Årsrapport 2008 (Perioden 1. april december)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2008 (Perioden 1. april - 31. december)"

Transkript

1 Årsrapport 2008 (Perioden 1. april december)

2 Indhold 3 Formandens beretning 4 Hoved- og nøgletal 6 påtegninger 8 tivolis bestyrelse og ledelse 10 tilbageblik på Virksomhedsprofil 22 regnskabsberetning 24 planer for Tivolis fremtid 24 Datterselskab og joint venture 26 De grønne sider 28 Corporate Governance 33 aktionærinformation 34 aktie- og udbyttenøgletal 36 resultatopgørelse 36 T totalindkomstopgørelse 37 P pengestrømsopgørelse 38 Balance 40 Egenkapitalopgørelse 41 Noter 62 tivolis sponsorer 2

3 Formandens beretning Hvornår er Tivoli grundlagt, og hvad er der sket siden? Dette spørgsmål stillede en skoleelev for nylig til en Tivolimedarbejder. Det korte svar lyder: I 1843 og der er sket meget siden. Tivoli har oplevet og overlevet Grundlovens vedtagelse, koleraepidemien, de københavnske voldes fald, to verdenskrige, ungdomsoprøret, årtusindeskiftet og Tivoli vil nok også komme igennem finanskrisen, om end den økonomiske situation giver anledning til både at gennemgå omkostningerne og investeringerne endnu engang. Sommeren 2008 endte med et skuffende besøgstal, men både Halloween og ikke mindst Jul i Tivoli var velbesøgte, og omsætningen har overordnet set været tilfredsstillende. Der er grund til at tro, at Tivoli også i de kommende år vil lægge sig helt i toppen af listen over Danmarks og Europas mest besøgte attraktioner. Det er en placering, Tivoli er stolt af. Den viser, at Tivolis blanding af kultur, forlystelser og underholdning stadig er attraktiv, og den fastslår Tivolis status som nationalt ikon eller klenodie. Sommerens nyhed var genåbningen af Nimb efter en omfattende renovering. Dette Tivoli-ikon fra 1909 er nu et moderne gourmettempel og det første hotel i Haven. Fra Nimbs førstesal kan hotelgæsterne følge med i livet i Tivoli og alle traditionerne: Haveanlægget med Boblespringvandet plejes, Tivoli-Garden øver, Promenadeorkestret spiller, Pantomimen går i gang. Det store aftenrykind til restauranterne, publikum til Glassalen og Koncertsalen passerer også forbi Nimb, og om fredagen er der fri udsigt til Plænen og gratis koncert. En tradition, som Tivoli også stadig dyrker, er traditionen for fornyelse. I det små kan det være med en hip-hop-inspireret forestilling på Pantomimeteatret, Vampyren Pjerrot. I det store en ny plan for Tivolis facade langs Bernstorffsgade, Tivoli Kanten, som blev præsenteret i maj 2008, kort før finanskrisen slog igennem. Krisen må forventes at udskyde realiseringen af projektet med et par år, men kun ved fortsat at udvikle Tivoli kan fremtiden sikres for Haven og virksomheden. Der er sket meget siden 1843, og der vil fortsat ske præcis så meget, at skoleelever fremover stadig gerne vil skrive opgaver om Tivoli. Denne årsrapport afspejler, at Tivolis regnskabsår er lagt om til kalenderåret, jf. den ekstraordinære generalforsamling 26. november Den dækker således kun ni måneder, nemlig perioden 1. april 31. december Årsrapporten ville ikke være komplet, hvis ikke den indeholdt en varm tak til medarbejderne i Tivoli for deres engagerede indsats for at bidrage til såvel traditionerne som fornyelsen. Jørgen Tandrup Bestyrelsesformand 3

4 Hoved- og nøgletal Tivoli har omlagt regnskabsåret fra perioden 1. april marts til 1. januar december, hvorefter regnskabsåret er identisk med moderselskabets regnskabsår. Den aflagte årsrapport omfatter perioden 1. april december (ni måneder). I årsrapporten vises ureviderede sammenligningstal for den tilsvarende ni måneders periode i 2007 i note 37 og 38. Tivoli blev besøgt af gæster i sommersæsonen 2008, af gæster under Halloween og af gæster under Jul i Tivoli. Det samlede besøgstal blev således i 2008 mod i 2007, svarende til en tilbagegang på 3,4%. Koncernens omsætning blev 569,3 mio.kr. mod 553,0 mio.kr. for den tilsvarende ni måneders periode i Resultat før skat blev et overskud på 77,4 mio.kr. mod 81,7 mio.kr. i Da regnskabsåret som følge af regnskabsomlægningen kun består af ni måneder, og da de sidste tre måneder (januar-marts) er underskudsgivende, indstiller bestyrelsen, at der udloddes et udbytte på 25% af det forventede helårsresultat som oplyst i årsrapporten 2007/08 (overskud på mio.kr. før skat). Udbyttet udgør 8,4 mio.kr. og er beregnet som 25% af 33,8 mio.kr. (45 mio.kr. efter 25% skat). Forventninger til 2009 Tivoli forventer i regnskabsåret 2009 en omsætning i størrelsesordenen mio.kr. med et resultat før skat i niveauet mio.kr. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er ikke indtruffet begivenheder af væsentlig karakter efter regnskabsårets udløb. 4

5 Fem års hovedtal / / / /05 mio.kr. (9 mdr.) (12 mdr.) (12 mdr.) (12 mdr.) (12 mdr.) Koncernen Omsætning inkl. forpagtere og lejere 951, ,6 983,9 882,5 850,0 Omsætning 569,3 581,7 579,8 467,2 463,0 Nettoomsætning 531,0 535,0 534,2 427,1 423,8 Omkostninger før af- og nedskrivninger 434,6 481,0 463,5 362,4 351,5 Resultat før af- og nedskrivninger 134,7 100,7 116,3 104,8 111,5 Af- og nedskrivninger 44,4 63,6 59,4 52,8 60,5 Resultat af primær drift (EBIT) 90,3 37,1 56,9 52,0 51,0 Finansielle poster, netto -12,9-8,7-4,6-2,1-3,1 Resultat før skat 77,4 28,4 52,3 49,9 47,9 Årets resultat 56,5 20,5 37,6 34,9 33,7 Langfristede aktiver 825,9 801,9 722,2 654,4 557,0 Kortfristede aktiver 72,2 88,9 82,0 54,6 48,6 Aktiver i alt 898,1 890,8 804,2 709,0 605,6 Aktiekapital (Tivoli A/S) 57,2 57,2 57,2 57,2 57,2 Egenkapital 580,5 535,8 524,7 495,8 466,7 Langfristede forpligtelser 101,3 3, Kortfristede forpligtelser 216,3 352,0 279,5 213,2 138,9 Investeret kapital 757,9 784,5 713,1 609,1 524,1 Pengestrøm fra driftsaktivitet 153,8 93,5 68,6 106,2 107,9 Pengestrøm til investeringsaktivitet -73,8-140,4-130,3-152,8-64,4 Heraf til investering i materielle aktiver -68,3-134,7-126,5-150,6-64,4 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -60,7 41,3 63,2 46,1-39,0 Pengestrøm i alt 19,3-5,6 1,5-0,5 4,5 Fem års nøgletal / / / /05 (9 mdr.) (12 mdr.) (12 mdr.) (12 mdr.) (12 mdr.) Koncernen Overskudsgrad (EBIT-margin) 17% 7% 11% 12% 12% Afkastgrad 10% 4% 8% 8% 9% Likviditetsgrad 33% 25% 29% 26% 35% Egenkapitalandel (soliditet) 65% 60% 65% 70% 77% Afkast af investeret kapital (ROIC) 12% 5% 9% 9% 10% Egenkapitalens forrentning 10,1% 3,9% 7,4% 7,3% 7,4% Moderselskabet Resultat pr. 100 kr. aktie (EPS), kr. 98,8 35,9 65,8 61,0 59,0 Udbytte pr. 100 kr. aktie, kr. 14,76 9,00 16,44 15,22 10,00 Børskurs, ultimo, kr Antal medarbejdere 1) Gennemsnitligt antal medarbejdere beregnet på hele kalenderåret 2008 (12 måneder) udgør ) Beregning af antal medarbejdere foretages efter ATP-metoden. Hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal 2005, bortset fra resultat pr. aktie (EPS) og udvandet resultat pr. aktie (EPS-D), der opgøres i overensstemmelse med IAS 33. Regnskabsgrundlaget er for alle årene IFRS. 5

6 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. april december 2008 for Tivoli A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser ledelsesberetningen for at give en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. april december Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 24. februar 2009 Direktion: Lars Liebst Adm. direktør Bestyrelse: Jørgen Tandrup Formand Lykke Friis John Høegh Bertelsen Claus Dyhr Økonomidirektør Hans Skov Christensen Næstformand Tommy Pedersen Tom Christiansen Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i Tivoli A/S Vi har revideret årsrapporten for Tivoli A/S for regnskabsåret 1. april december 2008 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis samt resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, pengestrømsopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som moderselskabet. Årsrapporten aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Revisionen har ikke omfattet den supplerende beretning de grønne sider på side samt sammenligningstal i note 37 og 38 på side Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved denne risikovurdering overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke er med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. april december 2008 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. København, den 24. februar 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Carsten Gerner Statsautoriseret revisor 6

7 Mange drenge har nyt godt af Tivoli-Gardens uddannelse gennem tiden. Nogle af dem er blevet succesfulde udøvende kunstnere, og fem af disse er blevet ambassadører for Tivoli-Garden. Det er Nikolaj Lie Kaas, Morten Friis, Chris Minh Doky, Uffe Savery og Jeppe Kaas. 7

8 Tivolis bestyrelse og ledelse Bestyrelse: Jørgen Tandrup Født i 1947 Cand. merc. Formand for bestyrelsen i 2008, indtrådt i bestyrelsen i Genvalgt til bestyrelsen i 2008, valgperiode udløber i v Bestyrelsesformand for Skandinavisk Holding A/S, Skandinavisk Group A/S, Scandinavian Tobacco Group A/S, Skodsborg Kurhotel & Spa A/S, Skodsborg Sundhedscenter A/S, Skodsborg Vigør Center A/S samt Fonden til Markedsføring af Danmark. v Næstformand for Danisco A/S. v Bestyrelsesmedlem i Axcel II A/S, Fritz Hansen A/S, Augustinus Fonden, Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab og Den Erhvervsdrivende Fond Gl. Strand. Kontaktdetaljer: Scandinavian Tobacco Group A/S, Sydmarken 42, 2860 Søborg. Særlige kompetencer: v Ledelseserfaring fra en lang række danske og internationale selskaber. v Erfaring inden for Business-to-Consumer med produktion, salg og branding som tidl. adm. direktør for Skandinavisk Tobakskompagni A/S. v Erhvervspolitisk erfaring som tidligere medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Industri. Aktiebeholdning: Beholdning af Tivoli-aktier pr. 31. december 2008: 0 Beholdning af Tivoli-aktier pr. 24. marts 2009: 20 Salg af Tivoli-aktier i regnskabsåret 2008: 0 Køb af Tivoli-aktier i regnskabsåret 2008: 0 Hans Skov Christensen Født i 1945 Cand. polit. Næstformand for bestyrelsen i 2008, indtrådt i bestyrelsen i Genvalgt til bestyrelsen i 2007, valgperiode udløber i Generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem, uafhængig (jf. s. 30). v Adm. direktør for Dansk Industri. v Bestyrelsesformand for Aktieselskabet Kristeligt Dagblad og FIH Erhvervsbank A/S. v Næstformand for Industripension Holding A/S, Industriens Realkreditfond og Fonden for Søren Kierkegaard Forskningscenter v Bestyrelsesmedlem i Fonden af 28. maj Kontaktdetaljer: Dansk Industri, H.C. Andersens Boulevard 18, 1787 København V. Særlige kompetencer: v Bestyrelseserfaring fra en lang række danske selskaber. v Politik, medier, globalisering og oplevelsesøkonomi som adm. direktør for Dansk Industri og bestyrelsesformand for Kristeligt Dagblad. v Bank og finans som bestyrelsesformand for FIH Erhvervsbank og næstformand i Industriens Pensionsforsikring. v Økonomistyring, regnskabsvæsen og revision som adm. direktør for Dansk Industri, bestyrelsesformand i en række selskaber og underviser på Københavns Universitet Aktiebeholdning: Beholdning af Tivoli-aktier pr. 31. december 2008: 20 Beholdning af Tivoli-aktier pr. 24. marts 2009: 20 Salg af Tivoli-aktier i regnskabsåret 2008: 0 Køb af Tivoli-aktier i regnskabsåret 2008: 0 Tommy Pedersen Født i 1949 HD i regnskabsvæsen samt i organisation og strategisk planlægning. Indtrådt i bestyrelsen i Genvalgt til bestyrelsen i 2008, valgperiode udløber i v Adm. direktør for Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab og Augustinus Fonden. v Bestyrelsesformand for LDI Holding A/S og Fondsmæglerselskabet LD Invest A/S. v Næstformand for Jeudan A/S og Kommuneforsikring A/S med datterselskab. v Bestyrelsesmedlem i Brock & Michelsen A/S med datterselskaber (2), Fair Forsikring A/S med datterselskab, Ole Flensted Holding A/S med datterselskab, Peter Bodum A/S, Pharmacosmos Holding A/S med datterselskab, Royal Unibrew A/S, Rungsted Sundpark, Skandinavisk Holding A/S, Scandinavian Tobacco Group A/S, Skodsborg Sundpark A/S og Løvenholmen Fonden. Kontaktdetaljer: Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab, Amaliegade 47, 1256 København K. Særlige kompetencer: v Ledelseserfaring fra en lang række danske og internationale selskaber. v Bank og finans som adm. direktør for Augustinus Fonden og tidl. bankdirektør for Bikuben Girobank A/S. v Ejendomsudvikling og administration som bestyrelsesmedlem i Jeudan A/S. v Erfaring inden for Business-to-Consumer med produktion, salg og branding som bestyrelsesmedlem for Bodum A/S, Royal Unibrew A/S og Skandinavisk Tobakskompagni A/S. Aktiebeholdning: Beholdning af Tivoli-aktier pr. 31. december 2008: 14 Beholdning af Tivoli-aktier pr. 24. marts 2009: 14 Salg af Tivoli-aktier i regnskabsåret 2008: 0 Køb af Tivoli-aktier i regnskabsåret 2008: 0 Lykke Friis Født i 1969 Ph.d i international politik, cand. scient. pol og MSc (Econ) Indtrådt i bestyrelsen i 2008, valgperiode udløber i Generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem, uafhængig (jf. s. 30). v Prorektor for Københavns Universitet. v Næstformand for Danmarks Vækstråd. v Medlem af Forsvarskommissionen, Regeringens 8

9 Erhvervsklimapanel, Den Trilaterale Kommission, Repræsentantskabet for Kristeligt Dagblad samt bestyrelsen for Sport Event Denmark og Det Udenrigspolitiske Selskab. v Adjungeret professor på CBS. Kontaktdetaljer: Københavns Universitet, Nørregade 10, 1017 København K. Særlige kompetencer: v EU-politik og internationalisering. v Vidensøkonomi ( forskning og uddannelse). v Sport og oplevelsesøkonomi. Aktiebeholdning: Beholdning af Tivoli-aktier pr. 31. december 2008: 0 Beholdning af Tivoli-aktier pr. 24. marts 2009: 20 Salg af Tivoli-aktier i regnskabsåret 2008: 0 Køb af Tivoli-aktier i regnskabsåret 2008: 0 Tom Christiansen Født i 1959 Elektriker Indtrådt i bestyrelsen i 2006 valgt af Selskabets medarbejdere. Valgperiode udløber i v Elektriker og fællestillidsrepræsentant i Tivoli A/S. Kontaktdetaljer: Tivoli A/S, Vesterbrogade 3, 1630 København V. Særlige kompetencer: v Arbejdsmiljø som tidl. bestyrelsesmedlem i BST Miljøservice. Aktiebeholdning: Beholdning af Tivoli-aktier pr. 31. december 2008: 0 Beholdning af Tivoli-aktier pr. 24. marts 2009: 0 Salg af Tivoli-aktier i regnskabsåret 2008: 0 Køb af Tivoli-aktier i regnskabsåret 2008: 0 John Høegh Berthelsen Født i 1969 Indtrådt i bestyrelsen i 2008 valgt af Selskabets medarbejdere. Valgperiode udløber i v Projektkoordinator Salg og kontrollør i Tivoli A/S. Kontaktdetaljer: Tivoli A/S, Vesterbrogade 3, 1630 København V. Særlige kompetencer: v Gæsteservice og salg i forhold til forretningssegmentet. Aktiebeholdning: Beholdning af Tivoli-aktier pr. 31. december 2008: 0 Beholdning af Tivoli-aktier pr. 24. marts 2009: 0 Salg af Tivoli-aktier i regnskabsåret 2008: 0 Køb af Tivoli-aktier i regnskabsåret 2008: 0 Direktion: Adm. direktør Lars Liebst Født i 1956 Tiltrådt som adm. direktør i v Bestyrelsesformand for TV2 DANMARK A/S og Industriens Almene Arbejdsgiverforening. v Bestyrelsesmedlem i Løgismose-Nimb A/S og Illum A/S. v Medlem af DI s Hovedbestyrelse. Aktiebeholdning: Beholdning af Tivoli-aktier pr. 31. december 2008: 15 Beholdning af Tivoli-aktier pr. 24. marts 2009: 0 Salg af Tivoli-aktier i regnskabsåret 2008: 0 Køb af Tivoli-aktier i regnskabsåret 2008: 0 Økonomidirektør Claus Dyhr Født i 1967 Tiltrådt som økonomidirektør i v Bestyrelsesmedlem i Løgismose-Nimb A/S. Aktiebeholdning: Beholdning af Tivoli-aktier pr. 31. december 2008: 0 Beholdning af Tivoli-aktier pr. 24. marts 2009: 0 Salg af Tivoli-aktier i regnskabsåret 2008: 0 Køb af Tivoli-aktier i regnskabsåret 2008: 0 Chefgruppe: Dorthe W. Barsøe Født Udnævnt Vicedirektør, Marketing Frans Fossing Født Udnævnt Vicedirektør, Salg Dorte Gleie Født Udnævnt Vicedirektør, Tivoli Eatertainment Christian Johansen Født Udnævnt Vicedirektør, Drift Stine Lolk Født Udnævnt Vicedirektør, HR & Kommunikation Finn Sture Madsen Født Udnævnt Vicedirektør, Tivoli Ejendom Peter Rose Født Udnævnt Underholdningschef Kasper Schumacher Født Udnævnt Vicedirektør, Service 9

10 Tilbageblik på 2008 Gensyn med Nimb 14 måneders intensivt arbejde og en investering på godt 100 mio.kr., så havde København sit nye gourmethus i det renoverede Nimb. Den gamle bygning fra 1909 kunne på ingen måde leve op til moderne standarder, hverken i forhold til køkkenerne, hvor der var for lidt plads og for mange lappeløsninger i forhold til arbejdsmiljøet, eller lokalerne og deres indretning. Udnyttelsen af de mange kvadratmeter var heller ikke optimal; flere attraktive lokaler blev brugt til pulterrum og omklædning, hvor der burde have været publikumsadgang. Huset overlevede i nogen grad på renommeet frem for på egentlige meritter. I samarbejdet med Løgismose A/S fandt Tivoli den partner, der kunne løfte Nimb ud af dødvandet, og renoveringsprojektet blev sat i gang i januar Renoveringen har medført store ændringer af Nimbs indre, mens bygningen på Tivoli-siden fuldstændig ligner sig selv på trods af, at facaden er flyttet 3,5 meter længere ind i Tivoli. Facaden mod gaden har fået flere vinduer, men dækkes i øvrigt af et laserskåret gitter med arabisk inspireret design. Indvendig står den gamle Lumbyesal intakt, men med ny indretning. Salen benyttes som loungebar. Førstesalen udnyttes i øvrigt til hotel med 13 luksussuiter, og desuden finder man her Rotunden og Vinterhaven, der kan benyttes til konferencer og selskaber. I stueetagen til gaden findes delikatessebutikken Løgismose (Byens Bedste Butik 2008) med eget mejeri og chokoladeproduktion. Her er også grillbaren med de prisvindende gourmethotdogs (Byens Bedste Overraskelse 2008) samt Restaurant Nimb (Byens Bedste Nye Restaurant 2008), som er et brasserie og Restaurant Herman, som er kokken Thomas Hermans gourmetrestaurant, hvor han især fortolker det danske køkken på en original og nyskabende facon. Mange danskere og internationale gæster lagde vejen forbi, heriblandt USA s daværende udenrigsminister Condoleezza Rice, der nød maden og omgivelserne ved en middag med den danske udenrigsminister under sit besøg i København i I husets kælderetage findes Vinoteket, hvor al den vin, der serveres i huset opbevares. Desuden er der servering af vin og lette charcuterieanretninger. Selv dyre vine er det muligt at købe per glas, hvilket giver flere gæster muligheden for at stifte bekendtskab med verdens førende vine. Nimb genåbnede den 1. maj De store forventninger blev indfriet; både den danske og den internationale presse har været begejstrede for de enkelte dele og huset i sin helhed. Restauranterne er blevet godt anmeldt og artiklerne har været lange og mange om Nimbs herligheder og det faktum, at feinschmeckeri her bliver gjort tilgængeligt for alle i langt højere grad, end København har været vant til. En af de første tilhængere af Nimb var Tyler Brûle, trendsættende, amerikansk livsstilsekspert. Han flyttede straks København op på førstepladsen over verdens bedste byer i sit tidsskrift Monocle med Nimb som begrundelse, og i Financial Times har han udnævnt loungebaren til det bedste opholdsrum på noget hotel i verden. Nimb har også modtaget Mejeribrugets Gourmetpris 2008, Løgismose Mejeri vandt for fåremælken og baristamælken fik også en pris. I den Danske Spiseguide 2009 blev Årets kokkeprofil Thomas Herman, Årets dessert lavede Restaurant Herman og restauranten fik også en delt 1. plads for Årets Vinkort. I de kommende år bliver opgaven at fastholde det høje kvalitetsniveau samtidig med at forbedre det økonomiske resultat i huset, der i 2008 gav et underskud på 14,5 mio. kr. før skat. 10

11 11

12 Fortsat medvind til Koncertsalen Indtil flere gange i sommerens løb var der fyldt til sidste plads i Koncertsalen. Lidt af en bedrift, når man tænker på, at der er mere end pladser til rådighed. Alt i alt blev det til en vækst på knap fire procent i belægning. Den klassiske musik havde også i 2008 hovedrollen. Aftenen med Rolando Villazon var udsolgt næsten et år i forvejen, og levede helt op til de høje forventninger. Tenoren havde i øvrigt ved dette besøg husket at medbringe familien, så den kunne nyde Tivoli, mens far var på arbejde. Daniel Barenboim og The West Eastern Divan Orchestra besøgte Tivoli for første gang. Udover en fyldt sal kunne 700 gæster i Haven også nyde koncerten, der blev transmitteret på storskærm på Plænen. I Pianoforte!-serien, der er blevet et varemærke for Koncertsalen i Tivoli, skal aftenen med Maurizio Pollini fremhæves som en særlig stjernestund. Både publikum og anmeldere følte, de havde fået en særlig oplevelse med hjem fra koncerten, der var Pollinis første i Danmark i 25 år. Tivolis Symfoniorkester viste sin alsidighed i sommerens brede program, og ikke mindst når orkestret rykkede ud på Plænen, som det skete et par gange, eller ind på Roskilde Festival, hvor det optrådte for festivalgæster. Klaveret spillede hovedrollen igen, da den anden Tivoli International Piano Competition fandt sted i juli. Over 100 pianister fra 20 forskellige lande havde søgt om at deltage. 12 blev valgt ud, og den internationale jury fandt så meget talent, at den måtte udnævne to vindere, Evgheny Brakhman og Sofya Gulyak, begge fra Rusland. Visse koncerter blev indledt med en introduktion til aftenens program, mens andre blev afsluttet med et mød kunstneren -arrangement. Et blandt de sidstnævnte var med András Schiff, der bragte sindene i kog, da han stoppede sin koncert på grund af hostende koncertgæster. Kan man tillade sig det? var emnet for en intens debat efterfølgende på berlingske.dk. Og det var nok også det de 700 koncertgæster gerne ville høre kunstnerens forklaring på ved arrangementet. I de fortsatte bestræbelser for at udvide rammerne for Koncertsalens program var Prokofievs Peter og Ulven på programmet med Tivolis Symfoniorkester og Nephew-forsanger Simon Kvamm som fortæller. Peter og Ulven blev ved samme lejlighed også indspillet på cd og udgivet på Copenhagen Records med efterfølgende fine anmeldelser. Blandt årets ikkeklassiske indslag var kult-figuren Bonnie Prince Billy og den canadiske sangerinde k.d. lang, der begge skabte unikke og intense musikalske oplevelser for et medlevende publikum. Betagende ballet Københavnerne bliver aldrig trætte af New York City Ballet. Kompagniet gæstespillede igen i Tivoli i september med nye og ældre værker og salen var betaget af dansernes kraft og ynde. Programmet var sammensat af balletter, der indgik i sidste års jubilæumssæson. Balletpublikummet blev forkælet med en aften udelukkende med Balanchines balletter og en anden kun med Jerome Robbins. Det sidste af de i alt tre programmer bød på en danmarkspremiere med et værk af Mauro Bigonzetti og nyere værker af Martins, Wheeldon og Ratmansky. Gæstespillet blev gavmildt støttet af A.P. Møllers og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. 12

13 Noget for enhver smag Sommersæsonen 2008 havde først og fremmest nyt til gane og mave. Tivoli præsenterede et nyt koncept på Fregatten Sct. Georg den III, som under navnet Pirateriet nu er familierestaurant med fokus på at gøre måltidet til en oplevelse. Her serveres Vingeskudt papegøje (kyllingevinger) af pirater og menuen er et skattekort fuldt af sjove opgaver for børn. Restaurant Valhal overtog rollen som burgerrestaurant, idet Erik & Anette Darsberg vendte tilbage til Paletten, der drives som cafeteria igen. Valhal serverer nu ikke blot kvalitetsburgere, men garanterer også, at maden kommer hurtigt. Går der mere end 30 minutter fra bestilling til servering, får gæsten en kupon til en ny burger en anden dag. Tivoli leverer også sundere alternativer til den traditionelle fastfood. I Asian Station blev det således muligt at købe både økologiske pølser og burgermenuer med et lavere fedtindhold og et højere fiberindhold end normalt. A la carte-restauranterne så ud over Nimb ikke de store nyheder i Dog blev det sidst på året aftalt, at Poul Eriksen fortsætter i Grøften indtil Det er usædvanligt, da Tivolis forpagtere og lejere normalt fratræder, når de fylder 65 år. Grøftens sikre koncept og solide driftsresultater gør dog, at begge parter ønsker, at samarbejdet fortsætter indtil Eriksen fylder 70. Kulinarisk succes har der også været på The Paul, der dog kom ud i et økonomisk blæsevejr i efteråret. Selskabet bag den Michelinbestjernede restaurant gik konkurs, og for at sikre driften af dette flagskib blandt Tivolis restauranter, overtog Tivoli The Paul. Restauranten tegnes stadig af Paul Cunningham og hans dygtige stab, og fortsætter som vi kender den. 13

14 Byens bedste Tivoli I september nød Tivoli den ære at vinde en række afstemninger om Byens Bedste, som blev gennemført af københavnerguiden på nettet, AOK. Tivoli var nomineret i ni kategorier fra Bedste Danseforestilling med Vampyren Pjerrot over Bedste Betjening fra Tivolis røde kontrollører til en række kategorier inden for restaurationslivet. Nimb løb med hele tre priser og de røde kontrollører vandt deres kategori. Mere ære tilfaldt Tivoli, da den danske ambassade i Washington, D.C. gjorde Tivoli til temaet for årets julefester, de traditionsrige Creative Christmas, hvor ambassadens samarbejdspartnere inviteres til at jule på dansk. Tivoli-Garden sendte otte drenge, lokalerne var pyntet af Tiffany s i Tivolistil og Nimb lavede maden. Under besøget talte Lars Liebst og Ian Bader ( fra Pei Cobb Freed & Partners Architects som har tegnet Tivoli Kanten) desuden ved et seminar med emnet Urban Development. Det var ikke kun Tivoli, der kom til USA, der var også besøg den modsatte vej da Paris Hilton tilbragte et par dage i København under modeugen og naturligvis besøgte Tivoli. Hendes ærinde var et interview i Go Aften Danmark, som igen sendte direkte fra Tivoli i flere perioder. Under hele Jul i Tivoli sendte både Go Morgen Danmark og Go Aften Danmark fra Haven, mens studierne på Hovedbanegården blev renoveret. I det hele taget har Tivoli nydt pressens bevågenhed i årets løb. Mest i forbindelse med omtalen af arrangementer og begivenheder, men af og til af andre grunde. I 2008 fik udstillingen Bodies The Exhibition, som lejede sig ind i H.C. Andersen Slottet, en del kritik ved åbningen for at være usømmelig og krænkende ved at udstille ægte menneskekroppe. Ved årets udgang sluttede udstillingen med lange køer de sidste dag og et gæstetal på mere end Mere opmærksomhed blev Tivoli til del i forbindelse med en række ulykker i andre forlystelsesparker, der satte sikkerheden på dagsordenen hen over sommeren. Tivoli oplevede selv et mindre uheld i Rutschebanen, hvor en vogn blev afkoblet, og desværre også et selvmord i Ballongyngen, hvorfra en midaldrende svensk kvinde kastede sig ud. Sikkerheden i forlystelsesparkerne blev et af sommerens store emner, og Tivoli havde gang på gang lejlighed til at berette, hvordan faglærte medarbejdere tjekker forlystelserne daglig, og eksterne myndigheder godkender dem flere gange årligt. Tilsyneladende slår trygheden igennem hos gæsterne. Tivolis årlige analyser af tilfredsheden viser en fortsat høj tilfredshed på 96 % med Tivoli-besøget alt i alt. Halloween er kommet for at blive Da Tivoli præsenterede Halloween for første gang i 2006, var der afsat tre år til eksperimentet. Efter efterårssæsonen 2008 var det altså tid til status. Der er ingen tvivl om, at Halloween i Tivoli skal fortsætte. Med mere end en kvart million gæster på 10 åbningsdage er det tydeligt, at Tivoli har en plads i markedet. Tivolis Halloween er ved at sætte en standard for dansk halloweenfejring, og de spektakulære og charmerende dekorationer, overrasker og glæder stadig gæsterne. Halloween i Tivoli er målrettet familier med mindre børn. Når man ser på, hvordan nationen i øvrigt er begyndt at fejre halloween, er der dog grund til at tro, at målgruppen for Halloween i Tivoli kan udvides. Nyt lys på Jul i Tivoli Det var lysenes Jul i Tivoli i 2008 mere end nogensinde. Dæmonen og Himmelskibet fik nye, markante lysinstallationer og John Loring havde smykket Tivoli med lysende snebolde: hvide pilefletkugler med glimtende diodelys på. Det muntre Hjørnes hovedstrøg forbi Vaffelbageriet og Italia var pyntet som Tivolis nye chokoladegade med store kulørte Quality Street og gammeldags emaljeskilte. Nissekøbing i det store telt blev komplet med en ny småbørnsforlystelse, Juleekspressen. Efterhånden som Jul i Tivoli bliver en mere og mere fasttømret tradition, bliver det også lettere at få de mest spændende og unikke bodlejere ind, så tilbuddet til Tivolis gæster i år rakte fra kinesisk tetilbehør til grønlandske smykker. Dertil kom naturligvis alle de lækkerier, som hører julen til: æbleskiver, der bliver bagt mens man venter, gløgg, julepynt, nissehuer o.s.v. Besøgstallet overraskede positivt. Efter en november måned, hvor ikke mindst detailhandlen våndede sig over danskernes dalende forbrug under indtryk af finanskrisen, var det glædeligt at se, at tilstrømningen til Jul i Tivoli tog til op mod selve juleaften. Fyrværkerifestivalen mellem jul og nytår var også med til at skabe god tilslutning. Tivoli trives I 2008 tilsluttede Tivoli sig for første gang Danmarks Bedste Arbejdspladser og dermed muligheden for at benchmarke tilfredsheden blandt Tivolis medarbejdere med en lang række af Danmarks førende virksomheder og brands. Det er Great Place To Work Institute Danmark, der står for undersøgelsen, som består i et spørgeskema til medarbejderne og en såkaldt kulturprofil, en beskrivelse af virksomheden i ord og tal. Hvis man vælger det og det gjorde Tivoli kan man deltage i kapløbet om at blive en af Danmarks bedste arbejdspladser. Tivoli kom ikke i Top 50 her i det første år. Men der er en række grunde til at glæde sig over resultaterne alligevel. For det første nåede Tivoli en svarprocent på 87 af de ca mulige respondenter. For det andet svarede hele 85% positivt på, at Tivoli alt i alt er et godt sted at arbejde. For det tredje, og som det vigtigste, har det nye system skabt en helt ny interesse for trivslen på arbejdspladsen og de mulige forbedringer. Alle afdelinger og medarbejdere er i gang med at skabe mål for, hvor de ønsker at ligge ved næste års undersøgelse, og der arbejdes dedikeret med at få det til at lykkes. Blandt de synlige resultater er et lavere sygefravær, ændringer af Tivolis interne medier og en bedre markedsføring af de muligheder, Tivoli længe har givet for kompetenceudvikling. Der afholdes løbende en lang række kurser med eksterne og interne undervisere; for eksempel er der nu i Tivoli 13 uddannede og eksaminerede Tivoli-guider. Der er også mulighed for at deltage i trainee-programmet og blive Junior Manager i Tivoli. Det første hold trainees blev færdige i sommeren 2008; hold 2 og 3 er godt i gang og hold 4 er ved at blive rekrutteret, mens disse linjer skrives. 14

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen Jeudan A/S, CVR nr. 14 24 60 45 Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen den 16. april 2015 Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K Det Konservative Folkeparti Nyhavn 4, 1051 København K Årsregnskab for 2007 Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND ÅRSREGNSKAB 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om Kystbeskyttelseslaget... 1 Bestyrelsens regnskabserklæring... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

Årsrapport 2006/07 Årsrapport 2006/07

Årsrapport 2006/07 Årsrapport 2006/07 Årsrapport 2006/07 Indhold 3 Formandens beretning 4 Hoved- og nøgletal 6 Påtegninger 8 Ledelsesberetning 8 tivolis bestyrelse og ledelse 10 Årets gang i Tivoli 22 regnskabsberetning 24 planer for Havens

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Holstebro Handelsstandsforening CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010

Holstebro Handelsstandsforening CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010 CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010 Hostrupsvej 4 7500 Holstebro T 9610 6161 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen Danmark Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk. Regnskab 2009

Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk. Regnskab 2009 Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk Regnskab 2009 2. Udkast Resultatopgørelse for 01.01.2009-31.12.2009 Balance pr. 31.12.2009 CVR. NR. 10 56 64 87 Den uafhængige revisors påtegning Til Andelshaverne

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København Sejlklubben København Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø Årsrapport for 2011 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER 10 Gårdlauget Sølvtorvet Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER Gårdlaugetskontingent - medlemmer Renteindtægter Indtægter i alt 374.700 kr. 375.700 El-forbrug Forsikring Anskaffelser til gården Gård-

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORiSEREDE REVISORER lis VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF, 33 13 29 12. FAX, 33 3202 12. E-MAlLe EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE, HENNING ROSE1'

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

Foreningen af Vandværker i Danmark REGION SYD GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 30. MAJ 2015

Foreningen af Vandværker i Danmark REGION SYD GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 30. MAJ 2015 Foreningen af Vandværker i Danmark REGION SYD GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 30. MAJ 2015 PROGRAM KL. 14.00: Kaffe. KL. 14.30: Generalforsamling. KL. 14.00: Ledsagerarrangement: Blomsterdekorationer (egen

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Indhold. Formandens beretning. 3 Formandens beretning. 4 Hoved- og nøgletal. 6 Påtegninger. 8 Tivolis bestyrelse og ledelse.

Indhold. Formandens beretning. 3 Formandens beretning. 4 Hoved- og nøgletal. 6 Påtegninger. 8 Tivolis bestyrelse og ledelse. Årsrapport 2007/08 Indhold 3 Formandens beretning 4 Hoved- og nøgletal 6 Påtegninger 8 Tivolis bestyrelse og ledelse 10 Strategi 12 Medarbejdere 14 Tivoli hele året 16 Kultur og underholdning 20 Have og

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

~YRN. WPS. BRAN!n' Statsautoriserede revisorer A/S

~YRN. WPS. BRAN!n' Statsautoriserede revisorer A/S ~YRN. WPS. BRAN!n' Statsautoriserede revisorer A/S Gårdlauget Sølvtorvet Arsrapport for 23. november 2009-31. december 2010 1. regnskabsår Fændediget 13.. 4600 Køge Telefon 56 65 52 52 CVR-nr. 30 82 19

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere