Fig. 1. Ydre set fra sydøst. Foto Anders C. Christensen Äußeres aus Südosten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fig. 1. Ydre set fra sydøst. Foto Anders C. Christensen 2012. Äußeres aus Südosten."

Transkript

1 1923 Fig. 1. Ydre set fra sydøst. Foto Anders C. Christensen Äußeres aus Südosten. Hogager Kirke Hjerm herred Lokaliteten Hogager (»Hoghagher«), der omtales første gang 1496, 1 var indtil sidste halvdel af 1800-tallet en beskeden bebyggelse i Borbjerg Sogn på grænsen mellem mose og hedelandskab. Med opdyrkningen af heden voksede indbyggertallet imidlertid, og ideen om egen kirke i den sydøstlige del af det store sogn fik næring. 2 Initiativtageren til byggeriet var Karl Hansen (jf. lysekroner og mindekrans), siden 1892 lærer ved Hogager Skole nedsattes et kirkeudvalg, omfattende foruden Karl Hansen en række lokale gårdmænd. De oprindelige byggeplaner vedrørte et beskedent kapel til en byggesum på højst 4000 kr., men efter rådføring med Andreas Bentsen, Vallekilde, valgte man en af ham forelagt tegning til et kapel af den dobbelte pris 8500 kr. Byggegrunden blev skænket af gårdejer Kri- sten Vestergård sammen med et areal til kirkegård og en holdeplads. 3 Midlerne til byggeriet blev tilvejebragt dels fra Kultusministeriet, dels via en lokal indsamling. Hertil føjedes en større arv fra en ugift, sjællandsk gårdejer, formidlet gennem lederen af Indre Mission, Vilhelm Beck. Opførelsen af kapellet, herunder de største inventarstykker, blev efter licitation overdraget tømrer Martinus Jensen, Mejrup, i februar Grundstenen blev lagt 26. april 1899, og kapellet blev indviet 15. okt af biskop Carl Viggo Gøtzsche, Ribe fik kapellet tilføjet et kor i øst og genindviedes samme år, nu med status af kirke. 4 Kirken har altid haft selveje. Et anneksforhold til Borbjerg Kirke (s. 1840) bestod frem til Dog har sognet haft selvstændigt menighedsråd siden

2 1924 hjerm herred Fig. 2a. Plan og og facader. 1:300. Målt og tegnet af Andreas Bentsen Holstebro Lokalhistoriske Arkiv. Grundriss und Fassaden. Kirken ligger omtrent midt i den langstrakte landsby og er mod syd, vest og nord omgivet af bebyggelsen, der 1899 blot omfattede nogle få gårde og en mindre skole. 6 Øst for kirken er frit udsyn over Storåens opdyrkede hedeslette, der omkring Hogager afvandes af Skave Bæk og Savstrup Å. Kirkegården har mod nord, syd og vest bevaret grænserne fra 1899, men er 1968 udvidet mod øst, hvor der i hjørnet mod syd er etableret materialplads. Den oprindelige del er hegnet af røde teglmure med falsgesims, som er dækket af vingetegl med ensidigt fald; murene hviler på en cementsokkel og brydes af fremspringende, sadeltagsafdækkede piller med dobbeltgesims. Den nordre og formentlig tillige den vestre mur er opført 1972, mens muren mod syd er fra 1996 som afløsning for en syrenhæk. Mod øst hegnes den udvidede del af en spiræahæk. Adgangen til kirkegården sker gennem køreporten i vest bestående af piller svarende til murens, dog højere og forsynet med pudsede kors på ydersiden; indgangen er fornyet Yderligere to indgange i sydmuren (en gangport i vest og en kørelåge mod øst) er flankeret af piller svarende Fig. 3. Plan 1:300. Målt af H. Møller Nielsen 1976, tegnet af Merete Rude Grundriss.

3 Hogager kirke 1925 Fig. 2b. Snit. 1:300. Målt og tegnet af Andreas Bentsen Holstebro Lokalhistoriske Arkiv. Schnitt. til murenes, og alle åbninger lukkes af galvaniserede jernlåger. Hovedporten lukkedes tidligere af en dobbelt tremmefløj opførtes i kirkegårdens nordvesthjørne et ligkapel i røde tegl med skifertag, der tillige rummer toiletfaciliteter. Bygningen afløste en hestestald, hvori bl.a. opbevaredes brændsel til kirkens opvarmning. Mangel på graverfaciliteter førte i 1985 til køb af naboejendommen syd for kirken, hvor endvidere supplerende parkeringspladser anlagdes. Det bræddeklædte og tagpapafdækkede redskabshus i kirkegårdens sydøstre hjørne er opført 2002 (Søren Andersen Arkitekter, Holstebro). Kirkegårdens beplantning bestod fra starten og langt op i det følgende århundrede bl.a. af lyng og senere graner (jf. fig. 4), der 1920 udskiftedes med rønnetræer. Herefter plantedes især tuja, og i de senere år er bevoksningen suppleret med enkelte eksotiske vækster, eksempelvis figentræ. Bygning Kirken opførtes 1899 efter tegning (fig. 2a-b) af arkitekt Andreas Bentsen, Vallekilde, der 1883 også var ophavsmand til Valgmenighedskirken i Lemvig (s. 417). 8 Den oprindelige, rektangulære bygning, der svarer til det nuværende skib, blev bygget under ledelse af tømrer Martinus Jensen, Barslund i Mejrup og er disponeret med alteret i øst. Den nyromanske bygning hviler på et fundament og en sokkel af støbt beton og er opført af røde teglsten i normalformat købt i Staulund, øst for Nedre Feldborg. 9 Murenes ydre skal er sat af håndstrøgne sten i rene løberskifter, fugerne i en mørtel af lige dele kalk og cement. Over soklen er de blanke facader delt af lisener, der foroven er forbundet af rundbuefriser. Herover en dobbelt gesims bestående af savsnitsfrise over Danmarks Kirker, Ringkøbing 123

4 1926 hjerm herred Fig. 4. Kirken set fra sydvest, o Foto i kirken. Die Kirche aus Südwesten, um falsgesims. Gavlene inddeltes på samme vis, blot uden gesims og med stigende rundbuefriser langs gavltrekanterne. I begge langmure er tre rundbuede vinduer med indre smig og fals i det ydre, hvor der er sålbænke af skifer. Det vestligste fag er dekoreret på begge sider af en cirkelblænding. Centreret i vestgavlen var over den rundbuede og falsede indgangsdør et dobbeltvindue, mens de flankerende fag brydes af et rundbuet vindue forneden og et nu forsvundet, kløverbladsformet vindue i et rundt spejl foroven. Over sadeltagets skiferbelægning havde den i vestenden et firsidet klokkespir med trekantgavle mod alle verdenshjørner, hvorover et pyramidetag kronet af et kors. Spiret blev nedtaget 1924 (jf. ndf.). I kirkens fladloftede indre blev overgangen til koret markeret med et trin, mens blændingen Fig. 5. Kirkens ( )spir fra 1924 opstillet på kirkegården (s. 1927). Foto Anders C. Christensen Die ( )Kirchenspitze von 1924.

5 Hogager kirke 1927 Fig. 6. Indre set mod øst, o Foto i kirken. Inneres gegen Osten, um i østmuren blev opmuret med selvstændig bue. Det vestlige fag udgjordes af et indgangsparti flankeret af to siderum, hvorover et pulpitur, der nås via en vinkeltrappe i sydvesthjørnet. Ombygninger blev koret tilbygget, udført på samme måde som skibet, dog kun med hjørnelisener og med glat østgavl under den stigende rundbuefrise (arkitekt Kristian Jensen, Holstebro). I det indre blev forbindelsen til koret etableret gennem en rundbuet åbning i østgavlen, hvis vanger fik todelte kragbånd. En fyrkælder blev anlagt under koret med nedgang ved nordsiden. Ved samme lejlighed blev spiret udskiftet med et ottekantet ditto, hvis zinkbelægning dog måtte erstattes af bly allerede to år senere blev kirken udvidet med et kvadratisk tårn ud for indgangen i vest (jf. fig. 1, arkitekt H. Møller Nielsen, Struer). Som kirkens øvrige dele er dette opført af røde tegl i normalformat med hjørnelisener, der foroven er forbundet af rundbuestik, der løber om glamhullerne. Pyramidetaget er belagt med skifer og krones af et kors. Det nedtagne ( )spir er nu opstillet på kirkegårdens østre del (fig. 5). Skibets skifertag blev fornyet på sydsiden Kirkens bræddegulv blev udskiftet Ved 100-års jubilæet 1999 foretoges en restaurering af bygningens indre (Kristian Kristiansen, Arkitektfirmaet DOMO, Brande), hvorved en vinduesmosaik indsattes i østgavlen. Vinduerne har hvidmalede støbejernsrammer med rudestillede sprosser, mens tårnets glamhuller dækkes af jalousier. Opvarmning fik kirken indlagt fjernvarme. Dens oprindelige varmekilde var en kakkelovn, 7 der 1924 erstattedes af et luftvarmeanlæg. Dette fornyedes 1940, men afløstes 1965 af et oliefyr installeredes et elvarmeanlæg. En skorsten over skibet nedtoges for få år siden. Farveholdning. Kirkens indre er siden opførelsen hvidkalket, men blev ved istandsættelsen 1999 fornyet i lyse farver, herunder loftet i gult (bjælker) og blåt (brædder) (jf.ndf). Et halvcirkulært glasmaleri over indgangsdøren, i blå, grønne, gule og orange farver, er udført 1999 af Helle Scharling, Californien (jf. alterprydelse). 123*

6 1928 hjerm herred Fig. 7. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen Inneres gegen Osten. inventar Oversigt. Den nuværende indretning er stærkt præget af den gennemgribende istandsættelse 1999, da hele alterpartiet fornyedes. 10 Dog er endnu bevaret en række af de oprindelige inventarstykker fra 1899, deriblandt kalk, disk, alterstager, døbefont, dåbskande, prædikestol og pulpitur. Flere genstande er i øvrigt skænket som gaver i forbindelse med kirkens jubilæer, hhv. 1949, 1975 og Farvesætning og istandsættelser. Kirkerummets farver blev radikalt fornyet ved istandsættelsen 1999 og domineres af stærke nuancer af gult, orange, turkis og blåt (jf. fig. 7). Den oprindelige egetræsfarve (jf. fig. 6) blev ved en restaurering 1949 dækket af lyse farver, 11 der atter 1980 opmaledes i perlegråt og blåt med forgyldte detaljer (jf. fig. 9). 12 Alterbordet (jf. fig. 8) fra 1999, cm, 100 cm højt, udgøres af et lysegrønt jernstativ med bordplade af glas. Det tidligere alterbord (jf. fig. 6) fra 1899 var et panelværk af fyrretræ med to højrektangulære fyldinger på forsiden, flankeret af søjler af eg. 13 Alterudsmykningen (jf. fig. 8) fra 1999 udgøres af en glasmosaik, ca cm, indsat i det rundbuede østvindue og udført samt signeret af Helle Scharling, Californien. Den stærkt stiliserede fremstilling viser i midten, i grønne, gule og orange farver, den Korsfæstede Frelser, indrammet af et cirkelslag og omgivet af plantevækst. Tv. herfor ses (fra oven) Jesu Dåb, Den Barmhjertige Samaritaner og Nadveren. Th. ses (fra oven) Jairus med sin døde datter og Peters Fiskedræt; i blå nuancer. Den oprindelige alterprydelse (fig. 6, 9), 1899(?), omfattede et rundbuet maleri indsat i en arkitektonisk ramme. Maleriet, olie på lærred, cm, viser en kopi efter Carl Blochs altertavle»kristi Opstandelse«i Skt. Jakobs Kirke i København med udgangspunkt i kunstnerens lidt ældre (1873) fremstilling af motivet i Frederiksborg Slotskirke (DK Frborg 1885 ff.). 14 Rammen har halvsøjler med terningkapitæl og kubisk base, hvilende på lavt postament, flankeret af

7 Hogager kirke 1929 Fig. 8. Korets indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen Das Innere des Chores gegen Osten. diamantbosser. Herimellem fordybet antikvaindskrift:»jeg er Opstandelsen og Livet«(Joh. 11,25). Rammen er stafferet i gråt og mørkeblåt med forgyldning af indskrift og detaljer. Siden 1999 opstillet i ligkapellet. Altersølvet (fig. 10) omfatter kalk og disk, begge fra Kalken, 20 cm høj, har cirkulær fod og på knoppen fire rudebosser med Jesumonogram i fordybet fraktur og korsblomst. Under bunden er mestermærke for I. Holm, København, Københavnsstempel 1899 og guardejnmærke for Simon Groth. Disken, tværmål 13,5 cm, har cirkelkors på fanen og stempler svarende til kalkens. Oblatæske (jf. fig. 10), 1970, af sølv; tværmål 11,8 cm, højde 5 cm. Låget har reliefkors; under bunden er giverindskrift graveret i kursiv:»skænket af Kathrine Hornstrup 1970«foruden stempel for Cohr, Fredericia. En oblatæske nævnt i begyndelsen af 1900-tallet var vel, ligesom en alterkande, af porcelæn. 15 Kirken deler sygesæt med Borbjerg (s. 1889). Alterkanden (jf. fig. 10), 1970, skænket af Kathrine Hornstrup, af sølv; 25 cm høj. En bægerformet overdel afslutter det koniske korpus. Under bunden ses stempler og indskrift, svarende til oblatæskens. En alterkande (jf. fig. 6) fra 1899 var af sort porcelæn, med guldkors. 13 Vinskummeske fra Messehagler. 1) O. 1900, af rødt fløjl, skjoldformet, med guldgaloner. 2) 1980, af rødt lærred, med guldbesætning og -broderi, med cirkelkors, flankeret af evangelistsymboler på ryggen; på forsiden en enkel guldlidse; fra Dansk Paramenthandel. 16 3) 2000, af hvidt lærred, med farverige applikationer og bemaling i en lodret bane afstemt med alterprydelsen; udført af Marianne Pilgaard Rasmussen efter tegning af Helle Scharling. Alterstager. 1) (Fig. 11), 1899, af messing, 57 cm høje, med snoet skaft. 13 2) (Jf. fig. 7), af tin, skænket 1974 af Andrea og Anton Pedersen, bærer fordybet versalindskrift på foden:»hogager kirke «. En syvstage af messing, 38,5

8 1930 hjerm herred Fig. 9. Altertavle, 1899 (s. 1928). Foto Arnold Mikkelsen Altar, Dåbsfad (jf. fig. 8), 1974, af messing, tværmål 49 cm. På fanen læses indskrifterne:»hogager kirke 1974«(skriveskrift) og»skænket af Borbjerg Menighed«(versaler). Et *dåbsfad, 1924(?), 17 af blik, tværmål 49 cm, med skriftstedet Luk. 18,16 i sortmalet fraktur på fanen, opbevares på loftet. Dåbskanden (jf. fig. 8) fra 1969, af messing, højde 32 cm, har under bunden mærke for Hofstätter, Aalborg. En ældre *dåbskande, 1899, af sortmalet zink med forgyldt kors opbevares på kirkeloftet. 7 Prædikestolen (jf. fig. 7) fra 1899 er af fyrretræ og har firesidet kurv. I de fire rundbuede storcm høj, er givet 1935 af beboerne i anledning af kronprins Frederiks (IX) bryllup. Et alterkrucifiks, 1899, af eg, 91 cm højt, med trekløverender og malet (forgyldt) solgissel står i sakristiet. 13 Alterskranke (jf. fig. 8), 1999, halvcirkulær, af metal. Fra en ældre ( )alterskranke med drejede balustre er to fag bevaret i kirkegårdskapellet. Den første alterskranke (jf. fig. 6) fra 1899, af fyrretræ, var femsidet og havde slanke balustre med terningkapitæl. Døbefont (jf. fig. 8), 1899, af finkornet grå granit, højde 80 cm, med rundbuefrise ved mundingsranden. Foden er firsidet. I korets nordre side.

9 Hogager kirke 1931 Fig. 10. Kalk, 1899, oblatæske, 1970, disk, 1899, og alterkande, 1970 (s. 1929). Foto Arnold Mikkelsen Kelch, 1899, Oblatendose, 1970, Patene, 1899, und Altarkanne, felter, adskilt af halvsøjler med terningkapitæl, er 1999 malet: 1) Alfa og omega, 2) Jesumonogram, 3) Chi og rho og 4) to korslagte nøgler. Stafferet i turkis, orange og blåt med forgyldte profiler. Oprindelig med egetræsfarve, senere bemalet med perlegråt. Stolestaderne (jf. fig. 7) af fyrretræ, er fra 1949 og består af ni stader i to rækker. 18 De rektangulære gavle har korsprydet trekantafslutning; med turkis, orange, blå og gul bemaling fra Stoleværket fra 1899 bestod af 15 bænke (jf. fig. 6). En præstestol (jf. fig. 6), o. 1900, i nyrenæssancestil, står i koret. Degnestol, o Foruden en nyere pengebøsse af træ, 25 cm høj, med reliefkors og turkis bemaling, findes to *pengebøsser, o. 1900, af sortmalet blik, cm, med malede, hvide kursivindskrifter, hhv.»til Kirken«og»Til Fattige«. De to sidstnævnte opbevares på kirkeloftet. Orgel, 1986, med syv stemmer, ét manual og pedal, bygget af P. Bruhn & Søn, Årslev. Disposition: Manual: Rørfløjte 8', Principal 4', Kobbelfløjte 4', Nasat 2 2 / 3 ' (bas/diskant), Oktav 2' (bas/ diskant), Mixtur II. Pedal: Subbas 16'. Koppel M-P. Orgelhuset, i mahogni, fremstår med turkis og orange bemaling med forgyldte detaljer. På vestpulpituret, med spillebord i orgelhusets bagvæg. Fig. 11. Alterstager nr. 1, 1899 (s. 1929). Foto Arnold Mikkelsen Altarleuchter Nr. 1, 1899.

10 1932 hjerm herred Fig. 12. Klokke nr. 2, 1978 (s. 1932). Foto Arnold Mikkelsen Glocke Nr. 2, *Orgel, 1970, med fire stemmer, bygget af I. Starup & Søn, København. Siden 1986 i Struer Kirke, hvor det anvendes som kororgel (se s. 527). Orglet flyttedes 1977 til vestpulpituret fra en forhøjning i skibets nordvestre hjørne. Harmonier. 1) Skænket 1920 af sognets beboere. 19 På vestpulpituret. 2) I en kortere periode tidligt i 1980 erne, hvor organiststillingen var vakant, ledsagede sognepræsten salmesangen på et til formålet anskaffet harmonium. 16 Dørfløje. På ydersiden er en dobbeltfløjet fyldings dør, udvendigt stafferet i turkis og grønt, indvendigt i turkis samt orange nuancer. I tårnets vestside. Indvendigt er følgende: 1) Dobbeltfløjet fyldingsdør, stafferet i turkis, lyseblåt og orange; mellem forhal og kirkerum. 2-3) To dørfløje med rundbuede fyldinger, bemaling som nr. 1; mellem forhallen og de to siderum. Pulpituret fra 1899 har brystværn med drejede balustersøjler; oprindelig opført til siddepladser for menigheden, nu anvendt som orgelpulpitur. I vestenden. Fire salmenummertavler, hhv. 1899(?) og 1925, cm, med trekantet overligger, turkis, orange, blå og gul bemaling fra 1999; tilhørende hængetal af messing. En præsterækketavle, 1999, af glas, cm med indskrift i sort antikva er ophængt i våbenhuset. Et krucifiks, af gips, 65 cm højt, med brun bemaling, hænger bag prædikestolen. Belysningen udgøres siden 1999 af to store hjulkroner med halogenlamper samt af væglampetter med tilsvarende belysning. To lysekroner med syv S-svungne arme i én krans er givet af Frede Hansen, Tønder. 1) 1963, med graveret versalindskrift på hængekuglen til minde om Frede Hansens forældre: 21»Bodil og Karl Hansen til Minde«; ophængt i præsteværelset. 2) 1975, med graveret versalindskrift på hængekuglen:»fra J. D. og F. H. Hogager kirke 1975«; ophængt i kirkegårdskapellet. En lysekrone var skænket 1908 af P. Holst. 15 To trearmede lampetter er opsat i kirkegårdskapellet. To nyere lampetter på orgelpulpituret er skænket af Krestine Nielsen En lyssøjle (jf. fig. 8), 114 cm høj, af moseeg, bronze og sand, er udført 2009 af Poul Ebbe Nielsen og er ifølge en plakette skænket af Hans Jørgen Fleng. Et stiliseret bronzerelief på den ene af de fire plankeklædte sider viser den velsignende Kristus. Foroven en bakke af bronze med flamme og reliefindskrifter på kanterne:»ihs«,»ihc«, alfa og omega samt chi og rho. I koret. Tårnuret fra 1990 er computerstyret, med tilhørende urskive på tårnets vestside, tegnet af arkitekt Knud Fuusgård, Ringkøbing. 16 Kirken har to klokker. 1) 1949, tværmål 67,7 cm, indskrift med reliefversaler på halsen:»de Smithske Støberier i Aalborg gjorde mig i aaret 1949«; på legemet:»menigheden i Hogager gav mig «og et vers:»kald da paa gammel og paa ung/ mest dog paa sjælen træt og tung/ syg for den evige hvile«(dds nr. 323). Ophængt i vuggebom i det gamle ( )klokkespir på kirkegården. 22 2) (Fig. 12), 1978, tværmål 87,3

11 Hogager kirke 1933 din Haand./ Lys i mig med Daabens Ord,/ styrk mig ved dit Alterbord;/ lad mig frem ad Vejen vinde,/ hjem til Faders Gaard at finde«. Herunder initialerne»c.h.«, rimeligvis for Karl Peder Hansen. Ophængt i våbenhuset. Kilder og henvisninger Arkivalier. Kirkens arkiv: Synsprotokol 1899 ff. (Synsprot.); Inventarliste 2006; Diverse dokumenter. Holstebro Lokalhistoriske Arkiv. Hogager Menighedsråd. Forskellige dokumenter 1924 og 1949 (J ); Noter vedr. Hogager Kirkes forhistorie (J ); Beskrivelser, betingelser og vilkår for udbydelsen og opførelsen af Hogager Kapel (J ). Tegninger. Kirkens arkiv: H. Møller Nielsen 1976, plan, snit, facade samt detaljer. Holstebro Lokalhistoriske Arkiv: Andreas Bentsen 1899, plan, snit og facade. Litteratur. Asger Petersen, Hogager Kirke , Borbjerg-Hogager Menighedsråd (udg.), Hogager 2009 (Hogager Kirke ). Inge Klausen m.fl. (red.), Hogagerbogen et stykke lokalhistorie fortalt af lokale beboere, Hogager 2010 (Hogagerbogen). Fig. 13. Mindekrans, 1934, over Karl Peder Hansen ( ) (s. 1933). Foto Arnold Mikkelsen Gedenkkranz, 1934, für Karl Peder Hansen ( ). cm, støbt hos N. V. Eijsbouts, Holland. På legemet læses med reliefversaler:»de Smithske Støberier i Aalborg gjorde mig i aaret 1949/ Menigheden i Hogager gav mig / Eiisbouts i Asten omstøbte mig år 1978«. 23 På legemet læses samme vers som på nr. 1. Ophængt i slyngebom i klokketårnet. Automatisk ringning installeret for få år siden. Den første *klokke, 1899, af stål, var ophængt i tagrytteren. Skænket til en kirke i Gongola, Nigeria. 24 Gravminde (fig. 13), 1934, en mindekrans af sølv, over Carl Peter (Karl Peder) Hansen, *29. aug i Errindlev, 20. aug i Holstebro, givet af elever og venner i Hogager Sogn (jf. s. 1923). Egeløvskrans og højoval plakette med graveret skriveskrift, herunder et vers:»stærke Jesus giv mig Kræfter,/ gennem din den gode Aand,/ at jeg saa min Gang herefter/ føre kan som ved Historisk indledning ved Lasse J. Bendtsen, bygningsbeskrivelse ved Anders C. Christensen, inventar og gravminder ved Lasse J. Bendtsen under medvirken af Birgitte Bøggild Johannsen, orgel ved Ole Beuchert Olesen. Tysk oversættelse ved Mirjam Gebauer. Korrektur ved Jørgen Lethan. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet Noter 1 Repert II, nr Afsnittet er baseret på Hogagerbogen; Hogager Kirke ; Holstebro Lokalhistoriske Arkiv. Hogager Menighedsråd. Noter vedr. Hogager Kirkes forhistorie (J ); Th. Laursen,»Lærer Karl Hansen og Hogager Kirke«, Holstebro Dagblad 14. okt Hogager By matr.nr. 16, jf. Holstebro Lokalhistoriske Arkiv: Hogager Menighedsråd. Noter vedr. Hogager Kirkes forhistorie (J ). 4 Holstebro Lokalhistoriske Arkiv. Hogager Menighedsråd. Brev fra Kirkeministeriet 17. dec (J ). 5 Hogagerbogen Oplysning på: 7 Hogagerbogen Bentsen opførte endvidere en replik af Hogager i Stenderup, Føvling Sogn (DK Ribe 2800) og var tillige ophavsmand til Valgmenighedskirken i sin hjemby, Vallekilde (DK Holbæk ).

12 1934 hjerm herred 9 Hogagerbogen For istandsættelsen stod Kristian Kristiansen, Brande, hvis indvendige istandsættelse af Uhre Kirke (Vejle Amt) var inspiration for menighedsrådet. Hogagerbogen Holstebro Lokalhistoriske Arkiv. Hogager Menighedsråd. Noter vedr. Hogager Kirkes forhistorie (J ); Beskrivelser, betingelser og vilkår for udbydelsen og opførelsen af Hogager Kapel (J ). 12 For farvesætningen stod indretningsarkitekt E. Hylding, Vejen, jf. Hogagerbogen Holstebro Lokalhistoriske Arkiv. Hogager Menighedsråd. Beskrivelser, betingelser og vilkår for udbydelsen og opførelsen af Hogager Kapel (J ). 14 Der ses rester af en signatur»a «, muligvis for A. Chr. Andersen, Thisted (sml. Hjerm Østre Kirke, Hjerm Hrd.). Se endvidere Rikard Magnussen, Carl Bloch, , Kbh. 1931, kat.nr. 217, og Gerd Rathje,»Kristus, kitsch og autenticitet Carl Blochs altertavler og blikket«, Carl Bloch , Sidsel Maria Søndergaard, Gerd Rathje og Jens Toft (red.), Lemvig 2012, Jf. det første inventarium. Synsprot. 16 Hogagerbogen Der var oprindelig ikke anskaffet et dåbsfad til døbefonten, jf. Holstebro Lokalhistoriske Arkiv. Hogager Menighedsråd. Beskrivelser, betingelser og vilkår for udbydelsen og opførelsen af Hogager Kapel (J ). 18 Holstebro Lokalhistoriske Arkiv. Hogager Menighedsråd. Noter vedr. Hogager Kirkes forhistorie (J ). Stoleværket er lavet af tømrer J. Klagberg Jensen, Hogager, jf. hans tilbud til menighedsrådet, Holstebro Lokalhistoriske Arkiv. Hogager Menighedsråd. J Synsprot. (Harmoniet omtales her som et orgel ). Hogagerbogen Det første inventarium nævner to nummertavler, suppleret med to nye Synsprot. 21 Hogagerbogen 41; Laursen 1949 (note 2). 22 Hans Nyholm, Kirkeklokker i Danmark, Odder 1996, Den ældre klokke fra 1949 er bevaret (jf. nr. 1). 24 Hogagerbogen 40. die kirche von Hogager Am 26. April 1899 wurde der Grundstein für die Kapelle von Hogager gelegt, die in ihrer ursprünglichen Form nur das jetzige Schiff umfasste. Das neuromanische Gebäude in rotem Ziegel (vgl. Abb. 1), welches am 15. Oktober des gleichen Jahres eingeweiht wurde, wurde nach Zeichnungen des Architekten Andreas Bentsen aus Vallekilde erbaut, der 1883 zudem auch Architekt der Valgmenighedskirken in Lemvig war (S. 417). Das rechteckige Gebäude hat einen Altar nach Osten. Sein Äußeres ist mit Lisenen verziert, die oben von Rundbodenfriesen verbunden sind. Darüber findet sich ein doppeltes Gesims mit Zahnfries über geraden Kanten. In beide Langmauern wurden rundbogige Fenster mit Falz nach außen eingesetzt, und über dem Westende wurde eine vierseitige Glockenspitze eingesetzt wurde ein Chor in Ost angebaut, der im selben Stil errichtet wurde und unter dem ein Heizkeller angebracht wurde. Die Spitze wurde mit einer achteckigen Spitze ausgewechselt. Der Kirchenturm wurde angefertigt. Die Ecklisenen sind oben mit rundbogigen Stichen versehen, die um die Schalllöcher verlaufen. Ebenfalls um wurde die Spitze abgenommen und in den östlichen Teil des Friedhofes versetzt (vgl. Abb. 5). Zum 100-jährigen Jubiläum 1999 wurde die Kirche restauriert, wobei die Farbgebung geändert wurde und ein Glasgemälde in den Ostgiebel eingesetzt wurde. Die Kirche ist mit Schiefer gedeckt. Inventar. Die gegenwärtige Einrichtung ist stark durch die durchgreifende Restaurierung 1999 geprägt, die auch eine Farbgebung in starken Nuancen von gelb, orange, türkis und blau umfasste (vgl. Abb. 7). Von 1999 stammt auch das Glasgemälde von Helle Scharling, welches die Altarverzierung ist. Aus dem gleichen Jahr stammen ebenfalls Altarschranke und Beleuchtung. Von den ursprünglichen Inventargegenständen von 1899 sind noch der Kelch, die Patene, die Altarleuchter, Taufbecken, Taufkanne, Kanzel und Empore bewahrt, ebenso die Altarverzierung sowie Altartisch, Altarschranke und -beleuchtung. Einige kleine Gegenstände wurden außerdem im Zuge der Jubiläen der Kirche von 1949, 1975 und 1999 gestiftet oder angeschafft.

Fig. 1. Ydre set fra nordøst. Foto Anders C. Christensen 2012. Äußeres aus Nordosten.

Fig. 1. Ydre set fra nordøst. Foto Anders C. Christensen 2012. Äußeres aus Nordosten. 1935 Fig. 1. Ydre set fra nordøst. Foto Anders C. Christensen 2012. Äußeres aus Nordosten. ellebæk kirke hjerm herred Ved Holstebros udbygning i nordvestlig retning o. 1970 anmodede Måbjerg Sogn Holstebro

Læs mere

Fig. 1. Kirken i landskabet set fra sydøst. Foto Anders C. Christensen 2014. Die Kirche in der Landschaft aus Südosten.

Fig. 1. Kirken i landskabet set fra sydøst. Foto Anders C. Christensen 2014. Die Kirche in der Landschaft aus Südosten. Hjerm Østre kirke 2105 Fig. 1. Kirken i landskabet set fra sydøst. Foto Anders C. Christensen 2014. Die Kirche in der Landschaft aus Südosten. Hjerm østre kirke hjerm herred Indbyggerne i den nordøstlige

Læs mere

GREDSTEDBRO KIRKE JERNVED SOGN

GREDSTEDBRO KIRKE JERNVED SOGN Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1984. Südostansicht der Kirche. GREDSTEDBRO KIRKE JERNVED SOGN Filialkirken i Gredstedbro er opført 1924-25 under ledelse af arkitekt Axel Hansen 1 nær den nordøstlige

Læs mere

BAUNEKIRKEN TJØRRING SOGN

BAUNEKIRKEN TJØRRING SOGN Fig. 1. Kirken set fra sydvest. HW fot. 1998. - Südwestansicht der Kirche. BAUNEKIRKEN TJØRRING SOGN Kirken, der er bygget som aflastning for den middelalderlige sognekirke, er indviet 1. søndag i advent

Læs mere

ASKOV KIRKE MALT HERRED

ASKOV KIRKE MALT HERRED Fig, 1. Kirken set fra sydvest. NE fot. 1993. Südwestansicht der Kirche. ASKOV KIRKE MALT HERRED Kirken er opført som valgmenighedskirke 1899-1900 (indviet 28.januar 1900). Efter valgmenighedens nedlæggelse

Læs mere

Verninge kirke. Fig. 18. Kirken set fra sydøst. Foto M. Mackeprang 1918. I NM. The church seen from the south east.

Verninge kirke. Fig. 18. Kirken set fra sydøst. Foto M. Mackeprang 1918. I NM. The church seen from the south east. 3221 Fig. 18. Kirken set fra sydøst. Foto M. Mackeprang 1918. I NM. The church seen from the south east. mod gavlen. Den fornødne reparation var, sammen med en række andre, så bekostelig, at kirken fik

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm Indvendig istandsættelse Kalkede vægge Redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN November 2015 Orientering Skt. Peders kirkes indre - våbenhus, skib, kor, apsis og tårnrum

Læs mere

Solrød landsbykirke af Bent Hartvig Petersen

Solrød landsbykirke af Bent Hartvig Petersen Solrød landsbykirke af Bent Hartvig Petersen SOLRØD SOGN Solrød sogn har i århundreder kun bestået af Solrød landsby med omliggende marker og landsbykirken påbegyndt omkring år 1200 er sognets ældste hus.

Læs mere

RUTS KIRKE. Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING. Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014

RUTS KIRKE. Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING. Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 RUTS KIRKE Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 1 Indledning Ruts Kirke står overfor en indvendig vedligeholdelse i de kommende år. Menighedsrådet har

Læs mere

Ans Kirke. Grønbæk Sogn,Viborg Stift

Ans Kirke. Grønbæk Sogn,Viborg Stift Ans Kirke Grønbæk Sogn,Viborg Stift ANS KIRKE Ans kirke bærer præg af at være en nyere kirke. Godt nok er den øst/vest vendt som de gamle landsbykirker. Men med kor og apsis mod vest, våbenhus mod øst

Læs mere

Fig. 2. Kirken set fra sydvest med fritstående klokketårn tv. HW fot. 1997. - Südwestansicht der Kirche mit freistehendem Glockenturm.

Fig. 2. Kirken set fra sydvest med fritstående klokketårn tv. HW fot. 1997. - Südwestansicht der Kirche mit freistehendem Glockenturm. NØRRELANDSKIRKEN Kirken er indviet og taget i brug 21. september 1969, efter at Nørreland sogn to år forinden var udskilt som selvstændigt. Allerede 1958 var nedsat en kirkekomité, hvis opgave det var

Læs mere

til cirkelblændingerne øst herfor.

til cirkelblændingerne øst herfor. kirkerne i Nyborg statsfængsel kirke 1 og 2 ( )kirke 3 1251 1252 Nyborg Fig. 16. ( )Kirke 3 set fra sydøst. Foto formentlig kort efter 1923. I Nyborg Statsfængsel. ( )Church 3 seen from the south east,

Læs mere

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne Alléen 14 - Lindely Beskrivelse Alléen 14, 1841 ff. Alléhuset Generel: Grundmuret, gulmalet længehus i 1½ etage over høj kælder. Profileret og hvidmalet hovedgesims. Sokkel af tilhugne granitsten. I gadefacaden

Læs mere

Våbenhuset. www.fuglsboellekirke.dk

Våbenhuset. www.fuglsboellekirke.dk Fuglsbølle kirke er bygget i middelalderen og har et romansk skib samt et sengotisk langhuskor. Våbenhus i syd samt sakristi i nord. Kirken har ikke tårn, men over kirkens vestgavl en tagrytter med spåndækket

Læs mere

Lokalplanen i populærudgaven

Lokalplanen i populærudgaven Lokalplanen i populærudgaven Bestyrelsen har udarbejdet denne populærudgave af lokalplanen. Populærudgaven indeholder de væsentligste juridisk bindende bestemmelser fra lokalplanen, og kan bruges til at

Læs mere

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Henrik Vinther Krogh 2011. Südostansicht der Kirche.

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Henrik Vinther Krogh 2011. Südostansicht der Kirche. 1313 Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Henrik Vinther Krogh 2011. Südostansicht der Kirche. THYBORØN kirke vandfuld herred Den første kirke opførtes 1908 (indvielse 8. nov.) af arkitekt Hother A. Paludan

Læs mere

Sønderborg Provsti PU godkendte anlægsønsker budget 2015

Sønderborg Provsti PU godkendte anlægsønsker budget 2015 Sønderborg Provsti e anlægsønsker budget 2015 Sogne/ønsker Asserballe Sogn 405.000 Omsætning af stendige 275.000 e kirke indvendig og sakristi 70.000 70.000 e kirke udvendig 60.000 60.000 Augustenborg

Læs mere

LANGELUND KIRKE NØRVANG HERRED

LANGELUND KIRKE NØRVANG HERRED 2411 Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. The church seen from the south east. LANGELUND KIRKE NØRVANG HERRED Kirken, der er tegnet af arkitekt Andreas Thomsen Hagerup, Kolding, er

Læs mere

www.longelsekirke.dk Mindeplade for de ukendte druknede 46. Opsat i 2012.

www.longelsekirke.dk Mindeplade for de ukendte druknede 46. Opsat i 2012. Longelse kirke Kirken, som er højt placeret med udsigt til Langelandsbæltet og Lolland, er en middelalderkirke, med romansk skib og sengotisk lanhuskor. Våbenhus i syd, sakristi i nord og tårn i vest.

Læs mere

Fig. 1. Slagelse. Hospitalskirken for Ombygningen. Akvarel af Nay. SLAGELSE HOSPITAL SKIRKE OG RESTERNE AF DET GAMLE HELLIGAANDSHUS

Fig. 1. Slagelse. Hospitalskirken for Ombygningen. Akvarel af Nay. SLAGELSE HOSPITAL SKIRKE OG RESTERNE AF DET GAMLE HELLIGAANDSHUS Fig. 1. Slagelse. Hospitalskirken for Ombygningen. Akvarel af Nay. SLAGELSE HOSPITAL SKIRKE OG RESTERNE AF DET GAMLE HELLIGAANDSHUS Helligaandshuset i Slagelse forekommer første Gang 1372 og samtidig nævnes

Læs mere

Historisk indledning. Ønsket om egen kirke i den sydlige del af det udstrakte Rårup Sogn modnedes i løbet af 1890 erne, og 1893 nedsattes en

Historisk indledning. Ønsket om egen kirke i den sydlige del af det udstrakte Rårup Sogn modnedes i løbet af 1890 erne, og 1893 nedsattes en 1453 Fig. 1. Klejs Kirke set fra syd. Foto AM 2011. The church seen from the south. Klejs Kirke bjerre herred Oversigt. Den lille kirke, der er indviet 31. januar 1909 som filialkirke, er opført efter

Læs mere

URUP KIRKE GRINDSTED SOGN

URUP KIRKE GRINDSTED SOGN 2266 SLAVS HERRED Fig. 1. Grundplan, snit og opstalter 1:300, tegnet af N. Christof. Hansen, januar 1918. Tegningerne opbevares ved embedet. Grundriss, Schnitt und Aufrisse, 1918. Die Zeichnungen werden

Læs mere

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner 35 Morsø Kommune - Feggesundvej 53, Skarregaard, Sejerslev - Gl. Færgevej 32, Gammelgård, Sillerslev - Kirkesvinget

Læs mere

6332 KIRKERNE I SILKEBORG

6332 KIRKERNE I SILKEBORG Fig. 1. Parti af Østre Kirkegård med begravelse for skolestifteren Theodora Lang ( 1935) og hendes familie. Foto EN 2006. Part of Østre Kirkegård with tombs of the school founder Theodora Lang and her

Læs mere

Guldbjerg kirke. Skovby herred, 5400 Bogense

Guldbjerg kirke. Skovby herred, 5400 Bogense Guldbjerg kirke Skovby herred, 5400 Bogense Beliggenhed: På Nordfyns moræneflade, den såkaldte Sletten, danner enkelte, ejendommeligt formede bakker en kontrast til det flade landskab. Gennem Guldbjerg

Læs mere

990 SKODborg herred. tionsrør i låget på sin ligkiste. Samtidig berettedes der, bl.a. på hans begravelsesdag, om spøgerier på den nærligggende

990 SKODborg herred. tionsrør i låget på sin ligkiste. Samtidig berettedes der, bl.a. på hans begravelsesdag, om spøgerier på den nærligggende 989 Fig. 1. Kirken og kirkegården med kirkegårdsportal (s. 990) set fra sydvest. Foto Mogens Vedsø 2009. Kirche und Friedhof mit Friedhofsportal, Südwestansicht. lesskabet med Ulsund (og i perioder tillige

Læs mere

RESTAURERING AF EBELTOFT KIRKE 2015

RESTAURERING AF EBELTOFT KIRKE 2015 RESTAURERING AF EBELTOFT KIRKE 2015 HISTORIE Ebeltoft kirkes historie DE INVOLVEREDE Rådgiver, konservatorer og håndværkere RESTAURERING Hvordan gør man Indhold Forord... 3 Ebeltoft kirkes historie...

Læs mere

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer.

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. J.nr. Faxe sogn, Fakse hrd., Præstø amt., Stednr. SBnr.

Læs mere

HOLSTEBRO VALGMENIGHEDSKIRKE

HOLSTEBRO VALGMENIGHEDSKIRKE Fig. 1. Kirken set fra nordøst. HW fot. 1997. - Nordostansicht der Kirche. HOLSTEBRO VALGMENIGHEDSKIRKE Kirken er indviet palmesøndag 1885. Menigheden var stiftet 1883 og fungerede som filial af Bøvling

Læs mere

Andre aktiviteter KIRKENS RESTAURERING

Andre aktiviteter KIRKENS RESTAURERING Andre aktiviteter KIRKENS RESTAURERING af Jørgen Demant formand for menighedsrådets kirkeudvalg Det omfattende restaureringsarbejde er nu godt i gang og skrider fremad som planlagt. Kirken er flyttet ned

Læs mere

Udsmykning i kirken INDLEDNING

Udsmykning i kirken INDLEDNING 2 Udsmykning i kirken INDLEDNING Hendriksholm Kirke er født med alterruden som eneste udsmykning bortset fra enkelte symboler i alter og døbefont. Dette hæfte vil omhandle de udsmykninger, der i tidens

Læs mere

S k r ø b e l e v k i r k e

S k r ø b e l e v k i r k e Skrøbelev kirke DK Skrøbelev kirkes alder kan ikke siges helt nøjagtigt, men efter dens stil og byggemåde må den, ligesom en stor del af de danske landsbykirker, stamme fra 1100-tallet. I sin bog om Langelands

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Linå Kirke d. 21/10 2011

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Linå Kirke d. 21/10 2011 Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Linå Kirke d. 21/10 2011 Linå sogn, Gjern hrd., Århus amt., Stednr. 16.01.05 Rapport ved museumsinspektør Anders C. Christensen Okt. 2009 J.nr. 1025/2011 Indhold:

Læs mere

STRUER KIRKE. Fig. 1. Kirken set fra øst. Jesper Weng fot. 2000. - Die Kirche von Osten

STRUER KIRKE. Fig. 1. Kirken set fra øst. Jesper Weng fot. 2000. - Die Kirche von Osten Fig. 1. Kirken set fra øst. Jesper Weng fot. 2000. - Die Kirche von Osten STRUER KIRKE Historisk indledning. Struer, der fik købstadsrettigheder 1917, ligger ved bunden af en Limfjordsbugt umiddelbart

Læs mere

Galten kirke. Nyrenoveret og med ny kirkekunst

Galten kirke. Nyrenoveret og med ny kirkekunst Galten kirke Nyrenoveret og med ny kirkekunst Kunstner: Peter Brandes Peter Brandes har lavet altertavlen, altertæppet og de 10 glasmalerier i vinduerne. Arkitekt: Jane Havshøj Jane Havshøj har designet

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R RAVELINENS BOMHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 12. februar 2014 Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79

1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79 1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79.THORØOYbE. opførelsesår: 1900 til/ombygning: antal etager/bygningsform: l etage, garage ~ngen gulvkote :

Læs mere

KLOSTERVANG 20. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen. ROM 2776 Stednr.

KLOSTERVANG 20. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen. ROM 2776 Stednr. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af KLOSTERVANG 20, Roskilde Domsogn ROM 2776 Stednr. 020410-220 KLOSTERVANG 20 Affaldsgrube m.v. Middelalder Matr.nr. 104k af Roskilde Bygrunde Roskilde Domsogn

Læs mere

Kirker i Horsens og omegn

Kirker i Horsens og omegn Kirker i Horsens og omegn Vor Frelsers Kirke Vor Frelsers Kirke fra ca. 1225 er byens ældste. Den var oprindeligt et kongeligt ejet kapel, kaldet Skt. Jacobs kapel. Dette kapel blev besøgt af mange rejsende,

Læs mere

Kirker og ødekirker rundt om Horsens

Kirker og ødekirker rundt om Horsens Kirker og ødekirker rundt om Horsens I skal nu på jagt efter en lille del af de mange spændende kirker, der ligger rundt om Horsens. I kommer til at besøge kirker fra forskellige perioder, kirker bygget

Læs mere

1. Kirkebygningens historie

1. Kirkebygningens historie 1. Kirkebygningens historie Sådan begynder det Idéen til en ny kirke og et nyt sogn i Viby sogns østlige del bliver til under Anden Verdenskrig. Og et halvt år før befrielsen, den 24. november 1944, samles

Læs mere

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999.

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Journalnummer: SIM j. nr. 413/1999 Sted: Rye Mølle Stednummer:

Læs mere

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely)

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Beskrivelse Alléen 14, 1878, kaldt Birkely efter birketræerne i den gamle hospitalshave. Trefløjet anlæg med en forholdsvis kort og lav hovedbygning (liggende vest-øst)

Læs mere

Fig. 1. Ydre set fra sydøst. Foto Hugo Johannsen 2011. Äußeres aus Südosten.

Fig. 1. Ydre set fra sydøst. Foto Hugo Johannsen 2011. Äußeres aus Südosten. 1729 Fig. 1. Ydre set fra sydøst. Foto Hugo Johannsen 2011. Äußeres aus Südosten. måbjerg kirke hjerm herred En samlet omtale af Hjerm Herreds kirker fremgår tidligst af en bekendtgørelse fra Ribebispen

Læs mere

Historien om Sundkirken

Historien om Sundkirken Historien om Sundkirken Lolland-Falsters Stift største landsogn, Toreby sogn, fik sidst i 1950-erne og først i 60-erne vokseværk i sognets østre del. Mange udenbys flyttede til området. Det førte til en

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Bevaringsvejledning for Vinstrup

Fuglebjerg Kommune. Bevaringsvejledning for Vinstrup Fuglebjerg Kommune Bevaringsvejledning for Vinstrup Indledning... 2 Bebyggelse generelt... 2 Husets tag...3 Stråtag... 3 Teglsten... 4 Skifer... 5 Cementsten... 5 Tjærepap... 5 Eternit... 5 Andre tagmaterialer...

Læs mere

Nazarethkirken i Ryslinge

Nazarethkirken i Ryslinge Nazarethkirken i Ryslinge Forslag til indvendig istandsættelse 12. oktober 2007 C & W arkitekter a/s Kullinggade 31 E 5700 Svendborg Tlf. 62 21 47 20 Sag nr. 07005 Nazarethkirken i Ryslinge Forslag til

Læs mere

Soderup kirke. Før og Efter. Af Christella Bamford. soderup folder 21x21 rettet2 ok.indd 1

Soderup kirke. Før og Efter. Af Christella Bamford. soderup folder 21x21 rettet2 ok.indd 1 Soderup kirke Før og Efter Af Christella Bamford soderup folder 21x21 rettet2 ok.indd 1 SODERUP KIRKE FØR RENOVERINGEN I 2009-2012 I 2009 blev jeg af Soderup menighedsråd spurgt;- om jeg ville komme med

Læs mere

VOR FRELSERS KIRKE. Fig. 1. Kirken set fra syd. Foto HW 2004. The church viewed from the south.

VOR FRELSERS KIRKE. Fig. 1. Kirken set fra syd. Foto HW 2004. The church viewed from the south. Fig. 1. Kirken set fra syd. Foto HW 2004. The church viewed from the south. VOR FRELSERS KIRKE Oversigt. Kirken ved Jernbanegade er opført 1904-07 for at afhjælpe pladsmangelen i Skt. Nikolaj Kirke, der

Læs mere

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Det er i dag den 1. april. Som det nok vil være bekendt, har jeg siden den 1. april 1988 været fast ansat som sognepræst i Galtrup, Øster Jølby og Erslev i de sidste par

Læs mere

SKITSEPROJEKTER, SELSKABET FOR KIRKELIG KUNST 2008

SKITSEPROJEKTER, SELSKABET FOR KIRKELIG KUNST 2008 SKITSEPROJEKTER, SELSKABET FOR KIRKELIG KUNST 2008 Keramiker Karen Bennicke Altersølv i aluminium i de fem liturgiske farver. Projektet består af følgende elementer: Fem forskellige kalke i anodiseret

Læs mere

Allerslev Kirke. Allerslev Kirke er opført omkring år 1100. Tårnet er fra 1400-tallet

Allerslev Kirke. Allerslev Kirke er opført omkring år 1100. Tårnet er fra 1400-tallet Allerslev Kirke Allerslev Kirke er opført omkring år 1100. Tårnet er fra 1400-tallet Opførelse Kirkeskibet er nederst bygget af groft tilhuggede grønsandskalksten fra Køge Å, nær Lellinge. Der er så bygget

Læs mere

SEEST KIRKE ANST HERRED

SEEST KIRKE ANST HERRED Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NJP fot. 1992. Südostansicht der Kirche. SEEST KIRKE ANST HERRED Sognet, der nævnes i dokumenterne første gang 1459, 1 hørte oprindelig til Sønderjylland og til Slesvig stift,

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. J. 549/2009 Stednr. 12.02.08 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 25. november

Læs mere

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Fredningsforslaget omfatter: Skifteretten i Randers, tidl. Herredsretten, opført 1862. Skifteretten i Randers, facade mod Tøjhushavevej Forslagsstiller:

Læs mere

Omkring et moderne alterbillede v/mag.art. Helene Lykke Evers

Omkring et moderne alterbillede v/mag.art. Helene Lykke Evers Omkring et moderne alterbillede v/mag.art. Helene Lykke Evers Torsdage 16.00-17.45, 18. februar til 17. marts 2016. Bliv klogere på moderne dansk kirkekunst med dette billedrige kursus, der gennemgår fem

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hunderup Kirke, Gørding Herred, Ribe Amt, d. 9. og 10. februar 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hunderup Kirke, Gørding Herred, Ribe Amt, d. 9. og 10. februar 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hunderup Kirke, Gørding Herred, Ribe Amt, d. 9. og 10. februar 2009. J. nr. 1130/2008 Stednr. 19.02.04 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 23. juni 2009.

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012. J. 752/2012 Stednr. 15.02.05 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 21. marts 2013 Figur 1. Nordre

Læs mere

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse i Faaborg- Midtfyn Kommune I denne folder kan du læse om mulighederne for at søge tilskud til renovering af

Læs mere

MARIELYST KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET

MARIELYST KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET Marielyst - Karakter og kvalitet i sommerhusområdet er udarbejdet af Guldborgsund Kommune, Stab og Plan i samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard, Byplankonsulenter,

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KANALBETJENTHUSENE VED LENDRUP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25.05.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/820-0001 Kommune:

Læs mere

Ansøgning om planmæssig dispensation til nedrivning af bebyggelse på Hvissingegade 16.

Ansøgning om planmæssig dispensation til nedrivning af bebyggelse på Hvissingegade 16. Glostrup kommune, Plan Center for Miljø og Teknik Att.: Susanne.Norgaard@glostrup.dk D. 24. Februar 2015 Ansøgning om planmæssig dispensation til nedrivning af bebyggelse på Hvissingegade 16. Vi har netop

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Herstedøster sogn, Smørum hrd., Københavns amt., Stednr. 02.02.06 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro oktober

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 334 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Hasselvænget Vanløse Bevaring m.v. Boligområde Februar 2001 Lokalplan nr. 334 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

3. Inventar, udsmykning og orgel

3. Inventar, udsmykning og orgel 3. Inventar, udsmykning og orgel Om kunst og tro Poul Ivar Lange, som er præst ved Fredenskirken fra 1965 til 1992, skriver i kirkebladet sommeren 1979, at Karen Blixen under et besøg i Berlin i 1940 møder

Læs mere

HBV 1212 Mannehøjgård

HBV 1212 Mannehøjgård HBV 1212 Mannehøjgård Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse HBV 1212 Mannehøjgård, matr.nr. 9m, Askov By, Malt sogn, Malt herred, Ribe amt Udarbejdet af Steffen Terp Laursen for Museet på Sønderskov

Læs mere

SKÆVINGE KIRKE. Helsingør Stift, Hillerød Provsti. Præster ved Skævinge Kirke siden reformationen

SKÆVINGE KIRKE. Helsingør Stift, Hillerød Provsti. Præster ved Skævinge Kirke siden reformationen SKÆVINGE KIRKE Helsingør Stift, Hillerød Provsti Præster ved Skævinge Kirke siden reformationen 1536 Peder Bendtsen (munk i Ebelholt Kloster) 1559 Peder Nielsen 1604 Hans. (født i Strø) 1608 Søren Pedersen

Læs mere

Nye boliger til leje i efteråret 2013

Nye boliger til leje i efteråret 2013 Nye boliger til leje i efteråret 2013 Lykkegårdshave 1-77 39 nye rækkehuse i udkanten af Kolding med ekstremt lave forbrugsudgifter Kontakt os: Telefon: 38 12 14 35 Email: Kolding@lejerbo.dk Pakhustorvet

Læs mere

Fig. 3. Grundplan. Projektforslag 2004. 1:300. Ground plan.

Fig. 3. Grundplan. Projektforslag 2004. 1:300. Ground plan. 1767 Fig. 1. Kirken, opført 2008, set fra øst med sognegården fra 1990 th. i forgrunden. Den lave hvide bygning udgør våbenhuset. Foto EN 2012. Løsning New Church, built in 2008, seen from the east with

Læs mere

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2013. The church seen from the south east.

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2013. The church seen from the south east. 2025 Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2013. The church seen from the south east. Bredballe kirke nørvang herred Oversigt. Kirken nordøst for Vejle er indviet 8. december 1907 og opført

Læs mere

Bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde

Bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde BEK nr 338 af 29/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 40133/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om folkekirkens

Læs mere

Sindal Gl. Kirke. - en beskrivelse

Sindal Gl. Kirke. - en beskrivelse Sindal Gl. Kirke - en beskrivelse 1 2 Sindal Gamle Kirke Sindal Gamle Kirke ligger på en bakketop i den østlige udkant af Slotved Skov. Kirkebygningen Kirkens ældste dele stammer fra Valdemarstiden, dvs.

Læs mere

Projekt. Opførelse af arkitekttegnet funkishus Gøngehusvej 254

Projekt. Opførelse af arkitekttegnet funkishus Gøngehusvej 254 Projekt Opførelse af arkitekttegnet funkishus Gøngehusvej 254 Beskrivelse af ønsket opførelse af enfamiliehus Oversigt over omkringliggende bebyggelse, arkitektur og landskab Projektets idé og tanke Huset:

Læs mere

NB.: Godkendt på afdelingsmøde den 4. april 2006 og ændret den 26. februar 2007

NB.: Godkendt på afdelingsmøde den 4. april 2006 og ændret den 26. februar 2007 Side 1 af 5 Tillæg til vedligeholdelsesreglement Model A Råderetsregler samt ordens- og vedligeholdelsesregler for udendørsarealer for afdeling 766, Humlekærgård i Køge NB.: Godkendt på afdelingsmøde den

Læs mere

Arbejdets stade Våbenhusets facader og skorsten er afrenset og fuger udkradset. Fugning og støbning af skorsten afdækning er påbegyndt.

Arbejdets stade Våbenhusets facader og skorsten er afrenset og fuger udkradset. Fugning og støbning af skorsten afdækning er påbegyndt. Byggepladsbesøg ved NHL 22.6.15 SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 TILSYN - NOTAT 2 23.6.2015 Arbejdets stade Våbenhusets facader og skorsten er afrenset og fuger udkradset.

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1747-1837

ANDUVNINGSFYR 1747-1837 ANDUVNINGSFYR 1747-1837 23 Det Gamle fyr / Det Hvide Fyr Fyrvej 2 Arkitekt Philip de Lange 9990 Skagen Opført 1746-48, forhøjet 1816 Skagen Kommune Opr. kulfyr senere spejlapparat Nordjyllands Amt Tårnhøjde

Læs mere

svendborg Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto David Burmeister Kaaring 2012. The church seen from the south east.

svendborg Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto David Burmeister Kaaring 2012. The church seen from the south east. 473 Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto David Burmeister Kaaring 2012. The church seen from the south east. Fredens Kirke svendborg Historisk indledning. Kirken på Fredens Kirkegård i byens østlige del,

Læs mere

BØVLING KIRKE SKODBORG HERRED

BØVLING KIRKE SKODBORG HERRED Fig. 1. Herregården Rysensteen med Bøvling Kirke, set fra nordvest. Foto Arnold Mikkelsen 2007. Herrenhaus Rysensteen mit Bøvling Kirke, Nordwestansicht. BØVLING KIRKE SKODBORG HERRED Bøvling Slot (»castrum

Læs mere

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I 1841-06-16 Noe, Carl Anton Fra Maarssø, Vibeke: Udlærte guldsmede og sølvsmede. 2014. Slægten Carl Anton Noe, bror til Tolvtine Agathe Caroline Noe (1836-1901) blev født i Gjellerup, Ringkøbing amt, som

Læs mere

Braine - Mindested for faldne sønderjyder i første verdenskrig

Braine - Mindested for faldne sønderjyder i første verdenskrig Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 179 Offentligt LA GRANDE GUERRE DE 1914-1918 DANEMARK SLESVIG Allemande 1864-1920 ALLEMAGNE FRANCE Plusieurs milliers de jeunes danios du Slesvig reposent dans

Læs mere

Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder

Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder 1 Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder Martin Mikkelsen, Mikkel Kieldsen, Kamilla F. Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 38 Bygherre: Kristian Kjær ISBN 978-87-87272-80-3

Læs mere

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt.

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt. Edisonsvej 12 (ejerboligforening) Bygherre: Ejerforeningen Edisonsvej 12 Rådgiver: Falkon A/S Administrator: Husen Advokater Dato: 28-04-2014 Matr. nr. 30m, Frederiksberg Opførelsesår: 1891 Etager: 4 SAVE-værdi:

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Vester Skerninge Kirke d. 16. december 2010

Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Vester Skerninge Kirke d. 16. december 2010 Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Vester Skerninge Kirke d. 16. december 2010 Vester Skerninge sogn, Sallinge hrd., Svendborg amt., Stednr. 09.04.26 Rapport ved arkæolog Heidi Maria Møller Nielsen

Læs mere

Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Hugo Johannsen 2010. Kirche aus Südwest.

Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Hugo Johannsen 2010. Kirche aus Südwest. 1131 Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Hugo Johannsen 2010. Kirche aus Südwest. Kirken (»rysen«) er i Ribe Oldemoder ansat til 4 skilling sølv i lighed med hovedparten af herredets kirker. 1 1486 anførtes

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

Hæftet er udarbejdet til Karlebo lokalhistoriske Forening med hjælp til trykning af Fredensborg Kommune.

Hæftet er udarbejdet til Karlebo lokalhistoriske Forening med hjælp til trykning af Fredensborg Kommune. PÅ VEJ TIL 1 Hæftet er udarbejdet til Karlebo lokalhistoriske Forening med hjælp til trykning af Fredensborg Kommune. Jeg håber, hæftet i sin nuværende form vil vække interesse for møllens historiske betydning.

Læs mere

Renovering af Vor Frelsers Kirke. Byens Netværk 13.01.09. Tekst og foto: Christina Bennetzen

Renovering af Vor Frelsers Kirke. Byens Netværk 13.01.09. Tekst og foto: Christina Bennetzen Renovering af Vor Frelsers Kirke Byens Netværk 13.01.09. Tekst og foto: Christina Bennetzen Byens netværks medlemmer indvier det nye år med et besøg i Vor Frelsers Kirke som siden 2006 har været lukket

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hørby Kirke d. 23. maj 2011

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hørby Kirke d. 23. maj 2011 Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hørby Kirke d. 23. maj 2011 Hørby sogn, Tuse hrd., Holbæk amt., Stednr. 03.07.05 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro maj 2011 J.nr. 760/2011 Indhold: 1.

Læs mere

VAMDRUP KIRKE ANST HERRED

VAMDRUP KIRKE ANST HERRED Fig. 1. Kirken set fra nord. NJP fot. 1992. Nordansicht der Kirche. VAMDRUP KIRKE ANST HERRED Sognet nævnes første gang 1280, da Erik Nielsen skødede gods i Anst herred til biskoppen af Ribe som erstatning

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B Hæfte 3B Huse med grundmur Kategori 3B Tegl- eller skiferdækket heltag med svungne hollandske gavlkamme Denne hustype fra 1865-90 erne adskiller sig kun ganske lidt fra typen med lige gavlkamme. Hustypen

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af ældreboliger inden for kirkeomgivelsesfredningen ved Vejby Kirke i Gribskov Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af ældreboliger inden for kirkeomgivelsesfredningen ved Vejby Kirke i Gribskov Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 19. november 2008 NKN-121-00130 jav Afgørelse i sagen om opførelse

Læs mere

Lokalplan E4-2 Stationsbygningen i Stubbekøbing

Lokalplan E4-2 Stationsbygningen i Stubbekøbing STUBBEKØBING KOMMUNE Lokalplan E4-2 Stationsbygningen i Stubbekøbing August 2006 Kommunal planlægning Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 er der i Danmark arbejdet med

Læs mere

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE Ny farvesætning NIELS-HOLGER LARSEN OKTOBER 2014 Indledning I 2012 blev der udarbejdet et forslag til en indvendig vedligeholdelse, der skulle omfatte afrensning af

Læs mere

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 78 lejeboliger på Birkholm Historie Sluseholmen i Sydhavnen er oprindelig anlagt som et sluseanlæg af Københavns Havnevæsen

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Af arkæolog Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 527de, Randers Markjorde Randers Sogn,

Læs mere

Døbefonten midt i kirken er af granit med forgyldt kobberfad og kande.

Døbefonten midt i kirken er af granit med forgyldt kobberfad og kande. Prædikestolen er noget af det første, man får øje på, når man træder ind i kirken. Den er af træ med de fire evangelister Mattæus, Markus, Lukas og Johannes. Med Reformationen i 1500-tallet blev prædikestolen

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang

Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang 178 Han står på randen af sin grav 448 Fyldt af glæde 457 Du som gik foran os 470 Lad os bryde brødet sammen ved hans bord 473 Dit minde skal 366

Læs mere

Beretning. FHM 4230 Åboulevarden 28-30, Århus by matr. 779b og 791, Århus købstad, Hasle herred, Århus Amt. Stednr. 15.03.11 (RAS P.

Beretning. FHM 4230 Åboulevarden 28-30, Århus by matr. 779b og 791, Århus købstad, Hasle herred, Århus Amt. Stednr. 15.03.11 (RAS P. Beretning FHM 4230 Åboulevarden 28-30, Århus by matr. 779b og 791, Århus købstad, Hasle herred, Århus Amt. Stednr. 15.03.11 (RAS P.3653/0-000) Indholdsfortegnelse Resumé side 2 Undersøgelsens forhistorie

Læs mere

FJERNVARME FIOLGADE 7-9 GIM 3944. RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard

FJERNVARME FIOLGADE 7-9 GIM 3944. RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Gilleleje Museums

Læs mere