Håndbog for ENERGIKONSULENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for ENERGIKONSULENTER"

Transkript

1 Håndbog for ENERGIKONSULENTER

2 Håndbog for Energikonsulenter 1. udgave, 1. oplag 2014 Byggecentrum Fotografisk, mekanisk, elektronisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne bog eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Grafisk layout og produktion: Byggecentrum Tryk i Danmark Udgiver: Byggecentrum 2014 ISBN: Distribution og salg: Lyskær Herlev Telefon: Fax: Håndbog for Energikonsulenter er redigeret med størst mulig omhu for at sikre, at indholdet er korrekt. Brugen sker dog på brugerens eget ansvar, og Byggecentrum kan ikke gøres erstatningsansvarlig for fejldispositioner som følge af fejl eller mangler i denne udgave.

3 3 Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2014) Bekendtgørelse nr. 203 af 6. marts 2014 I medfør af 4 og 28 a, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 636 af 19. juni 2012, fastsættes: 1. Hermed offentliggøres Håndbog for Energikonsulenter (HB2014), som angivet i bilag 1 til denne bekendtgørelse. 2. Bekendtgørelsens bilag 1 indeholder henvisning til tekniske specifikationer vedrørende krav til udfærdigelse af energimærkningsrapporter, som ikke indføres i Lovtidende. Det drejer sig om DS 418, DS 439, DS 452, DS 469, DS 447, DS 700 og SBI-anvisning 213. Stk. 2. Oplysninger om indholdet af de tekniske specifikationer, som henvises til i stk. 1, kan fås til gennemsyn ved henvendelse til Energistyrelsen. 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. marts Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder for energimærkninger, som indberettes til Energistyrelsen den 8. marts 2014 eller senere. Stk. 3. Faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af uvildige eksperter eller af certificerede energimærkningsfirmaer samt sager om kvalitetssikring skal behandles efter de retningslinjer (Håndbog for Energikonsulenter), som var gældende på tidspunktet for energimærkningens indberetning. Energistyrelsen, den 6. marts 2014 Morten Bæk 1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EU af 19. maj 2010 om bygningers energimæssige ydeevne (omarbejdning), EU-Tidende 2010, nr. L 153, side 13.

4

5 Introduktion 5 Introduktion Formålet med energimærkning af bygninger er at fremme energibesparelser i Danmarks bygningsmasse. En energimærkning består af to dele, der tilsammen belyser en bygnings energimæssige tilstand og dens besparelsespotentiale: 1. En del hvorved bygningen indplaceres på energimærkeskalaen. 2. En del som indeholder forslag til energiforbedrende og energibesparende tiltag i bygningen. Energimærkninger giver desuden ejere, lejere og overdragere af bygninger eller bygningsenheder et sammenligningsgrundlag til at vurdere bygningers energimæssige ydeevne. Energimærkninger udføres af energikonsulenter, der er ansat i et certificeret energimærkningsfirma. Et certificeret energimærkningsfirma skal overholde Energistyrelsens krav til virksomheder, der udfører energimærkning, som er offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside maerkdinbygning.dk. Ved udførelse af energimærkninger skal reglerne i Håndbog for energikonsulenter 2014 (HB2014) følges. Struktur Håndbogen er opdelt i to spalter. Spalten til venstre indeholder juridisk bindende regler, der skal overholdes ved udarbejdelse af energimærkninger, og spalten til højre indeholder vejledende kommentarer til de bindende regler. Kapitel 1-6 i HB2014 er regler af almen karakter ved udførelse af energimærkninger efter beregnet forbrug og for nye bygninger. I kapitel 7-8 findes de regler, der skal følges ved registrering af bygningsdele og tekniske installationer. Tekniske bilag og tabeller, der alle er af vejledende karakter, fremgår af denne håndbogs kapitel 9. Anvisningerne i dette kapitel er, bortset fra enkelte mindre opdateringer, uændrede i forhold til Håndbog for energikonsulenter 2012 (HB2012). Yderligere bemærkninger og krav Energimærkning på baggrund af oplyst forbrug er indtil videre ikke medtaget i HB2014. De særskilte regler i HB2012 om energimærkning på baggrund af oplyst forbrug er således fortsat gældende. Disse regler forventes at blive opdateret og indarbejdet i HB2014 i løbet af 2014.

6 6 Introduktion HB2014 rummer ændringer, tilføjelser og forenklinger til Statens Byggeforskningsinstituts anvisning nr. 213 (SBI 213) og skal derfor ses i sammenhæng med denne. Desuden bygger HB2014 på en række forskellige forskrifter, normer og standarder, som energikonsulenten skal have kendskab til. HB2014 kan således ikke stå alene, og hvis der er tvivlspunkter eller områder, som ikke er behandlet i HB2014, skal energikonsulenten søge oplysninger i andre forskrifter. Det er således en forudsætning for udarbejdelse af energimærkninger for enfamiliehuse, at energikonsulenten har rådighed over og kendskab til: SBI-anvisning 213 og Be10 Gældende bygningsreglement DS 418, Beregning af bygningers varmetab DS 439, Norm for vandinstallationer DS 452, Termisk isolering af tekniske installationer DS 469, Varmeanlæg med vand som varmebærende medium Det er en forudsætning for udarbejdelse af energimærkninger for flerfamiliehuse, at energikonsulenten har rådighed over og kendskab til ovenstående forskrifter samt: DS 447, Norm for mekaniske ventilationsanlæg DS 700, Kunstig belysning i arbejdslokaler

7 Indholdsfortegnelse 7 Indholdsfortegnelse 1. Almindelige bestemmelser Håndbogens anvendelsesområde Anvendelse af IT-værktøjer Energimærkningens indhold Retningslinjer for udarbejdelse af energimærkninger Generelt Flere bygninger i én energimærkningsrapport Bygningsgennemgang og registrering Definition af opvarmet areal Kældre Indeliggende trapperum, gange og entre mv Udnyttelige tagetager Udestuer Uopvarmede rum Opvarmede rum Afgrænsning af bolig og erhvervsareal Vurdering af oplysninger i BBR Opdelingen af bygningen i zoner Bygninger med blandet anvendelse Energikonsulentens kommentarer til bygningsgennemgangen Forslag om energibesparelser Kategorisering af forslag Beskrivelse af forslag til energiforbedring Investeringsbehov for kategori 1-forslag Energikonsulentens anbefalinger Energipriser Metode til energimærkning Indgåelse af aftale Indhentning af data Bygningsregistrering (faglige vurderinger og forenklinger) Bestemmelse af varmetransmissionskoefficienter i skjulte konstruktioner... 33

8 8 Indholdsfortegnelse 4.5 Indberetning af energimærkningen Assistenter Stamdata Bygningens adresse Bygningens BBR-nummer Opførelsesår, årstal for til- og ombygning mv Bygningens anvendelse Foto af bygningen Energikonsulentens navn Evt. tilknyttede assistenter Firmaets navn og registreringsnummer Energimærkning af nye bygninger Formålet med energimærkning af nye bygninger Energimærkningens indhold Nyopførte sommerhuse Bygningens energimærke Grundlag samt indgåelse af aftale om energimærkning af en ny bygning Nyopførte bygninger med blandet anvendelse Dimensionerende transmissionstab Afvigelser i forhold til byggetilladelsen Energikonsulentens konklusion Energimærkning uden bygningsgennemgang Generelt Bygningens energimærke Skema og erklæring Klimaskærm Vægge, gulve og lofter Varmetab Transmissionsareal Transmissionskoefficient, U-værdi Linjetab Registrering af vinduer og yderdøre Registrering af skygger Bestemmelse af temperaturfaktor (b-faktor) for de dele af klima skærmen, som vender mod uopvarmede eller kun delvist opvarmede rum

9 Indholdsfortegnelse 9 8. Tekniske installationer Ventilation Ventilationszoner Ventilationsformer Anlægsbeskrivelse Driftstid Luftskifteværdier Temperaturvirkningsgrad (ƞ vgv ) Indblæsningstemperatur (C) Elvarmeflader Specifikt elforbrug til lufttransport (SEL) Mekanisk køling Anlægsbeskrivelse Kølevirkningsgrad Forøgelsesfaktoren Varmeproducerende anlæg Kedelanlæg Fjernevarmeinstallationer Anden rumopvarmning Varmepumper Solvarme Varmefordelingsanlæg Varmt og koldt vand Koldt vand Varmt vand Varmtvandsrør Belysning Andet elforbrugende udstyr Enfamiliehuse Flerfamiliehuse og erhverv Solceller Vindmøller Vejledende tekniske anvisninger i tabelform Generelt Inden energimærkningen påbegyndes BBR anvendelseskoder Graddage for

10 10 Indholdsfortegnelse Koder for bygningsdele Levetider for energibesparende foranstaltninger Guf-værdier Energimærkeskala for bygninger Skala for boliger Skala for erhverv Skala for blandet anvendelse Omregningstabeller Historiske energimærkningsskalaer for bygninger Brændsel Brændværdier og CO 2 emissionsfaktorer Omsætning mellem energienheder Energifaktorer Bygningsdele U-værdier for typiske konstruktioner Ældre bygninsgreglementers krav til U-værdier Linjetab Vinduer og yderdøre Solafskærmningsfaktor Inddata for forskellige vinduestyper Solvarmetransmittans, g Skygger Standardskygger for vinduer og yderdøre Temperaturfaktor b-faktor Beregningseksempler Standardværdier for temperaturfaktor, b, for klimaskærmen Ventilation Normtal for naturlig ventilation i enfamiliehuse Indblæsningstemperatur Temperaturvirkningsgrad for varmegenvinding Standard ventilationsanlæg Mekanisk køling Varmeproducerende anlæg Fjernvarmeinstallationer Anden rumopvarmning Varmepumper Luftstrømsbehov Formler Standardværdier for eksisterende varmepumper i enfamiliehuse Temperaturfaktor, b for varmeanlæg

11 Indholdsfortegnelse Varmefordelingsanlæg Anlægstyper Dimensionerende frem- og returtemperaturer Automatik enfamiliehuse Automatik flerfamiliehuse og erhverv Varmerør Cirkulationspumper varme Driftstyper Typiske værdier for cirkulationspumper i store bygninger Reduktionsfaktorer Varmt brugsvand Tab fra mindre varmtvandsbeholdere i W/K ekskl. Tilslutninger Tab fra store varmtvandsbeholdere i W/K ekskl. Tilslutninger Varmetab fra kobberrør/pexrør/plastrør og rustfri stålrør i W/mK Standard vandforbrug Opmåling af varmtvandsrør i store bygninger Solvarme Solfangeranlæg i enfamiliehuse Solfangeranlæg i store bygninger Solcelleanlæg Boliger uden el opvarmning Boliger med el opvarmning Erhvervsbygning der benyttes på hverdage kl Erhvervsbygning der benyttes alle dage kl Fordeling af el forbrug Fordeling af el forbrug efter anvendelse Vindmøller Belysning i flerfamiliehuse og erhvervsbygninger Aftaler om energimærkning Aftale om energimærkning af enfamiliehus Aftale om energimærkning ad flerfamiliehus, institution, erhverv mv. beregnet Aftale om energimærkning af flerfamiliehus, institution, erhverv mv. - oplyst forbrug Aftale om energimærkning af nyopført bygning Ejeroplysningsskema til brug ved energimærkning af bygninger Driftsjournaler Stikordsregister

12 12 Indholdsfortegnelse

13 1. Administrative bestemmelser Almindelige bestemmelser 1.1 Håndbogens anvendelsesområde Stk. 1. Håndbogens regler gælder for energimærkning af følgende bygningstyper: , 120 og 130 (Stuehus til landbrugs ejendom, fritliggende enfamiliehus (par celhus), række-, kæde-, eller dobbelthuse (lodret adskillelse mellem enhederne)) , 150, 160, 190, 330 og 520 (Etageboligbebyggelse, kollegium, døgninstitution, anden bygning til helårsformål, hotelværelser, bygning til ferieformål (feriekoloni og vandrehjem mv.)) , 320, 330, 390, (bygninger til handel, service og administration m.v.) og 410, 420, 430, 440, 490, 530 og 590. (bygninger til kulturelle formål samt institutioner, idrætsudøvelse mm) (sommerhuse) Stk. 2. Krav til energikonsulenter og hvilke anvendelseskoder de må energimærke frem gå af Energistyrelsens krav til virksom heder der udfører energimærkning 1.2 Anvendelse af IT-værktøjer Stk. 1. Energimærkninger skal indberettes til Energistyrelsen ved benyttelse af ITværktøjer fra leverandører med godkendte IT-programmer. (1.1, stk. 1) Anvendelsesområdet for håndbogen er således eksisterende og nye bygninger. I bestemmelsen benyttes anvendelseskoder for bygningstyper fra BBR. De særlige regler, som gælder for energimærkning af nye bygninger og af nye sommerhuse (510) er beskrevet i kapitel 5. Energimærkningsskalaen for boliger (boligskalaen) benyttes for disse anvendelseskoder: Enfamilie: 110, 120 og 130 Flerfamilie: 140, 150, 160, 190, 330 (hotelværelser) og 520 Energimærkningsskalaen for erhverv (Erhvervsskalaen) benyttes for disse anvendelseskoder: Erhverv: 310, 320, 330 (excl. hotelværelser), 390, 410, 420, 430, 440, 490, 530 og 590 Ved energimærkning af hoteller anvendes metoden blandet anvendelse (se kapitel 3.7), da hotelværelser anses som bolig og f.eks. reception, restaurant og andre fælleslokaler som erhverv. (1.2, stk. 1) Energistyrelsen godkender de IT-værktøjer, der kan bruges til indberetning af energimærkninger til Energistyrelsen. ITværktøjerne følger kravene til beregninger og indberetningsformater, som beskrevet i BR10, Håndbog for Energikonsulenter samt de SBIanvisninger og standarder der henvises til i bekendtgørelsen. Energistyrelsen stiller ikke krav til, hvordan programmerne i øvrigt er opbygget og hvilke brugerfaciliteter, der i øvrigt stilles til rådighed. De til enhver tid godkendte IT-programmer fremgår af Energistyrelsens hjemmeside.

14 14 1. Administrative bestemmelser

15 2. Energimærkningens indhold Energimærkningens indhold Stk. 1. Energimærkninger for eksisterende bygninger skal indeholde følgende elementer: 1. Et energimærke, som er udtryk for bygningens energimæssige ydeevne beregnet under standardbetingelser for vejr, benyttelse, driftstider m.v. Dette tal divideres med størrelsen af det opvarmede areal, og resultatet benyttes til at indplacere bygningen på en energimærkeskala: (2, stk. 1, nr. 1) A2020 svarer til en ny bygning, der opføres som bygningsklasse A2015 svarer til en ny bygning, der opføres som lavenergibygning klasse 2015 efter Bygningsreglement 2010 (BR10). A2010 svarer til en ny bygning, der opføres efter Bygningsreglement 2010 (BR10). B svarer til en bygning opført efter kravene i Bygningsreglement 1998 med tillæg (BR98s) eller Bygningsreglement 2008 (BR08). Indplacering på energimærkningsskalaen fremkommer ved en beregning af bygningens behov for energitilførsel udefra per kvadratmeter opvarmet areal. Beregningen af energibehovet sker ved brug af beregningsprogrammer, der benytter den seneste udgave af beregningskernen for det gældende bygningsreglement (SBI s program til beregning af energiramme). Et eventuelt tillæg kan indgå i energirammen, i henhold til bygningsreglementet. Dette gælder for både nye og eksisterende bygninger. Ved beregning af det samlede energibehov til brug for indplacering af bygningen på energimærkeskalaen, skal energiforbruget af de enkelte energiformer ganges med en energifaktor, der fremgå af bygningsreglementet. Programmerne ganger automatisk med denne faktor. De fleste bygninger forsynes med mindst to forskellige energiformer. Ved sammenvejningen af disse forskellige forsyningsformer anvendes de respektive faktorer. 2. En bygningsbeskrivelse. (2, stk. 1, nr. 2) Beskrivelsen skal opfylde kravene i kapitlet Bygningsgennemgang og registrering. Hb Marts 2014

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011.

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011. HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug Høring 24. januar 2011. Indhold 1. Læsevejledning... 1 2. Energimærkningen i hovedtræk... 1 2.1. Bygningens energimærke...

Læs mere

9. Vejledende tekniske anvisninger i tabelform

9. Vejledende tekniske anvisninger i tabelform 9. Vejledende tekniske anvisninger i tabelform 9.1 Generelt... 3 9.1.1 Inden energimærkningen påbegyndes... 3 9.1.2 BBR anvendelseskoder... 3 9.1.3 Graddage for 1992-2012... 5 9.1.4 Koder for bygningsdele...

Læs mere

Bilag HB 2008 version3 Indhold

Bilag HB 2008 version3 Indhold Bilag HB 2008 version3 Indhold Bilag indholdsfortegnelse 2.1 Generelt 2.1.1 Oversigtsskema for energimærkningsordningen...3 2.1.2 BBR anvendelseskoder...5 2.1.3 Koder for bygningsdele...6 2.1.4 Levetider

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

Kom godt i gang med rev. januar 2010

Kom godt i gang med rev. januar 2010 Kom godt i gang med rev. januar 2010 Indholdsfortegnelse START EK-Pro...4 EK-Pro firmaside Firma og konsulent registrering... 5 Firma standardtekster... 5 Firma fakturaer, specifikation... 5 SAGSOVERSIGT

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport FSB - 01-28 Lygten 3A 2400 København NV ens energimærke: Gyldig fra 19. marts 2013 Til den 19. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 FLERFAMILIEHUSE Oplyst forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 ENERGIMÆRKNING EFTER OPLYST FORBRUG 03 Energimærkning

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag. til

HØRINGSUDKAST. Forslag. til HØRINGSUDKAST Forslag til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1 I bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012 om energimærkning af bygninger foretages følgende ændringer:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hvedevænget 24-30 Hvedevænget 24 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. december 2012 Til den 20. december 2019.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skolevej 2 4632 Bjæverskov Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. oktober 2014 Til den 31. oktober 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rosenvej 41 6400 Sønderborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. marts 2015 Til den 17. marts 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Knastvænget 9A - 9B Knastvænget 9A 5700 Svendborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. februar 2013 Til den 6. februar 2023.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Smakkegårdsvej 155 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Smakkegårdsvej 155 Postnr./by: SIDE 1 AF 13 Adresse: Smakkegårdsvej 155 Postnr./by: 2820 Gentofte BBR-nr.: 157-175076-001 Energikonsulent: Thomas Thorsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tandlægekollegiet Fuglesangs Alle 28 8210 Aarhus V Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2013 Til den 24. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Elmehusene 62 2600 Glostrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. januar 2015 Til den 29. januar 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Holmparken 42 7400 Herning Bygningernes energimærke: Gyldig fra 30. december 2014 Til den 30. december 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hejnsvigvej 5 6622 Bække Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. november 2013 Til den 29. november 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 BYGNINGSDELE 03 Vægge, gulve og lofter 03 Linjetab

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport FSB - 0-77 Portugalsgade 0-2, Normandigade 0 Portugalsgade 0 2300 København S ens energimærke: Gyldig fra 30. april 203 Til

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Øster Hedevej 40 9800 Hjørring Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. september 2014 Til den 19. september 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by: SIDE 1 AF 15 Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-562527-001 Energikonsulent: Jacob Lynggaard Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 3038 Søbyvej Søbyvej 40 2650 Hvidovre Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2012 Til den 24. september 2022.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllemarken 2 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-016150 Energikonsulent: Mette Bebe Juel Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Vindues- og Facadedag 2015

Vindues- og Facadedag 2015 Vindues- og Facadedag 2015 Orientering om BR2015 og 2020 på baggrund af Energistyrelsens udsendte høringsudgave samt - lancering af den frivillige bæredygtighedsklasse Ved Niels Strange/Dansk Byggeri Sted:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hyldeholm 8 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. juni 2015 Til den 24. juni 2025. Energimærkningsnummer 311121063

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skårup Bibliotek P A Wedels Vej 2 5881 Skårup Fyn Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. august 2013 Til den 21. august 2020.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Foverupvej 3 6230 Rødekro Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. august 2015 Til den 3. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lørupvej 26 5750 Ringe Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. marts 2013 Til den 24. marts 2023. Energimærkningsnummer 310031866

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Håndbog for energikonsulenter 2006 - Bilagsdel

Bilag. Indholdsfortegnelse. Håndbog for energikonsulenter 2006 - Bilagsdel Bilag Indholdsfortegnelse Bilag 01 Bilag 02 Bilag 03 Bilag 04 Bilag 05 Bilag 06 Bilag 07 Bilag 08 Bilag 09 Bilag 10 Bilag 11 Bilag 12 Bilag 13 Bilag 14 Bilag 15 Bilag 16 Bilag 17 Bilag 18 Bilag 19 Bilag

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag B5: Energimærkning af bygninger samt eftersyn December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere