TILSTANDSRAPPORT. Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge FOR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSTANDSRAPPORT. Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge FOR"

Transkript

1 TILSTANDSRAPPORT FOR Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Udarbejdet af Per Bøgelund-Hansen Bygningskonstruktør

2 Indholdsfortegnelse Side 01. Historik I/S Strøby Egede Vandværk: Udskrift af protokoller: Rester af den tidligere vandværksbygning: Teknikrum i tidligere vandværksbygning: Gennembrydninger i kælderydervægge: Det tidligere reservevandværk på Kystvejen Vandværkets formænd gennem tiderne Kronologisk oversigt: Administration samt drift og vedligeholdelse Administration: Drift og vedligeholdelse af vandværk: Regulativ og takstblad: Gebyr og indvindingsret: Gebyr på vandet: Vandindvindingsret: Ansøgt nedsættelse af vandindvindingsretten: Vilkår i vandindvindingstilladelsen: Forlængelse af vandindvindingsretten: Beskyttelsesareal omkring boringerne: Måling og indberetning af vandforbruget: Kontrol af vandmålere: Indberetning af oppumpning: Ledningstab: Vandværkets beliggenhed Vandværksarealets beliggenhed: Kildepladser for sløjfede og aktive boringer Kildeplads for sløjfet boring DGU nr Kildeplads for sløjfet B1 DGU nr Kildeplads for aktiv boring B2, DGU nr Kildeplads for aktiv boring B3, DGU nr Kildeplads for aktiv boring B4, DGU nr Kildeplads for aktiv boring B5, DGU nr Kildeplads for aktiv boring B6, DGU nr Kildeplads for aktiv boring B7, DGU nr Tilstandsrapport for Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk 2

3 Kildeplads for aktiv boring B8, DGU nr Data for sløjfede boringer Sløjfet indvindingsboring, DGU nr Sløjfet indvindingsboring B1, DGU nr Sløjfet indvindingsboring B2, DGU nr : Sløjfet indvindingsboring B3, DGU nr : Sløjfet indvindingsboring B4, DGU nr : Sløjfet indvindingsboring B5, DGU nr : Sløjfet indvindingsboring B6, DGU nr Sløjfet indvindingsboring B7, DGU nr Sløjfet indvindingsboring B8, DGU nr : Udførelse af sløjfningsarbejdet Sløjfning af boring B1, DGU nr Sløjfning af boring B6, DGU nr B6 Opfyldning af hule i kalkmagasin Opfyldning af hule i kalkmagasin B7 Opfyldning af hule i kalkmagasin Materialeforbrug Sløjfning af boring B7, DGU nr Udførelse af erstatningsboringer Erstatningsboring B6, DGU nr Erstatningsboring B7, DGU nr Renpumpning af erstatningsboringer Kontrol af råvandskvaliteten fra B6 og B Aktive indvindingsboringer Indvindingsboring B2 med DGU nr : Indvindingsboring B3 med DGU nr : Indvindingsboring B4 med DGU nr : Indvindingsboring B5 med DGU nr : Erstatningsboring B6 med DGU nr : Erstatningsboring B7 med DGU nr : Indvindingsboring B8 med DGU nr : Boringsafslutninger Råvandsstationer og brøndkamre Brøndkammer for boring nr. B2: Brøndkammer for boring nr. B3: Brøndkammer for boring nr. B4: Brøndkammer for boring nr. B5: Udskiftning af forerørspumpe i B5: Tilstandsrapport for Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk 3

4 Råvandsstation for boring nr. B6: El-installation i råvandsstation for B6: Råvandsstation for boring nr. B7: El-installation i råvandsstation for B7: Brøndkammer for boring nr. B8: Pejlinger af vandspejl i boringerne Logger i boringerne: Indføring af råvand til vandværket Indgang råvand fra boringer: Måling af indført råvandsmængde: Ikke aktivt iltningstårn: Aktivt iltningstårn: Henstandstank: Åbne sandfilterbassiner: Teknik til returskylning af åbne sandfilterbassiner: Styring af skylning af åbne sandfilterbassiner Returskylning af åbne sandfilterbassiner Slambassin til bundfældning af skyllevand: Udpumpning af rent vand (drikkevand) Rentvandspumper: Kontrolhane for drikkevandet: Trykstyring for afgang drikkevand: Styrekabinetter med elektronik Hovedtavle med styrekabinetter Fjernstyring af teknik via bærbar computer: Monitorer for overvågning.: Affugtere Affugtere i maskinrum Bortledning af kondensvand fra affugtere: Rentvandsreservoirer Rentvandsreservoir vest: Luge til reservoir mod vest: Rentvandsreservoir øst: Luge til reservoir mod øst: Afspærringsventil fra reservoirer: Blænding af portåbning Blænding af portåbning: Tilstandsrapport for Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk 4

5 18. Videoovervågning af vandværk Eksterne overvågningskameraer: Interne overvågningsvideokameraer: Gulvafløb over rentvandsreservoirer Placering af to gulvafløb: Teknik i nødstrømsanlægget Nødstrømsanlægget: Generator: Luftindtag: Styrepanel for bl.a. nødstrømsgenerator: Afbryder: Transcientbeskyttelse: Vandværksbygningen Bygningsbeskrivelse: Sætningsrevner Sætningsrevner i sokkel og murværk: Til- og ombygning af vandværket Afløbsforhold for vandværksbygningen Bade- og toiletforhold for personale Forsyningsnettet Beskrivelse af ledningsnettet: Opmåling af ledningsnettet: Forsøg på lokalisering af ledning til Møllemarken: Ledningsoplysninger Stærkstrømskabler oven på vandledninger Ledningslængder pr. april 2010: Vandforsyning til nabovandværker Strøby- og Strøby Ladeplads Vandværker Sammenkobling med Strøby Vandværk Sammenkobling med Strøby Ladeplads Vandværk Forsynede nabovandværker Strøby Egede Vandværk, teknisk vurdering Vandværksarealet: Kildepladser: Indvindingsboringer: Brøndkamre: Råvandsstationer: Vandbehandling: Tilstandsrapport for Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk 5

6 Tekniske installationer i vandværksbygningen: Vandværksbygning: Afløbsforhold: Forsyningsnet: Vandkvalitet i boringerne: Forsyningssikkerhed: Forsyningskapacitet: Sikkerhed på vandværk og i indvindingsboringer: Råvands- og drikkevandskontrol Vandværkets egenkontrol: Vandværkets egenkontrol af pesticider Status for råvands- og drikkevandskontrol Vurdering af vandværkets kontrol: Sårbarhed Indvindingsopland: Grundvandsbeskyttelse: Konklusion Samlet vurdering: Bilag: Oversigtskort med henholdsvis indvindingsboringernes beliggenhed, råvandsledningernes beliggenhed, brandhanernes placering samt indvindingsoplandets, forsyningsnettets og forsyningsområdets udstrækning kan ses på vandværket. NB: Tilstandsrapporten opdateres efter aftale med vandværkets ledelse, når der er sket administrative og tekniske ændringer. 01. Historik I/S Strøby Egede Vandværk: Strøby Egede vandværk var aktivt umiddelbart efter 1934, da der på det tidspunkt blev slået en boring tæt ved det tidligere Strøby Egede Vandværk ved den nuværende Egeparken ved Egelundsvej i Strøby Egede. I de gamle annaler oplyses, at Skibsreder Marius Nielsen, opførte det første Strøby Egede Vandværk på ejendommen Stevnsvej 84 B, Strøby Egede. Rester af det gamlevandværk findes i en kælder under ejendommen. Se fotos. Tilstandsrapport for Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk 6

7 NB: Skibsrederen ejede samtidig Strøby Vandværk. Den almene vandforsyning i Strøby- og Strøby Egede-området var i den første tid delt mellem Strøby Vandværk og Strøby Egede vandværk Udskrift af protokoller: I februar 1935 "Strøby Egede Vandforbrugere" blev indbudt til at tegne aktier i A/S Strøby Egede Vandværk. Aktiekapitalen var fastsat til kr ,00. Bestyrelsen havde skibsreder Marius Nielsen som formand, og resten af bestyrelsen var repræsenteret af hotelejer J. Th. Johansen og kammerherreinde Marie Vedel. Ved en dags dato kvittering, dateret den 9. maj 1944, ses, at Anders Lassesen i vandafgift for januar kvartal 1944 har betalt i alt kr ,66. Kvitteringen er underskrevet af skibsreder Marius Nielsen. 27. november 1948: De to nedsatte udvalg for henholdsvis Strøby By s Vandværk og Strøby Egede Vandværk afholdt et fællesmøde. Formanden for Strøby Egede Vandværk, Marno Møller bød velkommen. På mødet skulle aftales en strategi for en fælles forhandling med Skibsreder Marius Nielsen om Strøby Egede Vandværks status. Der forhandledes om priser og mange andre ting, såsom mangler ved den hidtidige vandforsyning. Endvidere skulle man afgøre, om der skulle startes med to forskellige selskaber. Der var enighed om at søge at formå Stadsingeniør Laurentius fra Køge Kommune til at foretage en teknisk og økonomisk undersøgelse af begge vandværkers tilstand og derefter udarbejde en rapport herom. Endvidere skal Stadsingeniøren søge en fælles forhandling med hr. skibsreder Marius Nielsen. Når disse undersøgelser var endt, ville man sammenkalde forbrugerne til et møde for at søge at danne foreninger begge steder, altså etablere to vandforsyninger med hver deres bestyrelse. 02. december 1948: Der blev afholdt et fælles udvalgsmøde med udvalgene for Strøby By s Vandværk og Strøby Egede Vandværk. Tilstede var desuden Stadsingeniør Laurentius, Køge, smedemester Frede Pedersen og Alfred Haagensen, Strøby. Ingeniøren gennemgik meget detaljeret begge vandværkers tilstand og kapacitet. Der forelå en udførlig oversigt og et budget for begge værkers vedkommende. Tilstandsrapport for Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk 7

8 Ingeniøren anbefalede juridisk bistand. For Strøby By s vedkommende var det et nedslående resultat med hensyn til vandets kvalitet og renhed, fordi der manglede et filter. For Strøby Egede Vandværk stillede situationen sig betydeligt bedre, og selvom der nødvendigvis skulle foretages forskellige arbejder, så skulle vandværket kunne køre rundt med de nuværende afgifter. For Strøby By s Vandværks vedkommende måtte man afvente en nærmere redegørelse fra ingeniøren angående omkostningerne ved istandsættelse af vandværket og derefter søge forhandling med ejeren af vandværket. 02. februar 1949: På mødet med fællesudvalget oplæste formanden, Marno Møller, en skrivelse fra skibsrederen. Heri stod, at begge vandværker skulle sælges samtidig. Der var enighed om, at de to udvalg hver for sig forhandlede med skibsrederen for at opnå de mest fordelagtige betingelser. 05. februar 1949 Fællesudvalgene for begge vandværker afholdt møde i Strøby Egede Forsamlingshus sammen med skibsrederen angående køb og overtagelse af begge vandværker. Prisen for Strøby By s Vandværk blev kr ,00, mens prisen på Strøby Egedes Vandværk blev aftalt til den nette sum af kr , marts 1949 Udvalget angående vandværkerne Strøby Egede var samlet til møde i Forsamlingshuset. Formanden, murermester Marno Møller redegjorde for forløbet af mødet, der var afholdt af den nye bestyrelse. Efter samråd med vandværkets juridiske rådgiver, Landsretssagfører Torsten Sørensen, Køge, blev det vedtaget, at afkræve vandværkets forbrugere en skriftlig bekræftelse på, at de ønsker at være medlemmer af Strøby Egede Vandværk. Det blev endvidere vedtaget at lade tegningslisterne ombære til de bosiddende forbrugere af en dertil valgt mand. 22. marts 1949 Udvalget angående Strøby Egedes Vandværk afholdt møde i Strøby Egede Forsamlingshus. Udvalget gennemgik de indkomne tegningslister med underskrifter på tilslutning til købet af Strøby Egede Vandværk. Der var 141 af vandværkets 215 forbrugere, der havde underskrevet på vandværkets henvendelse og havde således bekræftet deres tilslutning til vandværket på de af udvalget stillede betingelser. Alle forbrugere er herefter at betragte som interessenter. Tilstandsrapport for Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk 8

9 På baggrund af denne rapport besluttede deltagerne fra Strøby Egede ved en stiftende generalforsamling den 24. marts 1949 i Strøby Egede Forsamlingshus at danne I/S Strøby-Egede Vandværk. NB: Se under pkt en kronologisk oversigt over vandværkets formænd Rester af den tidligere vandværksbygning: Ovenstående foto viser resterne af ydervæggen mod nord, hvor vandværkets rentvandstank var beliggende. Ejendommen, som er beliggende i et parcelhuskvarter, er senere ombygget til helårshus. Her lå også en mølle, der malede korn til mel. På den hvide gavlvæg ses en betonkant (over det skrå tagnedløb), der viser, hvor betontagdækket over rentvandstanken var udført. På arealet ud for bygningens hvide gavl var vandværkets boring, med DGU nr , fra 1934 placeret. Der var endvidere udført 3 andre boringer i henholdsvis 1937, 1938 og Der findes ikke oplysninger om placering og tilhørsforhold for disse 3 boringer, men det formodes, at Københavns Vandforsyning har været involveret i etablering og anvendelsen af dem. Samtlige 4 boringer er for længst sløjfet Teknikrum i tidligere vandværksbygning: Vandværket er helt nedrevet, men de nuværende ejere af den nye bebyggelse på den tidligere vandværksgrund har været yderst velvillige med at give adgang til undertegnede til at udføre foto-optagelser af resterne af den tidligere vandværksbygnings fundamentsvægge med rørgennemføringer. Tilstandsrapport for Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk 9

10 Til venstre ses den vestlige kælderydervæg. Rester af rørledningernes murgennemføringer ses stadig. Til venstre kælderydervæggen mod nordøst. I væggen, ca. 0,50 meter over gulvet, ses en rørgennemføring for enten en råvands- eller forsyningsledning. Sumpen i gulvet formodes at være til opsamling af overfladevand, vandspild eller lign. Fotos pbh Gennembrydninger i kælderydervægge: De 2 fotos viser gennembrydninger af kældervægge med adgang fra nuværende beboelseskælder og ud til den lave kælder med teknikrum under den tidligere vandværksbygning. Fotos pbh Tilstandsrapport for Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk 10

11 Det tidligere reservevandværk på Kystvejen. For at forbedre forsyningssikkerheden blev der i 19??? slået en boring og opført et reservevandværk på en ejendom, beliggende på Kystvejen 238, umiddelbart syd for restaurant "Udsigten". Boringen er senere blevet sløjfet, og der er på grunden opført et sommerhus. Nedenstående fotos viser bygningen, som den ser ud i dag Kælderen, hvor reserveboringen blev slået, er nu indrettet som kælder for sommerhuset, og der er således ingen synlige spor efter den tidligere vandværksdrift og vandboringen. - Ejendommen på Kystvejen. Tilstandsrapport for Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk 11

12 02. Vandværkets formænd gennem tiderne Kronologisk oversigt: 16. februar 1949 : Murermester Marno Møller 15. juli 1950 : Skomager Valdemar Petersen 07. juli 1951 : Murermester Marno Møller 21. juli 1952 : Tømrermester Hans Jensen 22. juli 1953 : Børge Larsen 13. august 1960 : Th. Iversen 29. juli 1961 : Bådebygger Hans Nielsen 10. april 1969 : Arne C. F. Geister valgt på et ekstraordinært bestyrelsesmøde. 11. august 1969 : Arne C. F. Geister genvalgt på efterfølgende Generalforsamling. 25. maj 1970 : På bestyrelsesmøde trækker Arne C. F. Geister sig som formand. 07. sept : Tømrermester Erik Jensen. 02. august 1971 : Hans Vejltoft. 08. maj 1972 : Efter ønske fra formanden Hans Vejltoft, tiltræder Erik Nielsen som for mand for resten af Vejltofts periode. 07. august 1972 : Erik Nielsen valgt som formand. 17. juli 1973 : Tømrermester Erik Jensen valgt som formand. 02. okt : Tømrermester Erik Jensen genvalgt som Formand. 05. okt : Bygningskonstruktør Per Lindhardt valgt som formand. 06. okt : Per Lindhardt genvalgt. Tilstandsrapport for Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk 12

13 06. okt : Per Lindhardt genvalgt. 04. okt : Per Lindhardt genvalgt. 03. okt : Per Lindhardt genvalgt. 15. okt : Per Lindhardt genvalgt. 07. okt : Per Lindhardt genvalgt. 06. okt : Per Lindhardt genvalgt. 05. okt : Per Lindhardt genvalgt 03. okt : Per Lindhardt genvalgt 02. okt : Per Lindhardt genvalgt 04. maj 1992 : Per Lindhardt genvalgt 06. sept : Per Lindhardt udtrådt på grund af sygdom. 06. sept : Holger Jørgensen tiltrådt som formand. 02. maj 1994 : Holger Jørgensen genvalgt 14. april 1996 : Hans Grøn Sørensen valgt som forformand. 14. april 1997 : Hans Grøn Sørensen genvalgt. 14. april 1998 : Hans Grøn Sørensen genvalgt. 14. april 1999 : Hans Grøn Sørensen genvalgt. 14. april 2000 : Hans Grøn Sørensen genvalgt. 14. april 2001 : Hans Grøn Sørensen genvalgt. 14. april 2002 : Hans Grøn Sørensen genvalgt. 14. april 2003 : Hans Grøn Sørensen genvalgt. 14. april 2004 : Hans Grøn Sørensen genvalgt. 14. april 2005 : Hans Grøn Sørensen genvalgt. 14. april 2006 : Hans Grøn Sørensen genvalgt. 14. april 2007 : Hans Grøn Sørensen genvalgt. 14. april 2008 : Hans Grøn Sørensen genvalgt. 14. april 2009 : Hans Grøn Sørensen genvalgt. 14. april 2010 : Hans Grøn Sørensen genvalgt. 20. april 2011 : Hans Grøn Sørensen genvalgt. 25. april 2012 : Hans Grøn Sørensen genvalgt. Tilstandsrapport for Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk 13

14 03. Administration samt drift og vedligeholdelse Administration: Strøby Egede Vandværk har telefontid to dage om ugen, mandag og torsdag fra kl til kl , hvor vandværkets administrative medarbejder besvarer telefoniske henvendelser fra vore brugere. Endvidere sørger medarbejderen for bl.a. at udsende rykkere til de brugere, der enten ikke har indsendt måleraflæsningsoplysninger, har indsendt måleraflæsning for sent eller ikke har betalt. På kontoret udføres også betaling af regninger m.v. Bogføring og revision udføres af eksternt revisionsfirma fra Køge. Bestyrelsen har fravalgt uanmeldt besøg af revisor for kontrol af kassebeholdningen, da man skønner, at det ikke er nødvendigt Drift og vedligeholdelse af vandværk: Vandværket har ansat en driftsleder, der sørger for den daglige vedligeholdelse og drift af vandværket. Driftslederens ansættelse indeholder en vagtordning således, at han udenfor normal arbejdstid ved f. eks. ledningsbrud og andre uregelmæssigheder ved vandforsyningen skal agere for at afhjælpe situationen. Ved hans fravær, ferie og lign., har vandværket ansat en afløser, der går ind i samme funktion som driftslederen. Derudover har vandværket entreret med en lokal el-installatør til servicering af vor driftsleder i de situationer, hvor dette skønnes at være nødvendigt. El-installatøren har ligeledes forestået arbejdet med de tekniske installationer under arbejdet med sikring af vandværk og indvindingsboringer. Dette arbejde er påbegyndt i 2009 og forventes for vandværkets vedkommende at være afsluttet i For de to nyetablerede indvindingsboringer vil sikringsarbejdet være afsluttet i 2011, mens vi forventer, at afslutning af resten af sikringsarbejdet for de planlagte indvindingsboringer vil være etableret i Regulativ og takstblad: Strøby Egede Vandværk har, før kommunesammenlægningen i 2005, udarbejdet og fået godkendt et regulativ af Vallø Kommune. Regulativet er udarbejdet på baggrund af miljøstyrelsens for- Tilstandsrapport for Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk 14

15 slag til Normalregulativ for Almene Vandværker. Endvidere udarbejder bestyrelsen hvert år et takstblad for anlægs- og driftsbidrag til godkendelse i Stevns Kommune Gebyr og indvindingsret: Gebyr på vandet: På baggrund af bestemmelserne i gebyrloven, anført i 53 i Vandforsyningsloven, fastsætter Stevns Kommune størrelsen af den afgift, der skal opkræves for hver m 3, der er givet i indvindingsret Vandindvindingsret: Det vides ikke, hvor stor en indvindingsret vandværket havde i 1935, da der blev indbudt til tegning af aktier, men ved I/S Strøby Egede Vandværks dannelse den 24. marts 1949 fik man af landvæsenskom missionen for Præstø Amtsrådskreds tilladelse til at indvinde en ikke kendt vandmængde. Senere har landvæsenskommissionen givet vandværket følgende indvindingstilladelser: 15. juni 1959: Tilladelse til vandindvinding af m 3 / år. Indvindingsretten er fordelt med m 3 /år fra en boring på matr. nr. 75 q Strøby By og Sogn og m 3 /år fra et hjælpevandværk på matr. nr. 21 ag ibd. 06. juli 1964: Indvindingsretten blev forøget med m 3 til i alt m 3 /år. 14. juni 1965: Indvindingsretten blev forøget med m 3 til i alt m 3 /år. 13. maj 1966: Strøbyskolen's indvindingsret blev overdraget til Strøby Egede Vandværk. 29. maj 1975: Indvindingsretten blev forøget med m 3 til i alt m 3 /år Ansøgt nedsættelse af vandindvindingsretten: Da vandværket langt fra udnyttede sin indvindingsret på m 3 /år, har bestyrelsen ved brev af 07. oktober 1999 ansøgt det nu nedlagte Roskilde Amt Tilstandsrapport for Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk 15

16 om at få retten til indvinding af m 3 /år nedsat til m 3 /år. Denne ansøgning har amtet imødekommet og har ved kendelse af 04. nov. 1999, i henhold til vandforsyningslovens 20, meddelt en ændring af Landvæsenskommissionens kendelse af 29. maj 1975 således, at vandværkets indvindingsret fremover er på m 3 /år. Indvindingsretten er gældende indtil 01. april Vandværkets overtagelse af indvindingsretter: 2000: Overtaget indvindingsret på 0 m 3 /år fra Møllemarkens Vandværk. 2010: Overtaget indvindingsret på m 3 /år fra Skovrækkens Vandværk. Strøby Egede Vandværks samlede indvindingsret er herefter i 2011 på i alt M Vilkår i vandindvindingstilladelsen: Kontrol af indvinding: Vandværket skal kontrollere indvindingen ved hovedvandmåler, og meddelelse om årsindvindingen, regnet fra 01. januar til 31. december, skal senest den følgende 5. februar indsendes til Stevns Kommune. Kontrol af vandspejlssænkning: Vandværket kontrollerer kontinuerligt vandspejlet i boringerne via el-logger, der, ophængt under vandspejlet i samtlige boringer, elektronisk og kontinuerligt indberetter data til lagring i vandværkets computer. Vandspejlet pejles både i ro og under drift. Nedenstående krav skal være overholdt for boringerne: Arealet omkring de 7 boringer skal være indhegnet, og lågen i hegnet skal holdes aflåst. Benyttelse af areal omkring boringerne: På arealerne omkring boringerne må der ikke gødes, bruges ukrudtdræbende midler eller i det hele taget anbringes eller bruges stoffer på en sådan måde, at de kan udsætte indvindingsanlægget for forurening. Udstrækningen af det cirkelformede beskyttelsesareal for boringerne varierer fra en diameter på 10 meter og op til en diameter på 15 meter. Vi afventer i 2011 nye lovforslag om en ændring af beskyttelsesarealerne. Tilstandsrapport for Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk 16

17 Forlængelse af vandindvindingsretten: Samtlige indvindingstilladelser, der er udstedt af Stevns Kommune, udløber i 2010, og vandværkets bestyrelse har derfor nedsat et mindre udvalg, der skal udarbejde ansøgning om forlængelse af den nuværende indvindingsret. Bestyrelsen har af Stevns Kommune fået oplyst, at ansøgningsfristen for en fornyelse af indvindingsretten er forlænget således, at ansøgningen skal indsendes senest et år efter, at Kommunens Vandforsyningsplan er godkendt af Kommunalbestyrelsen. Vandforsyningsplanen er pr. januar 2011 endnu ikke godkendt Beskyttelsesareal omkring boringerne: Som beskyttelsesområde for boringerne er der i indvindingstilladelserne fastlagt et område, begrænset af en cirkel med radius på 300 meter, inden for hvilket område det forbydes at have eller fremtidigt at indrette sivebrønde, sivedræn, drænboringer eller andre indretninger, gennem hvilke afløb fra wc-anlæg eller møddinger kan afledes til undergrunden. NB: Dog har kredslægen indtil videre godkendt bibeholdelse af sivebrønde på 5 ejendomme, som er beskrevet i brev af fra I Krüger A/S. Vandværkets bestyrelse har i 2010 påbegyndt en undersøgelse af afløbsforholdene i området!! Måling og indberetning af vandforbruget: Der er på vandværket opsat en elektronisk hovedvandmåler, der måler den samlede indpumpede råvandsmængde, samt en elektronisk hovedvandmåler, der måler den udpumpede rentvandsmængde. På samtlige 1980 ejendomme, der vandforsynes, er der opsat individuelle vandmålere, som fremover i nyopførte ejendomme skal monteres i målerbrønde, der placeres umiddelbart efter stikledningens indføring på grunden. I en del af de ældre ejendomme er vandmålerne placeret i selve boligen. Ejerne af de forsynede ejendomme skal hvert år oplyse vandværket om deres årlige vandforbrug, enten ved at udfylde og indsende det tilsendte måleraflæsningskort, indtelefonere målerresultatet Tilstandsrapport for Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk 17

18 til vandværkets kontor eller ved at indberette det årlige vandforbrug på vandværkets hjemmeside. På baggrund af de indberettede oplysninger fra andelshaverne påligner vandværket ejendommene et driftsbidrag, der indeholder en fast årlig afgift pr. ejendom/bolig, en vandafgift pr. m 3 samt en statsafgift af ledningsført vand pr. m 3 (grøn afgift). Derudover afregner vandværket til Stevns Kommune og til Region Sjælland en m 3 -afgift af den tildelte vandindvindingsret Kontrol af vandmålere: Vandværkets forsyningsområde er, m.h.t. kontrol af vandmålere, opdelt i delområder, og inden for hvert delområde er der et bestemt antal vandmålere, kaldet partier, der udtages til kontrol. Eksisterende vandmålere må være monteret i 8 år før afprøvning, mens nye vandmålere kun må være monteret i 6 år. Hvis stikprøven overholder en måleunøjagtighed, der ikke overskrider 2 %, kan det pågældende parti forblive opsat i indtil 6 år, før der skal udføres ny stikprøvekontrol. Hvis stikprøven alene overholder kravene til målere i drift, dvs. at måleunøjagtigheden ikke overskrider 4 %, kan det pågældende parti forblive opsat i indtil 3 år, før ny stikprøvekontrol. Hvis stikprøven forkastes ved kontrollen, dvs. hvis måleunøjagtigheden er større, end 4 %, skal alle målerne i partiet udskiftes indenfor 1 år Indberetning af oppumpning: Bestyrelsen indberetter til Stevns Kommune den årligt oppumpede mængde råvand fra boringerne samt det årligt forbrugte drikkevand, som er leveret til vandværkets brugere. Ved at sammenholde data om den indpumpede mængde råvand med data om den udpumpede mængde drikkevand, kan eventuelle ledningstab i forsyningsnettet beregnes. På baggrund af denne beregning vurderes, om der skal udføres afhjælpende foranstaltninger i forbindelse med ledningstab, lækager og. lign Ledningstab: Vandværkets ledningstab har de senere år været ret stabilt, idet det har ligget på omkring 4 %. Hos det tidligere Roskilde Amt var et ledningstab på op til 8 % acceptabelt! Tilstandsrapport for Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk 18

19 NB: Vandværkets forbrug af filterskyllevand, m 3, er ikke indeholdt i ledningstabet, da skyllevandet ikke bliver målt. Ledningstabet er i 2010 beregnet således: Udpumpet drikkevand : m 3 Drikkevand målt hos forbrugerne : m 3 Ledningstab.: m 3 Ledningstab: 0,5 %, hvilket er ret usædvanligt flot!! 04. Vandværkets beliggenhed Vandværksarealets beliggenhed: Vandværksarealet med vandværksbygning og 1 indvindingsboring er beliggende ca. 2 km sydøst for Strøby Egede på ejendommen, Stevnsvej 103 A, Strøby Egede, matr. nr. 5 c Strøby by og sogn. Vandværksarealet er placeret nordvest for Strøbyskolens idrætsareal og er i øvrigt beliggende i et landbrugsområde med enkelte landbrugsejendomme, som primært vandforsynes fra Strøby Egede Vandværk. Nordvest og syd for vandværket er der tilstødende landbrugsjord. Arealet umiddelbart nord for vandværket er i 2007 blevet udstykket af kommunen til parcelgrunde. Arealet er byggemodnet, men der er endnu ikke påbegyndt noget byggeri. I vandværksbygningen sker indpumpning og behandling af råvandet samt udpumpning (distribution) af drikkevandet. Vandværksarealet er beplantet med lave buske og græs. Den ene af vandværkets 7 indvindingsboringer er beliggende i græsarealet, nordøst for vandværksbygningen. Her ses den tidligere boring B2, beliggende på vandværksarealet, nord for vandværksbygningen og tæt ved Strøbyskolens fodboldbaner. Vandværksarealet er indhegnet, så boringen er beskyttet mod ulovlig personindtrængning. Boringen har DGU. nr Tilstandsrapport for Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk 19

20 05. Kildepladser for sløjfede og aktive boringer Kildeplads for sløjfet boring DGU nr På vejarealet ud for den tidligere vandværksbygnings hvide gavl var vandværkets boring, DGU nr fra 1934, beliggende. Der var endvidere udført 3 andre boringer i henholdsvis 1937, 1938 og Der findes ikke oplysninger om placering og tilhørsforhold for disse 3 boringer, men det formodes, at Københavns Vandforsyning har været involveret i anvendelsen af dem. Samtlige 4 boringer er for længst sløjfet Kildeplads for sløjfet B1 DGU nr Boring B1 før sløjfning. Boring B1 efter sløjfning Den tidligere kildeplads er beliggende på vandværksarealet. Som det ses, er arealet fortsat indhegnet med trådhegn mod Strøby skolens Sportsplads og er flisebelagt. Boringen er i 2010 blevet sløjfet forskriftsmæssigt af brøndborerfirmaet B. Hasbo. Tilstandsrapport for Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk 20

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD Denne folder henvender sig til ejere og brugere af enkeltanlæg til indvinding af vand fra boringer. Den indeholder en række retningslinier, der er lavet for at beskytte grundvandet og sikre boringerne

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Marts 2014 Homå Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan, opdateret Tilstandsrapport er udarbejdet af: Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN -

Læs mere

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrolprogram ( afventer bestyrelsens beslutning) 3. Del

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009 Storring Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag til opgaver/handlingsplan.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering Sejerslev Vandværk Vandværkets navn i hvidt skrift oven på foto! Eller evt. under billede i skr.størrelse 14 18 Notat og handlingsplan er

Læs mere

Vejlebakkens Vandværk!

Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakken er en forholdsvis ny bebyggelse, som opstod i begyndelsen af 60erne. det var en privat udstykning som blev foretaget af Katrine Pedersen også kaldet Bibbi. Fordi det

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012.

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vandmængder er som anført i skemaet for indvinding/egen produktion, køb af vand, udpumpet total

Læs mere

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport T!LSYNSRAPPORT Sagsnr.:12150243 Sagsnavn: Salvig Vandværk Kommune: Holbæk Dato:30.10.2012 Kontaktoplysninger på tilslmsføren- Dato for sidste tilsyn: de: Navn; Christina

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010 Englerup Indelukke Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0042-00 Navn: Englerup Indelukke Vandværk Adresse: Indelukket 31, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Formand: Allan Meier Bahn Dato

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL Kursus om Indsatsplanlægning I samarbejde med VfL 1 Indsatsplanlægning, BNBO med fokus på indvindingsboringernes og anlæggets kvalitet. Kort præsentation, se udleverede noter og dias. Hvordan påvirker

Læs mere

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring Center Natur og Miljø SKØRPING VANDVÆRK Jyllandsgade 1 9520 Skørping Sendt på mail til lars_bols@andersen.mail.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. august 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. august 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. august 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan Om vandværksdrift og ledelsesværktøjer. Fåborg - Midtfyn Vandråd - d. 27. okt. 2010 Disposition: 1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan 2.Tilstandsrapport og vandværks-passer system.

Læs mere

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Handlingsplan er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1 Baggrund Assensvejens

Læs mere

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Varde Vandråd d. 9. oktober 2012 Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Indledning Formål Værktøj til optimal drift af vandværket Gøre bestyrelse og vandværks-passer vidende Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P20-2-11 02.7.2014

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer.

Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer. Søbjerg Vandværk generalforsamling 24. april 2014. Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer. Jeg vil gerne

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010. Assensvejens Vandværk

Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010. Assensvejens Vandværk Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010 Assensvejens Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Hadbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport Rapporter

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012 Hyllested Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012 Aarup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Vejledning til Pejling af en boring

Vejledning til Pejling af en boring Vejledning til Pejling af en boring Hvad er en pejling? En pejling er en måling af, hvor langt der er fra et fast målepunkt og ned til grundvandet. Afstanden fra målepunktet til grundvandet kaldes nedstikket.

Læs mere

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen.

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen. Dato: 09-07-2015 Sagsnr.: 15/19015 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Rødding Vandforsyning Vestermarksvej 1 6630 Rødding Sendt pr. mail til: rvcentral@mail.tele.dk Og lcs@dge.dk Tilladelse

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Emne 4. Indvindingsområde

Emne 4. Indvindingsområde Slåenvej 2 4. Indvindingsområde 4.1 Forureningstrusler Ingen kendte. Afventer oplysninger fra kommunen om forsyningsområder. 4.2 Forureningskilder i området 4.3 Kildepladsvurdering og indsatsplaner 4.4

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M:

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M: Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart Den 18. januar 2000 blev i sag nr. BS 1-375/1999: K mod Strib Vandværk A.m.b.a. v/formand F afsagt D O M: Under denne sag, der er anlagt den 23. august 1999,

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 Disposition Indvendig udforing Overboring Overboring, optagning af

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 005021-2007 Sagsnavn: Sjælsø Vandværk - myndighedstilsyn Kommune: Gentofte Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Liselotte Ludvigsen og Winnie Remtoft (ref.) Email: lkl@gentofte.dk,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015

Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015 Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015 1. Valg af dirigent Otto Hansen blev valgt. 2. Beretning for 2014 Beretning ved Erik Larsen Beretning 2014 Sneslev Vandværk har gennem 2014

Læs mere

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker.

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker. Bestyrelsens beretning 2012. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 29-09-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 29-09-2010 Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V01-003 Navn: Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Adresse: Rømøvej 8A, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Lejre Vand A/S Dato for

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER GRØNT REGNSKAB FOR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 1.1 Virksomhed... 3 1.2 Branche... 3 1.3 Organisation... 3 1.4 Andelshavere pr.

Læs mere

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2013 2014. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2.

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2013 2014. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2. Mødte: Jens Rasmussen, Kristian Andersen, Palle Knudsen og Mogens Stougaard Afbud: Frans Tange Velkomst, vi indledte

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. december 2013. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand

Læs mere

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til sløjfning af brønde og boringer

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til sløjfning af brønde og boringer Vejledning Til sløjfning af brønde og boringer Januar 2010 Forord Brønde og boringer der ikke benyttes mere kan medføre en sundhedsrisiko samt en forurening af grundvandet på længere sigt. Det er derfor

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND Side 1/9 Henning Troldtoft Jensen Røjkærvej 23 7500 Holstebro Dato: 27-10-2014 Sagsnr.: 13.02.01-P19-88-13 Henv. til: Lise Kristensen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7807 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2015. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

Skema med de vigtigste datoer for vores ansøgningers gang :

Skema med de vigtigste datoer for vores ansøgningers gang : Skema med de vigtigste datoer for vores ansøgningers gang : datoer Skrivelser: Efterår 2010 Bestyrelsen drøfter mulighederne for at indvinde vand ved Vallensbæk landsby - evt. på Toftevej 10, der ejes

Læs mere

Bilag 3 - Komponentliste

Bilag 3 - Komponentliste bilag 3 komponentliste Bilag 3 - liste Introduktion til liste Formålet med en komponentliste (se de følgende sider) og komponent-ringbind er, at alt information, vedrørende alle vandværkets både store

Læs mere

HVAD BETYDER EN LOKALISERING FOR BRUGEN AF BOREDATA?

HVAD BETYDER EN LOKALISERING FOR BRUGEN AF BOREDATA? FORMÅLET MED LOKALISERING Formålet med en lokalisering er at få en entydig beskrivelse af boringens beliggenhed i terrænet, en beskrivelse af dens tekniske indretning og en beskrivelse af den praktiske

Læs mere

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af Dalby-Rode Vandværk Karisevej 5/Højtoften 15 Dalby, 4690 Haslev www.dalby-rodevandvaerk.dk CVR: 23703319 tlf 20154748 Ledelsessystem for Dalby-Rode VANDVÆRK medlem af Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009 Jørlunde Østre Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Bakterie forurening. Handlingsplan 2007. Ø. Svenstrup Vandværk

Bakterie forurening. Handlingsplan 2007. Ø. Svenstrup Vandværk Bakterie forurening Handlingsplan 2007 Ø. Svenstrup Vandværk Rapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk assistent,

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 Lovtidende A 2013 Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 1. En ledelsesmæssig ramme. Ledelsessystem er et bestyrelsesansvar! Alle vandværker uanset størrelse skal have et

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 5. januar 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 5. januar 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 5. januar 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2010.

Bestyrelsens beretning for 2010. Bestyrelsens beretning for 2010. 2010 har været et tilfredsstillende år for Vemmelev Forlev Vandværk (VFV). Produktion: VFV har i 2010 produceret 167.000 m³ (163 000 m³) drikkevand, af god kvalitet, til

Læs mere

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk Bonnet Vandværk Sendt på e-mail til bestyrelsen på hanneogleif4243@gmail.com britmo37@vip.cybercity.dk aasborg@city.dk jensjogmerete@privat.tdcadsl.dk langgaard-pj@adslhome.dk 22. december 2014 Tilladelse

Læs mere

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr. l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.: 10/1869 Mødeaften om den fremtidige vandforsyningsstruktur i område 4.

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

Boringsvedligeholdelse og oparbejdning af nye boringer. DANVA projekt Brøndborerforeningen den 11. april 2008

Boringsvedligeholdelse og oparbejdning af nye boringer. DANVA projekt Brøndborerforeningen den 11. april 2008 Boringsvedligeholdelse og oparbejdning af nye boringer. DANVA projekt Brøndborerforeningen den 11. april 2008 1 Baggrund for udredningsprojektet Vandforsyningerne kan spare 25 % af energien (Citat efter

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2012. Åbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2012. Åbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2012 Åbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011. Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark

Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011. Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark Slide: 1 Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011 Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark Civ. Ing. Lars Isager Hedegaard, Hvidovre Forsyning Slide: 2 Inden vi ser på

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget.

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. Vandværksforeningen er ikke en kontrol- eller tilsynsmyndighed. Det ligger ved Kommunen. Eksisterende lovgivning:

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts 2015. Formandens beretningen

Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts 2015. Formandens beretningen Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts 2015 Formandens beretningen Bestyrelsens sammensætning Formand Arne Lhjungmann Pedersen Kasserer Poul Erik Johnsen Sekretær Ejvind

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Beretning for 2011. Følgende emner vil indgå i beretningen for 2011:

Beretning for 2011. Følgende emner vil indgå i beretningen for 2011: Beretning for 2011 (Det talte ord gælder) Indledning 2011 har vi lagt bag os for snart et par måneder siden, og det er nu tid til at foretage den årlige status på året der er gået. Det har i lighed med

Læs mere

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1.

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1. Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1. 2001 1) Vandværket indsender materialet til den stedlige Told-

Læs mere

Ansøgning om refusion af afgift af ledningsført vand (statsafgift)

Ansøgning om refusion af afgift af ledningsført vand (statsafgift) Sendes til Vesthimmerlands Vand A/S Th. Eriksens Vej 28 9640 Farsø Forbeholdt Selskabet Sagsnummer: Ansøgning om refusion af afgift af ledningsført vand (statsafgift) Ejeren (udfyldes af ejeren) Undertegnede

Læs mere

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 3 3. Boringer 5 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 4.1 Råvand

Læs mere

Borearbejde før og nu! Erfaringer fra VandcenterSyd

Borearbejde før og nu! Erfaringer fra VandcenterSyd Borearbejde før og nu! Erfaringer fra VandcenterSyd ATV møde nr. 89 Boringer Hydrogeolog Johan Linderberg Disposition Erfaringer fra VCS Borearbejde før Eksempler på utætheder Moderne borearbejde Forskelle

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Oktober 2012 Vollerup-Ulkebøl Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2008-2009.

Bestyrelsens beretning 2008-2009. Bestyrelsens beretning 2008-2009. Så er der igen generalforsamling i Skovby Vandværk. I beretningen vil jeg komme ind på hvilke aktiviteter, der har været hen igennem året, og samtidig indvi jer i nogle

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Tirsdag den 25. marts 2014 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Brunskær Vandværk A.m.b.a. www.brunsvand.dk best@brunsvand.dk

Brunskær Vandværk A.m.b.a. www.brunsvand.dk best@brunsvand.dk Brunskær Vandværk A.m.b.a. Dagsorden: 1. Valg af dirigent I henhold til vedtægternes 8 indkaldes herved til: Ordinær generalforsamling Søndag den 22. juni 2014 kl. 10:30 i Østergård forsamlingshus, Karlebyvej

Læs mere

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7 Takster - Vand 2013 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Grenaa Tilslutning... 4-6 Hovedanlægsbidrag Forsyningsledningsbidrag Etablering af stikledning Afbrydelser Øvrige ydelser... 6-7 Erstatningsmåler

Læs mere