;utik. ter. ,,:ii;( ndl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ";utik. ter. ,,:ii;( ndl

Transkript

1 &* ;utik,,:ii;( ndl<o bs{ ter Nr. 5 - Maj 2003 'l'irnby Kommune - Lokalhisto

2 Bagcrmester R-vders vogn parat til al korc ud med blod lii bcboerne i Kastrup. Ca rssn 13975,,112 clcrnmer Ltu er udgi!cl al firtby Kornnrunc ' LokalhisLorisk Sanrling Skrevei og rccligeret all Ingef Kjtr Jansen LayoLrr:Vick) Bonde

3 Bag disken I det ldlgendc vil vi forta:llc lidt om indkobsmulighcdcrnc fo1 stofcentrenes tid. I dag cr slagicrc. trikotagelbnetninger, slikbulikker, isenkremmerc og mobelhandlcrc o1'te samlet under et tag. Ideen med centrcne er at vi i vor travle hvcrdag kan spare tid ved at have alt samlct undcr et tag. Snart vil et krmpe indkobsccntcr mcd 150 butikker se dagens lys i Orestadcn. Men hvordan var mulighedeme i de "gode gamle dage" i vores kommune? Dcr var. indtil grundloven i strcngc rcglcl for, hvor lran matte drive handva:rk og handcl. Det skyldtes at staten onskede at koncentrere handlen til byerne - og hemed lvang man bonderne fra oplandel til a1 gore deres indkob her. Enhver der drev hindverk eller handel i byerne skulle vlerc nedlem af e1 lav og have borgerskab. Handel udenlol byerne var derfor meget begraensel. I slutningen af 1700 tallct blcv dcr dog lettet lidt pi restriktionerne, sd blandt andet bagere pa landet fik lov tillt sirlge deres brod. I 1771 lik bager E. H. Sleen i TAmby derlbr tilladelse til a1 siilge fint og groft brod udcn at skullc bctalc aigifter. Pa Kastrup Verk havde Jacob Fortling i 1750'ernc cndvidcrc et marketenderi, hvor han matte s!elge mad og drikke men dog kun til sine egne arbejdere. Marketenderict hcr fortsattc hclt op til tallets f!:1rste irticr. IIcr var cndvidere skibsproviantcring. Stedet keldes i dag som Havnecal'een. Forst mcd ncringslovcn af blev n,rringsfiiheden, med risse begriensninger. indlln. Samtidig indforte man neringsadkomster der ved en nl lor i 1931 blev neringsbrcve. I 1889 blcv dcr i land og i b,v indfbrl handelsregistre, hvor alle handelsdrivendc mcd cn natringsadkomst skullc indscndc oplysninger onr virksomhcdcn. Amager li t t ved hovedstaden og bondene solgte deres grontsa- //z*aez dtt a. 5 -?//a.l 2003

4 tt inecr bruj lit v'suna4t 1vJ5 GE*J,""*"g' ser inde i Kobenhavn' si Pi disse towedage fik de fleste fta oen opryldt deres indkebsbehov Salg fra voe og butik Det var il* nodvendigt at have en butik for at fi afsat sine varer' Flere ksrte ud med hestevogn og solgte fisk eller brod tia vognen eller kludekraemmere kom lornl pe apostlenes heste og solgrc slvsko eller strsmper. En sammel "butik" i KastruP var baiermester Ryder, der korte ud me-d sit brod helt tilbage i 8gO' erne. (Se fors i de n) Andre havde en lille "forretning" ved siden af hovederhvervet. som leks i MaglebYlille' Martha Duekilde fodt i 1897 beretter i "Amagerbom fortellef' hvor hun kobte slik i sin barndom: Vi var noisofime dengang 'Ieg kan huske til Eksamen i MaglebY' hiie rtk jeg l0 ore og kobte slik hos Smedens. Yi gik gennem Gaarden, htot Smedien Yar' og der bagest laa en lille Butik, hvor Smedektnen ellet en af Dotrene eksperlerede. En Sukkentang ko' slede 2 Ore, og saa var der de!ine Granalbolscher' 6hn*a dz a, 5 -?,/4/ 2003

5 Maglebylille havde hele to kobmandsbutikker, Kristine Sus6 og kobmand Lind, der li ved indkorslen til landsbycn. Butikkerne i Maglebylille Stend (,Skipper SlezdJ Jensen forteller: Byen rat jo en rigtig lille ldndsby med 2 kabmcend og en smedje Den ene kobmand hed.fru Lind og den anden var Jiu Susse. Det Nat jo en tid, hror del ikke ar DANkofi og andre betalingsnader, sa man havde en sort bog, hvor det man kible blev skre'rel ind. En gang om mdneden betalte maft sa, og htis man blet sendt hen og betale./ik nan altid et bemmerhus holcher tak Ellers kom der "'om bager, slagter og fiskemand fra Kastrup, og bageren Nal Rasmussen og slagteren v Stelfensen, og po[len kom lo eller tre Uange om dagen. Nu var der ingen yertshuse i Maglebylille, sri de to kr.thmend havde et baglokale h,^or der blet, sn tkket og maske drukket et par RODE TUBORG, son dengang kaldtes for Maglebylilleol, og en kop kaljb med en sndps i, sd hnis matl puttede en tiore i, kunne nan godt se bunden. Fru Sus6's Butik Qlztnttez dz w. 5-77/4i n03 Elly Grome ligeledes fra Maglebylille fortaeller om fru Sus6's butik: I.fru Susi's butik var tler kal1q, spegesild, en disk og et lille glasskab pd disken, hvor hun som regel havdf nogle sandkager og chokolade. Bcgved disken var hylder med mel og te. Kolfen som stod i en botte pd disken, mdlte hun op, hun havde ikke kffemolle. I kzlderen havde hun ol. I hiornet rar en tonde med.tpegesild der kostede 25 ore pr stk. I hj,trnel vr der hasl, sulsko, tresko, river og skovle. Baslen blet brugt til at binde.[ek. persille, i hjornet stod petroleum, som man tappede 2-3 liter af ad gangen, og sprildwlke Mm man brugle til prtmusappdralel. Fru Susi ktnne blite gal engang bnellen men var ellers fink. Hen des mor, Fru Thorsen ha',,de haji hutikken Jitr liu Susi, hun var siidan en lille fin en. Men f'u Susi kanne rigtig fa ryddet ud, nir der dr noget ballade. H n hande tre borneborn Tove, Grelhe og Lise, hris de latede for meget stoj i butikken r1bte hun. "Landevejsungel, ud med jer!", og sd.[or-

6 Om uftenen salte hun korlcstykker i kapslerne Pd bajerllaskerne. Der kom mange oh1 ultenen og drak l-2 bajet i bulikken Kapslerne genle hun og tog korkstykkerr" ud med eh slrikkepi d og brugle dem som opt.cn' dingsbrende. Der ra megel s par s omme I i gh e d denga ng boet pd grunden siden ca. 1922, tla de pd grund af en hund mdtte tytk fra deres lejlighed Pd l/esterbto. Min mot Pi 17 dr tar lykkelig.for al komme "Pi lan' det", men tnin monnor rdr knap si glarl. Hun mdtle klare./ gten bag fioblene ned el Pelroleumsapparul illel Pudsede rcnde sommerhus kalde! Solhoj Kludekraemmeme Pi landet PA el tidspuhkl blev mor og blev efterhenden egtattet af trikotage og manufaktufbrretninner, og da jeg kom til i 1935 var Ftu Lindboe-Larsen gode venger. fruen sd glad for mig, al hun til min et-drs fodselsdag forerede mis en lille teddybiorn, som hun at. ol haide nedbrcgt fta sit hjemland iloppenarcn Qysklawl). Jeg fiener al kafine llenny Petersson forteller folgende om Johanne Lindboe-Lar- kom lil at hedde Rasmu Han huske, al hun havde flere. Min sens manufaktur "Stoppenelen" har siden weret mi maskot. Nu pa Castor Alle 16: er han gammel og slidl, men ieg.leg boede Pit Cttstor AI[e I og fil uldrig skille mig afmed ham. kendle fruen godl Jeg kan huske 4t det var splzhdende ot komme ind i sluen bag Mine.fouzldre ejede samtuen med min huset i bttikken. nr. L Det er samme IYP! sotn nr' Alle butikket i villaer havde jo 16 - lidt mindre i grundateal og en tlor ind til "Ptivaten", meh uden bulik. Disse huse tar jo si tlen krmne m1k hojst kigge ind typiske for lredhetne' og cler.lin' ad, og handlede mor futs L'L, des fere af den Pi Castor Alle slod man jo ogsd bare og kunne b&de ned og den forslesal. Vorcs stod.ferdigl septembet 1933, de. Det var anderledes spzndeh- fa el glint aj hvad det vdr derin' dog uden al loiletrummehe kunne de ul kom e deti d seln Der var bruges, da der vist ehdnu ikke ligesom en hyltle hoit oppe langs rar kloakerel. Min nlors lbrlpldrc veggene, og der slod linfade og /houa dz a. 5 ' Vltl 2003

7 Johanne Lin.lboe-Larsen medsin stln Htrry. I haven holdt Lindboe-larsen Eeder og:hons, nenloldn huset stad.let agsi i en men neskedldet en anrlen gannel hone, nenlig en hestesponagn det bler btugt son lysthus ag leseh1ls. De bler i 1979fyuet til sponejsmuseet Skjoldnesholm. kandet, Ellers husker jeg ikke moblementet. Jo, der var spendende, men der var et slemt minus wd disse besog. Den finke Jrue holdt geder. Dem kuhne jeg godt lide at klappe og snakke med, nen desverre malkede hun dem og senerede gedemelk til kagerne. Min bror drak det artigt, men jeg har aldrig bunnet fordrage mtelk - og del het '',ar gedemtelk med en ejendommelig lugt. Jeg slap dog.for det. Mor har nok Jbrklaret pi en pen mdde, al hendeit datter aldrig drak melk, men det gentog sig ved htert besog. Ellers vat jeg glad for at komme der, for sddan en butik med blan- Qla*xealzat.5 det indhold er jo altid sprpndende.fbr nysgeltige bom. Og udoter gederne i baghaten var der jo ogitd itpot'rog en. Der kunne man bdde indtage kiks og safi og lade.fantas ien spille. Fru Lindboe-Lalsen huskede altid min /bdselsdag den L marts, da jeg rar barn. Sd kom hun medbringende en pakke til mig, og nor bod hende pd kajjb. Pakken var altid/brsynet med en ktist fra eeil aj hendes potteplanter. Jeg er kommet frem til, at den rist kaldes en eller asperagus. Gawn ar altid hentet blandt hendes egne varer, men.ieg htt rker inlel specijikl. Derimod hu - Vta/ 2003

8 M"r"'.st. {i"j.. "ltij o"g.t ho3 "Stoppenaalen" shet jeg neget lydeligl, al jeg engang kobte nogle Jine fodselsddgsbol'dkorl led smd pigel pd i hendes butik. De la i hajrc tide af butikken foran disken. Yestamagers butikker Aksel Skriver lbn:eller om de l'orste fonetninger pa Vestamager: Mine forcelfue.flyttede til Studsbol Alle 60 i 1921, hvor de i en irrrekke boede med deres efterhinden 5 born i el pudset pa b'm. Gad yidst, hvad nutidens Jamilier ille sige lil no get sddant - uden el, wnd og kloak. Men rene a/ Ni da, toj pa kntppen hatde vi, og mad har \ii dldrig sannet, seb om det d.[ et enkelt hdrdkogt ceg blev pltleg til I sammenlagle rundlenome/..jeg Ned, at de kort elier slartede et "matketenderi", dog mere rigligt en lille kttbmandsbutik. Star- Ien Nar godt nok handel med pellolewn, der ttar lirsnodvendig hrrendst(t til lamper og plimusdpparat er. Fol'r e lnings lo kalet var et hjorne af det lille hus. Det hlev snart ogsd til drikkevarer, og el: terhirnden udvides sollifientet til de mest nodvendige dagligvarer. Stort blev det ikke, men jeg kan huske, som det ogstt Ji'emgtr af s amt idige lbto gr afier, at ej endommen blev et yndet tilholdssled Jbr mln rct lalrige./anilie opefter og til begge sider. Der var jo billige bajere, og det animerede da rel o/ie til bdde hestesk)kastning, ringspil og,rlqdning med jagtge- efter tomme fasker, der ble',t kastet til wirs - med en mild regtl al glasskdr til Jolge. Del rar mesl 1it1 mor, der tog sig afjbrrctningen, og hun havde det - des\,.erre.[or indtjeningen - pa den mdde, at hun nok lidl for ojte lod sit gode hjerte lobe a,f med sig, sd nogle faniliel Jik lidt nere pd klods end godt tiar. Result.ttet udebler ej heller. Fotelningen blev nok lukket omkring Omtre pa den lidrar kobmdnd Chr. Jen.sen.ttartet pa Kongelundsvejen i nr en lan pudset bygning ned.fladt tag. P, samme grund tar der bagtil et lille pudset hus, hvor ktibma den boede med sin huslru. De rdr Q/<***<n dz a. 5 -?//ai 2003

9 Denne fotetning var i nogle dr den ekeste pa studet. Lttarteh kun kobmandshandel og hrtzndsel, men senere ud idet med ismejeri og noget sd forneml som en hdndbe eft benzinhnk, der kunne klare 5 liter ad gqngen!! Denne butik husker jeg istzr godt, t)rdi jeg var bydreng dir i , mens jeg gik i 6. og 7. klasse pa TArnby Skole. Jeg rar pd arbejde alle ugens hverdage i 3 timer daglig, mens jeg om sondagen gik med morgenbrod fra 7 - I l. For denne ihdsats oppebar jeg den fyrstelige lon pd 5 kroher om ugek. Men sa skulle belabet ogsi afleveres hjemme, dog fk jeg lor,,il at beholde de indtjente dfikkepenge. Det at man pa den made havde egne penge mdtte nodrendigvis gi e en vis status i skolen, hvor de feste af mine kummerater sd aldrig kongens monl Netop i disse Ar hyggede kohmand Jenten den gule bygning pd hjarnet af PilegArds Alle i hr Jeg htsker tydeligl den fes ige.llyttedag. Den gamle bygning blev beraret. Der rar i e periode gronlfoftet ing, og der var ligeledes damefrisor i nogk Ar. I dag ligger WSfo I r e t n i n ge n pd st e de L. I tuellemtiden - vel omkring midlen af 3q-erne - havle vi faet endnu en Jbrretning i kvartelet, idet Jbmilien Ris ad (med sonnerne Henry, Orla, Anker og tvillingerne Agner og Bent) havde starlet kobmandsforretning pd Nybol Alle 12 - i oyrigt i det da nyopfor, le fode hus, der ligger pd stedet endnu. For det meste hantllede vi hos Risvads. Det var det nermeste, og ligesom det mest folkelige helt o'la Korshcek), og sa havde del ydermerc den /ordel, at vi kunne slyrle genvej ovet ubehyggede grunde fra Studshol Alle og gd ind ad bagvejen. De harde ganske vist den ikke helt ufarlige hund, der shd tojret til sit hundehus ved "l-lonsehuset"- Var man bare hurtig nol hrnne det hojst blive til eh qcenget bul<sebag. Og en sadan talte.io ikke sd lidt i anseelse b landt I igest ille de! Jeg huskede en lille episode med Jru Risvad: Jeg var i butikken for at h.tndle netop i det momenl hrror kohmand,lensen havde in^)iet tin kye foftetning. "Nu har kobmancl Jensen liek ny butik", bereuede jeg. "Det har ri.laet Jbr flere siden", replicerede fru Risyad. Og sd var det ud- Bygningen/ik i ovrigt en utilsigtet, men haget speciel rolle under Den vur en a;f tle fit bygninger, der havde DeI fuzc*za dz. a. 5 - Vtt/ A03

10 t0 vdr trr' alle en pligl al etablere bes leltelsesrum, og nodtendigheden herafjik vi alle i omrddet at./itle. I den omegn r)o/ der.flere tyske lujibatterier, der dronede los, ndr der - isa:r i krigehs forste ar - var engelske Jly i netheclen af lufthuvnen. Det kunne realistisk talt regne med sl,,arpkantede brudstykker af gtanater, og jeg kan entlnu hore lyden fbr uig af stumperne, der rulschede ned ad tagene. I den siluation var kobmandens ktplder selvskreven lil besleuelsesrum for dem, der ikke selv havde noget bedre. Og stt var der naturligvis den fordel, al kobtnanden, - sin velkendte ghed til trods, kuhhe fnde pd al servere sodal)and til beroligelse al de Jlossede nerwehder i den hoisl wante situalbn. Kobnurul Jensens.forretningshygning har efterfolgende haft en li.ll omtumlet sklebne. og jeg kan ikke prrzcis huske det hele.,leg tuena\ at e enden alrey den viderc. Den blev herejier kobt aj Axel Hoi, der kom fra kobmantlsforretning andetsteds pd oen, og soth sd vidt jeg husker byggede en egentlig Lsal pd. Han solgle den senere lil Per Cfuisliansela, idet hak i mellemliden havde opfotl forretnings bygningen Kongelunrlsvej 297, hyor han indretted en isenkranforretning, mens han sd smdl beg)ndte at kasle sig owr eje - domshandel. Isenkrambulikken blev derefer solgt til Jan Maller, der var udlert hos Hoj. I mellemliden lar sd Hojs ne o, Poul SlElle Hoj, ti rad iejendomshandelen, og han drev den videre ejier Axel Hojs att.fbr tidlige dod i midlen af 71-erne, Per Christictnsen ajhendede den lil en TAJHUSET, der dog hun havde den ft ar. EJierfolgende var der bl.a. skotojshandel i en korlere tid..4ndre kan nok bedre mere pt.ecise drslal pd dette forlob. Pd "Pilehavens" grund lit der ehgang et iskegehus, der i hogle dt blev et samlihgsstedfot barteret:t ltnge, kqlvlitj)is i sommerliden. Vi modles der, og del blep jo ikke uindre interessanl af at Jlere af de store piger, hetunder min senere kone, Lillian, hjalp Jenny og Marlin Holnberg med al passe iskagesalget. Mdske bor del her tilfojes, al vi gennem 6kge fu havde.fust, daglig betjening aj en korende bager. Love hed han. Han boede pa LojkgAftls ej, og han kom tr(tast i al slags wjr ned bredt ua,alg i al slags brod i sin p.ene l,,asse- 'togn, der, dog tvunget afomstendighederne unaler besellelsen, Q/z*not dz a. 5 - Tltdi n03

11 t1,. Landewj t22 i t928.. Tage, C.ethe : os AA Kaj Jenblet, skijiet ud med en trehjulet cykel. Melkemand havde vi naturligyis, og de klare Jlasker, lukket med en papskive i en metalting stod ttoligt ved hoveddoren hver motgen. Fiskemand og slagter kom ogsd i kraltelet, sd \)i lat \rel gahske godl tilgodeset med de daglige fornadenheder - ndt ellers pengene rckte. Eftel kom der flere og flere forreninger til, og hioh net P ile gar ds Al I e/ Kongel un dsv ej ud iklede sig efterhdnden til et helt Jbrretningskvarter, der vel har)de sitl storhedstid i 79-erne. Det tilkommel nok andre at sefte lider og novne pd den tid. Butikscentre Kommunens forste butikscenter - og et af landets forste - var Kastrup Midtpunkt, der blev bygget i 1953 og udvidet i TAmby Torv blev bygget over to etaper i perioden Planeme i 1990'erne var, at centet skulle udbygges og modemiseres, men dette shandede. I september 2002 blev imidlertid lokalplan 82, "Centerbebyggelse pa T6mby ToN" vedtaget. Et er i hvet fald sikkert, centret trenger til en ansigtsloftning, ogsa de svenske togpassagerer fat lyst til at kobe ind her. En svensk avis beskev centret i forbindelse med indvielse af Oresundsbroen - overskiften lod "Temby Ktipcentrum- et n).tt Dragdr utan charm". 6lea*zz /,a ttz. 5-2l/a.i fu03

12 l2 Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk interesse, s& henven dig til: Lokalhislorisk Samling Kamillevej KastruP Tlr wrvw.bibliotek.taarnbf.dk Klik pa Lokalhistorisk Samling Vi har publikumsmaskine med adgang til internettet og mange rr tslsrur JNsr ru^r, Abningstider: Mandag Tirsdag Fredag Kastrupgirdssamlingen "gfttdt p,fr.4emag*" & Abent Tirsdag til sondag Onsdag tillige Plyssen Amager Strandvej 350: Permanente og skiftende udstillinger Abent Lordag og sondag

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A.

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Referat f ra Udsholt Vandverks ord inare genera lforsa ml i ng Afholdt d. 12. maj 2013 pi Blistrup Skole. Til stede var: Bestyrelsen, vandverksbestyrer Preben olsen, revisor Per

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SiD Kastrup i 100 ir Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling SiD Kastrup 100 ir SiD Kastrup kan i ir fejre 100 Ars jubihum, og i den anledning har afdelingen udgivet et hrfte

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

MANEDSBLADET. Svenskere,brobisser og ny byggere pd Vestumager Nr. 10. november 1997 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Svenskere,brobisser og ny byggere pd Vestumager Nr. 10. november 1997 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Svenskere,brobisser og ny byggere pd Vestumager Nr. 10. november 1997 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Etaill44. d4... I november maned setter lokalhistorisk samling focus pa 3 lyper

Læs mere

MANEDSBLADET. Turistmdl i vores kommunefor og nu Nr.6 Juni/juli 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Turistmdl i vores kommunefor og nu Nr.6 Juni/juli 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Turistmdl i vores kommunefor og nu Nr.6 Juni/juli 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Tufistforeninger Danmarks fomte turistforening blev stiftet i 1889. Formelet var at {iemme rejselivet

Læs mere

MANEDSBLADET. Billettor p d Amagerb anen i 1950'erne. I Nr. 1 Januar 1999 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Billettor p d Amagerb anen i 1950'erne. I Nr. 1 Januar 1999 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Billettor p d Amagerb anen i 1950'erne. I Nr. 1 Januar 1999 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling Leif Rasmussen, professor ved Odense Universitet, skrev i 1994 folgende ungdomserindringer

Læs mere

aeil 50'erne Nr. I drnbv Komtnun I:ebrLiir l0{)4 - I-okalhistorisk SamliDg

aeil 50'erne Nr. I drnbv Komtnun I:ebrLiir l0{)4 - I-okalhistorisk SamliDg Nr. I drnbv Komtnun I:ebrLiir l0{)4 - I-okalhistorisk SamliDg aeil 50'erne FonAemustafron: Kamerahold Aa den fsrste direkte Tv-udsendelse fta en virksomhed som foregik pa Kastrup Clasveerk, muligvis allerede

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

MANEDSBLADET.,gn E5 U N A 56 /-i AlaN, petl5 p E/( a/!/ 4 f a RoR A N M. T "r-rrb5,. I{o rrtrnurre s I-okalhistoriske Sarrrling

MANEDSBLADET.,gn E5 U N A 56 /-i AlaN, petl5 p E/( a/!/ 4 f a RoR A N M. T r-rrb5,. I{o rrtrnurre s I-okalhistoriske Sarrrling MANEDSBLADET,gn E5 U N A 56 /-i AlaN, petl5 p E/( a/!/ 4 f a RoR A N M. T "r-rrb5,. I{o rrtrnurre s I-okalhistoriske Sarrrling Forsi.lebille.let: Udsnit.f Fronz Sediv's tegnw til projektet i 1936: FREMTIDSPERS

Læs mere

MANEDSBLADET. Md& v&gn. Tkbe. Nr.4-april 2000. T6rnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Md& v&gn. Tkbe. Nr.4-april 2000. T6rnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Md& v&gn Tkbe rued9"'w, Nr.4-april 2000 T6rnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling Fots lebilleda.: ;ffi#:r'::"yw:":1ffi:;w!ff";,:i:f * Goto tiihsn lnkalhlstorisk Sanling) "'-'f;il'i,ffi rssn

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Ikdovt for rnin farmor at komme pi besgg og. i-[

Ikdovt for rnin farmor at komme pi besgg og. i-[ y+. f-.&&&g8*qj& i-[ Pods vinh Y L l-n "- =-x t fi tilbudt en stor og dejlig andelslejlighed ti1 naesten ingen penge skete for Feng Shui-eksperten Lilan Kops, da hun for 12 k siden sagde ja tak ti1 154

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Referat af ord i nar generalforsam li ng torsdag den 12. marts 2015 kl. 19.00

Referat af ord i nar generalforsam li ng torsdag den 12. marts 2015 kl. 19.00 nrunilejertonnrngen illflbbjnbfifiib l v/ Henrik Hogstrup, Morbjergparken 41, Vindinge, 4000 Roskilde - Tlf.z 22760239 Referat af ord i nar generalforsam li ng torsdag den 12. marts 2015 kl. 19.00 Til

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

-ws w. \ F",-=-ffi \ Designerparret Andrea og Rasmus Larsson dyrker en f unky sommerhusstil med en f usion

-ws w. \ F,-=-ffi \ Designerparret Andrea og Rasmus Larsson dyrker en f unky sommerhusstil med en f usion '::.:i::-,t4ir F",-=-ffi :...':4:). : i::ril 'l :l:ld ii: i.'ir [ :::::.t:. 'L ṭ 1',*: -ws w ::-.i:::a::::* Designerparret Andrea og Rasmus Larsson dyrker en f unky sommerhusstil med en f usion af designikoner,

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

f r7. fliaj I UVIJR. Den norske konge begejstret

f r7. fliaj I UVIJR. Den norske konge begejstret Julen '96 f r7. fliaj I UVIJR. Den norske konge begejstret for den danske hotelfamilie. Marcipanorgie hos Martine og Age il NORSK I.YNTTRIT. Jon som dart-champ under lynferie i BedstePapas hytte. Liv i

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

lc, Folilirlt mutlte Foreninger - 4. del Nr.6-juni/juli2001 Tamby Kolrrnune - Lokalhistorisk Samling

lc, Folilirlt mutlte Foreninger - 4. del Nr.6-juni/juli2001 Tamby Kolrrnune - Lokalhistorisk Samling lc, Folilirlt *l mutlte Foreninger - 4. del Nr.6-juni/juli2001 Tamby Kolrrnune - Lokalhistorisk Samling Forslleillustration: Valgplakaler fia kommunevalger i 1981. Foto: Kurt Haugaard. t. I dcnne udsave

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

i s s a a s pis ti t q ti s i Nu s a- m i k i sa- t as f at is inn I miss. as- as s e ti g t a j ima- pi- pit- I I as s a I I! I

i s s a a s pis ti t q ti s i Nu s a- m i k i sa- t as f at is inn I miss. as- as s e ti g t a j ima- pi- pit- I I as s a I I! I SANAA V side i A B C E E i s s a a s pis ti t q ti s i Nu s a- m i k i sa- t as f at is inn miss. as- as s e ti g t a j ima- m s pi- s as s a pit-! Grønlands Hjemmestyres udlejningsboliger behovsanalyse

Læs mere

Små historier. sø ro so så tå. Rim

Små historier. sø ro so så tå. Rim Rim ko so mus hus får hår is ris lo to ti ni få lå se fe min din far har hat kat te le på gå at nat nu du by sy ny ly bi si mel hel mas las i hi tø sø ro so så tå Dyre-rim En hest får hø En fugl får frø

Læs mere

UDSHOLT VAN DVIERK A.m.b.a.

UDSHOLT VAN DVIERK A.m.b.a. UDSHOLT VAN DVIERK A.m.b.a. Referat fra udsholt Vandverks ordinere generalforsamling afholdt d. 11. maj 2014 pa Blistrup Skole. Til stede var: Bestyrelsen, vandverksbestyrer Preben Olsen, revisor Kristina

Læs mere

UDSHOLT VAN DVERK A.m.b.a.

UDSHOLT VAN DVERK A.m.b.a. UDSHOLT VAN DVERK A.m.b.a. Referat fra Udsholt Vandverks ordinare generalforsamling afholdt d. L maj 2015 pa Blistrup Skole. Til stede var: Bestyrelsen, vandverksassistent Steffen Nielsen, revisor Per

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

UNDERVISERARK / FACIT

UNDERVISERARK / FACIT Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

VINTITGE- SHOPPING. dffiem. nffiffrumh. - det nve skgnhe-dsideal? ffi MATTHT. RYNKER OG DEttE. i Arnsterdam. rgprop ngst

VINTITGE- SHOPPING. dffiem. nffiffrumh. - det nve skgnhe-dsideal? ffi MATTHT. RYNKER OG DEttE. i Arnsterdam. rgprop ngst Nr.25 21. juni 2007 Kr. 26,00 RYNKER OG DEttE - det nve skgnhe-dsideal? l dffiem GUIDE VINTITGE- SHOPPING i Arnsterdam tilopcqr-vinder"., - on, nffiffrumh ffi MATTHT rgprop ngst ER DU?, 4, - Seie shorts,hotte

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

D E N D A N S K E S A N G

D E N D A N S K E S A N G D E N D A N S K E S A N G Frit efter Tardieu Et af de spil, der indgår i FIRE GRINEBIDERSPIL udgivet af forlaget DRAMA. Bringes her som en mundsmag Kaj Himmelstrup og Drama PERSONERNE En dirigent og et

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest)

Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

Økonomi til Skyggekrigene

Økonomi til Skyggekrigene Økonomi til Skyggekrigene Et rollespilsarrangement arrangeret af Version 3 I FORBINDELSE MED OPDATERING AF RUNER, RITUALER OG ALKYMI TIL VERSION 3 RETTES SÆTTET HER TIL. INDHOLD At tjene penge under spillet:...

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten BESÆTTELSEN ROLLER Værnemagten ANTON SCHMIDT Du er 27 år gammel, og det er dig, der bestemmer over den deling af soldater, som Værnemagten har sendt til Vimmerslev. Du er stolt af at være soldat i den

Læs mere

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen.

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. I landet skinner solen, og himlen den er blå. Der drømmer børn om skolen, der ønsker de at

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

Bilag 1: Interview med Søren

Bilag 1: Interview med Søren 1 0 1 0 1 Bilag 1: Interview med Søren Søren, år. Søren er en dreng på år, som har boet på Birkedalen i to og et halv år. Søren oplevede, ligesom sin lillebror, at være i klemme mellem forældrene efter

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Famitieskonomi. th hs',,, 'ryrrl,e,{eis. Familieskonomi er ikke noget afgranset emne. Nir. til procentregning er vigtigt, da dette indi de.

Famitieskonomi. th hs',,, 'ryrrl,e,{eis. Familieskonomi er ikke noget afgranset emne. Nir. til procentregning er vigtigt, da dette indi de. Famitieskonomi th hs',,, Vi'ska' sya(e x%vi 'ryrrl,e,{eis Va',,, Familieskonomi er ikke noget afgranset emne. Nir man skal tose probtemer inden for dette omrdde, har man brug for mange forskeltige matematiske

Læs mere

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem.

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem. Både og begge Både og Både er en konjunktion, der altid følges af og. Den binder to ord, udtryk eller sætninger sammen til 105 procent udtrykket betyder ikke bare men også. På den måde overvinder både

Læs mere

HALDGUTTENBERG. FUNDATS for Sadelmager- & Tapetsererlauget i Ksbenhavns Stiftelse & Legatfond

HALDGUTTENBERG. FUNDATS for Sadelmager- & Tapetsererlauget i Ksbenhavns Stiftelse & Legatfond FUNDATS for Sadelmager- & Tapetsererlauget i Ksbenhavns Stiftelse & Legatfond s1 Fondens navn er "sadelmager- og Tapetsererlauget i Kobenhavns Stiftelse og Legatfond". Fondens hjemsted er Ksbenhavn Kommune.

Læs mere

Breakeven analyse. Tue Christensen Aarhus Universitet

Breakeven analyse. Tue Christensen Aarhus Universitet Breakeven analyse Tue Christensen Aarhus Universitet 1 Indledning At finde de relevante omkostninger for en beslutning/produkt og lignende er essentielt for alle firmaer. Hvis Carlsberg overvejer at lancere

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

Foreninger L del. Nr.2-februar200l Tirnby Kommune - Lokalhistorisk Samling

Foreninger L del. Nr.2-februar200l Tirnby Kommune - Lokalhistorisk Samling Foreninger L del Nr.2-februar200l Tirnby Kommune - Lokalhistorisk Samling Forcidei usttdion: Husmoderaflssningen pe bes6g i et sygdomsraml hjem. lssn 1397-5412 Glerlmer du Skrcvet og rcdigeret af: Inger

Læs mere

inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i

inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i N R.I 6 Fra Karen Maries dagbogsnotater Atter en gang havde vore sejlervenner fra Fljarbek Sjrgtelaug lagt sig i selen og tilrettelagt en dejlig tur for sjrgter og smakker med telt, mend og koner - en

Læs mere

no-reply ting lysning. dk 3. august 2011 13:52 Solvejg Jensen Tinglysning afsluttet ting Iysn ingssvar _ e65d9c8b-1 02f-4695-bf49-5e656287073b.

no-reply ting lysning. dk 3. august 2011 13:52 Solvejg Jensen Tinglysning afsluttet ting Iysn ingssvar _ e65d9c8b-1 02f-4695-bf49-5e656287073b. Solvejg Jensen Fra: Sendt: Til: Emne: Vedhæftede filer: no-reply ting lysning. dk 3. august 011 13:5 Solvejg Jensen Tinglysning afsluttet ting Iysn ingssvar _ e65d9c8b-1 0f-4695-bf49-5e65687073b. txt Dennemail

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle Amitheswary I Danmark er der respekt for alle Amitheswary er 46 år og kommer fra Sri Lanka. Hun har været i Danmark siden 1992 34 Livet i Sri Lanka I Sri Lanka boede jeg sammen med min familie. Jeg har

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. Regnskab for dret 2006.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. Regnskab for dret 2006. OLE WANTING REGISTRERET REVISOR Den Danske Publicistklub, Strandvejen 23, 29 Hellerup. Regnskab for dret 26. KIRKEV,ERL@SEVEI 18C 35V,,ERLUSE TELEFON 4448 16 56. TELEFAX44487674'E-mailinfo@owanting.dk

Læs mere

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET?

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? Få hjælp hos Lænke-ambulatorierne på Amager og Københavns Vestegn Lænke-ambulatorierne varetager blandt andet alkoholbehandlingen for mange af kommunerne på Amager og Københavns

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

Referat af ordincer generalforsamling i A/B Golfparken Den 14. april 2011 kl. 20.00pa Hjorring Kro

Referat af ordincer generalforsamling i A/B Golfparken Den 14. april 2011 kl. 20.00pa Hjorring Kro ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordincer generalforsamling i A/B Golfparken Den 14. april 2011 kl. 20.00pa Hjorring Kro Dagsorden: Pkt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Valg af dirigent Bestyrelsens

Læs mere

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Formidlingsdag, Center for Rusmiddelforskning Jakob Demant (jd@cf.au.dk) Signe Ravn (sr@crf.au.dk) Projekt Unge og alkohol (PUNA) December

Læs mere

1 1 1111 I Mitt. Struer Kommune, 08.07.2014 0stergade 11-15, 7600 Struer. Side 1 af 2.

1 1 1111 I Mitt. Struer Kommune, 08.07.2014 0stergade 11-15, 7600 Struer. Side 1 af 2. AAGE JENSEN RADGIVENDE INGENI0R F.R.I.. Bakkevaenget 75 A 8600 Silkeborg Telefon: 8680 5704 Mobil: 2673 5704 MODTAGET Struer Kommune // aa j Telefax: 8680 5705 Bankkonfo 9762-823 1346 1 1 1111 I Mitt ^TH/'/'TT

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Praktik hos Risteriet

Praktik hos Risteriet Praktik hos Risteriet I min praktik uge på risteriet i Rødovre, var jeg både med til produktionen, leveringen og jeg stod i butikkerne. Det var en fed oplevelse, at se hvordan et kafferisteri arbejder,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forlabne dr .:- ,, Giunddj6rfo. Referat af generalforsamling

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forlabne dr .:- ,, Giunddj6rfo. Referat af generalforsamling .:- l:?i.:'.. *jf:.-:" 'l,, Giunddj6rfo Referat af generalforsamling 1. Valg af dirigent. Bgrge Stjernholm enstemmigt valgt Dirigenten kunne konstatere at Generalforsam lingen Genera lforsam lingen var

Læs mere

Økofarmen. Keywords: Personligt, kvalitet, økologi, helse, nemt, sundt, luksus, brugervenligt, idyllisk.

Økofarmen. Keywords: Personligt, kvalitet, økologi, helse, nemt, sundt, luksus, brugervenligt, idyllisk. Økofarmen Virksomhedsprofil En onlineshop der sælger økologiske og specialvarer. En økologisk gård hvor der bliver dyrket frugt og grønt. Til gården hører et lager, hvor de langtidsholdbare varer opbevares.

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK

DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK I hvilken vi skal høre om far og mor og lille Thor, som har gemt sin sko. Hyrderne på marken og de lange underbukser fra Ruth og onkel Ejner. Om flæskesvær og flaskesvaj og svigermor,

Læs mere

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF Martin i Bolivia Indhold Børn i Bolivia 4 Martin kommer til Bolivia 6 Martin i La Paz 8 Skopudserne på gaden 12 Naturmedicin 14 Børnevenlig skole i El Alto 16 Amazonas 18 San Ignacio de Mojo 20 Regnskovens

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6.

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. DOM Afsagt den 30. maj 2013 i sag nr. BS 90B-3977/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. Sagsøgeren As påstand

Læs mere

Sekundær persona og scenarie for Michael Christiansen og hans spøgelsesven

Sekundær persona og scenarie for Michael Christiansen og hans spøgelsesven Sekundær persona og scenarie for Michael Christiansen og hans spøgelsesven Forretningsmanden Michael Christiansen er 39 år. Han er oprindeligt uddannet cand. merc. fra Handelshøjskolen i Herning, men gennemførte

Læs mere

Lær at læse. 1. 120-ord som ordbilleder. 2. Bogstavlyde sæt lydene sammen. 3. Andre regler. hund. om der. dig. ikke. vil. med

Lær at læse. 1. 120-ord som ordbilleder. 2. Bogstavlyde sæt lydene sammen. 3. Andre regler. hund. om der. dig. ikke. vil. med Lær at læse 1. 120-ord som ordbille ikke dig om vil med 2. Bogstavlyde sæt lye sammen 3. Andre regler Fx vokalforvekslinger, stumme bogstaver kage hest hund 1. 120 ord som ordbille Hvis man kan dem, kan

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Velkommen på dit nye Bilværksted

Velkommen på dit nye Bilværksted Velkommen på dit nye Bilværksted Nikolaj Nielsen Tlf. 97 12 40 95 Bo Gregersen Tlf. 96 26 58 05 Velkommen på dit nye bilværksted Du kan glæde dig... Uanset om du i dag er værkstedkunde hos bil-centrum,

Læs mere

Efterår 2014 29. årg. nr. 2

Efterår 2014 29. årg. nr. 2 Efterår 2014 29. årg. nr. 2 Uldkredsen Vestfyn Styregruppen Kasserer Connie Søgaard Basselundvej 9 5620 Glamsbjerg Tlf.: 6445 1815/20448015 Mail: connie.soegaard@mail.dk Gunhild Berg Bodebjergvej 37, Køng

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

15-årige køber alkohol i stor stil

15-årige køber alkohol i stor stil 1 2 15-årige køber alkohol istor stil 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Af Kasper Frandsen, Søndag den 24. oktober 2010, 22:01 Det er mere reglen end undtagelsen, at butikker lader unge under 16 år

Læs mere

Hvad bruges maden til

Hvad bruges maden til Hvad bruges maden til Du skal øve dig i at forklare, hvad kulhydraterne, fedtstofferne, proteinerne og vitaminerne bliver brugt til i din krop. Hvorfor har din krop brug for kulhydrater, fedtstoffer, proteiner

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

DANSK GRAMMATIK. regler og opgaver 3

DANSK GRAMMATIK. regler og opgaver 3 regler og opgaver 3 HVAD ER ET NAVNEORD? Nogle ord kaldes navneord, fordi de er betegnelsen (navnet) for et levende væsen, en ting eller et begreb. En eller et kan sættes foran (en bil, et hus, en vane)

Læs mere