Bekendtgørelse om en ordning for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om en ordning for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer"

Transkript

1 BEK nr 1441 af 01/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. april 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften BEK nr 1400 af 30/11/2018 Bekendtgørelse om en ordning for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer I medfør af 1, stk. 2, 2, stk. 1, 2, 4 og 5, 4, stk. 4, 5 og 7, stk. 2 i lov nr. 736 af 1. juni 2015 om en ordning for økonomisk risikodækning i forbindelse med geotermiboringer fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Risikoafdækningsordningen er en frivillig ordning, der har til formål at fremme udnyttelsen af geotermisk energi i Danmark ved at begrænse den økonomiske risiko, der er forbundet med geotermirelaterede boreprojekter. I risikoafdækningsordningen kan deltage rettighedshavere, der ønsker at investere i og gennemføre geotermirelaterede boreprojekter som nærmere beskrevet i denne bekendtgørelse. 2. I denne bekendtgørelse gælder følgende definitioner: 1) Boreprojekt: Den del af et geotermiprojekt, der vedrører boring, udbygning og prøvepumpning af de geotermiske brønde. 2) Borebudget: Den del af anlægsbudgettet i et geotermiprojekt, der vedrører boreprojektet som nærmere specificeret og afgrænset i Rådets vejledning jf. 8. 3) Operatør: Den, som i henhold til en tilladelse udstedt i medfør af undergrundsloven udfører aktiviteter på vegne af rettighedshaveren eller evt. sole risk-aktiviteter på vegne af nogle af deltagerne i en tilladelse. 4) Primære reservoir: Det reservoir, som ud fra rettighedshaverens samlede vurdering er det mest attraktive, og som projektet i første omgang retter sig mod. 5) Prøvepumpning: En testpumpning for bestemmelse af reservoirets egenskaber, som foretages umiddelbart efter boring og udbygning af brønden. 6) Prøvepumpning skal udføres efter en af Rådet godkendt procedure fastlagt i Rådets vejledning jf. 8. 7) Rettighedshaver: Rettighedshaveren, der efter undergrundsloven har tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi i Danmark. 8) Risikoafdækningsordningen: En ordning for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med et boreprojekt. 9) Rådet: Det af energi-, forsynings- og klimaministeren udpegede ekspertråd for risikoafdækningsordningen. 10) Udbygning: Den del af boringen, hvor der installeres produktions- eller injektionsudstyr i brønden. 11) Ydelsesgrad: Udtryk for, hvilken energimængde reservoiret kan yde i forhold til det forventede og bestemmes som den målte ydelsesfaktor i procent af den forventede ydelsesfaktor. 1

2 Kapitel 2 Risikoafdækningsordningen 3. Risikoafdækningsordningen består af en borerisikodækning, en reservoirrisikodækning og en totalskadedækning jf Stk. 2. De tre risikodækninger er gældende for deltagende rettighedshavere fra boringen påbegyndes, og indtil boreprojektet afsluttes, som angivet i Totalskadedækningen giver delvis dækning af boreomkostningerne i tilfælde, hvor et påbegyndt boreprojekt må indstilles, inden det har været muligt at udføre prøvepumpning af den første geotermiske brønd. Totalskadedækningen kan kun tegnes sammen med borerisiko- og reservoirrisikodækningerne og dækker den første brønd i ekstraordinære tilfælde, hvor projektet ikke kan gennemføres, og hvor bore- og reservoirrisikodækning ikke finder anvendelse. Stk. 2. For at totalskadedækningen kan udløses, skal følgende betingelser være opfyldt: 1) Rettighedshaveren har indstillet projektet, inden den første boring har testet det primære reservoir eller et af eventuelle sekundære reservoirer. 2) De i projektet faktisk afholdte dokumenterede boreomkostninger for den første boring overskrider 100 % af det af Rådet godkendte borebudget for første geotermibrønd. 3) Rettighedshaveren har været i god tro med hensyn til muligheden for at gennemføre boringen inden for rimelig tid og inden for rimelige omkostningsforventninger, og 4) Rettighedshaveren anmoder Rådet om totalskadedækning skriftligt umiddelbart efter boringens afslutning. Stk. 3. Beregningen af dækning efter denne ordning fastlægges i Rådets vejledning jf. 8. Stk. 4. Dækningsomfanget udgøres af det mindste af følgende beløb: 1) 75 % af borebudgettet for den første boring, eller 2) risikoafdækningsordningens likvide beholdning på tidspunktet for anmodning om dækning. Stk. 5. Totalskadedækningen dækker ikke i de tilfælde, hvor det kan påvises, at rettighedshaveren har fortsat boringen på et tidspunkt, hvor det burde have stået klart, at boringen ikke kunne gennemføres til et tilfredsstillende resultat. Stk. 6. Dækningen kan ikke overstige risikoafdækningsordningens likvide beholdning på tidspunktet for anmodning om dækning. 5. Borerisikodækningen giver delvis dækning af budgetoverskridelser for den første og den anden brønd i et boreprojekt. Borerisikodækningen kan kun tegnes i forening med reservoirrisikodækning og totalskadedækning, men kan udbetales uafhængigt af risikoafdækningsordningens øvrige dækninger og uanset om rettighedshaveren vælger at gennemføre eller indstille boreprojektet. Stk. 2. For at borerisikodækningen kan udløses, skal følgende betingelser være opfyldt: Borebudgettet er godkendt af Rådet og overskredet med mere end 15 % Rettighedshaveren har skriftligt anmodet Rådet om dækning senest 4 uger efter boringens afslutning. Stk. 3. Beregningen af dækning efter denne ordning fastlægges i Rådets vejledning jf. 8. Stk. 4. For den del af budgetoverskridelsen, der ligger mellem 15 % og 40 % af det godkendte borebudget, dækkes 80 % af budgetoverskridelsen. For den del af budgetoverskridelsen, der ligger mellem 40 % og 65 % af det godkendte borebudget, dækkes 40 % af budgetoverskridelsen. Budgetoverskridelser, der overstiger 65 % af det godkendte borebudget, dækkes ikke. Stk. 5. Budgetoverskridelsen beregnes for hver brønd som forskellen mellem det godkendte borebudget og de faktisk afholdte og dokumenterede samlede udgifter for den aktuelle brønd, svarende til posterne i borebudgettet. Stk. 6. Dækningen efter denne bestemmelse kan ikke overstige risikoafdækningsordningens likvide beholdning på anmeldelsestidspunktet. 2

3 6. Reservoirrisikodækningen giver delvis dækning af boreomkostningerne i de tilfælde, hvor den første eller anden geotermibrønd i et projekt ikke yder som forventet ifølge ydelsesforventningerne til projektet. Dækningen kan kun tegnes sammen med borerisiko- og totalskadedækningen, men kan udbetales, uanset om rettighedshaveren efter prøvepumpningen beslutter at fortsætte eller indstille projektet. Stk. 2. For at reservoirrisikodækningen kan udløses, skal følgende betingelser være opfyldt: 1) Der er foretaget en prøvepumpning af brønden i henhold til Rådets vejledning. 2) Den beregnede ydelsesgrad for det pågældende reservoir er mindre end 70 %. 3) Rettighedshaveren har skriftligt anmodet Rådet om reservoirrisikodækning senest 4 uger efter prøvepumpningens afslutning. Stk. 3. Reservoirdækningen omfatter det primære reservoir, men hvis det efter prøvepumpningen har en ydelsesgrad på mindre end 70 %, eller hvis reservoiret ikke eksisterer, kan rettighedshaveren fortsætte med brøndarbejdet og foretage en udbygning og prøvepumpning af et evt. sekundært reservoir. Ydelsesgraden for det sekundære reservoir beregnes som den målte ydelsesfaktor for det sekundære reservoir i procent af den forventede ydelsesfaktor for det primære reservoir. Hvis ydelsesgraden også i dette tilfælde er mindre end 70 %, vil rettighedshaveren være berettiget til dækning under reservoirrisikodækningen. Stk. 4. Dækningsomfanget fastsættes ud fra ydelsesgraden for de prøvepumpede reservoirer. Stk. 5. Beregningen af dækning efter denne ordning fastlægges i Rådets vejledning jf. 8. Stk. 6. Dækningen kan ikke overstige risikoafdækningsordningens likvide beholdning på anmeldelsestidspunktet. Kapitel 3 Rådet og dets sekretariat 7. Energi-, forsynings- og klimaministeren udpeger et råd (herefter Rådet) bestående af 1 formand og op til 5 medlemmer, som sammensættes ud fra deres ekspertise og faglige niveau indenfor 1) geologi, herunder undergrunds- og reservoirforhold, 2) boreteknologi, herunder budgettering og projektledelse for boringer, 3) økonomi og økonomistyring i geotermiprojekter og fjernvarmeforhold og 4) jura. Stk. 2. Medlemmerne af Rådet er uafhængige og udpeges for en periode af 4 år. Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte et honorar til formanden og rådsmedlemmerne. Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter Rådets forretningsorden. Stk. 5. Rådet udarbejder en årsberetning til energi-, forsynings- og klimaministeren. Årsberetningen skal indeholde en redegørelse over det forgangne års rådsarbejde, herunder antallet af behandlede ansøgninger, regnskab samt en oversigt over rådsmedlemmernes deltagelse i rådsmøder. Stk. 6. Rådet kan træffe afgørelse om følgende: 1) Godkendelse af en rettighedshavers deltagelse i risikoafdækningsordningen efter kap. 4. 2) Start- og slutdato for den periode, hvor et projekt er dækket af risikoafdækningsordningen. 3) Endelig godkendelse af udbetaling af dækning efter kap. 5. 4) Vejledninger om risikoafdækningsordningen, ansøgningernes indhold, procedure og administration m.v. Stk. 7. Rådet træffer tillige afgørelse om risikoafdækningsordningens nedlukning i tilfælde af, at der ikke er tilstrækkelige midler eller boreprojekter til at opretholde risikoafdækningsordningen. Ved nedlukning af risikoafdækningsordningen tilbagebetales de resterende midler først til staten svarende til det oprindelige statslige tilskud, resten tilbagebetales til eventuelle rettighedshavere for deltagende boreprojekter proportionalt i forhold til deres betalinger efter 14. 3

4 8. Rådet udarbejder en vejledning om dokumentation og behandling af ansøgning og godkendelse, herunder om ansøgningsproceduren, ansøgningens form og indhold, tidsfrister, vilkår for godkendelse, vilkår for overdragelse af deltagelse og vilkår for dækning efter risikoafdækningsordningen. Rådet kan desuden fastsætte regler for den dokumentation, ansøgeren skal fremlægge for at opnå godkendelse. 9. Rådets afgørelser efter denne bekendtgørelse eller regler udstedt i medfør heraf kan påklages til klima-, energi-, og bygningsministeren for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. 6, stk. 1, 1. pkt. i lov nr. 736 af 01/06/2015 om en ordning for økonomisk risikodækning i forbindelse med geotermiboringer. Klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt ansøgeren jf. samme lov. 10. Energistyrelsen er sekretariat for Rådet. Stk. 2. Sekretariatet bistår Rådet med den daglige drift af risikoafdækningsordningen, herunder behandling af ansøgninger. Stk. 3. Sekretariatet varetager korrespondance mellem Rådet, rettighedshavere og øvrige involverede parter og øvrig administration indenfor journalisering, arkivering og videredistribution af ansøgninger og andre dokumenter til Rådet og dets medlemmer. Kapitel 4 Ansøgning om deltagelse i risikoafdækningsordningen 11. Ansøgning om deltagelse i risikoafdækningsordningen skal indsendes som elektronisk post til Rådets sekretariat. Stk. 2. Ansøgerne skal efter anmodning fra sekretariatet aflevere yderligere oplysninger. Stk. 3. Indsendelsestidspunktet regnes fra det tidspunkt, hvor en fyldestgørende ansøgning er modtaget i sekretariatet. Stk. 4. Betingelserne for deltagelse i risikoafdækningsordningen er følgende: 1) Rådets godkendelse. 2) Betaling for deltagelse i risikoafdækningsordningen efter bestemmelserne i kapitel 4. 3) At der er tilstrækkelig likviditet i risikoafdækningsordningen til at kunne dække den størst mulige skade jf ) At rettighedshaver ikke har mulighed for at dække sit boreprojekt igennem en eller flere forsikringer, der kunne have været indhentet til en rimelig pris og acceptable vilkår. Stk. 5. Det er foruden betingelserne i 1), 2), 3) og 4) en betingelse for dækning af skade efter bestemmelserne i 4-6, at Rådet efterfølgende godkender udbetalingen. Stk. 6. Rettighedshaveren skal have mulighed for at gøre sig bekendt med den til rådighed værende likviditet i risikoafdækningsordningen inden ansøgningen. 12. Behandlingen af ansøgninger påbegyndes løbende i den rækkefølge de modtages. Stk. 2. Hvis der er meddelt endeligt tilsagn om udbetaling af dækning efter risikoafdækningsordningen for alle de midler der er til rådighed, sætter sekretariatet behandling af senere modtagne ansøgninger i bero. Behandlingen af modtagne ansøgninger genoptages og færdigbehandles af sekretariatet, når der igen er tilstrækkelige midler i risikoafdækningsordningen. Stk. 3. Ansøgninger behandles ved genoptagelse efter stk. 2 i den rækkefølge, de er modtaget. Når alle tilsagn er udnyttet og midlerne i risikoafdækningsordningen er disponeret, meddeles afslag på resterende ansøgninger. 13. Ansøgning om deltagelse i risikoafdækningsordningen skal vedlægges alle oplysninger, som påkræves i Rådets vejledning jf Rådet opkræver betaling i forbindelse med godkendelse af en rettighedshavers deltagelse i risikoafdækningsordningen. Betaling fastsættes til 13,5 % af borebudgettet for et projekts første brønd og 9,0 % af borebudgettet for et projekts anden brønd. 4

5 15. For et boreprojekt, der gennemføres af flere parter i fællesskab, er det en betingelse for at opnå godkendelse af deltagelse i risikoafdækningsordningen, at én part ansøger om deltagelse på alles vegne. De enkelte medindehavere af tilladelsen hæfter solidarisk for erstatningskrav i medfør af undergrundslovens 35 og for opfyldelse af forpligtelser over for staten i henhold til denne tilladelse. Stk. 2. Ansøgninger om deltagelse i risikoafdækningsordningen for boreprojekter, der gennemføres af flere parter i fællesskab, skal udover de angivne oplysninger angivet i 13 vedlægges følgende: 1) Fuldmagt fra de øvrige parter til ansøgeren. 2) Specifikation af fordelingen af hvilke udgifter og hvilke dele af ansvaret for et boreprojekt, der påhviler hver enkelt ansøger. 16. Rådet kan meddele afslag på en ansøgning, hvis ansøgeren ikke efter anmodning har indsendt en fyldestgørende ansøgning jf. 13 og 15 eller nødvendige oplysninger om boreprojektet inden en fastsat frist. Kapitel 5 Anmodning om udbetaling af dækning 17. Anmodning om udbetaling efter 4-6 skal indsendes som elektronisk post til Rådets sekretariat. Anmodningen skal dokumentere, at betingelserne for dækning er opfyldt, herunder tidsfrister. Rådet kan træffe afgørelse om, at der ikke kan ske udbetaling, hvis ansøgningen om udbetaling af dækning ikke er indgivet rettidigt. 18. Det er en betingelse for udbetaling af dækning til boreprojekter, der gennemføres af flere parter i fællesskab, at ansøgeren der søgte om deltagelse jf. 15, også ansøger om udbetalingen af dækning. Den ansøgende deltager fordeler udbetalingen af risikoafdækning til de øvrige parter efter byrdefordelingen i 15, stk. 2, 2). 19. Enhver, der anmoder om udbetaling af dækning efter denne bekendtgørelse, er forpligtet til efter anmodning fra Rådet eller Rådets sekretariat at afgive enhver oplysning, der har betydning for udbetaling af dækning. 20. Dækningen udgøres af det beløb, der fremgår af Rådets afgørelse. Kapitel 6 Bortfald og tilbagebetaling af dækning 21. Rådet kan træffe afgørelse om, at dækning efter denne bekendtgørelse helt eller delvist bortfalder hvis: 1) Ansøgeren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger af betydning for ansøgningen om deltagelse i Risikoafdækningsordningen jf. kapitel 4 og/eller ansøgning om udbetaling af dækning jf. kapitel 5. 2) Et boreprojekt ikke væsentligt er gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelsen i ansøgningen eller de vilkår, der lå til grund for Rådets godkendelse af ansøgningen. 3) Skader, tab og budgetoverskridelser er forårsaget af rettighedshaver eller operatørens uagtsomhed, manglende myndighedstilladelser eller manglende overholdelse af indhentede tilladelser. 4) Øvrige betingelser for tilsagn om deltagelse i risikoafdækningsordningen eller udbetaling af dækning viser sig ikke at være opfyldt. 5) Ansøgeren i øvrigt ikke overholder regler fastsat i medfør af risikoafdækningsordningen. Stk. 2. Hvis dækningen i de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-4, er blevet udbetalt, kan Rådet bestemme, at det udbetalte beløb skal tilbagebetales efter 4 i lov nr. 736 af 01/06/2015 om en ordning for økonomisk risikodækning i forbindelse med geotermiboringer. 5

6 Stk. 3. Hvis flere virksomheder har modtaget udbetalinger på baggrund af et projekt, som virksomhederne gennemfører i fællesskab, hæfter virksomhederne solidarisk for krav om tilbagebetaling efter stk. 2. Kapitel 7 Tilsyn og kontrol 22. Energistyrelsen fører tilsyn med, at risikoafdækningsordningen og vilkår for deltagelse i risikoafdækningsordningen overholdes. Stk. 2. Enhver, der modtager udbetaling af dækning efter denne bekendtgørelse, er forpligtet til efter anmodning fra Energistyrelsen at afgive enhver regnskabsmæssig oplysning, der har betydning for Energistyrelsens kontrol med, at de fastsatte vilkår overholdes. 23. Ansøgere og deltagere i risikoafdækningsordningen har pligt til at meddele Energistyrelsen enhver oplysning, som har betydning for deltagelse i risikoafdækningsordningen, udbetaling af dækning og/ eller for kontrollen af at fastsatte vilkår overholdes. Stk. 2. Energistyrelsen kan hos ansøgere og deltagere i risikoafdækningsordningen indhente alle sådanne oplysninger, som er nødvendige for varetagelsen af de i loven nævnte opgaver. Stk. 3. Ansøgere og deltagere i risikoafdækningsordningen, skal efter anmodning fra ministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, yde den fornødne hjælp ved gennemførelse af kontrol, og det materiale, der er nævnt i stk. 1, skal udleveres eller indsendes til ministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, på dennes begæring. Kapitel 8 Strafbestemmelser 24. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der giver urigtige eller vildledende oplysninger af betydning i forbindelse med ansøgning om at blive optaget i Risikoafdækningsordningen eller anvender udbetalte beløb jf. 7, stk. 2 i lov nr. 736 af 1. juni 2015 om en ordning for økonomisk risikodækning i forbindelse med geotermiboringer. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Kapitel 8 Ikrafttræden 25. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, den 1. december 2016 Lars Christian Lilleholt / Martin Hansen 6

7 Fastsættelse af dækningsomfang som omhandlet i 6 Bilag 1 Fastsættelse af dækningsomfang som omhandlet i 6 finder sted som følger. Hvis den højeste ydelsesgrad er mindre end 30 %, dækkes 75 % af det godkendte borebudget for den første boring. Er ydelsesgraden større end 30 %, dækkes en andel af borebudgettet for første boring svarende til 7

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget

Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget LBK nr 1065 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 15. maj 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2807/1491-0019

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse i henhold til 45 a i lov om fremme af vedvarende energi I medfør af 45 a, stk. 8, 50, stk. 6, 57, stk. 1, 59, 61, 68,

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse i henhold til 45 a i lov om fremme af vedvarende energi

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse i henhold til 45 a i lov om fremme af vedvarende energi BEK nr 1608 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2018-21776

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 1445 af 13/12/2013 Udskriftsdato: 8. maj 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0136 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering BEK nr 793 af 18/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2018 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 2018-23749 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskudsordning

Læs mere

GOD PRAKSIS I GEOTERMIPROJEKTER MYNDIGHEDSBEHANDLING

GOD PRAKSIS I GEOTERMIPROJEKTER MYNDIGHEDSBEHANDLING GOD PRAKSIS I GEOTERMIPROJEKTER MYNDIGHEDSBEHANDLING SEPTEMBER 2015 Vejledning om myndighedsbehandling i geotermiprojekter Denne vejledning til god praksis for myndighedsbehandling fokuserer på projektets

Læs mere

Den danske garantiordning for geotermi

Den danske garantiordning for geotermi Den danske garantiordning for geotermi FEBRUAR 2015 Indhold 1 RESUMÉ... 2 2 BAGGRUND... 3 3 GARANTIORDNING FOR GEOTERMI... 4 3.1 INDLEDNING... 4 3.2 BORERISIKOGARANTI... 5 3.3 RESERVOIRRISIKOGARANTI...

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg 1) BEK nr 1128 af 07/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2017-3633

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land

UDKAST. Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land UDKAST Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land I medfør af 35 c, stk. 3 og 4, 43, stk. 2, 55, stk. 4, 61, 65, stk. 3, 68, nr. 1 og 73, stk. 1, i lov om fremme

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land inden for de to nationale testcentre

UDKAST. Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land inden for de to nationale testcentre UDKAST Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land inden for de to nationale testcentre I medfør af 35 c, stk. 3 og 4, 43, stk. 2, 55, stk. 4, 61, 65, stk. 3,

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner BEK nr 880 af 03/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3016/3039-0557

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper Udkast til Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning

Læs mere

Lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram LOV nr 130 af 10/02/2015 Udskriftsdato: 16. april 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-141-01091 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1715

Læs mere

LOV nr 1516 af 27/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar (Oprettelse af Center for Energibesparelser m.v.)

LOV nr 1516 af 27/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar (Oprettelse af Center for Energibesparelser m.v.) LOV nr 1516 af 27/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j. nr. 2507/1237-0002 Senere

Læs mere

Støtteberettigede omkostninger og vilkår for tilskud

Støtteberettigede omkostninger og vilkår for tilskud Bekendtgørelse om midlertidig ordning for tilskud til varmepumper der installeres af energitjenesteleverandører hos varmekunder, hvis fjernvarmeforsyning fra et grundbeløbsværk nedlægges I medfør af akt

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven) 1)

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven) 1) LOV nr 1521 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2018-9007

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 36 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000037 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger BEK nr 806 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-6867

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som. indsamlingsvirksomhed 1)

Udkast til bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som. indsamlingsvirksomhed 1) Udkast til bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, 4 og 5, 45 d, 73, 79 b, stk. 1, 80, stk. 1 og 2, 88, 89 b, 92 og 110, stk. 3, i

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen I medfør af tekstanmærkning nr. 106 ad 24.21.02 til 24 på finansloven for finansåret 2018 fastsættes efter bemyndigelse i henhold til delegationsbrev

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land uden for de to nationale testcentre

UDKAST. Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land uden for de to nationale testcentre UDKAST Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land uden for de to nationale testcentre I medfør af 35 d, stk. 3 og 4, 43, stk. 2, 55, stk. 4, 61, 65, stk. 3,

Læs mere

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v. BEK nr 1395 af 25/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5534

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

I medfør af 3, stk. 5, og 42, stk. 7, i lov nr. 41 af 22. januar 2018 om forsikringsformidling fastsættes:

I medfør af 3, stk. 5, og 42, stk. 7, i lov nr. 41 af 22. januar 2018 om forsikringsformidling fastsættes: BEK nr 481 af 03/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr.1912-0014 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

BEK nr 1406 af 04/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1406 af 04/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1406 af 04/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20165000572 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Bekendtgørelse af lov om forbrugerklager (forbrugerklageloven) LBK nr 1095 af 08/09/2010 Udskriftsdato: 7. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr.08/07485 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om etablering af nøddrift af elektroniske kommunikationstjenester i tilfælde af konkurs og rekonstruktion

Bekendtgørelse om etablering af nøddrift af elektroniske kommunikationstjenester i tilfælde af konkurs og rekonstruktion BEK nr 1131 af 25/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13-00599 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere

Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere LBK nr 578 af 06/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 11/02842

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere

Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere LBK nr 206 af 15/03/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 9. april 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug

Bekendtgørelse af lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug LBK nr 424 af 08/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen j.nr. 2506/1235-0002

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 28. februar Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning

Lovtidende A Udgivet den 28. februar Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning Lovtidende A 2012 Udgivet den 28. februar 2012 27. februar 2012. Nr. 150. Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning I medfør af 23 b, stk. 9, 34, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Høringsudkast

Høringsudkast Høringsudkast 12-03-14 Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere I medfør af 47, stk. 8, 50, stk. 2 og 5, 53, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport 1)

Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport 1) LBK nr 674 af 21/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2505/1230-0001 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet BEK nr 1764 af 27/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-14179 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bekendtgørelse om administration af godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse BEK nr 1794 af 27/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. maj 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, j.nr. AUB-01-02-000311192 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET)

Bekendtgørelse af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) LBK nr 231 af 07/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2019 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-1924-0600 Senere ændringer til forskriften LOV nr 503 af 23/05/2018

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg 1

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg 1 Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg 1 I medfør af 3, stk. 2, 30, 57, stk. 1, 61, 65, stk. 3, 68, nr. 1 og 73, stk. 1, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET)

Bekendtgørelse af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) LBK nr 1600 af 19/12/2014 Udskriftsdato: 27. juni 2019 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-1924-0222 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1881 af 29/12/2015 LOV nr

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf.

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 176 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering 1) BEK nr 1170 af 31/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0008 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1)

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1) BEK nr 1322 af 14/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-12411-00093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet 20. december 2013 Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet I medfør af 13 i lov om mediestøtte, jf. lov nr. XXX af XXX, fastsættes: Medienævnets organisering 1. Medienævnet består af syv medlemmer,

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet BEK nr 318 af 11/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2004/1518-0001 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten BEK nr 725 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. FS500-000023 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse LBK nr 1022 af 23/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-9547

Læs mere

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1)

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1) BEK nr 1104 af 20/09/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Transport- og Energiministeriet,/nEnergistyrelsen, j. nr. 030203/3006-0015

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser Bekendtgørelse om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser I medfør af 1, stk. 3, 3, stk. 11, 4, stk. 3, 5, stk. 3, 6, stk. 2, 8, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, 12, stk. 3,

Læs mere

Høringsudkast

Høringsudkast Høringsudkast 19-01-2015 Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 3, nr. 1, stk.

Læs mere

Tilladelse. nr. G[årstal]-[løbenr.] til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning

Tilladelse. nr. G[årstal]-[løbenr.] til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning Tilladelse nr. G[årstal]-[løbenr.] til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning Oktober 2010 Rev. februar 2013 I henhold til 5 i lov nr. 293 af 10. juni 1981

Læs mere

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 988 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/03740 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer m.v. for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer m.v. for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet BEK nr 1802 af 22/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2015-808 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 867 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00138 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 1910 af 14/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000010 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om koordineret anvendelse af netelementer i elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter samt ledningsnet i bygninger 1)

Bekendtgørelse om koordineret anvendelse af netelementer i elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter samt ledningsnet i bygninger 1) BEK nr 384 af 21/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2018 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, IT- og Telestyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1183 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi LOV nr 1705 af 23/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5549

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1)

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1) BEK nr 1044 af 10/08/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2017-15-31-00372 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere BEK nr 1011 af 25/10/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2662 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser 1)

Bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser 1) BEK nr 1366 af 25/11/2016 Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr 2016-10005 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger

Bekendtgørelse om Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger BEK nr 174 af 05/03/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j. nr. 1800133 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere BEK nr 639 af 30/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 9. april 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 224 af 06/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. Miljøstyrelsen, j.nr. MST-029-00626 Senere ændringer til

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed BEK nr 65 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS5060006-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren 1)

Lov om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren 1) LOV nr 441 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. maj 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., j.nr. 2017-4685 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere