Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd"

Transkript

1 Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne.

2 kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed Erling Johansen Ernst Jensen Henry Schou Madsen Jens Borup Pedersen Joan Prahl Skovgaard Jonna Nielsen Lene Grønning Marianne Munk Kofoed Michael Glimberg Mogens D. Pedersen Olav Berntsen Sanja P. Larsen Tomas Nielsen

3 kl. 15:00 Side 3 af 27 åbent møde Indholdsfortegnelse: 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen 2 Status på aktiviteter og projekter 3 Plan for særlige virksomhedsrettede initiativer i Forslag til aktiviteter og projekter 5 Mødeplan Valg af repræsentant til bestyrelsen for Bornholms Akademi 7 Status på ledighedslængde - personer med risiko for at miste dagpengeretten - opfølgning 8 Dialog med Det regionale Beskæftigelsesråd 9 Beskæftigelsesplan Statistikker 11 Orientering om virksomhedspraktik 12 Orientering fra Jobcenter Bornholm 13 Orientering fra formanden 14 Orientering fra Beskæftigelsesudvalget 15 Orientering fra Det regionale Beskæftigelsesråd 16 Orientering fra Bornholms Vækstforum 17 Eventuelt

4 kl. 15:00 Side 4 af 27 Åbent møde 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen G Fraværende Med afbud fra Jonna Nielsen, Marianne Munk Kofoed, Joan Prahl Skovgaard og Sanja Larsen. Erling Johansen, Lene Grønning, Tomas Nielsen og Ejnar Toft Kofoed. Bemærkninger til dagsordenen Ingen.

5 kl. 15:00 Side 5 af 27 Åbent punkt 2 Status på aktiviteter og projekter G beslutter. Der foreligger statusopgørelse over forbruget af bevillingen i år pr. 26. november Sekretariatet indstiller til drøftelse og godkendelse af status. smøde den 18. december 2012: Godkendt. Sagsfremstilling I mødet den 9. oktober 2012 bevilgedes kr til afholdelse af et fyraftensmøde om jobrotation, voksenlærlinge og ungeindsatsen den 22. november Dette møde måtte desværre aflyses på grund af for få tilmeldte til arrangementet. Den i mødet den 9. oktober 2012 bevilgede foranalyse af model for kompetenceudvikling af ufaglærte med kr planlægges igangsat i december. Der planlægges afholdt et social-lægeligt fyraftensmøde 10. januar 2013 med generel drøftelse og information. Økonomiske konsekvenser Der foreligger regnskab over forbruget i år pr. 26. november 2012 på i alt kr , der er foretaget dispositioner for kr , og med et ikke disponeret restbeløb på kr Der kan maximalt overføres 25 % af årets bevilling, svarende til kr til næste år. Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse I mødet den 20. november 2007 besluttede LBR, at man ønsker forelagt status på projekterne med uddybning af effekten af aktiviteterne. Bilag til 18. december Regnskab over forbruget pr. 26. november 2012

6 kl. 15:00 Side 6 af 27 Åbent punkt 3 Plan for særlige virksomhedsrettede initiativer i P beslutter. Beskæftigelsesministeren har udmeldt indsatsområder for anvendelsen af tilskuddene til de lokale beskæftigelsesråd i Fordelingen af bevillingen for 2013 foreligger endnu ikke. LBR skal inden for de overordnede rammer i beskæftigelsesplanen, udarbejder en plan for hvilke initiativer der påtænkes gennemført i det kommende år med henblik på at styrke den virksomhedsrettede indsats. Sekretariatet indstiller til drøftelse med henblik på forelæggelse af den endelige plan og budget til godkendelse i næste møde. den 9. oktober 2012: Det er drøftet, at der er mulighed for LBR medlemmerne kan sende forslag til aktiviteter med økonomi ind til næste møde. Endelig plan og budget godkendes på næste møde. Sekretariatet indstiller plan og budget til godkendelse. smøde den 18. december 2012: Godkendt. Sagsfremstilling I forhold til den årlige bevilling til de lokale beskæftigelsesråd for 2013 har beskæftigelsesministeren udmeldt følgende indsatsområder som rådene opfordres til at lægge til grund for anvendelsen af tilskuddet: at de lokale beskæftigelsesråd understøtter indsatser over for udsatte grupper på arbejdsmarkedet, så flere via en virksomhedsrettet indsats kan få reetableret kontakten til arbejdsmarkedet, og dermed forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.

7 kl. 15:00 Side 7 af 27 at de lokale beskæftigelsesråd understøtter en forstærket virksomhedsrettet indsats over for de dagpengemodtagere, der frem mod sommeren risikerer at opbruge retten til dagpenge I beskæftigelsesplanen skal indgå det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, jf. 47, stk. 4, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LBR s plan for særlige virksomhedsrettede initiativer skal være vedlagt beskæftigelsesplanen senest ved offentliggørelsen af beskæftigelsesplanen senest den 31. januar Der foreligger forslag til plan for særlige virksomhedsrettet initiativer i Økonomiske konsekvenser Den foreløbige fordeling af den samlede statslige bevilling for 2013 på 102,3 mio. kr. foreligger. Heraf udgør bevillingen af tilskud til LBR-Bornholm kr Der foreligger forslag til budget for 2013 på baggrund af det udmeldte tilskudsbeløb og det udarbejdede forslag til plan for særlige virksomhedsrettet initiativer i Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Ifølge 47, stk. 2 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats er det bestemt, at de lokale beskæftigelsesråd, inden for de overordnede rammer i beskæftigelsesplanen, udarbejder en plan for hvilke initiativer der påtænkes gennemført i det kommende år med henblik på at styrke den virksomhedsrettede indsats. Planen skal sendes til høring hos de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. I LBR s forretningsorden er der tilsvarende bestemmelser i 3. Ifølge forretningsordenens 4, stk. 4 skal den årlige plan for hvordan den virksomhedsrettede indsats kan understøttes lokalt fremlægges for de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen senest med udgangen af oktober måned, således at denne kan indgå inden offentliggørelsen af beskæftigelsesplanen. Bilag til 18. december Forslag til plan for særlige virksomhedsrettede initiativer i Forslag til budget for Foreløbig fordeling af bevilling til lokale beskæftigelsesråd for år Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. oktober Foreløbig udmelding af midler til de lokale beskæftigelsesråd 2013

8 kl. 15:00 Side 8 af 27 Åbent punkt 4 Forslag til aktiviteter og projekter G beslutter. Det regionale Beskæftigelsesråd har opfordret til at fokusere på jobrotation. Det planlagte fyraftensmøde om jobrotation, voksenlærlinge og ungeindsatsen den 22. november 2012 måtte desværre aflyses på grund af for få tilmeldte til arrangementet. Der foreligger til denne dagsorden ikke yderligere forslag til nye aktiviteter og projekter. Sekretariatet indstiller til drøftelse af indsatsen med fokus på jobrotation. smøde den 18. december 2012: Drøftet. Fortsat fokus på initiativer omkring jobrotation. Genoptages. Sagsfremstilling Det Regionale Beskæftigelsesråd opfordrer det lokale Beskæftigelsesråd til aktivt at medvirke i at øge kendskabet til og anvendelsen af jobrotation i såvel private som offentlige virksomheder, og til at afsætte midler til jobcentrets arbejde med jobrotation.

9 kl. 15:00 Side 9 af 27 Åbent punkt 5 Mødeplan A beslutter. Mødeplan Sekretariatet indstiller, at forslaget til mødeplan for 2012 godkendes. smøde den 18. december 2012: Godkendt. Mødet i december søges fremrykket. Sagsfremstilling Forslag til mødeplan for 2012 søges i lighed med de forudgående års mødeplaner lagt til rette med udgangspunkt i de vigtigste terminer i årshjulet, og med nødvendig hensyntagen til den fastlagte mødeplan for Beskæftigelsesudvalget, samt til sekretariatsbetjeningen af begge. LBR-møder tirsdage kl : Formandskabsmøder tirsdage kl.13.00: 29. januar 15. januar 26. marts 12. marts 21. maj 30. april 27. august 6. august 8. oktober 17. september 17. december 26. november

10 kl. 15:00 Side 10 af 27 Åbent punkt 6 Valg af repræsentant til bestyrelsen for Bornholms Akademi A beslutter. Ifølge vedtægterne for Bornholms Akademi udpeger 1 medlem af bestyrelsen. I mødet den 21. juni 2010 blev Tomas Nielsen valgt som bestyrelsesmedlem. Sekretariatet indstiller, at der vælges et bestyrelsesmedlem til Bornholms Akademi. smøde den 18. december 2012: Udsættes.

11 kl. 15:00 Side 11 af 27 Åbent punkt 7 Status på ledighedslængde - personer med risiko for at miste dagpengeretten - opfølgning G beslutter. Emnet har været på dagsordenen for samtlige LBR-møder i år, og der ønskes fortsat opfølgning med konkrete tal møderne. Jobcentret har opgjort antallet af Udfaldstruede, personer omfattet af akutpakken m.m. Sekretariatet indstiller til drøftelse. smøde den 18. december 2012: Fortsat fokus og opfølgning på næste møde. Sagsfremstilling En opgørelse pr. 6. december 2012 viser at 307 personer er omfattet af akutpakken. Det er ikke det samme som det antal, der vil blive udfaldstruet fra 30/12. De 307 personer omfattet af akutpakken fordeler sig således på a-kasser og alder. A-kasser med meget få personer slået sammen: A-kasse I alt < år år år ASE FOA FTF F HK Kristelig Min a-kasse Metal Byggefagene Øvrige I alt

12 kl. 15:00 Side 12 af 27 En anden opgørelse er det antal personer, som p.t. er indberettet med udfald af dagpengeretten. I alt 260 personer er omfattet (søgning i OPERA 7/ ) i perioden 30/ / En hel del vil have haft 4 år på dagpenge allerede, og kan derfor ikke gøre brug af uddannelsesmulighederne. Vi kan ikke søge på a-kasse forhold m.m., men månedligt er tallene: Januar: 66 Februar: 34 Marts: 49 April: 29 Maj: 43 Juni: 19

13 kl. 15:00 Side 13 af 27 Åbent punkt 8 Dialog med Det regionale Beskæftigelsesråd A beslutter. Som tidligere oplyst er det aftalt at dialogmødet med Det regionale Beskæftigelsesråd finder sted i forbindelse med det næste ordinære LBR-møde den 18. december Sekretariatet indstiller til drøftelse af temaer til drøftelse i dialogmødet. den 9. oktober 2012: Følgende temaer blev foreslået: Udfaldstruede, akutpakke, seniorjob, sæsonarbejde i forhold til de nye dagpengeregler. Sekretariatet indstiller til drøftelse og evaluering dialogmødet. smøde den 18. december 2012: God dialog. Sagsfremstilling Der er tradition for at de lokale beskæftigelsesråd og Det regionale Beskæftigelsesråd mødes en gang om året og drøfter aktuelle emner i beskæftigelsespolitikken, samt de udfordringer man står over for. Det regionale Beskæftigelsesråd tilkendegiver at man lægger stor vægt på denne dialog, og man vil for at sikre at der i år bliver plads til drøftelse af de temaer man lokalt er optaget af denne gang gerne mødes med de enkelte LBR er. RBR s møderunde i 2012 foreslås således gennemført på initiativ af de enkelte lokale beskæftigelsesråd. Der lægges således op til drøftelse af temaer der kan indgå i drøftelserne i dialogmødet. Ud over beskæftigelsesplanen og indsatsen i 2013 fremgår af de forudgående dagsordenspunkter en række emner der kunne være relevante at drøfte i dialogmødet. Det er aftalt at dialogmødet med Det regionale Beskæftigelsesråd finder sted i forbindelse med det næste ordinære LBR-møde den 18. december 2012.

14 kl. 15:00 Side 14 af 27 Fra RBR deltager næstformand Leif Elken og regionsdirektør Preben Rasmussen Høj. Bilag til 18. december Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Pressemeddelelse 5. december 2012

15 kl. 15:00 Side 15 af 27 Åbent punkt 9 Beskæftigelsesplan P høres. Beskæftigelsesudvalget beslutter. Ifølge gældende lovgivning skal kommunen som led i planlægningen af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en plan for fremme af beskæftigelsen. Beskæftigelsesudvalget er af kommunalbestyrelsen bemyndiget til at fastlægge de endelige niveauer for ministermålene. Områdechefen for Borgere og Beskæftigelse indstiller, at beskæftigelsesplanen anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse. Beskæftigelsesudvalget den 4. september 2012: Anbefales. Ligeledes anbefales at Beskæftigelsesudvalget bemyndiges til at fastlægge de endelige niveauer for ministermålene. Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. september 2012: Indstillingen anbefales. Kommunalbestyrelsen den 20. september 2012: Indstillingen godkendt. Sekretariatet indstiller, at der afgives supplerende høringssvar. smøde den 18. december 2012: Jobcentrets forslag til målniveauer blev forelagt. Ingen bemærkninger. Sagsfremstilling Beskæftigelsesministeren har i brev af 12. april 2012 udmeldt de nationale beskæftigelsespolitiske mål for 2013.

16 kl. 15:00 Side 16 af mål: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. 2. mål: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. 3. mål: Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. 4. mål: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Det er beskæftigelsesministerens forventning at kommunerne vil være ambitiøse i forhold til de fire udmeldte mål, og indgå i en positiv dialog med beskæftigelsesregionerne om ambitionsniveauet i beskæftigelsesplanen for Ligeledes forventer beskæftigelsesministeren, at jobcentrene inddrager de lokale beskæftigelsesråd i en dialog om beskæftigelsesindsatsen for Jobcenter Bornholm har i forhold til de af ministeren udmeldte mål i Beskæftigelsesplan 2013 opstillet nedenstående konkrete og målbare mål for beskæftigelsesindsatsen i 2013: Unge uden uddannelse på offentlig forsørgelse: Der er ikke opsat et målniveau da der endnu ikke foreligger data for dette mål. Stigning af personer på førtidspension: Mindre antal indstillinger til førtidspension Udgangspunkt: December 2011 var tilgangen 163 personer Mål: December 2013 forventes tilgange at være 153 personer Svarende til et fald på 6 % Langtidsledighed: Fald i langtidsledighed Udgangspunkt december personer Mål december personer Estimat: Teknisk fremskrivning ,9 % tillæg indsats 4,1 % i alt et fald på 12 % Den virksomhedsrettede indsats: Grad af virksomhedsanvendelse Jobcenter Bornholm vil øge andelen af anvendte Bornholmske virksomheder i virksomhedsindsatsen. Udgangspunkt: 25 % af de bornholmske virksomheder. Mål: % af de bornholmske virksomheder. Følges ved statistik på jobindsats. Jobcenter Bornholm vil øge antallet af aftaler med virksomheder omkring partnerskaber/virksomhedscentre. Jobcenter Bornholm vil styrke samarbejdet med de bornholmske virksomheder.

17 kl. 15:00 Side 17 af 27 Metode. Spørgeskemaundersøgelse. Ud over de af ministeren udmeldte beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål er yderligere opstillet nedenstående lokale mål: Unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år i matchgruppe 2: a) sammentænke støttekontaktperson-/mentorområdet b) tilpasse den forebyggende indsats med sideløbede beskæftigelsesrettede tilbud Sygedagpengeindsats: Mindre antal sygedagpengesager med varighed under 13 uger. Udgangspunkt: December sygedagpengeforløb. Mål: December sygedagpengeforløb. Svarende til et fald på 18 %. Økonomiske konsekvenser - Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Udkast til beskæftigelsesplan skal senest den 22. juni sendes til beskæftigelsesregionen, der senest den 31. august sender sine bemærkninger tilbage til kommunen. Udkast til beskæftigelsesplan skal senest den 1. juli sendes i høring hos LBR, der afgiver høringssvar i sit møde den 28. august. I mødet den 28. august 2012 har afgivet følgende høringssvar: finder, at der i Beskæftigelsesplan for 2013 generelt er lagt op til ambitiøse mål for beskæftigelsesindsatsen. finder at beskæftigelsesplanen medtager de relevante mål, og giver gode beskrivelser af de strategier for beskæftigelsesindsatsen der sættes i værk for at nå målene. lægger vægt på, at der generelt fortsat er fokus på kompetenceudvikling og uddannelse for ufaglærte ledige, langtidsledige og for personer der har vanskeligt ved at opnå og fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. konstaterer med tilfredshed, at der i strategien for den virksomhedsrettede indsats fokuseres på styrkelse af indsatsen for opkvalificering af de ledige, og at der sikres et præcist match mellem de lediges kompetencer og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Særlig for så vidt angår indsatsen for gruppen af unge under 30 år lægger Det lokale Beskæftigelsesråd stor vægt på styrket indsats. Man skal derfor opfordre til, at målet bliver fastlagt på et meget ambitiøst niveau, der i sammenhæng med en fokuseret samlet indsats kan bringe flest mulige i ungegruppen i beskæftigelse eller uddannelse.

18 kl. 15:00 Side 18 af 27 Handicaprådet har i sit møde den 7. august 2012 haft Beskæftigelsesplan 2013 i høring, og har taget planen til efterretning. Beskæftigelsesplanen for 2013 skal godkendes af kommunalbestyrelsen senest i mødet den 11. oktober. I løbet af 4. kvartal drøfter beskæftigelsesregionen og jobcentret kommunens endelige resultatmål for indsatsen i Senest 31. januar 2013 fastlægges niveauerne for ministermålene endeligt i kommunen. den 18. december 2012: I mødet vil jobcentret forelægge de forslag til fastlæggelse af de endelige niveauer for ministermålene, der vil blive indstillet godkendt i Beskæftigelsesudvalgets møde den 8. januar 2013.

19 kl. 15:00 Side 19 af 27 Åbent punkt 10 Statistikker P orienteres. Der bliver løbende udsendt ledighedsstatistikker fra Jobcenter Bornholm. Fra beskæftigelsesregionen foreligger løbende en række omfattende statistiske rapporter og resultatopgørelser over beskæftigelsesindsatsen samt rettidigheden i indsatsen. Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. smøde den 18. december 2012: Taget til efterretning. Sagsfremstilling Senest er udsendt pressemeddelelse og ledighedstal for oktober Der foreligger månedsoverblik over status for beskæftigelsesindsatsen, og kvartalsrapport over beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 3. kvartal. Der ud over foreligger opgørelser over udviklingen i bruttoledighed, arbejdskraftreserve og langtidsledighed, og udviklingen i korttidsledighed og overgang fra arbejdskraftreserve til sygedagpenge. Hertil kommer de løbende opdaterede informationer der kan findes på jobindsats.dk Bilag til 18. december Månedsoverblik. Status for beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. Aktiv indsats. Oktober Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark 3. kvartal 2012, BRH&S december 2012

20 kl. 15:00 Side 20 af 27 Åbent punkt 11 Orientering om virksomhedspraktik G orienteres. Efter aktivbekendtgørelsens 54 skal jobcentret underrette LBR om anvendelsen af virksomhedspraktik. Tilsvarende anbefaler beskæftigelsesregionen, at LBR underrettes om etablering af virksomhedscentre Underretningen til LBR om anvendelsen af virksomhedspraktik, og aftaler om oprettelse af virksomhedscentre bliver forelagt i hvert møde. Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. smøde den 18. december 2012: Taget til efterretning. Forespørgsel om liste over løntilskudspladser. Sagsfremstilling Virksomhedscentre pr. 27. september 2012 Pladser til rådighed Bornholms Frie Idrætsskole 2 Bornholms Idrætsområder 2 Bornholms plejehjem og centre 2 Bryghuset Svaneke 1 DEVIKA 5 Ejvind Nielsen 2 Frie Midgården vuggestue og børnehave 2 Fugato 3 Grennessminde 6 Inhouse 2 Jensen Denmark 2 Netto 6 Politisk og Administrativt Sekretariat 1 RKR service 9 SHELL 4 SuperBrugsen Aakirkeby 4 I alt 53

21 kl. 15:00 Side 21 af 27 Bilag til 18. december Liste over aktive virksomhedspraktikker pr. 3. december 2012

22 kl. 15:00 Side 22 af 27 Åbent punkt 12 Orientering fra Jobcenter Bornholm I orienteres. a. UTA b. Akutjob c. Finansloven på beskæftigelsesområdet d. Reform af førtidspension og fleksjob Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. smøde den 18. december 2012: Taget til efterretning. Bilag til 18. december Akutjob i BRK 2. Aftale om finansloven for Aftaletekst ungepakke 4. Aftaletekst uddannelsespulje

23 kl. 15:00 Side 23 af 27 Åbent punkt 13 Orientering fra formanden I orienteres. Af øvrige indkomne projektforslag foreligger ansøgning af 4. december 2012 fra De Universelle To om kr ,50 til at opstarte, afprøve og afslutte en ny metode via et testforløb jobskabelse og genplacering via E-learningsmetoden. Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. smøde den 18. december 2012: Taget til efterretning.

24 kl. 15:00 Side 24 af 27 Åbent punkt 14 Orientering fra Beskæftigelsesudvalget I orienteres. Henry Schou Madsen er formand for Beskæftigelsesudvalget. e. Andre tiltag for udfaldstruede dagpengemodtagere f. Rummelige arbejdspladser, status 2012 Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. smøde den 18. december 2012: Taget til efterretning. Bilag til 18. december Andre tiltag for udfaldstruede dagpengemodtagere 2. Rummelige arbejdspladser, status 2012

25 kl. 15:00 Side 25 af 27 Åbent møde 15 Orientering fra Det regionale Beskæftigelsesråd I orienteres. Ernst Jensen er Bornholms Vækstforums observatør i RBR. Det sidste møde var 3. december, og næste møde er den 11. marts Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. smøde den 18. december 2012: Taget til efterretning. Ekstraordinært møde den 14. januar 2013.

26 kl. 15:00 Side 26 af 27 Åbent møde 16 Orientering fra Bornholms Vækstforum I orienteres. Jonna Nielsen er LBR s observatør i Bornholms Vækstforum. Sidste møde var den 26. november, og næste møde er den 15. april Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. smøde den 18. december 2012: Intet.

27 kl. 15:00 Side 27 af 27 Åbent møde 17 Eventuelt I orienteres. Eventuelt smøde den 18. december 2012: Glædelig jul og godt nytår!

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Referat Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 : Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm,

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus, Benny Leth Jørgensen, Flemming Laursen, Lene Schrøder, Søren Vanting, Erik Ole Olesen, Lone Dybdahl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 1. juni 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 12. november 2014 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 1, Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 47 Aktivitets- og økonomiopfølgning 3. kvartal 2013 3 48 Driftslofter

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 21. februar 2012

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 21. februar 2012 Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 8.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 23. august kl. 16.30-18.00

Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 23. august kl. 16.30-18.00 Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 23. august kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard -afbud Viceborgmester Jesper Würtzen mødte LO Næstformand Karen

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Solveig Christensen, Rita Andreasen, Lisa Pihl, Kenneth Hüttel, Jørgen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 10-09-2008 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Henny Jacobsen, Poul Larsen, Brian Rasmussen,

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtema

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere