Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en miljøvurderingsproces

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en miljøvurderingsproces"

Transkript

1 Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 Tlf.: Energi Viborg Vand A/S Industrivej 15 Att.: Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af en rensedam og tilhørende udløbsledning i Arnbjerg Viborg Kommune har den 21. august 2018 modtaget din ansøgning om anlæg af en rensedam og tilhørende udløbsledning på matrikel 2a Søgårde, Asmild. Rensedammen anlægges i forbindelse med byggemodning og kloakering i Arnbjerg. Rensedammen etableres med udløb til Søndre Mose. Dato: Sagsnr.: 18/34842 Sagsbehandler: vptjoe Direkte tlf.: Direkte Projektet er omfattet af Bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 (Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)), bilag 2 nr. 11.C: Rensningsanlæg (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). Afgørelse Viborg Kommune meddeler, at det ansøgte projekt om anlæg af rensedam og udløbsledning ikke kræver miljøvurdering. Afgørelsen er truffet i henhold til Bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 (Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). I medfør af bekendtgørelsen skal Kommunen efter modtagelse af en anmeldelse af anlæg omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 vurdere, om anlægget på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, så der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Ifølge 36 skal en afgørelse om, at der ikke er miljøvurderings-pligt offentliggøres. Miljøvurderingsafgørelsen bliver sammen med anmeldelsen offentliggjort på Kommunens hjemmeside den 16. oktober Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en miljøvurderingsproces Hvis det anmeldte projekt ændres, skal ændringen anmeldes til Kommunen, der skal vurdere, om ændringen skal miljøvurderes. Beskrivelse af projektet Det ansøgte projekt omhandler etablering af en rensedam og tilhørende udløbsledning på matrikel 2a Søgårde, Asmild. Rensedammen etableres som et led i separatkloakering af Arnbjerg, der ifølge tillæg nr. 20 (Arnbjerg) til Spildevandsplan for Viborg Kommune, er udlagt som separatkloak med åben regnvandshåndtering. Rensedammen skal rense regnvand fra dele af kloakopland 326. Rensedammen udgør et areal på maksimalt ca m 2 og alle skråninger udføres med anlæg 5. Bassinet etableres med ler- eller bentonitmembran, og der etableres sandfang før indløb i bassinet for begge tilløbsgrøfter.

2 Rensedammens udløb udføres som en dykket ø200 mm ledning, som via en ø600 mm overløbsledning føres til Søndre Mose. Udløbsledningens samlede længde blvier 65 meter. Den nederste del af udløbet er beliggende i mose, der er registeret som beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Udløbet etableres som en åben grøft i den beskyttede mose. Udløbet fra rensedammen etableres med afspærringsmulighed. Projektet forventes udført i perioden september-oktober Projektets karakteristika Det aktuelle projekt med dets dimensioner og udformning kumulerer ikke med andre eksisterende eller godkendte projekter. Der vil i anlægsperioden være råstofforbrug i forbindelse med indbygning af en bentonitmembran i rensedammen. I driftsfasen vil der ske en årlig udledning af m 3 renset regnvand. Rensedammen er dimensioneret til en 5 års hændelse. I tilfælde af overløb, ledes regnvandet til Søndre Mose via overløbsledningen. Det aktuelle anlæg er omfattet af BAT-konklusioner i forhold til dimensionering af rensedamme. Anlægget vurderes at kunne overholde de angivne BATkonklusioner. Projektets placering Projektområdet er beliggende indenfor Lokalplan nr. 421: Boligområde i Arnbjerg, Viborg Syd (1. etape). Det aktuelle projekt vurderes ikke at være i strid med lokalplanen eller kommuneplanrammen for området. I Kommuneplanen for Viborg Kommune er projektområdet udpeget som fremtidig byzone, geologisk interesseområde, lavbundsareal, naturområde og økologisk forbindelse. Projektet vurderes ikke at være i strid med disse udpegninger. Den nederste del af udløbet fra rensedammen anlægges i et areal, der er registreret som mose beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Etablering af udløbet vurderes at medføre en tilstandsændring i mosen og kræver en dispensation. Projektet kræver ligeledes dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16, idet projektområdet er beliggende indenfor søbeskyttelseslinjen for Søndre Mose. Vurdering af projektets indvirkning på miljøet Kommunen vurderer samlet set, at det ansøgte projekt ikke vil medføre sådanne påvirkninger af omgivelserne, at der skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport. Kommunen lægger i sin vurdering især vægt på, at der i miljømæssig sammenhæng er tale om et simpelt projekt, der hverken i forhold til projektets karakteristika, placering eller potentielle miljøpåvirkning, forventes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Kommunen lægger i sin vurdering yderligere vægt på, at projektet har til formål at sikre en miljøvenlig afledning af regnvand fra boligområdet Arnbjerg. Det ansøgte projekt er ikke beliggende i et Natura 2000-område, men der afvandes til Natura 2000-område 30: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk. Det aktuelle projekt vurderes hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at påvirke det nedstrøms liggende Natura 2000-Område. Der er ikke kendskab til konkrete forekomster af Bilag IV arter er projektområdet. Viborg Kommune vurderer ikke, at projektet vil medføre negativ påvirkning af eventuelle bilag IV arter. Yderligere oplysninger Udledning af regnvand fra rensedammen til Søndre Mose kræver udledningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 4. Anlæg af

3 udløbsledning i beskyttet natur kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3. Projektet kræver desuden dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16 til terrænregulering indenfor søbeskyttelseslinjen for Søndre Mose. Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning. Denne afgørelse tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler. Klagevejledning I henhold til miljøvurderingslovens 49 kan afgørelser truffet i henhold til 21 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelse. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling. Klageportalen ligger på og hvor du skal logge på med NEM-ID. Klagen sendes automatisk gennem Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du, som privatperson, betale et gebyr på kr. 900, mens interesseorganisationer og virksomheder skal betale kr Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes. Søgsmål Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse. Har du spørgsmål, kan du kontakte mig på telefon eller . Venlig hilsen Thor Joensen Biolog Bilag: 1. Oversigtskort 2. Detailkort (vedhæftet) 3. VVM ansøgning (vedhæftet) Kopi af dette brev og bilag er sendt til:

4 Anders-Ove Andersen (ejer af matrikel 2a Søgårde, Asmild), Søndersøvej 74, Danmarks Naturfredningsforening, afd. Viborg, Friluftsrådet LimfjordSyd, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Ornitologisk Forening, lokalafd., Erhvervsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Viborg Museum, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Sportsfiskerforbund, Viborg Sportsfiskerforening, Dansk Kano og Kajak Forbund, Dansk Forening for Rosport, Viborg Fiskeriforening, Aktive fritidsfiskere i Danmark, Fiskeriinspektoratet, Jørn Kristensen

5 Bilag 1: Oversigtskort Figur 1: Oversigtskort hvor den blå cirkel markerer den omtrentlige placering af regnvandsbassin og udløbsledning. Den nærmere placering af regnvandsbassin og udløbsledning fremgår af vedhæftede detailkort.