Breve til og fra. Helleriis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Breve til og fra. Helleriis 1860-1882"

Transkript

1 Breve til og fra Helleriis

2 Breve til og fra Helleriis årene Originale breve opbevares hos Edel Riis, Stokhøjgård. Oversat fra Gotisk skrift, af Anne Louise Alstrøm. Afskrevet efter Dagmar Sofie (Tutte) Gades afskrift i to hefter.

3 1) Til Sognefoged Chr. Jensen Riis fra Mikkel Christensen p.t. Tøving (Til Oldefar fra Farfar(T.) Kjære gode Forældre. Tak for sidst, jeg har været derude (?) og han har lyst at købe de m, men kan måske ikke komme over Isen. De Kjørestude vi talte om ved jeg ikke, for Mikkel er forsigtig, og han vil først sælge 2 Heste og det er svært for Tiden. I maa rejse til Nykøbing med dem. Hilsen fra Chresten og Ane Marie om I skal komme, saa vil vi med tilbage. Vi har købt min Morbroders Hoppe, 150 rd. og 2 forårsbærende Køer. Solgt den blæste Hest til Bokwald. Han kørte den saaledes til Nykøbing at den blev forfangen, og han nær ikke var kommet hjem. Jens Chr har solgt den røde for 230 rd. Mikkel Christensen. 2) Til Thorning Chr. Oddense Højskole Fra hans Far og Broder, Helleriis. Kjære Søn. Din Lommeuhr sendt med Brejnholt til Spøttrup og sendes derfra til dig. Vær flittig. Skriv til din Søster paa Mors. Hilsen fra din Moder og Fader. Venskabeligt Christen Riis Kjære Broder. Jeg har solgt din Gevær til Chr. P. Tambohus for 5 rd. Jeg turde ikke holde paa den p. g. af den grimme Fejl, han solgte den til en Sømand for 6 rd. Jagten daarlig, næsten ingen Harer. Amtmanden har ikke været her paa Jagt, næsten ingen vil med ham. Kun 1 rd i Drikkepenge af Studene, skønt Manden tjente saa meget. Skal jeg faa lavet en Signet til dig, du kan faa til Jul, naar du kommer. Din oprigtige BroderChristen Christensen 3) Til Chr. Christensen, Helleriis 1/ Thorning Christensen Oddense Højskole Kjære Broder. Maaske længe ventet brev, men jeg har travlt, fri fra Skolen i Dag. Der er Harer i vores Have, som du kunde jagte. Vi har Sangforening 1 T. 2 x om Ugen. Du vilde nok gerne været i vor Midte. Jeg kan allerede synge een Melodi. Vi er alle blevet enige om at gaa til Marked i Skive 12. d. m. Vi skal more os. Tak for Signettilbudet. Du må gerne skaffe den. Hilsen Thorning Christensen 5) (nr. 4 følger efter nr. 5)Til Ungkarl Chr. Christensen paa Helleriis Fra Thorning Chr. Oddense Højskole. Kære Broder. Efter Skrivelsen fra har han faaet Brevbogen byttet, hvilket kostede 10 Mark, som han ved Chr. vil synes er dyrt. Da det koster 1 Mark at faa den sendt tager T. den med hjem til Fastelavn. Vejret er meget smukt, og derfor haaber T. paa god Jagt for Chr. den Dag og Nat. 4)(nr 5 er foran dette) Til Ungkarl Thorning Christensen, Oddense Højskole 29/ Fra Chr. Christensen, Helleriis. Kjære Broder. Din Skrivelse af 12/1 modtaget, og ser du kom til Højskolen samme dag, du rejste. Jeg troede jeg kunde fange nogle Dyr nu, der er Sne paa Jorden, men endnu er det ikke blevet. Mon du kan faa Brevbogen byttet. Kan Fader skrive til Formand for Oddense Højsk. for at høre om Eksamens Omsættelse i Foraaret. Hilsen fra vore Tjenestefolk. Gerne et Brev fra din Kammerat. Din oprigtige Broder Chr. Christensen. 6) Til Christen Christensen Fra Thorning Christensen, Oddense Højsk. Kjære Broder. Min Rejse god. Fra Jegindø var jeg heldig at komme med nogle Sallingboere, der befordrede mig her over, jeg vilde haft besøgt Spøttrup, men ude derved blev det Sne, og jeg turde ikke tøve, vejret ogsaa kontrær for Breinholt, thi han kørte ind af den store Stak. Jeg fortsatte min Rejse og kom her Kl. 3 om Eftermid. Endnu var mine Kammerater ikke kommen, de kom langt ud paa Aftenen dygtig beskjænket, thi de kom fra Marked. De havde Hilsen fra vore Søskende. Hvornaar Eksamen ved jeg ikke, men snart, og saa skriver jeg. Hils Forældre, Søskende og Tj. folk fra din Broder Thorning Christensen.

4 7) I dette Øjeblik blev af en forbikørende indleveret en Pakke og et Halstørklæde til en vis Riis fra Thyholm, Elev paa Højskolen hersteds, hvilke sager herved afleveres til Dekanen Hr. Møller med Begjæring om at besørge disse sager snarest til Hr. Riis. J. M. Ebbesen. 8) Til Chr. Riis, Helleriis fra Thorning Christensen, Oddense Højskole. Kære Forældre. Sidst T. var hjemme rejste han over Spøttrup. Manden her var i Husum, men T. saa Udhusene. Kreaturerne kunde ikke faa noget at æde før om Eftermiddagen, fordi Brænderiet var gaaet i stk. For nogle Dage siden havde de saaet en del Havre, og havde allerede en del Byg i Jorden, saa han var "langt til fremme" med Foraarsarbejdet. Vejret kunde ikke forlanges bedre. Rugen begynder derovre at skyde Aks. Vil besøge Forældrene i Pinsen, men ved ikke om de skal mødes paa Mors. Hilsen fra Kammerater (maaske Bertil, hvis Navn staar ved Adressen). 9) Til Chr. Riis, Helleriis fra T. Christensen. Oddense Højskole. Kære Forældre. I modt. Brev af ser han at Jens endnu er syg siden Jul. Takker for Forældrenes Godhed mod ham fra Barn til nu. Beder om lov til at komme paa Kgl. Landhusholdnings Selskab som Elev 3 Aar. 1. Aar paa Bidstrup Syd for Randers, faar 30 rd. i Løn, 2. Aar paa en Gaard paa Fyn, 35 rd i Løn. 3. Aar paa Sjælland 40 rd i løn. En Del bøger fordres af Selskabet. Beder om 20 rd. der strækker til Eksamen. Hans Kammerat vil have ham med til Mors i Fastelavn, men hansstøvler kan ikke holde til det. 10) Til Chr. Riis, Helleriis Fra Oddense Højskole. T. Christensen. Tak for Brevet af 20. forrige Maaned og Pengene. Det andet synes mine Forældre jo ikke om (se ovenfor) Jeg tog alligevel til Mors i Fastelavn, da Skolen var lukket i 4 Dage. Den 1. Nat logerede jeg hos min Søster i Tøving, næste Nat i Flade hos Jens Borks, den 3. hos min Søster igen og rejste påfølgende Morgen med til Marked. Eksamen ved jeg ikke, hvornaar bliver, men jeg sender Bud, hvis jeg kan. T. Christensen. 11) Til Landvæsenskommisær Sognefoged Chr. Riis. De anmodes om ved Lejlighed at møde her paa Contoret for at hæve et Dem tilstaaet Gratiale af Gratialekassen 4 rd. Hassing Refs Herreds Contor 3/ Hangt. 12) Til Propietær Riis Helleriis 1/ Fra Fritjof Sørensen Thisted Amtsstue. Ingeniørcaptain Christensen har under 30. f. M. tilskrevet Amtet saaledes: At Forslaget til Hovedlandevejsarbejderne i Thisted Amt pro nemlig til 1) Vedligeholdelsesarbejder paa Strækningen mellem Thisted og Ottesund. 2) Til Vedligeholdelsesarbejder af Thisted Kjøbstads Hovedlandevejsgade, overensstemmende med Fr. af paragraf 6 nu kan blive forelagt, undlader jeg ikke herved at meddele, idet jeg tillader mig at anmode at det møde, der ifølge samme Lovbestemmelse skal afholdes, og som indholdes (sådan stod der i afskriftet, Tutte læste - mon der ikke skulle stå indkaldes) af Amtmanden, maa blive afholdt paa Thisted Raadhus Løverdag 12/9 Middag Kl. 12. Proprietæren bedes give møde. Th. Amtsstue 1/ Fr. Sørensen. (Under Krigen 1864 var 3 Sønner fra Helleriis indkaldt, men kun de 2 kom afsted, for Mikkel Riis, var nu gift og havde overtaget sin Kones Fødegaard i Uglev og den unge Kone ventede Barn, så Mikkel "købte" en Mand som Stedfortræder. (T.))

5 13) Til Trainkusk No 638 Chr. Christensen Bogense 18/ Fra Enevold Iversen. Ærede Ven. Da du med saa hastig Ordre forlod dit kjære Fødehjem, at jeg ikke fik talt med dig inden Afrejsen giver jeg dig da få Ord til Bevis på, at mine Tanker er hos dig saavel som enhver af dine kjære baade fjernt og nær. Gode Christen du har nu oplevet Ting som du i dit fredelige Hjem og i dit rolige Landliv ikke havde det mindste Anelse om, men Herren være takket. Lykken har også fulgt dig i denne stilling, at godt Anvisning er ogsaa blevet dig tilkendt, bare din gode Broder Christian kunne havde så heldig. Du ved jo nok,at han allerede er traadt i hans Maiestæts Tjeneste. Vi har rigtignok ikke hørt fra ham, siden den gang Vognen kom hjem som kørte til Frederikshavn med dem, og den Tur gik meget heldig. Din gode Broder Mikkel har stillet en Mand fra Barslev for sig, hvis det skal gjøres nødig, og alt er paa det rene. Han kostede paa Vilkaar 5 a 8 hundrede Rigsdaler, det er jo ikke så farlig. Hvad os ellers angaar her hjemme, da staar alt så vel i dit Hjem som i mit ved det gamle igen, men du kan tro kjære Chr.: Der er en rigtig Molør af de Krigsfolk, som her er omkring. Vi har end Heel Eskadron Dragoner her i Søndbjerg Sogn. Din Fader har havt 2 Officerer 11 Menige 12 Heste så du nok selv kan indse at der har været en rigtig Sjov, men nu skal de rejse i Morgen til Hvidbjerg. Undskyld her er ingen Frimærker at få i hele Byen og vi skal igen have de flinke Kjøbenhavnere fra første Regiment, så det vil vist ikke blive bedre, men vi alle haabe til en bedre Fremtid at den Alvise snart vil se i Naade, ned til vort Dyrebare og haardt betrængte Fødeland. Det er tunge Tider vi lever i, tungt er det - en Moder, som maa give sine kjære bort som hun under Hjertet have baaret, men det er jo til Landets Ære og Forsvar. Jeg har opholdt mig 1 Maaned hos dine kjære Forældre, men nu er vi færdige med alt sæd. De har nylig modtaget Brev fra dig, og vi har læst dem alle med fornøjelse. De har ogsaa skrevet til dig igen, men om du har bekommet Brevet ved jeg ikke, dermed giver jeg dig Gud og haaber at disse faa Linier maa træffe dig ved god Helsen. Du modtager hjertelig fra os alle Gamle og Unge men først og sidst være du hilset fra mig din hengivne Ven som Broder. Venskabeligst Enevold Iversen. Skriv mig til igen, så snart som muligt, og lade mig vide hvorledes alt staar sig, jeg skal give dig mere til næste Gang. 14)Til Chr. Riis Fra J Christensen, Helleriis. Kjære Broder. Tak for det 4. Brev fra dig. Jeg ser af dit Brev du er i Bogense endnu og har din forrige Bestilling at køre et Par Heste og glædeligt du er frisk og rask. Dine Klæder har vi modtaget. Vi har det godt herhjemme. Fik tilsaaet Dagen efter Pinse, og nu pløjer vi i Brakmarken. Næste Søndag rejser vi til Harsyssel at grave Tørv. Vi har faaet 2 Tj-karle. Den ene som du ved og den anden Mikkel Kjælgaar, der kom i Gaar og skal være her til 1/11 for 30 rd.,saa nu kan jeg rigtig gaa og more mig. Mikkels Stillingsmand er blevet taget gyldig, som skete i Thisted. Mikkel nyer ikke engang det slemme Indtryk at see sin Pas men Stillingsmanden faar det om det kommer. Christian har vi ikke hørt fra endnu, men venter hver Dag, Gud ved hvordan. Jeg tænker, der bliver leiet for ham, når vi kommer lidt længere frem i Vaabenhvilen. I Morgen rejser 5. Dragonregiment 4. Eskadron her fra til Hvidbjerg. Til Gengæld modtager vi 1. Regiment Infanteri. Rygtet gaar at hele Forstærkningsmandskabet hjempermenteres, og det skulle vel ikke være saa heldigt at du så kunde komme med, saa vilde vi fryde os godt med hverandre. Det ser jo næsten ud til, som om vi snart faar Fred. Det bemærkes at der sker Omvæltning i mit Brev i dette Øjeblik. For det første kom Passene til Lodtrækkerne, men ingen til C. Brogaard, for det andet kom der Ordre at Dragonerne skulde blive i Søndbjerg. Vi har havt 12 Dragoner, hvoriblandt een Løjtnant og een Dyrlæger vare, Løjtnanten logerer nu hos Degnen, men jeg tror han kommer her igen. Dragonerne exerserer hveranden dag nede på Heden ved C.Andersens, hvem skulle vel have tænkt det. Nu ved jeg ikke mere at skrive om denne Gang, som har nogen Betydenhed, og jeg vil derfor slutte mit Brev med mange kærlige Hilsener saavel fra Forældre, Sødskende, Slægtninger og alle gode Bekjendte, men først og fremmest være du paa det allerhjærteligste hilset fra din kjærlige Broder. J. Christensen Lev vel kjære Broder. 15) Til Trainkusk N. 638 Chr. Christensen ved 4. Division i Bogense, Fyn. Fra M. Chr. Riis (Min Farfar (T.)) Uglev d

6 Kære Broder! Du være takket for din Skrivelse af 3. Maj. Den har jeg modtaget med stor glæde, da jeg deraf kan se, at du har det efter nu Thidernes Omstændigheder nogenledes godt, og jeg har altid haft det gode Haab om dig, at du nok kunde finde dig i at tjene Kongen og gik det godt igennem men hvorledes tror du at vor kjære Broder Christian har det, jeg længes meget efter at spørge paa ham. Du maa tro at det var en stor trøst for os her hjemme, at han holdt sig saa godt før han rejste, jeg så ham ikke forsagt uden een gang, og det var den første gang at han hørte at Murermester Jens Jeppesen var Død som du vel nok har hørt at han blev saaret og mistede hans ene Fod og Been og Døde saa en Tid efter, jeg sørger ogsaa over ham, thi det var en deilig Karl han var altid glad og vel tilmode. Kjære Broder, jeg seer ogsaa af din Skrivelse at du ikke syntes at jeg skulde Leie inden jeg fik at se, hvad Udfaldet vilde blive, men du maa undskylde mig, jeg kunde ikke vente så længe, da min Kone var saa udtolmodig, thi hun kunde ikke overkomme det om jeg skulde Rejst og efter hendes Stilling, så var det heller ikke så godt at undvære mig. Jeg har Lejet Husmand Jens Andersen af Barslev til at gaa i Tjenesten for mig, han er en Frispeller (havde trukket frinummer ved sessionen(t.)) lige som mig men er 3 Aar ældre en mig, saa jeg nok vil haabe, at han er sikker, han skal have 8. hundrede Rigsdaler, dersom Krigen bliver ved til han kommer til Armeen og faar vi Fred inden den Tid skal han have 5 Hundrede Rigsdaler. Jeg var nu saa heldig at Krigskommisaren har opholdt sig i Thisted og saa rejste jeg med ham til Thisted og fik ham Stile der og fik aldt i Rigtighed der, nu kan jeg blive hjemme og er fri for ald Ursigt (Udsigt til at blive indkaldt.?) i mindste Maade, og nu har han faaet hans Pas og skal rejse paa Tirsdag tilige med de andre af mine Aaringer, synes du saa ikke min kjære Broder at jeg var heldig der. Christen Brogaard har ikke faaet hans Pas og bliver alsaa fri den Gang, Chresten Knudsen og Morten Kræns Søn har Leiet men de har ikke faaet dem stillet (antaget til tjeneste - godkendt. (T.)) og skal alsaa rejse med til Kjøbenhavn. De 3 aars Forstærknings mandskab er bleven hjempermenteret, jeg kan hilse dig fra Lars Chr. Rouen, han er ogsaa kommet hjem, han talte med vores Broder Christian i København, da havde han gaaet paa Skolen en Dag og det befandt han sig godt ved. Maaske han kan gaa det igennem meget Bedre end vi har ventet, vi længes meget efter Brev fra ham. - Dersom jeg var hos dig Chresten, da vilde jeg spørge dig ad om det ville ikke snart Regne, thi det trænger vi saa hort til og du plejer at spaa meget godt om Vejrskiftning og nu har du vel Tid nok til at øve dig deri. Du kan tro at Thyholm er godt besat af Krigsfolk, vi har en Underofficer og fem Mand. her ligger 2 Kompagnier af 19de Regiment som var alle sammen Fynboer. Det er den rareste Indcvartering at vi har haft, ere alle Fynboer saadan saa er det ikke uden Grund, at du roser dem, og her liger ogsaa en hel Eskadron af Dragoner. Vi har haft 13 i Helleriis, som du vel har hørt. men nu er de afrejst til Hvidbjerg, men nu har vi faaet Infanterister igen. I Morgen skal vi til Gilde over i Harsyssel og i Dag rejser de fra "Helleriis". Der gaar en Gilde fra dig, thi Du har været en sikker Mand, dersom Du har været hjemme, men det er just ingen behagelig Rejse. Heller intet nyt uden jeg vil ønske og bede at Herren snart vil forandre Tiden, at du kunde komme hjem igen. Hvad vi angaar herhjemme er vi allesammen Frisk og Rask og har det godt og det ønsker jeg at spørge fra dig igjen. Dermed være du Hilset paa det venligste fra din Kone og mig. Med megen Agtelse M. Chr. Riis. Til C. Christensen. 15A?) Til Trainkonstabel Chr. Christensen. N Majd 1864 Fra Jens Christian Christensen. Constabelrekrut 9 Batteri nr 35 Gamle Artillerikaserne. Kjære Broder. Jeg beder dig undskylde at jeg ikke før har skrevet dig til, men jeg Tiden er knap og jeg ville ogsaa hellere vente til jeg rigtig fik begyndt, for at kunne skrive hvorledes det gik mødte paa gamle Artillerikaserne paa Christianshavn d. 11. Maid og et Par Dage efter maatte vi flytte herud paa Amager Fælled hvor vi ligge i Tælte. Pladsen er lidt lille, da vi ligger 13 Mand i et Tælt, men det gaar ellers ret godt, vi exeserer hver Søgendag fra om Morgenen Kl. 5 til Kl. 11 og om Eftermiddagen i 3 Timer. Resten af Tiden bruger vi til at pudse vort Tøi, iøvrigt er det lidt tvungent da vi kun maa gaa fra Leiren om Søndag Eftermiddag. Jeg har truffet Lars Christian her i Byen tillige med flere gamle Bekjendte hjemme fra. Nu vil jeg slutte mit Brev med mange kjærlige Hilsener, og jeg beder dig om snart at skrive mig til. Jens Christian Christensen, Constabelrekrut 9. Batteri ) Til Gmd. Christen Riis, Helleriis 25/ Fra Jens Christian Christensen. Constabelrekrut No Batteri paa gl. Artillerikaserne.

7 Kjære Forældre. Jeg beder eder at undskylde, at det har vent saa længe inden jeg skriver Eder til, men jeg har hver Dag travlt og er saa daarlige Anstalter til at skrive. Min Rejse herover gik meget godt. Jeg rejste med Dampskibet Dania fra Frederikshavn til Korsør og derpaa med Jernbanen til København, hvor jeg ankom den 11. Maid og melte mig strax paa Kasernen. Rejsen paa Dampskibet og Jernbanen kostede mig ikke noget. Efter at jeg havde melt mig maatte jeg exersere i 2 Dage i mine egne Klæder og fik derefter min Mundering, vi exerserer fra om Morgenen Kl. 5 og til Middagen Kl. 12 og om Eftermiddagen i 3 Timer, det var ikke saa slemt, naar mand var rask, men da jeg ikke er det, sa falder det jo lidt svær, jeg troer jeg kan faa en Stillingsmand for 800 Rd. Jeg har skrevet et Brev til Chresten men jeg har ikke faaet noget Svar. Vi ligger i Tælte paa Amager Fælled, en 13 Mand i et Tælt, saa Pladsen er meget daarlig og sommetider er her ogsaa lidt koldt. I maa saa snart som muligt sende en Mand herind, fordi det nu er den bedste Tid, at faa en Stillingsmand. Nu hilses I mange Gange kjære Forældre tillige med mine Sødskende. Hilsen Mikkel og hans Kone og dem Gamle hilse I vores Tjenestefolk fra mig og alle mine gode Bekjendter fra Eders hengivne Søn Jens Christian Christensen. 17) Til Kjære Svoger Trainkusk No 638 ved 4. Divisions Reserve Train Depot Bogense 29/ Fra din sande Svoger Chr. Mikkelsen i Tøving Kjære Svoger! Tak for dit Brev af 22/5. Det glæder os du har Helsen og Sundhed og nogenlunde slider Tiden. Vi lever ved det gamle og har Helsen og Sundhed. Vi bleve endelig fri for Indkvartering straks efter påske og siden den Tid haver vi ingen havt, hvorimod der af og til haver været nogle rundt omkring os, nu haver de nok alle omtrent forladt Landet (Mors. Fæggesund er færgestedet til Nordthy. Hanherred.) og ere dragen nord paa over Fæggesund, hvorhen vides ikke. Ved Vaabenstilstanden er jo Krigen for Tiden ophørt, men de stakkels Indvaanere lider jo haardt hvor Tyskerne ligger, idet disse ikke agte betingelserne saa nøie, de skal rigtignok nu have forladt Salling og Skive og ere trukne længere syd og øst paa. Hvorvidt vi kan glæde os ved Vaabenstilstanden er ikke let at vide, alt synes jo fra højere vedkommende i Forstyrrelse og Forvirring og det ser mørk og taaget ud for vor gamle Danmark; men dog ville vi ikke forsage; men af Hjertet sætte vor Lid til ham, som altid var nær med Hjælpen, naar Nøden var størst og altid i Troen med Luther synge: Vor Gud han er så fast en Borg, han skal os vel bevare, da skal enden nok blive god, om end ogsaa Seiren skal koste manges Blod. På vore Marker ser det heller ikke saa glædelig ud. I April og den 1. halve Del af Mai havde vi stedse streng nattefrost. Siden haver vi ret faaet noget Regn; men stedse efterfulgt af en meget streng Kulde. Rapsen er i det hele daarlig, Rugen mange steder ligesaa. Foraarssæden ligger for en Del endnu i Jorden, fordi den ikke har kunnet spire. Græsningen er daarlig hvorfor Kreaturerne lider meget baade af Sult og af Kulde, dog haaber vi at Herren ikke vil glemme os, men give Regn og frugtbare Tider af Himmelen, og da kan alt endnu blive godt. Hverken fra Christian eller Thyholm har vi hørt siden den Søndag vi vare i Karby. Fra vor Familie og Venner kan og skal vi hilse dig. Christen Balle er død for en 14 Dage siden, men det var en sørgelig død. Nu hilses du kærligt fra Ane Marie og mig og vor lille - kel og det er vor Hjertens Bøn forat vor Herre vil frelse og bevare dig gjennem alle Farer og føre dig glad og vel hjem igen dermed være du Gud befalet. Din sande Svoger Chr. Mikkelsen Skriv snart. 18) Til kjære Broder 21/ Fra J. C. Christensen, Helleriis Kjære Broder, Gud i Himmelen ske lov og Tak, nu er jeg kommet til mit kjære Hjem, Forældre, Sødskende, Slægt og hvortil jeg kom med sunde friske Lemmer. Jeg mangler kun min Broder kjær, hvem til jeg skriver Brevet her. Jeg har nu atter den store Glæde at besvare dig paa det sidste Brev af 12. dennes, jeg modtog det den 15. d. M. Men havde allerede imøde kommet et glædeligt Tidende fra Hjemmet. Som jeg om Onsdagen middag d. 8. d. M. sad hjemme i mit Telt hørte jeg pludselig en Stemme som kjente fra Hjemmet, jeg vente mig hurtig om og havde nu det klare Syn, at se vores gode Jens Nielsen fra Toppenbjerg, han var netop den igjennem vores Forældre, som skulde Leie en Mand for mig, nu troede jeg, at jeg snart skulde være hjemme, men det gik ikke saa let til, næste Dag begyndte vi naturligvis paa vores Arbejde, Dagen svandt hen uden noget Resultat og saaledes gik der flere de fire første Dage fik jeg Lov til hver Eftermiddag rejse ind til Byen, men da vi nu ingen Resultat kom til, kunde jeg ikke faa lov længere. Jens Nielsen henvendte sig til en Stillingscomitiant og blev akorderede paa 1200 Rd. han skulde

8 altsaa stille en Forstærkningsmand og en Auskedsmand. Forstærkningsmanden er 2 Aar i Forstærkning, men skulde denne 2 aars Mandskab blive indkaldt saa skal Stillingscomitionæren stille en Auskedsmand saa jeg er sikkert i 8 Aar, men Stillingsmanden var en Kjæltring og den ene Dag gik og den anden gik, uden han vilde skaffe Papirerne i Stand, saa vi maatte til sidst til at undsige ham og sørge en anden Stillingscomitionær her biede vi paa samme maade, men maatte ligge 300 Rd til, saa nu er det 1500 Rd. jeg skal give. Papirerne kom straks i stand og Stillingsmanden afløste mig ude paa Fællen. Fredagen d. 17. d. M. Eftermiddag Kl. 3. næstedags Morgen Kl. 8. skulde jeg møde paa Kasernen og avlevere mit Tøj til min Stillingsmand, nu først blev jeg færdigt og samme Dags Eftermiddag rejste vi fra Kjøbenhavn med Dampskibet Fylla til Nykøbing på Mors, hvor vi kom Søndag Aften Kl. 9. og naaede Tøving Kl. 12 og logerede der om Natten, næste Morgen kjørte Chr. Mikkelsen os til Lund og saa fortsatte vi Rejsen til den kjære Helleriis. Det var og til rette Tid jeg kom hjem, thi i Morgen skal vi til Marked i Vestervig. Nu kan jeg ikke fortælle dig mere denne Gang og du værer derfor paa det alle venligste hilset fra din meget hengivne Broder J. C. Christensen. 19) Til Chr. Riis 21/ Fra T. Christensen Helleriis. Min kjære Broder! Efter en lang Tavshed, faar jeg da endelig Øjnene op og ser mig tilbage i Tiden og som jeg da ser og overvejer, kommer jeg i Tanker om, at jeg er dig et Brev skyldig, og har været det i lang Tid, som i Virkeligheden er en saa stor Skam af mig, men den største Grund til at jeg bier saa længe, er denne, at vi ville have vores Broder Christian hjem før end jeg skrev, hvilket ogsaa skete, thi nu i dette Øjeblik sidder vi sammen inde i Sovekammeret og skriver brev til dig. Du kan tro kjære Broder, der blev Glæde da vi hilsede paa ham, vi havde faaet ham frisk hjem igjen, men det kostede ogsaa penge, men Gud bevarer os og giver Afgrøde, saa glemmes det nok igen. Nu har vi ikke andre at sørge over end dig, kjære Broder og, Gud i Himlen, gid du ogsaa snart maatte komme hjem til os, saa vil Glæden overskykke Sorgen. Jeg gad nu nok vide om du ogsaa i Virkeligheden har det nogenlunde godt, jeg ønsker derfor gjerne at du snart skulle skrive til os igjen. Nu vil jeg fortælle lidt om hvordan vi gaar herhjemme og har det thi det tænker du vel sagtens ogsaa paa engang imellem. Først vil jeg fortælle dig, at Thyboernes største Dag er for Haanden i Morgen. Det er nemlig Markedsdag i Vestervig, bare det saa kunde give godt Vejr; thi jeg stiller nemlig i mine nye Molskinds Benklæder, saa kan du tro jeg Bryster mig mellem Damerne; men lad nu det være nok af saadan vrøvl. Vi her endnu Soldater her paa Thyholm, vi andre har 4 Soldater, 2 Oppassere og 2 Løjtnanter. De menige er fra Fyn, alle er af 19. Regiment Anders Hav er ogsaa kommet hjem. Jeg vil nu gaa frem paa at fortælle dig om Hjemstavnet. Vi er komne godt frem med Arbejdet. Nu staar vi for Tur og skal have Muren ned paa vores Fløjhuus herhjemme, det vil vel gerne forsænke os noget. Kornet ser meget godt ud. Rugen er næsten som i Fjor. Græsset er nogenlunde, men aldrig maa vi forglemme Rapsen, den er ogsaa god, i det hele taget er det sjælden at se en saadan Flor af grønt paa en Mark som paa Helleriises, det er at takke Gud for. Dine Træer som du har plantet her omkring Saehlshuset og i Haven gror med største Færdighed. Nu har jeg at hilse dig fra Mikkel, Konen og de gamle. Jeg var der sidste Søndag. Han troede da nok du kom hjem til Kristusbasel (Barnedåb (T.)) som vel ikke blive ret længe til. Jeg ved ikke min kjære Broder om jeg har mere at skrive om denne gang af nogen Betydenhed for saa skulde du sandelig have det at vide. Jeg vil saa ende mit Brev med mange venlige og kjærlige hilsener saavel fra Forældre Sødskende, som Tjenestefolk, men ideligen være du hilset fra din allerhøjeste ærede Broder. T. Christensen. 20) Til Trainkonstabel Chr. Christensen No Divisions Reserve Tra Dep. Fyn Fra T. Christensen Helleriis 8/ Min kjære Broder! Gud i Himmelen ved hvorledes og hvorfor disse sørgelige Tider er kommet over os lille Folk, og setter sådanne Grænser i Landet, at ikke engang Brødre maa veksle Ord med hverandre, dog er det mig en Umulighed, at holde Tanken hos mig selv, een Dag her hjemme, jeg maa have pennen fat, for at udvikle mine Tanker til Ord. Ja, jeg skriver, men Gud Fader ved, hvem jeg skriver til, maaske til Tyskerne, dog denne Tanke vil jeg slaa af Hovedet og forestille mig, at det er til dig, jeg skriver; nok er det længe siden, jeg fik Brev fra dig, men jeg kan ikke tro andet end du er i levende live; men er forbudt at skrive. Skulle det være saa heldigt, at dette Brev

9 maatte ramme dig, da skal du ikke spare at skrive, det gaar nok an; der er mange her paa Thyholm der har modtaget Breve fra Fyn. Nu vil jeg gaa over og fortælle dig lidt om Hjemmet Østerrigerne have ogsaa været her, videre om dette vil jeg ikke fortælle denne Gang. Gud ske lov vi er alle friske og haver det efter omstændighederne godt. Vores Broder Mikkel og Konen have bekommet sig en Søn i disse Dage. Du bedes at modtage Hilsen fra dem de ere Tilsammen friske, Barnet skal i Kjerke naar Du kommer hjem. Nu har vi Høet hjemme 50 Læs og det meste af Rapsen hjemme. I Morgen begynder Høsten. Den bliver god. Ja i Guds og Jesu Navn, (ord mangler) Brevet med mange venlige og kjærlige Hilsener fra Forældre, Søskende, Slægt og gode Venner til dig min uforglemmelige Broder T. Christensen. For en Maaned siden skrev jeg til dig. Skriv nu snart, jeg forlanger ikke mere end dit navn det er nok til at allesammen, og dermed - - din Gud befale. Lev vel. 21) Til Christian Christensen Helleriis 1/ Fra Niels Hedegaard Underkorporal 9. Batt. No 34 København. Kjøbenhavn 1. Sept Jeg tilstaar at have brudt mit Løfte om at skrive dig til, du derimod har ganske rigtigt for lang Tid siden skrevet mig til, hvilket Brev du næsten kunne tro jeg ikke havde modtaget. Tak for Brevet og Tak for det sidste Vi talte sammen, din forekommenhed er mig ret kjærlig Erindring, og jeg haaber at Vi senere betragter hinanden som Venner. I Brevet bad Du mig om at fortælle dig, hvorledes Vi har det og om Din Stillingsmand, vores eller i det mindste vore Forhold ere omtrent de samme som da du rejste kun med den Forskel, at jeg blev udtaget til Undercorporal og maa nu gjennemgaa en Skole som i det mindste vil vare til Udgangen af November men det gjør jo heller ikke noget. Tiden skal gaa med en Ting og enten man gaar paa Skole, eller man gjør Tjeneste kan omtrent komme ud paa et. Hvad din Stillingsmand angaar det har jeg intet at bemærke, thi siden du rejste har vi ingen No 35 haft ved 9. Batteri. Nyheder har jeg ingen af andet end at vi i Dag flytter ind fra Leiren og til Ny Artilleri Kaserne paa Christianshavn endvidere at jeg er frisk og rask og lever vel. Jeg har at hilse dig fra Kjærulf No 33 er for lang Tid siden rejst til Amager. Modtag mit hilsen og Lev vel. Din forbundne Ven. Niels Hedegaard Undercorporal 9. Batteri No 34 Kjøbenhavn 22) Til Thorning Kristensen 3/ Fra C. Christensen (Skriv ikke) Bellinge Kjære Broder. Jeg har i Dag tilligemed 60 Mand af de ældste faaet Ordre paa at afgaa i morgen til Falster med 120 Heste, som skal sættes paa Græs der og venter at komme tilbage til Nyborg d. 18 s. m. faar da nok Lov at aflevere der, saa der vil jo hengaa en Tid enu inden jeg kommer til Helleriis men længe bliver det ikke. Dit Brev af 21. f. m. modtog jeg d. 2. d. m. og det glæder mig særdeles hver gang jeg modtager Brev fra Hjemmet. Dermed maa jeg stanse thi det er snart aften og jeg skal have mit Tøj pakket sammen og være færdig til at afgaa tidlig i Morgen og du maa da nøjes med disse Linier, thi jeg haaber snart, at denne Dag maa komme at vi mundtlig kan tale med hverandre, og dermed slutter jeg mit Brev med Hilsen til Eder alle. Din hengivne Broder C. Christensen. P. S. Jeg bedes at takke dig for Hilsen til Pigerne og du modtager Hilsen fra dem igen. 23) Til Christen Christensen Riis 7/ Fra N. Hansen Galtrup Høiskole Gode Ven. Har været paa Galtrup H. fra og bliver kun 3 mdr. selv om han elsker Livet her. Har hørt fra Chr. at Jens har giftet sig, men saadan et Bryllup vil Morsingboerne frabede sig, de har i lang Tid haft Bryllupsstadset i stand og ventet bestandigt paa Indbydelsen, som altsaa udeblev. Nu haaber han kun Jens har faaet en dydig Brud. Glæder sig til at Chr. kommer i Julen til Mors. Har været i Tøving i Dag hos Chr. Mikkelsen, der lover, at Drænmesteren vil komme først i Maj og dræne. Hilsen til Jens og Mikkel (Åbenbart et sammendrag af Anna Louise Alstrøm, som har afskrevet alle brevene i hånden (T.)).

10 24) Til Chr. Christensen, Helleriis 12/ Fra Chr. Madsen, Bellinge, Fyn Kjære Ven. Du har ikke glemt Fyn. Du har set Preusserne, uden de gjorde dig noget. Hvordan gaar Jagten. Jeg studerer til Seminarist, gaar 2 x om Ugen i Skole i Odense. Hilsen fra min Søster om hun faar din og Kjærestens Portrait, som du lovede. Din tro Ven Chr Madsen. 25) Til kjære Morbroder 11/ Fra Niels Hansen Karby. Tusind Tak for Inge Marie. Hun er til stor Trøst. Vi vil have vor Moder jordet Fredagen d. 14. Vil I komme og tillige bede Mikkel og Kone, samt hans Svigerforældre. Vil I give Overbringeren Besked om, hvornaar I kommer og hvor vi maa hente Eder. Paa min Faders og Søskendes Vegne, Niels Hansen. 26) Til gode Venner 15/ Fra Niels Hansen i Karby Tak for Indbydelsen til Mikkels Svigermoders Begravelse. Undskyld vi kom ikke. Far ville ikke og Inge - Marie sagde det samme og Jens og jeg havde lige været derovre. For 14 dage siden var Inger Marie og jeg i Tøving. Jeg skal tage fat paa bygningen til Sommer. Vi venter saa sikkert Morbroder her over til Fastelavn. Hils Onkel og hans Kone. Eders Niels Hansen. 27) Til Thorning Christensen, Helleriis 28/ Fra Kristen Kristensen Galtrup Højskole. Kjære Broder. Efter Opfordring fra vores Søster sendes et Brev om hendes Rejse til Tøving. Den gamle Hoppe stod godt paa Benene til den kom ind i Gaarden, saa faldt den paa Siden, da der var glat, men rejste sig uden Skade. Takker paa Christens og Ane Maries Vegne for Søsters Ankomst, selv om Ane Marie har det godt denne Gang og vores skjønne lille Moder ikke mindre. Jeg var der, som vanlig hver Søndag, i Gaar, og hun vilde da gjerne af Sengen og først i næste Uge vil hun nok give Inger Marie fri, for hun er bange for vores Mor skal være for meget i Kulde, hvad hun ikke kan taale p. g. af Brystbetændelse. Paa Tirsdag skal de slagte Svin, saa er det godt at have Inger Marie, saa kan Ane Marie blive i Sengen. Handel: Det siges at P. Stokholm, Chr. Breinholt, N. Jacobsen og flere er rejst Preusserne for at faa Kondition paa Heste. Din Broder Chr. Christensen. 28) Til Kjære Veninde 30/ fra Stine Jespersen, Torsted Har været syg siden November, men nu næsten rask. I har vel været til mange Gilder. Jeg kun til et, Stines Søsters Bryllup. Chresten Hoelgaards Børn var her i Julen, for her har jeg ikke mange Bekendte. Min Søster er blevet forlovet med Mads Kjærs Søn og skal giftes til Foraaret. Jeg vilde have været nede at sige Farvel til Eder. Hils Forældre og Søskende Stine Jespersen. 29) Til Elev Christen Christensen, Galtrup Højskole 1/ Fra Thorning Christensen, Helleriis. Kære Broder. Kan N. Overgaards Anne blive Elev paa Højskolen næste Sommer for at lære Husholdning ) Til Elev Chr. Kristensen Galtrup Højskole 3/ Fra T. Christensen, Helleriis. Kjære Broder. Min Far og Mikkel er i Vestervig, maaske handler de. Hils Svoger og alle i Tøving, og sig vi er glade over den lille Anne Riis de har bekommet og haaber paa rdentlig Faddergilde. Hils min gode Kresten Mikkelsen og Søsteren fra os alle. 31) Til Ungkarl Chr. Christensen Riis, Galtrup Højskole 3/ Fra Søren Chr. Sørensen, Tæbring

11 Gode Ven: Lykønsker med at Chr. er kommet paa Højskole (Galtrup). Lover at han midt i denne Maaned vil efterkomme Chr.s Faders Ønske om Dræning, hvis Vejret bliver til det. (altsaa paa Helleriis) 32) Til Elev Chr. Christensen, Galtrup Højskole 14/ Fra Mikkel Chr. Riis Uglev. Kjære Broder. Jeg har lovet at forskrive 1 Plov fra Peder Hangaard til Gaardejer Peder Sørensen i Bjørndal. Vil du bede ham lave en og sende den med Dampskibet til Tambohuset. Han skal bruge den inden Foraaret. I Morgen skal vi til Auktion i Odby hos Niels Dueholms Enke; der vil blive stor Auk., thi begge Gaarde skal sælges og hele Besætning. Jens Bovbjerg er død og Gaarden skal forpagtes. Far vil ikke, da han er bange for en Prokurators Kommando. Prokurator Bendixen har Fuldmagt for det hele. Hestehandel i disse Dage. Jeg har solgt til L. Lykke for 215 Rd. og skal levere i Morgen., og jeg har for Resten gjort min Foraarshandel, men Far mangler meget. Studehandel ligger næsten stille. Hils Chr. Mikkelsen og Ane Marie, ønske til Lykke med den lille Datter og hils Jens Hansen. Selv Hilsen fra Broder Mikkel Chr. Riis. 33) Til Elev Chr. Christensen, Galtrup Højskole 17/ Fra T. Christensen, Helleriis Kjære Broder. Tak for Brev af 7/3. Dræningsmesteren bør komme i April. Jens Boubjerg i Borre er død og skal begraves d. 19. Vi er alle indbudt. Prokurator Bendixen paa Mors har Fuldmagt over alt der. Gaarden skal vist sælges eller forpagtes. Vi kunde nok faa den og jeg har Lyst, har du. Vi kunde sidde som pæne Folk i Borre. Vi maa vel lade det fare. Niels Dueholms Gaard (Odbygaard (T.)) blev solgt for et Par Dage siden til B. Villadsen i Hvidbjerg for Rd. Historien deraf kan du sagtens gætte. Vi har solgt de 2 brune Heste til Hagen Jørgensen for 220 Rd. leveret 13/3. Købte en brun 5 aars Hoppe paa Auktion i Odby for 130 Rd. Studene har vi solgt til Hans i Ginnerup og Chr. Kræmmer i Kallerup, formodentlig til Chr. Thøger. Ialt 34 til 152 Rd. Parret. I Morgen rejser vi til Øster Assels for at gjøre Indkøb igen. Vi kommer ikke til dig før du kommer hjem. Du maa afgøre med din Lærer om han kan undvære Pengene til i Paaske, ellers maa du laane. Hils C. Mikkelsen og Kone. T. Christensen. 34) Til Christen Riis, Helleriis 12/6 Fra Seerup, Niels Overgaard Om Køb af Uld til omkring 3 m. 12 pr. û (forsøg på tegnet for pund!(s.)) hos Chr. Riis. 35) Til Kresten Riis Helleriis 21/ fra Karby. Kjære Venner. Tænker især paa Kresten og kan ikke forstaa han kan holde livet ud paa Thyholm efter at han sidste Vinter var paa Højskolen (Galtrup) hvor han fik Øjnene op for det aandelige Liv og i Thy tales der næsten aldrig om andet end Heste- og Studehandel og om ondt og godt Vejr. Fortæller om hvorledes Poulsen paa Galtrup Højskole talte om aandeligt Liv, saa man troede alt hvad han sagde og derved fik et langt rigere Liv. 36) Til Gaardejer Chr. Riis, Helleriis. 18/ Fra din Søn Jens Chr. Riis, Gammelby. Tilføjet: Posten bedes at levere Brevet til Chr. Hoelgaard Barslev Kære Fader, Tak at I kom og at Mor blev. Hun kommer ikke til Mors denne Gang, Da vores Barn bliver ved at være syg, og vi vil saa nødig af med hende. Da jeg kom hjem sidst fra Visby, maatte jeg køre efter Doktor, han var til Gebus i Kallerup, saa maatte jeg der. Kunne I ikke komme herom naar I kommer fra Thisted, saa kunne I maaske faa vores Moder med hjem, eller hvordan er bedst. Eders Søn Jens Chr. Riis. 37) Til Gdr. C. Riis, Helleriis 25/ Fra Kr. Mikkelsen Tøving Kære Svigerforældre og Sødskende. Tak for Brev af 17/7 hvor I alle er raske, men det gør os ondt for Jens og hans Kone med deres Lille, haaber paa Bedring. Vi kommer Lørdag 8 Dage hos Eder. Studehandlen er gaaet rask. Fader har solgt hans til Kr. Dahlgaard i Tødsø. Velsignet Vejr med Regn og Varme og Kornet staar godt. Hilsen fra kjære Ane Marie og de smaa samt

12 Eders i taknemlig Erindring. Kr. Mikkelsen. 38) Til Gdr. C. Riis, Helleriis 3/ Fra Ane Marie Pedersen, Gammelby. Kjære Svigerfader. I venter efter vores Mor, men jeg har overtalt hende til at blive til næste Lørdag, selv om hun længes lidt hjem. Men af Kærlighed til os klare I og hun Jer, for vi kan ikke undvære hende saa meget vi har at gøre og kun har en Lillepige til hjælp. Vort kjære Barn har været syg, at een bestandig maa sidde hos hende, da hun er saa øm af den slemme Rosen, men vi haaber nu at hun faar Lov at leve, som vi hvis det er Guds Vilje, synes bedst om. Gaar det efter vores Ønske har Mor lovet at tage lille Peder med, saa ville hun gerne I skulle faa Eders Vuge hjem, da han er van til den. Hils Inger Marie, at der kommer nok en Hel læs Fremmede til hende, den Dag, da de nok vil med til Nørhedegaard. Hilsen fra Eders kjære Kone. Eders Svigerinde Ane Marie Pedersen. 39) Til Kr. Jensen Riis Helleriis 23/ Fra Niels Hansen, Karby. Kjære Morbroder. På Marked i Nykøbing sidste Mandag mødte vi Morbroder fra Tøving. Vi skulle invitere til Bryllup Fredag d. 1/11. Send Bud med Færgemanden. Eders Niels Hansen. 40) 17/ Fra T. Christensen Galtrup Højskole. Til Kjære Broder. Kjære Broder. Som du ser er jeg paa Galtrup, hvad du vel ogsaa tænkte. Rejsen gik godt. Jeg kom til Tøving 2. dags Aften og bragte Ane og Mand. Hilsen fra hendes Broder. Nu blev det helt bestemt, at jeg skulde paa Skolen. Ca. 50 Elever. Jeg faar kun Middagsspise, og et Par Kopper Mælk om Morgenen hos Poulsens, Resten holder jeg mig selv med, saa det bliver kun en Snes Daler i rede Penge for de 3 Maaneder, og det er da ikke Alverden. I Aften gaar jeg til Tøving, og skriver der færdig Tøving 19/ Her er ingen særlige Nyheder, alt ved det gamle, alle raske. Skal fra Ane Marie minde Eder om at det jo paa Torsdag 23/1 er lille Anes Fødselsdag. Tag da en lille lystig Taar til Morsingboernes Ære. Vi betaler, men Tak Vorherre for Barnets Tilværelse. Halssygen er lidt udbredt her og adskillige Børn er døde, saa vi frygter for de smaa, men hvem Herren Gud vil bevare er uden Fare. Enkelte Heste er solgt, men lave Priser. Kresten har været budt 230 Rd. for den røde. Skriv snart. Venskabeligt T. Christensen. 41) Til Chr. Christensen 11/ Fra T. Christensen, Galtrup Højskole Kære Broder. Hvorfor kommer I ikke til Mors. Paa Nykøbing Marked talt med Peder Serup. Niels Hansen har været her for nylig. Hilsen fra Familien i Tøving. Christian kom heller ikke da han var i Karby. Poulsen og Peder Mortensen er Lærere paa Skolen. Ovesen talte i Lørdags og Peter Jespersen. Der var 500 Mennesker. Fedestude solgt til 300 Dl. Parret, et Par til 400. Kr. Mikkelsens Stude usolgte. Næsten ingen Hestehandel. Kr. Mikkelsen har solgt den gl. brune Hoppe 9 Aar til Niels Klausen i Flade for 150 Rd., og fik 1 brun 4 Aars til 155 Rd. af Peder Bukhave i Tøving. Nordbaggeren har han byttet ved Kr. Kusk og faaet en Følhoppe, gav Rd. i bytte. På Søndag holdes Gilde her, vi skal have en lille Valdemar i Kirke. Hils Mikkel med Fam. mange Gange. Hilsen kære Forældre og Søskende. Din hengivne Broder T. Christensen. 42) 20/ Vestervig. Hr. Proprietær C. Riis, Helleriis til(fra?(s.)) E. A. Bahner. Debet An pr. Thyholms Post 1 Gummifrakke 12 Rd. Forhaabentlig vil Frakken passe Dem. Qualiteten er af den bedste Ærb. A. Bahner. 43) Til kjære Broder 24/ Fra J. C. Jensen Tøving (Det maa være Oldefars Broder, der skriver (T.)) Dette fremkommer for at bede dig med Kone og Børn at komme over til os førstkommende 4. Sept. Formidd. Kl. 10

13 for at beære os med Eders behagelige Nærværelse i Anledning af min Søns Bryllup. Haaber I giver møde bedes I alle at være hilset. Din hengivne Broder J. C. Jensen. 44) Til Kjære Venner 25/ Fra Niels Hansen Karby. Kjære Venner. Vi har idag faaet Brev fra Morbroder i Tøving med Indbydelse til hans Jens Bryllup, samt et til Eder vi skulde besørge og giver gerne vore 4 Sk. Det er jo en ledig Tid, saa I kommer vel, vi kommer nok ogsaa. Kommer I her vil vi gerne køre med Jer. Hvis I kan vil vi gerne vide om I kommer her. Vi er raske, haaber vi tales ved. Niels Hansen. 45) Til Gode Ven 6/ Fra S. C. Pettersen 1. Komp. No Batalion i Viborg Skrev for en Md. siden, uden at faa Svar, saa du har ikke faaet Brev. Prøver igen. Jeg spørger, om jeg, hvis jeg skulle komme hjem til Vinter, igen kan gaa i Condition hos Eder. Der bliver snart hjempermenteret 100, saa hvorfor skulle jeg være uheldig. Jeg haaber ikke Du fæster en anden, hvis I kan bruge mig, for kommer jeg ikke kan I sagtens faa en anden i Vinter p. g. af den daarlige Høst. Jeg er rask men har ofte Smerter i denne Ben som du nok husker, men det gaar ikke væk, da det nu har varet saa længe. Jeg venter Svar med Længsel om jeg maa være hos Eder i Vinter S. C. Petterson. 46) Jagtret overdrages Mikkel Møller af Søndbjerg og Christen Riis, Helleriis af efterskrevne Mænd i Øster Søndbjerg: P. Chr. Larsen, Chr. Mikkelsen Møller, Christen Iversen, Chresten Søndergaard, Chresten Lund, Chresten Jensen Dahlgaard og Anders Chr. Mogensen. 47) Grdm. Mikkel Kr. Riis, Uglev 1/ Fra Thorning Christensen i Tøving. Kære Broder. I Dag fejrer jeg Aarsdagen for jeg kom til Mors. Mange flytter, men jeg vil se, at blive i Tjeneste saa længe, om jeg kunne faa en Landøkonomisk Belønning, men om jeg skulde have den eller den skal tilhøre Huset ved jeg ikke ret, vi kunde jo dele den. Tak for sidst, kom snart herover. Har Ane Marie ikke Spisekammeret istand, naar I kommer, kan vi snart faa Gammel Rommen og Konditorbrød m. m. fra Nykøbing. Thorning Kristensen, din Ven. 48) Til Kr. Kristensen Helleriis. 27/ Fra Thorning Kristensen i Tøving. Kjære Broder. Tak for Brev og venlig Indbydelse til Julen. Jeg vilde meget gerne og det var ikke min Magelighed der havde Magt over min Vilje, men snarere det, der min Vilje vil bøje sig for, er for lidt, saa Lysten og Viljen kan altsaa ikke forenes om at gjøre denne Rejse i Juul, men lad dem saa strides sammen til Paaske, saa blive de nok enige og modne nok til at ernære mig paa Rejsen og saa tænker jeg at Glæden bliver dobbelt skjøn. Jeg kommer altsaa ikke, men tænker paa Eders skjønne Juleglæde. Tillykke med Handelen, maaske skulde I have haft lidt mere for Studene. Hils Mikkel med Familie. Handlen er livlig her ovre. Broder Thorning Christensen. 49) Til Kjære Venner 8/ Fra Eders Ven Niels Hansen Karby. Det er i Urede for os. Vor Fader lever da endnu. Doktoren i Gaar mente det bedste Held om Liv, siden I var her. Ligger, spiser bedre men ingen Kræfter, holder Sengen bestandig. Jens skrev vel at vi har faaet lavet noget Deling paa hvad vi har, det synes Morbroder nok var en sølle Ordning, og vi er kommet i Tanker om det samme. Vi blev bange for at vi ikke kunne komme til Rette om det alle Tre, derfor har vi lavet det om. Jeg vil give Jer en lille Oversigt over det. Jens og mig skal have Gaarden og vi skal saa give Jens Kristian 5000 Rd. straks, samt en Del mere, et og andet, og saa har vi bestemt, naar vi bytter Gaarden op engang, saa skal den der faar Penge, hvis vi faar mere end Jens Kr. dele lige med ham, faar vi mindre beholder han dog det han har. Inge Marie skal have fuldstændig ophold eller hvis hun vil 250 Rd. aarlig og Tre Tusinde til hendes Arvinger efter hendes død. Fader skal da ogsaa

14 have Føden mens han lever, og er han utilfreds kan han fordre 600 om Aaret. Hvad siger vor Morbroder om dette. Han siger vel vi kunde have bygget 2 Gaarde. Det havde været klog at have fulgt hans Raad, nu er det skit. Det kan gerne være vi tænker noget paa det samme nu, men vi tror dog det vil vise sig siden at det er bedst som det er. Det værste er Jens Kr. ville hellere have Part med mig i Gaarden og Jens ville gerne havt Pengene men da det kom til stykket, saa turde jeg ikke gaa ind derpaa. Jens Kr. er misfornøjet, men det er nok uden Grund. Hilsen fra Far, der gerne endnu engang vilde besøge Jer. Til Slut Hilsen og skriv til mig Chresten. Eders Ven Niels Hansen. 50) Til Gdr. Chr. Riis Helleriis 1/ Fra Kr. Mikkelsen og Ane Marie, Tøving. Kære Svigerforældre og Sødskende. Med dyb Sorg modtaget Brevet fra Eder i Gaar. Det gør os ondt for den kære syge Broder, men lægger Sagen i Herrens Haand. Eders Børn og Sødskende Kr. Mikkelsen og Ane Marie. Vedl. Med dyb Sorg sendes Eder en venlig Hilsen fra Eders gamle Ven L. Frost. 51) Til Gdr. Chr. Riis Helleriis 18/ Fra Jens Chr. Riis Gammelby (haster) Kjære Forældre og Søskende. Vores Kjeldkastning lykkedes 34 Alen nede. Det koster nok i Stedet for 100 Rd. 200, men vi er glade. En Gaard uden Vand er en ganske Plage. Det er kjedsommeligt med denne tørre Sommer. Korn og Græs ser daarlig ud, men lidt kan rettes med Regn nu. Vilde gerne besøge Jer før Høst, men er langt bag efter med Arbejdet. Ane Marie kom sig snart igen straks efter I var rejst. Eders Søn og Kone og Lille ---- Jens Chr. Riis 52) Til Gdr. Chr Riis, Helleriis (haster) 26/ (maa være 1869(T.)) Fra Jens Chr. Riis, Gammelby. Kjære Forældre og Søskende. Vi har bekommet os en Pige Søndag Morgen Kl. 3, d. 25. Juli. Inger (Mon det ikke er Ane?(T.)) Marie befinder sig godt efter Omstændighederne Vi vil have den i Kirke om en 14 Dages tid om Ane Marie kunne blive rask. I kan tænke hvem der skal opnævnes. Hav Stadsen i Orden, om det skulde blive saa snart. Hils Mikkel og sig Tak for Skrivelsen, om det saa var Fader, græd han, da han selv har haft samme Sygdom, da vi alle saa deraf at Christen ikke kan komme sig, men vedblive at svækkes. Det regner lidt her, hvad vi trænger til. Vores Korn begynder at skyde, og det er ikke langt fra Jorden; men Studehandelen gaar alligevel enten der er Foder eller ej. Vores skal først sælges til Mikkelsdag. Jens Chr. Riis 53) Til Kristen Riis (ingen Dato) Fra Else Marie Odgaard. Kjære Kristen Riis. Min Broder er i Odby, saa jeg maa svare. Mine Forældre og jeg har bestemt at Jakob skal have Fornøjelsen denne Gang at komme til Mors Han rejser Tirsdag. Kan I mødes hos Brunhøj Kl. 3 Efterm. Vi sender Bud i Dag. Du vil nok gjøre Jakob Følgeskab til Vejerslev og blive hos min Søster om Natten. Denne Gang faar de vel ikke saa mange Fremmede at der ikke er en Seng til dig. Jeg er vis paa du er velkommen hos begge. Else Marie Odgaard Bare Vejret maa blive stadig til Rejsen. 54) Til Chr. Riis, Helleriis. Ingen dato. Første halvdel mangler Fra Niels Hansen, Mors. Den Dag I var til Marked i Vestervig var vi til Fest i Tødsø. Pastor Birkedal Fyn talte saa betagende. Jeg fornærmede vist dine Forældre sidst de var her, fordi jeg ikke var enig med dem. Vi har faaet en flink Pige, men det er jo ikke Inge Marie. Niels Hansen 55) Brev uden Dato og Overskrift, da det øverste mangler. Fra Kr. Mikkelsen. Indhold: Min kære Broder Pouls Kone er død. I al hendes Forvildelse syntes hun bestandig at se sine afdøde smaa, og det var tydeligt, at det var disse død, der havde tynget haardt paa hende. Poul indbyder til Begravelsen næstkommende Fredag, hvor de (Helleriisfolkene) skal være hos Poul senest Kl. 10 Formiddag.

15 Kr. Mikkelsen skal nu til Karby for at indbyde dem. Underskrift: Eders elskede og taknemmelige Børn Kr. Mikkelsen 56) Til Chr. Riis Helleriis. Ingen dato. Første halvdel mangler. Den Dag I var til Marked i Vestervig var vi til Fest i Tødsø. 56(A)) 25/ Til Gdr. Kristen Riis, Helleriis fra Thorning om hans rejse til Tøving. Nævner, at Chresten har gjort Heste- og Studehandel. Handlen er sket med Bokvald. Købt igen af Mads Hyldig. Kresten kommer til Mortens aften til Gaas i Helleriis. "Vor Maren" hisomme skal giftes, der er lyst 2 Gange og Thorning skal til Bryllup. Brevets overskrift: "Kjære Forældre og Søskende. 57) Til Jens Kristian Kristensen Helleriis 17/ (Skal nok være 1870) Fra Kristen Sørensen. Lejren ved Hald. Gode Ven. Snart kommer jeg hjem og hjælper Jer igen, men de truer os med vi skal ud til Tyskerne i stedet for hjem, men det driver nok over med Guds Hjælp, thi det kan ikke hjælpe vi begynder med Krig thi vi kan intet udrette mod saa mange, men det bliver nok Franskmanden det kommer mest an paa og det kan gjerne være vi skulle ud at besætte Grænsen men det bliver nok derved. Ikke mere nyt. Tiden gaar bedre nu end i Førstningen. Det er meget bedre end i 68 men Vejret er ogsaa meget bedre, det har været koldere og det er rarere. Hils alle Venner. Den 28. mener jeg at komme til Aalborg og 30. hjempermiteret, hvis det gaar som ventet. Lev vel til vi ses igen. Kristen Sørensen 58) Kvittering fra Søndbjerg-Odby Sparekasse 1/ paa at have modtaget 1 Aktie paa 10 Rdl. fra Chr. Riis, Helleriis. Underskrevet Søren Hansen, M. Ravn, Anders Nielsen. 59) Regning til Hr. Chr. Riis, Helleriis. Fra Rudolf Aggerholm i Holstebro Stk. Høstle 1 Rdl. 3 m. 8 sk. Vedlagt. Søndbjerg 31/ Hr. Chr. Riis. Hermed Regning paa en Høle paa Kjøbmand Aggerholm i Holstebro. Leen har jeg ladet sætte ind hos Henrik Søndergaard, da jeg syntes, at det er belejligt for Dem at hente den der, naar De kom fra Kirke. Med Agtelse, Bendtsen. 60) Til Elev Jens Kr. Kristensen, Galtrup Højskole, Mors. 4/ Fra Thorning Christensen, Helleriis. Kjære Broder. Tak for længe ventet Brev. Det undrer mig Peder Josefsen ikke skriver. Spørg ham om han ikke snart har faaet skrevet Bogstaverne igennem og saa vil begynde at skrive Sammelskrift. Sidste Søndag Brev fra vores Broder Jens, hvori han meddelte deres ældste Datter var død af Skarlagensfeber og de andre 2 haardt medtaget. Peder troede de nok var ovre det værste og nyt Brev i Dag sagde at Anna nu ogsaa var i Bedring. Peder Rokkjær er som trøstesløs. Vi skal paa Tirsdag til Begravelse. Vores Heste skal byttes, den sorte leveres paa Tirsdag. Stude har vi ikke solgt. Hils i Tøving. Anders Odgaards Peder er offentlig forlovet med Niels Odgaards Karen. Din hengivne Broder Thorning Christensen. 61) Til Thorning Kristensen Rokkjær 28/ Fra Jens Kr. Kristensen Galtrup Højskole. Kjære Broder. Var til Marked. Kr. Mikkelsen har solgt en Hest til Poul Stokholm for 305 rd. Skulde leveres sidste Lørdag ved Vildsundet. Det gik ikke. Hesten blev lam paa Vejen og Karlen fik den med hjem igen, saa nu skal den til Vestervig kloster, hvis den bliver rask. Hilsen fra Peder Josefsen, han kommer nok hjem i næste Uge. Hils i

16 Uglev, det er noget siden jeg skrev til Mikkel. Hilsen din Broder Jens Kristian Kristensen. 62) Smerup 10/ Til Riis, Helleriis fra Ole Madsen Skyum, Smerup Skole. Skyum skal til Mors i Fastelavn og vil samle et Rejseselskab bestaaende af Dig eller din Broder Kristian, Peder Josefsen, Kresten Odgaard, Smerup, samt vi tre Pedersen, Lærer Riis og jeg. Kristen Madsen Riis har han aftalt Møde ved Afrejsen næste Lørdag kl. 10 ved Tambohuset, hvis Vejret vil. 63) Til Kr. Kristensen hos Gdr. Thorning Kristensen, Boddum 25/ Fra Peder Larsen, Thisted. Kjære Ven. Undskyld De maatte vente paa Deres Frakke. Jeg har havt meget travlt, min Kone laa i Sengen og uafbrudt Forstyrrelse i mit Hus; dels har vi et Barn, der er død, og et har faaet Skade i høire Skulder, selv har jeg været afkræftet og har kun en Dreng, saa jeg er helt kørt i bløde. Kan De endnu vente til Onsdag 8 Dage. Min broderlige Hilsen til alle Brødre og Søstre i Herren. Peder Larsen. 64)Til Kjære Broder i Herren 11/ Fra Murer Anders Kristian Jakobsen, Skive. Jeg er nu rask og har det godt men ikke som da vi gik ovre paa Højskolen og hørte paa vor gode gl. Poulsen og hans Foredrag. Hilsen fra Laurits Klinkby og Jens Kristian og vores Minister Revsgaard. Hils din Broder fra mig Murer Anders Kristian Jakobsen hos Høker J. Nielsen i Nørregade i Skive. 65) Til Kristen Kristensen, Helligkildegaard 12/ Fra Thorning Christensen, Boddum. Kjære Broder. Du kan lade 2 Pk. Tøj hente ved Skjoldal Færgested. Vi tager til Odgaard og Smerup i Dag. Hilsen fra os begge Thorning Christensen. 66) Trykt i J. M: Jespersen, Rom ved Lemvig. Febr En Gaard tæt ved Lemvig: /4 H.K. dels lermuldet, dels sandet Agerjord. Konge og Kirketiende ejer. Omtrent al Jorden merglet. 60 Td.L. Ager og Eng; avles 18 Læs Enghø foruden Agerhø, fornøden Tørveskær, og Hedeskifte. Kreaturhold 20 Fækreaturer, 20 Faar, 3 Heste. Jordene er gode drift. Godt Stuehus og Fløjhuse, men gammel Lade. Lærer Redaktør J. M. Jespersen Rom ved Lemvig. 67) Til Ungkarl Kristen Kristensen Helleriis 10/ Fra Niels Poulsen, Rom Skole. Nabogaarden 1/4 Mil fra Lemvig gode Bygninger, 65 Td.L. 2/3 Lermuld. 1/3 Sandmuld. 5 Køer, 20 Ungkvæg, 2 Heste, 10 Faar. H.K. godt 5 Td. Pris 1400 rd. Tag Jespersen, Rom, Skolelærer og Redaktør, med. Han bor 2 Bøsseskud fra Gaarden. Hils Peder og Inge Marie og Kristian og Line. Din Ven som Broder Niels Poulsen. 68) Til Kresten Kr. Riis 12/ Fra Jens Hansen Karby. Kjære Ven. Man maa understøtte Poulsen paa Galtrup. Knap Elevbesøg. Statsunderstøttelsen sidste Aar blev nægtet. En Del Mænd har talt sammen om Indsamling. Vil du være med. Vi giver godt paa een Gang, for Poulsen er ømtfølende. Tal med Manden i Rokkjær, og maaske flere, men kun hvor du ved man vil og ikke kun et Par Kroner, som Tiggeri, men af rund Haand. Jeg har skrevet til Thorning at han ikke kunde slippe mindre end 20 Kroner, saa kan du tænke hvad du derefter vil give. Kan der kun komme 1 eller 200 Rd. var det bedre vi lod være. Hilsen fra Kr. Mikkelsen at han gerne i Julen vil se de kjære Thyboer. Eders Ven Jens Hansen. 69) Til Kristen Riis 2/ Fra Askov Højskole Oline Krestine Nielsen. Kjære Broder Kristen Riis. Har forgæves ventet brev, da vi har været sammen saa længe, at vi kender hinanden for godt til at glemme hinanden før Døden skiller os. Er lykkelig som Elev paa Askov. Hilsen til Rokkjær og Forældre. 70) Fra Peder Larsen i Thisted 23/ Til?

17 Kjære Ven. Hermed Klæderne, som jeg haaber er tilfredsstillende af bedste Sort. Frakken 51 Kr. Benklæder 21 kr. Vest 8,75 ialt 80 Kr 75 Øre. 71) Til Ungkarl Chr. Riis Christensen, Helleriis 15/ Fra Jensine Jensen, Torring Præstegaard. Kjære Christen. Jeg længes efter dine trøstende Ord, men kan nu ikke gaa ind paa dit Kammer og høre dem. Den sidste Dag sagde du: Skylden er altid hos os selv, naar det gaar os imod. Jeg vil paa Højskole, naar jeg faar Raad. Det var strængt at forlade dig. Hils din gamle Moder. Glædelig Jul Jensine Jensen. 72) 18/ Til Kristen Kristensen Riis, Helleriis fra Poul Kristensen Uglev. Overskrift: Gode Ven (Uddrag) Din Far synes at Prisen for min Gaard var for stor; men jeg vil ikke sælge billigere. 73) Til Posten Peder Poulsen i Flovlev 8/ fra Chr Riis Helleriis. Skaf mig 100 Hvidtjørn 4 Hvidgran 1 Guldregn fra Gartneren i Koldby Planteskole, hvis han ikke tror det er for sent. Gode Ven, Kr. Kristensen 74) Til kjære Broder 19/ Fra Ane Kjerstine Nielsen Askov Højskole. Har faaet Brev fra vores Kristjane at du og din Broderhar besøgt hende, men du var ikke rigtig godt tilpas. Det gør mig ondt. Vi tre forstod jo hinanden godt, men er nu langt fra hinanden. Tak for alt skjønt vi havde sammen. Jeg er saa glad her paa Askov, hvor der er Liv og Lyst. Det var der saa lidt af hos eder, det kunde du ogsaa forstaa. Kjære Broder, jeg sagde saa kort Farvel. Jeg kom alligevel ikke med Posten. Hils Søren og Jens, hils dine forældre. Fra din Søster i Herren Ane Kjerstine Nielsen. 75) Til Kristen Hyldig Kristensen 30/ fra Mikkel Frøslev Tune Landboskole, Taastrup. Kjære Kristen. Min Fader har sagt jeg maa skrive til dig,, hvis jeg mangler Penge til min Plan. Tak. Min Farbroder i Tøving kan ikke undvære mere end 25 Kr., da han maa støtte mine Forældre. Skolen her slutter nu og jeg havde regnet med at fortsætte paa Landbohøjskolen. Det er ikke faa Penge, der skal til ca. 800 Kr. og jeg har kun Løfte paa ca. 500 Kr. Povl Stokholm og Niels Stokholm i Vestervig har lovet mig hver 150 kr. Martin Poulsen i Skallerup paa Mors har lovet mig ca. 100 Kr. 25 fra Farbroder og min Søster Marens Forlovede Niels Poulsen noget.. Jeg er vis paa du vil laane mig det du kan undvære, og jeg ved min fremtid ikke er dig ligegyldig. Maaske vil din Broder Mikkel Kristensen i Uglev tage Del i et Laan til mig, vil du tale med ham. Jeg skriver tildin Broder Kristian i Hurup. Skolen er i Kbh. begynder 23. August. Pengene behøver jeg ikke før næste Foraar. Tak for Timerne sammen, dels hos Jer, dels hos os. Din hengivne Mikkel Frøslev. Hils de gamle fra mig. og Peder Josefsen i Rokkjær, Mikkel i Uglev. 76) Til Kr. Kristensen, Helleriis, Odby Stasjon 6/ fra K. Kristensen i Hurup. Kjære Broder. Beder Kr. tage Moder med derop til Marked, og beder Kr. tage Sæderug med. I Dag faar vi skaaren op, saa er Høsten snart tilside. 77) Til Chresten Riis? 15/ Fra Peder Josefsen, Raakjær. Kjære Broder. Der er kommet Brev til dig fra Jens Hansen for lang Tid siden. Han vilde have dig over, mens han var paa Højskolen og du skulde have mødt ham for mange Dage siden. Jeg vilde have haft Brevet sendt til dig, men maatte ikke for Fader, der brækkede Brevet og ikke vilde have dig derover og Jens Hansen kunde blive hjemme. Brevet maatte vi ikke se. Nu kan du selv skrive. Hilsen Peder Josefsen. 78) Til Gode Veninder (Dato mangler) Fra Dorthe Marie Andersen. I være alle takket for sidst. Min inderligste Bøn fra min Søster og mig til Eder er at I vil komme hen til os i Aften, da

18 vi vil have vores gamle Saels paa Spil idet vi tager os en Musikanter og vi kan nok begribe det vil more Eder at faa en Snursen paa denne vor dejlige Gulv. Hvor gerne saa vi ikke Eder med, og saa da Trine komme herud til Stadsen. Alle hilses især mine kjære Veninder fra Eders hengivne Dorthe Marie Andersen. 79) Til Kristen Riis hos Jens Hansen i Karby, Mors 23/ Fra Jens Hansen, Askov. Kjære Kresten. Naar jeg skriver straks jeg er her, er det for at høre hvordan du synes om det nye Sted at være. Min erfaring for de 3-4 Dage jeg har været her: Lærerne virker med al Kraft for at lære os meget. Jeg har været i Maltby og besøgt en Gaardm. Niels Hansen. Han var Kandidat ved den Rigsdagsvalg som blev holdt da Thermansen blev Landstingsmand. Vi talte længe uden at blive enig. Skrøders Foredrag er gode men tørre. Hils Karlene, Inger Marie og Stine, og kan disse sidste komme ud af det. Jens Hansen. 80) Til Kjære Venner. 6/ Fra - Askov Højskole. Brev endnu en Gang før Herren kommer og lader lyde hvornaar I kan vente mig hjem; hvilket jeg kan sige noget om, da tiden imod Hundedagene allerede er langt fremrykket og jeg mærker Terminfeberen er begyndt og Opholdet er nærmest Febervækkende og jeg kan derudfra regne, hvad Tid den faar den Magt, at jeg tager efter den sorte Hest nordpaa. Næste Lørdag tager jeg til Sønderjylland, tilbage Mandag eller Tirsdag og rejser saa hjemefter, dog maaske ikke uden Ophold, men se mig noget om. Men I kan vente mig midt i næste Uge. Anders Vendelbo maa gerne faa noget Rug som Chresten skrev om. Jeg har besøgt Hanne i Skiblund og Knud Petersen samme Sted. Hanne har det godt og Knud er et skjønt Menneske. I Gaar besøgte jeg en Kammerat fra Militærtjenesten. Han har anlagt en Cikoriefabrik med daglig 40 Mand i Arbejde. Han hedder Johannes Lavridsen. 7/12 Fik i Aftes besøg af Kr. Anker og flere andre. Hils Forvalteren Anders Vendelbo. 81) Til Kjære Farbroder 21/ Fra Peder Røjkjær Christensen, Gammelby (Jens's Søn). Min Fader og Farbroder kom ikke over at besøge dig p.g.a. daarligt Vejr, saa de ikke kunde komme over Færgestedet, tillige splittes vore Huse og Stakke ad, saa vi ikke har faaet dem i Stand endnu. Mine Forældre holder en lille Julegilde 28/12. Vi ønsker Dig derover den Aften og at du bliver nogle dage. Du narrede os sidst Du var i Thyland. Hilsen mine Forældre og din Brorsøn Peder Røjkjær Christensen. 82) Planteregninger. Til P. Josefsen 27/ Fra Chr. Jensen Handelsgartner, Skive 5 Hyazinter til Friland a 23-1,15. 1 do til Potte 0,35, 14 Tulipaner med navn 1,65, 10 do. blandet 0, Krokus 1, Anemoner 1,75 Ialt Kr. 7,00. 83) Til kære Broder. 18/ Fra J. Kr. Kristensen, Hurup. Thyholmturen skal vente til det bliver lysere. Vi er ikke færdige med at pløje Brakjord. Rejs op med træerne og læg dem og Rejsetøj i Ydby, saa henter jeg det der. For 14 Dage siden var vor lille Pige i Kirke. Vi vil gerne have nogle Pil som Jens og jeg skal bruge til Limer. 84) 9/ Gode Ven. Da vi ingen Vinter har haft kan jeg komme denne Maaned til Thyholm i Morgen 8 dage for at plante og anlægge Haven hvis det passer dig. Svar udbedes inden d. 17. Hils fra min Kone. P. Larsen. Gartner. Nykøbing. 85) 3/ Til Kr. Kristensen Helleriis. Fra Støving Planteskole og Frøhandel. Skrivelse 9/4 modtaget. Undskyld det manglende Kirsebærtræ. Pengene modtaget. Med Agtelse Ludvig Mosbæk J. Mosbæk.

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt.

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Kjær skrev dagbog i årene 1853-1854, dvs. også

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Jødepigen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Der var i Fattigskolen mellem de andre Smaabørn en lille Jødepige, saa opvakt og god, den Flinkeste af dem Allesammen; men i een af Læretimerne

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Prædiken til 16. s.e.trin. 2013 Høstgudstjeneste Vor Frue Kirke, København

Prædiken til 16. s.e.trin. 2013 Høstgudstjeneste Vor Frue Kirke, København Prædiken til 16. s.e.trin. 2013 Høstgudstjeneste Vor Frue Kirke, København Søndag d. 15. september Stine Munch I dag holder vi høstgudstjeneste her i kirken. Og vi har lige hørt historien om en mor, der

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere