;utik. ter. ,,:ii;( ndl<o. bs{ Nr. 5 - Maj 2003 'l'irnby Kommune - Lokalhisto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ";utik. ter. ,,:ii;( ndl<o. bs{ Nr. 5 - Maj 2003 'l'irnby Kommune - Lokalhisto"

Transkript

1 &* ;utik,,:ii;( ndl<o bs{ ter Nr. 5 - Maj 2003 'l'irnby Kommune - Lokalhisto

2 Bagcrmester R-vders vogn parat til al korc ud med blod lii bcboerne i Kastrup. Ca rssn 13975,,112 clcrnmer Ltu er udgi!cl al firtby Kornnrunc ' LokalhisLorisk Sanrling Skrevei og rccligeret all Ingef Kjtr Jansen LayoLrr:Vick) Bonde

3 Bag disken I det ldlgendc vil vi forta:llc lidt om indkobsmulighcdcrnc fo1 stofcentrenes tid. I dag cr slagicrc. trikotagelbnetninger, slikbulikker, isenkremmerc og mobelhandlcrc o1'te samlet under et tag. Ideen med centrcne er at vi i vor travle hvcrdag kan spare tid ved at have alt samlct undcr et tag. Snart vil et krmpe indkobsccntcr mcd 150 butikker se dagens lys i Orestadcn. Men hvordan var mulighedeme i de "gode gamle dage" i vores kommune? Dcr var. indtil grundloven i strcngc rcglcl for, hvor lran matte drive handva:rk og handcl. Det skyldtes at staten onskede at koncentrere handlen til byerne - og hemed lvang man bonderne fra oplandel til a1 gore deres indkob her. Enhver der drev hindverk eller handel i byerne skulle vlerc nedlem af e1 lav og have borgerskab. Handel udenlol byerne var derfor meget begraensel. I slutningen af 1700 tallct blcv dcr dog lettet lidt pi restriktionerne, sd blandt andet bagere pa landet fik lov tillt sirlge deres brod. I 1771 lik bager E. H. Sleen i TAmby derlbr tilladelse til a1 siilge fint og groft brod udcn at skullc bctalc aigifter. Pa Kastrup Verk havde Jacob Fortling i 1750'ernc cndvidcrc et marketenderi, hvor han matte s!elge mad og drikke men dog kun til sine egne arbejdere. Marketenderict hcr fortsattc hclt op til tallets f!:1rste irticr. IIcr var cndvidere skibsproviantcring. Stedet keldes i dag som Havnecal'een. Forst mcd ncringslovcn af blev n,rringsfiiheden, med risse begriensninger. indlln. Samtidig indforte man neringsadkomster der ved en nl lor i 1931 blev neringsbrcve. I 1889 blcv dcr i land og i b,v indfbrl handelsregistre, hvor alle handelsdrivendc mcd cn natringsadkomst skullc indscndc oplysninger onr virksomhcdcn. Amager li t t ved hovedstaden og bondene solgte deres grontsa- //z*aez dtt a. 5 -?//a.l 2003

4 tt inecr bruj lit v'suna4t 1vJ5 GE*J,""*"g' ser inde i Kobenhavn' si Pi disse towedage fik de fleste fta oen opryldt deres indkebsbehov Salg fra voe og butik Det var il* nodvendigt at have en butik for at fi afsat sine varer' Flere ksrte ud med hestevogn og solgte fisk eller brod tia vognen eller kludekraemmere kom lornl pe apostlenes heste og solgrc slvsko eller strsmper. En sammel "butik" i KastruP var baiermester Ryder, der korte ud me-d sit brod helt tilbage i 8gO' erne. (Se fors i de n) Andre havde en lille "forretning" ved siden af hovederhvervet. som leks i MaglebYlille' Martha Duekilde fodt i 1897 beretter i "Amagerbom fortellef' hvor hun kobte slik i sin barndom: Vi var noisofime dengang 'Ieg kan huske til Eksamen i MaglebY' hiie rtk jeg l0 ore og kobte slik hos Smedens. Yi gik gennem Gaarden, htot Smedien Yar' og der bagest laa en lille Butik, hvor Smedektnen ellet en af Dotrene eksperlerede. En Sukkentang ko' slede 2 Ore, og saa var der de!ine Granalbolscher' 6hn*a dz a, 5 -?,/4/ 2003

5 Maglebylille havde hele to kobmandsbutikker, Kristine Sus6 og kobmand Lind, der li ved indkorslen til landsbycn. Butikkerne i Maglebylille Stend (,Skipper SlezdJ Jensen forteller: Byen rat jo en rigtig lille ldndsby med 2 kabmcend og en smedje Den ene kobmand hed.fru Lind og den anden var Jiu Susse. Det Nat jo en tid, hror del ikke ar DANkofi og andre betalingsnader, sa man havde en sort bog, hvor det man kible blev skre'rel ind. En gang om mdneden betalte maft sa, og htis man blet sendt hen og betale./ik nan altid et bemmerhus holcher tak Ellers kom der "'om bager, slagter og fiskemand fra Kastrup, og bageren Nal Rasmussen og slagteren v Stelfensen, og po[len kom lo eller tre Uange om dagen. Nu var der ingen yertshuse i Maglebylille, sri de to kr.thmend havde et baglokale h,^or der blet, sn tkket og maske drukket et par RODE TUBORG, son dengang kaldtes for Maglebylilleol, og en kop kaljb med en sndps i, sd hnis matl puttede en tiore i, kunne nan godt se bunden. Fru Sus6's Butik Qlztnttez dz w. 5-77/4i n03 Elly Grome ligeledes fra Maglebylille fortaeller om fru Sus6's butik: I.fru Susi's butik var tler kal1q, spegesild, en disk og et lille glasskab pd disken, hvor hun som regel havdf nogle sandkager og chokolade. Bcgved disken var hylder med mel og te. Kolfen som stod i en botte pd disken, mdlte hun op, hun havde ikke kffemolle. I kzlderen havde hun ol. I hiornet rar en tonde med.tpegesild der kostede 25 ore pr stk. I hj,trnel vr der hasl, sulsko, tresko, river og skovle. Baslen blet brugt til at binde.[ek. persille, i hjornet stod petroleum, som man tappede 2-3 liter af ad gangen, og sprildwlke Mm man brugle til prtmusappdralel. Fru Susi ktnne blite gal engang bnellen men var ellers fink. Hen des mor, Fru Thorsen ha',,de haji hutikken Jitr liu Susi, hun var siidan en lille fin en. Men f'u Susi kanne rigtig fa ryddet ud, nir der dr noget ballade. H n hande tre borneborn Tove, Grelhe og Lise, hris de latede for meget stoj i butikken r1bte hun. "Landevejsungel, ud med jer!", og sd.[or-

6 Om uftenen salte hun korlcstykker i kapslerne Pd bajerllaskerne. Der kom mange oh1 ultenen og drak l-2 bajet i bulikken Kapslerne genle hun og tog korkstykkerr" ud med eh slrikkepi d og brugle dem som opt.cn' dingsbrende. Der ra megel s par s omme I i gh e d denga ng boet pd grunden siden ca. 1922, tla de pd grund af en hund mdtte tytk fra deres lejlighed Pd l/esterbto. Min mot Pi 17 dr tar lykkelig.for al komme "Pi lan' det", men tnin monnor rdr knap si glarl. Hun mdtle klare./ gten bag fioblene ned el Pelroleumsapparul illel Pudsede rcnde sommerhus kalde! Solhoj Kludekraemmeme Pi landet PA el tidspuhkl blev mor og blev efterhenden egtattet af trikotage og manufaktufbrretninner, og da jeg kom til i 1935 var Ftu Lindboe-Larsen gode venger. fruen sd glad for mig, al hun til min et-drs fodselsdag forerede mis en lille teddybiorn, som hun at. ol haide nedbrcgt fta sit hjemland iloppenarcn Qysklawl). Jeg fiener al kafine llenny Petersson forteller folgende om Johanne Lindboe-Lar- kom lil at hedde Rasmu Han huske, al hun havde flere. Min sens manufaktur "Stoppenelen" har siden weret mi maskot. Nu pa Castor Alle 16: er han gammel og slidl, men ieg.leg boede Pit Cttstor AI[e I og fil uldrig skille mig afmed ham. kendle fruen godl Jeg kan huske 4t det var splzhdende ot komme ind i sluen bag Mine.fouzldre ejede samtuen med min huset i bttikken. nr. L Det er samme IYP! sotn nr' Alle butikket i villaer havde jo 16 - lidt mindre i grundateal og en tlor ind til "Ptivaten", meh uden bulik. Disse huse tar jo si tlen krmne m1k hojst kigge ind typiske for lredhetne' og cler.lin' ad, og handlede mor futs L'L, des fere af den Pi Castor Alle slod man jo ogsd bare og kunne b&de ned og den forslesal. Vorcs stod.ferdigl septembet 1933, de. Det var anderledes spzndeh- fa el glint aj hvad det vdr derin' dog uden al loiletrummehe kunne de ul kom e deti d seln Der var bruges, da der vist ehdnu ikke ligesom en hyltle hoit oppe langs rar kloakerel. Min nlors lbrlpldrc veggene, og der slod linfade og /houa dz a. 5 ' Vltl 2003

7 Johanne Lin.lboe-Larsen medsin stln Htrry. I haven holdt Lindboe-larsen Eeder og:hons, nenloldn huset stad.let agsi i en men neskedldet en anrlen gannel hone, nenlig en hestesponagn det bler btugt son lysthus ag leseh1ls. De bler i 1979fyuet til sponejsmuseet Skjoldnesholm. kandet, Ellers husker jeg ikke moblementet. Jo, der var spendende, men der var et slemt minus wd disse besog. Den finke Jrue holdt geder. Dem kuhne jeg godt lide at klappe og snakke med, nen desverre malkede hun dem og senerede gedemelk til kagerne. Min bror drak det artigt, men jeg har aldrig bunnet fordrage mtelk - og del het '',ar gedemtelk med en ejendommelig lugt. Jeg slap dog.for det. Mor har nok Jbrklaret pi en pen mdde, al hendeit datter aldrig drak melk, men det gentog sig ved htert besog. Ellers vat jeg glad for at komme der, for sddan en butik med blan- Qla*xealzat.5 det indhold er jo altid sprpndende.fbr nysgeltige bom. Og udoter gederne i baghaten var der jo ogitd itpot'rog en. Der kunne man bdde indtage kiks og safi og lade.fantas ien spille. Fru Lindboe-Lalsen huskede altid min /bdselsdag den L marts, da jeg rar barn. Sd kom hun medbringende en pakke til mig, og nor bod hende pd kajjb. Pakken var altid/brsynet med en ktist fra eeil aj hendes potteplanter. Jeg er kommet frem til, at den rist kaldes en eller asperagus. Gawn ar altid hentet blandt hendes egne varer, men.ieg htt rker inlel specijikl. Derimod hu - Vta/ 2003

8 M"r"'.st. {i"j.. "ltij o"g.t ho3 "Stoppenaalen" shet jeg neget lydeligl, al jeg engang kobte nogle Jine fodselsddgsbol'dkorl led smd pigel pd i hendes butik. De la i hajrc tide af butikken foran disken. Yestamagers butikker Aksel Skriver lbn:eller om de l'orste fonetninger pa Vestamager: Mine forcelfue.flyttede til Studsbol Alle 60 i 1921, hvor de i en irrrekke boede med deres efterhinden 5 born i el pudset pa b'm. Gad yidst, hvad nutidens Jamilier ille sige lil no get sddant - uden el, wnd og kloak. Men rene a/ Ni da, toj pa kntppen hatde vi, og mad har \ii dldrig sannet, seb om det d.[ et enkelt hdrdkogt ceg blev pltleg til I sammenlagle rundlenome/..jeg Ned, at de kort elier slartede et "matketenderi", dog mere rigligt en lille kttbmandsbutik. Star- Ien Nar godt nok handel med pellolewn, der ttar lirsnodvendig hrrendst(t til lamper og plimusdpparat er. Fol'r e lnings lo kalet var et hjorne af det lille hus. Det hlev snart ogsd til drikkevarer, og el: terhirnden udvides sollifientet til de mest nodvendige dagligvarer. Stort blev det ikke, men jeg kan huske, som det ogstt Ji'emgtr af s amt idige lbto gr afier, at ej endommen blev et yndet tilholdssled Jbr mln rct lalrige./anilie opefter og til begge sider. Der var jo billige bajere, og det animerede da rel o/ie til bdde hestesk)kastning, ringspil og,rlqdning med jagtge- efter tomme fasker, der ble',t kastet til wirs - med en mild regtl al glasskdr til Jolge. Del rar mesl 1it1 mor, der tog sig afjbrrctningen, og hun havde det - des\,.erre.[or indtjeningen - pa den mdde, at hun nok lidl for ojte lod sit gode hjerte lobe a,f med sig, sd nogle faniliel Jik lidt nere pd klods end godt tiar. Result.ttet udebler ej heller. Fotelningen blev nok lukket omkring Omtre pa den lidrar kobmdnd Chr. Jen.sen.ttartet pa Kongelundsvejen i nr en lan pudset bygning ned.fladt tag. P, samme grund tar der bagtil et lille pudset hus, hvor ktibma den boede med sin huslru. De rdr Q/<***<n dz a. 5 -?//ai 2003

9 Denne fotetning var i nogle dr den ekeste pa studet. Lttarteh kun kobmandshandel og hrtzndsel, men senere ud idet med ismejeri og noget sd forneml som en hdndbe eft benzinhnk, der kunne klare 5 liter ad gqngen!! Denne butik husker jeg istzr godt, t)rdi jeg var bydreng dir i , mens jeg gik i 6. og 7. klasse pa TArnby Skole. Jeg rar pd arbejde alle ugens hverdage i 3 timer daglig, mens jeg om sondagen gik med morgenbrod fra 7 - I l. For denne ihdsats oppebar jeg den fyrstelige lon pd 5 kroher om ugek. Men sa skulle belabet ogsi afleveres hjemme, dog fk jeg lor,,il at beholde de indtjente dfikkepenge. Det at man pa den made havde egne penge mdtte nodrendigvis gi e en vis status i skolen, hvor de feste af mine kummerater sd aldrig kongens monl Netop i disse Ar hyggede kohmand Jenten den gule bygning pd hjarnet af PilegArds Alle i hr Jeg htsker tydeligl den fes ige.llyttedag. Den gamle bygning blev beraret. Der rar i e periode gronlfoftet ing, og der var ligeledes damefrisor i nogk Ar. I dag ligger WSfo I r e t n i n ge n pd st e de L. I tuellemtiden - vel omkring midlen af 3q-erne - havle vi faet endnu en Jbrretning i kvartelet, idet Jbmilien Ris ad (med sonnerne Henry, Orla, Anker og tvillingerne Agner og Bent) havde starlet kobmandsforretning pd Nybol Alle 12 - i oyrigt i det da nyopfor, le fode hus, der ligger pd stedet endnu. For det meste hantllede vi hos Risvads. Det var det nermeste, og ligesom det mest folkelige helt o'la Korshcek), og sa havde del ydermerc den /ordel, at vi kunne slyrle genvej ovet ubehyggede grunde fra Studshol Alle og gd ind ad bagvejen. De harde ganske vist den ikke helt ufarlige hund, der shd tojret til sit hundehus ved "l-lonsehuset"- Var man bare hurtig nol hrnne det hojst blive til eh qcenget bul<sebag. Og en sadan talte.io ikke sd lidt i anseelse b landt I igest ille de! Jeg huskede en lille episode med Jru Risvad: Jeg var i butikken for at h.tndle netop i det momenl hrror kohmand,lensen havde in^)iet tin kye foftetning. "Nu har kobmancl Jensen liek ny butik", bereuede jeg. "Det har ri.laet Jbr flere siden", replicerede fru Risyad. Og sd var det ud- Bygningen/ik i ovrigt en utilsigtet, men haget speciel rolle under Den vur en a;f tle fit bygninger, der havde DeI fuzc*za dz. a. 5 - Vtt/ A03

10 t0 vdr trr' alle en pligl al etablere bes leltelsesrum, og nodtendigheden herafjik vi alle i omrddet at./itle. I den omegn r)o/ der.flere tyske lujibatterier, der dronede los, ndr der - isa:r i krigehs forste ar - var engelske Jly i netheclen af lufthuvnen. Det kunne realistisk talt regne med sl,,arpkantede brudstykker af gtanater, og jeg kan entlnu hore lyden fbr uig af stumperne, der rulschede ned ad tagene. I den siluation var kobmandens ktplder selvskreven lil besleuelsesrum for dem, der ikke selv havde noget bedre. Og stt var der naturligvis den fordel, al kobtnanden, - sin velkendte ghed til trods, kuhhe fnde pd al servere sodal)and til beroligelse al de Jlossede nerwehder i den hoisl wante situalbn. Kobnurul Jensens.forretningshygning har efterfolgende haft en li.ll omtumlet sklebne. og jeg kan ikke prrzcis huske det hele.,leg tuena\ at e enden alrey den viderc. Den blev herejier kobt aj Axel Hoi, der kom fra kobmantlsforretning andetsteds pd oen, og soth sd vidt jeg husker byggede en egentlig Lsal pd. Han solgle den senere lil Per Cfuisliansela, idet hak i mellemliden havde opfotl forretnings bygningen Kongelunrlsvej 297, hyor han indretted en isenkranforretning, mens han sd smdl beg)ndte at kasle sig owr eje - domshandel. Isenkrambulikken blev derefer solgt til Jan Maller, der var udlert hos Hoj. I mellemliden lar sd Hojs ne o, Poul SlElle Hoj, ti rad iejendomshandelen, og han drev den videre ejier Axel Hojs att.fbr tidlige dod i midlen af 71-erne, Per Christictnsen ajhendede den lil en TAJHUSET, der dog hun havde den ft ar. EJierfolgende var der bl.a. skotojshandel i en korlere tid..4ndre kan nok bedre mere pt.ecise drslal pd dette forlob. Pd "Pilehavens" grund lit der ehgang et iskegehus, der i hogle dt blev et samlihgsstedfot barteret:t ltnge, kqlvlitj)is i sommerliden. Vi modles der, og del blep jo ikke uindre interessanl af at Jlere af de store piger, hetunder min senere kone, Lillian, hjalp Jenny og Marlin Holnberg med al passe iskagesalget. Mdske bor del her tilfojes, al vi gennem 6kge fu havde.fust, daglig betjening aj en korende bager. Love hed han. Han boede pa LojkgAftls ej, og han kom tr(tast i al slags wjr ned bredt ua,alg i al slags brod i sin p.ene l,,asse- 'togn, der, dog tvunget afomstendighederne unaler besellelsen, Q/z*not dz a. 5 - Tltdi n03

11 t1,. Landewj t22 i t928.. Tage, C.ethe : os AA Kaj Jenblet, skijiet ud med en trehjulet cykel. Melkemand havde vi naturligyis, og de klare Jlasker, lukket med en papskive i en metalting stod ttoligt ved hoveddoren hver motgen. Fiskemand og slagter kom ogsd i kraltelet, sd \)i lat \rel gahske godl tilgodeset med de daglige fornadenheder - ndt ellers pengene rckte. Eftel kom der flere og flere forreninger til, og hioh net P ile gar ds Al I e/ Kongel un dsv ej ud iklede sig efterhdnden til et helt Jbrretningskvarter, der vel har)de sitl storhedstid i 79-erne. Det tilkommel nok andre at sefte lider og novne pd den tid. Butikscentre Kommunens forste butikscenter - og et af landets forste - var Kastrup Midtpunkt, der blev bygget i 1953 og udvidet i TAmby Torv blev bygget over to etaper i perioden Planeme i 1990'erne var, at centet skulle udbygges og modemiseres, men dette shandede. I september 2002 blev imidlertid lokalplan 82, "Centerbebyggelse pa T6mby ToN" vedtaget. Et er i hvet fald sikkert, centret trenger til en ansigtsloftning, ogsa de svenske togpassagerer fat lyst til at kobe ind her. En svensk avis beskev centret i forbindelse med indvielse af Oresundsbroen - overskiften lod "Temby Ktipcentrum- et n).tt Dragdr utan charm". 6lea*zz /,a ttz. 5-2l/a.i fu03

12 l2 Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk interesse, s& henven dig til: Lokalhislorisk Samling Kamillevej KastruP Tlr wrvw.bibliotek.taarnbf.dk Klik pa Lokalhistorisk Samling Vi har publikumsmaskine med adgang til internettet og mange rr tslsrur JNsr ru^r, Abningstider: Mandag Tirsdag Fredag Kastrupgirdssamlingen "gfttdt p,fr.4emag*" & Abent Tirsdag til sondag Onsdag tillige Plyssen Amager Strandvej 350: Permanente og skiftende udstillinger Abent Lordag og sondag

MANEDSBLADET SVENSKERE PA AMAGER. Nr. 1 Janaar 1997 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET SVENSKERE PA AMAGER. Nr. 1 Janaar 1997 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SVENSKERE PA AMAGER Nr. 1 Janaar 1997 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling E14a.4t4,t /4... DEN GLEMTE INDVANDRING Svenskere pi Amager gennem 350 Ar Det er som regel kun den hollandske

Læs mere

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Vi besøger farmor og farfar

Vi besøger farmor og farfar Vi besøger farmor og farfar Vi sidder alle omkring bordet og spiser aftensmad. Far, mor, Ulrik, mig og mejeristeleven, som bor oppe på det lille værelse oppe under taget på mejeriet. - Hvad med at køre

Læs mere

I,. Grammatik. Indholdsfortegnelse. .nd-

I,. Grammatik. Indholdsfortegnelse. .nd- **-.nd- Grammatik Indholdsfortegnelse I,. \ b i:' F F 3 Udsagnsord 10 Navneord 14 Egennavne 15 Tillegsord 17 Forholdsord og biord 18 Udsagnsled og grundled 19 Genstandsled 20 Hensynsled 2I Omsagnsled til

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3 .oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og Elever indtager vandrehjem og oplever Danmarks fødsel på Møns Klint Rejsen til Møn Lavet af: Nambahlou D.1/10.2014 Det var en lang rejse. Vi skulle både tage

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

MAI\EDSBLADET. Fastelavn er mit navn.. Nr.2 Februar 1997 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MAI\EDSBLADET. Fastelavn er mit navn.. Nr.2 Februar 1997 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MAI\EDSBLADET Fastelavn er mit navn.. Nr.2 Februar 1997 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Eehrzez d4.,, Fastelavnen Ordet fastelavn kommer fra tysk: Vastelabend, det vil sige, aftenen for flasten,

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Den udstilling, du skal rundt og finde oplysninger i, handler om arbejderfamilien, som den boede, arbejdede og levede i København i 1950 erne.

Den udstilling, du skal rundt og finde oplysninger i, handler om arbejderfamilien, som den boede, arbejdede og levede i København i 1950 erne. Da Bedste var barn Da Bedste var barn Den udstilling, du skal rundt og finde oplysninger i, handler om arbejderfamilien, som den boede, arbejdede og levede i København i 1950 erne. Du vil få viden om,

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 Uge 22 Emne: Her bor jeg Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge22_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.40 Uge 22 l Her bor jeg Dagene er begyndt at

Læs mere

MANEDSBLADET JUL PA EN AMAGERGARI) Nr. 9 December 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET JUL PA EN AMAGERGARI) Nr. 9 December 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET JUL PA EN AMAGERGARI) Nr. 9 December 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Ez/4.t4to. /4,., Si er det atter jul. Denne gang lader vi forfatteren Karla Frederiksen fortaelle om sin barndomsjul

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

MANEDSBLADET. Billettor p d Amagerbanen i 1950'erne. II. Nr.2 Februar 1999 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Billettor p d Amagerbanen i 1950'erne. II. Nr.2 Februar 1999 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Billettor p d Amagerbanen i 1950'erne. II Nr.2 Februar 1999 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling ISSN 1397-5412 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Leif Rasmussen, professor ved Odense

Læs mere

- med o. .F-e (D- s;lmol fdondring G.R. .xrryl*

- med o. .F-e (D- s;lmol fdondring G.R. .xrryl* o.xrryl* FA OVERBLIK LAV EN MASTERPLAN Begynd at samle id6er: kopi6r frabager, riv ud fra blade eller tag et foto af nogle sjove farvemiks. Set det sammen pa et sekaldt moodboard - en slags opslagstavle,

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

,,, KONFIRMATION. Tlmw K0Ml{Jr{Es LoKAutKiloilsm sailit{c

,,, KONFIRMATION. Tlmw K0Ml{Jr{Es LoKAutKiloilsm sailit{c ,,, KONFIRMATION Tlmw K0Ml{Jr{Es LoKAutKiloilsm sailit{c NR. 5 JUNI 1995 Konfirmation - i de voksnes rekker Foriret er konfirmationernes ilrstid, og der bruges megen tid til forberedelser og ofres mange

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Sildefiskeri. TTInBY KoITIIIJNES I,0f,ATIIFI0KSIE SAIIIING NR. 7 O(TOBER 199 5

Sildefiskeri. TTInBY KoITIIIJNES I,0f,ATIIFI0KSIE SAIIIING NR. 7 O(TOBER 199 5 tu,,,, Sildefiskeri TTInBY KoITIIIJNES I,0f,ATIIFI0KSIE SAIIIING NR. 7 O(TOBER 199 5 Lidt om isrer sildefiskeriet i Kastrup Arstiden for "hsstsild" nermer sig. Tidspur.rktet hvor silden skulle vere speciel

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU November DEN 2012 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse I LÆRE PÅ VÆRFTET Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse Helsingør Kommunes Museer 2013 Introduktion Velkommen til Helsingør Værftsmuseum. Museet handler

Læs mere

FOLK OMKRING RINGOVNEN

FOLK OMKRING RINGOVNEN FOLK OMKRING RINGOVNEN - ÅR 1900. Fortalt af Merete Bjerngaard Illustreret af Per Jørgensen 2 Folk omkring Ringovnen -år 1900 ISBN 978-87-994302-0-8 3 Kort over Nivå Her kan I se et kort over Nivå. Alle

Læs mere

Juleudstilling i Fåborg

Juleudstilling i Fåborg Juleudstilling i Fåborg I dag skal vi til Fåborg. Mor, Ulrik og jeg. Vi skal til byen for at handle og se på juleudstilling. Det er vi hvert år, så det er noget, jeg har glædet mig til længe. Det er ikke

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Bilag 6. Transskription af interview med Emil

Bilag 6. Transskription af interview med Emil Bilag 6 Transskription af interview med Emil Alder? 18 år gammel Hvilket klassetrin? Jeg går i 2.g Dig med tre ord? Engageret målrettet, det ved jeg ikke hvad det tredje skulle være. Pligtopfyldende? Hvad

Læs mere

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 9. juni 2009 Pronominer Personlige Fx jeg, du (De), han, hun, den (det), vi, I (De), de; mig, dig (Dem), ham, hende, os,

Læs mere

MANEDSBLADET. De gamles Jul. Tflrnby Kommunes Lokalhistoriske Samling December 1995 nr. 9

MANEDSBLADET. De gamles Jul. Tflrnby Kommunes Lokalhistoriske Samling December 1995 nr. 9 MANEDSBLADET De gamles Jul Tflrnby Kommunes Lokalhistoriske Samling December 1995 nr. 9 De gamles Jul Si er det atterjuletid, og forberedelser og indkob i fuld gang, og som fast ingrediens i den lokalejuletradition

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Skriftlig del Læseforståelse 1

Skriftlig del Læseforståelse 1 Skriftlig del Læseforståelse 1 Navn (PR-nummer ato Prøvenummer Prøveafholdende udbyder Prøvegruppenummer Tilsynsførendes underskrift !, Instruktion:. svar. Cykelsmeden Jakob Hansen på 60 år bor i en lille

Læs mere

Aktivitetsplan for Børn i Barcelona 2016: Forår i farver

Aktivitetsplan for Børn i Barcelona 2016: Forår i farver Aktivitetsplan for Børn i Barcelona 2016: Forår i farver Dato Tema Sange Aktiviteter Medbring gerne 31. Januar Fastelavn Fastelavn er mit navn Fastelavnsforberedelser Saks 14. Februar Fastelavn Fastelavn

Læs mere

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus.

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus. Side 1 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus Side 2 Personer: Nicolaus Side 3 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus 1 Nicolaus 4 2 Naboen 6 3 Tre poser guld 8 4 Mere guld 10 5 Gaden er tom 12 6

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A.

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Referat f ra Udsholt Vandverks ord inare genera lforsa ml i ng Afholdt d. 12. maj 2013 pi Blistrup Skole. Til stede var: Bestyrelsen, vandverksbestyrer Preben olsen, revisor Per

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

and? sko? mus? Hvad rimer på Hvad rimer på Hvad rimer på Fx: mand, sand, land, vand, tand Kan vi lave en sætning med to ord, der rimer?

and? sko? mus? Hvad rimer på Hvad rimer på Hvad rimer på Fx: mand, sand, land, vand, tand Kan vi lave en sætning med to ord, der rimer? and? Fx: mand, sand, land, vand, tand 5 1 5 1 sko? Fx: lo, ko, ro, bro, glo, gro 5 2 5 2 mus? Fx: lus, hus, sus, krus 5 3 5 3 hat? Fx: nat, kat, ladt, klat, fladt 5 4 5 4 hår? Fx: år, lår, får, mår, tår,

Læs mere

Undervisningsmateriale til mellemtrinnet med digitalt værktøj: Puppet Pals eller Adobe Voice

Undervisningsmateriale til mellemtrinnet med digitalt værktøj: Puppet Pals eller Adobe Voice Undervisningsmateriale til mellemtrinnet med digitalt værktøj: Puppet Pals eller Adobe Voice Historie Færdighedsmål: Kildearbejde: Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber

Læs mere

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans Kringle Nielsen Toldbodgade Nyborg Et fritidsliv med sejlads 6 af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg På det tidspunkt i 1957/58, hvor jeg var ung svend på konditori Sct. Knud i Odense, blev jeg kontaktet af en af de sidste to medlemmer

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej)

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej) På Sporet af Glostrup Byvandring ca 3,5 km. Landsbyen Først bevæger vi os på tværs af landsbyens gamle centrum 1 Kirken Kirken var centrum i den gamle landsby. Den er bygget i 1100-tallet, men er ændret

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Ikdovt for rnin farmor at komme pi besgg og. i-[

Ikdovt for rnin farmor at komme pi besgg og. i-[ y+. f-.&&&g8*qj& i-[ Pods vinh Y L l-n "- =-x t fi tilbudt en stor og dejlig andelslejlighed ti1 naesten ingen penge skete for Feng Shui-eksperten Lilan Kops, da hun for 12 k siden sagde ja tak ti1 154

Læs mere

AMAGERBANEN 2. DEL LOKALHISTORIE I TÅRNBY BANEN UNDER BESÆTTELSEN, FRIHEDSKAMPEN &BEFRIELSEN

AMAGERBANEN 2. DEL LOKALHISTORIE I TÅRNBY BANEN UNDER BESÆTTELSEN, FRIHEDSKAMPEN &BEFRIELSEN TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 7 AUGUST2007 LOKALHISTORIE I TÅRNBY AMAGERBANEN 2. DEL BANEN UNDER BESÆTTELSEN, FRIHEDSKAMPEN &BEFRIELSEN FORSIDEILLUSTRATION: Efter Amagerbanens ophør

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

uamlsnuonr ,t, Ttmw KoilftuNns mralafionned salnlttc '..:i,,tr' NR. 2

uamlsnuonr ,t, Ttmw KoilftuNns mralafionned salnlttc '..:i,,tr' NR. 2 uamlsnuonr,t, '..:i,,tr' NR. 2 Ttmw KoilftuNns mralafionned salnlttc Isvintre Den hvide vinter er over os og fejemaskiner dominerer gader og veje. Sjappet ligger tykt og gor enhver cykel- og gitur til

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SiD Kastrup i 100 ir Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling SiD Kastrup 100 ir SiD Kastrup kan i ir fejre 100 Ars jubihum, og i den anledning har afdelingen udgivet et hrfte

Læs mere

En gang for længe siden. Børneliv på landet for 100 år siden

En gang for længe siden. Børneliv på landet for 100 år siden En gang for længe siden Børneliv på landet for 100 år siden Hvad ved du om landbruget for 100 år siden? Lav et mind map. Landbruget for 100 år siden 1 Spørgsmål til Ida Marie og Axel Hvad vil du spørge

Læs mere

Ferielandet Danmark - musikfestivaler

Ferielandet Danmark - musikfestivaler Ferielandet Danmark - musikfestivaler I skal nu udforske Danmark med musikbriller på. 3 familier eller venner skal på festival, og I skal finde ud af hvorhen, og så skal I også arrangere turen. De har

Læs mere

Hvis Sevel Skole lukkede, så ville vi feste hele natten. * Hvis der ingen træer var Sevel, så ville verden blive dårligere. * Hvis heste fik klove,

Hvis Sevel Skole lukkede, så ville vi feste hele natten. * Hvis der ingen træer var Sevel, så ville verden blive dårligere. * Hvis heste fik klove, MULIGHEDER Hvis der ikke var dyr, så ville min ko skrige højt. Hvis der fandtes superbabyer, så ville vi alle ikke kunne sove. Hvis Sevel Kirke var lyserød, så ville vi ikke spise citronmåne. Hvis citronmåne

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Opgaver til Den frie by

Opgaver til Den frie by Opgaver til Den frie by 1. Kaj og Jette eller far og mor? Mormor synes, at det er lidt underligt, at Liv siger Kaj og Jette i stedet for far og mor. Hvad synes du? 2. Hvem skal bestemme? Liv siger Kaj

Læs mere

Opgaver til lille Strids fortælling

Opgaver til lille Strids fortælling ? Opgaver til lille Strids fortælling Klosteret 1. Hvilken farve har det store hus/klostret, som Strid ser, inden han kommer til byen? A. Klostret, det er kalket hvidt. B. Klostret, det er rødt, bygget

Læs mere

Mia Ja det skal du ikke være ked af. Jakob har også snart smadret samtlige glas hjemme hos os.

Mia Ja det skal du ikke være ked af. Jakob har også snart smadret samtlige glas hjemme hos os. KATINKA KATINKA Nu er det slut med ulykkelig kærlighed NS: Skriver noter med sort 1 Int - s STUE - Night Rødvinen drypper på gulvtæppet fra bordet. (29) og (31) sidder ved spisebordet midt i derses cesar

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005 Denne prædiken blev holdt ved konfi rmationerne i Allerslev kirke fredag den 22. april og i Osted kirke torsdag den 5. maj 2005 med enkelte lokale varianter. PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION

Læs mere

»Ja. Heldigvis.«De to drenge går videre. De lader som om, de ikke ser Sally.»Hej drenge!«råber hun. Bølle-Bob og Lasse stopper op og kigger over på

»Ja. Heldigvis.«De to drenge går videre. De lader som om, de ikke ser Sally.»Hej drenge!«råber hun. Bølle-Bob og Lasse stopper op og kigger over på 1. Søde Sally Bølle-Bob og Lasse kommer gående i byen. De ser Smukke Sally på den anden side af gaden.»hende gider vi ikke snakke med,«siger Lasse.»Nej.«Bølle-Bob kigger den anden vej.»hun gider heller

Læs mere

Oveark til Kryds 8. bolle 81

Oveark til Kryds 8. bolle 81 Oveark til Kryds 8. bolle 81 B1 HUSKat verballed er det safllme som subjekt er det samme som grundled. udsagnsled, 09 Sadan: Lise gav mig skiorten. (4 led) XO Prav nu selv. Skriv selv antal Sat bolle (O)

Læs mere

Digerne ved Digehytten Hvem byggede digerne?

Digerne ved Digehytten Hvem byggede digerne? Digerne ved Digehytten Hvem byggede digerne? Til pædagoger og børn, der gæster Digehytten. Da Ribe diget blev opført i 1911 14, var det både skovarbejdere fra Polen og enkelte lokale arbejdere, der var

Læs mere

Kære læser. God læselyst! Nyhedsgruppen Email: nyheder.hrk@drk.dk Hovedstadens afdeling Dansk Røde Kors. Spred budskabet

Kære læser. God læselyst! Nyhedsgruppen Email: nyheder.hrk@drk.dk Hovedstadens afdeling Dansk Røde Kors. Spred budskabet Kære læser I dette brev: KÆRE LÆSER... 1 LAD OS MØDES TIL SOMMER... 2 FRIHEDEN PÅ TO HJUL... 3 HJEMLØSEHUSET I NORDVEST STARTER NYT LOPPEMARKED...4 REPORTAGE: HJEMLØSE TIL NYTÅRSKUR PÅ CHRISTIANSBORG...

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä Hvad gov Tesus nu, a Skriftsteder: Ap.G. 7,31; 4b.20, 12;22, 11. 12; Mal. 3, 16; Prad. 12, 14; Matt. 10, 32.33; Ab. 3, 5. Hjelp tit studiet: Den store strid, s. 424-435. 482-485. Lektiens hovedtanke: At

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

O R 2. 3. O G 4. K L A S S E

O R 2. 3. O G 4. K L A S S E 2014, Uge 8 Ugens Avis År H A L G Å R D S F H F O R 2. 3. O G 4. K L A S S E O p s t a r t e n a f d e t n y e t i l b u d U G E N S R E D A K T I - ON: Mia 2.B Anna 2.B Ida M. 2.B Oliver 4.A Louise 2.B

Læs mere

Den udstilling, du skal rundt og finde oplysninger i, handler om arbejderfamilien, som den boede, arbejdede og levede i København i 1950 erne.

Den udstilling, du skal rundt og finde oplysninger i, handler om arbejderfamilien, som den boede, arbejdede og levede i København i 1950 erne. Da Bedste var barn Da Bedste var barn Den udstilling, du skal rundt og finde oplysninger i, handler om arbejderfamilien, som den boede, arbejdede og levede i København i 1950 erne. Du vil få viden om,

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Bamse Polle. i 1. klasse

Bamse Polle. i 1. klasse Bamse Polle i 1. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og blev støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

Pludselig kom dagen, hvor vi skulle af sted. Nu startede vores Chengdu-eventyr.

Pludselig kom dagen, hvor vi skulle af sted. Nu startede vores Chengdu-eventyr. 1 One a pouns a time, ja sådan starter alle eventyr. I 2009 startede et nyt kapitel i mit liv, jeg havde besluttet at udfordre mig selv (er en ung kvinde på 39) med at læse til lærer. Som mor til to små

Læs mere

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight.

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. . Rovfisken Jack Jönsson Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. 1 Er du nu sikker på at du kan klare det, sagde hans mor med bekymret

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Siden sidst. Lørdag d. 26/9/09 var Lokalhistorisk Forening på udflugt til Hjelholts Uldspinderi, Langå Vi blev guidet rundt af indehaveren og fik fortalt

Læs mere

Bibelen er en gammel bog... 149 Blomstre som en rosengård... 74 Bogen om Jesus... 148

Bibelen er en gammel bog... 149 Blomstre som en rosengård... 74 Bogen om Jesus... 148 Alfabetisk register A Adventskransen nu vi tænder................................ 65 All night, all day.......................................... 226 Alle, både høj og lav......................................

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP November / December 2015

HUSAVISEN STENSTRUP November / December 2015 HUSAVISEN STENSTRUP November / December 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere