INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK"

Transkript

1 INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel mod det danske samfund. Konflikten i Syrien og Nordirak, hvor Islamisk Stats brutalitet til stadighed chokerer verden, har skærpet truslen. Når danske statsborgere og udlændinge med opholdstilladelse i Danmark rejser til de ISkontrollerede områder for at deltage og få erfaring i krigs- og terrorhandlinger, skaber det en øget risiko for terrorangreb i Danmark. Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance vil tage nye midler i brug for at opsætte et effektivt værn mod den trussel. Det er og bliver en politisk opgave at sikre danske borgere mod terror. Det er på den baggrund dybt utilfredsstillende og bekymrende, at der i Danmark endnu ikke er retsforfulgt en eneste person for deltagelse i terror i forbindelse med situationen i Syrien og Nordirak på trods af, at Politiets Efterretningstjeneste vurderer, at over 100 personer er taget af sted for at deltage i kamphandlinger. Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance anser regeringens forslag om pasinddragelse og udrejseforbud for utilstrækkeligt til at imødekomme truslen, da forslagene ikke sikrer, at samfundet har effektive reaktionsmuligheder over for de personer, der rejser ud for at deltage i kamphandlinger uden myndighedernes kendskab. Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance er derfor enige om en række nye initiativer, som skal indgå i de forhandlinger om satspuljemidler til forebyggelse af ekstremisme og regeringens lovforslag om inddragelse af pas m.v. MISTET DANSK STATSBORGERSKAB VED TERROR Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance ønsker, at adgangen til at fratage dansk statsborgerskab i forbindelse med dom for terror udvides. I dag giver indfødsretslovens 8 b mulighed for, at den, som dømmes for overtrædelse af en eller flere bestemmelser i straffelovens kapitel 12 og 13, ved dom kan frakendes sin danske indfødsret, medmindre den pågældende derved bliver statsløs. Det er således i dag ikke muligt at fratage en naturaliseret dansker statsborgerskabet i forbindelse med en dom for terror, hvis det betyder, at den pågældende bliver statsløs. Venstre, 1

2 Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance mener, at udlændinge, som samfundet har udvist den højeste grad af tillid ved at give dem statsborgerskab, og som efterfølgende svigter den tillid ved at begå terror, skal fratages deres danske statsborgerskab, også selvom de pågældende derved bliver statsløse. Regeringen skal derfor gennemføre en undersøgelse af i hvilket omfang, der - selv ved risiko for statsløshed - kan indføres mulighed for fortabelse af dansk statsborgerskab ved dom for terror eller deltagelse i krigshandlinger, der har tilknytning til udbredt terrorvirksomhed. Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance finder desuden, at det er utilfredsstillende, at Danmark i dag forpligtes til at give statsborgerskab til statsløse, uanset af disse af Politiets Efterretningstjeneste vurderes at kunne være til fare for statens sikkerhed. Der henvises i den forbindelse til FT , B25. STRAF FOR AT REJSE TIL SYRIEN OG NORDIRAK Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance foreslår indrejseforbud til områder i verden, hvor der er risiko for, at udrejste fra Danmark vender radikaliserede tilbage til landet og med færdigheder, som sætter dem i stand til at gennemføre terrorangreb. Justitsministeren skal efter indstilling fra Udenrigsministeriet, PET og FE fastsætte en liste over de lande og områder, der er omfattet af forbuddet. Det skal være en betingelse, at der i områderne er udbredte krigslignende handlinger eller terroraktivitet. Alle danskere, der ønsker at rejse til de lande og områder, der er opført på listen, skal søge om tilladelse hos Justitsministeriet. Såfremt rejsen sker med et anerkendelsesværdigt formål, gives der tilladelse. Såfremt der ikke opnås tilladelse eller ikke søges, og der alligevel foretages en rejse til de pågældende områder, skal det være muligt at idømme en straf på op til 6 års fængsel. Forslaget kan potentielt have betydning for de imamer fra f.eks. Grimhøjmoskeen eller andre religiøse forkyndere, der opfordrer til at unge mennesker tager til Syrien eller Nordirak, da straffelovens medvirkensbestemmelse omfatter alle, der ved tilskyndelse, råd eller dåd har medvirket til gerningen. Overtrædelse af den nye bestemmelse (herunder medvirken) kan omfattes specifikt af udlændingelovens 22, stk. 6, således at adgangen til udvisning forbedres. 2

3 Når der træffes beslutning om, at et område eller land opføres på listen, skal det kommunikeres klart til offentligheden. Folketinget skal desuden have mulighed for at fjerne områder eller lande fra listen uanset ministerens beslutning. Danske statsborgere, som straffes for overtrædelse af bestemmelsen, skal i forbindelse med afsoningen af deres straf have tilbud om at indgå i et exitforløb, som kan fremme en tilbagevenden til f.eks. uddannelse eller arbejde. Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance anerkender, at et forbud mod at rejse til de pågældende områder uden godkendelse næppe vil forhindre, at personer, der nærer et stærkt ønske om at deltage i Islamisk Stats terroraktiviteter, tager af sted. Forslaget giver dog mulighed for, at de pågældende kan idømmes en fængselsstraf ved hjemkomsten, såfremt det kan bevises, at de har befundet sig områder, der er omfattet af forbuddet. UDLÆNDINGE, DER REJSER TIL SYRIEN ELLER NORDIRAK UDEN TILLADELSE, MISTER DERES OPHOLDSTILLADELSE Alle udlændinge på ophold i Danmark, der ønsker at rejse til områder, der er opført på listen, jf. forslag 2, skal søge om tilladelse i Justitsministeriet, der skal vurdere formålet med rejsen. Såfremt rejsen sker med et anerkendelsesværdigt formål, gives der tilladelse. Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance foreslår, at udlændinge, der rejser til de pågældende områder uden forudgående tilladelse, automatisk mister deres opholdstilladelse. Det vil betyde, at de pågældende ikke længere har retten til at indrejse og opholde sig i Danmark. De pågældende kan ansøge om at generhverve opholdstilladelsen. Ansøgningen skal kunne imødekommes, hvis der foreligger særlige, formildende omstændigheder KAMP MOD DANSKE TROPPER ER LANDSFORRÆDERI Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance ønsker at præcisere dansk lovgivning, således at det klart fremgår, at angreb på danske tropper og vores allierede i forbindelse med aktionen i Irak er landsforræderi, og derfor kan straffes med op til 16 års fængsel. Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance ønsker dermed at understrege, at danske statsborgere, der kæmper for Islamisk Stat, er landsforrædere. INGEN KOMMUNALE STØTTEKRONER TIL RADIKALE ISLAMISTER Det er ikke en kommunal opgave at støtte radikale islamister eller på nogen måde fremme deres sag. Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance ønsker derfor, at kommuner 3

4 altid skal kunne sige nej til at støtte foreninger eller f.eks. udleje lokaler, hvis det vurderes, at støtte eller udlejning modarbejder grundlæggende danske værdier som demokrati og ligestilling. Den nærmere udformning skal drøftes mellem Justitsministeriet, Socialministeriet, Kulturministeriet og KL. En myndighedsbeslutning skal også efter ændringen kunne prøves af domstolene. NABOTJEK AF INDSATSEN MOD RELIGIØS EKSTREMISME Danmarks indsats mod radikalisering skal være mindst lige så effektiv som vores naboers. Regeringen skal derfor løbende undersøge, hvilke administrative og lovgivningsmæssige tiltag andre europæiske lande har gennemført eller planlægger at gennemføre for at bekæmpe religiøse ekstremister og "foreign fighters". ÅRLIGT SERVICETJEK Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance foreslår, at justitsministeren i samarbejde med PET og andre relevante myndigheder foretager et årligt servicetjek af indsatsen mod og forebyggelse af religiøs ekstremisme med henblik på målrettet at undersøge, om lovgivningen er tilstrækkelig, og om de relevante myndigheder har de nødvendige ressourcer og magtmidler med henblik på at holde Danmark fri for religiøs ekstremisme. KORTLÆGNING AF FOREBYGGELSESINDSATSEN Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance ønsker et større fokus i forebyggelsesindsatsen mod religiøs ekstremisme, så indsatsen koncentreres om de virkemidler, som beviseligt har den største effekt. Derfor er der løbende behov for en kortlægning af metoder og indsatser i Danmark og i udlandet. SKÆRPET STRAF FOR TERRORTRÆNING I dag er straffen for at deltage i eller stå for terrortræning seks år. Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance mener, at deltagelse i terrortræning er mindst lige så alvorlig en forbrydelse som f.eks. yde økonomisk støtte til en terrorgruppe. Det foreslås derfor at øge strafferammen til 10 år i straffelovens 114 d, stk. 2 og 3. RADIKALE ISLAMISTER SKAL ISOLERES I FÆNGSLERNE Danske fængsler skal ikke være koranskoler for kriminelle muslimer, hvor de uddannes i at føre hellig krig. Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance ønsker derfor, at radikale 4

5 islamister så vidt muligt isoleres fra de øvrige indsatte. For indsatte, der nærer et reelt ønske om at forlade miljøet, skal der være mulighed for at indgå i et exitforløb, hvor f.eks. rådgivning og psykologhjælp kan fremme en tilbagevenden til f.eks. uddannelse eller arbejde. Partierne ønsker desuden en gennemgang af reglerne for religiøs betjening af indsatte med henblik på at sikre, at religiøse forkyndere herunder imamer - ikke bidrager til radikalisering i fængslerne. SAMARBEJDE OM AT FJERNE TERRORISTMATERIALE FRA INTERNETTET Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance ønsker at afsøge muligheden for i samarbejde med f.eks. Google og Facebook at fjerne i forvejen kriminaliseret materiale, der opfordrer til at deltage i terrorhandlinger, så det bliver sværere tilgængeligt. 5

Sådan bekæmpes ekstremisme. Liberal Alliances udspil mod radikalisering og antidemokratiske bevægelser

Sådan bekæmpes ekstremisme. Liberal Alliances udspil mod radikalisering og antidemokratiske bevægelser Sådan bekæmpes ekstremisme Liberal Alliances udspil mod radikalisering og antidemokratiske bevægelser 01 Islamismen er vor tids store totalitarisme, og det er vigtigt, at vi agerer i overensstemmelse med

Læs mere

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror Vi lever i en verden, hvor voldelige kræfter vil

Læs mere

Handlingsplan mod Syrien-krigere: Pas på retssikkerhedsmæssige faldgruber

Handlingsplan mod Syrien-krigere: Pas på retssikkerhedsmæssige faldgruber Jacob Mchangama,, i Executive summary Som følge af det stigende antal danskere, der rejser til Syrien og Irak for at deltage i væbnet konflikt for islamistiske organisationer, har regeringen fremsat en

Læs mere

Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror

Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Den tværministerielle arbejdsgruppe om terrorbekæmpelse Oktober 2005 Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Den tværministerielle arbejdsgruppe

Læs mere

Ansvarlighed og konsekvens. En stram og ansvarlig udlændinge- og integrationspolitik

Ansvarlighed og konsekvens. En stram og ansvarlig udlændinge- og integrationspolitik Ansvarlighed og konsekvens En stram og ansvarlig udlændinge- og integrationspolitik 10. november 2014 1 Indholdsfortegnelse Resumé...3 Indledning...4 Flygtninge: Vi har en forpligtigelse til at hjælpe

Læs mere

Politiets Efterretningstjeneste Årsberetning 2006-2007

Politiets Efterretningstjeneste Årsberetning 2006-2007 ÅRSBERETNING 2006-2007 Politiets Efterretningstjeneste Årsberetning 2006-2007 SIDE 2 FORORD Forord Politiets Efterretningstjeneste (PET) har som national sikkerhedsmyndighed til opgave at forebygge, efterforske

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Indledning 4 Ansvarlig arbejdskraftsindvandring 7 Fleksible familiesammenføringsregler 12 Håndfast

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Regeringens handlingsplan

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Regeringens handlingsplan Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Regeringens handlingsplan September 2014 Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Regeringens handlingsplan September 2014 INDHOLD Forord...4 Indledning...5

Læs mere

En verden i forandring nye trusler, nye svar

En verden i forandring nye trusler, nye svar En verden i forandring nye trusler, nye svar Redegørelse fra regeringen om indsatsen mod terrorisme Juni 2004 En verden i forandring nye trusler, nye svar Redegørelse fra regeringen om indsatsen mod terrorisme

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

NOTAT. 1.2. Sammenfatning af notatets væsentligste konklusioner

NOTAT. 1.2. Sammenfatning af notatets væsentligste konklusioner MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION JUSTITSMINISTERIET UDENRIGSMINISTERIET Dato: 22. september 2004 NOTAT om Europarådets menneskerettighedskommissær Alvaro Gil-Robles rapport af 8.

Læs mere

11. Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger

11. Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger 11. Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger 11.1 Indledning Som det fremgår af arbejdsgruppens kommissorium, skal arbejdsgruppen ove r- veje reglerne om administrativ udvisning, herunder behovet og

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en samlet indsats mod tvangsægteskaber og æreskriminalitet

Forslag til folketingsbeslutning om en samlet indsats mod tvangsægteskaber og æreskriminalitet Beslutningsforslag nr. B 192 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af Marianne Jelved (RV), Margrethe Vestager (RV), Morten Østergaard (RV), Henrik Dam Kristensen (S), Maja Panduro (S), Astrid

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. november 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Andreas Christensen Sagsnr.: 2012-359-0030 Dok.: 596389 Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov

Læs mere

Integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Informationsmateriale til kommunerne

Integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Informationsmateriale til kommunerne Integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund Informationsmateriale til kommunerne Marts 2006 Indhold 1. Indledning 3 2. Integrationskontrakten 4 2.1.

Læs mere

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

Et åbent Danmark for dem der kan og vil! Fast, Fair og Konsekvent

Et åbent Danmark for dem der kan og vil! Fast, Fair og Konsekvent Et åbent Danmark for dem der kan og vil! Fast, Fair og Konsekvent - et oplæg til en ny indvandringspolitik for Venstre Indhold 1. Indledning...3 2. Generelle overvejelser...5 3. Arbejde i stedet for familiesammenføring...6

Læs mere

Forslag. Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Forslag. Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2012-13 Fremsat den 27. februar 2013 af forsvarsministeren (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Kapitel 1 Opgaver 1. Forsvarets Efterretningstjeneste

Læs mere

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2.

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2. Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om leje (oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Læs mere

MENNESKE- HANDEL STATUS 2014-15

MENNESKE- HANDEL STATUS 2014-15 MENNESKE- HANDEL STATUS 2014-15 MENNESKEHANDEL STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution ASYL STATUS 2014-15 ASYL STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

MENNESKE- HANDEL STATUS 2013

MENNESKE- HANDEL STATUS 2013 MENNESKE- HANDEL STATUS 2013 MENNESKE-HANDEL STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler)

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler) Integrationsministeriet lovkontoret@inm.dk awh@inm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 13. juni

Læs mere

Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem)

Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem) Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem) I adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i

Læs mere

CRC/C/DNK/CO/4 Distr.: Generelt 4. februar 2011

CRC/C/DNK/CO/4 Distr.: Generelt 4. februar 2011 UREDIGERET FORELØBIG VERSION FN Konvention om Barnets Rettigheder CRC/C/DNK/CO/4 Distr.: Generelt 4. februar 2011 Original: Engelsk Vurdering af rapporter indgivet af deltagerstater i henhold til Konventionens

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere