;utik. ter. ,,:ii;( ndl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ";utik. ter. ,,:ii;( ndl

Transkript

1 &* ;utik,,:ii;( ndl<o bs{ ter Nr. 5 - Maj 2003 'l'irnby Kommune - Lokalhisto

2 Bagcrmester R-vders vogn parat til al korc ud med blod lii bcboerne i Kastrup. Ca rssn 13975,,112 clcrnmer Ltu er udgi!cl al firtby Kornnrunc ' LokalhisLorisk Sanrling Skrevei og rccligeret all Ingef Kjtr Jansen LayoLrr:Vick) Bonde

3 Bag disken I det ldlgendc vil vi forta:llc lidt om indkobsmulighcdcrnc fo1 stofcentrenes tid. I dag cr slagicrc. trikotagelbnetninger, slikbulikker, isenkremmerc og mobelhandlcrc o1'te samlet under et tag. Ideen med centrcne er at vi i vor travle hvcrdag kan spare tid ved at have alt samlct undcr et tag. Snart vil et krmpe indkobsccntcr mcd 150 butikker se dagens lys i Orestadcn. Men hvordan var mulighedeme i de "gode gamle dage" i vores kommune? Dcr var. indtil grundloven i strcngc rcglcl for, hvor lran matte drive handva:rk og handcl. Det skyldtes at staten onskede at koncentrere handlen til byerne - og hemed lvang man bonderne fra oplandel til a1 gore deres indkob her. Enhver der drev hindverk eller handel i byerne skulle vlerc nedlem af e1 lav og have borgerskab. Handel udenlol byerne var derfor meget begraensel. I slutningen af 1700 tallct blcv dcr dog lettet lidt pi restriktionerne, sd blandt andet bagere pa landet fik lov tillt sirlge deres brod. I 1771 lik bager E. H. Sleen i TAmby derlbr tilladelse til a1 siilge fint og groft brod udcn at skullc bctalc aigifter. Pa Kastrup Verk havde Jacob Fortling i 1750'ernc cndvidcrc et marketenderi, hvor han matte s!elge mad og drikke men dog kun til sine egne arbejdere. Marketenderict hcr fortsattc hclt op til tallets f!:1rste irticr. IIcr var cndvidere skibsproviantcring. Stedet keldes i dag som Havnecal'een. Forst mcd ncringslovcn af blev n,rringsfiiheden, med risse begriensninger. indlln. Samtidig indforte man neringsadkomster der ved en nl lor i 1931 blev neringsbrcve. I 1889 blcv dcr i land og i b,v indfbrl handelsregistre, hvor alle handelsdrivendc mcd cn natringsadkomst skullc indscndc oplysninger onr virksomhcdcn. Amager li t t ved hovedstaden og bondene solgte deres grontsa- //z*aez dtt a. 5 -?//a.l 2003

4 tt inecr bruj lit v'suna4t 1vJ5 GE*J,""*"g' ser inde i Kobenhavn' si Pi disse towedage fik de fleste fta oen opryldt deres indkebsbehov Salg fra voe og butik Det var il* nodvendigt at have en butik for at fi afsat sine varer' Flere ksrte ud med hestevogn og solgte fisk eller brod tia vognen eller kludekraemmere kom lornl pe apostlenes heste og solgrc slvsko eller strsmper. En sammel "butik" i KastruP var baiermester Ryder, der korte ud me-d sit brod helt tilbage i 8gO' erne. (Se fors i de n) Andre havde en lille "forretning" ved siden af hovederhvervet. som leks i MaglebYlille' Martha Duekilde fodt i 1897 beretter i "Amagerbom fortellef' hvor hun kobte slik i sin barndom: Vi var noisofime dengang 'Ieg kan huske til Eksamen i MaglebY' hiie rtk jeg l0 ore og kobte slik hos Smedens. Yi gik gennem Gaarden, htot Smedien Yar' og der bagest laa en lille Butik, hvor Smedektnen ellet en af Dotrene eksperlerede. En Sukkentang ko' slede 2 Ore, og saa var der de!ine Granalbolscher' 6hn*a dz a, 5 -?,/4/ 2003

5 Maglebylille havde hele to kobmandsbutikker, Kristine Sus6 og kobmand Lind, der li ved indkorslen til landsbycn. Butikkerne i Maglebylille Stend (,Skipper SlezdJ Jensen forteller: Byen rat jo en rigtig lille ldndsby med 2 kabmcend og en smedje Den ene kobmand hed.fru Lind og den anden var Jiu Susse. Det Nat jo en tid, hror del ikke ar DANkofi og andre betalingsnader, sa man havde en sort bog, hvor det man kible blev skre'rel ind. En gang om mdneden betalte maft sa, og htis man blet sendt hen og betale./ik nan altid et bemmerhus holcher tak Ellers kom der "'om bager, slagter og fiskemand fra Kastrup, og bageren Nal Rasmussen og slagteren v Stelfensen, og po[len kom lo eller tre Uange om dagen. Nu var der ingen yertshuse i Maglebylille, sri de to kr.thmend havde et baglokale h,^or der blet, sn tkket og maske drukket et par RODE TUBORG, son dengang kaldtes for Maglebylilleol, og en kop kaljb med en sndps i, sd hnis matl puttede en tiore i, kunne nan godt se bunden. Fru Sus6's Butik Qlztnttez dz w. 5-77/4i n03 Elly Grome ligeledes fra Maglebylille fortaeller om fru Sus6's butik: I.fru Susi's butik var tler kal1q, spegesild, en disk og et lille glasskab pd disken, hvor hun som regel havdf nogle sandkager og chokolade. Bcgved disken var hylder med mel og te. Kolfen som stod i en botte pd disken, mdlte hun op, hun havde ikke kffemolle. I kzlderen havde hun ol. I hiornet rar en tonde med.tpegesild der kostede 25 ore pr stk. I hj,trnel vr der hasl, sulsko, tresko, river og skovle. Baslen blet brugt til at binde.[ek. persille, i hjornet stod petroleum, som man tappede 2-3 liter af ad gangen, og sprildwlke Mm man brugle til prtmusappdralel. Fru Susi ktnne blite gal engang bnellen men var ellers fink. Hen des mor, Fru Thorsen ha',,de haji hutikken Jitr liu Susi, hun var siidan en lille fin en. Men f'u Susi kanne rigtig fa ryddet ud, nir der dr noget ballade. H n hande tre borneborn Tove, Grelhe og Lise, hris de latede for meget stoj i butikken r1bte hun. "Landevejsungel, ud med jer!", og sd.[or-

6 Om uftenen salte hun korlcstykker i kapslerne Pd bajerllaskerne. Der kom mange oh1 ultenen og drak l-2 bajet i bulikken Kapslerne genle hun og tog korkstykkerr" ud med eh slrikkepi d og brugle dem som opt.cn' dingsbrende. Der ra megel s par s omme I i gh e d denga ng boet pd grunden siden ca. 1922, tla de pd grund af en hund mdtte tytk fra deres lejlighed Pd l/esterbto. Min mot Pi 17 dr tar lykkelig.for al komme "Pi lan' det", men tnin monnor rdr knap si glarl. Hun mdtle klare./ gten bag fioblene ned el Pelroleumsapparul illel Pudsede rcnde sommerhus kalde! Solhoj Kludekraemmeme Pi landet PA el tidspuhkl blev mor og blev efterhenden egtattet af trikotage og manufaktufbrretninner, og da jeg kom til i 1935 var Ftu Lindboe-Larsen gode venger. fruen sd glad for mig, al hun til min et-drs fodselsdag forerede mis en lille teddybiorn, som hun at. ol haide nedbrcgt fta sit hjemland iloppenarcn Qysklawl). Jeg fiener al kafine llenny Petersson forteller folgende om Johanne Lindboe-Lar- kom lil at hedde Rasmu Han huske, al hun havde flere. Min sens manufaktur "Stoppenelen" har siden weret mi maskot. Nu pa Castor Alle 16: er han gammel og slidl, men ieg.leg boede Pit Cttstor AI[e I og fil uldrig skille mig afmed ham. kendle fruen godl Jeg kan huske 4t det var splzhdende ot komme ind i sluen bag Mine.fouzldre ejede samtuen med min huset i bttikken. nr. L Det er samme IYP! sotn nr' Alle butikket i villaer havde jo 16 - lidt mindre i grundateal og en tlor ind til "Ptivaten", meh uden bulik. Disse huse tar jo si tlen krmne m1k hojst kigge ind typiske for lredhetne' og cler.lin' ad, og handlede mor futs L'L, des fere af den Pi Castor Alle slod man jo ogsd bare og kunne b&de ned og den forslesal. Vorcs stod.ferdigl septembet 1933, de. Det var anderledes spzndeh- fa el glint aj hvad det vdr derin' dog uden al loiletrummehe kunne de ul kom e deti d seln Der var bruges, da der vist ehdnu ikke ligesom en hyltle hoit oppe langs rar kloakerel. Min nlors lbrlpldrc veggene, og der slod linfade og /houa dz a. 5 ' Vltl 2003

7 Johanne Lin.lboe-Larsen medsin stln Htrry. I haven holdt Lindboe-larsen Eeder og:hons, nenloldn huset stad.let agsi i en men neskedldet en anrlen gannel hone, nenlig en hestesponagn det bler btugt son lysthus ag leseh1ls. De bler i 1979fyuet til sponejsmuseet Skjoldnesholm. kandet, Ellers husker jeg ikke moblementet. Jo, der var spendende, men der var et slemt minus wd disse besog. Den finke Jrue holdt geder. Dem kuhne jeg godt lide at klappe og snakke med, nen desverre malkede hun dem og senerede gedemelk til kagerne. Min bror drak det artigt, men jeg har aldrig bunnet fordrage mtelk - og del het '',ar gedemtelk med en ejendommelig lugt. Jeg slap dog.for det. Mor har nok Jbrklaret pi en pen mdde, al hendeit datter aldrig drak melk, men det gentog sig ved htert besog. Ellers vat jeg glad for at komme der, for sddan en butik med blan- Qla*xealzat.5 det indhold er jo altid sprpndende.fbr nysgeltige bom. Og udoter gederne i baghaten var der jo ogitd itpot'rog en. Der kunne man bdde indtage kiks og safi og lade.fantas ien spille. Fru Lindboe-Lalsen huskede altid min /bdselsdag den L marts, da jeg rar barn. Sd kom hun medbringende en pakke til mig, og nor bod hende pd kajjb. Pakken var altid/brsynet med en ktist fra eeil aj hendes potteplanter. Jeg er kommet frem til, at den rist kaldes en eller asperagus. Gawn ar altid hentet blandt hendes egne varer, men.ieg htt rker inlel specijikl. Derimod hu - Vta/ 2003

8 M"r"'.st. {i"j.. "ltij o"g.t ho3 "Stoppenaalen" shet jeg neget lydeligl, al jeg engang kobte nogle Jine fodselsddgsbol'dkorl led smd pigel pd i hendes butik. De la i hajrc tide af butikken foran disken. Yestamagers butikker Aksel Skriver lbn:eller om de l'orste fonetninger pa Vestamager: Mine forcelfue.flyttede til Studsbol Alle 60 i 1921, hvor de i en irrrekke boede med deres efterhinden 5 born i el pudset pa b'm. Gad yidst, hvad nutidens Jamilier ille sige lil no get sddant - uden el, wnd og kloak. Men rene a/ Ni da, toj pa kntppen hatde vi, og mad har \ii dldrig sannet, seb om det d.[ et enkelt hdrdkogt ceg blev pltleg til I sammenlagle rundlenome/..jeg Ned, at de kort elier slartede et "matketenderi", dog mere rigligt en lille kttbmandsbutik. Star- Ien Nar godt nok handel med pellolewn, der ttar lirsnodvendig hrrendst(t til lamper og plimusdpparat er. Fol'r e lnings lo kalet var et hjorne af det lille hus. Det hlev snart ogsd til drikkevarer, og el: terhirnden udvides sollifientet til de mest nodvendige dagligvarer. Stort blev det ikke, men jeg kan huske, som det ogstt Ji'emgtr af s amt idige lbto gr afier, at ej endommen blev et yndet tilholdssled Jbr mln rct lalrige./anilie opefter og til begge sider. Der var jo billige bajere, og det animerede da rel o/ie til bdde hestesk)kastning, ringspil og,rlqdning med jagtge- efter tomme fasker, der ble',t kastet til wirs - med en mild regtl al glasskdr til Jolge. Del rar mesl 1it1 mor, der tog sig afjbrrctningen, og hun havde det - des\,.erre.[or indtjeningen - pa den mdde, at hun nok lidl for ojte lod sit gode hjerte lobe a,f med sig, sd nogle faniliel Jik lidt nere pd klods end godt tiar. Result.ttet udebler ej heller. Fotelningen blev nok lukket omkring Omtre pa den lidrar kobmdnd Chr. Jen.sen.ttartet pa Kongelundsvejen i nr en lan pudset bygning ned.fladt tag. P, samme grund tar der bagtil et lille pudset hus, hvor ktibma den boede med sin huslru. De rdr Q/<***<n dz a. 5 -?//ai 2003

9 Denne fotetning var i nogle dr den ekeste pa studet. Lttarteh kun kobmandshandel og hrtzndsel, men senere ud idet med ismejeri og noget sd forneml som en hdndbe eft benzinhnk, der kunne klare 5 liter ad gqngen!! Denne butik husker jeg istzr godt, t)rdi jeg var bydreng dir i , mens jeg gik i 6. og 7. klasse pa TArnby Skole. Jeg rar pd arbejde alle ugens hverdage i 3 timer daglig, mens jeg om sondagen gik med morgenbrod fra 7 - I l. For denne ihdsats oppebar jeg den fyrstelige lon pd 5 kroher om ugek. Men sa skulle belabet ogsi afleveres hjemme, dog fk jeg lor,,il at beholde de indtjente dfikkepenge. Det at man pa den made havde egne penge mdtte nodrendigvis gi e en vis status i skolen, hvor de feste af mine kummerater sd aldrig kongens monl Netop i disse Ar hyggede kohmand Jenten den gule bygning pd hjarnet af PilegArds Alle i hr Jeg htsker tydeligl den fes ige.llyttedag. Den gamle bygning blev beraret. Der rar i e periode gronlfoftet ing, og der var ligeledes damefrisor i nogk Ar. I dag ligger WSfo I r e t n i n ge n pd st e de L. I tuellemtiden - vel omkring midlen af 3q-erne - havle vi faet endnu en Jbrretning i kvartelet, idet Jbmilien Ris ad (med sonnerne Henry, Orla, Anker og tvillingerne Agner og Bent) havde starlet kobmandsforretning pd Nybol Alle 12 - i oyrigt i det da nyopfor, le fode hus, der ligger pd stedet endnu. For det meste hantllede vi hos Risvads. Det var det nermeste, og ligesom det mest folkelige helt o'la Korshcek), og sa havde del ydermerc den /ordel, at vi kunne slyrle genvej ovet ubehyggede grunde fra Studshol Alle og gd ind ad bagvejen. De harde ganske vist den ikke helt ufarlige hund, der shd tojret til sit hundehus ved "l-lonsehuset"- Var man bare hurtig nol hrnne det hojst blive til eh qcenget bul<sebag. Og en sadan talte.io ikke sd lidt i anseelse b landt I igest ille de! Jeg huskede en lille episode med Jru Risvad: Jeg var i butikken for at h.tndle netop i det momenl hrror kohmand,lensen havde in^)iet tin kye foftetning. "Nu har kobmancl Jensen liek ny butik", bereuede jeg. "Det har ri.laet Jbr flere siden", replicerede fru Risyad. Og sd var det ud- Bygningen/ik i ovrigt en utilsigtet, men haget speciel rolle under Den vur en a;f tle fit bygninger, der havde DeI fuzc*za dz. a. 5 - Vtt/ A03

10 t0 vdr trr' alle en pligl al etablere bes leltelsesrum, og nodtendigheden herafjik vi alle i omrddet at./itle. I den omegn r)o/ der.flere tyske lujibatterier, der dronede los, ndr der - isa:r i krigehs forste ar - var engelske Jly i netheclen af lufthuvnen. Det kunne realistisk talt regne med sl,,arpkantede brudstykker af gtanater, og jeg kan entlnu hore lyden fbr uig af stumperne, der rulschede ned ad tagene. I den siluation var kobmandens ktplder selvskreven lil besleuelsesrum for dem, der ikke selv havde noget bedre. Og stt var der naturligvis den fordel, al kobtnanden, - sin velkendte ghed til trods, kuhhe fnde pd al servere sodal)and til beroligelse al de Jlossede nerwehder i den hoisl wante situalbn. Kobnurul Jensens.forretningshygning har efterfolgende haft en li.ll omtumlet sklebne. og jeg kan ikke prrzcis huske det hele.,leg tuena\ at e enden alrey den viderc. Den blev herejier kobt aj Axel Hoi, der kom fra kobmantlsforretning andetsteds pd oen, og soth sd vidt jeg husker byggede en egentlig Lsal pd. Han solgle den senere lil Per Cfuisliansela, idet hak i mellemliden havde opfotl forretnings bygningen Kongelunrlsvej 297, hyor han indretted en isenkranforretning, mens han sd smdl beg)ndte at kasle sig owr eje - domshandel. Isenkrambulikken blev derefer solgt til Jan Maller, der var udlert hos Hoj. I mellemliden lar sd Hojs ne o, Poul SlElle Hoj, ti rad iejendomshandelen, og han drev den videre ejier Axel Hojs att.fbr tidlige dod i midlen af 71-erne, Per Christictnsen ajhendede den lil en TAJHUSET, der dog hun havde den ft ar. EJierfolgende var der bl.a. skotojshandel i en korlere tid..4ndre kan nok bedre mere pt.ecise drslal pd dette forlob. Pd "Pilehavens" grund lit der ehgang et iskegehus, der i hogle dt blev et samlihgsstedfot barteret:t ltnge, kqlvlitj)is i sommerliden. Vi modles der, og del blep jo ikke uindre interessanl af at Jlere af de store piger, hetunder min senere kone, Lillian, hjalp Jenny og Marlin Holnberg med al passe iskagesalget. Mdske bor del her tilfojes, al vi gennem 6kge fu havde.fust, daglig betjening aj en korende bager. Love hed han. Han boede pa LojkgAftls ej, og han kom tr(tast i al slags wjr ned bredt ua,alg i al slags brod i sin p.ene l,,asse- 'togn, der, dog tvunget afomstendighederne unaler besellelsen, Q/z*not dz a. 5 - Tltdi n03

11 t1,. Landewj t22 i t928.. Tage, C.ethe : os AA Kaj Jenblet, skijiet ud med en trehjulet cykel. Melkemand havde vi naturligyis, og de klare Jlasker, lukket med en papskive i en metalting stod ttoligt ved hoveddoren hver motgen. Fiskemand og slagter kom ogsd i kraltelet, sd \)i lat \rel gahske godl tilgodeset med de daglige fornadenheder - ndt ellers pengene rckte. Eftel kom der flere og flere forreninger til, og hioh net P ile gar ds Al I e/ Kongel un dsv ej ud iklede sig efterhdnden til et helt Jbrretningskvarter, der vel har)de sitl storhedstid i 79-erne. Det tilkommel nok andre at sefte lider og novne pd den tid. Butikscentre Kommunens forste butikscenter - og et af landets forste - var Kastrup Midtpunkt, der blev bygget i 1953 og udvidet i TAmby Torv blev bygget over to etaper i perioden Planeme i 1990'erne var, at centet skulle udbygges og modemiseres, men dette shandede. I september 2002 blev imidlertid lokalplan 82, "Centerbebyggelse pa T6mby ToN" vedtaget. Et er i hvet fald sikkert, centret trenger til en ansigtsloftning, ogsa de svenske togpassagerer fat lyst til at kobe ind her. En svensk avis beskev centret i forbindelse med indvielse af Oresundsbroen - overskiften lod "Temby Ktipcentrum- et n).tt Dragdr utan charm". 6lea*zz /,a ttz. 5-2l/a.i fu03

12 l2 Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk interesse, s& henven dig til: Lokalhislorisk Samling Kamillevej KastruP Tlr wrvw.bibliotek.taarnbf.dk Klik pa Lokalhistorisk Samling Vi har publikumsmaskine med adgang til internettet og mange rr tslsrur JNsr ru^r, Abningstider: Mandag Tirsdag Fredag Kastrupgirdssamlingen "gfttdt p,fr.4emag*" & Abent Tirsdag til sondag Onsdag tillige Plyssen Amager Strandvej 350: Permanente og skiftende udstillinger Abent Lordag og sondag

MANEDSBLADET. Billettor p d Amagerb anen i 1950'erne. I Nr. 1 Januar 1999 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Billettor p d Amagerb anen i 1950'erne. I Nr. 1 Januar 1999 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Billettor p d Amagerb anen i 1950'erne. I Nr. 1 Januar 1999 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling Leif Rasmussen, professor ved Odense Universitet, skrev i 1994 folgende ungdomserindringer

Læs mere

HENRY. SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER. Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy

HENRY. SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER. Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy HENRY SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy f\1 8 s! 5 Min tilværelse begyndte ifølge d~ibsallestcn den

Læs mere

Min søster Lise Stranden der tales om i denne historie, er Skæring Strand - lidt nord for Aarhus.

Min søster Lise Stranden der tales om i denne historie, er Skæring Strand - lidt nord for Aarhus. Min søster Lise Stranden der tales om i denne historie, er Skæring Strand - lidt nord for Aarhus. Mens jeg gik langs stranden havde jeg god tid til at spekulere over tilværelsen. Jeg havde besluttet mig

Læs mere

MANEDSBLADET. Turistmdl i vores kommunefor og nu Nr.6 Juni/juli 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Turistmdl i vores kommunefor og nu Nr.6 Juni/juli 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Turistmdl i vores kommunefor og nu Nr.6 Juni/juli 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Tufistforeninger Danmarks fomte turistforening blev stiftet i 1889. Formelet var at {iemme rejselivet

Læs mere

Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange år. Og jeg kom jo i lære der i 19 maj.

Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange år. Og jeg kom jo i lære der i 19 maj. Arbejdererindring, J.nr. 03/186/01 Navn LK Hvornår blev du født? Jeg er født den 13/8 1904. Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

rr "/5. 2-,,o9 fnde f B'LRDEI : ELODDIQYPFENDf Kl'?iMi.l VCLDCGDIJMHID, S[]L_SF3RJ-, rnl-ilrvifwol'4,['1

rr /5. 2-,,o9 fnde f B'LRDEI : ELODDIQYPFENDf Kl'?iMi.l VCLDCGDIJMHID, S[]L_SF3RJ-, rnl-ilrvifwol'4,['1 rr "/5. 2-,,o9 fnde f B'LRDEI : ELODDIQYPFENDf Kl'?iMi.l VCLDCGDIJMHID, S[]L_SF3RJ-, rnl-ilrvifwol'4,['1. 2. NYT R.sDAKTioxsLornrE! i- rt gl rngtt Der er sket meget, siden vi I februar udsendte d.et forste

Læs mere

tv10bler OG TkPPER , ".' ~ Y SKO Volstedlund Brande - T elf. 111 ngen iul uden et par nye sko eller pelsstevler Gram-tmpper Uldne vbnd etmpper

tv10bler OG TkPPER , .' ~ Y SKO Volstedlund Brande - T elf. 111 ngen iul uden et par nye sko eller pelsstevler Gram-tmpper Uldne vbnd etmpper tv10bler OG TkPPER Skal?noblerne ski/tes tid til jttl, da se vort store tidvalg Gram-tmpper Vi h a r : DagJigstuer.. fra kr. 570,00 Spisestuer fra kr. 560,00 Lrenestole, polstrede fra kr. 98,00 Sofaborde

Læs mere

KARLAS KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog

KARLAS KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog S KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog Skolemateriale S KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens roman Dramatiseret af Gunvor Reynberg med musik af

Læs mere

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes.

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. Interview med Signe I = interviewer S= Signe M= Mads, hendes mand I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. I: Så tænkte vi, at du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. S: Ja, altså sådan hvor jeg

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Tårnby kommunes lokalhistoriske tidsskrift juli/august 2013. Min mormors hus Jørgen Holmsteds ungdom i 50 erne på Klitrose Allé 19.

Tårnby kommunes lokalhistoriske tidsskrift juli/august 2013. Min mormors hus Jørgen Holmsteds ungdom i 50 erne på Klitrose Allé 19. Tårnby kommunes lokalhistoriske tidsskrift juli/august 2013 Min mormors hus Jørgen Holmsteds ungdom i 50 erne på Klitrose Allé 19 NUMMER 4 / 2013 del 2 Forside: Ungdomsværelse i kælderen. Fra venstre:

Læs mere

Bilag. Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard

Bilag. Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard Bilag Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard RESUME Dette dokument indeholder transskriberinger af interview samt tabeller. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvad var det for en sygdom din fik? Ja det var jo en hjerneblødning han fik. Der er jo ingen der ved... Men i hvert fald var det slemt.

Hvad var det for en sygdom din fik? Ja det var jo en hjerneblødning han fik. Der er jo ingen der ved... Men i hvert fald var det slemt. Arbejdererindring J.nr. 03/031/01 - Kvinde Mit navn er IJ, IJs mand HJ kommer med enkelte kommentarer Hvornår er du født? i 1913 Hvorhenne? Her i Horsens. Jeg har levet al min tid i Horsens. Hvad lavede

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

. Inger Sørensen, Alslev .

. Inger Sørensen, Alslev . Lidt om min far Ingerslev Nielsens laden og gøren som socialdemokrat, daglejer og cementstøber samt meget meget mere i Toftnæs - som jeg har hørt og oplevet. Inger Sørensen, Alslev. Min far blev født d.

Læs mere

No. 50 December 2008. Møllegaarden, Østervraa SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening

No. 50 December 2008. Møllegaarden, Østervraa SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening No. 50 December 2008 Møllegaarden, Østervraa SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening Agnes Jensen, Gl. Høngård. I 1990 døde fru Agnes Jensen, Floravej 7, Østervrå, i en alder af 95. Hun

Læs mere

Holme bymidte. Beretning ved Ejner Jensen. Den tidligere købmandsforretning, som nu måske står til nedrivning sammen med ejendommene Holme Byvej nr.

Holme bymidte. Beretning ved Ejner Jensen. Den tidligere købmandsforretning, som nu måske står til nedrivning sammen med ejendommene Holme Byvej nr. Holme bymidte. Beretning ved Ejner Jensen. Den tidligere købmandsforretning, som nu måske står til nedrivning sammen med ejendommene Holme Byvej nr. 13-17 og 19, omtales for tiden i aviserne som den gamle

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr

Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr Der var engang et par folk; det var kun husmandsfolk, og de havde tre sønner. Den ældste hed Per, den anden hed Povl, og den yngste hed Hans; han gik for

Læs mere

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten BESÆTTELSEN ROLLER Værnemagten ANTON SCHMIDT Du er 27 år gammel, og det er dig, der bestemmer over den deling af soldater, som Værnemagten har sendt til Vimmerslev. Du er stolt af at være soldat i den

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

Bilagshæfte. Med børn på museum - analyse af børns oplevelser af udstillingen Danmarkshistorier. til

Bilagshæfte. Med børn på museum - analyse af børns oplevelser af udstillingen Danmarkshistorier. til Bilagshæfte til Med børn på museum - analyse af børns oplevelser af udstillingen Danmarkshistorier Side 2 Side 6 Side 8 Side 9 Side 19 Side 28 Side 29 Side 47 Side 49 Side 50 Side 62 Side 71 Side 72 Side

Læs mere

SKAMMENS TID. Kammerspil i to akter. Kaj Himmelstrup. Personerne: CHRESTEN, 75 år, professor og tidligere kulturminister. VIVI, hans yngre søster

SKAMMENS TID. Kammerspil i to akter. Kaj Himmelstrup. Personerne: CHRESTEN, 75 år, professor og tidligere kulturminister. VIVI, hans yngre søster SKAMMENS TID Kammerspil i to akter Kaj Himmelstrup Personerne: CHRESTEN, 75 år, professor og tidligere kulturminister VIVI, hans yngre søster En kvindelig statist uden replikker 1. AKT Stue i en større

Læs mere

Tag jer lidt tid sammen med jeres børn, spørg dem interesseret i hvad de bruger tiden til foran computeren.

Tag jer lidt tid sammen med jeres børn, spørg dem interesseret i hvad de bruger tiden til foran computeren. Uge 10 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt I det sidste nye Friskoleblad

Læs mere

Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand. Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs

Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand. Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs Arbejdererindring J.nr. 03/027/01 - Mand Mit navn er HJ, HJs kone kommenterer undervejs Hvornår er du født? Jeg er født d. 06.07.14. Jeg er født i Grejsdalen, dernede ved Vejle. På der tidspunkt jeg blev

Læs mere

Landbruget var min store drøm

Landbruget var min store drøm Landbruget var min store drøm Fra smedesøn i Sivested til gårdejer i Fladstrup af Poul Smed Petersen Det Historiske Udgiverværksted I Grenaa 2000 Forord I de lange vinteraftener 1985-86 fik jeg lyst til

Læs mere

KAPITEL 3 (16. ØVELSE)

KAPITEL 3 (16. ØVELSE) KAPITEL 3 (16. ØVELSE) TEKST De manglende verber indsættes i datid (se listen næste side): Sidste år 1) jeg på sprogkursus i Frankrig i 4 uger. Jeg 2) til fransk fem gange om ugen, og vi 3) 16 elever i

Læs mere

... I. OnlN-prisclI liddclcs. Gr:\hrodre Klosterkirke GENERALFORSAMLING

... I. OnlN-prisclI liddclcs. Gr:\hrodre Klosterkirke GENERALFORSAMLING BYFORENINGEN.FOR ODENSE.Nr. J J 998. ( 27 / 12 97) I I I ':}... I... "' ~'., :~'t ~ I lordag d. 3. janllar 1998 OnlNprisclI liddclcs torsdag d. 15. janu3/' onsdag d. 21. januar onsdag d. 28. j'lßuar fredag

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere