Tilladelse. nr. G[årstal]-[løbenr.] til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelse. nr. G[årstal]-[løbenr.] til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning"

Transkript

1 Tilladelse nr. G[årstal]-[løbenr.] til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning Oktober 2010 Rev. februar 2013

2 I henhold til 5 i lov nr. 293 af 10. juni 1981 om anvendelse af Danmarks undergrund (undergrundsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 13. september 2011, og på grundlag af de i selskabets ansøgning af [dato] og de i øvrigt fremkomne oplysninger meddeler klima-, energi- og bygningsministeren herved Selskab: Andel: xxxx, registreret i xxxxx med registreringsnummer xxxx, for en andel af... xx % xxxx, registreret i xxxxx med registreringsnummer xxxx, for en andel af... xx % i forening, i det følgende kaldet rettighedshaveren, tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeproduktion i de i 1 anførte områder. For tilladelsen gælder de i det følgende angivne vilkår. 2

3 1 Tilladelsen giver inden for det i bilag 1 og kortbilaget angivne område eneret til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeproduktion. Undtaget er jordvarme, der omfatter indvinding fra lagene fra terræn og ned til 250 meters dybde. Stk. 2. Såfremt det af tilladelsen omfattede område eller arealer inden for dette ikke omfattes af eller unddrages dansk højhedsret i medfør af folkeretlige regler, herunder ved mellemfolkelig overenskomst, skal rettighedshaveren respektere enhver heraf følgende indskrænkning af området, uden at der i den anledning kan rejses krav mod Energistyrelsen eller den danske stat i øvrigt. 2 Rettighedshaveren er berettiget til at foretage geologiske, geotekniske, geofysiske og topografiske undersøgelser samt at udføre boringer, etablere indvindingsanlæg og i øvrigt udøve sådan virksomhed, som er nødvendig for udførelsen af dennes efterforsknings- og indvindingsvirksomhed, jf. dog undergrundslovens 10 og Tilladelsen hindrer ikke, at det inden for det af tilladelsen omfattede område kan tillades andre end rettighedshaveren at udføre anden virksomhed i henhold til undergrundsloven. Stk. 2. Hvis indvinding af geotermisk energi og udførelse af anden virksomhed i henhold til undergrundsloven ikke kan ske samtidig, bestemmer Energistyrelsen, hvilken virksomhed der skal nyde fortrin. Stk. 3. Energistyrelsen afgør eventuelle tvister med andre rettighedshavere efter undergrundsloven om aktiviteter omfattet af tilladelser i medfør af undergrundsloven, og kan påbyde samarbejde med sådanne samt pligt til at udarbejde planer herfor. 4 Hvis rettighedshaveren finder andre råstoffer end de af tilladelsen omfattede, skal dette meddeles til Energistyrelsen. Rettighedshaveren skal udføre de arbejder, der fremgår af det som bilag 2 vedhæftede arbejdsprogram. 5 6 Tilladelsen løber i 6 år regnet fra datoen for dens meddelelse, jf. dog stk Stk. 2. Ikke anvendt. Stk. 3. Ikke anvendt. Stk. 4. Tilladelsen kan forlænges med henblik på efterforskning eller tidsfrister kan udsættes såfremt særlige forhold gør det påkrævet. Forlængelse meddeles af Energistyrelsen på grundlag af en ansøgning fra rettighedshaveren om udførelse af arbejder i forlængelsesperioden, som kan 3

4 godkendes af Energistyrelsen. Ansøgning om forlængelse indgives senest 3 måneder før udløbet af tilladelsen. Stk. 5. Hvis der ikke ansøges om forlængelse i henhold til stk. 4, eller hvis der ikke kan opnås enighed mellem rettighedshaveren og Energistyrelsen om, hvilke arbejder der skal udføres i forlængelsesperioden, bortfalder tilladelsen. 7 Forlængelse af tilladelsen efter undergrundslovens 18 c, stk. 2, med henblik på indvinding meddeles af Energistyrelsen for det i stk. 5 afgrænsede område for en periode svarende til indvindingsanlæggets forventede levetid dog højst 30 år regnet fra meddelelsen af forlængelse, eller indtil indvindingen fra det pågældende område har været opgivet eller indstillet i mere end 1 år, hvis sidstnævnte tidspunkt oprinder først. Forlængelse kan ske separat for et eller flere områder. Ansøgning om forlængelse indgives senest 4 måneder før udløbet af det i 6 nævnte tidsrum. Stk. 2. Ret til forlængelse som nævnt i stk. 1 gælder områder, hvorfra rettighedshaveren agter at indvinde geotermisk energi. Energistyrelsen kan som vilkår for forlængelsen bestemme, at der inden for en nærmere fastsat frist skal indsendes ansøgning om godkendelse af en plan for indvindingsvirksomheden. Stk. 3. Bevarelse af retten i henhold til stk. 1 forudsætter, at produktionen i henhold til en godkendt indvindingsplan iværksættes på det ved godkendelsen fastsatte tidspunkt, eller at en indsendt indvindingsplan kan godkendes af Energistyrelsen, og at produktionen iværksættes på det ved godkendelsen fastsatte tidspunkt. Stk.4. En indvindingsplan skal indeholde en beskrivelse af de ressourcer, der planlægges indvundet, det forventede tidspunkt for igangsættelse af produktion samt en generel beskrivelse af de planlagte indvindingsanlæg. Planen skal desuden beskrive eventuelle usikkerhedsmomenter med hensyn til projektet, tidsplanen, økonomi m.v. samt de forudsætninger med hensyn til varmeplanlægningen for afsætningsområdet og størrelsen af den forventede afsætning, den bygger på. Stk. 5. Energistyrelsen afgrænser det område for tilladelsen, hvortil tilladelsen forlænges med henblik på indvinding, efter forhandling med rettighedshaveren. Afgrænsningen angives ved geografiske koordinater og dybdeangivelser. Stk. 6. Energistyrelsen kan forlænge den i stk. 1 angivne indvindingsperiode. Ansøgning herom skal indgives senest 1 år inden udløb af tilladelsesperioden. Den samlede tilladelsesperiode kan ikke overstige 50 år. Rettighedshaveren er pligtig til at drive virksomheden på en sådan måde, at den ikke frembyder fare for person eller anden mands ejendom, for forurening eller skadelig indvirkning på miljøet, herunder plante- og dyreliv. Stk. 2. Alle anlæg og installationer skal være fuldt forsvarligt indrettet og af anerkendt konstruktion samt holdes i god vedligeholdelsestilstand for på forsvarlig måde at sikre mod lækager, ledningsbrud og lignende. 8 4

5 9 Hvis tilladelsen er meddelt flere i forening, er tilladelsen betinget af, at der, senest 90 dage efter at tilladelsen er meddelt, indgås en samarbejdsaftale om udøvelsen af den af tilladelsen omfattede virksomhed, der kan godkendes af Energistyrelsen. Stk. 2. Ændring i, fravigelse fra eller tillæg til denne aftale, herunder udpegning af ny operatør, skal godkendes af Energistyrelsen. Repræsentanter for Energistyrelsen har ret til at deltage som observatører ved møder i besluttende mødefora, der oprettes i henhold i tilladelsen. Stk. 2. Energistyrelsen skal indkaldes med samme varsel og have tilsendt samme materiale, herunder mødereferater, som rettighedshaveren Rettighedshaveren har i overensstemmelse med undergrundslovens 26 pligt til i hele efterforsknings- og indvindingsperioden at give Energistyrelsen fuld adgang til alle oplysninger og alt materiale herunder ret til at få kopier vedrørende virksomheden, herunder regnskaber, rapporter, kort, fortolkninger m.v., som udarbejdes af rettighedshaveren eller af andre til dennes brug. Stk. 2. Energistyrelsen kan desuden pålægge rettighedshaveren at fremsende periodiske rapporteringer om udviklingen i virksomheden. 12 De i medfør af tilladelsen afgivne oplysninger er offentligt tilgængelige efter reglerne i offentlighedsloven, medmindre der foreligger undtagelsestilfælde som nævnt i lovens Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan alle oplysninger og prøver m.v., der er omfattet af undergrundslovens 34, stk. 1, videregives også til andre end offentlige myndigheder efter 5 år, regnet fra det tidspunkt, hvor oplysningerne m.v. er tilvejebragt og tilgængelige for rettighedshaveren. Såfremt tilladelsen udløber, opgives, bortfalder eller tilbagekaldes helt eller delvist, begrænses denne periode, uanset bestemmelsen i stk. 1, til 2 år, for så vidt angår oplysninger vedrørende det område, som ikke længere er omfattet af tilladelsen. Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 er ikke til hinder for, at oplysningerne m.v. videregives, når: a) ingen berettiget interesse hos rettighedshaveren tilsiger, at de hemmeligholdes, b) rettighedshaverens interesse i tavshedspligtens opretholdelse findes at burde vige for hensynet til væsentlige offentlige interesser, c) der meddeles oplysninger af generel karakter i forbindelse med afgivelse af offentlige udtalelser, årsberetninger eller lignende om efterforsknings- og indvindingsforhold, eller d) det sker som led i et samarbejde med andre landes myndigheder og under forudsætning af, at oplysningerne er undergivet tilsvarende fortrolighed i det pågældende land. Oplysninger, som modtages fra andre landes myndigheder med angivelse af, at oplysningerne er hemmelige eller fortrolige, eller hvor dette følger af oplysningernes karakter, skal være undergivet bestemmelsen i stk. 1. 5

6 Rettighedshaverens ansvar i henhold til undergrundsloven skal være dækket af forsikring. Forsikringen skal give en rimelig dækning ud fra hensynet til risikoen ved virksomhedens udøvelse. Stk. 2. Rettighedshaveren skal i øvrigt følge de bestemmelser om forsikring, der måtte blive fastsat af Energistyrelsen Energistyrelsen kan kræve at rettighedshaveren stiller sikkerhed til opfyldelse af samtlige sine forpligtelser i henhold til denne tilladelse. Størrelse og beskaffenhed af sikkerheden, eventuelt i form af moderselskabsgaranti, skal godkendes af Energistyrelsen. Energistyrelsen kan kræve sikkerheden ændret eller suppleret med et varsel på 30 dage. De enkelte medindehavere af tilladelsen hæfter solidarisk for erstatningskrav i medfør af undergrundslovens 35 og for opfyldelse af forpligtelser over for staten i henhold til denne tilladelse Tilladelsen kan hverken helt eller delvis, direkte eller indirekte overdrages til tredjemand eller indbyrdes mellem flere medindehavere uden Energistyrelsens godkendelse. Ved indirekte overdragelse forstås bl.a. overførelse af aktieposter eller andele af en størrelse, som kan give bestemmende indflydelse over et selskab, der er medindehaver af tilladelsen, eller indgåelse af aftaler, der har samme virkning. Rettighedshaveren har til enhver tid med 1 års varsel ret til at opgive tilladelsen, såfremt det godkendte arbejdsprogram er udført. Stk. 2. Ved opgivelse i henhold til stk. 1 gælder bestemmelserne i 19 og Energistyrelsen kan tilbagekalde denne tilladelse, 1) hvis de i undergrundsloven eller i denne tilladelse eller de i medfør af disse fastsatte bestemmelser, vilkår eller påbud ikke overholdes, 2) hvis der i en ansøgning om tilladelse er givet urigtige eller vildledende oplysninger, 3) hvis en eller flere af tilladelsens indehavere tages under rekonstruktionsbehandling, erklæres konkurs eller kommer i en situation, der må ligestilles hermed. Stk. 2. Kan forholdet afhjælpes af rettighedshaveren, kan tilbagekaldelse i henhold til stk. 1, nr. 1, først ske efter, at Energistyrelsen har givet påbud om inden en nærmere fastsat frist at afhjælpe forholdet, og påbuddet ikke er efterkommet. 6

7 19 Ved bortfald, hel eller delvis opgivelse eller udløb af tilladelsen har Staten ret til at overtage fast ejendom til bogført værdi og eventuelle yderligere installationer, herunder borehuller, vederlagsfrit. Stk. 2. Hvis ikke andet er godkendt, kan Energistyrelsen dog i stedet forlange alle anlæg fjernet eller forsvarligt sikret inden 6 måneder. Har fjernelse eller sikring ikke fundet sted inden fristens udløb, er Energistyrelsen berettiget til at lade fjernelse og forsvarlig sikring iværksætte for rettighedshaverens regning. Ved fjernelse af borehuller forstås forsvarlig plombering af borehullet efter et af Energistyrelsen godkendt program. Stk. 3. Hvis Energistyrelsen ikke forlanger overtagelse, fjernelse eller forsvarlig sikring, er rettighedshaveren berettiget til at bortsælge de faste anlæg på vilkår, der kan godkendes af Energistyrelsen. Stk. 4. Hvis tilladelsen ophører, jf. stk. 1, er rettighedshaveren forpligtet til at drage omsorg for, at de indretninger m.v., der er nævnt i stk. 1, er til stede på området og vederlagsfrit kan overdrages til staten i en sådan stand, som forsvarlig vedligeholdelse tilsiger. Tilsvarende gælder også med hensyn til de indretninger m.v., der er nævnt i stk. 1, som er under etablering med henblik på indvindingsvirksomhed; dog er rettighedshaveren ikke forpligtet til at iværksætte yderligere foranstaltninger til færdiggørelse. Stk. 5. Rettighedshaveren skal senest 1 år inden tilladelsens ophør, jf. stk. 1, eller 1 år før det tidspunkt, hvor en eller flere indretninger m.v. forventes at ville have udtjent deres formål, indsende en plan for afviklingen af de pågældende indretninger m.v. (afviklingsplan) til Energistyrelsens godkendelse. Senest 3 måneder efter at tilladelsen er bortfaldet, tilbagekaldt eller en indretning eller lignende er taget ud af brug, uden at der foreligger en afviklingsplan, skal der indsendes en afviklingsplan til Energistyrelsens godkendelse. Afviklingsplanen skal indeholde en redegørelse for fjernelsen og forsvarlig sikring af de indretninger m.v., som er omfattet af undergrundsloven og som staten ikke ønsker at overtage helt eller delvist i henhold til stk Afviklingsplanen skal endvidere indeholde en redegørelse for og vurdering af planens miljø- og sikkerhedsmæssige konsekvenser samt en tidsplan for gennemførelsen. Energistyrelsen kan fastsætte retningslinjer for planens indhold. Energistyrelsen kan pålægge rettighedshaveren i henhold til en tidsplan fastsat af Energistyrelsen helt eller delvist at fjerne alle indretninger m.v., hvad enten de tilhører rettighedshaveren eller andre, og som staten ikke ønsker at overtage efter stk Stk. 6. Energistyrelsen kan til enhver tid pålægge rettighedshaveren at træffe andre fornødne foranstaltninger, som tilsigter at hindre, at indretninger m.v., som er omfattet af undergrundsloven, frembyder risiko eller ulempe. Efterkommer rettighedshaveren ikke Energistyrelsens pålæg, er Energistyrelsen berettiget til uden yderligere varsel at lade det fornødne foretage for rettighedshaverens regning og risiko i enhver henseende. Medfører fjernelsen eller foretagelsen af afværgeforanstaltninger et erstatningskrav fra tredjemand mod staten, er rettighedshaveren pligtig at skadesløsholde staten herfor. 20 Udløb, opgivelse, bortfald eller tilbagekaldelse af tilladelsen fritager ikke rettighedshaveren for opfyldelsen af de forpligtelser, der påhviler ham i medfør af lovgivningen, denne tilladelse eller andre fastsatte bestemmelser, vilkår eller påbud. Stk. 2. Er nogen del af det i bilag 2 hertil fastsatte ubetingede arbejdsprogram eller godkendte arbejdsprogram for videreførelse af tilladelsen ikke udført, skal rettighedshaveren, medmindre Energistyrelsen meddeler dispensation herfra, til statskassen betale et beløb svarende til, hvad opfyldelsen af forpligtelserne ville have kostet. Ved beløbets fastsættelse henses til de udgifter, som det ville medføre at lade andre udføre arbejderne for staten på tidspunktet for tilladelsens ophør. 7

8 Stk. 3. Betaling af det i stk. 2 nævnte beløb forudsætter ikke, at Energistyrelsen lader de resterende arbejder udføre. Stk. 4. Betaling skal finde sted senest 30 dage efter, at Energistyrelsen har fremsendt påkrav herom. Stk. 5. Ved for sen betaling skal rettighedshaveren betale en årlig rente, der svarer til den af Danmarks Nationalbank til enhver tid fastsatte officielle indlånsrente med et tillæg af 7 %. 21 Tilladelsen er undergivet de til enhver tid i Danmark gældende retsregler, herunder fremtidige ændringer i undergrundsloven, bekendtgørelser, anordninger og de til enhver tid gældende forpligtelser som følge af Danmarks medlemskab af Den Europæiske Union. Tilladelsen medfører således ingen begrænsninger i statens almindelige beskatningsret eller i adgangen til at fastsætte generelle bestemmelser om den nærmere udførelse af efterforsknings- og indvindingsvirksomheden. Stk. 2. Tilladelsen fritager ikke rettighedshaveren for at indhente de tilladelser og godkendelser, der i øvrigt er nødvendige i medfør af undergrundsloven og anden lovgivning. 22 Alle tvister, der opstår i forbindelse med denne tilladelse eller med rettighedshaverens udøvelse af virksomhed i henhold til tilladelsen, skal afgøres efter de retsregler, der er gældende i Danmark, og ved danske domstole. Stk. 2. Værneting er København. Stk. 3. Stk. 1 og 2 er ikke til hinder for, at Energistyrelsen og rettighedshaveren kan vedtage, at en tvist af den art, der nævnes i stk.1, kan afgøres ved voldgift. København, den Martin Lidegaard / Birgitta Jacobsen 8

9 Bilag 1 til tilladelse nr. G[årstal]-[løbenr.] til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning Området for tilladelsen, jf. 1, stk. 1. Tilladelsen omfatter det på vedhæftede kortbilag anførte område i blokkene xxxxx med hjørnekoordinaterne: (Geografisk koordinatsystem European Datum 1950) Bredde Længde Punkt Grader Minutter Sekunder Grader Minutter Sekunder Tilladelsens område afgrænses, hvor det er muligt, ved at forbinde hjørnekoordinaterne i den oven for nævnte rækkefølge med bredde- eller længdegrader. Ellers anvendes geodætiske linjer.

10 Bilag 2 til tilladelse nr. G[årstal]-[løbenr.] til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning Arbejdsprogram for tilladelsen, jf. 5. Nedenstående arbejdsprogram indeholder de aktiviteter, som rettighedshaveren som minimum skal udføre i henhold til 5 i tilladelsen vedrørende det af tilladelsen omfattede område, jf. Bilag Rettighedshaveren skal erhverve og vurdere relevante eksisterende geologiske/geofysiske data samt undersøge mulighederne for afsætning af geotermisk energi indvundet i tilladelsesområdet. På baggrund af resultaterne af dette arbejde skal rettighedshaveren senest 1 år efter udstedelsen af tilladelsen have udarbejdet en rapport, der beskriver det geotermiske potentiale samt afsætningsmulighederne. 2. Tilladelsen udløber 1 år efter udstedelsen af tilladelsen, hvis rettighedshaveren ikke inden dette tidspunkt på baggrund af arbejderne i punkt 1 forpligter sig til at foretage indsamling af de yderligere geologiske eller geofysiske oplysninger, som vurderes som værende nødvendige for at tage beslutning om udførelse af en boring. Arbejderne skal være gennemført og oplysningerne være vurderet senest 3 år efter udstedelsen af tilladelsen. Omfanget af arbejderne skal godkendes af Energistyrelsen. 3. Tilladelsen udløber 3 år efter udstedelsen af tilladelsen, hvis rettighedshaveren ikke inden dette tidspunkt på baggrund af arbejderne i punkt 2 forpligter sig til at udføre en boring. Boringen skal føres til en dybde, som sikrer, at de relevante geotermiske reservoirer bliver gennemboret. Boringen skal være udført og boringens resultater være vurderet senest 5 år efter udstedelsen af tilladelsen. Når tilladelsen til et område ophører, skal rettighedshaveren til Energistyrelsen fremsende en afsluttende rapportering vedrørende geotermi-potentialet i det pågældende område. Der skal udføres fyldestgørende analyser og tolkninger af indsamlede data. Rettighedshaveren skal følge Energistyrelsens eventuelle anvisninger herom. Boringer skal gennemføres på en efterforskningsmæssig forsvarlig måde, herunder ved udførelse af kernetagning, prøvetagning og prøveproduktion og i øvrigt i overensstemmelse med de retningslinjer, som Energistyrelsen fastlægger ved godkendelse af hvert enkelt boreprogram. Inden arbejder påbegyndes, kan rettighedshaveren indhente Energistyrelsens stillingtagen til, om planlagte arbejder kan indgå som opfyldelse af arbejdsprogrammet.

TILLADELSE NR. X/16 TIL EFTERFORSKNING OG INDVINDING AF KULBRINTER 7. UDBUDSRUNDE

TILLADELSE NR. X/16 TIL EFTERFORSKNING OG INDVINDING AF KULBRINTER 7. UDBUDSRUNDE TILLADELSE NR. X/16 TIL EFTERFORSKNING OG INDVINDING AF KULBRINTER 7. UDBUDSRUNDE 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Angivelse af rettighedshaveren... 1 1 Definitioner... 2 2 Området for tilladelsen... 2 3

Læs mere

Standard Terms Prospecting Licences Hydrocarbons Danish Text. Standardvilkår for forundersøgelsestilladelser. Kulbrinter

Standard Terms Prospecting Licences Hydrocarbons Danish Text. Standardvilkår for forundersøgelsestilladelser. Kulbrinter Standard Terms Prospecting Licences Hydrocarbons Danish Text Standardvilkår for forundersøgelsestilladelser Kulbrinter Government of Greenland BUREAU OF MINERALS AND PETROLEUM Marts 2009 Standardvilkår

Læs mere

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger om tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning

Indkaldelse af ansøgninger om tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning GEOTERMI SK ENE RG I T IL F JERNVARME FORSYNI NG Oktober 2010 Rev. februar 2013 Indkaldelse af ansøgninger om tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Historisk Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

2 Kulbrintetilladelse. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 250 Offentligt. 2.1 Åben dør-procedure

2 Kulbrintetilladelse. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 250 Offentligt. 2.1 Åben dør-procedure Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 250 Offentligt Redegørelse efter 6 i lov om anvendelse af Danmarks undergrund om tilladelser efter undergrundsloven Lolland-Falster Kontor/afdeling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) Til lovforslag nr. L 116 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 7. april 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) (Gennemførelse af offshoresikkerhedsdirektivet,

Læs mere

Udbudsmateriale Auktionsområde B-2016 Jyske Rev

Udbudsmateriale Auktionsområde B-2016 Jyske Rev NOTAT Naturbeskyttelse J.nr. SVANA--739-00004 Ref. EHP Den 26. oktober 2016 Udbudsmateriale Auktionsområde B-2016 Jyske Rev 1. Definition af auktionsområdet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA)

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

STANDARDVILKÅR FOR TILLADELSER TIL SMÅSKALA EFTERFORSKNING EFTER MINERALER 2009

STANDARDVILKÅR FOR TILLADELSER TIL SMÅSKALA EFTERFORSKNING EFTER MINERALER 2009 STANDARDVILKÅR FOR TILLADELSER TIL SMÅSKALA EFTERFORSKNING EFTER MINERALER 2009 Grønlands Hjemmestyre Marts 2009 Indhold 1. Definitioner...3 2. Ansøgningsprocedure...4 3. Antal tilladelser og forholdet

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden Udkast af 21. oktober 2009. Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden I medfør af 20a, stk. 5 i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 20. oktober 2008 om råstoffer

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af x. [måned] 2013 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi (Helhedsbaseret forvaltning af vandkrafttilladelser og præcisering af hjemmel til modelaftaler

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 22. april 2004 om myndighedsbehandling af ansøgninger i henhold til is og vandeksportloven

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 22. april 2004 om myndighedsbehandling af ansøgninger i henhold til is og vandeksportloven Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 22. april 2004 om myndighedsbehandling af ansøgninger i henhold til is og vandeksportloven I medfør af 19 og 27 i landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

STANDARDVILKÅR FOR FORUNDERSØGELSER TIL HAVS. Maj 2017

STANDARDVILKÅR FOR FORUNDERSØGELSER TIL HAVS. Maj 2017 STANDARDVILKÅR FOR FORUNDERSØGELSER TIL HAVS Maj 2017 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K T: +45 3392 6700 E: ens@ens.dk Indhold Indledning 2 1. Generelle vilkår 3 2. Afværgeforanstaltninger

Læs mere

G A R A N T I. Udstedt af

G A R A N T I. Udstedt af Stempelfri ifølge Stempellovens 62, stk. 1, nr. 9. G A R A N T I Udstedt af......, den...200x... 2 Da: - Transport- og energiministeren i henhold til lov nr. 293 af 10. juni 1981 om anvendelse af Danmarks

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Tilladelse til etablering af små rev i Københavns havn ved ud for skuespillerhuset

Tilladelse til etablering af små rev i Københavns havn ved ud for skuespillerhuset Københavns kommune, TMF Byen udvikling Njalsgade 13. 5. sal 2200 København S Danmark Att. Lars Anker Agantyr Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE November 2013

SAMARBEJDSAFTALE November 2013 Sagsnr. 057282-0001 jcj/ekr SAMARBEJDSAFTALE November 2013 Mellem Videncentret for Landbrug Sektion vedrørende videncentret, Heste Agro Food Park 15 8200 Aarhus N (herefter benævnt "Videncentret for Heste")

Læs mere

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til hemmeligholdelsesaftale Indhold INDLEDNING... 2 AFTALENS PARTER... 2 1. FORMÅL... 2 2. PLIGT TIL HEMMELIGHOLDELSE... 3 3. PLIGTENS SUBJEKT...

Læs mere

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf.

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 176 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet mellem Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø CVR nummer: 18 63 22 76 (herefter kaldet Banedanmark) og YY CVR nummer: (herefter kaldet ansøgeren)

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed xx. xxx 2016 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner med videre

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat

Bekendtgørelse af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat LBK nr 277 af 25/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 1014/1026-0002

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Kapitel 1 Anvendelsesområde 20. november 2018 FM 2018/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug)

D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug) Matr.nr. :... Anmelder:... Ejerlav :... Tlf.... Kommune : Esbjerg Sagnr.... Afgift kr.... D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug) Underskrevne ejer / ejere af den / de på vedhæftede kortbilag

Læs mere

Uddrag af persondataloven

Uddrag af persondataloven Uddrag af persondataloven Behandling af oplysninger 5. Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Stk. 2. Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale om

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Teknisk rådgivning og bistand ved fase 2 kortlægning af råstofferne sand, grus og sten i Region Syddanmark 1. Bilag 3 Skabelon for rammeaftale

Teknisk rådgivning og bistand ved fase 2 kortlægning af råstofferne sand, grus og sten i Region Syddanmark 1. Bilag 3 Skabelon for rammeaftale Teknisk rådgivning og bistand ved fase 2 kortlægning af råstofferne sand, grus og sten i Region Syddanmark 1 Bilag 3 Skabelon for rammeaftale Teknisk rådgivning og bistand ved fase 2 kortlægning af råstofferne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum Side 1 af 5 Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum LBK nr 732 af 20/08/2003 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog Tolkemyndigheden - Rammeaftale fjerntolkning 2017-2019 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Baggrund og formål... 3 3) Tolkeydelsen...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. juni 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Brobyværk Andelsvandværk. Selskabet har hjemsted i Broby Kommune.

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

SPONSORAFTALE. indgået mellem. [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ]

SPONSORAFTALE. indgået mellem. [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ] Side 1/9 SPONSORAFTALE indgået mellem [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ] og Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K ( Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

OPDATERET 9. januar 2014. Ring 3 Letbane I/S. Direktionsinstruks

OPDATERET 9. januar 2014. Ring 3 Letbane I/S. Direktionsinstruks OPDATERET 9. januar 2014 Ring 3 Letbane I/S Direktionsinstruks Indholdsfortegnelse 1. DIREKTIONENS SAMMENSÆTNING...3 2. MEDARBEJDERE OG ØVRIGE RESSOURCER...3 3. GENERELT OM DIREKTIONENS PLIGTER OG FORHOLDET

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Ved glarmesterarbejde forstås efter nærværende vedtægter alt glarmesterarbejde udført af Laugets medlemmer i bygninger, i køretøjer og skibe.

Ved glarmesterarbejde forstås efter nærværende vedtægter alt glarmesterarbejde udført af Laugets medlemmer i bygninger, i køretøjer og skibe. Vedtægter for garantiordning 1 Glarmesterlaugets Garantiordning (GG) har til formål at fremme håndværksmæssig korrekt udførelse af glarmesterarbejde og sikre laugsmedlemmers kunder at: a) en afgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Samarbejde indgås imellem: Skole: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Kontaktperson: Telefon: Mail: Tidspunkt og omfang for samarbejdet:

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren) Socialforvaltningen Bilag 1 UDKAST TIL KONTRAKT mellem Københavns Kommune Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V og (Leverandør) (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

Læs mere