Bekendtgørelse om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser"

Transkript

1 Bekendtgørelse om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser I medfør af 1, stk. 3, 3, stk. 11, 4, stk. 3, 5, stk. 3, 6, stk. 2, 8, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, 12, stk. 3, 14, stk. 5 og 16, stk. 2, i lov nr. 607 af 12. juni 2013 om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser, som ændret ved lov nr. XX af X. december 2014, fastsættes: Kapitel 1 Tilskudsberettigede projekter og virksomheder 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til fremme af energieffektiv anvendelse af vedvarende energikilder til procesformål i virksomheder, jf. 1 i lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser. Stk. 2. Tilskuddet kan ydes til følgende projekter: 1) Energieffektive projekter i en virksomhed, der erstatter fossile brændsler med energi fra vedvarende energikilder til procesformål i virksomheden. 2) Energieffektive projekter i en virksomhed, der erstatter fossile brændsler med fjernvarme til procesformål i virksomheden. 3) Energieffektiviseringer i tilknytning til de projekter, der er nævnt i nr. 1 og 2. 4) Energieffektive projekter i kraft-varme- og varmeværker, der erstatter fossile brændsler med energi fra vedvarende energikilder, og som leverer fjernvarme til procesformål i virksomheder. Stk. 3. Tilskud til energieffektiviseringer, som sker i tilknytning til det i stk. 2, nr. 1, nævnte projekt, kan også omfatte støtte til den del af projektet, som leverer overskudsvarme til kollektive varmeforsyningsanlæg. Stk. 4. De støtteberettigede vedvarende energikilder er biomasse, sol, vind, biogas og geotermisk varme. Ved biomasse forstås den bionedbrydelige del af produkter, affald og restprodukter af biologisk oprindelse fra landbrug (omfattende bådeherunder vegetabilske og animalske stoffer), og skovbrug og tilknyttede industrier til disse, herunder fiskeri og akvakultur, samt biogasser og den bionedbrydelige del af industri-affald og husholdningskommunalt affald. Ved geotermisk varme forstås energi produceret via varmepumpe, der udnytter en overfladenær varme under jorden. 2. Energistyrelsen skal ved tildeling af tilskud til projekter omfattet af 1 lægge vægt på, at projektet har en klima- og energieffekt, herunder: 1) at projektet bidrager til reduktion i udledning af CO 2 og eventuelt øvrige drivhusgasser, 2) at projektet har en høj energieffektivitet og dermed udnytter brændslet bedst muligt, 3) at projektet er mest muligt energieffektivt, 4) at projektet er dimensioneret i forhold til virksomhedens procesenergiforbrug, 5) projektets simple tilbagebetalingstid og 6) projektets investeringsomkostninger pr. konverteret, indfyret energimængde (kr./gj). Stk. 2. Energistyrelsen skal derudover vurdere om projektet antages at medføre eller fremme en klima- eller energimæssig forbedring, som står i rimeligt forhold til udgifterne. I vurderingen kan indgå, om der kunne gennemføres alternative løsninger, der kunne medføre en højere energieffektivisering end det planlagte projekt. Stk. 3. Der kan ikke ydes tilskud til projekter, 1) som efter Energistyrelsens vurdering kunne blive gennemført alligevel, eller 2) som virksomheden er forpligtet til at gennemføre efter anden lovgivning.

2 3. For at en virksomhed kan modtage tilskud til projekter i medfør af 1, stk. 2, er det en betingelse, at virksomheden ikke modtager driftsstøtte efter anden lovgivning til den energiproduktion eller energiudnyttelse fra det anlæg, som projektet vedrører. 4. Tilskud kan ydes til privat eller offentligt ejede virksomheder eller grupper af virksomheder, hvis produktionssted er geografisk beliggende i Danmark. 5. Tilskud ydes til den virksomhed, som afholder udgiften til det tilskudsberettigede projekt og som enten ejer, driver eller bruger de omfattede anlæg og indretninger, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Tilskud ydes kun til den, der driver eller bruger de omfattede anlæg og indretninger, hvis ejeren har givet samtykke til gennemførelse af projektet. Ejeren eller den, der driver eller bruger de omfattede anlæg og indretninger kan ikke samtidig opnå tilskud til samme projekt. 6. Ved små og mellemstore virksomheder forstås i denne bekendtgørelse virksomheder, der opfylder kriterierne i Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, EU-Tidende 2003, nr. L 124, s. 36. Stk. 2. Ved store virksomheder forstås i denne bekendtgørelse virksomheder, der ikke er omfattet af definitionen af små og mellemstore virksomheder, jf. stk Tilskudsordningen skal administreres i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EUF) Nr. 651/ /2008 af 17. juni august 2008 om visse kategorier afformer for støttes forenelighed med det indre markedfællesmarkedet i henhold til traktatens artikel og (Generel gruppefritagelsesforordning), EU-Tidende , nr. L , s. 31. Stk. 2. Tilskud der overstiger 157,5 mio. euro pr. virksomhed pr. projekt samt tilskud til projekter i fiskeri- og akvakultursektoren, som er omfattet af Rådets forordning 104/2000, administreres i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om EF-retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi af 28. juni april 2008, EU-Tidende , nr. C 20082, s. 1. I disse tilfælde vil tilskuddet skulle anmeldes til og godkendes særskilt af Kommissionen, inden Energistyrelsen kan meddele tilsagn efter denne bekendtgørelse. Stk. 3. Der kan ikke ydes tilskud til virksomheder, der på ansøgningstidspunktet ikke har efterkommet et krav om tilbagebetaling af støtte, som Kommissionen tidligere har erklæret ulovlig og uforenelig med statsstøttereglerne. Kapitel 2 Støtteintensitet og støtteberettigede omkostninger 8. Der kan ydes tilskud til projekter omfattet af 1, stk. 2, nr. 1, 2 og 4, efter følgende satser: 1) Indtil 45 pct. af de støtteberettigede omkostninger for så vidt angår tilskud, der administreres efter reglerne nævnt i 7, stk. 1. 2) Indtil 6045 pct. af de støtteberettigede omkostninger for så vidt angår tilskud, der administreres efter reglerne nævnt i 7, stk. 2. Stk. 2. Tilskudssatsen efter stk. 1, nr. 1-2, kan hæves med op til 20 pct. for små virksomheder og med op til 10 pct. for mellemstore virksomheder. 9. Der kan ydes tilskud til projekter omfattet af 1, stk. 2, nr. 3 og 1, stk. 3, efter følgende satser:

3 1) Indtil 3020 pct. af de støtteberettigede omkostninger for så vidt angår tilskud, der administreres efter reglerne nævnt i 7, stk. 1. 2) Indtil 3060 pct. af de støtteberettigede omkostninger for så vidt angår tilskud, der administreres efter reglerne nævnt i 7, stk. 2. Stk. 2. Tilskudssatsen efter stk. 1, nr. 1-2, kan hæves med op til 20 pct. for små virksomheder og med op til 10 pct. for mellemstore virksomheder. 10. De støtteberettigede omkostninger er de ekstra investeringsomkostninger, der er nødvendige for at opnå en højere miljøbeskyttelse, og som er direkte relateret til gennemførelsen af projekter. Disse kan bl.a. omfatte: 1) ekstern rådgivning, projektudvikling, herunder udarbejdelse af ansøgningsmateriale, energisyn og projektering, 2)energisyn for små og mellemstore virksomheder, 23) miljøundersøgelser (vurdering af virkninger på miljøet), 34) anskaffelse af nødvendige anlægskomponenter og lignende, 45) entreprenørydelser og installation, 56) tilslutning til biogas- eller fjernvarmenetværk (bl.a. tilslutningsafgift og investeringsbidrag), 67) nødvendige følgearbejder og 78) krævet revision af regnskab. Stk. 2. Omkostningerne opgøres eksklusive merværdiafgift (moms). Ved opgørelsen af de støtteberettigede omkostninger modregnes opnåede eller forventede tilbagekrediteringer, rabatter eller lignende. Stk. 3. De støtteberettigede omkostninger omfatter ikke: 1) finansiering, og 2) arbejde, som udføres af indehavere eller ansatte i den virksomhed, der modtager tilskuddet, medmindre særlige forhold taler herfor og 3).energisyn for store virksomheder. Stk. 4. Vedrører et projekt i medfør af 1 både tilskudsberettigede og ikke-tilskudsberettigede arbejder, og er det ikke muligt at foretage en opdeling af projektet, kan Energistyrelsen yde tilskud i forhold til den forholdsmæssige del af de samlede omkostninger, der vedrører de tilskudsberettigede arbejder. Kapitel 3 Ansøgninger om tilsagn om tilskud 11. Ansøgninger om tilsagn om tilskud skal indsendes som elektronisk post til Energistyrelsen. Ved ansøgning skal der anvendes et skema, som fås på Energistyrelsens hjemmeside. Stk. 2. Ansøgningerne skal være fyldestgørende og indeholde den til sagsbehandlingen nødvendige information og dokumentation, jf. 14, og skal underskrives af den, der kan tegne virksomheden. Ansøgeren skal efter anmodning fra Energistyrelsen aflevere yderligere oplysninger. Stk. 3. Indsendelsestidspunktet regnes fra det tidspunkt, hvor en fyldestgørende ansøgning er modtaget i Energistyrelsen. 12. Behandlingen af iindsendte ansøgninger påbegyndesbehandles løbende i den rækkefølge, de modtages, og kun så længe der er midler hertil. Stk. 2. Når der er meddelt tilsagn om tilskud for alle de midler, der er til rådighed, sætter Energistyrelsen behandling af hidtil modtagne ansøgninger i bero. Behandlingen af modtagne

4 ansøgninger, der er stillet i bero, genoptages og færdigbehandles af Energistyrelsen, når der igen er tilskudsmidler hertil. Stk. 3. Ansøgninger behandles ved genoptagelse efter stk. 2 i den rækkefølge, de er modtaget. Når alle tilsagn er udnyttet, og tilskudsmidlerne er brugt, meddeles afslag på resterende ansøgninger. 13. Det er en betingelse for at opnå tilsagn om tilskud til projekter, der gennemføres af flere i fællesskab, at én ansøger om tilsagn om tilskud på alles vegne. De pligter, der gælder for ansøgere om tilskud, gælder dog for alle virksomhederne i gruppen. 14. Ansøgninger om tilsagn om tilskud skal vedlægges følgende oplysninger: 1) den forventede reduktion i udledning af CO 2 og øvrige drivhusgasser, 2) de mulige energibesparelser, 3) virksomhedens procesenergiforbrug, 4) projektets simple tilbagebetalingstid, 5) projektets investeringsomkostninger pr. konverteret, indfyret energimængde (kr./gj), 6) budget for udgifterne ved hvert delprojekts gennemførelse vedlagt indhentede tilbud eller lignende dokumentation, 7) tidsplan for projektets gennemførelse, 8) dokumentation for oplysningerne i ansøgningen, og 9) eventuelle andre oplysninger, som kan have betydning for Energistyrelsens vurdering af ansøgningen. Stk. 2. Ansøgninger, som administreres efter reglerne i 7, stk. 2, skal indeholde yderligere oplysninger til dokumentation for tilskuddets tilskyndelsesvirkning. fra en stor virksomhed, jf. 6, stk. 2, skal endvidere indeholde dokumentation for tilskuddets tilskyndelsesvirkning, jf. artikel 8, stk. 3, i Kommissionens forordning (EF) Nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning). Stk. 3. Ansøgninger om tilsagn om tilskud til projekter, der gennemføres af flere i fællesskab skal ud over oplysningerne angivet i stk. 1, vedlægges følgende: 1) Fuldmagt fra de øvrige til ansøgeren, hvorefter vedkommende kan søge på alles vegne. 2) Oplysninger om hvilke udgifter og dele af projektet, der vedrører hver enkelt ansøger. Stk. 4. Energistyrelsen kan anmode ansøgere om yderligere oplysninger til brug for vurderingen af ansøgninger, herunder oplysninger og dokumentation vedrørende ekstra omkostninger til investering i energieffektivisering og forventet effekt af energieffektiviseringen. Energistyrelsen kan herunder forlange, at oplysningerne bekræftes af en statsautoriseret eller registreret revisor. Stk. 5. Energistyrelsen kan endvidere forlange, at ansøgere dokumenterer projektets energieffektivitet ved en energisynsrapport, som skal være udarbejdet af en kvalificeret ekspert, som defineret i medfør af bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder.registreret energisynskonsulent. Stk. 6. Energistyrelsen kan meddele afslag på en ansøgning, hvis ansøgeren ikke efter anmodning har indsendt en fyldestgørende ansøgning, jf. 11, stk. 2, eller nødvendige oplysninger om projektet inden en fastsat frist. Kapitel 4 Tilsagn om tilskud 15. På grundlag af oplysningerne i indkomne ansøgninger vurderer Energistyrelsen, om der kan meddeles tilsagn om tilskud til det ansøgte projekt.

5 16. I forbindelse med tilsagn om tilskud fastsætter Energistyrelsen et tilskudsgrundlag. Stk. 2. Energistyrelsen kan nedsætte det ansøgte tilskudsgrundlag, bl.a. hvis: 1) de oplyste omkostninger vurderes for højt sat, 2) der er medtaget følgearbejder af urimeligt stort omfang, 3) de oplyste omkostninger skønnes at omfatte arbejder uden betydning for projektet, 4) der ikke er modregnet opnåede eller forventede tilbagekrediteringer, rabatter eller lignende, eller 5) der er medtaget omkostninger, hvortil der ikke kan ydes tilskud. Stk. 3. Energistyrelsen fastsætter i tilsagnet en tilskudsprocent i forhold til det godkendte tilskudsgrundlag under hensyn til projektets klima- og energimæssige effekt samt behovet for støtte til gennemførelse. Stk. 4. Tilsagn om tilskud meddeles for et maksimalt tilskudsbeløb, dog således at tilskuddet ikke kan overstige den fastsatte procent af det godkendte tilskudsgrundlag. 17. Tilsagn om tilskud kan kun meddeles, hvis der ikke er indgået aftaler om arbejder eller leverancer m.v. eller påbegyndt arbejder eller gennemført indkøb m.v. vedrørende det tilskudsberettigede projekt, inden modtagelse af skriftligt tilsagn. Dette gælder dog ikke arbejder udført i forbindelse med udformning og dokumentation af ansøgningen, herunder forundersøgelser inkl. miljøundersøgelser. Stk. 2. Tilsagn om tilskud, der er omfattet af 7, stk. 2, 1. pkt., meddeles med forbehold for Kommissionens godkendelse af tilskuddet. Tilsagnet bortfalder, hvis tilskudsmodtager i disse tilfælde påbegynder det tilskudsberettigede projekt, før Kommissionens godkendelse foreligger. Stk. 23. Energistyrelsen kan fastsætte yderligere vilkår for tilsagn om tilskud. 18. Energistyrelsen kan efter ansøgning godkende, at et projekt ændres og kan i den forbindelse ændre det støttegrundlag, og tilskudsbeløb og den tilskudsprocent, der følger af et tilsagn. Ændringen kan godkendes, når den er i overensstemmelse med projektets oprindelige formål. Ændringen må ikke gennemføres af ansøgeren, førend Energistyrelsens godkendelse foreligger. Stk. 2. Anmodning om ændring af et projekt skal være modtaget i Energistyrelsen inden rimelig tid før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet. Kapitel 5 Udbetaling af tilskud 19. Ansøgning om udbetaling af tilskud skal indsendes som elektronisk post til Energistyrelsen. Ved ansøgning skal der anvendes et skema, som fås på Energistyrelsens hjemmeside. Stk. 2. Ansøgningen skal indsendes til Energistyrelsen inden to måneder efter projektets afslutning. Energistyrelsen kan træffe afgørelse om, at tilsagnet er bortfaldet, hvis ansøgning om udbetaling ikke indgives rettidigt. Stk. 3. Ansøgning om udbetaling er betinget af, at 1) projektet er gennemført som beskrevet i tilsagnet, og 2) der kun må være anvendt momsregistrerede virksomheder til udførelse eller levering af tilskudsberettigede arbejdsopgaver, jf. dog stk. 4,. 3) effekten af den udførte konvertering dokumenteres, og 4) effekten af den udførte energieffektivisering dokumenteres. Stk. 4. Energistyrelsen kan fravige betingelsen i stk. 3, nr. 2, når de tilskudsberettigede aktiviteter er momsfritaget i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven).

6 Stk. 5. Ved udfyldelse og indsendelse af ansøgningen om udbetaling gælder 11, stk. 2 og 3, tilsvarende. 20. Det er en betingelse for udbetaling af tilskud til projekter, der gennemføres af flere i fællesskab, at ansøgeren, der søgte om tilsagnet, jf. 13, også ansøger om udbetaling af tilskuddet og kan oppebære tilskuddet på alles vegne. 21. Enhver, der søger om tilskud efter denne bekendtgørelse, er forpligtet til efter anmodning fra Energistyrelsen at afgive enhver oplysning, der har betydning for udbetalingen af tilskuddet. 22. Ansøgning om udbetaling af tilskud skal indeholde et projektregnskab med oplysninger om størrelsen af de afholdte og betalte, tilskudsberettigede omkostninger. Regnskabet skal være underskrevet af den, der tegner virksomheden, og skal være vedlagt en liste over regnskabsbilagene. Stk. 2. Udgør det ansøgte tilskudsbeløb under kr., skal regnskabet vedlægges kopi af regnskabsbilag vedrørende de tilskudsberettigede omkostninger, jf. 23, samt en ansøgererklæring udformet efter Energistyrelsens anvisning. Stk. 3. Udgør det ansøgte tilskudsbeløb mere end kr., skal regnskabet vedlægges en ansøgererklæring udformet efter Energistyrelsens anvisning samt revideres i overensstemmelse med en revisionsinstruks udarbejdet af Energistyrelsen. Stk. 4. Energistyrelsen kan bestemme, at oplysningerne i ansøgning og regnskaberne bekræftes af en statsautoriseret eller registreret revisor eller at regnskabet vedlægges en revisorerklæring efter Energistyrelsens anvisning. 23. Regningsbilag, der anvendes som dokumentation for afholdte og betalte, tilskudsberettigede omkostninger eller lægges til grund for regnskaber herover, skal af det udførende firma være påført oplysninger om følgende: 1) hvilken virksomhed og hvilken adresse arbejdet vedrører, 2) hvilket arbejde der er udført i forhold til hvert støtteberettigede projekt, 3) fakturadato, 4) start- og slutdato for arbejdet og 5) det udførende firmas CVR-nummer. Stk. 2. Dækker en regning både over tilskudsberettigede og ikke-tilskudsberettigede arbejder, skal det fremgå, hvilke dele af regningen, der vedrører henholdsvis de tilskudsberettigede og ikketilskudsberettigede arbejder. Stk. 3. Energistyrelsen kan altid forlange at få originale bilag forevist. 24. Energistyrelsen kan forlænge fristen for ansøgning om udbetaling, jf. 19. Forlængelse kan dog kun ske, hvis projektet er påbegyndt. Stk. 2. Energistyrelsen kan efter begrundet skriftlig ansøgning tillade, at tilskud vedrørende omkostninger til udførte arbejder udbetales helt eller delvist, selv om ansøger ikke har gennemført projektet, som det var forudsat i tilsagnet. Ved vurderingen af anmodningen lægges vægt på, at projektet i det væsentlige er indeholdt i den oprindelige projektansøgning, at væsentlige dele af projektet er gennemført, eller at en fuldstændig gennemførelse ville være forbundet med betydelige vanskeligheder. Stk. 3. Energistyrelsen kan efter begrundet skriftlig anmodning tillade, at en ny tilskudsberettiget ejer, driftsansvarlig eller bruger indtræder i et allerede meddelt tilsagn i stedet for den oprindelige tilsagnsmodtager, også selv om projektet er påbegyndt. Anmodningen skal være underskrevet af både overdrager og erhverver af virksomheder, som projektet vedrører.

7 25. Tilskuddet udgøres af det beløb, der fremgår af tilsagnet. Stk. 2. Tilskuddet udbetales til tilskudsmodtagerens NemKonto, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Tilskuddet udbetales efter skriftlig anmodning fra den, der kan ansøge om udbetaling af tilskud efter til et pengeinstitut, realkreditinstitut eller lignende. 26. Energistyrelsen kan efter ansøgning foretage ratevise udbetalinger af tilskud vedrørende gennemførte arbejder i projekter, hvor tilsagnsbeløbet overstiger kr. Stk. 2. En ratevis udbetaling skal udgøre mindst 20 pct. af tilsagnsbeløbet. I samme tilskudssag kan der højst foretages ratevise udbetalinger på i alt 60 pct. af tilsagnsbeløbet. Stk. 3. Energistyrelsen kan fastsætte yderligere vilkår for ratevis udbetaling. Stk. 4. Ansøgning om ratevis udbetaling skal vedlægges et delregnskab med oplysninger om størrelsen af de afholdte, tilskudsberettigede omkostninger. Delregnskabet skal være underskrevet af en tegningsberettiget for virksomheden. Udgør en ratevis udbetaling under kr. skal delregnskabet vedlægges kopi af kvitterede regningsbilag vedrørende de tilskudsberettigede omkostninger samt en ansøgererklæring udformet efter Energistyrelsens anvisning, jf. 22, stk. 2. Udgør en ratevis udbetaling kr. eller derover, skal delregnskabet vedlægges en liste over regningsbilag samt en ansøgererklæring og en revisorerklæring udformet efter Energistyrelsens anvisning. 27. Energistyrelsen kan træffe afgørelse om, at tilsagn om tilskud bortfalder helt eller delvist, hvis: 1) tilskudsmodtageren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ansøgningen om tilsagn eller ansøgningen om udbetaling, 2) projektet ikke er gennemført som forudsat i tilsagnet om tilskud, medmindre der er opnået tilladelse hertil, jf. 24, stk. 2, 3) den fastsatte frist for projektets gennemførelse i tilsagnet og indsendelse af udbetalingsansøgning overskrides, 4) der er indgået aftaler om arbejder eller leverancer m.v. eller påbegyndt arbejder eller gennemført indkøb m.v. vedrørende det tilskudsberettigede projekt, inden modtagelse af skriftligt tilsagn. Dette gælder dog ikke arbejder udført i forbindelse med udformning og dokumentation af tilskudsansøgning, 5) tilskudsmodtager påbegynder det tilskudsberettigede projekt, før Kommissionens godkendelse foreligger jf. 17, stk. 2, 56) tilskudsmodtageren ikke opfylder de for tilskuddet nærmere fastsatte vilkår, 67) tilskudsmodtageren af en ratevis udbetaling af tilskud ikke opfylder de for ratevis udbetaling nærmere fastsatte vilkår, jf. 26, stk. 3, 78) øvrige betingelser for tilsagnet eller udbetaling af tilskud ikke er opfyldt, eller 89) tildeling af tilskuddet er i strid med Kommissionens forordning (EUF) nr. 651/ /2008 af 17. juni august 2008 eller Kommissionens meddelelse om EF-retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi af 28. juni april Stk. 2. Hvis tilskuddet er udbetalt, kan det kræves helt eller delvist tilbagebetalt i de i stk. 1 opregnede tilfælde. Stk. 3. Tilbagebetaling af tilskud skal ske senest 14 dage efter påkrav. Tilbagebetales det skyldige beløb ikke rettidigt, tillægges beløbet rente efter forfaldsdagen svarende til den rente, der er fastsat i 5 i lov om renter ved forsinket betaling m.v. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr. Kapitel 6

8 Kontrolbestemmelser 28. Energistyrelsen kan foretage regnskabsmæssig stikprøvekontrol af ansøgninger om udbetalinger og afsluttede sager om tilskud. Stk. 2. Enhver, der modtager tilskud efter denne bekendtgørelse, er forpligtet til efter anmodning fra Energistyrelsen at afgive enhver oplysning, der har betydning for Energistyrelsens kontrol med, at de fastsatte vilkår overholdes. Kapitel 7 Klagebestemmelser 29. Energistyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages til Energiklagenævnet inden 4 uger fra meddelelse om afgørelse. Energistyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Stk. 2. Afgørelser truffet af Energiklagenævnet i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Kapitel 8 Straffebestemmelser 30. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger i forbindelse med 1) ansøgning om tilskud, jf. 11, stk. 2, 2) Energistyrelsens anmodning om afgivelse af yderligere oplysninger efter 11, stk. 2, eller 3) ansøgning om udbetaling af tilskud, jf. 21. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Kapitel 9 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 301. Bekendtgørelsen træder i kraft den. Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 867 af 28. juni 2013 om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser, jf. dog stk. 4. Stk. 3. Ansøgninger om tilskud, som er indgivet før bekendtgørelsens ikrafttræden afgøres efter denne bekendtgørelse. Stk. 4. Klager over afgørelser, truffet af Energistyrelsen efter bekendtgørelse nr. 867 af 28. juni 2013, behandles efter bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 867 af 28. juni 2013 om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet,

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme I henhold til tekstanmærkning nr. 117. ad 29.24.23 på finansloven, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper Udkast til Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger BEK nr 806 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-6867

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme BEK nr 975 af 10/08/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 30. december 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2017-4063

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd

Udkast til. Bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd Udkast til Bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd I medfør af tekstanmærkning nr. 119 ad 29.29.04 på lov om tillægsbevilling for finansåret 2016, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme BEK nr 849 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-2063

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 203 Offentligt Udkast Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier

Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier Marts 2015 Indledning Ansøgningsmaterialet til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 på finansloven for 2014

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser BEK nr 1395 af 02/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-6442

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd

Bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd BEK nr 534 af 01/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2745

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 1. juli 2013 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v. i

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 1. juli 2013 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v. i

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi UDKAST af 25.1.13 Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 på finansloven for 2013, fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces teamet Morten Pedersen (chef) Jette Ellegaard Vejen(projektleder) Eva Lembke Nikolaj Ladegaard(barselsorlov)

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Scandic Aalborg den 21. januar 2014 Per Jan Pedersen Energisynskonsulent Mobilnr. 045 2964 6562 Energi Nord A/S Over Bækken

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

STANDARDVILKÅR for tilsagn om og udbetaling af statstilskud til forsøgsordning med el- og plug-in hybridbiler.

STANDARDVILKÅR for tilsagn om og udbetaling af statstilskud til forsøgsordning med el- og plug-in hybridbiler. STANDARDVILKÅR for tilsagn om og udbetaling af statstilskud til forsøgsordning med el- og plug-in hybridbiler. Til tilsagnet er knyttet en række standardvilkår, som fremgår af det følgende. Herudover kan

Læs mere

Informationsmøde om VE til proces. 13. juni 2013 Vejle

Informationsmøde om VE til proces. 13. juni 2013 Vejle Informationsmøde om VE til proces 13. juni 2013 Vejle Dagsorden Velkomst og baggrund ved chefkonsulent Kristian H. Sørensen Orientering om støtteordningen ved civilingeniør Nikolai Ladegaard Ansøgningsprocessen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

at virksomheden ikke i henhold til anden lovgivning er forpligtet til at gennemføre projektet.

at virksomheden ikke i henhold til anden lovgivning er forpligtet til at gennemføre projektet. Standardvilkår for tilsagn om og udbetaling af statstilskud til etablering af partnerskaber til fremme af el og plug-in hybridbiler samt gas i tung transport. Til tilsagn er knyttet en række standardvilkår,

Læs mere

VE til proces. Temadag: VE til proces 27. november 2013. Jette Ellegaard Vejen

VE til proces. Temadag: VE til proces 27. november 2013. Jette Ellegaard Vejen VE til proces Temadag: VE til proces 27. november 2013 Jette Ellegaard Vejen VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv konvertering til vedvarende

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af partnerskaber med formål at udbrede elbiler i Danmark

Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af partnerskaber med formål at udbrede elbiler i Danmark Energistyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af partnerskaber med formål at udbrede elbiler i Danmark Oktober 2013 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces teamet Astrid Rathe (chef) Ásbjørg Abrahamsen Astrid Hostrup Charlotte Forsingdal Christine Ravnholt Hartmann Eva Lembke Helle

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt 1) Bekendtgørelse om skolefrugt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5, 5a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden1) Lov om Hav- og Fiskerifonden1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse om statstilskud til elintensive virksomheder

Bekendtgørelse om statstilskud til elintensive virksomheder Bekendtgørelse om statstilskud til elintensive virksomheder I medfør af 3, stk. 3, 4, stk. 2, 5, 6, stk. 4, 9, stk. 2, 11, stk 1 og 11, stk. 2, i lov nr. 574 af 4. maj 2015 om statstilskud til elintensive

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder

Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv UDKAST Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, 4,

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport 1)

Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport 1) LBK nr 674 af 21/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2505/1230-0001 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk.

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 1 af 5 14-05-2008 22:18 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Administration Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 5 Betingelser for tilskud

Læs mere

VE til proces tilskudsordningen

VE til proces tilskudsordningen VE til proces tilskudsordningen DGF Gastekniske Dage 2016 Billund 3. maj 2016 Nikolaj Ladegaard 2. maj 2016 Side 1 VE til Proces teamet Carl-Christian Munk-Nielsen (chef) Ásbjørg Abrahamsen Astrid Kuijers

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Region Nordjylland Att.: Jens Mogensen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst

Region Nordjylland Att.: Jens Mogensen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Region Nordjylland Att.: Jens Mogensen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Center for Erhverv J. nr. 2007-0018 Ref: Ulrich Lopdrup Den 18. december 2014 Meddelelse om tilsagn til etablering af partnerskab

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.53.02. på finanslov for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Ifølge

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere I medfør af 47, stk. 9, 50, stk. 2, 5 og 6, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 68,

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1)

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1) BEK nr 522 af 26/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80616-000002 Senere ændringer

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

VE til proces. DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014. Charlotte Forsingdal

VE til proces. DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014. Charlotte Forsingdal VE til proces DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014 Charlotte Forsingdal VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter BEK nr 944 af 05/10/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-09-100 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni 2014 1. Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 3, nr. 1, 47, stk. 9, nr. 1 og 2, og 47

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk BEK nr 148 af 16/02/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-02-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Gebyrpligt Kapitel 2 Tilskud til indsamling af dæk Kapitel 3 Administrative

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion I medfør af 50, stk. 5, 50 a, stk. 6-7, i lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) BEK nr 1110 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8618-000002 Senere

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 1. oktober 2014 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1)

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1) BEK nr 1186 af 19/10/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-32640-000023 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 30. april 2015 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v.

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til elbusser

Vejledning til ansøgning om tilskud til elbusser Energistyrelsen Vejledning til ansøgning om tilskud til elbusser September 2015, version 1.0 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?... 3 1.3 Støtte berettigede

Læs mere

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed BEK nr 65 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS5060006-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere