Hårby. Foto: Ole Nissen. Hårby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hårby. Foto: Ole Nissen. Hårby"

Transkript

1 Foto: Ole Nissen Hårby Af Vibe Roepstorff og Ester Huusmann Byens navn stammer muligvis fra det gamle mandsnavn Hår eller Harde, og byen nævnes allerede i nogle skøder i Senere har en kilde angivet byens navn til Hørby og antyder, at navnet skyldes et hedensk gudevi et hørg. Men trods uenighed om oprindelsen af navnet er det en gammel by, selv om der i dag ikke er noget synligt bevaret fra middelalderen. Hårby blev udskiftet i På det tidspunkt hørte byen under Sophiendal gods i Veng ejet af geheimeråd og amtmand von Woyda s enke Anne Sophie Adeler. Udskiftningen blev foretaget som en stjerneudskiftning, da jorden var tilstrækkelig ensartet og byens beliggenhed indbød til det. Delingen kan spores den dag i dag trods senere mageskifter og udstykninger. På daværende tidspunkt bestod byen af 10 gårde med 3 tdr. 2 skp. 2 fc. samt 2 gårde på hver det halve. Hver gård havde et tilhørende gadehus og enkefru Woyda ejede et stuehus. Derudover ejede byen i fællesskab tre stuehuse, et skolehus samt et smedehus. Husantallet er blevet øget lidt hen ad vejen, men først mellem og igen i år 2000 voksede byen anseeligt med bebyggelsen omkring Siimtoften. Navnet 361

2 Siim er et gammelt ord for mose, og på gamle kort kan man da også se, at stedet er markeret som et vådt område. I 2007 ændrede Hårby status fra bebyggelse til by, idet indbyggertallet overgik det magiske tal 200 med hele 21 personer. Først i 1970 erne blev der dannet et oplysningsudvalg, som fik etableret gadelys inde i byen. Næsten hver husstand bidrog til etableringen med 500 kr. Enkelte var imod og syntes, at nu havde man undværet lyset gennem mange århundreder, så kunne man også fortsat undvære det. 1. Haarby Nedergaard 2. Hårbygaard, Ryvejen Hedegaardslund, Stabelvej 5 4. Højgaarden, Ryvejen Enggaarden, Ryvejen 39c 6. Marienlund, Ryvejen Bakkegaarden, Vestermarken Christinelyst, Vestermarken Søndergaarden, Låsbyvej Vestergaarden, Hårbyvej Siimgaardene, Hårbyvej Siimgaardene 13. Smeden, anno Skolen, Hårbyvej 32 På de gamle udskiftningskort ligner vejnettet omkring Hårby ikke det, vi kender fra nyere tid, men der er også sket flere vejomlægninger gennem tiden. 362

3 Vi mener at vide, at Låsbyvej i dens næsten nuværende udseende er blevet anlagt omkring Inde i selve byen er i 1930 erne og 1950 erne lavet flere større vejreguleringer. Bygaden nuværende Hårbyvej gik mellem Christinelyst og nr. 18. Ved omlægningen blev der et hus mindre, da det lå på den nuværende vejføring. Vejen mod Mesing er blevet lagt om fra at have gået mellem husene cirka overfor vejen til vandværket til den nuværende Vestermarken. Brugsbakken har, som nogen stadig husker, været ret stejl. Ved foden af bakken slog vejen et sving med smedjen på den ene side og skolen på den anden og fortsatte med Siimgaardenes nye gård (Hårbyvej 37) på venstre hånd og Vesterbjerg (Ryvejen 41, 43 og 45) på højre hånd. Vejen fortsatte over det nuværende vandværk og mundede ud i Skråvejen. Omlægningen i slutningen af 1950 erne bestod i udjævning af Brugsbakken, videreførsel af Hårbyvej til T-krydset med Ryvejen samt gennemskæring og udjævning af Vesterbjerg til Ryvejens nuværende forløb. Samtidig med vejomlægningen skete der en ommatrikulering af den byjord, der dels blev tilovers ved reguleringen, dels hidtil havde været fælleseje. Således blev jorden ved gadekæret tilskødet brugsen, og den tidligere vej mellem skolen og fattighuset blev tilskødet skolen. Landbrug og erhverv i Hårby Oprindeligt var landbruget det største erhverv i Hårby, hvor man var selvforsynende med næsten alt. Dog ved vi, at der allerede før udskiftningen boede en smed i et hus ejet af hele byen. Ret hurtigt begyndte man at handle med jorden, skov- og udlodder blev solgt fra, eller jorden blev delt blandt flere arvinger. Der blev bygget nye gårde på de frasolgte jordlodder, og på den måde begyndte udflytningen fra byen. Derfor ligger der i dag ejendomme spredt på hele ejerlavet. I 2008 er den største del af ejendommene deltidsbrug med et lille jordtilliggende, hvor man har nogle heste, mens hovedindtægten kommer fra andre erhverv. De ejendomme, hvor man lever af landbruget, bliver drevet med søer, slagtesvin og/- eller planteavl. Der er ingen malkekøer tilbage, de sidste blev solgt for få år siden. Historien fortæller, at der har været en del forskellige håndværkere i byen. Fra nyere tid kender vi en del til, hvor de har boet, det gennemgår vi efterfølgende: 363

4 Kløvergård Vandværket Hårbygård Højgård Mejeriet gadekær Nyt udstykningsområde Brugsen Bakkegården Søndergården Christinelyst Hårby anno 2005 siden da er Brugsen nedbrudt og fem huse bygget på grunden 364

5 Slagtehus Hårby På Den Grønne Vej har vi Hårby Slagtehus i en nedlagt landbrugsejendom, der i 1986 et ombygget til et moderne slagteri. Der slagtes ugentligt i gennemsnit 35 stk. kvæg, 100 svin, 40 lam samt 2 heste. Slagteriet har egen butik i Skanderborg og leverer også mad ud af huset til fester og andre sammenkomster. Der er beskæftiget 32 personer, hvoraf de 19 er slagtere. Produkthandel Vi fortsætter til Hårbyvej 5 på hjørnet af Den Grønne Vej, hvor der fra midten af 1970 erne til sidst i 1990 erne var produkthandel. Den store hal blev flyttet hertil i 1980 fra Hårbyvej 10B. Hårby Skov Inde i skoven på den modsatte side ligger et par ældre ejendomme på skovstykker, der er solgt fra som nogle af de første udstykninger fra de gamle gårde inde i byen. Hegnsfabrik På Hårbyvej 10B er der fra 1962 til midt i 1980 erne blevet fremstillet og opsat raftehegn til både kommunale og private virksomheder. Foruden hegnsproduktion var der planteskole på stedet. Murer Hårbyvej 12, en af byens mange murere boede her i 1980 erne.. Søndergården Følger vi vejen ind mod byen ser man Søndergården på venstre hånd, (Låsbyvej 58). Gården er udflyttet fra Hårbyvej 15, hvor det gamle bindingsværkshus er den sidste bygning fra den gamle gård. Gården drives med planteavl. Vognmanden Vognmand Oluf Kristensen startede i 1920 erne som slagter med butik på Hårbyvej 40. I 1938 ophørte slagterforretningen, og han etablerede sig som vognmand med blandt andet afhentning af varer til brugserne kolonial, brændsel, foderstoffer med mere. Man kunne for et beskedent beløb få kørelejlighed med lastbilen, når den skulle hente varer i Århus eller Skanderborg. I 1950 købte han Hårbyvej nr. 18, der i 1916 var udstykket fra Søndergården. I 1963 overgik firmaet til sønnerne. Samtidig blev navnet til Brdr. Kristensen, der herefter kørte med grise, kreaturer, foderstoffer og gødning. Om vinteren desuden snerydning og grusning. Firmaet ophørte i

6 Ca Oluf Kristensen, Hårby var af og til chauffør for kromanden i Jeksen, her foran dennes Ford. Christinelyst Gården Christinelyst, Vestermarken 11, er en slægtsgård, der indtil for få år siden blev drevet med malkekvæg. De ældste bygninger er fra Gården, på daværende tidspunkt ejet af Anders Jensen, brændte den 5. december 1883, hvor der var følgende artikel i Skanderborg Amts avis: Ildebranden i Haarby i torsdags omfattede, efter hvad vi erfare, foruden Anders Jensens og Jens Jensens gaarde tillige et sammenbygget hus, der tilhørte to smaamænd, hvis navne ere Søren Ernstsen og Niels Ditlev. Ilden opstod i et udhus til A. Jensens gaard, tæt ved laden, og da man mærkede røg, slog luen ved dørens åbning straks vedkommende i møde. Fra A. Jensens gaard forplantede ilden sig hurtigt til nabogaarden og derpå til det omtalte hus. Af A. Jensens kreaturer indebrændte 14 malkekøer, 3 stk. ungkvæg, 6 kalve, 11 faar og 4 svin samt en tyr. Hestene, 5 i tal, og en tyr reddedes. Ogsaa hele avlen brændte, mens en del af indboet reddedes, væsentlig fordi ilden sidst fik fat i stuehuset, idet vinden bar noget fra dette. Omtrent samtlige avlsredskaber og alle vognene indebrændte. Gaardens bygninger var saa godt som nye, mens den nedbrændte nabogaard kun havde ældre bindingsværkshuse. A. Jensen havde sin gaards bygninger assu- 366

7 reret for kr. i Landbygningernes Brandforsikring og løsøret m.m. for kr. i DR. Winthers Brandkasse. I Jens Jensens gaard, hvis bygninger ligeledes nedbrændte til grunden, indebrændte ogsaa hele avlen og et par maskiner til avlsbrug samt alle vognene. Derimod reddedes baade kreaturer og det væsentligste af indboet Bygningerne var assureret i Landbygningernes Brandforsikring for kr., avlen m.m. i brandforsikringen Jylland. Ogsaa det nedbrændte, sammenbyggede hus var assureret i Landbygningernes Brandforsikring, efter forlydende for kr., medens indboet, hvoraf alt indebrændte med undtagelse af sengeklæderne, var forsikret i den Wintherske Brandkasse for nok 800 kr. Hvorledes ilden i det hele taget er opstået, derom vides intet. En hos Anders Jensen tjenende pige blev i forgaards eftermiddag anholdt paa brandstedet for et mindre tyveri og førtes hertil arresten, hvor hun hensidder endnu; men hvem der har paasat ilden, det skal endnu ikke kunne siges. Man har ingen bestemt mistænkt. Pigen blev siden frikendt. Bakkegårdens Biavlscenter Bakkegården, der blev opført i stedet for den tidligere omtalte nedbrændte nabogård, er beliggende midt i byen ved vejen til Mesing. Her boede sognefogeden gennem en årrække, og gården blev da drevet traditionelt med dyrehold og planteavl. I dag er der stadig dyrehold, men af en mere utraditionel art, nemlig bier. Fotos: Poul Erik Sørensen 367

8 Bakkegårdens Biavlscenter blev etableret i 1982 med salg af materialer til biavlere. Gården startede med ca. 150 bifamilier, der nu er steget til omkring 500 familier. Der produceres honning, som sælges fra gårdens butik. For 10 år siden overtog firmaet en vokstavlefabrik, så der også er nok at lave i vintermånederne. Gennem de sidste 20 år er der drevet et omfattende avlsprogram for at få fredelige og yderige dronninger. Dette avlsarbejde har medført så stort et salg af dronninger til både ind- og udland, at beskæftigelsen i sommermånederne er sikret for de 2-3 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere foruden ejeren og hans hustru. Karetmagerens hus Hårbyvej 20 har tidligere været byens karetmagerværksted, der også havde en stor produktion af smørdritler til mejeriet. En af byens daglige begivenheder var, når karetmageren med sin lille vogn kørte dagens produktion ned ad Brugsbakken til mejeriet, gerne efterfulgt af byens drenge. Senere flyttede der en Syerske ind i huset. Hun bestyrede også Posthuset herfra, fra midt i 1940érne til det blev nedlagt i midten af 1960érne Frysehuset Ved siden af nr. 22, lå det tidligere frysehus. Det var et fælleshus for byen, opført i 1958 og nedlagt i 1970, da hjemmefryserne holdt sit indtog. Derefter blev frysehuset sammenbygget med nr. 22 og er i dag dette hus garage. 368

9 Gadekæret Hårby Midt i byen har vi gadekæret. Nr Gadekæret var tidligere lavvandet og brostensbelagt, og bønderne kørte deres vogne direkte ud i vandet, når de blev stawrassig. 1 På det tilstødende areal eksercerede rytterdistriktets soldater. Ved gadeomlægningen i 1930 erne blev det gamle gadekær gravet dybere, og vandarealet blev indskrænket. Nu var det ikke længere et gadekær, men en branddam. Et relativt lille dybt hul, der selv i strenge vintre ikke frøs til. Nyt brandslukningsudstyr har overflødiggjort disse gamle branddamme. Brugsen, som ejede matriklen, overlod i 1990 erne brugsretten til beboerforeningen, der med tilskud fra den landsdækkende landsbypulje retablerede vandhullet, dybden blev reduceret og vandspejlet mere end fordoblet. Beboerforeningen vedligeholder arealet. Der er opstillet borde og bænke, som kan benyttes af byens folk, men også af cykelfolket, da cykelruten Århus-Ry går lige forbi stedet. Hårby Brugsforening. Overfor i nr. 25 lå fra Hårby Brugsforening. Den måtte som så mange andre landsbybutikker bukke under for konkurrencen fra de større byers supermarkeder. På grunden er der nu bygget fem villaer. Læs mere om Brugsen under En egn og dens brugser. Telefoncentral, lillebilvognmand og murer På Hårbyvej 27 har der været telefoncentral fra 1917 til den blev sammenlagt med centralen i Foerlev i Der blev også drevet selvstændig murerforretning og fra midten af 1920 erne tillige taxaforretning, da ejeren var så heldig at vinde den store 1 Dialekt: Løs i sammenføjningerne 369

10 gevinst i landbrugslotteriet. Gevinsten var på kr., et formidabelt beløb dengang. Hans hovederhverv var dog stadig som murermester. Sok-skrædderen Mellem Hårbyvej 27 og 29, hvor nu Siimtoften munder ud i Hårbyvej, lå tidligere et lille stråtækt hus. Her boede skrædderen, kaldet Sok-skrædderen. Ældre folk i byen husker ham stadig, men ikke for det gode. Han blev nemlig i hjemmene brugt som bussemand for børnene. Pas på, Sok-skrædderen kommer efter dig, var truslen. Man kunne gennem vinduerne se ham sidde på bordet i skrædderstilling. Øgenavne var almindelige, så han huskes kun på sit øgenavn, ingen husker hans døbenavn. Huset var af bindingsværk og meget gammelt. Det er formentlig fjernet i 1930 erne. Træskomanden Christian Andersen boede i nr. 29 fra 1918 indtil Han var desuden spillemand til både folkedans og lejlighedsfester, ydermere var han medlem af Silkeborg Byorkester. Hans musikalitet gik videre til hans datter Ingrid, der hele livet boede sammen med ham i huset. Hun var i mere end 40 år organist ved Veng og Mesing kirker. Træskoværkstedet kan i dag ses på Gl. Ry Træskomuseum, og den omfangsrige samling af spillemandsnoder blev efter hans død videregivet til Rebild Spillemandsmuseum. Hårby første skole Hårbyvej 32 er endnu et af byens meget gamle huse. Her var byens første skole fra 1785 til Læs mere under Hårbys skoler. Smedje, automekaniker og posthus På Hårbyvej 33 havde smeden både bolig og værksted. Da den sidste smed Thorvald Haudrum døde omkring 1970, blev værkstedet på Hårbyvej overtaget af en ung mand, der etablerede automekanikerværksted, mens konen drev frisørsalon. Pladsen var imidlertid for trang, så han byggede nyt værksted ved siden af mejeriet på Ryvejen. Tidligere har der også været posthus på adressen. Der blev oprettet brevsamlingssted i Haarby pr. Skanderborg i 1883, det blev nedlagt I 1943 blev der oprettet et postindleveringssted, som fra 1946 igen blev til et brevsamlingssted, for endelig at blive nedlagt i slutningen af Brevsamlingsstedet og posthuset har imidlertid i årenes løb skiftevis været på flere adresser i byen Hårbyvej 20, 27, 47 og 33 - læreren har blandt andet haft det som et bijob. 370

11 1915 postvognen ved Haarby skole 371

12 I baggrunden skolen inden der blev bygget kvist på Hårbyvej 37 Ind ad stikvejen til venstre finder vi Hårbyvej 37. Det er en ældre moderniseret ejendom, bygget i Her lå tidligere Siimgaardene 2, to gårde der var sammenbygget - tvillingegårde. I 1884 blev den ene Siimgaard delt mellem to søskende, på udlodden blev bygget en ny gård, der fik navnet Haarby Hedegaard. I 1898 blev tvillingegårdene til én gård ved giftermål mellem enkefolk. Ifølge brandforsikringen blev den gamle gård nedbrudt i 1910, jorden frasolgt og den vestligste del blev udstykket til statshusmandsbrug (ejendommene Ryvejen 60-70). En lille del af stuehuset blev genopført som maskinhus på Haarby Hedegaard, hvor det står endnu. Siimgaarden ca Sognefoged Jens Nielsen og hustru Kirsten Marie Pedersen 2 Siim er et gammelt ord for mose 372

13 Ca I midten af billedet en trelænget gård Hårbyvej 37. Her lå tidligere de gamle Siimgaarde. Bygningen med det trekantede tag nord for vejen er det gamle vandværk på Vesterbjerg. Vejen var endnu ikke omlagt, i dag går Ryvejen nord om Vesterbjerg. Marken i forgrunden er nuværende Siimtoften Haarby Hedegaard ca Bindingsværkshuset er en del af det gamle stuehus fra Siimgaarden, som blev flyttet og genopført som maskinhus. På billedet er det kontrolassistenten, der slædes videre til næste gård med sin kontrolkasse. Ydelseskontrollen skulle foretages både morgen og aften. Det var derfor almindeligt, at kontrolassistenten overnattede på gården, og at gårdmanden sørgede for transport. 373

14 Vandværket Hårby Ved enden af stikvejen fra Hårbyvej ligger vandværkets to boringer, på det tidligere Vesterbjerg læs mere herom under Andelsbevægelsen Hårbyvej 40 er stuehuset fra en af de gamle gårde, der blev solgt fra, da gården Marienlund blev flyttet ud til Ryvejen 37. Fattighuset Hårbyvej 49 var Veng kommunes fattighus, som kommunen overtog i 1902 og solgte igen Et fattighus omtales allerede i 1850 i pastoratets fattigprotokol, men her er der intet anført om ejerskabet eller placeringen. Kommunen kan derfor forud for købet have lejet huset af ejeren eller lejet et andet hus i byen, hvilket var ret almindeligt. Læs mere om fattighusene i artiklen om Omsorg og forsorg, hvor der også er et billede af huset. Hårby ny skole Ejendommen på Hårbyvej nr. 47 var skole indtil 1954, da Veng Fælleskole blev bygget. Læs mere under Hårbys skoler. Haarbygaard Lige i krydset, hvor Hårbyvej udmunder i Ryvejen, ligger Haarbygaard lidt tilbagetrukket med fodermesterhuset ved indkørslen ud mod Ryvej. Gården blev genopbygget efter branden i 1938, hvor både den og Haarby Nedergaard brændte. Over døren til det gamle stuehus stod, som det var skik fra gammel tid: O Gud! Giv Lykke og Velsignelse i dette Hus og naadelig bevare Ild og Lys. Opbygt 1837 af John Jensen og Trine Sørens Datter. De gode ønsker for gården gik således ikke i opfyldelse: den brændte. Læs om branden senere i artiklen. 374

15 Familiebillede fra Haarbygaard ca Personerne er fra venstre: Jens Thomas Jensen (Herdis Friis (Würtz) Nielsens far), John Jensen (udtales Jon), Ane John Jensen, Anton Jensen, tre ukendte, daglejer og piger og yderst til højre forkarl Enevold Thomsen. Hårby mejeri Vi drejer til højre ad Ryvejen, hvor det tidligere Haarby Mejeri ligger på højre side. Læs mere om mejeriets aktive periode fra 1906 til 1970 under Andelsbevægelsen. I det gamle mejeris bygninger finder vi AV ekspeditions Udstyr og Outdoor-butikken, en virksomhed, der både er engros-, detail- og netbutik. Der sælges udstyr til almindeligt friluftsliv, til hæren og redningskorpsene samt til ekspeditioner under ekstreme forhold. Det sidste nye er udlejning af tipi-telte til rigtig mange personer. Autoværksted Ved siden af mejeriet har vi byens autoværksted. Se også omtalen under Hårbyvej 33. Højgaarden Ryvejen 54, ligger på samme sted som ved udskiftningen, men bygningerne er af nyere dato, da gården har været hjemsøgt af flere brande. I dag er det møbler, der fylder bygningerne, da møbelimportfirmaet - Mogens Heins Møbelagentur A/S - har til huse her. Stabelvej 5 Hedegaardslund, en gammel kampestensgård, har som mange andre gårde været et traditionelt landbrug. Men i starten af 1980 erne fik firmaet Dissing Trading A/S til huse i bygningerne. Det er en virksomhed, der har formået at tænke alternativt. 375

16 Under navnet Red Horse forhandler de befæstigelsesprodukter (skruer, nitter, etc.) til både ind- og udland. I årenes løb er virksomheden vokset, så den nu har sprængt rammerne og delvist er flyttet i nybyggede lokaler i erhvervsområdet ved motorvejstilkørslen i Stilling. Men firmaet har stadig sin hovedadresse på Stabelvej. Længere ude På Hårby Mark ligger flere ejendomme, som ikke vil blive omtalt nærmere. Vi vender nu om og bevæger os fra byen til krydset Låsbyvej Ryvejen og passerer på vejen et nyt kvarter - Siimtoften I 1987 blev der bygget 12 rækkehuse på Hedegårdslund - før 1970 Siimtoften af Midtjysk Boligselskab. De fleste af husene er beboet af ældre fra området, der benytter nr. 9 populært kaldet 9 eren - som et mini-dagcenter. I 2000 blev der udstykket yderligere 21 grunde, som hurtigt blev bebygget med parcelhuse. Her har byen i 2007 fået sin egen frisør, Klip-klap. Hårby Forsamlingshus Hvor Skråvejen munder ud i Ryvejen lå Hårby Forsamlingshus fra 1907 til 1973, hvor huset brændte. Det blev besluttet at bruge forsikringspengene som indskud i egnens nye samlingssted: Borgernes Hus. Derfor henlå grunden i nogle år uden bevoksning efter oprydning fra branden. Men i midten af 1980 erne blev den beplantet med økonomisk hjælp fra foreningen Plant et træ. Den selvejende institution Borgernes Hus var i mange år ejer af grunden, men i 2005 overtog kommunen ejerskabet til Borgernes Hus og dermed også til den gamle forsamlingshusgrund. Læs mere om Hårby Forsamlingshus og Borgernes Hus under Andelsbevægelsen. Mindestenen I vejkrydset Låsbyvej/Ryvejen kan man ikke undgå at lægge mærke til den lille mindelund med en stor sten. Stenen er rejst over folketingsmanden Peder Thomsen Nielsen. Læs mere om ham under Haarby Nedergaard. 376

17 Ryvejen 55 og 60 Hårby I krydset mellem Låsbyvej og Ryvejen praktiserede en dyrlæge indtil først i 1970 erne i det røde hus, Ryvejen 55. Overfor på Ryvejen 60 er der et autoværksted. Men mellem disse to huse har der indtil 1964 ligget endnu et hus, her boede distriktsjordemoderen. Jordemoderhuset i Hårby Af Erna Bachmann - Egnsarkivets årsskrift 2005 lettere omskrevet. Indtil midten af 1960 erne var det almindeligt, at de fleste fødsler foregik i hjemmet. Jordemoderen bistod ved fødslerne sammen med en barselshjælper, der ofte var en nabokone eller et familiemedlem. Familielægen blev tilkaldt, når jordemoderen skønnede, at fødslen var nært forstående, eller ved vanskeligheder i forbindelse med fødslen. Fødsel på sygehus eller på fødeklinik skete i de tilfælde, hvor der på forhånd kunne forudses vanskeligheder, eller hvor de sociale forhold betingede indlæggelse. Amtet var opdelt i distrikter, hvortil der var tilknyttet en jordemoder. I den gamle Veng kommune havde amtet opført huset i Hårby til distriktsjordemoderen. Her boede hun med sin familie, og kundekredsen var kvinderne i det, der senere blev betegnet som Vestegnen i Hørning kommune. Huset er for længst revet ned (1964), men det lå med indgang fra Låsbyvej og indkørsel fra Ryvejen i krydset mellem Låsbyvej og Ryvejen, omtrent hvor Ryvejen 55 i dag har deres drivhus. Huset var ejet af amtet og var tjenestebolig for distriktsjordemoderen indtil 1963, hvor distriktsgrænserne ændredes, og jordemoderen forflyttedes til Stilling. Den første distriksjordemoder var Karoline Friis Nielsen. Hendes mand Jens Peter Nielsen var tømrer og ligkistesnedker, og han havde bygget sig et tømrerværksted bag huset. Karoline Friis Nielsen var jordemoder fra starten af århundredet og indtil sin død i Der fortælles om hende en lille sjov historie fra 1925, hvor en vordende far havde hentet Fru Friis til en fødsel i Jeksen. Undervejs skulle de samle hans mor op på Ryvejen, hun skulle være barselshjælper og med hjem. Jordemoderen ventede i vognen, men uheldigvis gik hesten frem, hvorved agestolen vippede tilbage, så jordemoderen gik bagover med benene i vejret. Hun kom intet til ved uheldet, men familien har moret sig meget over den lille episode siden. Distriktsjordemoder Bodil Oldenborg afløste Karoline Friis Nielsen, da hun døde. Bodil Oldenborg karakteriseres som en fingernem og hjælpsom dame, der gerne gav venner og bekendte en håndsrækning med praktiske ting som f.eks. ombetrækning af møbler. Om hende fortælles det: En nat i december 1960 blev jordemoderen kaldt til en fødsel i Søballe. Der var snestorm og vanskeligt fremkommelige veje, så hun kørte fast ved Veng Fællesskole. Her bankede hun skoleinspektør Søgaard op, men inden han var helt vågen og kommet ned, havde hun selv gravet sig fri af snedriverne. Søgaard fortalte dagen efter, at han havde drømt, at jordemoderen havde vækket ham. Men det var altså ikke en drøm. Og barnet var født, da hun nåede frem til Søballe. 377

18 Ishuset Hårby Rundt om på landevejene skød små beskedne ishuse op, forløberne for vor tids moderne kiosker. Udvalget var beskedent: is og sodavand og lidt chokolade. En sådan iskiosk var der på Låsbyvej 93. Kløvergården, Skråvejen Haarby Nedergaard blev udflyttet efter branden i 1938 og fik nyt navn: Kløvergården. Læs om gården under Haarby Nedergaard Hårby Savværk Mellem skolen og Kløvergården kommer vi forbi det gamle savværk, som i mange år var byens største arbejdsplads med over 30 ansatte. I 1900 købte tømrermester Jørgen Christian Jørgensen denne grund i Hårby, hvor han samtidig med tømrervirksomhed begyndte at drive savværk. Forretningen gik i arv til sønnen Erhardt Jørgensen, der havde uddannelse både som tømrer og ingeniør. Savværket voksede sig større, der blev tørret og forarbejdet tømmer fortrinsvis fra de lokale skove, men også importerede træsorter, til kunder i både ind- og udland. Erhardt Jørgensen var en driftig og initiativrig mand, hvilket kunne mærkes på firmaet så vel som i hele lokalområdet. Han var en af foregangsmændene ved opførelsen af Borgernes Hus. Her havde han som tilsynsførende - sammen med arkitekt Bent Meyer ansvaret for at koordinere de forskellige håndværkere og den frivillige arbejdskraft. Samtidig var han manden, der via sine kontakter kunne skaffe huset gode tilbud på materialer, så byggeriet kunne udføres til en rimelig pris. Ejendommen er stadig i familiens eje. En gårds historie Af Vibe Roepstorff og Ester Huusmann I 1935 kunne man i Skanderborg Amtsavis finde en artikelserie på fem artikler Af en Gaards Historie, skrevet af overretssagfører Chr. Holtet, Skanderborg. Disse artikler giver et dejligt tidsbillede af livet på egnen gennem denne periode, hvorfor vi vil gengive dem her i en lettere forkortet udgave. Matr. Nr. 5 i Haarby, der i over 250 år har været i samme slægts eje Hvad de gamle folianter og gulnede pergamenter kan fortælle om hine fjerne dage. En gammel gård har sin historie lige så fuldt som byen og sognet. De store gårdes historie kendes i hovedtræk og ofte helt tilbage til middelalderen. Om de fleste almindelige bøndergårde vides kun lidet eller intet, ikke mindst fordi der har været for lidt interesse for at bevare de gamle dokumenter, der tidligere i ikke ganske ringe tal lå i hængeskabenes skuffer. 378

19 I det følgende skal gives et par blade af en gårds historie, nemlig gården matr. nr. 5 i Hårby, Veng sogn (Haarby Nedergaard, senere Kløvergården). Den første besidder af gården, der kendes, er Christen Andersen født Han blev ifølge kirkebogen begravet 1753, den 6. Julii i sit Alders 76. Aar 14 Uger og 1 Dag. Hvornår han har fået fæstebrev på gården, vides ikke, men det har været nogle få år efter Hans hustru, Kirsten Rasmusdatter, var født 1695, og hun blev begravet 1755 i sit Alders 61 Aar, 23 Uger, - I ægteskabet var en søn: Anders Christensen født 1733, der blev næste besidder af gården. Han var altså en ung mand, da forældrene døde. Formentlig på grund af sin unge alder sad han i nogle år på gården uden nogen egentlig fæsteadkomst, men omsider fik han på ryttersessionen i Skanderborg i 1767 udstedt kongeligt fæstebrev på den halve Gaard i Haarbye, som hans Fader Chresten Andersen tilliige med Moderen er fradød. Fæstebrevet, der endnu eksisterer og er udstedt på kongens vegne af amtmand Woyda og I. E. von Falsen (formentlig regimentschefen), er ret kortfattet, men det oplyser dog bl.a., at gårdens hartkorn da var 3 tdr. 2 skpr. 2 fdr. ½ alb., at i indfæstning betaltes 9 rdl., at bygningerne består af 30 fag, at besætningen består af 6 bæster, 3 køer, 4 ungnød, og at der er Vogn, Ploug, Harve og Behøv. Nutiden vil forbavses over det store antal heste og det ringe antal køer. Dertil er imidlertid at bemærke, at det lå nær for en rytterbonde, selv om han ikke selv red for gården, at have mange heste, og dernæst, at datidens tunge, klodsede redskaber fordrede megen trækkraft. For hjulploven var 4 heste almindeligvis nødvendig. Smøreksport væsentlig kun til Norge kendtes kun i nærheden af større søkøbstæder, og salg til småkøbstæder, f.eks. Skanderborg, betød ikke meget, da borgerne næsten alle som én havde en ko eller flere. Der holdtes derfor kun de få køer, der var fornøden til at forsyne gården selv med mælk og smør. Christen Christensen født Anders Christensens datter Kathrine Andersdatter blev gift med Christen Christensen, der var født i Høver, og i en del år havde været ladefoged på Sophiendal. Enkefru Woyda giver ham fæstebrev i 1791, og dette med tilhørende taxationsforretning giver en hel del oplysninger om gården, som den da var. Den består af 3 længer. Stuehuset, der er 14 fag langt og må have ligget i nord, er af godt egebindingsværk og tildels egetræ i overtømmer, bjælker, rammer og spændtræer. De 10 fag er indrettet til beboelse og 4 fag er bryggers. Der er lergulve, fyrreloft over beboelsesrummene samt et halvt loft over bryggerset, hvis øvrige del formentlig, hvad der ofte var tilfældet, enten ganske havde været uden loft eller har haft et loft af rafter og overtørv. Den venstre længe består af 19 fag egebindingsværk. Deraf anvendes 14 fag til stald og fæhus og 3 fag til vognskur. Formentlig sammenbygget i vinkel er der en længe i gårdens søndre side, som også er 17 fag, og hvoraf 16 fag anvendes til loeog ladehus og et fag til port og indkørsel. Endelig er der til den østre ende af denne 379

20 længe tilbygget 3 fag halvtage, der anvendes til svinehus. Der er altså nu 48 fag bygninger, og Anders Christensen, der kun modtog 30 fag, må have bygget et hus mere. Af disse tre længer står stuehus og ladelænge endnu (i 1935), om end noget ombyggede og forlængede. En del af bygningerne og tømmeret stammer sikkert fra før Endelig ligger der på toften uden for gårdens bygninger et lille hus, der anvendes til aftægtshus. Medens gårdens øvrige bygninger betegnes som gode og så godt som mangelfri, betegnes dettes tilstand som mådelig, og man får heller ikke noget godt indtryk deraf, når det nærmere beskrives som bestående af kun 4 fag med kun énkarm vinduer og kun loft over 2 fag. Man skal dog ikke altid tage aftægtsboligernes ringe tilstand alt for højtidelig, idet forholdet jo dog i de fleste tilfælde var det, at aftægtsfolkene dagen igennem spiste hos og opholdt sig hos de unge og kun brugte aftægtsboligen til sovested og privat tilflugtssted, hvis der kom en mindre kurre på tråden. Der er endnu 6 heste på gården, men i anledning af, at et par af disse er ret gamle, udtales det, at 4 bæster er tilstrækkeligt til gårdens drift og til besørgelse af herskabsrejser. Af høveder er der 3 gode unge køer, 2 kvier, 2 toårs stude-nød og 2 kalve. Der er 10 gode får, hvorimod antallet af svin ikke nævnes. Af inventarium nævnes 1 beslagen Vogn med Tilbehør, 1 Træevogn med Skau, 1 do., ringere, 1 Ploug med behørig Jærn og Drættøj, ½ Jærn Harve og 1 ½ Træ do. Med Behør. Hvad fæsteren skal svare af gården, er ikke overvældende. Han skal betale præcise og i rette Tider til min (enkefru Woyda s) Foged alle kongelige og andre Skatter, reelle og personelle, samt betale hvert års Mortens Dag som landgilde 9 rdl. 5 mark 12 skill. Derudover skal han årlig forrette 2de skovninger med heste, vogne og fornøden mandskab og endelig forrette 2de lange Rejser med kiørsel. Det springer i øjnene, at der ingen indfæstning svares, og at der intet er nævnt om hovdage spanddage og gangdage og ej heller noget om afløsning derfor, hvilket sidste på denne tid mange steder var sket efter overenskomst mellem herskab og bønder. Forklaringen er formentlig denne, at medens de fornævnte ydelser var de, der svaredes almindeligt af denne og lignende gårde i Haarby, har Sophiendals tidligere ladefoged fået den favør, at han i det væsentlige er blevet befriet for hovpligt. En anden mere, eller mindre kær byrde, måtte han derimod påtage sig, og det var at svare aftægt til sine svigerforældre. Herskabet, der øjensynligt ville have indseende med, at dets gamle fæstere ikke skulle lide nød, når de opgav fæstet, betingede sig at approbere aftægtskontragten, og denne, der er affattet af forvalter Risom, Sophiendal og eksisterer endnu, sikrer også de gamle rigeligt efter datidens forhold. Af denne kontrakt, der kaster en del lys over, hvad der da var i et bondehjem, og for resten også viser, at gamle Anders Christensen har siddet ganske godt ved det, skal gengives det væsentligste. Kontrakten begynder med at beskrive, at Anders Christensen efter fælles venners råd og i forventning af vores høye Herskab nådigst Approbation overlader svigersønnen ikke alene gården med sit fulde behør og besætning, men også alt indbo, eftersom hans anden svigersøn, 380

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Weitemeyers Kilde 2011:2. Emnerne for foreningens efterårsarrangementer. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde 2011:2. Emnerne for foreningens efterårsarrangementer. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Emnerne for foreningens efterårsarrangementer Vognserup, ca. 1945 N.V.E., ca. 1940 2011:2 Svinninge Lokalhistoriske Arkivs årskalender

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Om arvefæste og landboreformer

Om arvefæste og landboreformer 25. marts 2013 Om arvefæste og landboreformer - lidt landbohistorie i Solrøds 5 landsbyer Af Bent Hartvig Petersen Aktualiseret af en aflevering til Solrød Kommunes Lokalarkiv af en større samling dokumenter

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle.

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Skifte Forrætning Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Anno 1803 den 13 de Julii Indfandt sig Forvalter Møller fra Moltkenborg og medførende 2 de Mænd, nemlig Anders Rasmussen og Hans

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s Tre Huse Nu skal et jo ikke være kamp og heltedåd det hele og efter et hårdt

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Ejendommen har gennem flere generationer været ejet af samme slægt og var engang den største gård i Skivum, men er senere blevet udstykket. Den

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Vejlebakkens Vandværk!

Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakken er en forholdsvis ny bebyggelse, som opstod i begyndelsen af 60erne. det var en privat udstykning som blev foretaget af Katrine Pedersen også kaldet Bibbi. Fordi det

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Stilling Søgård Fra udskiftningen i 1781 til nedlæggelse af landbruget i 1981

Stilling Søgård Fra udskiftningen i 1781 til nedlæggelse af landbruget i 1981 Stilling Søgård Fra udskiftningen i 1781 til nedlæggelse af landbruget i 1981 I 1781 fandt udskiftningen sted i Stilling. Indtil da havde bønderne små lodder hist og her i sognet, og de havde skullet være

Læs mere

Murer Murerske og håndbræt

Murer Murerske og håndbræt Murer Murerske og håndbræt Som ved andre håndværk var arbejdsopgaverne fordelt mellem mændene på en murerarbejdsplads: De faglærte svende udførte selve arbejdet med at lægge stenene. De brugte murerskeen

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

HØNG GYMNASIUM 1913-2015

HØNG GYMNASIUM 1913-2015 HØNG GYMNASIUM 1913-2015 Historien bag Høng Gymnasium Høng Gymnasium og HF-kursus har sine rødder i den danske folkehøjskole, og det bestræbes i hverdagen at dette kan mærkes i skolens liv og holdning.

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev

Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev Det var skiftedag i Skyum for nu næsten 200 år siden. For udover udskiftningen af jorder og parceller blev i løbet

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy

Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy Vandretur i Nim I 2011 beskrev jeg en vandretur i Nim til Brædstrup Hjemstavnsforenings års skrift, hvor jeg fortæller om de ting der har været, og lidt historie om disse ting. Jeg har valgt at gemme det

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere