RE - CAP A/S. Årsrapport for året 1. juli juni CVR-nr.: Årsrapporten er fremlagt og. godkendt på selskabets ordinære

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RE - CAP A/S. Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og. godkendt på selskabets ordinære"

Transkript

1 RE - CAP A/S Årsrapport for året 1. juli juni 2014 CVR-nr.: Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/ Dirigent: Side 1 af 54

2 Årsrapport 2013/2014 Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7 Hovedaktivitet 7 Selskabets strategi 7 Hoved og nøgletal 9 Nøgletalsforklaringer og definitioner 10 Koncernstruktur 11 Aktionærforhold 12 Selskabsmeddelelser 13 Ledelseserhverv for bestyrelses- og direktionsmedlemmer 14 Begivenheder i regnskabsåret 2013/ Redegørelse om virksomhedsledelse 19 Risici 22 Selskabets økonomiske udvikling 23 Forventninger til Resultatopgørelse 1. juli 30. juni 25 Totalindkomstopgørelse 1. juli 30. juni 26 Aktiver pr. 30. juni 27 Passiver pr. 30. juni 28 Egenkapitalopgørelse 1. juli 30. juni 29 Pengestrømsopgørelse 1. juli 30. juni 30 Noter, herunder beskrivelse af anvendt regnskabspraksis 31 Side 2 af 54

3 Selskabsoplysninger Re-Cap A/S c/o Taurus Ejendomsadministration Skovvejen Aarhus C. Website: CVR-nr.: Stiftet: 1. januar 2006 Regnskabsår: 1. juli juni BESTYRELSE Henrik Frisch - bestyrelsesformand Michael Brag Søren Eriksen DIREKTION Poul Steffensen REVISOR Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling bliver afholdt 22. oktober 2014 Side 3 af 54

4 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2013/2014 for Re-Cap A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, at koncernens og moderselskabets interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, er tilstrækkelige, og at årsrapporten derfor giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, forpligtelser og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli juni Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen af koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet står over for. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse København, den 30. september 2014 Direktion Poul Steffensen Bestyrelse Henrik Frisch Michael Brag Søren Eriksen Bestyrelsesformand Side 4 af 54

5 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Re-Cap A/S PÅTEGNING PÅ KONCERNREGNSKABET OG ÅRSREGNSKABET Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Re-Cap A/S for regnskabsåret 1. juli juni 2014 omfattende, resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. LEDELSENS ANSVAR FOR KONCERNREGNSKABET OG ÅRSREGNSKABET Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. REVISORS ANSVAR Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. KONKLUSION Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli juni 2014 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Side 5 af 54

6 UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Aarhus, den 30. september 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Klaus Tvede-Jensen statsautoriseret revisor Mads Fauerskov statsautoriseret revisor Side 6 af 54

7 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Koncernens hovedaktivitet er udlejning af fast ejendom. Selskabets strategi Selskabets investeringsstrategi indeholder blandet andet en karakteristik af de investeringer, som selskabet forventede at analysere nærmere. Denne karakteristik kan sammenfattes som følger: - Investeringer der enten foretages direkte i ejendomme eller i aktier, anparter, andele eller ved køb af fordringer. Disse investeringer vil alle bære en forventning om et direkte afkast på 6 % eller derover. Der forudsættes, at der til disse investeringer vil være knyttet et element af lånefinansiering, således at afkastet af den foretagne egenkapitalinvestering som udgangspunkt vil være betydeligt større. - Investeringer forventes at generere både et værdistigningselement og et løbende afkast. Når investeringsvolumenet når det ønskede niveau vil 70 % af det løbende afkast blive geninvesteret, mens 30 % af det likvide resultat vil blive foreslået udloddet som udbytte af Bestyrelsen. - Som følge af de ambitiøse afkastkrav vil selskabets fremtidige risikoprofil være relativt aggressiv. Dette indebærer bl.a., at Selskabet vil være indstillet på at acceptere et stort finansierings-element, hvis det løbende cash-flow fra investeringen kan servicere denne finansiering. Det forventes dog, at egenkapitalelementet på de fremtidige investeringer vil udgøre % af den samlede investering. Vi vil arbejde på at forbedre den nuværende soliditet. Selskabets efterfølgende analyser af ejendomsmarkedet har indtil videre fastslået, at det, på det danske marked, er muligt at foretage investeringer, der matcher ovennævnte karakteristik. Selskabet vil derfor indtil videre koncentrere indsatsen på dette marked. Det har ligeledes vist sig, at det er muligt at erhverve porteføljer af boligejendomme med et tilfredsstillende afkast. Dette segment er interessant specielt fordi udlejningsrisikoen er begrænset. Re-Cap A/S vil derfor indtil videre fokusere på dette område og forsøge at opbygge en portefølje af boligejendomme. Investeringer i dette segment kræver imidlertid, at Selskabet kan mønstre de nødvendige administrative ressourcer til at styre de ofte mange lejemål, der er omfattet af disse porteføljer. Selskabet har gennem sine aktiviteter i Admiral Capital Denmark A/S tilgang til sådanne ressourcer, hvilket bedømmes som en vigtig faktor i den fremtidige udvikling. Vederlagspolitik for bestyrelse og direktion Grundlæggende for selskabets vederlagspolitik er ønsket om at være en attraktiv og konkurrencedygtig virksomhed, der kan tiltrække og fastholde en kompetent bestyrelse, direktion og medarbejdere, der skal fremme aktionærernes og selskabets interesser samt fremme og sikre, at beslutninger træffes med udgangspunkt i en langsigtet adfærd. Side 7 af 54

8 Vederlaget skal stå i rimeligt forhold til: De opgaver, der skal løses. Selskabets specifikke forhold. Det ansvar, der er forbundet med løsning af disse opgaver. Indsats. Værdiskabelse for selskabet. Det er bestyrelsens opfattelse, at bestyrelsens og direktionens vederlag opfylder denne målsætning og afspejler medlemmernes indsats og værdiskabelse for selskabet. BESTYRELSE Bestyrelsen aflønnes med et fast honorar, som det fremgår af årsrapporten, og deltager ikke i nogen form for incitamentsprogrammer. I det omfang der nedsættes udvalg indeholdende opgaver, som ligger ud over vanligt bestyrelsesarbejde, kan der aftales et særskilt honorar herfor. DIREKTION Direktionen aflønnes med et fast vederlag samt dækning af udgifter forbundet med stillingen. Det faste vederlag kan suppleres med bidragsbaseret pensionsordning (op til 15 % af det faste vederlag), bonus, fri bil, telefon og andre sædvanlige goder. Selskabets vederlagspolitik for direktionen er indrettet efter, at der på direktionsniveau er en udstrakt tradition for incitamentsbaseret aflønning. Bestyrelsen har mulighed for at udbetale bonus til direktionen efter en konkret vurdering og på baggrund af på forhånd fastlagte bedømmelseskriterier. Den tildelte bonus udbetales kontant, og der foreligger ikke andre former for incitamentsordninger. Bonuselement for regnskabsåret tildeles efter en konkret vurdering, når bestyrelsen kender niveauet for årets resultat og dermed beslægtede nøgletal. Selskabet kan efter bestyrelsens nærmere beslutning herom supplere det faste vederlag med såvel aktiebaserede instrumenter (aktieløn, aktieoptioner, tegningsretter etc.) og ikke-aktiebaserede instrumenter (fastholdelsesbonus, fratrædelsesgodtgørelse, change of control bestemmelser, resultat-kontrakter etc.) jf. de på generalforsamlingen vedtagne retningslinjer herom. Der eksisterer ikke sådanne aftaler omkring aflønning af direktionen. Direktionens ansættelsesforhold vurderes at være i overensstemmelse med sædvanlig standard for en stilling af denne karakter. Den samlende lønpakke godkendes af bestyrelsen. Det samlede vederlag til direktionen er oplyst i årsrapporten. Side 8 af 54

9 Hoved- og nøgletal Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til afsnittet om regnskabspraksis. Koncern 2013/ / / / /2010 RESULTATOPGØRELSE TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK Nettoomsætning Resultat af primær ordinær drift Finansielle poster, netto Resultat før dagsværdiregulering og skat Dagsværdiregulering af ejendomme og gæld Resultat før skat Årets resultat Totalindkomstopgørelse BALANCE Balancesum Investeringsejendomme, langfristet Årets investering i materielle anlægsaktiver Egenkapital Langfristede forpligtelser PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider NØGLETAL ROIC (Afkastningsgrad)* 1,24 % -3,21 % -1,03 % 5,48 % 4,87 % Soliditetsgrad 4,35 % 70,68 % 99,66 % 22,28 % 21,63 % Forrentning af egenkapital 10,73 % -1,48 % -0,71 % 6,24 % 3,26 % Indre værdi pr. aktie 1,29 1,20 1,12 1,11 1,11 Indtjening pr. aktie (EPS) 0,088-0,050-0,064-0,014-0,13 Side 9 af 54

10 Aktiekurs, ultimo 0,83 0,63 0,84 0,70 0,37 Antal medarbejdere ,5 0,5 Nøgletalsforklaringer og definitioner NØGLETAL - FINANSIELLE Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning. Nøgletallene er beregnet således: ROCI (Afkastningsgrad) Resultat før finansielle poster x 100 Samlede aktiver Soliditetsgrad Egenkapital x 100 Samlede aktiver Forrentning af egenkapital før dagsværdiregulering Årets resultat før dagsværdiregulering x 100 Egenkapital ultimo Indre værdi pr. aktie Egenkapital ultimo Antal aktier Indtjening pr. aktie Resultat til aktionærerne Antal aktier Side 10 af 54

11 Koncernstruktur Re - Cap A/S, Aarhus Hovedvejen 9, 2600 Glostrup ApS, Aarhus % Admiral Capital Denmark A/S, Aarhus % Essex af 11/ ApS, Aarhus - 100% Admiral DS 2 ApS, Aarhus - 100% Ejendomsselskabet Panda ApS, Aarhus - 100% Beringshave ApS, Aarhus - 100% Nor Fjor Finans 2012 ApS, Aarhus - 100% Admiral DS 3 ApS, Aarhus - 100% Side 11 af 54

12 Aktionærforhold AKTIEKAPITAL Selskabet har en aktiekapital på kr Aktiekapitalen er fordelt på et tilsvarende antal aktier, der er opdelt i klasser med 4 mio. styk A-aktier a nominelt 1 kr. og styk B-aktier a nominelt 1 kr. NOTERING AF UDSTEDTE AKTIER Selskabets B-aktier er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S: Re-Cap B, fondskode DK A-aktierne er ikke optaget til notering eller handel på en fondsbørs eller en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked i et EU/EØS-land. OPLYSNINGER OM AKTIERNES RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER A-aktierne har 10 stemmer hver, og B-aktierne har en stemme hver. A-aktierne har således tilknyttet i alt 40 mio. stemmer, mens B-aktierne har tilknyttet i alt stemmer. Ved kontante aktieemissioner, hvor der er fortegningsret for bestående aktionærer, har A-aktionærerne fortegningsret til de nyudstedte A-aktier. EJERFORHOLD Følgende aktionærer ejer mindst 5 % af Selskabets aktiekapital eller besidder mindst 5 % af aktiekapitalens stemmerettigheder: Aktier Ejerandel Stemmer Styk % % JMInvest ApS ,47 21,37 Ejendomsaktieselskabet Oikos ,47 21,37 VICH 6693 A/S ,59 7,75 DELÅRSREGNSKABER Koncernen offentliggør halvårsregnskab og periodemeddelelser for 1. og 3. kvartal. Side 12 af 54

13 SELSKABSMEDDELELSER Koncernen har offentliggjort følgende selskabsmeddelelser i perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014 Nr. Dato Emne juli 2013 Ændringer til Finanskalenderen 2013/ juli 2013 Ændring af ejerandel i Admiral Capital A/S august 2013 Dato for afholdelse af den ordinære generalforsamling samt frist for optagelse af punkter til dagsordenen september 2013 Indkaldelse til ordinær generalforsamling september 2013 Hovedpunkter i årsrapporten for Re-Cap A/S for regnskabsåret 1. juli juni september 2013 Ændring til Årsrapporten 2012/ oktober 2013 Forløb af ordinær generalforsamling i Re-Cap A/S fredag d. 11. oktober oktober 2013 Storaktionærmeddelelse Hans Jonas Pettersson november 2013 Bestyrelsen i Re-Cap A/S (Selskabet) har i dag behandlet og godkendt periodemeddelelsen for perioden 1. juli september november 2013 Ledelsesændring december 2013 Admiral Capital Denmark A/S overtager ejendomsportefølje januar 2014 Re-Cap A/S foretager opkøb af danske ejendomme januar 2014 Re-Cap A/S foretager ledelsesændringer i datterselskabet Admiral Capital Denmark A/S februar 2014 Re-Cap A/S udskyder offentliggørelse af delårsrapporten februar 2014 Hovedpunkter i delårsrapport for Re-Cap A/S, perioden 1. juli 31. december maj 2014 Ledelsesændring maj 2014 Hovedpunkter i perioderegnskab for Re-Cap A/S, perioden 1. juli 2013 til 31. marts maj 2014 Re-Cap A/S erhverver de resterende 30% i datterselskabet Admiral Capital Denmark A/S Koncernen har offentliggjort følgende selskabsmeddelelser efter regnskabsårets udløb den 30. juni 2014 Nr. Dato Emne juli 2014 Finanskalender 2014/ september 2014 Finanskalender 2014/ september 2014 Udsættelse af årsrapport (1. juli juni 2014) Side 13 af 54

14 Ledelseserhverv for bestyrelses- og direktionsmedlemmer (BF= bestyrelsesformand) (BM = bestyrelsesmedlem) (D= administrerende direktør) Bestyrelse: Ledelseserhverv i andre erhvervsdrivende virksomheder (selskaber uden væsentlig aktivitet er ikke medtaget). Henrik Frisch Født Uddannet Cand.merc. Aktiebesiddelse (indirekte): nom stk. A-aktier (D) i følgende selskaber: Anpartsselskabet af 5. april 2013 ApS Epi Ji ApS Retail Finland ApS Uk Hotels ApS (BM) i følgende selskaber: Fårup Betonindustri A/S, K/S London Southwark Bridge, K/S London City Airport, K/S Savontie STEP RE Germany A/S, STEP RE Hamburg A/S (BF) i følgende selskaber: Re-Cap A/S - koncernen STEP RE A/S Ejendomsaktieselskabet Oikos Michael Brag Født Uddannet Cand.oecon Aktiebesiddelse: Ejer ingen aktier i Re-Cap A/S (D) i følgende selskaber: I/S Ejendomsinvest MKA Pensionsopsparing A/S CPH Capital Invest ApS m.fl. (BM) i følgende selskaber: Re-Cap A/S - koncernen K/S Clausholmsvej Randers K/S Købmagergade 31, København K/S Gymnasievej 5, Stenløse K/S Østergade 3-5 K/S Svendborg Bycenter K/S Gyrovej 1, Skive Ejendomsselskabet Usserød Kongevej ApS MKA Ejendomme af 2012 ApS MKA Ejendomme af 2013 ApS MKA Ejendomme Komplementar ApS MMA Invest ApS Side 14 af 54

15 H.P. Ejendomme A/S (BF) i følgende selskaber: Proark Properties ApS Proark ApS Søren Eriksen Født Uddannet cand. oecon. Aktiebesiddelse: Ejer ingen aktier i Re-Cap A/S (D) i følgende selskaber: Capitalex ApS (BM) i følgende selskaber: Re-Cap A/S - koncernen Kapitalbørsen ApS (BF) i følgende selskaber: Atlas Capital ApS Atlas Group ApS Direktion: Ledelseserhverv i andre erhvervsdrivende virksomheder (selskaber uden væsentlig aktivitet er ikke medtaget). Poul Steffensen Født HD finansiering. Aktiebesiddelse: Ejer ingen aktier i Re-Cap A/S (D) i følgende selskaber: Re-Cap A/S koncernen, med tilhørende datterselskaber Essex Invest Holding ApS koncernen, med tilhørende datterselskaber Pst Ejendomsservice ApS Malmø Invest ApS (BM) i følgende selskaber: Løvbjerg Ejendomme A/S Cna-Handel A/S Taurus Ejendomsadministration ApS I.M. Jensen & Bache A/S Løvbjerg Ejendomsinvest A/S (BF) i følgende selskaber: Sinding Gruppen A/S Side 15 af 54

16 Begivenheder i regnskabsåret 2013/2014 Årsrapporten for Re-Cap A/S for regnskabsåret omfatter resultatet af følgende aktiviteter: - I perioden har der været et 70%-ejerskab af datterselskabet Admiral Capital Denmark A/S, der har erhvervet en større dansk ejendomsportefølje. Fra har datterselskabet været 100% ejet af Re-Cap A/S. - I regnskabsperioden har der været et 100% ejerskab af selskabet Hovedvejen 9, 2600 Glostrup ApS. Selskabet har udviklet sig positivt såvel bygningsmæssigt som udlejningsmæssigt. - Den 17. december 2013 overtog koncernen ejerskab af selskaberne Essex af 11/ ApS og Beringshave ApS. Selskaberne består af i alt 20 ejendomme, porteføljen er en blandet portefølje bestående af erhverv- og boligejendomme. - I koncernen blev selskabet Admiral DS 2 ApS stiftet i december 2013 til brug for opkøb af danske ejendomme med hovedsageligt beboelsesejendomme beliggende i mellemstore byer. - I januar 2014 overtog koncernen selskabet Ejendomsselskabet Panda ApS, der ejer en større kontor- og logistikejendom beliggende ved Aarhus havn samt en mindre erhvervsejendom i Vejle. - Den 30. juni 2014 overtog koncernen ejerskab af selskabet Nor Fjor Finans 2012 ApS. Selskabet ejer 22 ejendomme, forholdsvis boligejendomme med mindre erhverv tilknyttet. Regnskabsåret har bl.a. som følge af ovennævnte været præget af følgende forhold: 1. Overtagelse af og optimering af de overtagne ejendomsporteføljer 2. Forhandling om overtagelse af yderligere ejerandele i Admiral Capital Denmark A/S 3. Ledelsesændringer 4. Forhandlinger om salg af Essex af 11/ ApS og Beringshave ApS 1. Overtagelse af og optimering af de overtagne ejendomsporteføljer Moderselskabet Re-Cap A/S har i al væsentlighed ejerskab af ejendomsporteføljer via datterselskabet Admiral Capital Denmark A/S, der ligeledes driver sit ejerskab gennem en datterselskabsstruktur. Undtagelsen er selskabet Hovedvejen 9, 2600 Glostrup ApS, der er direkte ejet af Re-Cap A/S. De enkelte porteføljer vil blive omtalt nedenfor: Essex af 11/ ApS og Beringshave ApS I henhold til købsaftalen blev der overtaget 19 ejendomme i Essex af 11/ ApS og 1 ejendom i Beringshave ApS. Ejendommene blev overtaget pr. 1. april 2013 med en finansieringsstruktur, hvor en Side 16 af 54

17 lang række af banker og finansieringsinstitutter, der oprindeligt havde finansieret ejendommene, er afløst af en långiver. Der har imidlertid været en række tekniske forhold ved denne finansieringsomlægning, der har taget langt længere tid end oprindeligt planlagt. Den endelige overtagelse blev gennemført den 17. december Ejendomsporteføljen består hovedsageligt af beboelses- og erhvervsejendomme med beliggenheder i mellemstore byer i Danmark. Afkastet udgør ca. 5,25%, der bl.a. reflekterer den høje finansieringsgrad. Admiral DS 2 ApS Den 13. januar 2014 udsende Re-Cap A/S en selskabsmeddelelse vedrørende opkøb af primært beboelsesejendomme beliggende i mellemstore byer. Der er tale om 62 ejendomme. Efter 30. juni 2014 er der fortsat en forpligtelse til at byde på 10 ejendomme, men der er tale om en fuldt finansieret forpligtelse. Ejendommene er hovedsageligt beboelsesejendomme med sekundære beliggenheder, men giver et attraktivt afkast af egenkapitalindskuddet. Finansieringen af ejendommene er realkredit eller på realkreditlignende vilkår. På overtagelsestidspunktet havde ejendommene et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb og en høj tomgangsprocent, som efterfølgende er forbedret markant. Ejendomsselskabet Panda ApS I januar 2014 overtog koncernen selskabet, der ejer en kontor- og logistikejendom på m2 beliggende ved havnen i Aarhus. Ejendommen har to lejere, der lejer hhv m2 og m2 respektivt. Endvidere har selskabet en erhvervsejendom i Vejle på m2 med tre lejemål. Nor Fjor Finans 2012 ApS Selskabet Nor Fjor Finans indeholdende en ejendomsportefølje på ca. 82 mio., som er fuldt finansieret af BRFkredit, er blevet erhvervet Porteføljen består af 22 ejendomme, hvoraf 5 af ejendommene er sendt i tilbudspligt hos lejerne, og dermed eventuelt kan fragå koncernen. Udvikling af ejendommen Hovedvejen 9, 2600 Glostrup Udlejningsaktiviteterne i erhvervsejendommen er intensiveret. Ejendommen var ved regnskabsårets udløb ca. 25% udlejet og er efterfølgende blevet fuldt udlejet. Ejendommen er efter selskabets opfattelse særdeles velbeliggende på en af de absolut største indfaldsveje til København, netop hvor Roskildevej skifter navn til Hovedvejen. Det estimeres, at der dagligt passerer biler på denne placering. Der er mindre end 500 m til motorvej Ring 3, der fører rundt om København og således sikrer let adgang til og fra de store boligområder i Københavns omegn samt lufthavnen. Selskabets overordnede strategi med ejendommen er at sikre, at udlejningen sker til gode og solide lejere med så lange lejekontrakter som muligt. Når den fulde udlejning er gennemført, vil selskabet vurdere, om ejendommen kan indgå i selskabets fremadrettede portefølje, eller om den skal sælges til en langsigtet investor. 2. Forhandling om overtagelse af yderligere ejerandele i Admiral Capital Denmark A/S Side 17 af 54

18 Den 1. juli 2013 blev 20% af Admiral Capital Denmark A/S overdraget til Re-Cap A/S for en af DKK 0, således at Re-Cap A/S s ejerandel herefter udgjorde 70%. Den 1. juni 2014 blev de resterende 30% af Admiral Capital Denmark A/S overdraget til Re-Cap A/S for en af DKK 1. Derefter har Re-Cap A/S det fulde ejerskab af datterselskabet. 3. Ledelsesændringer Tidligere adm. direktør Kaj Larsen fratrådte ultimo december 2013, og Kenneth Wallin tiltrådte som midlertidig direktør, indtil Poul Steffensen kunne blive frigjort fra sit tidligere direktørhverv. Poul Steffensen har været adm. direktør for såvel Re-Cap A/S som de tilknyttede datterselskaber siden 1. maj Salg af et Admiral Capital Denmark A/S datterselskab Re-Cap A/S s datterselskab Admiral Capital Denmark A/S har fortsat de igangværende forhandlinger om salg af ejendomsporteføljen i Essex af 11/ ApS og Beringshave ApS, der blev erhvervet i 2013 med en samlet investering for de 2 selskaber for DKK 9,2 mio., der tilsammen udgør en ejendomsmasse på ca. DKK 900 mio. Der forventes ikke en resultatmæssig effekt af transaktionen. 5. Organisation Selskabets organisation skal naturligt afspejle aktiviteternes volumen og kompleksitet. Strategisk er det valgt at holde de værdiskabende kompetencer in-house og outsource de mere rutinemæssige processer. Ud over den adm. direktør er der ansat en økonomichef samt to medarbejdere, der har det byggetekniske ansvar. I takt med ændringer i ejendomsvolumen vil organiseringen løbende blive revurderet. Side 18 af 54

19 Redegørelse om virksomhedsledelse Bestyrelse og direktion har til stadighed fokus på, at selskabet har tilstrækkelige politikker og procedurer til at sikre såvel en god virksomhedsledelse som en høj forretningsetik og herunder på bedste vis at tilgodese ansvaret for at give de mest korrekte og komplette oplysninger i virksomhedens løbende rapportering over for aktionærer og øvrige interessenter. Selskabet har valgt med enkelte undtagelser at følge de regler for god selskabsledelse, der er udstukket af Nasdaq OMX Copenhagen A/S. På selskabets hjemmeside, er nærmere redegjort for anbefalingerne og selskabets overholdelse af Corporate Governance. Det direkte link til redegørelsen for årsrapporten 2013/2014 er: Selskabet har en todelt ledelsesstruktur som består af bestyrelsen og selskabets direktør. Bestyrelsen udstikker de overordnede retningslinjer for Selskabets udvikling og drift og påser, at direktørens beslutninger og dispositioner ligger inden for disse rammer. Bestyrelsen består aktuelt af 3 medlemmer med særlig erfaring inden for drift af ejendomme og økonomi. På baggrund af selskabets beskedne kompleksitet og bestyrelsesmedlemmernes teoretiske og praktiske baggrund, har bestyrelsen ikke vurderet det relevant at nedsætte et egentligt revisionsudvalg, hvorfor disse opgaver varetages af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen har i regnskabsåret afholdt 5 bestyrelsesmøder samt en række mere uformelle møder, hvor enkeltsager har kunnet drøftes. Som følge af bestyrelsens størrelse, er det muligt at udøve en smidig ledelsesform, hvor beslutninger kan træffes løbende eller enkeltmedlemmer af bestyrelsen kan gives mandat til at afslutte en sag. Selskabet har ikke fulgt følgende anbefalinger fra Nasdaq OMX Copenhagen A/S om god selskabsledelse, fordi bestyrelsen skønner, at disse forhold ikke har væsentlig indflydelse på en vurdering af selskabet og ledelsen. I oversigtsform har selskabet ikke fulgt følgende anbefalinger: Der offentliggøres ikke kvartalsrapporter. (Anbefaling nr ) Der er ikke udarbejdet politikker for selskabets samfundsansvar (Anbefaling nr ) Der er ikke valgt en næstformand for bestyrelsen (Anbefaling nr ) Der er ikke fastsat en aldersgrænse for medlemmer af bestyrelsen (Anbefaling nr ) Der er ikke offentliggjort oplysninger om ledelsesudvalg på selskabets hjemmeside (Anbefaling nr ) Der er ikke nedsat et revisionsudvalg (Anbefaling nr ) Der er ikke nedsat et nomineringsudvalg. (Anbefaling nr ) Der er ikke nedsat et vederlagsudvalg. (Anbefaling nr ) Vedrørende mangfoldighed i bestyrelsen, er bestyrelsen opmærksom på, at kvinder ikke er repræsenteret i bestyrelsen. På øvrige ledelsesniveauer er fordelingen mellem mænd og kvinder dog 50%. Bestyrelsen har som mål, at der opnås en ligelig fordeling i selskabet inden for en 5 årig periode, og ønsker at minimum en plads i bestyrelsen besættes af en kvinde. Bestyrelsen har som mål at minimum en plads i bestyrelsen besættes af en kvinde inden for en 5 årig periode. REDEGØRELSE OM INTERNE KONTROLLER OG RISIKOSTYRING I FORBINDELSE MED REGNSKABSPROCESSEN Bestyrelsen og direktionen har etableret en række kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabs-aflæggelsen, og formålet med disse er: Side 19 af 54

20 At sikre en rettidig, retvisende og informativ regnskabsrapportering uden væsentlige fejl og mangler i henhold til gældende regnskabslovgivning og oplysningskrav for børsnoterede selskaber, samt At skabe grundlaget for den interne økonomiske styring og budgetopfølgning De etablerede kontrol- og risikostyringssystemer forbedres løbende og har til formål at sikre, at fejl og uregelmæssigheder opdages og korrigeres i tide, men er ingen absolut garanti for, at dette ikke sker. De etablerede systemer kan opdeles i: Kontrolmiljø Risikovurdering Kontrolaktiviteter Information og kommunikation Overvågning Kontrolmiljø Ansvar og beføjelser er defineret i bestyrelsens instruktioner til direktionen samt i øvrige politikker og procedurer. Bestyrelsen godkender Re-Cap s overordnede politik for finans, valuta og risikostyring. Bestyrelsen drøfter tillige væsentlige skøn og usikkerheder ved regnskabsaflæggelsen. Bestyrelsen har en aftale med de sædvanlige samarbejdspartnere på det juridiske område, om at forsyne selskabet med relevant ny lovgivning. Direktionen godkender øvrige politikker og procedurer samt udsteder retningslinjer og fører tilsyn med overholdelsen af alle politikker og procedurer. Den organisatoriske struktur og interne retningslinjer udgør kontrolmiljøet sammen med love og andre eksterne regelsæt. Risikovurdering Direktionen foretager løbende en vurdering af risici inklusive risici, som direkte påvirker regnskabsaflæggelsen, risici relateret til generelle IT-kontroller herunder IT-nedbrud og tab af data samt risici relateret til svig og uregelmæssigheder. Der er relativt større risiko for fejl ved poster i regnskabet, der er baseret på skøn eller genereres gennem komplekse processer end for andre poster. Bestyrelsen og direktionen har løbende fokus herpå. Kontrolaktiviteter Kontrolaktiviteterne er integreret i Re-Cap s regnskabs- og rapporteringsprocedurer og omfatter blandt andet procedurer for attestation, autorisation, godkendelse, afstemning, budgetopfølgning, adskillelse af uforenelige funktioner samt de generelle IT-kontroller. Kontrolaktiviteterne udføres dels lokalt og dels i forbindelse med controlling af selskaber og aktiviteter. Side 20 af 54

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling, 22. oktober 2014

Ordinær Generalforsamling, 22. oktober 2014 Ordinær Generalforsamling, 22. oktober 2014 Velkommen ved formand Henrik Frisch Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S. Årsrapport for perioden 1. juli 2014 30. juni 2015. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og

ADMIRAL CAPITAL A/S. Årsrapport for perioden 1. juli 2014 30. juni 2015. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og ADMIRAL CAPITAL A/S Årsrapport for perioden 1. juli 2014 30. juni 2015 CVR-nr.: 29 24 64 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den 22/10-2015 Dirigent: Side 1

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Vangede A/S

Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Vangede A/S Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 32 78 71 77 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

HP PROJEKT & UDVIKLING A/S Cvr. nr. 21 38 19 34 ÅRSRAPPORT 2013/14

HP PROJEKT & UDVIKLING A/S Cvr. nr. 21 38 19 34 ÅRSRAPPORT 2013/14 HP PROJEKT & UDVIKLING A/S Cvr. nr. 21 38 19 34 ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2014 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 31. december CVR-nr.: Side 1 af 30

ADMIRAL CAPITAL A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 31. december CVR-nr.: Side 1 af 30 ADMIRAL CAPITAL A/S Delårsrapport for perioden 1. juli 31. december 2014 CVR-nr.: 29 24 64 91 Side 1 af 30 Delårsrapport for perioden 1. juli 31. december 2014 Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3.

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3. GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SKELBÆKGAARD

Læs mere

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for K/S Hjulmagervej 21 Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 20 83 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016. Henning

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Virum Torv 4 Holding ApS

Virum Torv 4 Holding ApS Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg CVR-nr. 32076610 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. februar 2013 René Larsen

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/02/2014 Carsten Søndergaard Dirigent

Læs mere

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere