Hårby. Foto: Ole Nissen. Hårby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hårby. Foto: Ole Nissen. Hårby"

Transkript

1 Foto: Ole Nissen Hårby Af Vibe Roepstorff og Ester Huusmann Byens navn stammer muligvis fra det gamle mandsnavn Hår eller Harde, og byen nævnes allerede i nogle skøder i Senere har en kilde angivet byens navn til Hørby og antyder, at navnet skyldes et hedensk gudevi et hørg. Men trods uenighed om oprindelsen af navnet er det en gammel by, selv om der i dag ikke er noget synligt bevaret fra middelalderen. Hårby blev udskiftet i På det tidspunkt hørte byen under Sophiendal gods i Veng ejet af geheimeråd og amtmand von Woyda s enke Anne Sophie Adeler. Udskiftningen blev foretaget som en stjerneudskiftning, da jorden var tilstrækkelig ensartet og byens beliggenhed indbød til det. Delingen kan spores den dag i dag trods senere mageskifter og udstykninger. På daværende tidspunkt bestod byen af 10 gårde med 3 tdr. 2 skp. 2 fc. samt 2 gårde på hver det halve. Hver gård havde et tilhørende gadehus og enkefru Woyda ejede et stuehus. Derudover ejede byen i fællesskab tre stuehuse, et skolehus samt et smedehus. Husantallet er blevet øget lidt hen ad vejen, men først mellem og igen i år 2000 voksede byen anseeligt med bebyggelsen omkring Siimtoften. Navnet 361

2 Siim er et gammelt ord for mose, og på gamle kort kan man da også se, at stedet er markeret som et vådt område. I 2007 ændrede Hårby status fra bebyggelse til by, idet indbyggertallet overgik det magiske tal 200 med hele 21 personer. Først i 1970 erne blev der dannet et oplysningsudvalg, som fik etableret gadelys inde i byen. Næsten hver husstand bidrog til etableringen med 500 kr. Enkelte var imod og syntes, at nu havde man undværet lyset gennem mange århundreder, så kunne man også fortsat undvære det. 1. Haarby Nedergaard 2. Hårbygaard, Ryvejen Hedegaardslund, Stabelvej 5 4. Højgaarden, Ryvejen Enggaarden, Ryvejen 39c 6. Marienlund, Ryvejen Bakkegaarden, Vestermarken Christinelyst, Vestermarken Søndergaarden, Låsbyvej Vestergaarden, Hårbyvej Siimgaardene, Hårbyvej Siimgaardene 13. Smeden, anno Skolen, Hårbyvej 32 På de gamle udskiftningskort ligner vejnettet omkring Hårby ikke det, vi kender fra nyere tid, men der er også sket flere vejomlægninger gennem tiden. 362

3 Vi mener at vide, at Låsbyvej i dens næsten nuværende udseende er blevet anlagt omkring Inde i selve byen er i 1930 erne og 1950 erne lavet flere større vejreguleringer. Bygaden nuværende Hårbyvej gik mellem Christinelyst og nr. 18. Ved omlægningen blev der et hus mindre, da det lå på den nuværende vejføring. Vejen mod Mesing er blevet lagt om fra at have gået mellem husene cirka overfor vejen til vandværket til den nuværende Vestermarken. Brugsbakken har, som nogen stadig husker, været ret stejl. Ved foden af bakken slog vejen et sving med smedjen på den ene side og skolen på den anden og fortsatte med Siimgaardenes nye gård (Hårbyvej 37) på venstre hånd og Vesterbjerg (Ryvejen 41, 43 og 45) på højre hånd. Vejen fortsatte over det nuværende vandværk og mundede ud i Skråvejen. Omlægningen i slutningen af 1950 erne bestod i udjævning af Brugsbakken, videreførsel af Hårbyvej til T-krydset med Ryvejen samt gennemskæring og udjævning af Vesterbjerg til Ryvejens nuværende forløb. Samtidig med vejomlægningen skete der en ommatrikulering af den byjord, der dels blev tilovers ved reguleringen, dels hidtil havde været fælleseje. Således blev jorden ved gadekæret tilskødet brugsen, og den tidligere vej mellem skolen og fattighuset blev tilskødet skolen. Landbrug og erhverv i Hårby Oprindeligt var landbruget det største erhverv i Hårby, hvor man var selvforsynende med næsten alt. Dog ved vi, at der allerede før udskiftningen boede en smed i et hus ejet af hele byen. Ret hurtigt begyndte man at handle med jorden, skov- og udlodder blev solgt fra, eller jorden blev delt blandt flere arvinger. Der blev bygget nye gårde på de frasolgte jordlodder, og på den måde begyndte udflytningen fra byen. Derfor ligger der i dag ejendomme spredt på hele ejerlavet. I 2008 er den største del af ejendommene deltidsbrug med et lille jordtilliggende, hvor man har nogle heste, mens hovedindtægten kommer fra andre erhverv. De ejendomme, hvor man lever af landbruget, bliver drevet med søer, slagtesvin og/- eller planteavl. Der er ingen malkekøer tilbage, de sidste blev solgt for få år siden. Historien fortæller, at der har været en del forskellige håndværkere i byen. Fra nyere tid kender vi en del til, hvor de har boet, det gennemgår vi efterfølgende: 363

4 Kløvergård Vandværket Hårbygård Højgård Mejeriet gadekær Nyt udstykningsområde Brugsen Bakkegården Søndergården Christinelyst Hårby anno 2005 siden da er Brugsen nedbrudt og fem huse bygget på grunden 364

5 Slagtehus Hårby På Den Grønne Vej har vi Hårby Slagtehus i en nedlagt landbrugsejendom, der i 1986 et ombygget til et moderne slagteri. Der slagtes ugentligt i gennemsnit 35 stk. kvæg, 100 svin, 40 lam samt 2 heste. Slagteriet har egen butik i Skanderborg og leverer også mad ud af huset til fester og andre sammenkomster. Der er beskæftiget 32 personer, hvoraf de 19 er slagtere. Produkthandel Vi fortsætter til Hårbyvej 5 på hjørnet af Den Grønne Vej, hvor der fra midten af 1970 erne til sidst i 1990 erne var produkthandel. Den store hal blev flyttet hertil i 1980 fra Hårbyvej 10B. Hårby Skov Inde i skoven på den modsatte side ligger et par ældre ejendomme på skovstykker, der er solgt fra som nogle af de første udstykninger fra de gamle gårde inde i byen. Hegnsfabrik På Hårbyvej 10B er der fra 1962 til midt i 1980 erne blevet fremstillet og opsat raftehegn til både kommunale og private virksomheder. Foruden hegnsproduktion var der planteskole på stedet. Murer Hårbyvej 12, en af byens mange murere boede her i 1980 erne.. Søndergården Følger vi vejen ind mod byen ser man Søndergården på venstre hånd, (Låsbyvej 58). Gården er udflyttet fra Hårbyvej 15, hvor det gamle bindingsværkshus er den sidste bygning fra den gamle gård. Gården drives med planteavl. Vognmanden Vognmand Oluf Kristensen startede i 1920 erne som slagter med butik på Hårbyvej 40. I 1938 ophørte slagterforretningen, og han etablerede sig som vognmand med blandt andet afhentning af varer til brugserne kolonial, brændsel, foderstoffer med mere. Man kunne for et beskedent beløb få kørelejlighed med lastbilen, når den skulle hente varer i Århus eller Skanderborg. I 1950 købte han Hårbyvej nr. 18, der i 1916 var udstykket fra Søndergården. I 1963 overgik firmaet til sønnerne. Samtidig blev navnet til Brdr. Kristensen, der herefter kørte med grise, kreaturer, foderstoffer og gødning. Om vinteren desuden snerydning og grusning. Firmaet ophørte i

6 Ca Oluf Kristensen, Hårby var af og til chauffør for kromanden i Jeksen, her foran dennes Ford. Christinelyst Gården Christinelyst, Vestermarken 11, er en slægtsgård, der indtil for få år siden blev drevet med malkekvæg. De ældste bygninger er fra Gården, på daværende tidspunkt ejet af Anders Jensen, brændte den 5. december 1883, hvor der var følgende artikel i Skanderborg Amts avis: Ildebranden i Haarby i torsdags omfattede, efter hvad vi erfare, foruden Anders Jensens og Jens Jensens gaarde tillige et sammenbygget hus, der tilhørte to smaamænd, hvis navne ere Søren Ernstsen og Niels Ditlev. Ilden opstod i et udhus til A. Jensens gaard, tæt ved laden, og da man mærkede røg, slog luen ved dørens åbning straks vedkommende i møde. Fra A. Jensens gaard forplantede ilden sig hurtigt til nabogaarden og derpå til det omtalte hus. Af A. Jensens kreaturer indebrændte 14 malkekøer, 3 stk. ungkvæg, 6 kalve, 11 faar og 4 svin samt en tyr. Hestene, 5 i tal, og en tyr reddedes. Ogsaa hele avlen brændte, mens en del af indboet reddedes, væsentlig fordi ilden sidst fik fat i stuehuset, idet vinden bar noget fra dette. Omtrent samtlige avlsredskaber og alle vognene indebrændte. Gaardens bygninger var saa godt som nye, mens den nedbrændte nabogaard kun havde ældre bindingsværkshuse. A. Jensen havde sin gaards bygninger assu- 366

7 reret for kr. i Landbygningernes Brandforsikring og løsøret m.m. for kr. i DR. Winthers Brandkasse. I Jens Jensens gaard, hvis bygninger ligeledes nedbrændte til grunden, indebrændte ogsaa hele avlen og et par maskiner til avlsbrug samt alle vognene. Derimod reddedes baade kreaturer og det væsentligste af indboet Bygningerne var assureret i Landbygningernes Brandforsikring for kr., avlen m.m. i brandforsikringen Jylland. Ogsaa det nedbrændte, sammenbyggede hus var assureret i Landbygningernes Brandforsikring, efter forlydende for kr., medens indboet, hvoraf alt indebrændte med undtagelse af sengeklæderne, var forsikret i den Wintherske Brandkasse for nok 800 kr. Hvorledes ilden i det hele taget er opstået, derom vides intet. En hos Anders Jensen tjenende pige blev i forgaards eftermiddag anholdt paa brandstedet for et mindre tyveri og førtes hertil arresten, hvor hun hensidder endnu; men hvem der har paasat ilden, det skal endnu ikke kunne siges. Man har ingen bestemt mistænkt. Pigen blev siden frikendt. Bakkegårdens Biavlscenter Bakkegården, der blev opført i stedet for den tidligere omtalte nedbrændte nabogård, er beliggende midt i byen ved vejen til Mesing. Her boede sognefogeden gennem en årrække, og gården blev da drevet traditionelt med dyrehold og planteavl. I dag er der stadig dyrehold, men af en mere utraditionel art, nemlig bier. Fotos: Poul Erik Sørensen 367

8 Bakkegårdens Biavlscenter blev etableret i 1982 med salg af materialer til biavlere. Gården startede med ca. 150 bifamilier, der nu er steget til omkring 500 familier. Der produceres honning, som sælges fra gårdens butik. For 10 år siden overtog firmaet en vokstavlefabrik, så der også er nok at lave i vintermånederne. Gennem de sidste 20 år er der drevet et omfattende avlsprogram for at få fredelige og yderige dronninger. Dette avlsarbejde har medført så stort et salg af dronninger til både ind- og udland, at beskæftigelsen i sommermånederne er sikret for de 2-3 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere foruden ejeren og hans hustru. Karetmagerens hus Hårbyvej 20 har tidligere været byens karetmagerværksted, der også havde en stor produktion af smørdritler til mejeriet. En af byens daglige begivenheder var, når karetmageren med sin lille vogn kørte dagens produktion ned ad Brugsbakken til mejeriet, gerne efterfulgt af byens drenge. Senere flyttede der en Syerske ind i huset. Hun bestyrede også Posthuset herfra, fra midt i 1940érne til det blev nedlagt i midten af 1960érne Frysehuset Ved siden af nr. 22, lå det tidligere frysehus. Det var et fælleshus for byen, opført i 1958 og nedlagt i 1970, da hjemmefryserne holdt sit indtog. Derefter blev frysehuset sammenbygget med nr. 22 og er i dag dette hus garage. 368

9 Gadekæret Hårby Midt i byen har vi gadekæret. Nr Gadekæret var tidligere lavvandet og brostensbelagt, og bønderne kørte deres vogne direkte ud i vandet, når de blev stawrassig. 1 På det tilstødende areal eksercerede rytterdistriktets soldater. Ved gadeomlægningen i 1930 erne blev det gamle gadekær gravet dybere, og vandarealet blev indskrænket. Nu var det ikke længere et gadekær, men en branddam. Et relativt lille dybt hul, der selv i strenge vintre ikke frøs til. Nyt brandslukningsudstyr har overflødiggjort disse gamle branddamme. Brugsen, som ejede matriklen, overlod i 1990 erne brugsretten til beboerforeningen, der med tilskud fra den landsdækkende landsbypulje retablerede vandhullet, dybden blev reduceret og vandspejlet mere end fordoblet. Beboerforeningen vedligeholder arealet. Der er opstillet borde og bænke, som kan benyttes af byens folk, men også af cykelfolket, da cykelruten Århus-Ry går lige forbi stedet. Hårby Brugsforening. Overfor i nr. 25 lå fra Hårby Brugsforening. Den måtte som så mange andre landsbybutikker bukke under for konkurrencen fra de større byers supermarkeder. På grunden er der nu bygget fem villaer. Læs mere om Brugsen under En egn og dens brugser. Telefoncentral, lillebilvognmand og murer På Hårbyvej 27 har der været telefoncentral fra 1917 til den blev sammenlagt med centralen i Foerlev i Der blev også drevet selvstændig murerforretning og fra midten af 1920 erne tillige taxaforretning, da ejeren var så heldig at vinde den store 1 Dialekt: Løs i sammenføjningerne 369

10 gevinst i landbrugslotteriet. Gevinsten var på kr., et formidabelt beløb dengang. Hans hovederhverv var dog stadig som murermester. Sok-skrædderen Mellem Hårbyvej 27 og 29, hvor nu Siimtoften munder ud i Hårbyvej, lå tidligere et lille stråtækt hus. Her boede skrædderen, kaldet Sok-skrædderen. Ældre folk i byen husker ham stadig, men ikke for det gode. Han blev nemlig i hjemmene brugt som bussemand for børnene. Pas på, Sok-skrædderen kommer efter dig, var truslen. Man kunne gennem vinduerne se ham sidde på bordet i skrædderstilling. Øgenavne var almindelige, så han huskes kun på sit øgenavn, ingen husker hans døbenavn. Huset var af bindingsværk og meget gammelt. Det er formentlig fjernet i 1930 erne. Træskomanden Christian Andersen boede i nr. 29 fra 1918 indtil Han var desuden spillemand til både folkedans og lejlighedsfester, ydermere var han medlem af Silkeborg Byorkester. Hans musikalitet gik videre til hans datter Ingrid, der hele livet boede sammen med ham i huset. Hun var i mere end 40 år organist ved Veng og Mesing kirker. Træskoværkstedet kan i dag ses på Gl. Ry Træskomuseum, og den omfangsrige samling af spillemandsnoder blev efter hans død videregivet til Rebild Spillemandsmuseum. Hårby første skole Hårbyvej 32 er endnu et af byens meget gamle huse. Her var byens første skole fra 1785 til Læs mere under Hårbys skoler. Smedje, automekaniker og posthus På Hårbyvej 33 havde smeden både bolig og værksted. Da den sidste smed Thorvald Haudrum døde omkring 1970, blev værkstedet på Hårbyvej overtaget af en ung mand, der etablerede automekanikerværksted, mens konen drev frisørsalon. Pladsen var imidlertid for trang, så han byggede nyt værksted ved siden af mejeriet på Ryvejen. Tidligere har der også været posthus på adressen. Der blev oprettet brevsamlingssted i Haarby pr. Skanderborg i 1883, det blev nedlagt I 1943 blev der oprettet et postindleveringssted, som fra 1946 igen blev til et brevsamlingssted, for endelig at blive nedlagt i slutningen af Brevsamlingsstedet og posthuset har imidlertid i årenes løb skiftevis været på flere adresser i byen Hårbyvej 20, 27, 47 og 33 - læreren har blandt andet haft det som et bijob. 370

11 1915 postvognen ved Haarby skole 371

12 I baggrunden skolen inden der blev bygget kvist på Hårbyvej 37 Ind ad stikvejen til venstre finder vi Hårbyvej 37. Det er en ældre moderniseret ejendom, bygget i Her lå tidligere Siimgaardene 2, to gårde der var sammenbygget - tvillingegårde. I 1884 blev den ene Siimgaard delt mellem to søskende, på udlodden blev bygget en ny gård, der fik navnet Haarby Hedegaard. I 1898 blev tvillingegårdene til én gård ved giftermål mellem enkefolk. Ifølge brandforsikringen blev den gamle gård nedbrudt i 1910, jorden frasolgt og den vestligste del blev udstykket til statshusmandsbrug (ejendommene Ryvejen 60-70). En lille del af stuehuset blev genopført som maskinhus på Haarby Hedegaard, hvor det står endnu. Siimgaarden ca Sognefoged Jens Nielsen og hustru Kirsten Marie Pedersen 2 Siim er et gammelt ord for mose 372

13 Ca I midten af billedet en trelænget gård Hårbyvej 37. Her lå tidligere de gamle Siimgaarde. Bygningen med det trekantede tag nord for vejen er det gamle vandværk på Vesterbjerg. Vejen var endnu ikke omlagt, i dag går Ryvejen nord om Vesterbjerg. Marken i forgrunden er nuværende Siimtoften Haarby Hedegaard ca Bindingsværkshuset er en del af det gamle stuehus fra Siimgaarden, som blev flyttet og genopført som maskinhus. På billedet er det kontrolassistenten, der slædes videre til næste gård med sin kontrolkasse. Ydelseskontrollen skulle foretages både morgen og aften. Det var derfor almindeligt, at kontrolassistenten overnattede på gården, og at gårdmanden sørgede for transport. 373

14 Vandværket Hårby Ved enden af stikvejen fra Hårbyvej ligger vandværkets to boringer, på det tidligere Vesterbjerg læs mere herom under Andelsbevægelsen Hårbyvej 40 er stuehuset fra en af de gamle gårde, der blev solgt fra, da gården Marienlund blev flyttet ud til Ryvejen 37. Fattighuset Hårbyvej 49 var Veng kommunes fattighus, som kommunen overtog i 1902 og solgte igen Et fattighus omtales allerede i 1850 i pastoratets fattigprotokol, men her er der intet anført om ejerskabet eller placeringen. Kommunen kan derfor forud for købet have lejet huset af ejeren eller lejet et andet hus i byen, hvilket var ret almindeligt. Læs mere om fattighusene i artiklen om Omsorg og forsorg, hvor der også er et billede af huset. Hårby ny skole Ejendommen på Hårbyvej nr. 47 var skole indtil 1954, da Veng Fælleskole blev bygget. Læs mere under Hårbys skoler. Haarbygaard Lige i krydset, hvor Hårbyvej udmunder i Ryvejen, ligger Haarbygaard lidt tilbagetrukket med fodermesterhuset ved indkørslen ud mod Ryvej. Gården blev genopbygget efter branden i 1938, hvor både den og Haarby Nedergaard brændte. Over døren til det gamle stuehus stod, som det var skik fra gammel tid: O Gud! Giv Lykke og Velsignelse i dette Hus og naadelig bevare Ild og Lys. Opbygt 1837 af John Jensen og Trine Sørens Datter. De gode ønsker for gården gik således ikke i opfyldelse: den brændte. Læs om branden senere i artiklen. 374

15 Familiebillede fra Haarbygaard ca Personerne er fra venstre: Jens Thomas Jensen (Herdis Friis (Würtz) Nielsens far), John Jensen (udtales Jon), Ane John Jensen, Anton Jensen, tre ukendte, daglejer og piger og yderst til højre forkarl Enevold Thomsen. Hårby mejeri Vi drejer til højre ad Ryvejen, hvor det tidligere Haarby Mejeri ligger på højre side. Læs mere om mejeriets aktive periode fra 1906 til 1970 under Andelsbevægelsen. I det gamle mejeris bygninger finder vi AV ekspeditions Udstyr og Outdoor-butikken, en virksomhed, der både er engros-, detail- og netbutik. Der sælges udstyr til almindeligt friluftsliv, til hæren og redningskorpsene samt til ekspeditioner under ekstreme forhold. Det sidste nye er udlejning af tipi-telte til rigtig mange personer. Autoværksted Ved siden af mejeriet har vi byens autoværksted. Se også omtalen under Hårbyvej 33. Højgaarden Ryvejen 54, ligger på samme sted som ved udskiftningen, men bygningerne er af nyere dato, da gården har været hjemsøgt af flere brande. I dag er det møbler, der fylder bygningerne, da møbelimportfirmaet - Mogens Heins Møbelagentur A/S - har til huse her. Stabelvej 5 Hedegaardslund, en gammel kampestensgård, har som mange andre gårde været et traditionelt landbrug. Men i starten af 1980 erne fik firmaet Dissing Trading A/S til huse i bygningerne. Det er en virksomhed, der har formået at tænke alternativt. 375

16 Under navnet Red Horse forhandler de befæstigelsesprodukter (skruer, nitter, etc.) til både ind- og udland. I årenes løb er virksomheden vokset, så den nu har sprængt rammerne og delvist er flyttet i nybyggede lokaler i erhvervsområdet ved motorvejstilkørslen i Stilling. Men firmaet har stadig sin hovedadresse på Stabelvej. Længere ude På Hårby Mark ligger flere ejendomme, som ikke vil blive omtalt nærmere. Vi vender nu om og bevæger os fra byen til krydset Låsbyvej Ryvejen og passerer på vejen et nyt kvarter - Siimtoften I 1987 blev der bygget 12 rækkehuse på Hedegårdslund - før 1970 Siimtoften af Midtjysk Boligselskab. De fleste af husene er beboet af ældre fra området, der benytter nr. 9 populært kaldet 9 eren - som et mini-dagcenter. I 2000 blev der udstykket yderligere 21 grunde, som hurtigt blev bebygget med parcelhuse. Her har byen i 2007 fået sin egen frisør, Klip-klap. Hårby Forsamlingshus Hvor Skråvejen munder ud i Ryvejen lå Hårby Forsamlingshus fra 1907 til 1973, hvor huset brændte. Det blev besluttet at bruge forsikringspengene som indskud i egnens nye samlingssted: Borgernes Hus. Derfor henlå grunden i nogle år uden bevoksning efter oprydning fra branden. Men i midten af 1980 erne blev den beplantet med økonomisk hjælp fra foreningen Plant et træ. Den selvejende institution Borgernes Hus var i mange år ejer af grunden, men i 2005 overtog kommunen ejerskabet til Borgernes Hus og dermed også til den gamle forsamlingshusgrund. Læs mere om Hårby Forsamlingshus og Borgernes Hus under Andelsbevægelsen. Mindestenen I vejkrydset Låsbyvej/Ryvejen kan man ikke undgå at lægge mærke til den lille mindelund med en stor sten. Stenen er rejst over folketingsmanden Peder Thomsen Nielsen. Læs mere om ham under Haarby Nedergaard. 376

17 Ryvejen 55 og 60 Hårby I krydset mellem Låsbyvej og Ryvejen praktiserede en dyrlæge indtil først i 1970 erne i det røde hus, Ryvejen 55. Overfor på Ryvejen 60 er der et autoværksted. Men mellem disse to huse har der indtil 1964 ligget endnu et hus, her boede distriktsjordemoderen. Jordemoderhuset i Hårby Af Erna Bachmann - Egnsarkivets årsskrift 2005 lettere omskrevet. Indtil midten af 1960 erne var det almindeligt, at de fleste fødsler foregik i hjemmet. Jordemoderen bistod ved fødslerne sammen med en barselshjælper, der ofte var en nabokone eller et familiemedlem. Familielægen blev tilkaldt, når jordemoderen skønnede, at fødslen var nært forstående, eller ved vanskeligheder i forbindelse med fødslen. Fødsel på sygehus eller på fødeklinik skete i de tilfælde, hvor der på forhånd kunne forudses vanskeligheder, eller hvor de sociale forhold betingede indlæggelse. Amtet var opdelt i distrikter, hvortil der var tilknyttet en jordemoder. I den gamle Veng kommune havde amtet opført huset i Hårby til distriktsjordemoderen. Her boede hun med sin familie, og kundekredsen var kvinderne i det, der senere blev betegnet som Vestegnen i Hørning kommune. Huset er for længst revet ned (1964), men det lå med indgang fra Låsbyvej og indkørsel fra Ryvejen i krydset mellem Låsbyvej og Ryvejen, omtrent hvor Ryvejen 55 i dag har deres drivhus. Huset var ejet af amtet og var tjenestebolig for distriktsjordemoderen indtil 1963, hvor distriktsgrænserne ændredes, og jordemoderen forflyttedes til Stilling. Den første distriksjordemoder var Karoline Friis Nielsen. Hendes mand Jens Peter Nielsen var tømrer og ligkistesnedker, og han havde bygget sig et tømrerværksted bag huset. Karoline Friis Nielsen var jordemoder fra starten af århundredet og indtil sin død i Der fortælles om hende en lille sjov historie fra 1925, hvor en vordende far havde hentet Fru Friis til en fødsel i Jeksen. Undervejs skulle de samle hans mor op på Ryvejen, hun skulle være barselshjælper og med hjem. Jordemoderen ventede i vognen, men uheldigvis gik hesten frem, hvorved agestolen vippede tilbage, så jordemoderen gik bagover med benene i vejret. Hun kom intet til ved uheldet, men familien har moret sig meget over den lille episode siden. Distriktsjordemoder Bodil Oldenborg afløste Karoline Friis Nielsen, da hun døde. Bodil Oldenborg karakteriseres som en fingernem og hjælpsom dame, der gerne gav venner og bekendte en håndsrækning med praktiske ting som f.eks. ombetrækning af møbler. Om hende fortælles det: En nat i december 1960 blev jordemoderen kaldt til en fødsel i Søballe. Der var snestorm og vanskeligt fremkommelige veje, så hun kørte fast ved Veng Fællesskole. Her bankede hun skoleinspektør Søgaard op, men inden han var helt vågen og kommet ned, havde hun selv gravet sig fri af snedriverne. Søgaard fortalte dagen efter, at han havde drømt, at jordemoderen havde vækket ham. Men det var altså ikke en drøm. Og barnet var født, da hun nåede frem til Søballe. 377

18 Ishuset Hårby Rundt om på landevejene skød små beskedne ishuse op, forløberne for vor tids moderne kiosker. Udvalget var beskedent: is og sodavand og lidt chokolade. En sådan iskiosk var der på Låsbyvej 93. Kløvergården, Skråvejen Haarby Nedergaard blev udflyttet efter branden i 1938 og fik nyt navn: Kløvergården. Læs om gården under Haarby Nedergaard Hårby Savværk Mellem skolen og Kløvergården kommer vi forbi det gamle savværk, som i mange år var byens største arbejdsplads med over 30 ansatte. I 1900 købte tømrermester Jørgen Christian Jørgensen denne grund i Hårby, hvor han samtidig med tømrervirksomhed begyndte at drive savværk. Forretningen gik i arv til sønnen Erhardt Jørgensen, der havde uddannelse både som tømrer og ingeniør. Savværket voksede sig større, der blev tørret og forarbejdet tømmer fortrinsvis fra de lokale skove, men også importerede træsorter, til kunder i både ind- og udland. Erhardt Jørgensen var en driftig og initiativrig mand, hvilket kunne mærkes på firmaet så vel som i hele lokalområdet. Han var en af foregangsmændene ved opførelsen af Borgernes Hus. Her havde han som tilsynsførende - sammen med arkitekt Bent Meyer ansvaret for at koordinere de forskellige håndværkere og den frivillige arbejdskraft. Samtidig var han manden, der via sine kontakter kunne skaffe huset gode tilbud på materialer, så byggeriet kunne udføres til en rimelig pris. Ejendommen er stadig i familiens eje. En gårds historie Af Vibe Roepstorff og Ester Huusmann I 1935 kunne man i Skanderborg Amtsavis finde en artikelserie på fem artikler Af en Gaards Historie, skrevet af overretssagfører Chr. Holtet, Skanderborg. Disse artikler giver et dejligt tidsbillede af livet på egnen gennem denne periode, hvorfor vi vil gengive dem her i en lettere forkortet udgave. Matr. Nr. 5 i Haarby, der i over 250 år har været i samme slægts eje Hvad de gamle folianter og gulnede pergamenter kan fortælle om hine fjerne dage. En gammel gård har sin historie lige så fuldt som byen og sognet. De store gårdes historie kendes i hovedtræk og ofte helt tilbage til middelalderen. Om de fleste almindelige bøndergårde vides kun lidet eller intet, ikke mindst fordi der har været for lidt interesse for at bevare de gamle dokumenter, der tidligere i ikke ganske ringe tal lå i hængeskabenes skuffer. 378

19 I det følgende skal gives et par blade af en gårds historie, nemlig gården matr. nr. 5 i Hårby, Veng sogn (Haarby Nedergaard, senere Kløvergården). Den første besidder af gården, der kendes, er Christen Andersen født Han blev ifølge kirkebogen begravet 1753, den 6. Julii i sit Alders 76. Aar 14 Uger og 1 Dag. Hvornår han har fået fæstebrev på gården, vides ikke, men det har været nogle få år efter Hans hustru, Kirsten Rasmusdatter, var født 1695, og hun blev begravet 1755 i sit Alders 61 Aar, 23 Uger, - I ægteskabet var en søn: Anders Christensen født 1733, der blev næste besidder af gården. Han var altså en ung mand, da forældrene døde. Formentlig på grund af sin unge alder sad han i nogle år på gården uden nogen egentlig fæsteadkomst, men omsider fik han på ryttersessionen i Skanderborg i 1767 udstedt kongeligt fæstebrev på den halve Gaard i Haarbye, som hans Fader Chresten Andersen tilliige med Moderen er fradød. Fæstebrevet, der endnu eksisterer og er udstedt på kongens vegne af amtmand Woyda og I. E. von Falsen (formentlig regimentschefen), er ret kortfattet, men det oplyser dog bl.a., at gårdens hartkorn da var 3 tdr. 2 skpr. 2 fdr. ½ alb., at i indfæstning betaltes 9 rdl., at bygningerne består af 30 fag, at besætningen består af 6 bæster, 3 køer, 4 ungnød, og at der er Vogn, Ploug, Harve og Behøv. Nutiden vil forbavses over det store antal heste og det ringe antal køer. Dertil er imidlertid at bemærke, at det lå nær for en rytterbonde, selv om han ikke selv red for gården, at have mange heste, og dernæst, at datidens tunge, klodsede redskaber fordrede megen trækkraft. For hjulploven var 4 heste almindeligvis nødvendig. Smøreksport væsentlig kun til Norge kendtes kun i nærheden af større søkøbstæder, og salg til småkøbstæder, f.eks. Skanderborg, betød ikke meget, da borgerne næsten alle som én havde en ko eller flere. Der holdtes derfor kun de få køer, der var fornøden til at forsyne gården selv med mælk og smør. Christen Christensen født Anders Christensens datter Kathrine Andersdatter blev gift med Christen Christensen, der var født i Høver, og i en del år havde været ladefoged på Sophiendal. Enkefru Woyda giver ham fæstebrev i 1791, og dette med tilhørende taxationsforretning giver en hel del oplysninger om gården, som den da var. Den består af 3 længer. Stuehuset, der er 14 fag langt og må have ligget i nord, er af godt egebindingsværk og tildels egetræ i overtømmer, bjælker, rammer og spændtræer. De 10 fag er indrettet til beboelse og 4 fag er bryggers. Der er lergulve, fyrreloft over beboelsesrummene samt et halvt loft over bryggerset, hvis øvrige del formentlig, hvad der ofte var tilfældet, enten ganske havde været uden loft eller har haft et loft af rafter og overtørv. Den venstre længe består af 19 fag egebindingsværk. Deraf anvendes 14 fag til stald og fæhus og 3 fag til vognskur. Formentlig sammenbygget i vinkel er der en længe i gårdens søndre side, som også er 17 fag, og hvoraf 16 fag anvendes til loeog ladehus og et fag til port og indkørsel. Endelig er der til den østre ende af denne 379

20 længe tilbygget 3 fag halvtage, der anvendes til svinehus. Der er altså nu 48 fag bygninger, og Anders Christensen, der kun modtog 30 fag, må have bygget et hus mere. Af disse tre længer står stuehus og ladelænge endnu (i 1935), om end noget ombyggede og forlængede. En del af bygningerne og tømmeret stammer sikkert fra før Endelig ligger der på toften uden for gårdens bygninger et lille hus, der anvendes til aftægtshus. Medens gårdens øvrige bygninger betegnes som gode og så godt som mangelfri, betegnes dettes tilstand som mådelig, og man får heller ikke noget godt indtryk deraf, når det nærmere beskrives som bestående af kun 4 fag med kun énkarm vinduer og kun loft over 2 fag. Man skal dog ikke altid tage aftægtsboligernes ringe tilstand alt for højtidelig, idet forholdet jo dog i de fleste tilfælde var det, at aftægtsfolkene dagen igennem spiste hos og opholdt sig hos de unge og kun brugte aftægtsboligen til sovested og privat tilflugtssted, hvis der kom en mindre kurre på tråden. Der er endnu 6 heste på gården, men i anledning af, at et par af disse er ret gamle, udtales det, at 4 bæster er tilstrækkeligt til gårdens drift og til besørgelse af herskabsrejser. Af høveder er der 3 gode unge køer, 2 kvier, 2 toårs stude-nød og 2 kalve. Der er 10 gode får, hvorimod antallet af svin ikke nævnes. Af inventarium nævnes 1 beslagen Vogn med Tilbehør, 1 Træevogn med Skau, 1 do., ringere, 1 Ploug med behørig Jærn og Drættøj, ½ Jærn Harve og 1 ½ Træ do. Med Behør. Hvad fæsteren skal svare af gården, er ikke overvældende. Han skal betale præcise og i rette Tider til min (enkefru Woyda s) Foged alle kongelige og andre Skatter, reelle og personelle, samt betale hvert års Mortens Dag som landgilde 9 rdl. 5 mark 12 skill. Derudover skal han årlig forrette 2de skovninger med heste, vogne og fornøden mandskab og endelig forrette 2de lange Rejser med kiørsel. Det springer i øjnene, at der ingen indfæstning svares, og at der intet er nævnt om hovdage spanddage og gangdage og ej heller noget om afløsning derfor, hvilket sidste på denne tid mange steder var sket efter overenskomst mellem herskab og bønder. Forklaringen er formentlig denne, at medens de fornævnte ydelser var de, der svaredes almindeligt af denne og lignende gårde i Haarby, har Sophiendals tidligere ladefoged fået den favør, at han i det væsentlige er blevet befriet for hovpligt. En anden mere, eller mindre kær byrde, måtte han derimod påtage sig, og det var at svare aftægt til sine svigerforældre. Herskabet, der øjensynligt ville have indseende med, at dets gamle fæstere ikke skulle lide nød, når de opgav fæstet, betingede sig at approbere aftægtskontragten, og denne, der er affattet af forvalter Risom, Sophiendal og eksisterer endnu, sikrer også de gamle rigeligt efter datidens forhold. Af denne kontrakt, der kaster en del lys over, hvad der da var i et bondehjem, og for resten også viser, at gamle Anders Christensen har siddet ganske godt ved det, skal gengives det væsentligste. Kontrakten begynder med at beskrive, at Anders Christensen efter fælles venners råd og i forventning af vores høye Herskab nådigst Approbation overlader svigersønnen ikke alene gården med sit fulde behør og besætning, men også alt indbo, eftersom hans anden svigersøn, 380

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Nr. 43- Persillekræmmeren - 2007

Nr. 43- Persillekræmmeren - 2007 Nr. 43- Persillekræmmeren - 2007 Digteren H. C. Andersen skrev i 1854: Hist, hvor vejen slår en bugt, ligger der et hus så smukt. Væggene lidt skæve stå, ruderne er ganske små, osv. "Stensballehus" Verslinjerne

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Generation X Ane nr. 1386/1387

Generation X Ane nr. 1386/1387 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Lauridts Lauridtsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Uthersen & Anna Nielsdatter Ane nr. 2772/2773 Lauridts Lauridtsen

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN Thorsager bymidte omkring 1905, forsamlingshuet til venstre, bag det præstegården. Til højre Kr. Jacobsens gård. Thorsager hovedgade ca. 1905, købmandsgården til

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Udarbejdet første gang i anledning af Alfred Nielsens 80 års fødselsdag den 1. oktober 1989 af Mikael Horn 2 reviderede udgave, nov. 2007 Tolsager

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Luftfoto af Ølsted fra 1954. Markeringerne og tallene referere til bygningerne som er beskrevet i teksten.

Luftfoto af Ølsted fra 1954. Markeringerne og tallene referere til bygningerne som er beskrevet i teksten. Ølsteds tilblivelse Navnets oprindelse er uvis, men der kan være sket en sproglig nedslidning fra Oldsted eller Oldensted. Det sidste navn virker meget sandsynligt, jfr. betegnelserne Skovbjergvej og Skovhaver,

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

K Y N D B Y P O S T E N

K Y N D B Y P O S T E N K Y N D B Y P O S T E N Skt. Hans på Klokkerbakken Bylauget har igen i år indhentet tilladelse af Flemming Andersen til, at afholde Sankt Hans bål på Klokkerbakken. Vi forsøger at gentage successen fra

Læs mere

"Lindevang" Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. "Lindevang"

Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe - Slægtsgården Lindevang er beliggende på Bolteskovvej 4 - en hyggelig snoet vej i Gestelev. - Lindevangs beboere kan føres helt tilbage til 1764. Det var Rasmus Knudsen og Ingeborg

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867.

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867. Ane 10. Hans Chr. Johansen Skrædder. Født 26. maj 1867 Død 1. januar 1930, 62 år gammel Ane 11. Abeline Dorthea Andersen Jordemoder Født 19. okt. 1864 Død 12. maj 1946, 81 år gammel Hans Chr. Johansen

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3020/3021

Generation XI Ane nr. 3020/3021 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Tuesen og Maren -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Thue Hansen &? -datter Ane nr. 6040/6041 Hans Tuesen og Maren -datter

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Ernst Månson Født i København Kom til Thyregod og blev plejesøn ved sin mor søster. Kom op på ejendommen Kollemorten vej 91 som dreng og blev karl og senere bestyrer

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Mosegårdsvej 4 Pilehøj

Mosegårdsvej 4 Pilehøj Mosegårdsvej 4 Pilehøj Matrikelnummer Matr.nr. 16 Grønholt by, Grønholt sogn, huslod, ved udskiftningen nr 4, 4 skp. Bevokset med underskov, Matr.rn.12 Grønholt by, Grønholt sogn er på 3.9642m2 Matr.nr.

Læs mere

Generation X Ane nr. 1496/1497

Generation X Ane nr. 1496/1497 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Jespersen og Karen -datter Bruun 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jesper Nielsen & Anna -datter Ane nr. 2992/2993 Jeppe Jespersen

Læs mere

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Byen er nævnt første gang ifølge Trap i 1513-33 dengang som Harrebølle, senere fra 1536 som Haarbølle. Skolen i Hårbølle. Skolen er en gammel Rytterskole, bygget

Læs mere

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Peder Sørensen / Anne M. Pedersdatter Jesper Olsen & Maren

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Forord Dette dokument er udarbejdet af Georg Brandt Christensen, Ørnebakken 47, 2840 Holte. Hjemmeside: www.igbc.dk. På denne web kan man også se en stamtavle

Læs mere

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Matrikelnummer: Matr.nr. 8 a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård. Matr.nr. 8g blev frasolgt i 1887. Matr.nr. 8a er på 311599 m2, heraf vej 6368

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Nielsen og Maren Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Jespersen & Ludze Pedersdatter Hans Frendesen & Karen Jensdtr.

Læs mere

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG HØRHAVEGÅRDEN HAR BÅDE FUNGERET SOM BOLIG FOR SKOVFOGEDEN OG SOM AVLSGÅRD, HVORFOR DER KAN FINDES FÆLLES TRÆK MED BÅDE SKOFVOGEDBOLIGEN OG BONDEHUSET. I FØLGENDE AFSNIT UNDERSØGES

Læs mere

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V.

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. Den 20. juni 2005 var vi to fra arkivet, der var på besøg hos brødrene Henry og Gunnar Olesen. Vi blev vist rundt

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere