vold i hjemmet enten som ofre eller vidner kræver mere fokuseret opmærksomhed. Komiteen er især betænkelig ved, at børn, som kortvarigt har været nødt til at opholde sig på et krisecenter på grund af vold i hjemmet, hverken er blevet behørigt registreret eller har fået støtte eller er blevet fulgt op på af kommunerne. Desuden vækker det bekymring, at den kommunale indsats i forhold til børn, der lever med vold i hjemmet, er utilstrækkelig. 42. Komiteen anbefaler, at deltagerstaten sikrer:

11 (a) at kommuner giver den rette støtte til børn både under og efter deres ophold på et krisecenter som følge af vold i hjemmet, (b) at myndighederne konsekvent undersøger barnets situation, når rapporter giver udtryk for, at barnet er blevet udsat for eller har været vidne til vold i hjemmet, og at alle sådanne sager behørigt dokumenteres og registreres, og (c) at der også tilbydes psykologhjælp til voksne ofre for vold i hjemmet. Børn afskåret fra deres familiemæssige omgivelser 43. Komiteen er fortsat betænkelig ved de mange børn, som er anbragt i pleje uden for hjemmet, herunder især på institutioner. Idet det bemærkes, at Barnets Reform placerer ansvaret for familiestøtte til og omsorg for børn, der må undvære familien, hos kommuner med faglig støtte fra regionale myndigheder, er Komiteen betænkelig ved, at de lokale myndigheder ikke får tilstrækkelig vejledning og tilsyn. Komiteen har endvidere med bekymring noteret sig, at der fortsat er en stor gruppe børn, som er anbragt i pleje uden en individuel handlingsplan, som i henhold til Anbringelsesreformen fra 2004 skal fastlægge mål og delmål bl.a. i forhold til barnets eller den unges udvikling og adfærd, familiemæssige forhold, skole, sundhed og fritid. 44. Komiteen anbefaler, at deltagerstaten: (a) sikrer, at de tiltag, der iværksættes i relation til Barnets Reform, giver tilstrækkelig støtte til familier ved at håndtere de risici, der er forbundet med at anbringe børn i pleje, (b) sikrer, at centrale og regionale myndigheder yder tilstrækkelig støtte i forbindelse med vejledning, kontrol og tilsyn af børn, der er anbragt i pleje, for at beskytte deres interesser bedst muligt, (c) gennemfører nødvendige foranstaltninger til at sikre, at plejeanbragte børn forsynes med individuelle handlingsplaner i overensstemmelse med Anbringelsesreformen fra 2004 og fuldt ud tager hensyn til det anbragte barns synspunkter, (d) planlægger og gennemfører handlingsplaner for at sikre, at familiepleje foretrækkes frem for ophold på en institution i forbindelse med børn, der afskæres fra deres familiemæssige omgivelser. I den forbindelse anbefaler Komiteen, at deltagerstaten fuldt ud tager hensyn til FN s retningslinjer for alternativ omsorg for børn som vedtaget ved generalforsamlingsresolution 64/142 (A/RES/64/142).

12 5. Grundlæggende sundhed og velfærd (Konventionens artikel 6, 18, stk. 3, 23, 24, 26, 27, stk. 1-3) Handicappede børn 45. Skønt Komiteen bifalder deltagerstatens indsats for at forbedre handicappede børns rettigheder, er Komiteen betænkelig ved den planlagte nedsættelse af støtten til forældre med handicappede børn, som er nødt til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet for at passe deres børn. Hvad angår uddannelse påskønner Komiteen den analyse, som deltagerstaten har udarbejdet, og deler dens bekymring med hensyn til den store gruppe af handicappede børn, der modtager adskilt undervisning. Komiteen påskønner ligeledes de nye ændringer til pensummet på læreruddannelsen, som udvides til at indeholde et obligatorisk element vedrørende undervisning af børn med særlige behov. Dog er Komiteen fortsat betænkelig ved, at handicappede børns uddannelsesmæssige resultater er væsentlig dårligere sammenlignet med andre børn. Komiteen er betænkelig ved, at handicappede børns synspunkter generelt ikke ofte bliver hørt, hverken i skoler, daginstitutioner eller hos plejefamilier, herunder ved tilsynsbesøg. 46. Komiteen henstiller kraftigt til, at deltagerstaten: (a) genovervejer sin planlagte nedsættelse af støtte til forældre med handicappede børn, som er nødt til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet for at passe deres handicappede børn, (b) i overensstemmelse med Konventionens artikel 12 og artikel 7.3 i FN s konvention om rettigheder for personer med handicap, tager skridt til at ændre lovgivningen for at sikre, at børn og unge i alle sammenhænge, herunder ved psykiske lidelser, garanteres ret til og mulighed for frit at udtrykke deres synspunkter vedrørende behandling, service og støtte, samt at de har adgang til støtte, der er tilpasset både alder og handicap, ved udøvelsen af disse rettigheder, (c) såfremt det er nødvendigt, stiller alternativt kommunikationsudstyr til rådighed for handicappede børn, (d) styrker sin indsats yderligere for at sørge for tilstrækkelig uddannelse til alle lærere vedrørende handicappede børns behov for at sikre, at kvaliteten af den uddannelse, som disse børn modtager, er på et niveau svarende til det, der gælder for alle børn, (e) hurtigt gennemfører sin planlagte overførsel af handicappede børn til grundskolen og i den forbindelse tager hensyn til Komiteens generelle bemærkning nr. 9 om handicappede børns rettigheder, som blev vedtaget i 2006 (CRC/C/GC/9).

13 Amning 47. Komiteen har konstateret, at deltagerstatens lovgivning vedrørende markedsføring af modermælkserstatning ikke overholder det internationale kodeks for markedsføring af modermælkserstatninger og efterfølgende resolutioner vedtaget af Verdenssundhedsforsamlingen. 48. Komiteen anbefaler, at deltagerstaten fuldt ud implementerer det internationale kodeks for markedsføring af modermælkserstatninger. Deltagerstaten bør ligeledes yderligere fremme tilstedeværelsen af spædbørnsvenlige hospitaler og opfordre til, at spørgsmålet om amning indgår som en del af pædagoguddannelsen. Komiteen anbefaler desuden, at deltagerstaten iværksætter tiltag til systematisk indsamling af data om amning i overensstemmelse med internationale regler. Unges sundhed 49. Komiteen glæder sig over deltagerstatens kommende forbud mod salg af alkohol til personer under 18 år. Komiteen er fortsat betænkelig ved den stigende forekomst af fedme blandt børn og den dermed forbundne stigning i risikoen for livsstilssygdomme og højere dødelighed, især blandt udsatte børn. Uønskede graviditeter blandt piger i Grønland og på Færøerne vækker ligeledes bekymring. 50. Komiteen anbefaler, at deltagerstaten øger sin indsats for at bekæmpe fedme blandt børn og unge, herunder ved at sikre adgang til sundhedsrådgivning og -pleje, også i skoler, samt til sund kost og gode muligheder for at deltage i fysisk aktivitet. I den forbindelse anbefaler Komiteen, at deltagerstaten involverer massemedier og fødevareindustrien for at sikre, at de bidrager til sund livsstil og forbrugsmønstre blandt børn og unge. Komiteen anbefaler også, at myndighederne udarbejder og gennemfører passende programmer og strategier i Grønland og på Færøerne for at forhindre og håndtere uønskede graviditeter. Mental sundhed 51. Komiteen har med bekymring noteret sig, at den regionale behandlingskapactitet på trods af etableringen af en behandlingsgaranti for børn med behov for psykiatrisk vurdering og behandling fortsat er utilstrækkelig, ligesom der stadig er lange ventetider for børn, der har behov for vurdering og behandling af psykiske problemer. Idet Komiteen samtidig har konstateret, at bl.a. Sundhedsstyrelsen har bemyndigelse til at kontrollere og, hvor det er nødvendigt, intervenere i diagnosticering og medicinering af børn med ADHD og ADD, er Komiteen fortsat betænkelig ved stigningen i ordineringen af psykostimulerende midler til børn, som har fået diagnosen ADHD og ADD.

14 52. Komiteen anbefaler, at deltagerstaten fortsætter med at udvikle et omfattende system for psykisk behandling af børn og unge, herunder forebyggelse, behandling af almindelige psykiske problemer i den grundlæggende sundhedspleje samt specialbehandling af alvorlige lidelser, og at deltagerstaten mindsker ventetiden for psykisk behandling. Komiteen anbefaler også, at deltagerstaten nøje overvåger ordineringen af psykostimulerende midler til børn og tager initiativ til at give børn med diagnosen ADHD og ADD, såvel som deres forældre og lærere, adgang til et bredere udbud af psykologiske, uddannelsesmæssige og sociale tiltag og behandlinger. Komiteen anbefaler ligeledes, at deltagerstaten overvejer at foretage indsamling og analyse af data fordelt på medicintype og alder gennem Giftlinjen for at kunne overvåge børns eventuelle misbrug af psykostimulerende midler. Levestandard 53. Idet Komiteen har bemærket deltagerstatens arbejdsprogram for fattigdomsreduktion, "Danmark 2020", udtrykker Komiteen bekymring over forlydender om, at et betydeligt antal børn i deltagerstaten lever i fattigdom. Komiteen er også bekymret over effekten, især for børn og kvinder, af den såkaldte 300-timers regel, som blev sat op til 450 timer i 2008, som bl.a. har medført nedsættelse eller frakendelse af yderligere kontanthjælp til ægtepar, der har modtaget kontanthjælp i to år eller mere, men som ikke hver især har arbejdet mindst 450 timer under normale arbejdsforhold. Komiteen er især betænkelig ved, at denne regel ofte primært og uforholdsmæssigt påvirker kvinder fra etniske minoriteter, hvilket har alvorlige konsekvenser for deres børn. 54. Komiteen opfordrer deltagerstaten til at styrke sin indsats med henblik på at yde støtte til økonomisk udsatte familier, herunder børn af enlige forældre, børn af forældre, som modtager sociale ydelser, og børn af nyankomne familier, og at garantere alle børns ret til en rimelig levestandard. Komiteen anbefaler ligeledes, at deltagerstaten sammen med de lokale myndigheder overvåger, i hvilket omfang 450-timers reglen påvirker børn og kvinder, og træffer foranstaltninger til at sikre, at de ikke bliver udsat for social ulighed og udelukkelse. Komiteen tilskynder desuden deltagerstaten til at gennemføre de nødvendige tiltag for at kunne foretage omfattende indsamling og analyse af data vedrørende børns fattigdom, herunder i Grønland og på Færøerne, således at problemet kan håndteres på en effektiv måde. 6. Uddannelse, fritid og kulturelle aktiviteter (Konventionens artikel 28, 29 og 31) Uddannelse, herunder erhvervsuddannelse og erhvervsvejledning 55. Skønt Komiteen glæder sig over initiativer som f.eks. Attention Mobning og Sammen mod mobning samt den høje andel af skoler, som har en

15 handlingsplan for håndtering af mobning, er Komiteen ikke desto mindre betænkelig ved forekomsten af mobning i skoler og manglen på klarhed i loven i forhold til skolemyndighedernes ansvar og opfølgning i de tilfælde, hvor handlingsplanerne ikke overholdes. Komiteen er herudover betænkelig ved, at det i henhold til de nuværende uddannelsesprogrammer kun er børn af EU/EØSborgere, der har ret til modersmålsundervisning. 56. Komiteen udtrykker dyb bekymring over manglen på skoler i nogle bosættelser i Grønland, især i Kapisillit ved Nuuk og i Moriusaq ved Qaanaaq, hvilket medfører, at børn får hjemmeundervisning, ofte af ukvalificerede forældre, eller skal rejse langt for at komme i skole. Komiteen er også betænkelig ved, at faciliteterne i de bosættelser, hvor der findes skoler, ikke er af en rimelig standard. 57. Komiteen anbefaler, at deltagerstaten fortsætter og forstærker sin indsats for at forhindre og håndtere mobning i skoler, især ved at introducere en række informative og socialpædagogiske metoder, der involverer forældre, samt en passende overvågning af skoleplaner. Komiteen anbefaler ligeledes, at modersmålsundervisning genindføres for tosprogede elever, som ikke modtager modersmålsundervisning arrangeret af kommunen. 58. Komiteen anbefaler, at deltagerstaten træffer effektive foranstaltninger til at sikre, at der findes skoler i bosættelserne i Grønland og til at forbedre faciliteterne, herunder biblioteker, i alle bosættelser. Deltagerstaten skal i den forbindelse tilføre tilstrækkelige økonomiske, tekniske og menneskelige ressourcer. 7. Specielle beskyttelsesforanstaltninger (Konventionens artikel 22, 30, 38, 39, 40, 37 litra b-d, 32-36) Asylsøgende børn og flygtningebørn 59. Komiteen glæder sig over asylcentrenes høje standarder for uledsagede børn, der søger asyl, og over, at disse børn i medfør af ændringerne til Udlændingeloven fortsat vil have adgang til en juridisk repræsentant, hvis de modtager et afslag på deres asylansøgning. Komiteen er imidlertid betænkelig ved (a) at der er et betydeligt antal uledsagede asylsøgende børn, som forsvinder før den endelige behandling af deres asylsag - bl.a. på grund af, at der er regler, som medfører, at deres opholdstilladelse fratages, når de fylder 18 år, (b) at mange børn af asylsøgende familier er blevet diagnosticeret med psykiske eller psykiatriske lidelser som følge af, at de har oplevet traumer,

16 (c) at det kan have processuelle følger for børn, hvis de ikke vil samarbejde omkring aldersbestemmelse, (d) at hovedparten af asylsøgende børn i skolealderen får undervisning i særskilte skoler, hvor kvaliteten af undervisningen er markant lavere end i almindelige danske skoler, og at disse skoler ikke giver akademisk merit, som kvalificerer børnene til videreuddannelse. 60. I lyset af ovennævnte bekymringer tilskynder Komiteen deltagerstaten til: (a) at lave en systematisk undersøgelse af uledsagede asylsøgende børns forsvinden, især med henblik på at klarlægge, hvilken betydning frakendelsen af deres opholdstilladelse, når de fylder 18 år, kan have for deres forsvinden. Resultatet af undersøgelsen skal efterfølgende medtages ved udarbejdelsen af deltagerstatens politikker for at sikre, at der tages fuldt hensyn til børns rettigheder i sådanne situationer, (b) at træffe rettidige, praktiske og passende foranstaltninger for at forhindre, at uledsagede asylsøgende børn forsvinder, bl.a. ved (i) kun at anvende Dublin II-forordningen i sager, hvor det tjener barnets tarv, og (ii) at sikre at alle uledsagede asylsøgende børn får en uddannet værge og, såfremt det er nødvendigt, juridisk bistand under hensyntagen til barnets tarv og ret til oplysning og ytringsfrihed, når de ankommer og indtil det tidspunkt, hvor deres asylsag er blevet færdigbehandlet, (c) at revidere de foreslåede ændringer til Udlændingeloven for at fjerne forslaget om, at det vil have processuelle følger, såfremt barnet ikke samarbejder omkring aldersbestemmelse, og sikre, at der fastsættes internationale standarder for, hvordan sådanne sager skal føres, (d) at anvende Udlændingeloven på en måde, som sikrer retsstillingen og en varig løsning for børn med traumer og diagnosticeret med psykiske eller psykiatriske lidelser, og at disse børn bliver tilbudt den sociale og sundhedsmæssige behandling, som er nødvendig for deres mentale rehabilitering, (e) at sikre, at asylsøgende børn og flygtningebørn modtager undervisning af samme kvalitet som børn i danske skoler. Seksuel udnyttelse og misbrug 61. Skønt det bemærkes, at deltagerstaten er i gang med at opdatere sin handlingsplan om bekæmpelse af seksuelt misbrug (2003), er Komiteen dog betænkelig ved, at der i planlægningsprocessen for den opdaterede plan ikke direkte er taget hensyn til eller gjort forsøg på at indhente barnets synspunkter. Komiteen er også betænkelig ved:

17 (a) at den psykosociale støtte, der er til rådighed for børn, som er blevet seksuelt misbrugt, er utilstrækkelig, (b) at det nuværende system for anmeldelse af seksuelt misbrug mangler retningslinjer for inddragelse af fagfolk i forbindelse med konstatering og anmeldelse af misbrug og forsømmelse af barnet, (c) at der ikke findes nogen samlet koordinering af offentlige foranstaltninger for hurtig bedring og reintegration af børn, som har været udsat for forsømmelse eller misbrug på Færøerne, (d) at der har været rapporter, som har vist, at uddannede fagfolk har forsømt at informere de rette myndigheder i sager vedrørende misbrug af eller vold mod børn på Færøerne. 62. I lyset af ovennævnte bekymringer opfordrer Komiteen deltagerstaten til: (a) at sikre, at der findes direkte kanaler, hvor børn kan fremsætte deres synspunkter om opdateringen af handlingsplanen om bekæmpelse af seksuelt misbrug (2003), (b) at styrke tilbuddene om holistisk og langsigtet psykosocial støtte til børn, som har været udsat for seksuelt misbrug, i sin opdaterede handlingsplan, (c) at træffe foranstaltninger til at sikre, at Konventionens valgfri protokol om salg af børn, børneprostitution og børnepornografi anvendes i Grønland og på Færøerne, (d) at sikre koordinering af offentlige foranstaltninger til støtte for hurtig bedring og reintegration af børn, som har været udsat for forsømmelse eller misbrug på Færøerne, og at fagfolk, der arbejder med børn, konsekvent anmelder alle sager, hvor det formodes, at barnet har været udsat for misbrug eller forsømmelse, til de relevante myndigheder, (e) at sikre, gennem fyldestgørende retlige bestemmelser, procedurer og regler, at alle børn, som har været ofre for og/eller vidner til kriminalitet, herunder børn, som har været udsat for misbrug, vold i hjemmet, seksuel og økonomisk udnyttelse, bortførelse og menneskehandel, har effektiv adgang til domstolene og gives den beskyttelse, som er påkrævet i henhold til Konventionen, under fuld hensyntagen til FN s retningslinjer for retspleje i sager, hvor børn er ofre for eller vidner til kriminalitet (tillæg til resolution 2005/20 af 22. juli 2005 fra det Økonomiske og Sociale råd). Menneskehandel

18 63. Skønt Komiteen glæder sig over Danmarks indsats for at bekæmpe handel med børn, vækker det bekymring, at Danmark fortsat i høj grad er et transit- og destinationsland for børn, som er ofre for kriminalitet, der involverer menneskehandel, herunder tvungen børneprostitution og tvangsarbejde. Komiteen er også dybt betænkelig ved, at det fortsat er nødvendigt at styrke de tiltag, som er indført for at retsforfølge menneskesmuglere og personer, der udsætter børn for tvangsarbejde og tvangsprostitution. Komiteen har desuden med bekymring konstateret, at der ikke findes nogen retsregler, som gør det lettere at give opholdstilladelse til børn, der har været udsat for menneskehandel. 64. Komiteen tilskynder deltagerstaten til at træffe effektive foranstaltninger til at beskytte børns rettigheder i deltagerstaten, især uledsagede børns rettigheder, for at sikre at de ikke bliver ofre for menneskehandel. I den forbindelse tilskynder Komiteen deltagerstaten til: (a) at sikre, at børn, der er formodede ofre for menneskehandel, ikke vil blive fængslet på baggrund af forhold, der skyldes, at de er blevet handlet, og at de tilbydes særlig bistand, (b) målrettet at gå efter at retsforfølge og dømme lovovertrædere, der driver menneskehandel med henblik på udnyttelse som arbejdskraft eller seksuel udnyttelse, (c) at sikre, at straffen for sådanne lovovertrædelser står mål med, hvor alvorlig en sådan krænkelse af menneskerettigheder og børns rettigheder er, (d) at sikre, at retshåndhævende myndigheder og andre sociale embedsmænd, som arbejder med og for børn, er effektivt uddannet i metoder vedrørende identifikation og behandling af ofre, (e) at fremme og støtte et bredt landsdækkende program med henblik på at øge offentlighedens kendskab, (f) at øge kontrollen af indsatsen til bekæmpelse af menneskehandel for at forbedre regeringens tiltag mod handel med børn, (g) at sikre, gennem passende lovgivningsmæssige tiltag, at børn, der har været udsat for menneskehandel, ikke hjemsendes, medmindre en sådan hjemsendelse tjener barnet bedst. Telefonisk rådgivning

19 65. Komiteen har med bekymring noteret sig, at børnetelefonen (Børns Vilkår) ikke er tilstrækkeligt finansieret og ikke er tilgængelig 24 timer i døgnet hver dag. 66. Komiteen anbefaler, at deltagerstaten sikrer, at børnetelefonen er åben 24 timer i døgnet hver dag, og sørger for, at rådgivningen har tilstrækkeligt med økonomiske og menneskelige ressourcer til at kunne drives, herunder midler til at udbrede kendskabet hertil i hele deltagerstaten. Administration af ungdomsretspleje 67. Komiteen udtrykker dyb bekymring over følgende problemstillinger, der vedrører administrationen af ungdomsretspleje: (a) retsplejeloven giver i relation til de årige mulighed for at anvende: (i) varetægtsfængsling i op til 8 måneder, og denne periode kan forlænges i sager, hvor deltagerstaten er af den opfattelse, at der foreligger ekstraordinære omstændigheder, og (ii) isolationsfængsling i op til 4 uger, (b) nedsættelse af den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år, (c) ændring af straffeloven med henblik på at fjerne den maksimale fængselsstraf på 8 år i sager, der involverer børn, (d) børn, som overtræder loven, og som ikke har været anbragt på sikrede institutioner eller er blevet afvist af sådanne institutioner, bliver fængslet sammen med voksne i det almindelige fængselssystem. 68. I lyset af ovennævnte tilskynder Komiteen deltagerstaten til: (a) at sikre, at der i overensstemmelse med Komiteens generelle bemærkning nr. 10 om børns rettigheder i forbindelse med ungdomsretspleje, er implementeret sådanne standarder, herunder især Konventionens artikel 37 litra b, 40 og 39 såvel som FN s standardminimumsregler vedrørende administration af ungdomsretspleje (Beijing-reglerne), FN s retningslinjer for forebyggelse af ungdomskriminalitet (Riyadh-retningslinjerne) samt FN s regler for beskyttelse af unge, der er blevet berøvet deres frihed (Havanareglerne), (b) at ændre retsplejeloven, således at den: (i) tydeligt fastlægger betingelserne for varetægtsfængsling, og (ii) at den så vidt muligt begrænser varigheden af varetægtsfængslingen og forbyder isolationsfængsling af personer under 18 år, (c) at overveje at ophæve den nye ændring af straffeloven, som fjerner den maksimale grænse på 8 år for fængselsstraf for personer under 18 år,

20 (d) at træffe effektive og øjeblikkelige foranstaltninger til at sikre, at børn ikke tilbageholdes sammen med voksne. Børn tilhørende minoritetsgrupper eller indfødte grupper 69. Komiteen har med beklagelse konstateret, at deltagerstaten endnu ikke fuldt ud har implementeret anbefalingerne fra Menneskerettighedskomiteen i 2008 og Racediskriminationskomiteen i 2010 om at værne om Inughuits identitet som et særskilt oprindeligt folk, der er i stand til at forsvare traditionelle rettigheder i overensstemmelse med internationale normer. 70. Komiteen gentager anbefalingerne fra Menneskerettighedskomiteen i 2008 (CCPR/C/DNK/CO/5) og fra Racediskriminationskomiteen i 2010 (CERD/C/DNK/CO/18-19) og tilskynder deltagerstaten til, i overensstemmelse med Komiteens generelle bemærkning nr. 11 om indfødte børn og deres rettigheder i henhold til Konventionen, at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at Inughuit-børn kan udøve deres ret til at vokse op i et sikkert kulturelt miljø, bevare og udvikle deres identitet og anvende deres eget sprog uden at blive diskvalificeret og diskrimineret. 8. Ratificering af internationale menneskerettighedsinstrumenter 71. Komiteen tilskynder deltagerstaten til at udvide anvendelsen af den valgfri protokol til Konventionen om Barnets Rettigheder vedrørende salg af børn, børneprostitution og børnepornografi og til protokollen om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, særlig handel med kvinder og børn, til Grønland og Færøerne. Komiteen anbefaler også, at deltagerstaten overvejer at ratificere den internationale konvention om beskyttelse af vandrende arbejdstageres og deres familiemedlemmers rettigheder (1990) og den valgfri protokol om rettigheder for personer med handicap (2006). 9. Opfølgning og udbredelse Opfølgning 72. Komiteen anbefaler, at deltagerstaten træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre fuldstændig implementering af de nuværende anbefalinger, bl.a. ved at fremsende dem til statsoverhovedet, Højesteret, regeringen, relevante ministerier og lokale myndigheder til stillingtagen og yderligere skridt. Udbredelse 73. Komiteen anbefaler desuden, at den 4. periodiske rapport og skriftlige svar fra deltagerstaten samt de tilhørende anbefalinger (konkluderende

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

(Vedtaget af Ministerkomitéen på stedfortræderkomitéens 1081. møde den 31. marts 2010)

(Vedtaget af Ministerkomitéen på stedfortræderkomitéens 1081. møde den 31. marts 2010) Ministerkomitéens rekommandation CM/Rec(2010)5 til medlemsstaterne om foranstaltninger til bekæmpelse af diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet (Vedtaget af Ministerkomitéen på

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Danmark. 1. Generelle oplysninger

Danmark. 1. Generelle oplysninger Danmark 1. Generelle oplysninger Danmarks politik til bekæmpelse af menneskehandel har traditionelt set været fokuseret på seksuel udnyttelse af kvinder, som det fremgår af handlingsplanen til bekæmpelse

Læs mere

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om brugen af seksuel vold under konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

FN's konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination af kvinder

FN's konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination af kvinder De Forenede Nationer CEDAW/C/DNK/CO/8 FN's konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination af kvinder Distr.: Generelt 11. marts 2015 Original: Engelsk UOFFICIEL OVERSÆTTELSE DEN ENGELSKE TEKST

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed.

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed. UPR-FOLKEHØRING I NUUK 2015 OM RETSSIKKERHED 2 2. M A J 2 0 1 5 Grønlands Råd for Menneskerettigheder afholdt i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Naalakkersuisut (den grønlandske regering)

Læs mere

Cirkulæreskrivelse om fair behandling af søfarende i forbindelse med skibsulykker i danske farvande

Cirkulæreskrivelse om fair behandling af søfarende i forbindelse med skibsulykker i danske farvande Side 1 af 5 CIS nr 9059 af 18/03/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 19-03-2011 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Cirkulæreskrivelse om fair behandling

Læs mere

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Side 1 af 5 Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 1. marts 2006 BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Børnerådet takker for muligheden for

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Børnekonventionen. www.visdomsnettet.dk

Børnekonventionen. www.visdomsnettet.dk 1 Børnekonventionen www.visdomsnettet.dk 2 Børnekonventionen Her kan man læse hele FN s konvention om barnets rettigheder, som i daglig tale kaldes Børnekonventionen. De i denne konvention deltagende stater,

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INDLEDNING

Læs mere

DEN UNIVERSELLE PERIODISKE BEDØMMELSE AF DANMARK 2011

DEN UNIVERSELLE PERIODISKE BEDØMMELSE AF DANMARK 2011 DEN UNIVERSELLE PERIODISKE BEDØMMELSE AF DANMARK 2011 SAMMENSKREVNE ANBEFALINGER FRA FN s MENNESKERETTIGHEDSRÅD INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDDER Den Universelle Periodiske Bedømmelse af Danmark 2011 Sammenskrevne

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Nye kurser i menneskerettigheder:

Nye kurser i menneskerettigheder: HUMAN RIGHTS IN ACTION Nye kurser i menneskerettigheder: Implementering af Menneskerettigheder i FN (5 timer) At give kursisterne en indføring i hvordan menneskerettigheder implementeres gennem FN organisationerne

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Spørgsmål og Svar Spørgsmål og Svar Hvad er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol? Disse spørgsmål og svar er blevet udarbejdet af Domstolens justitskontor.

Læs mere

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14.

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14. Til Pensionsstyrelsen Høring vedrørende forslag til Lov om ændring af Lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L72 29.11.10 Pensionsstyrelsen har i mail

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

Supplerende NGO-rapport

Supplerende NGO-rapport Kommunaludvalget 2008-09 KOU alm. del Bilag 80 Offentligt Supplerende NGO-rapport - til den danske regerings fjerde periodiske rapport til FN s Komité for Barnets Rettigheder Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 224/2013 (2. afdeling) A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitiet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: anbragt uden for hjemmet - egenbetaling - fritagelse

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her Nye forældre til et barn med udviklingshæmning Få nyttige informationer og gode råd her Forord Landsforeningen LEV er en forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Vi har i mere end

Læs mere

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 67 Offentligt

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 17 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2012-5209 / lth 11. november 2013 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 36 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere