Kollegianersamfundet på OTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM. Årsrapport august december 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kollegianersamfundet på OTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM. Årsrapport august december 2011"

Transkript

1 Årsrapport august december 2011

2 Indhold Erklæringer 2 Ledelsespåtegning 2 Generalforsamlingens godkendelse 3 Revisorerklæring 4 Ledelsesberetning 5 Kollegianersamfundets oplysninger 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. august 31. december Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Noter 12 1

3 Erklæringer Ledelsespåtegning Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for august-december 2011 for Otto Mønsteds Kollegium. Årsrapporten indbefatter ikke kollegianersamfundets tilknyttede klubregnskaber. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af kollegianersamfundets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. December 2011 samt af resultatet af kollegianersamfundets aktiviteter for august-december København, den. Rasmus Munch Christian Garde Petersen Ole Hilden 2

4 Erklæringer Generalforsamlingen godkendelse Undertegnede bekræfter hermed at generalforsamlingen dags dato har godkendt nærværende årsrapport for august-december 2011 for Otto Mønsteds Kollegium. København, den Dirigent 3

5 Erklæringer Revisorerklæring Til kollegianere på Otto Mønsteds Kollegium Vi har efter at modtage valg fra repræsentantskabet udført gennemgang af årsrapporten for Otto Mønsteds Kollegium for regnskabsåret 1. august december Formandskabet har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores gennemgang at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte gennemgang Vi har udført en gennemgang med henblik på at opnå en moderat grad af sikkerhed for at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En gennemgang er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til kollegianersamfundets formandskab og administration samt analyser af regnskabstal. Desuden er foretaget en begrænset stikprøvevis gennemgang af bilag for at danne et indtryk af, om der skulle forekomme utilsigtede eller tilsigtede fejl og mangler. Vi har ikke gennemgået kollegianersamfundet tilknyttede klubregnskaber. Vi har ikke udført en komplet revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsrapporten. Uafhængighed Vi er af kollegiets generalforsamling den 7. december 2010 valgt til revisor af årsrapporten 2011 blandt kollegiets midte. Vores forhold til kollegianersamfundets daglige ledelse og administration er ikke og har ikke været væsentligt tættere knyttet end normalt forekommende som led i kollegial deltagelse. Konklusion Ved den udførte gennemgang er jeg ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at årsrapporten giver et retvisende billede af kollegianersamfundets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt resultatet af kollegianersamfundets aktiviteter for regnskabsåret 1. august december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den. Sune Folden Lindholdt Kristian Højgaard Carlsen 4

6 Ledelsesberetning Kollegianersamfundets oplysninger Otto Mønsteds Kollegium Rektorparken København SV Telefon: Hjemmeside: Etableret: 6. februar 1956 Hjemsted: København Regnskabsår: 1. august 31. december 2011 Daglig ledelse Rasmus Munch Christian Garde Petersen Ole Hilden 5

7 Ledelsesberetning Beretning Aktivitet Kollegianersamfundets aktiviteter består i at varetage kollegianerne på Otto Mønsteds Kollegiums interesser og organiserer et velfungerende og integreret kollegiesamfund. Væsentlige begivenheder i regnskabsåret For første halvår af 2011 findes ikke noget regnskab for kollegianersamfundet, da den tidligere bogfører flyttede, hvilket efterlod kollegianersamfundets bogholderi i kaos. Bogførerposten blev nedlagt pga. problemer med at få den besat og overgik til formandskabet. Den tilstedeværende viden om regnskabs- og bogføring blev dog først stor nok til at kunne udfærdige et regnskab fra august Vi skiftede bogføringsprogram til et mere simpelt system (web-regnskab.dk), så fremtidige formandskaber også har en chance for at kunne bogføre og føre regnskaber. Transmissionen og nedlæggelsen af bogførerposten er bestemt ikke foregået smertefrit, og man kan kun beklage at der ikke findes noget regnskab for januar-juli Til gengæld er der ved at skifte bogholderiets procedure og ved at opbygge en viden i formandskabet, blevet taget hånd om et stort problem for kollegianersamfundet, hvilket kun er glædeligt. For fremtiden er formandskabet alene ansvarlig for udførelsen af regnskabet. Regnskaberne ved periodens fester og arrangementer er fuldkomne hvilket vurderes som tilfredsstillende. Salget af øl og vander er overgået til Ølkælderen selv, hvorfor disse poster ikke mere er at finde i regnskabet. Formandskabets administration af fremlejedeposita er overgået til forholdet mellem fremlejer og fremlejetager selv, hvorfor disse poster ikke mere er at finde i regnskabet. Administrationen af klubbernes økonomi, derunder inddragelse af kontingent og nøgledeposita, er, for at minimere klubbernes arbejdsbyrde, overgået til formandskabet. Det regnskabsmæssige resultat Periodens resultat er på ,12 kroner og vurderes tilfredsstillende på baggrund af udgifterne til tilbagebetaling af fremlejedeposita på knap Denne uforudsete udgift har vi ikke i næste regnskabsår og budgetterer med et overskud på kroner. Hændelser efter regnskabsårets udløb Herudover er der ikke forekommet hændelser efter regnskabsårets udløb, som har væsentlig indflydelse på Kollegianersamfundets fremtidige regnskabsmæssige resultater. 6

8 Årsregnskab 1. august december 2011 Anvendt regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende: Generelt Årsrapporten omfatter kun kollegianersamfundets indkomst og formueforhold. Formuefordeling Der er ikke foretaget fordeling af kollegianersamfundets aktiver og passiver. Vederlag til indehaver Da kollegianersamfundet på Otto Mønsteds Kollegium består af kollegiets midte og da det ikke er foreningens formål at skabe overskudsgivende forretning, er der ikke foretaget vederlag hertil. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen. Vareforbug Efter Ølkælderens overgåen til egen administration, har kollegianersamfundet ikke længere noget varelager. Kollegianersamfundet har finansieret en driftskapital for Ølkælderen. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, nøgleindkøb, gebyrer fra KAB, finansielle poster m.v. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger. Desuden indregnes de ulønnedes påskefrokost og øvrige personaleomkostninger. Omkostninger til faciliteter og arrangementer Indbefatter andre driftsomkostninger omfatter øvrige faciliteter og arrangementer, herunder aviser, OMKnet, introfest, gamle fremlejedeposita og dørmænd til fester. 7

9 Årsregnskab 1. august december 2011 Resultatopgørelse Note August december 2011 kr. Nettoomsætning ,78 Dækningsbidrag ,78 Administrationsomkostninger ,75 Personaleomkostninger ,52 Omkostninger til faciliteter og arrangementer ,63 Årets resultat ,12 Resultatdisponering Overført til egenkapital ,12 8

10 Årsregnskab 1. august december 2011 Balance AKTIVER Note August december 2011 kr. Driftskapital bundet i Ølkælderen Tilgodehavender fra klubber m.m , ,54 Likvide beholdninger ,56 AKTIVER I ALT ,10 9

11 Årsregnskab 1. august december 2011 Balance Note August december 2011 kr. PASSIVER Egenkapital ,60 Egenkapital i alt ,60 Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Indestående fra klubber ,50 Gældsforpligtelser i alt ,50 PASSIVER I ALT ,10 10

12 Årsregnskab 1. august december 2011 Noter August december 2011 kr. 1 Nettoomsætning Ordinære indtægter Kontingenter ,00 Udlejning af Eforen og spejlsal 0 Overskud fra kollegiefester 4.177,13 Læsesalens printerstation 236,00 Ansøgningsgebyr 4.075,00 Øvrige indtægter, bl.a. renteindtægter 2.498, ,78 Indtægter fra bøder Gebyr fra brandudvalget 300 Studiekontrolbøder 300 Øvrige bøder 0 Nettoomsætning i alt , Administrationsomkostninger Indkøb af nøgler 0 Gebyrer fra KAB 1.250,00 Drift af læsesalens printerstation 398,00 Kontorhold 1.884, ,75 3 Personaleomkostninger Lønninger til formandskabet ,00 Lønninger til indstillingsudvalget 6702,00 Lønninger til ølmanden 5585,00 Lønninger til bogholder 0 Lønninger til brandudvalget 1200,00 Ulønnedes påskefrokost 0 Øl og vand til REP møder mv. Introfest 1.998,52 651, ,52 11

13 Årsregnskab 1. august december 2011 Noter August december 2011 kr. 4 Omkostninger til faciliteter og arrangementer Lokaler, reparation/vedligeholdelse 149,00 OMKnet ,00 Avisordning 5.074,00 Bevillinger fra repræsentantskabet ,00 Gamle fremlejedeposita ,00 Dørmænd til fester Repræsentantskabets indskud i kollegianerinitiativer (lucialys ) 2.400,00 30,60 Diverse/ukendte 1.049, ,63 12

14 Årsregnskab 1. august december 2011 Noter August december 2011 kr. 5 Tilgodehavender fra klubber m.m. Baren ,00 OMKnonstars 3.569,54 Ikke medtaget regnskab fra introfesten efterår Tilgodehavender fra klubber m.m ,54 6 Egenkapital Saldo 1. august ,72 Årets resultat ,12 Saldo 31. december ,60 7 Indestående tilhørende klubber DISC 1.144,50 Nøgledeposita holdt for DISC 2.550,00 Værkstedsklubben 2.060,00 Nøgledeposita holdt for Værkstedsklubben 350,00 Musikklubben 0 Nøgledepositum holdt for Musikklubben 2.700,00 Sportsklubben 2.240,00 Nøgledeposita holdt for Sportsklubben 1.100, ,50 13

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

KiteBoarding Danmark & Kitetouren

KiteBoarding Danmark & Kitetouren KiteBoarding Danmark & Kitetouren Årsrapport 2009 Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Revi-Partner. Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62. Årsrapport for perioden 1. januar - 31.

Revi-Partner. Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62. Årsrapport for perioden 1. januar - 31. Revi-Partner Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2010 ReviPartner - registreret revisionsanpartsselskab - CYR-nr. 25112822

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

Copenhagen Floorball Club CVR-nr. 29458464. Årsregnskab 2013

Copenhagen Floorball Club CVR-nr. 29458464. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Copenhagen Floorball Club CVR-nr.

Læs mere

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr. 5870 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Godkendt på Vandværkets ordinære

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 INTERNT Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014 NØRRE AABY ANTENNEFORENING CVR-nr. 72 97 46 11 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om foreningen...

Læs mere

ABCD KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

ABCD KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 15 sider Indhold

Læs mere

Sund og Bælt Partner A/S

Sund og Bælt Partner A/S Årsrapport 2004 Sund og Bælt Partner A/S CVR-nr. 26019133 1 / 16 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- nøgletal 5 Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 10 Balance 11 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere