Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med svineproduktion udført den Mads Skau, Skovgårdvej 15, 6500 Vojens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med svineproduktion udført den 11-05-2015 - Mads Skau, Skovgårdvej 15, 6500 Vojens"

Transkript

1 Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, Haderslev Tlf Fax Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med svineproduktion udført den Mads Skau, Skovgårdvej 15, 6500 Vojens Overordnede oplysninger Ejer Adresse Mads Skau Skovgårdvej 15, 6500 Vojens Telefon CHR nr CVR nr Mobil P nr Andre ejendomme Tilsynstype Tilsynet var et Basis tilsyn Acadre nr. 15/12901 Godkendelsestype Revurdering Godkendelsesdato Ændret tilladelse 2012 Tilladte dyreenheder 297,72 Registreret dyreenheder i alt 264,80 Lovgrundlag Der er ført tilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, Nr. 497 af 15. maj 2013 Til stede ved tilsynet Tilsynsomfang Mads Skau, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderselv Kommune Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i revurderingen fra den

2 Egenkontrol/indberetning Egenkontrol/indberetning Landbrugets egenkontrol omfatter følgende: 1. Der skal til enhver tid kunne fremlægges kopi af skriftlige aftaler om afsætning af overskydende gødning eller kopi af forpagtningskontrakter. 2. Der skal til enhver tid kunne fremlægges dokumentation for størrelsen af husdyrproduktionen. 3. Der skal til enhver tid kunne fremlægges sædeskifte- og gødningsplaner, som dokumentere, at gødningen udbringes miljømæssigt forsvarligt. Derudover skal der føres logbog for gyllebeholderne. Jordforurening Jordforurening Der blev ikke konstateret jordforurening på ejendommen, ved tilsynet. Gældende tilladelser (dyrehold) Dyreart Staldtype Antal dyr Antal DE Tilladelsesdato Årssøer HUSK 2 linier Løbe-/drægt.st., delvis spalte , Årssøer HUSK 2 linier Fare st., kassesti, fuldspalte , Smågrise Toklimast., delvis spaltegulv , Slagtesvin (egen polteprod.) Delvis spaltegulv, 25-49% fast , Udløbsdato Aktuel husdyrproduktion Dyreart Staldtype Antal dyr Antal DE Gødningsproduktion (m³ pr. år) Flydende Smågrise Toklimast., delvis spaltegulv , ,61 0,00 Årssøer HUSK 2 linier Løbe-/drægt.st., delvis spalte Fast , ,50 0,00 Årssøer HUSK 2 linier Fare st., kassesti, fuldspalte , ,60 0,00 Heste, mindre end 500 kg Udegående 2 0,69 0,00 15,37 Produktion Der er en revurdering fra den med et tilladt dyrehold på: stk. årssøer stk. smågrise (7,5-30 kg) stk. polte ( kg) - 306,60 DE efter daværende beregningsmetode. Dyreholdet er jf. CHR fra den : stk. søer stk. slagtesvin stk. smågrise Svin, vers. 2.0 [2]

3 Produktionen jf. gødningsregnskabet : stk. søer stk. smågrise (7,3-30 kg) - 2 stk. heste ( kg) - 270,14 DE Produktionen jf. gødningsregnskabet : stk. søer stk. smågrise (7,3-32 kg) - 2 stk. heste ( kg) - 298,79 DE Produktionen jf. gødningsregnskabet : stk. søer stk. smågrise (7,3-32 kg) - 2 heste ( kg) - 315,65 DE Der blev ved tilsynet udleveret E-kontrol og blanderecepter. Der indkøbes polte pt., men det ændres måske, så derfor skal dyreholdet drøftes ved næste tilsyn. Vilkår i godkendelse Vilkår i godkendelse Vilkår 2: Et eksemplar af godkendelsen på ejendommen. Dette er opfyldt. Vilkår 3: Det tilladte dyrehold. Dette er ok. Andelen af polte vil blive drøftet ved næste basis tilsyn. Vilkår 5: Mulighed for afvigelser fra det tilladte dyrehold. Dette har ikke været aktuelt. Vilkår 6: Dokumentation for dyreholdet. E-kontrol og slagteriafregninger. Vilkår 8-9:Vedligeholdelse af ventilationsanlægget. Det udføres af ventilationsfirma og efter hvert hold bliver ventilationen vasket og efterset. Der er en logbog. Vilkår 10: Kontrol af særligt energiforbrugende anlæg. Dette vilkår er opfyldt. Vilkår Processpildevand skal ledes til gyllebeholder eller anden godkendt beholder. Det ledes til gyllebeholder. Vilkår 12: Betonplads hvis der ikke anvendes selvlæssende gyllevogn. Der anvendes selvlæssende gyllevogn. Vilkår 13-15: Rengøring af marksprøjter. Det foregår på befæstet plads. Der er afløb til gyllebeholder. Det tidligere afløb til dræn er afproppet. Vilkår 16: Vaskevand fra stalde skal ledes til gyllebeholder eller anden form for beholder. Ledes til gyllebeholder. Vilkår 17: Vand fra befæstede oplagspladser og omfangsdræn skal ledes til gyllebeholder. Dette er tilfældet. Vilkår 18: Sikring af tagnedløb imod forurenende stoffer. Er gjort. Vilkår 19: Regnvandsledninger nærmere end 15 m fra staldbygninger skal være tætte. Det vurderes at være opfyldt. Vilkår 20: Arealer og veje skal være ryddelige og rene. Dette er tilfældet. Vilkår 21: Farligt affald skal sorteres i egnede beholdere. Vilkåret er opfyldt. Vilkår 22: Animalsk affald. Der er spalter og kappe. Daka afhenter efter aftale. Vilkår 23-27: Dielselolie, kemikalier og sprøjtemidler. Det er ok. Vilkår 28: Utilgængelig opbevaring af medicin og medicinaffald. Medicin i køleskab i stalden og der er lås på døren ind til stalden. Svin, vers. 2.0 [3]

4 Vilkår 29: Flydende handelsgødning opbevares på fast plads med afløb til gyllebeholder. Der er opsamlingsbeholdere, men det blev aftalt, at flytte tanken til den befæstede plads ved sostalden. Vilkår 30: Vand til påfyldning af marksprøjten må ikke ske direkte fra boringen. Dette vilkår er opfyldt. Vilkår 31: Beredskabsplan. Der har været møde om den i feb og noteret ændringer. Vilkår 32: Nærved uheld skal noteres. Der har ikke været nærved uheld. Vilkår 33: Teltoverdækningen skal lukkes efter endt omrøring og udbringning. Dette udføres i praksis. Vilkår 34: Stationær pumpe på gyllebeholderne skal have en låsemekanisme på. Er fjernet. Vilkår 35: Tankplads ved gyllebeholder. Dette er ikke aktuelt, idet der anvendes selvlæssende gyllevogne. Vilkår 36: Beholderkontrol hvert 10. år. Dette opfyldes. Vilkår 37: 9 måneders opbevaringskapacitet. Dette er opfyldt. Vilkår 38-39: Begrænse lugtgener. Der er ikke konstateret lugtgener. Der er teledug på gyllebeholderne. Vilkår 40: Fluebekæmpelse. Der anvendes rovfluer. Vilkår 41: Rottebekæmpelse. PL Skadedyrs Service 4 besøg årligt. Vilkår 42: Fjernelse af spild på offentlige veje. Dette vilkår er opfyldt. Vilkår 43: Transport af husdyrgødning skal være med mindst mulig gene for omgivelserne. Dette er tilfældet. Vilkår 44: Ingen spild ved transport af flydende husdyrgødning. Hvis der er spild, så fjernes det. Vilkår 45-47: Støj. Det vurderes, at der ikke er støjgener fra ejendommen. Vilkår 48: Cykloner på siloer til at mindske støvgener. Dette er opfyldt. Vilkår 49: Generelt vedr. støvgener udenfor ejendommen. Det vurderes, at der ikke er støvgener. Vilkår 50: Bevægelsessencorer på pladsbelysning. Det må kun være tændt i op til 30 min ad gangen. Vilkår 51: Der må ikke være lysgener. Vilkåret er opfyldt. Vilkår 52: Vedligeholdelse af den afskærmende beplantning. Dette er opfyldt. Vilkår 53: Udskiftning af arealer. Der har været en sag vedr. arealer, hvor Hanne Hammer har været sagsbehandler. Vilkår 54: Renere teknologi. Der er LED-lysstofrør i staldene. Vilkår 55: Logbog for det gennemsnitlige indhold af fosfor pr FEso. Det fremgår af blanderecepterne. Det er 4,7 g P/FEso. Vilkår 56: Blandeforskift for sofoder, hvis der anvendes hjemmeblandet foder. Disse er udleveret ved tilsynet. Vilkår 57: P ab dyr pr årsso 0,35762 kg (diegivende søer). Den beregnede værdi er 0,2588. Alt er ok. Vilkår 58: P ab dyr pr årsso 3,25778 kg (drægtige søer). Den beregnede værdi er 3,1634, så alt ok. Svin, vers. 2.0 [4]

5 Vilkår 59: Udbringning af husdyrgødning må ikke ske på vandmættede, oversvømmet, frossent eller snedækket areal. Vilkåret er opfyldt. Vilkår 62: Bortskaffelse af sprøjtemidler til godkendt modtager.i erhvervscontainer fra Flemming Paulsen. Vilkår 63: Tømning af olietanke skal ske i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ. Der er ikke tomme tanke på ejendommen. Vilkår 64: Dokumentation for produktionen. Der blev udleveret en E-kontrol. Vilkår 65: Registrering af døde dyr. Der er fakturaer fra Daka. Vilkår 66: Beredskabsplan. Er opdateret i feb Vilkår 67: Energiforbrug, dieselolie og vand. Se driftsregnskabet. Der er egen boring. Dieselolieforbrug er liter. Vilkår 68: Energibesparelser. LED-lysstofrør. Vilkår 69: Indlægssedler elelr blandeforskrifter. Blanderecepter. Vilkår 70: E-kontrol med angivelse af årssøer, grise pr årsso, fravænningsalder og vægt, foderforbrug og gens. indhold af fosfor pr FEso i foderblandingerne. 845 søer incl. gylte. 32,8 frav. grise/årsso + gylt. Fravænningsalder 31 og 7,3 kg. Sofoder/årsso 1671 FEs (opgjort for en periode på 271 dage). I begge blandinger er der 0,49 % fosfor pr. FEso. Vilkår 71: Logbog med fluebekæmpelse, hvad og hvornår; aflæsning af el.forbrug/vandforbrug/gasforbrug. Er der gjort noget for at reducere forbruget. Der er fakturer for indkøb af rovfluer. De resterende fremgår af diftsregnskabet. Der er egen drikkevandsboring og vandur. Opbevaringsanlæg Pladser Byggedato Areal (m 2 ) Vol. (m 3 ) Ovedækn. (m 2 ) Bemærkning Gyllebeholder Gyllebeholder Overdækningstype Areal (m 2 ) Vol. (m 3 ) Beholdere Byggedato Kontroldato Bemærkning Teltdug er med dykket indløb Teltdug Gyllebeholder Teltdug Gyllekanaler Der er foretaget beholderkontrol i er med dykket indløb. Der er bestilt beholderkontrol Fortank t. gyllebeh fra rengøring af stalde. Markstak Opbevaring af flydende gødning Der er 3 gyllebeholdere tilknyttet ejendommen. Der er teltdug på alle gyllebeholdere. Gyllebeholder fra 1992 på 2000 m3. Der er dykket indløb. Der er foretaget beholderkontrol den Gyllebeholder på 5000m3 fra Der er dykket indløb. Der er bestilt beholderkontrol i Gyllebeholder på 1414 m3 fra Der er foretaget beholderkontrol den Der er dykket indløb. Der blev udleveret oversigt over gyllebeholder 2015 ved tilsynet. Svin, vers. 2.0 [5]

6 Spildevand Vaskeplads Vaskevand fra stald På vaskepladsen er der 2 riste. Der er afløb til hhv. dræn eller gyllebeholder. Vaskepladsen er placeret på den nordlige side af farestalden. Det er på denne plads at beholder til flydende handelsgødning skal stå. Ledes til gyllebeholder. Toilet i stald Ledes til biologisk rensningsanlæg. Ind- og udleveringsramper Ind- og udleveringsramper Der er en rampe ved drægtighedsstalden. Der er tætte sider. Der er afløb til gyllebeholder. På den anden side af vejen er der 2 rundbuestalde til smågrise. Ved hver stald er der en rampe. Der er afløb til gyllebeholder. Disse ramper anvendes ikke og derfor kan afløb afproppes. Der er en rampe til vareindlevering midtfor de 2 stalde. Der er opsat en metalskinne, så vaskevandes ledes ind i stalden til afløb. Affald Lysstofrør/varmepærer/spraydåse r Animalsk affald Spildolie Batterier Brugte lysstofrør: Afleveres på genbrugsplads. Spraydåser: Afleveres på genbrugsplads. Animalsk affald: Døde dyr opbevares på sapalter med kadaverkappe over. Pladsen er øst for gyllebeholderen på 5000 m3. Daka sørger for afhentning. Spildolie: Opbevares i maskinhuset, hvor der er betongulv og ingen afløb. Dansk Oliegenbrug afhenter efter aftale. Batterier: Afleveres på genbrugsplads. Pap og papir Til genbrugsplads eller i erhverscontainer. Plastaffald Til genbrug eller i erhvervscontainer. Gammelt jern Gammelt jern: Skrothandleren sørger for bortskaffelsen. Kanyler/medicinrester/emaball age Medicinaffald: Dyrlægen tager med, men i fremtiden vil der være en klar sæk til hhv. tomme medicinflasker og emballage. Kanyler: Opbevares i kanyleboks og dyrlægen sørger for bortskaffelsen. Pesticidemballage og rester Kemikaliedunke: rengjorte og i erhvervscontainer eller på genbrugsplads. Tankanlæg til brændstof/fyringsolie Tankanlæg til brændstof/fyringsolie Opvarmning af driftsbygninger og stuehus Er der etableret eller udskiftet brændstoftanke siden sidste tilsyn? Nej. Der er et mikrokraftvarmeværk. Dette er placeret i et rum sydøst for maskinhuset. Svin, vers. 2.0 [6]

7 Diverse Fluebekæmpelse Rottebekæmpelse Beredskabsplan Der anvendes gyllefluer i staldene. Der er en aftale med Dansk Skadedyrskontrol. Ved tilsynet blev der forevist dokumentation for denne aftale. Der er lavet laminerede sider, hvor de vigtigste tlf.nr. er angivet. Alle medarbejdere er klar over, hvad der skal gøres, hvis uheldet er ude. Der udarbejdes en beredskabsplan i forbindelse med revurderingen. Miljørisikovurdering Tilsynsfrekvensen bliver beregnet for kategori 1a, 1b og 2 virksomheder/landbrug i overensstemmelse med tilsynsbekendtgørelsens regler. Frekvensen for tilsynet på din ejendom bliver fastsat på baggrund af en miljørisikovurdering ud fra følgende parametre: A. Miljøledelse 3 B. Regelefterlevelse 1 C. Oplagret gødning 3 D. Størrelse 5 E. Sårbarhed 1 Tilsynsfrekvensen fastsættes efterfølgende: En samlet risikoscore på > 3,6 betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert år. En samlet risikoscore på 2,8 < x 3,6 betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert andet år. En samlet risikoscore på 2,8 betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert tredje år. Risikoscoren for din ejendom er 2,39, hvilket betyder der skal føres tilsyn med ejendommen hvert 3. år. Håndhævelse ved tilsyn Til orienteringskal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 110, stk. 1 nr.2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse. Offentliggørelse Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. øvrige breve/mail, der er knyttet til dette tilsyn. Landbruget har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis der ikke kommer bemærkninger inden 29. juni 2015, vil denne tilsynsrapport være endelig. Offentliggørelsen sker på kommunens hjemmeside. Aktindsigt I medfør af Offentlighedsloven 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Brugerbetaling Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget. Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen. Klagevejledning Kommunalbestyrelsens offentliggørelse efter Miljøtilsynsbekendtgørelsens 9 kan ikke påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter den endelige administrative afgørelse foreligger. Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen Miljømedarbejder Tel: Svin, vers. 2.0 [7]

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15.12 2009 Registreringsblad Titel Miljøgodkendelse af svinebruget Højvang Dato: 15.12.2009 Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Udvidelse af svineproduktionen fra 228,5 dyreenheder til 506,7 dyreenheder Med denne miljøgodkendelse følger

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år Udkast Miljøgodkendelse af husdyrbrug Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup Godkendelsesdato: xx. mdr. år Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse... 3 2 Sammendrag... 4 3 Vilkår... 5 3.1 Generelle forhold...5

Læs mere

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER...4 2 INDLEDNING...5 3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...6 3.1. Samlet vurdering...6 4 VILKÅR...7

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 21-03-2014 Sagsnr.: 12/21635 Dok.løbenr.: 54732/14 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 73767480

Læs mere

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Godkendelsen omfatter: Udvidelse af svineproduktion Adresse: Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager Godkendelsen er meddelt til: Holmskovgaard

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 1.600 årssøer med 30 grise pr. årsso til 7,4 kg, 42.000 smågrise 7,4 32 kg, 2.000 slagtesvin 32 107 kg og 1.040 polte

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om "Vilkår for anlæg", "Ventilation", som 2. vilkår:

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om Vilkår for anlæg, Ventilation, som 2. vilkår: Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. januar 2012 J.nr.: NMK-132-00054 (tidl. MKN-130-00347)og NMK-132-00563 Ref.: Bibi Søgaard-Bauditz, Bibis. Kristina Refsgaard,

Læs mere

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr.

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 07-11-2008 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 08/4757 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1.

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1. Erhverv J.nr. Udsendt: 8. september 2011 Revideret: 20. december 2011 Miljøstyrelsens vejledning til kravene i 15 a i husdyrgødningsbekendtgørelsen om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og

Læs mere

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 Lindy Søgaard Nielsen Mejerivejen 10 Fabjerg 7620 Lemvig 27. april 2015 12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 på adressen Mejerivejen 10 762 Lemvig Teknik &

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn. Vejledning med parametre og scoringsmodel Juli, 2012

Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn. Vejledning med parametre og scoringsmodel Juli, 2012 Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn Vejledning med parametre og scoringsmodel Juli, 2012 Titel: Risikovurdering og prioritering af virksomheder og husdyrbrug til tilsyn

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere