TILSTANDSRAPPORT. Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge FOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSTANDSRAPPORT. Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge FOR"

Transkript

1 TILSTANDSRAPPORT FOR Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Udarbejdet af Per Bøgelund-Hansen Bygningskonstruktør

2 Indholdsfortegnelse Side 01. Historik I/S Strøby Egede Vandværk: Udskrift af protokoller: Rester af den tidligere vandværksbygning: Teknikrum i tidligere vandværksbygning: Gennembrydninger i kælderydervægge: Det tidligere reservevandværk på Kystvejen Vandværkets formænd gennem tiderne Kronologisk oversigt: Administration samt drift og vedligeholdelse Administration: Drift og vedligeholdelse af vandværk: Regulativ og takstblad: Gebyr og indvindingsret: Gebyr på vandet: Vandindvindingsret: Ansøgt nedsættelse af vandindvindingsretten: Vilkår i vandindvindingstilladelsen: Forlængelse af vandindvindingsretten: Beskyttelsesareal omkring boringerne: Måling og indberetning af vandforbruget: Kontrol af vandmålere: Indberetning af oppumpning: Ledningstab: Vandværkets beliggenhed Vandværksarealets beliggenhed: Kildepladser for sløjfede og aktive boringer Kildeplads for sløjfet boring DGU nr Kildeplads for sløjfet B1 DGU nr Kildeplads for aktiv boring B2, DGU nr Kildeplads for aktiv boring B3, DGU nr Kildeplads for aktiv boring B4, DGU nr Kildeplads for aktiv boring B5, DGU nr Kildeplads for aktiv boring B6, DGU nr Kildeplads for aktiv boring B7, DGU nr Tilstandsrapport for Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk 2

3 Kildeplads for aktiv boring B8, DGU nr Data for sløjfede boringer Sløjfet indvindingsboring, DGU nr Sløjfet indvindingsboring B1, DGU nr Sløjfet indvindingsboring B2, DGU nr : Sløjfet indvindingsboring B3, DGU nr : Sløjfet indvindingsboring B4, DGU nr : Sløjfet indvindingsboring B5, DGU nr : Sløjfet indvindingsboring B6, DGU nr Sløjfet indvindingsboring B7, DGU nr Sløjfet indvindingsboring B8, DGU nr : Udførelse af sløjfningsarbejdet Sløjfning af boring B1, DGU nr Sløjfning af boring B6, DGU nr B6 Opfyldning af hule i kalkmagasin Opfyldning af hule i kalkmagasin B7 Opfyldning af hule i kalkmagasin Materialeforbrug Sløjfning af boring B7, DGU nr Udførelse af erstatningsboringer Erstatningsboring B6, DGU nr Erstatningsboring B7, DGU nr Renpumpning af erstatningsboringer Kontrol af råvandskvaliteten fra B6 og B Aktive indvindingsboringer Indvindingsboring B2 med DGU nr : Indvindingsboring B3 med DGU nr : Indvindingsboring B4 med DGU nr : Indvindingsboring B5 med DGU nr : Erstatningsboring B6 med DGU nr : Erstatningsboring B7 med DGU nr : Indvindingsboring B8 med DGU nr : Boringsafslutninger Råvandsstationer og brøndkamre Brøndkammer for boring nr. B2: Brøndkammer for boring nr. B3: Brøndkammer for boring nr. B4: Brøndkammer for boring nr. B5: Udskiftning af forerørspumpe i B5: Tilstandsrapport for Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk 3

4 Råvandsstation for boring nr. B6: El-installation i råvandsstation for B6: Råvandsstation for boring nr. B7: El-installation i råvandsstation for B7: Brøndkammer for boring nr. B8: Pejlinger af vandspejl i boringerne Logger i boringerne: Indføring af råvand til vandværket Indgang råvand fra boringer: Måling af indført råvandsmængde: Ikke aktivt iltningstårn: Aktivt iltningstårn: Henstandstank: Åbne sandfilterbassiner: Teknik til returskylning af åbne sandfilterbassiner: Styring af skylning af åbne sandfilterbassiner Returskylning af åbne sandfilterbassiner Slambassin til bundfældning af skyllevand: Udpumpning af rent vand (drikkevand) Rentvandspumper: Kontrolhane for drikkevandet: Trykstyring for afgang drikkevand: Styrekabinetter med elektronik Hovedtavle med styrekabinetter Fjernstyring af teknik via bærbar computer: Monitorer for overvågning.: Affugtere Affugtere i maskinrum Bortledning af kondensvand fra affugtere: Rentvandsreservoirer Rentvandsreservoir vest: Luge til reservoir mod vest: Rentvandsreservoir øst: Luge til reservoir mod øst: Afspærringsventil fra reservoirer: Blænding af portåbning Blænding af portåbning: Tilstandsrapport for Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk 4

5 18. Videoovervågning af vandværk Eksterne overvågningskameraer: Interne overvågningsvideokameraer: Gulvafløb over rentvandsreservoirer Placering af to gulvafløb: Teknik i nødstrømsanlægget Nødstrømsanlægget: Generator: Luftindtag: Styrepanel for bl.a. nødstrømsgenerator: Afbryder: Transcientbeskyttelse: Vandværksbygningen Bygningsbeskrivelse: Sætningsrevner Sætningsrevner i sokkel og murværk: Til- og ombygning af vandværket Afløbsforhold for vandværksbygningen Bade- og toiletforhold for personale Forsyningsnettet Beskrivelse af ledningsnettet: Opmåling af ledningsnettet: Forsøg på lokalisering af ledning til Møllemarken: Ledningsoplysninger Stærkstrømskabler oven på vandledninger Ledningslængder pr. april 2010: Vandforsyning til nabovandværker Strøby- og Strøby Ladeplads Vandværker Sammenkobling med Strøby Vandværk Sammenkobling med Strøby Ladeplads Vandværk Forsynede nabovandværker Strøby Egede Vandværk, teknisk vurdering Vandværksarealet: Kildepladser: Indvindingsboringer: Brøndkamre: Råvandsstationer: Vandbehandling: Tilstandsrapport for Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk 5

6 Tekniske installationer i vandværksbygningen: Vandværksbygning: Afløbsforhold: Forsyningsnet: Vandkvalitet i boringerne: Forsyningssikkerhed: Forsyningskapacitet: Sikkerhed på vandværk og i indvindingsboringer: Råvands- og drikkevandskontrol Vandværkets egenkontrol: Vandværkets egenkontrol af pesticider Status for råvands- og drikkevandskontrol Vurdering af vandværkets kontrol: Sårbarhed Indvindingsopland: Grundvandsbeskyttelse: Konklusion Samlet vurdering: Bilag: Oversigtskort med henholdsvis indvindingsboringernes beliggenhed, råvandsledningernes beliggenhed, brandhanernes placering samt indvindingsoplandets, forsyningsnettets og forsyningsområdets udstrækning kan ses på vandværket. NB: Tilstandsrapporten opdateres efter aftale med vandværkets ledelse, når der er sket administrative og tekniske ændringer. 01. Historik I/S Strøby Egede Vandværk: Strøby Egede vandværk var aktivt umiddelbart efter 1934, da der på det tidspunkt blev slået en boring tæt ved det tidligere Strøby Egede Vandværk ved den nuværende Egeparken ved Egelundsvej i Strøby Egede. I de gamle annaler oplyses, at Skibsreder Marius Nielsen, opførte det første Strøby Egede Vandværk på ejendommen Stevnsvej 84 B, Strøby Egede. Rester af det gamlevandværk findes i en kælder under ejendommen. Se fotos. Tilstandsrapport for Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk 6

7 NB: Skibsrederen ejede samtidig Strøby Vandværk. Den almene vandforsyning i Strøby- og Strøby Egede-området var i den første tid delt mellem Strøby Vandværk og Strøby Egede vandværk Udskrift af protokoller: I februar 1935 "Strøby Egede Vandforbrugere" blev indbudt til at tegne aktier i A/S Strøby Egede Vandværk. Aktiekapitalen var fastsat til kr ,00. Bestyrelsen havde skibsreder Marius Nielsen som formand, og resten af bestyrelsen var repræsenteret af hotelejer J. Th. Johansen og kammerherreinde Marie Vedel. Ved en dags dato kvittering, dateret den 9. maj 1944, ses, at Anders Lassesen i vandafgift for januar kvartal 1944 har betalt i alt kr ,66. Kvitteringen er underskrevet af skibsreder Marius Nielsen. 27. november 1948: De to nedsatte udvalg for henholdsvis Strøby By s Vandværk og Strøby Egede Vandværk afholdt et fællesmøde. Formanden for Strøby Egede Vandværk, Marno Møller bød velkommen. På mødet skulle aftales en strategi for en fælles forhandling med Skibsreder Marius Nielsen om Strøby Egede Vandværks status. Der forhandledes om priser og mange andre ting, såsom mangler ved den hidtidige vandforsyning. Endvidere skulle man afgøre, om der skulle startes med to forskellige selskaber. Der var enighed om at søge at formå Stadsingeniør Laurentius fra Køge Kommune til at foretage en teknisk og økonomisk undersøgelse af begge vandværkers tilstand og derefter udarbejde en rapport herom. Endvidere skal Stadsingeniøren søge en fælles forhandling med hr. skibsreder Marius Nielsen. Når disse undersøgelser var endt, ville man sammenkalde forbrugerne til et møde for at søge at danne foreninger begge steder, altså etablere to vandforsyninger med hver deres bestyrelse. 02. december 1948: Der blev afholdt et fælles udvalgsmøde med udvalgene for Strøby By s Vandværk og Strøby Egede Vandværk. Tilstede var desuden Stadsingeniør Laurentius, Køge, smedemester Frede Pedersen og Alfred Haagensen, Strøby. Ingeniøren gennemgik meget detaljeret begge vandværkers tilstand og kapacitet. Der forelå en udførlig oversigt og et budget for begge værkers vedkommende. Tilstandsrapport for Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk 7

8 Ingeniøren anbefalede juridisk bistand. For Strøby By s vedkommende var det et nedslående resultat med hensyn til vandets kvalitet og renhed, fordi der manglede et filter. For Strøby Egede Vandværk stillede situationen sig betydeligt bedre, og selvom der nødvendigvis skulle foretages forskellige arbejder, så skulle vandværket kunne køre rundt med de nuværende afgifter. For Strøby By s Vandværks vedkommende måtte man afvente en nærmere redegørelse fra ingeniøren angående omkostningerne ved istandsættelse af vandværket og derefter søge forhandling med ejeren af vandværket. 02. februar 1949: På mødet med fællesudvalget oplæste formanden, Marno Møller, en skrivelse fra skibsrederen. Heri stod, at begge vandværker skulle sælges samtidig. Der var enighed om, at de to udvalg hver for sig forhandlede med skibsrederen for at opnå de mest fordelagtige betingelser. 05. februar 1949 Fællesudvalgene for begge vandværker afholdt møde i Strøby Egede Forsamlingshus sammen med skibsrederen angående køb og overtagelse af begge vandværker. Prisen for Strøby By s Vandværk blev kr ,00, mens prisen på Strøby Egedes Vandværk blev aftalt til den nette sum af kr , marts 1949 Udvalget angående vandværkerne Strøby Egede var samlet til møde i Forsamlingshuset. Formanden, murermester Marno Møller redegjorde for forløbet af mødet, der var afholdt af den nye bestyrelse. Efter samråd med vandværkets juridiske rådgiver, Landsretssagfører Torsten Sørensen, Køge, blev det vedtaget, at afkræve vandværkets forbrugere en skriftlig bekræftelse på, at de ønsker at være medlemmer af Strøby Egede Vandværk. Det blev endvidere vedtaget at lade tegningslisterne ombære til de bosiddende forbrugere af en dertil valgt mand. 22. marts 1949 Udvalget angående Strøby Egedes Vandværk afholdt møde i Strøby Egede Forsamlingshus. Udvalget gennemgik de indkomne tegningslister med underskrifter på tilslutning til købet af Strøby Egede Vandværk. Der var 141 af vandværkets 215 forbrugere, der havde underskrevet på vandværkets henvendelse og havde således bekræftet deres tilslutning til vandværket på de af udvalget stillede betingelser. Alle forbrugere er herefter at betragte som interessenter. Tilstandsrapport for Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk 8

9 På baggrund af denne rapport besluttede deltagerne fra Strøby Egede ved en stiftende generalforsamling den 24. marts 1949 i Strøby Egede Forsamlingshus at danne I/S Strøby-Egede Vandværk. NB: Se under pkt en kronologisk oversigt over vandværkets formænd Rester af den tidligere vandværksbygning: Ovenstående foto viser resterne af ydervæggen mod nord, hvor vandværkets rentvandstank var beliggende. Ejendommen, som er beliggende i et parcelhuskvarter, er senere ombygget til helårshus. Her lå også en mølle, der malede korn til mel. På den hvide gavlvæg ses en betonkant (over det skrå tagnedløb), der viser, hvor betontagdækket over rentvandstanken var udført. På arealet ud for bygningens hvide gavl var vandværkets boring, med DGU nr , fra 1934 placeret. Der var endvidere udført 3 andre boringer i henholdsvis 1937, 1938 og Der findes ikke oplysninger om placering og tilhørsforhold for disse 3 boringer, men det formodes, at Københavns Vandforsyning har været involveret i etablering og anvendelsen af dem. Samtlige 4 boringer er for længst sløjfet Teknikrum i tidligere vandværksbygning: Vandværket er helt nedrevet, men de nuværende ejere af den nye bebyggelse på den tidligere vandværksgrund har været yderst velvillige med at give adgang til undertegnede til at udføre foto-optagelser af resterne af den tidligere vandværksbygnings fundamentsvægge med rørgennemføringer. Tilstandsrapport for Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk 9

10 Til venstre ses den vestlige kælderydervæg. Rester af rørledningernes murgennemføringer ses stadig. Til venstre kælderydervæggen mod nordøst. I væggen, ca. 0,50 meter over gulvet, ses en rørgennemføring for enten en råvands- eller forsyningsledning. Sumpen i gulvet formodes at være til opsamling af overfladevand, vandspild eller lign. Fotos pbh Gennembrydninger i kælderydervægge: De 2 fotos viser gennembrydninger af kældervægge med adgang fra nuværende beboelseskælder og ud til den lave kælder med teknikrum under den tidligere vandværksbygning. Fotos pbh Tilstandsrapport for Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk 10

11 Det tidligere reservevandværk på Kystvejen. For at forbedre forsyningssikkerheden blev der i 19??? slået en boring og opført et reservevandværk på en ejendom, beliggende på Kystvejen 238, umiddelbart syd for restaurant "Udsigten". Boringen er senere blevet sløjfet, og der er på grunden opført et sommerhus. Nedenstående fotos viser bygningen, som den ser ud i dag Kælderen, hvor reserveboringen blev slået, er nu indrettet som kælder for sommerhuset, og der er således ingen synlige spor efter den tidligere vandværksdrift og vandboringen. - Ejendommen på Kystvejen. Tilstandsrapport for Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk 11

12 02. Vandværkets formænd gennem tiderne Kronologisk oversigt: 16. februar 1949 : Murermester Marno Møller 15. juli 1950 : Skomager Valdemar Petersen 07. juli 1951 : Murermester Marno Møller 21. juli 1952 : Tømrermester Hans Jensen 22. juli 1953 : Børge Larsen 13. august 1960 : Th. Iversen 29. juli 1961 : Bådebygger Hans Nielsen 10. april 1969 : Arne C. F. Geister valgt på et ekstraordinært bestyrelsesmøde. 11. august 1969 : Arne C. F. Geister genvalgt på efterfølgende Generalforsamling. 25. maj 1970 : På bestyrelsesmøde trækker Arne C. F. Geister sig som formand. 07. sept : Tømrermester Erik Jensen. 02. august 1971 : Hans Vejltoft. 08. maj 1972 : Efter ønske fra formanden Hans Vejltoft, tiltræder Erik Nielsen som for mand for resten af Vejltofts periode. 07. august 1972 : Erik Nielsen valgt som formand. 17. juli 1973 : Tømrermester Erik Jensen valgt som formand. 02. okt : Tømrermester Erik Jensen genvalgt som Formand. 05. okt : Bygningskonstruktør Per Lindhardt valgt som formand. 06. okt : Per Lindhardt genvalgt. Tilstandsrapport for Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk 12

13 06. okt : Per Lindhardt genvalgt. 04. okt : Per Lindhardt genvalgt. 03. okt : Per Lindhardt genvalgt. 15. okt : Per Lindhardt genvalgt. 07. okt : Per Lindhardt genvalgt. 06. okt : Per Lindhardt genvalgt. 05. okt : Per Lindhardt genvalgt 03. okt : Per Lindhardt genvalgt 02. okt : Per Lindhardt genvalgt 04. maj 1992 : Per Lindhardt genvalgt 06. sept : Per Lindhardt udtrådt på grund af sygdom. 06. sept : Holger Jørgensen tiltrådt som formand. 02. maj 1994 : Holger Jørgensen genvalgt 14. april 1996 : Hans Grøn Sørensen valgt som forformand. 14. april 1997 : Hans Grøn Sørensen genvalgt. 14. april 1998 : Hans Grøn Sørensen genvalgt. 14. april 1999 : Hans Grøn Sørensen genvalgt. 14. april 2000 : Hans Grøn Sørensen genvalgt. 14. april 2001 : Hans Grøn Sørensen genvalgt. 14. april 2002 : Hans Grøn Sørensen genvalgt. 14. april 2003 : Hans Grøn Sørensen genvalgt. 14. april 2004 : Hans Grøn Sørensen genvalgt. 14. april 2005 : Hans Grøn Sørensen genvalgt. 14. april 2006 : Hans Grøn Sørensen genvalgt. 14. april 2007 : Hans Grøn Sørensen genvalgt. 14. april 2008 : Hans Grøn Sørensen genvalgt. 14. april 2009 : Hans Grøn Sørensen genvalgt. 14. april 2010 : Hans Grøn Sørensen genvalgt. 20. april 2011 : Hans Grøn Sørensen genvalgt. 25. april 2012 : Hans Grøn Sørensen genvalgt. Tilstandsrapport for Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk 13

14 03. Administration samt drift og vedligeholdelse Administration: Strøby Egede Vandværk har telefontid to dage om ugen, mandag og torsdag fra kl til kl , hvor vandværkets administrative medarbejder besvarer telefoniske henvendelser fra vore brugere. Endvidere sørger medarbejderen for bl.a. at udsende rykkere til de brugere, der enten ikke har indsendt måleraflæsningsoplysninger, har indsendt måleraflæsning for sent eller ikke har betalt. På kontoret udføres også betaling af regninger m.v. Bogføring og revision udføres af eksternt revisionsfirma fra Køge. Bestyrelsen har fravalgt uanmeldt besøg af revisor for kontrol af kassebeholdningen, da man skønner, at det ikke er nødvendigt Drift og vedligeholdelse af vandværk: Vandværket har ansat en driftsleder, der sørger for den daglige vedligeholdelse og drift af vandværket. Driftslederens ansættelse indeholder en vagtordning således, at han udenfor normal arbejdstid ved f. eks. ledningsbrud og andre uregelmæssigheder ved vandforsyningen skal agere for at afhjælpe situationen. Ved hans fravær, ferie og lign., har vandværket ansat en afløser, der går ind i samme funktion som driftslederen. Derudover har vandværket entreret med en lokal el-installatør til servicering af vor driftsleder i de situationer, hvor dette skønnes at være nødvendigt. El-installatøren har ligeledes forestået arbejdet med de tekniske installationer under arbejdet med sikring af vandværk og indvindingsboringer. Dette arbejde er påbegyndt i 2009 og forventes for vandværkets vedkommende at være afsluttet i For de to nyetablerede indvindingsboringer vil sikringsarbejdet være afsluttet i 2011, mens vi forventer, at afslutning af resten af sikringsarbejdet for de planlagte indvindingsboringer vil være etableret i Regulativ og takstblad: Strøby Egede Vandværk har, før kommunesammenlægningen i 2005, udarbejdet og fået godkendt et regulativ af Vallø Kommune. Regulativet er udarbejdet på baggrund af miljøstyrelsens for- Tilstandsrapport for Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk 14

15 slag til Normalregulativ for Almene Vandværker. Endvidere udarbejder bestyrelsen hvert år et takstblad for anlægs- og driftsbidrag til godkendelse i Stevns Kommune Gebyr og indvindingsret: Gebyr på vandet: På baggrund af bestemmelserne i gebyrloven, anført i 53 i Vandforsyningsloven, fastsætter Stevns Kommune størrelsen af den afgift, der skal opkræves for hver m 3, der er givet i indvindingsret Vandindvindingsret: Det vides ikke, hvor stor en indvindingsret vandværket havde i 1935, da der blev indbudt til tegning af aktier, men ved I/S Strøby Egede Vandværks dannelse den 24. marts 1949 fik man af landvæsenskom missionen for Præstø Amtsrådskreds tilladelse til at indvinde en ikke kendt vandmængde. Senere har landvæsenskommissionen givet vandværket følgende indvindingstilladelser: 15. juni 1959: Tilladelse til vandindvinding af m 3 / år. Indvindingsretten er fordelt med m 3 /år fra en boring på matr. nr. 75 q Strøby By og Sogn og m 3 /år fra et hjælpevandværk på matr. nr. 21 ag ibd. 06. juli 1964: Indvindingsretten blev forøget med m 3 til i alt m 3 /år. 14. juni 1965: Indvindingsretten blev forøget med m 3 til i alt m 3 /år. 13. maj 1966: Strøbyskolen's indvindingsret blev overdraget til Strøby Egede Vandværk. 29. maj 1975: Indvindingsretten blev forøget med m 3 til i alt m 3 /år Ansøgt nedsættelse af vandindvindingsretten: Da vandværket langt fra udnyttede sin indvindingsret på m 3 /år, har bestyrelsen ved brev af 07. oktober 1999 ansøgt det nu nedlagte Roskilde Amt Tilstandsrapport for Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk 15

16 om at få retten til indvinding af m 3 /år nedsat til m 3 /år. Denne ansøgning har amtet imødekommet og har ved kendelse af 04. nov. 1999, i henhold til vandforsyningslovens 20, meddelt en ændring af Landvæsenskommissionens kendelse af 29. maj 1975 således, at vandværkets indvindingsret fremover er på m 3 /år. Indvindingsretten er gældende indtil 01. april Vandværkets overtagelse af indvindingsretter: 2000: Overtaget indvindingsret på 0 m 3 /år fra Møllemarkens Vandværk. 2010: Overtaget indvindingsret på m 3 /år fra Skovrækkens Vandværk. Strøby Egede Vandværks samlede indvindingsret er herefter i 2011 på i alt M Vilkår i vandindvindingstilladelsen: Kontrol af indvinding: Vandværket skal kontrollere indvindingen ved hovedvandmåler, og meddelelse om årsindvindingen, regnet fra 01. januar til 31. december, skal senest den følgende 5. februar indsendes til Stevns Kommune. Kontrol af vandspejlssænkning: Vandværket kontrollerer kontinuerligt vandspejlet i boringerne via el-logger, der, ophængt under vandspejlet i samtlige boringer, elektronisk og kontinuerligt indberetter data til lagring i vandværkets computer. Vandspejlet pejles både i ro og under drift. Nedenstående krav skal være overholdt for boringerne: Arealet omkring de 7 boringer skal være indhegnet, og lågen i hegnet skal holdes aflåst. Benyttelse af areal omkring boringerne: På arealerne omkring boringerne må der ikke gødes, bruges ukrudtdræbende midler eller i det hele taget anbringes eller bruges stoffer på en sådan måde, at de kan udsætte indvindingsanlægget for forurening. Udstrækningen af det cirkelformede beskyttelsesareal for boringerne varierer fra en diameter på 10 meter og op til en diameter på 15 meter. Vi afventer i 2011 nye lovforslag om en ændring af beskyttelsesarealerne. Tilstandsrapport for Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk 16

17 Forlængelse af vandindvindingsretten: Samtlige indvindingstilladelser, der er udstedt af Stevns Kommune, udløber i 2010, og vandværkets bestyrelse har derfor nedsat et mindre udvalg, der skal udarbejde ansøgning om forlængelse af den nuværende indvindingsret. Bestyrelsen har af Stevns Kommune fået oplyst, at ansøgningsfristen for en fornyelse af indvindingsretten er forlænget således, at ansøgningen skal indsendes senest et år efter, at Kommunens Vandforsyningsplan er godkendt af Kommunalbestyrelsen. Vandforsyningsplanen er pr. januar 2011 endnu ikke godkendt Beskyttelsesareal omkring boringerne: Som beskyttelsesområde for boringerne er der i indvindingstilladelserne fastlagt et område, begrænset af en cirkel med radius på 300 meter, inden for hvilket område det forbydes at have eller fremtidigt at indrette sivebrønde, sivedræn, drænboringer eller andre indretninger, gennem hvilke afløb fra wc-anlæg eller møddinger kan afledes til undergrunden. NB: Dog har kredslægen indtil videre godkendt bibeholdelse af sivebrønde på 5 ejendomme, som er beskrevet i brev af fra I Krüger A/S. Vandværkets bestyrelse har i 2010 påbegyndt en undersøgelse af afløbsforholdene i området!! Måling og indberetning af vandforbruget: Der er på vandværket opsat en elektronisk hovedvandmåler, der måler den samlede indpumpede råvandsmængde, samt en elektronisk hovedvandmåler, der måler den udpumpede rentvandsmængde. På samtlige 1980 ejendomme, der vandforsynes, er der opsat individuelle vandmålere, som fremover i nyopførte ejendomme skal monteres i målerbrønde, der placeres umiddelbart efter stikledningens indføring på grunden. I en del af de ældre ejendomme er vandmålerne placeret i selve boligen. Ejerne af de forsynede ejendomme skal hvert år oplyse vandværket om deres årlige vandforbrug, enten ved at udfylde og indsende det tilsendte måleraflæsningskort, indtelefonere målerresultatet Tilstandsrapport for Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk 17

18 til vandværkets kontor eller ved at indberette det årlige vandforbrug på vandværkets hjemmeside. På baggrund af de indberettede oplysninger fra andelshaverne påligner vandværket ejendommene et driftsbidrag, der indeholder en fast årlig afgift pr. ejendom/bolig, en vandafgift pr. m 3 samt en statsafgift af ledningsført vand pr. m 3 (grøn afgift). Derudover afregner vandværket til Stevns Kommune og til Region Sjælland en m 3 -afgift af den tildelte vandindvindingsret Kontrol af vandmålere: Vandværkets forsyningsområde er, m.h.t. kontrol af vandmålere, opdelt i delområder, og inden for hvert delområde er der et bestemt antal vandmålere, kaldet partier, der udtages til kontrol. Eksisterende vandmålere må være monteret i 8 år før afprøvning, mens nye vandmålere kun må være monteret i 6 år. Hvis stikprøven overholder en måleunøjagtighed, der ikke overskrider 2 %, kan det pågældende parti forblive opsat i indtil 6 år, før der skal udføres ny stikprøvekontrol. Hvis stikprøven alene overholder kravene til målere i drift, dvs. at måleunøjagtigheden ikke overskrider 4 %, kan det pågældende parti forblive opsat i indtil 3 år, før ny stikprøvekontrol. Hvis stikprøven forkastes ved kontrollen, dvs. hvis måleunøjagtigheden er større, end 4 %, skal alle målerne i partiet udskiftes indenfor 1 år Indberetning af oppumpning: Bestyrelsen indberetter til Stevns Kommune den årligt oppumpede mængde råvand fra boringerne samt det årligt forbrugte drikkevand, som er leveret til vandværkets brugere. Ved at sammenholde data om den indpumpede mængde råvand med data om den udpumpede mængde drikkevand, kan eventuelle ledningstab i forsyningsnettet beregnes. På baggrund af denne beregning vurderes, om der skal udføres afhjælpende foranstaltninger i forbindelse med ledningstab, lækager og. lign Ledningstab: Vandværkets ledningstab har de senere år været ret stabilt, idet det har ligget på omkring 4 %. Hos det tidligere Roskilde Amt var et ledningstab på op til 8 % acceptabelt! Tilstandsrapport for Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk 18

19 NB: Vandværkets forbrug af filterskyllevand, m 3, er ikke indeholdt i ledningstabet, da skyllevandet ikke bliver målt. Ledningstabet er i 2010 beregnet således: Udpumpet drikkevand : m 3 Drikkevand målt hos forbrugerne : m 3 Ledningstab.: m 3 Ledningstab: 0,5 %, hvilket er ret usædvanligt flot!! 04. Vandværkets beliggenhed Vandværksarealets beliggenhed: Vandværksarealet med vandværksbygning og 1 indvindingsboring er beliggende ca. 2 km sydøst for Strøby Egede på ejendommen, Stevnsvej 103 A, Strøby Egede, matr. nr. 5 c Strøby by og sogn. Vandværksarealet er placeret nordvest for Strøbyskolens idrætsareal og er i øvrigt beliggende i et landbrugsområde med enkelte landbrugsejendomme, som primært vandforsynes fra Strøby Egede Vandværk. Nordvest og syd for vandværket er der tilstødende landbrugsjord. Arealet umiddelbart nord for vandværket er i 2007 blevet udstykket af kommunen til parcelgrunde. Arealet er byggemodnet, men der er endnu ikke påbegyndt noget byggeri. I vandværksbygningen sker indpumpning og behandling af råvandet samt udpumpning (distribution) af drikkevandet. Vandværksarealet er beplantet med lave buske og græs. Den ene af vandværkets 7 indvindingsboringer er beliggende i græsarealet, nordøst for vandværksbygningen. Her ses den tidligere boring B2, beliggende på vandværksarealet, nord for vandværksbygningen og tæt ved Strøbyskolens fodboldbaner. Vandværksarealet er indhegnet, så boringen er beskyttet mod ulovlig personindtrængning. Boringen har DGU. nr Tilstandsrapport for Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk 19

20 05. Kildepladser for sløjfede og aktive boringer Kildeplads for sløjfet boring DGU nr På vejarealet ud for den tidligere vandværksbygnings hvide gavl var vandværkets boring, DGU nr fra 1934, beliggende. Der var endvidere udført 3 andre boringer i henholdsvis 1937, 1938 og Der findes ikke oplysninger om placering og tilhørsforhold for disse 3 boringer, men det formodes, at Københavns Vandforsyning har været involveret i anvendelsen af dem. Samtlige 4 boringer er for længst sløjfet Kildeplads for sløjfet B1 DGU nr Boring B1 før sløjfning. Boring B1 efter sløjfning Den tidligere kildeplads er beliggende på vandværksarealet. Som det ses, er arealet fortsat indhegnet med trådhegn mod Strøby skolens Sportsplads og er flisebelagt. Boringen er i 2010 blevet sløjfet forskriftsmæssigt af brøndborerfirmaet B. Hasbo. Tilstandsrapport for Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk 20

TILSTANDSRAPPORT. Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge FOR. Revideret den 14.

TILSTANDSRAPPORT. Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge FOR. Revideret den 14. TILSTANDSRAPPORT FOR Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Revideret den 14. maj 2012 af: Per Bøgelund-Hansen Bygningskonstruktør Indholdsfortegnelse Side 01. Historik...

Læs mere

Indvindingstilladelser så let kan det gøres

Indvindingstilladelser så let kan det gøres Indvindingstilladelser så let kan det gøres Så enkelt kan en vandindvindingstilladelse til enkeltindvinder laves! Hvem behøver tilladelse? Hvor få vilkår er nok? Område Enkeltindvinding = En brønd eller

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Lundballegård Estruplundvej 51 8950 Ørsted Ejendomsrapport er udarbejdet af :

Lundballegård Estruplundvej 51 8950 Ørsted Ejendomsrapport er udarbejdet af : Ejendomsrapport 2005 Lundballegård Estruplundvej 51 8950 Ørsted Ejendomsrapport er udarbejdet af : Jørgen K. Andersen, Hydrogeolog, DVN Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side

Læs mere

Hvad skal. Vandværket. være opmærksom på ved ansøgning om indvinding af grundvand

Hvad skal. Vandværket. være opmærksom på ved ansøgning om indvinding af grundvand Hvad skal Vandværket være opmærksom på ved ansøgning om indvinding af grundvand Miljø og Teknik Natur og Vand november 2009 Ansøgning om tilladelse til indvinding af vand Anlæg til indvinding og behandling

Læs mere

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD Denne folder henvender sig til ejere og brugere af enkeltanlæg til indvinding af vand fra boringer. Den indeholder en række retningslinier, der er lavet for at beskytte grundvandet og sikre boringerne

Læs mere

Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde. Tilladelse til erstatningsboring.

Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde. Tilladelse til erstatningsboring. Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 52548 JUP Tilladelse til erstatningsboring. Varde Kommune giver tilladelse til etablering af en ny markvandingsboring

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Enslev Vandværk Kræmmervejen 36, 8860 Ulstrup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Gunnar Nielsen

Læs mere

VIBORG KOMMUNE Teknik og Miljø Prinsens Alle Viborg

VIBORG KOMMUNE Teknik og Miljø Prinsens Alle Viborg Udarbejdet 2003 af Viborg Amt rev. september 2015 af Viborg Kommune VIBORG KOMMUNE Teknik og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Email: naturogvand@viborg.dk SLØJFNING AF BORINGER Sløjfning af boringer skal

Læs mere

Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Bo Uttrup Email: BOUPE@Vejle.dk Telefon: 76 81 24 41

Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Bo Uttrup Email: BOUPE@Vejle.dk Telefon: 76 81 24 41 TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: GVA-2013-00160 Sagsnavn: Grejsvej 10, 7100 Vejle - 16h Grejs By, Grejs - Tilsyn med vandværk - Grejs Vandværk Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Bo Uttrup Email: BOUPE@Vejle.dk

Læs mere

Rapport fra teknisk-hygiejnisk tilsyn

Rapport fra teknisk-hygiejnisk tilsyn Rapport fra teknisk-hygiejnisk tilsyn Vandværk: Katrinedal Vandværk beliggenhed: Åvej 1, 8654 Bryrup CVR / P nummer: 29256756 Jupiter ID 80146 Tilsynsdato: 15. december 2011 Til stede på tilsyn navn postadresse:

Læs mere

Hovedparten af indvindingstilladelserne har en løbetid på 30 år. En stor del af disse udløber også i 2010.

Hovedparten af indvindingstilladelserne har en løbetid på 30 år. En stor del af disse udløber også i 2010. Vejledning nr. 353 06/2008 Gammelt nr. 324 Fornyelse af vandindvindingstilladelser Amtskommunerne har siden midt i halvfjerdserne givet en lang række vandindvindingstilladelser til almene vandforsyningsanlæg.

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Godthåb Vandværk Lykkegårdsvej 295A, 8472 Sporup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Erik

Læs mere

BØSØRE VANDVÆRK Anders Skriver

BØSØRE VANDVÆRK Anders Skriver BØSØRE VANDVÆRK Anders Skriver 2333 5545 Deltagere: Anders Skriver (formand), btyrelsmedlem Karsten B. Jensen samt driftsansvarlige Knud Erik Nielsen, Revsøre Smedie samt Jakob Nørby fra Svendborg Kommune

Læs mere

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015.

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Humlum Vandværk Indvindingstilladelse Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Organisationsform Vandværket

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Ibrugtagningstilladelse til boring DGU-nr. 222.657 til Orup Vandværk Orbicon har på vegne af Orup Vandværk med ansøgning af 16. oktober 2013 søgt om endelig indvindingstilladelse

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af vand til fælles vandforsyning

Ansøgning om tilladelse til indvinding af vand til fælles vandforsyning Sagsnr. Modtaget, dato: Ansøgning om tilladelse til indvinding af vand til fælles vandforsyning Ansøgning om tilladelse til vandindvinding og til udførelse eller ændring af vandindvindings- eller behandlingsanlæg

Læs mere

Langeland Kommune giver hermed tilladelse til at øge eksisterende indvindingstilladelse på m 3 /år til at indvinde op til m 3 /år.

Langeland Kommune giver hermed tilladelse til at øge eksisterende indvindingstilladelse på m 3 /år til at indvinde op til m 3 /år. Flemming Smidt Schou Kassebøllevej 13 Kassebølle 5900 Rudkøbing Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Oddesund Nord Vandværk

Oddesund Nord Vandværk Oddesund Nord Vandværk Indvindingstilladelse Oddesund Nord Vandværk ligger Gammel Landevej 12A, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale

Læs mere

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013.

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013. Uglev Vandværk Indvindingstilladelse Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til oktober 2013. Organisationsform Vandværket er

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Endelig tilladelse til at indvinde grundvand

Endelig tilladelse til at indvinde grundvand Vetterslev-Sandby Vandværk v/ Hans Kurt Hansen Ømarksvej 58 4100 Ringsted Endelig tilladelse til at indvinde grundvand Ringsted Kommune giver hermed Vetterslev-Sandby Vandværk, består af 2 vandværker,

Læs mere

Bøgesø-Flintemose vandværk V/ Jørn Erik Hansen Flintemosevej 36 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Vand

Bøgesø-Flintemose vandværk V/ Jørn Erik Hansen Flintemosevej 36 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Vand Bøgesø-Flintemose vandværk V/ Jørn Erik Hansen Flintemosevej 36 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Vand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 5588 www.naestved.dk Dato 24-9-2015 Sagsnr.

Læs mere

Thyholm Private Fælles Vandværk

Thyholm Private Fælles Vandværk Thyholm Private Fælles Vandværk Indvindingstilladelse Thyholm Private Fælles Vandværk ligger Kalkværksvej 4 B, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 275.000 m³/år gældende til juni 2012. Organisationsform

Læs mere

Tilsyn med alment vandforsyningsanlæg

Tilsyn med alment vandforsyningsanlæg Tilsyn med alment vandforsyningsanlæg TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 16/24 Vandværk: Andst Vandværk Dato: 26-05-2016 Dato for seneste tilsyn: 16-12-2013 Ordinært tilsyn (X) Opfølgende tilsyn ( ) Vejen Kommune:

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Laurbjerg Vandværk Nørregade 34b, 8870 Langå Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Tage Jensen

Læs mere

Furesø Kommune Den 29. august 2012 Stiager Værløse

Furesø Kommune Den 29. august 2012 Stiager Værløse d:\msoffice\skabeloner\normal.dot Furesø Kommune Den 29. august 2012 Stiager 2 3500 Værløse E-mail: furesoe@furesoe.dk Indledning Ansøgning om vandindvindingstilladelse for Furesø Vandforsyning Hareskov

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand til drift af gartneri

Tilladelse til indvinding af grundvand til drift af gartneri GARTNER FINN VANG KNUDSEN Ebeltoftvej 28 8960 Randers SØ Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1644 jan.hansen@randers.dk www.randers.dk 27-08-2015 /

Læs mere

PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA. INDVINDINGSANLÆG Boringer. Teknisk gennemgang - 2

PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA. INDVINDINGSANLÆG Boringer. Teknisk gennemgang - 2 Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA Landsregistreringsnummer:

Læs mere

Indvindingstilladelse Langeland Forsyning A/S

Indvindingstilladelse Langeland Forsyning A/S Langeland Forsyning A/S Nørrebro 207A 5900 Rudkøbing Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Hvorslev Vandværk Kragelundvej 10, 8860 Ulstrup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Jens Rasmussen

Læs mere

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 18. maj 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 18. maj 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 18. maj 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Efter 16 skal følgende punkter behandles 1) Indvindingens formål. Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag

Efter 16 skal følgende punkter behandles 1) Indvindingens formål. Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag Gundersgårdens Vandværk v/hans Christensen Emmerbøllevej 6 5953 Tranekær Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax: mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Dato:2. marts 2009

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Ødum Vandværk Ødum Torv 5, 8370 Hadsten Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Erik Engholm Poulsen

Læs mere

skal tilbagepejles efter pumpestart, flere gange de første 10 minutter og derefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet

skal tilbagepejles efter pumpestart, flere gange de første 10 minutter og derefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Jens Studsgaard Jensen Vejlevej 54 7330 Brande 1. april 2014 Tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny boring - Vejlevej 54, Brande Boringens beliggenhed

Læs mere

Legalisering af tilladelse til at indvinde grundvand til husholdning og husdyrbrug på Gammelholmvej 8, Sønderup, 9541 Suldrup

Legalisering af tilladelse til at indvinde grundvand til husholdning og husdyrbrug på Gammelholmvej 8, Sønderup, 9541 Suldrup Center Natur og Miljø Per Møller Kristiansen Gammelholmvej 8 Sønderup 9541 Suldrup Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-14182-10 Ref.: Grethe

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Nr. Vilstrup Vandværk

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Nr. Vilstrup Vandværk Nr. Vilstrup Vandværk Brunhøj 17 7100 Vejle V/ Lars Ravn Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Nr. Vilstrup Vandværk Ansøgning Vejle Kommune har 3. marts 2017 modtaget ansøgning om fornyet tilladelse

Læs mere

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020.

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Lyngs Vandværk Indvindingstilladelse Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Organisationsform Vandværket er et

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Svenstrup Vandværk Gyvelvej 30, 8450 Hammel Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Johannes Dahl

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Hadsten Vandværk Granvej 12, 8370 Hadsten Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Bjarne Dybdal

Læs mere

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk Dørken Vandværk Givevej 20 7323 Give V/ Arne Larsen Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk Ansøgning Vejle Kommune har 23. februar 2017 modtaget ansøgning om fornyet tilladelse til

Læs mere

Ørum Djurs Vandværk KUV - Ledelsessystem 2014

Ørum Djurs Vandværk KUV - Ledelsessystem 2014 Boring anvendes til: Indvinding DGU nr. / lokal nr.: 70.206 / boring 1 Etableret år: 17/10-1984 Brøndborer: Per Smed Sørensen, Randers Borejournal foreligger (ja/nej): ja Mærkning DGU nr.: 70.206 Terrænkote

Læs mere

Ove Johansen. Ove Johansen. Angiv steder og bemærkninger:

Ove Johansen. Ove Johansen. Angiv steder og bemærkninger: TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: Sagsnavn: Kommune: Assens Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Rikke Kirk Andersen Email: rikan@assens.dk Telefon: 64746859 Dato: 16. juni 2014 Dato for sidste tilsyn: 2.

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Fremviser navn Tilsynsførende Tilsynsdato 25.02.2016 Dato for tilsyn registreret i Struktura Ledningsregistreringer

Læs mere

Bilag: Tjekliste/tilsynsrapport

Bilag: Tjekliste/tilsynsrapport Bilag: Tjekliste/tilsynsrapport TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 306-2014-618 Sagsnavn: Teknisk hygiejnisk tilsyn, Vandværk Bøsserup Kommune: Odsherred Kommune Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Rikke

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Brundt Vandværk I/S Adresse Snedstrupvej 1, 8382 Hinnerup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Jørn

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012.

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vandmængder er som anført i skemaet for indvinding/egen produktion, køb af vand, udpumpet total

Læs mere

Kommune: Kolding Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Helle Würtz Telefon: Sdr. Vilstrupvej 74, 6000 Kolding

Kommune: Kolding Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Helle Würtz Telefon: Sdr. Vilstrupvej 74, 6000 Kolding Sagsnr.: 09/3579 Sagsnavn: Sdr. Vilstrup Vandværk NØGLEDATA Vandforsyningens Navn Kommune: Kolding Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Helle Würtz Email:hweu@kolding.dk Telefon: 7979 7426 Vandforsyningens

Læs mere

Endelig tilladelse til indvinding af grundvand til vandingsformål på matrikel 380, Uge, Uge ejerlav. Sønderjyllands Golfklub.

Endelig tilladelse til indvinding af grundvand til vandingsformål på matrikel 380, Uge, Uge ejerlav. Sønderjyllands Golfklub. Sønderjyllands Golfklub Golfbanevej 3 6360 Tinglev Kultur, Miljø & Erhverv Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 28-10-2015 Sagsnr.: 13/42141 Dok. løbenr.: 293288/15 Kontakt: Lars Øvig.

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Marts 2014 Homå Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan, opdateret Tilstandsrapport er udarbejdet af: Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN -

Læs mere

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til indretning af boringer

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til indretning af boringer Vejledning Til indretning af boringer Januar 2010 Forord Det er vigtigt, at du som ejer af en boring er med til at beskytte grundvandet mod forurening fra aktiviteter på jordoverfladen. Dette kan du gøre

Læs mere

Tilladelse til etablering af. samt. Ansøgning. Afgørelse. Kaj D. Bugge. Bærsholmvej 23 Bærsholm. 7800 Skive. 26. maj 2015

Tilladelse til etablering af. samt. Ansøgning. Afgørelse. Kaj D. Bugge. Bærsholmvej 23 Bærsholm. 7800 Skive. 26. maj 2015 Kaj D. Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive 26. maj 2015 Bærsholmvej 23 - Foreløbig tilladelse til vandindvinding Foreløbig tilladelse til etablering af 1 boring til vanding og foreløbig tilladelse

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Fremviser navn Tilsynsførende Navn Adresse Navn Adresse Telefon Mail Tilsynsdato 01.09.2015 Dato for tilsyn

Læs mere

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. august 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. august 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. august 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Vonge Vandværk A.m.b.a.

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Vonge Vandværk A.m.b.a. Vonge Vandværk A.m.b.a. Vonge Skovvej 11 7173 Vonge V/ Arne Koch Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Vonge Vandværk A.m.b.a. Ansøgning Vejle Kommune har 4. marts 2017 modtaget ansøgning om fornyet

Læs mere

Tilsynsrapport/tjekliste

Tilsynsrapport/tjekliste Tilsynsrapport/tjekliste TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 201300439 Sagsnavn: Tilsyn Vallensbæk Strands Vandforsyning Kommune: Vallensbæk Kommune Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Lone Annbritt Jacobsen

Læs mere

1. Boringen må placeres på matr. nr. 1 Eldrup, Gjesing, jævnfør ansøgningsmateriale. Se kortbilag 1.

1. Boringen må placeres på matr. nr. 1 Eldrup, Gjesing, jævnfør ansøgningsmateriale. Se kortbilag 1. Løvenholmfonden l Løvenholmvej 66, Gjesing 8963 Auning Byg og Miljø Dato: 22. november 2013 Reference: Per V. Misser Direkte telefon: 89 59 40 20 E-mail: pvm@norddjurs.dk Sagsnr.: 13/18760 Boretilladelse

Læs mere

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en VVM-proces.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en VVM-proces. Teknik og Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 ENERGI VIBORG VAND A/S Bøssemagervej 8 8800 Viborg dek@viborg.dk Foreløbig tilladelse til overboring af indvindingsboring B6

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA Ordinær generalforsamling i Sognegården Torsdag d. 24. marts 2011 kl. 19,00 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning 5. Regnskab 2010 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering Sejerslev Vandværk Vandværkets navn i hvidt skrift oven på foto! Eller evt. under billede i skr.størrelse 14 18 Notat og handlingsplan er

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Hvad siger loven. Boringsbekendtgørelsen og grundvandsbeskyttelsen. v/ geolog Thomas Hansen, Naturstyrelsen

Hvad siger loven. Boringsbekendtgørelsen og grundvandsbeskyttelsen. v/ geolog Thomas Hansen, Naturstyrelsen Hvad siger loven Boringsbekendtgørelsen og grundvandsbeskyttelsen v/ geolog Thomas Hansen, Naturstyrelsen Boringer. ATV- møde den 6. november 2012 PAGE 1 Dagens emner Bekendtgørelse og vejledning status

Læs mere

Tilladelse til etablering af markboring, samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand.

Tilladelse til etablering af markboring, samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 30. januar 2014 Tilladelse til etablering af markboring, samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand. Du har den 20. januar 2014, ansøgt om tilladelse til etablering af markboring, samt

Læs mere

Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved

Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved Sagsresume Ejendomme Der er 14 ejendomme på Hjortø og 2 på Hjelmshoved. Enkelte ejendomme er i dag uden vandforsyning. Der er en toiletbygning

Læs mere

1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21.

1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21. Mathias Robert Bech Jessen Lovtrup Vestermark 25 6360 Tinglev Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 20-04-2015 Sagsnr.: 14/36635 Dok.løbenr.: 36055/15 Kontakt: Gitte Bojesen Lund Direkte

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V02-20-0004 / 116491 Navn: Adresse: Skolegade 15A Kontaktperson: Formand: Peter Johanning, Arnåvej 3, 6240 Løgumkloster Dato for besigtigelse: Den

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Aptrup Vandværk (JUP 78411) Stenhøjvej 15 A, 8450 Hammel Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009 Storring Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag til opgaver/handlingsplan.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Tilladelse til etablering af erstatningsboring for gammel vandboring, samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til etablering af erstatningsboring for gammel vandboring, samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand TEKNIK & MILJØ Vandmiljø - Grundvand Dato: 15. februar 2017 Sagsnr.: 17/3226 Lars Poulsen Otte Skodborg Vamdrupvej 19 6630 Rødding E-mail: otte@otte1.dk CPR/CVR-nr.: 25547225 Kontaktperson: Bodil Petersen

Læs mere

skal tilbagepejles flere gange de første 10 minutter og herefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet er genetableret.

skal tilbagepejles flere gange de første 10 minutter og herefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet er genetableret. Louise Theilgaard Nikolajsen Ny Sandfeldvej 106 7330 Brande 23. juni 2015 Tilladelse til at etablere og prøvepumpning ny boring Ny Sandfeldtvej 106, 7330 Brande Boringens beliggenhed Ny Sandfeldtvej 106,

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Thorsø Vandværk Elmevej 2, 8881 Thorsø Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Jens Nygaard Thorsølundvej

Læs mere

VANDINDVINDINGS- OG ANLÆGSTILLADELSE TIL. Birkerød Vandforsyning

VANDINDVINDINGS- OG ANLÆGSTILLADELSE TIL. Birkerød Vandforsyning 24. februar 2017 VANDINDVINDINGS- OG ANLÆGSTILLADELSE TIL Birkerød Vandforsyning Emne: Vandværk: Vandindvindings- og anlægstilladelse. Birkerød Vandværk, Birkerød Vandværk a.m.b.a. Jupiter-ID: 83122 Beliggenhed

Læs mere

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport T!LSYNSRAPPORT Sagsnr.:12150243 Sagsnavn: Salvig Vandværk Kommune: Holbæk Dato:30.10.2012 Kontaktoplysninger på tilslmsføren- Dato for sidste tilsyn: de: Navn; Christina

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Vitten Vandværk A.M.B.A. Toftkærvej 2 A, 8382 Hinnerup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail

Læs mere

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3.

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3. Vandværket er beliggende i det åbne land. Vandværket har 3 indvindingsboringer, som er beliggende tæt ved hinanden i en mindre skov ca. 100 m fra vandværket. Vandværket har en indvindingstilladelse på

Læs mere

skal tilbagepejles flere gange de første 10 minutter og herefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet er genetableret.

skal tilbagepejles flere gange de første 10 minutter og herefter med passende intervaller, indtil rovandspejlet er genetableret. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Kristian Sørensen Christianshedevej 21 7441 Bording 25. august 2014 Tilladelse til at etablere og prøvepumpning ny boring Christianshedevej 23, 7441 Bording

Læs mere

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej Tørring. Tilladelse til etablering af nyt vandværk til Ølholm Vandværk

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej Tørring. Tilladelse til etablering af nyt vandværk til Ølholm Vandværk Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-16-14 10.9.2014

Læs mere

Tilladelse til at indvinde grundvand til forsyning af husholdning og husdyrbrug på Røde Møllevej 18, Oplev, 9520 Skørping

Tilladelse til at indvinde grundvand til forsyning af husholdning og husdyrbrug på Røde Møllevej 18, Oplev, 9520 Skørping Center Natur og Miljø Niels Moes Røde Møllevej 18,st., Oplev 9520 Skørping Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-K08-51-14 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Sølvsten Vandværk Adresse Bundgårdsvej 80, Skjød, 8450 Hammel Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail

Læs mere

Det vandede areal udgør ca. 57 ha. boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen.

Det vandede areal udgør ca. 57 ha. boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Jens K S Andersen Sandfeldvej 19 7330 Brande 5. februar 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 95.2429 Boringens beliggenhed Sandfeldvej 19, 7330 Brande (Se bilag 2) Koordinater

Læs mere

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan Om vandværksdrift og ledelsesværktøjer. Fåborg - Midtfyn Vandråd - d. 27. okt. 2010 Disposition: 1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan 2.Tilstandsrapport og vandværks-passer system.

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Gerning Vandværk Kraghedevej 16, 8850 Bjerringbro Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Hans

Læs mere

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17.

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0008 / 116925 Navn: Adresse: Arrild Ferieby 21 Kontaktperson: Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse:

Læs mere

Tilladelse til inddragelse af ny boring Ho7 i vandindvindingen til Glostrup Hovedvandværk

Tilladelse til inddragelse af ny boring Ho7 i vandindvindingen til Glostrup Hovedvandværk Glostrup Forsyning A/S Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup Center for Miljø og Teknik Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk miljo.teknik@glostrup.dk Tlf: 4323 6365 Tilladelse til inddragelse af ny boring

Læs mere

Ansøgers navn og adresse: Adresse: Post nr. og by: Vandværkets telefon-nr. Vandværkets adresse Vandværkets formand. Formandens telefon nr.

Ansøgers navn og adresse: Adresse: Post nr. og by: Vandværkets telefon-nr. Vandværkets  adresse Vandværkets formand. Formandens telefon nr. Ansøgers navn og adresse: Afsender: Næstved Kommune Team Vand Rådmandshaven 20 4700 Næstved Tlf. nr. 5588 6190 E-mail grundvand@naestved.dk Dato: Sag nr. Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand

Læs mere

Tårs Vandværk. Resultater, tolkninger og anbefalinger. Indhold

Tårs Vandværk. Resultater, tolkninger og anbefalinger. Indhold Undersøgelsesrapport Tårs Vandværk Undersøgelse af kildeplads og ny indvindingsboring Resultater, tolkninger og anbefalinger. Indhold. Baggrund side. Konklusioner, anbefalinger, videre forløb side - 3.

Læs mere

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrolprogram ( afventer bestyrelsens beslutning) 3. Del

Læs mere

Struer Forsyning Vand

Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand A/S har i alt tre vandværker beliggende: Struer Vandværk, Holstebrovej 4, 7600 Struer Kobbelhøje Vandværk, Broholmvej 10, Resen, 7600 Struer Fousing Vandværk,

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Grundfør Vandværk Hovvej 11, 8382 Hinnerup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Arne Loft Byvænget

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V01-10-0001 / 116487 Navn: Adresse: Tønder Landevej 10 Kontaktperson: Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for

Læs mere

Vandværket. Andet erhverv 4 1.548 Institutioner 3 3.823 Hotel/camping 1 182. Datakilder Vandværket sept. 2011. 30.8057.01/MPH/Februar 2013 Side 1

Vandværket. Andet erhverv 4 1.548 Institutioner 3 3.823 Hotel/camping 1 182. Datakilder Vandværket sept. 2011. 30.8057.01/MPH/Februar 2013 Side 1 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0014 / 118050 Navn: Rejsby Vandværk Adresse: Horsbølvej 56 Kontaktperson: Niels Peter Brodersen, Kogsvej 69, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Vandværk Der blev ikke påvist nogen uregelmæssigheder på vandværket. Vandværket fremtræder rent og velholdt.

Vandværk Der blev ikke påvist nogen uregelmæssigheder på vandværket. Vandværket fremtræder rent og velholdt. Greve Kommune Teknik & Miljø Greve Landsby Vandværk v/ Kim Velgaard Sendt til: kontakt@grevelandsbyvand.dk Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk Tilsyn på Greve Landsby

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere

Snogekærvej 39, 4400 Kalundborg. Tilladelse til indvinding af grundvand

Snogekærvej 39, 4400 Kalundborg. Tilladelse til indvinding af grundvand Snogekærvej 39 4400 Kalundborg Snogekærvej 39, 4400 Kalundborg Tilladelse til indvinding af grundvand 1 Datablad Snogekærvej 39, Bruno Hansen Tilladt indvindingsmængde Formål 1000 m 3 per år Landbrugsdrift

Læs mere

Boretilladelse og foreløbig vandindvindingstilladelse til Lindved Vandværk A.m.b.a.

Boretilladelse og foreløbig vandindvindingstilladelse til Lindved Vandværk A.m.b.a. Lindved Vandværk A.m.b.a. Krohaven 8 7100 Vejle Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-12-14 18.6.2014

Læs mere