Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR"

Transkript

1 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende den tildelte statslige bevilling. heha65 Odsherred

2 Side 2 Indhold Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred (LBR) - handleplan & rammebudget Det statslige tilskud og retningslinjerne for anvendelsen af tilskuddet... 3 Det Lokale Beskæftigelsesråds bemærkninger til Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesministerens udmelding for anvendelse af tilskuddet i Reformer... 5 Reformen af førtidspension og fleksjob... 5 Udspillet til Ungepakke... 5 Udvikling og tilpasning af jobcentrets indsats... 5 LBR-handleplan Konferencer, temadag og dialog... 8 Bilag 2: Samlet oversigt over mål i Beskæftigelsesplanen 2013 for Odsherred... 9

3 Side 3 Udkast Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred (LBR) - handleplan & rammebudget 2013 Det lokale Beskæftigelsesråd har til formål at overvåge kommunens beskæftigelsesindsats, og rådgive om, hvordan indsatsen kan styrkes. LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats og anvende den statslige bevilling. Dette er Handleplan 2013 for Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred. Planen afstikker de overordnede rammer for den beskæftigelsesindsats LBR prioriterer at støtte op omkring i Det statslige tilskud og retningslinjerne for anvendelsen af tilskuddet LBR modtager årligt et statstilskud til at understøtte den lokale beskæftigelsesindsats økonomisk via virksomhedsrettede projekter og aktiviteter. Statstilskuddet danner grundlag for det rammebudget, der er udarbejdet og vedlagt handleplanen (Bilag 1). Formålet med statstilskuddet til LBR er, at der iværksættes lokale initiativer, som bidrager til en forebyggende indsats for borgere, der har svært ved at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller bidrager til at borgere på kanten af arbejdsmarkedet finder beskæftigelse. Tilskuddet kan anvendes til alle målgrupper. Forsørgelsesgrundlaget har således ikke betydning for hvilke aktiviteter, der kan igangsættes. De initiativer, der påtænkes gennemført, skal ligge inden for de overordnede rammer af kommunens beskæftigelsesplan. Inden for dette overordnede formål kan tilskuddet anvendes til: 1. at udvikle og underbygge virksomhedernes medvirken i virksomhedsrettede tilbud 2. at udvikle nye tilbud og nye jobtyper til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, eller som i øvrigt har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet 3. opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere 4. evaluering og formidling Handleplanen tager udgangspunkt i de aktuelle beskæftigelsesmæssige udfordringer i Odsherred (beskrevet i beskæftigelsesplanen, se Beskæftigelsesplan 2013 måloversigt i bilag 2), samt beskæftigelsesministeriets årlige udmelding af indsatsområder for anvendelse af statens tilskud til LBR.

4 Side 4 Det Lokale Beskæftigelsesråds bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2013 Som skrevet ovenfor skal LBR s indsats ligge inden for de overordnede rammer af kommunens beskæftigelsesplan. Odsherred Byråd har den 25. september 2012 godkendt beskæftigelsesplanen for Inden da har planen været drøftet med LBR senest på temadag den LBR har afgivet høringssvar. I høringssvaret hedder det bl.a.: Beskæftigelsesplanen identificerer og beskriver udmærket de arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitiske udfordringer, som kommunen står over for i De største udfordringer er henholdsvis ungeindsatsen og indsatsen for at imødegå langtidsledighed. Ligeledes er indsatsen for, at virksomhederne også fremover kan få den arbejdskraft som de efterspørger, overordentlig vigtig. Ungeindsatsen: Beskæftigelsesrådet finder, at grundlaget for, at denne vigtige indsats skal lykkes indebærer, at de unge har det personlige og faglige fundament der skal til, for at gennemfører en kompetencegivende uddannelse. Beskæftigelsesrådet vil derfor henlede opmærksomheden på, at grundlaget herfor skal udvikles og dannes igennem den unges skoleforløb. Indsatsen i den unges skoleforløb, herunder folkeskolen, har en afgørende betydning for, at jobcentrets indsats over for ungegruppen kan give og medfører de ønskede resultater. Beskæftigelsesrådet skal derfor henlede Byrådets opmærksomhed på, at der løbende følges op heromkring med henblik på, der er tilstillet de fornødne ressourcer og kompetencer for at denne opgave vil lykkes. Imødegåelse af langtidsledigheden: Beskæftigelsesrådet anbefaler, at samarbejdet mellem a-kasser, faglige organisationer og Jobcentret intensiveres med henblik på, at der hurtigst muligt bliver iværksat de rigtige tiltag for at imødegå langtidsledighed. Samarbejde omkring den optimale indsats, skal også ses i lyset af, at vi bibeholder flest mulige i arbejdsstyrken, og den ledige bevarer sit medlemskab i a-kassen. Virksomhedernes medvirken: Beskæftigelsesrådet skal pege på, at kontakten og samarbejdet mellem virksomhederne og kommunen, gerne må række ud over virksomhedernes sociale ansvar. Men også gerne må omfatte virksomhedernes fremtidige behov for kvalificeret arbejdskraft, herunder også det erhvervspolitiske og erhvervsudviklende samarbejde. Med henblik på at understøtte virksomhederne i deres udviklingspotentialer. Under henvisning hertil, opfordrer Beskæftigelsesrådet virksomhederne til, at de også tager del i den samfundsmæssige indsats, for at modvirke udviklingen i langtidsledigheden.

5 Side 5 Beskæftigelsesministerens udmelding for anvendelse af tilskuddet i 2013 For 2013 har beskæftigelsesministerens udmelding især fokus på, at der skabes et rummeligt arbejdsmarked, hvor de udsatte grupper og dagpengemodtagere, der risikere at opbruge retten til dagpenge, får tilbud der sikrer disse grupper tilknytning til arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesministeren opfordrer i brev af 24. september 2012 LBR til at lægge følgende til grund for anvendelsen af tilskuddet i 2013: At de lokale beskæftigelsesråd understøtter indsatser over for de udsatte grupper på arbejdsmarkedet, så flere via virksomhedsrettet indsats kan få reetableret kontakten til arbejdsmarkedet, og dermed forebygger, at så mange personer førtidspensioneres. At de lokale beskæftigelsesråd understøtter en forstærket virksomhedsrettet indsats over for de dagpengemodtagere, der frem mod sommeren 2013 risikerer at opbruge retten til dagpenge. Reformer To reformer, som forventes at træde i kraft 1. januar 2013, er reformen af førtidspension og fleksjob, samt en ny ungepakke. Reformen af førtidspension og fleksjob De overordnende mål med reformen af førtidspension og fleksjob er: Færre unge tilkendes førtidspension Flere skal tage del i arbejdslivet og få et aktivt arbejdsliv Flere med lille arbejdsevne kan komme i fleksjob. Det betyder bl.a., at tilkendelsen af førtidspension til borgere under 40 år begrænses væsentligt. Der indføres i stedet et ressourceforløb, som skal afklare disse borgere i forhold til arbejdsmarkedet og indsluse dem i beskæftigelse. Udspillet til Ungepakke Regeringens udspil til ungepakke rummer fire initiativer, der skal hjælpe unge uden uddannelse: Brobygning til uddannelse Praktikkonsulenter Bedre voksenlærlingeordning Uddannelsespulje for langtidsledige ufaglærte og faglærte unge Samt fire initiativer, der skal hjælpe nyuddannede unge i job: Styrket jobrotationsordning Fagpilotordning Styrket videnpilotordning Partnerskaber om dimittendjob Udvikling og tilpasning af jobcentrets indsats Begge reformer betyder at jobcentrets samspil med erhvervslivet kommer yderligere i fokus.

6 Side 6 Der bliver behov for, at flere ledige kan tilbydes beskæftigelse i private og offentlige virksomheder. Det betyder, at der skal findes flere pladser til afklaring, opkvalificering og indslusning, enten på virksomheder som jobcentret allerede samarbejder med, eller ved at flere virksomheder åbner for medvirken i indsatsen. Sideløbende er der behov for at sikre kvaliteten i de virksomhedsrettede beskæftigelsestilbud, således at tilbuddene betyder, at de ledige reelt står styrket i forhold til efterfølgende at opnå beskæftigelse eller uddannelse på ordinære vilkår. Det er endvidere vigtigt at samarbejdet bliver en minimal administrativ og resursemæssig belastning for virksomhederne. Flere pladser, kvalitet og gensidigt udbytte er målet med reformerne. Der er i den forbindelse behov for tæt dialog med virksomhederne og virksomhedernes organisationer for at orientere om mulighederne, aftale processen og forventningsafstemme.

7 Side 7 LBR-handleplan 2013 LBR s støtte til udviklingsinitiativer vil på baggrund af ovenstående udmeldinger og de lokale udfordringer i Odsherred, samt temadrøftelserne af udfordringerne med jobcentret den 29. august 2012, have som mål at styrke arbejdsmarkedstilknytning og -mulighederne for ledige. Målgruppen er ledige i risiko for længerevarende ledighed/offentlig forsørgelse. LBR vil derfor i 2013 støtte arbejdet med at udvikle og tilpasse den virksomhedsrettede og opkvalificerende indsats, så bestræbelserne på at matche reformernes intentioner og udfordringerne i Odsherred fremmes. Den virksomhedsrettede indsats kan have både job og uddannelse til job som mål. Det er afgørende, at opkvalificering og uddannelse i videst muligt omfang tager højde for arbejdsmarkedets fremtidige behov. Det lokale erhvervsliv opfordres således til endnu tættere samarbejde med jobcentret om beskæftigelsesinitiativer til ledige, men også til at medvirke i arbejdet med at afklare hvilke brancher og kvalifikationer, der bør satses på i Odsherred. Der er brug for mere viden om hvilken retning det lokale erhvervsliv forventes at udvikle sig. Samtidigt er der brug for, at samarbejdet imellem erhvervsliv og jobcenteret synliggøres og gøres til genstand for løbende udvikling. Erhvervsudvikling og beskæftigelsesindsats bør kobles tættest muligt. Ungeledigheden er fortsat bekymrende og en del af udfordringerne på området ligger uden for beskæftigelsesområdet. Nye modeller til indsats for både nyuddannede uden job, unge under uddannelse men uden praktikplads og unge uden uddannelse bør afprøves. Rent økonomisk er LBR s muligheder også i 2013 begrænset af et reduceret statstilskud. Ansøgernes medfinansiering af projekter og aktiviteter må derfor i større grad end tidligere forventes at indgå i overvejelserne. Konkret vil LBR medvirke til: 1. Udvikling af en styrket virksomhedsindsats a. Behovsanalyse: i. Hvad kan få lokale virksomheder til at øge samarbejdet med jobcentret omkring at få ledige i beskæftigelse og opkvalificere ledige? ii. Hvilke brancher og kvalifikationer forventer virksomheder i Odsherred fremover at efterspørge? b. Udarbejdelse af informationsmateriale & systematisk formidling: Oplysningsfoldere, fyraftensmøder og messe/konference, der formidler jobcentrets tilbud til virksomhederne (ejere, ledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere) c. Aftale retningslinjer og forventningsafstemning for samarbejdet d. Job- og Uddannelsesmesse (lokal eller regional) e. Tilfredshedsundersøgelse: Hvordan oplever virksomhederne samarbejdet med jobcentret. Udviklingen af virksomhedsindsatsen forventes at finde sted i tæt samarbejde med Odsherred Erhvervsråd og øvrige parter. 2. Samarbejde med A-kasser og faglige organisationer omkring initiativer, der imødegår langtidsledighed og modvirker at ledige mister dagpengeretten. Eksempelvis: a. Udveksling af oplysninger b. Tidlig indsats for risikogrupper c. Rundbordssamtaler

8 Side 8 d. Opkvalificerings-/ uddannelsesinitiativer e. Akut-/jobrotationsindsats 3. Nye forsøgsinitiativer, der kan få unge ledige i uddannelse og ledige nyuddannede i job. Eksempelvis: a. Brobygning til erhvervsuddannelser b. Indslusning på arbejdsmarkedet Konferencer, temadag og dialog LBR vil afholde en lokal temadag den 8. maj 2013 med henblik på en grundig drøftelse af beskæftigelsesindsatsen/-planen for Som tidligere år forventer LBR-Odsherred i samarbejde med LBR i Holbæk og Kalundborg at gennemføre en fælleskommunal beskæftigelseskonference i Nordvestsjælland. Tema og tidspunkt skal afklares med LBR i Holbæk og Kalundborg. LBR forventes og så i 2013 at deltage i beskæftigelsespolitiske arrangementer, herunder JobCAMP og dialogmøde med Det regionale Beskæftigelsesråd for Østdanmark. Dialogmøde 2013 med Det regionale Beskæftigelsesråd holdes i forbindelse med temadag den 8. maj Endelig er der aftalt et temamøde med Odsherred Kommune. Temaet er det kommunale beskæftigelsesbudget. Temamødet holdes som udvidet LBR-møde i forbindelse med det ordinære LBRmøde i 2013 den 6. februar 2012.

9 Side 9 Bilag 2: Samlet oversigt over mål i Beskæftigelsesplanen 2013 for Odsherred Bemærk. Niveauet for målene er justeret januar A) Ministermål med lokale niveaumål: MÅL 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse Uddannelsesgraden 1 for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på 19,6 pct, svt. en stigning på 3 procentpoint fra december 2011 til december MÅL 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 50 personer i december 2013 (rullende år), svt. et fald på 55 pct. fra december 2011 til december Mål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til 260 personer (antal personer) i december 2013, svt. et fald på 24 pct. fra december 2011 til december Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om Beskæftigelsesindsatsen. 1 Opgørelsen af mål 1 vil ske på baggrund af en ny måling, der måler uddannelsesgraden, dvs. hvor meget de unge dagpenge- eller kontanthjælpsberørte under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse i jobcenteret har været i uddannelse i året (år-til-dato) divideret med det samlede antal uger, hvor de unge har modtaget ydelse eller været i ordinær uddannelse i året (år-til-dato). Opgørelsesmetoden vil grundlæggende svare til opgørelsen af aktiveringsgraden. Dvs. det opgøres, hvor stor en del af perioden som ledig, ledige gennemsnitligt er i uddannelse. Arbejdsmarkedsstyrelsen vil gennem beskæftigelsesregionerne orientere om det nærmere indhold af den nye måling, samt hvornår der forventes at foreligge tilgængelige data. Opgørelsen af mål 2 vil ske på baggrund af en ny måling, der opgør antallet af årige, der inden for den valgte periode for første gang får bevilliget førtidspension, uanset om personen kommer fra fleksjob eller ledighedsydelse. Det skal bemærkes, at man i den eksisterende måling på jobindsats.dk vedr. tilgangen til de permanente forsørgelsesordninger kan udskille tilgangen til førtidspension, men at denne måling i forhold til førtidspension ikke tager højde for de personer, der tilgår fra netop fleksjob eller ledighedsydelse. Opgørelse af mål 3. vil ske på baggrund af den eksisterende måling (Antal langtidsledige personer) i jobindsats.dk. Målingen opgør antal bruttoledige personer (dvs. ledige såvel som aktiverede) på a-dagpenge eller kontanthjælp i Match 1: Jobklar, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i den valgte periode.

10 Side 10 B) Kommunens øvrige lokale mål: Mål 1 B: Andelen af unge på kontanthjælp skal reduceres med 5% mere end tilfældet er i klyngen af sammenlignelige jobcentre 2. Frafaldet på ungdomsuddannelserne må maksimalt være 13%. Målet opgøres ultimo Mål 2 B: Kontanthjælp og integration Rettidighed skal være mindst 96 pct. for samtaler og mindst 90 pct. for aktivering. Det samlede antal borgere på ydelsen skal reduceres med 5 pct. mere end tilfældet er i sammenlignelige jobcentre Andelen af borgere i match 3 (midlertidig passiv) skal inden udgangen 2013 være nedbragt til 35 pct. Sygedagengeområdet Samlet skal borgere på sygedagpenge reduceres med 5 pct. mere end tilfældet er i sammenlignelige jobcentre Antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger skal reduceres med 5 pct. mere end tilfældet er i sammenlignelige jobcentre Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger skal holdes under 62. Andelen af borgere der kommer delvist tilbage i arbejde eller i praktik i egen virksomhed skal være mindst 20 pct. Fleksjob og ledighedsydelse Rettidigheden for samtaler skal være på 90 pct. eller mere Antallet af nytilkendelser skal begrænses Antal borgere i fleksjob skal være over 400 Revalidering Rettigheden for samtaler skal være på 96 pct. eller mere Effekten efter endt aktivering skal være på 50 pct. eller mere Maksimum 20 pct. af revalideringsforløbene må have en varighed på mere end 3 år Mål 3 B: Forsikrede ledige Rettidigheden skal være mindst 96 pct. for samtaler og mindst 90 pct. for aktivering. Antallet af forsikrede ledige skal reduceres med 5 pct. mere end tilfældet er i sammenlignelige jobcentre. Kontanthjælp og integration Rettidighed skal være mindst 96 pct. for samtaler og mindst 90 pct. for aktivering. Det samlede antal borgere på ydelsen skal reduceres med 5 pct. mere end tilfældet er i sammenlignelige jobcentre Mål 4 B: Jobcentret vil øge andelen af virksomheder med virksomhedsrettet indsats fra 35,8 procent i 2011 til 41 procent i 2013 (alle ydelsesgrupper). Jobcentret vil øge andelen af virksomheder med virksomhedsrettet indsats for match 2 borgere fra 13,5 procent i 2011 til 16 procent i Odsherred benchmarkes med kommuner med samme rammevilkår (klynge), nemlig Hjørring, Ikast-Brande, Mariagerfjord, Rebild, Silkeborg, Struer, Syddjurs og Sønderborg.

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Ringsted Kommune Beskæftigelsesplan 2014 - med forbehold for Byrådets godkendelse af virksomhedsmål. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Beskæftigelsespolitik

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2014. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Februar 2014 Indhold 1.0 Indledning 03 2.0 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 04

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. De strukturelle rammer for indsatsen i Lyngby-Taarbæk... 2 3. Lokale fokuspunkter for indsatsen i 2014... 4 4.

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Resultatrevision. Gentofte

Resultatrevision. Gentofte Resultatrevision 2012 Gentofte Indhold Resultatrevision 2012... 3 Læsevejledning og centrale begreber... 4 Beskæftigelsespolitisk mål 1... 6 Beskæftigelsespolitisk mål 2... 7 Beskæftigelsespolitisk mål

Læs mere

RESULTAT- REVISION 2013

RESULTAT- REVISION 2013 RESULTAT- REVISION JOBCENTER KØBENHAVN Udgivet af Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V Telefon 3317 3317 www.bif.kk.dk www.kk.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere