Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor"

Transkript

1 2009R0272 DA Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 272/2009 af 2. april 2009 om supplering af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed som fastlagt i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 (EUT L 91 af , s. 7) Ændret ved: Tidende nr. side dato M1 Kommissionens forordning (EU) nr. 297/2010 af 9. april 2010 L M2 Kommissionens forordning (EU) nr. 720/2011 af 22. juli 2011 L M3 Kommissionens forordning (EU) nr. 1141/2011 af 10. november 2011 L M4 Kommissionens forordning (EU) nr. 245/2013 af 19. marts 2013 L

2 2009R0272 DA KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 272/2009 af 2. april 2009 om supplering af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed som fastlagt i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 af 11. marts 2008 om fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002 ( 1 ), særlig artikel 4, stk. 2, og ud fra følgende betragtninger: (1) I henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 300/2008 skal Kommissionen som et supplement vedtage generelle foranstaltninger til ændring af ikke-væsentlige elementer i de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed, der er fastlagt i bilaget til den nævnte forordning. (2) I artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 300/2008 fastsættes det endvidere, at Kommissionen skal vedtage detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed, der er fastlagt i bilaget til forordning (EF) nr. 300/2008, som de er suppleret ved de generelle foranstaltninger, der er vedtaget af Kommissionen på grundlag af artikel 4, stk. 2. (3) Der bør derfor vedtages generelle foranstaltninger til supplering af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed på områderne screening, adgangskontrol og anden sikkerhedskontrol samt på områderne forbudte genstande, anerkendelse af tilsvarende sikkerhedsnormer i tredjelande, ansættelse og uddannelse af personale, særlige sikkerhedsprocedurer og undtagelser fra sikkerhedskontrol. (4) Disse generelle foranstaltninger er nødvendige for at opnå et luftfartssikkerhedsniveau i EU, som svarer til de normer, der var gældende ifølge Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2320/2002 ( 2 ), der blev ophævet ved forordning (EF) nr. 300/2008. (5) I overensstemmelse med artikel 24 i forordning (EF) nr. 300/2008 anvendes bilaget til ovennævnte forordning fra den dato, der fastsættes i gennemførelsesbestemmelserne, dog ikke senere end 24 måneder efter, at forordning (EF) nr. 300/2008 er trådt i kraft. Derfor bør anvendelsen af de generelle foranstaltninger, der vedtages i henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 300/2008, udsættes, indtil der er vedtaget gennemførelsesbestemmelser i henhold til artikel 4, stk. 3, dog ikke længere end til den 29. april ( 1 ) EUT L 97 af , s. 72. ( 2 ) EFT L 355 af , s. 1.

3 2009R0272 DA (6) Hurtigst muligt og senest den 29. april 2010 bør metoder og herunder teknologier til at spore flydende sprængstoffer udbredes i lufthavne i hele EU, således at passagerer kan medbringe harmløse væsker uden begrænsninger. Skulle det ikke være muligt at udbrede metoder og herunder teknologier til at spore flydende sprængstoffer i hele EU i rette tid, vil Kommissionen fremsætte forslag til den nødvendige udvidelse af de kategorier af genstande, der kan forbydes (bilagets afsnit B). Hvis udbredelsen af metoder og herunder teknologier af sagligt rimelige grunde ikke er mulig i nærmere bestemte lufthavne, fastsætter Kommissionen i kraft af gennemførelsesbestemmelser regler for, hvordan væsker kan medbringes, uden at sikkerhedsnormerne bringes i fare. (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Civil Luftfartssikkerhed UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: Artikel 1 Denne forordning fastlægger generelle foranstaltninger til supplering af de fælles grundlæggende normer, der er fastlagt i bilaget til forordning (EF) nr. 300/2008, med henblik på at: a) tillade metoder til screening, som fastlagt i bilagets afsnit A b) forbyde kategorier af genstande, som fastlagt i bilagets afsnit B c) opstille kriterier for at tillade adgang til airside og security-beskyttede områder, som fastlagt i bilagets afsnit C d) tillade metoder til eftersyn af køretøjer, flysikkerhedscheck og flysikkerhedseftersyn, som fastlagt i bilagets afsnit D e) fastlægge kriterier for anerkendelse af tilsvarende sikkerhedsnormer i tredjelande, som fastlagt i bilagets afsnit E f) opstille betingelser for screening og anden sikkerhedskontrol af fragt og post samt fastlægge proceduren for godkendelse eller udpegelse af sikkerhedsgodkendte fragtagenter, kendte afsendere og registrerede afsendere, som fastlagt i bilagets afsnit F g) opstille betingelser for screening og anden sikkerhedskontrol af luftfartsselskabers post og materialer, som fastlagt i bilagets afsnit G h) opstille betingelser for screening og anden sikkerhedskontrol af forsyninger til flyvningen og lufthavnsleverancer samt fastlægge proceduren for godkendelse eller udpegelse af sikkerhedsgodkendte leverandører og kendte leverandører, som fastlagt i bilagets afsnit H

4 2009R0272 DA i) opstille kriterier for definition af kritiske dele af security-beskyttede områder, som fastlagt i bilagets afsnit I j) opstille kriterier for ansættelse af personale, der skal udføre eller får ansvaret for udførelsen af screening, adgangskontrol eller anden sikkerhedskontrol, og af instruktører samt fastlægge metoder til uddannelse af dette personale og personer, der får udstedt et lufthavns- eller flybesætnings-id-kort, som fastlagt i bilagets afsnit J, og k) fastlægge betingelser for anvendelse af særlige sikkerhedsprocedurer eller undtagelser fra sikkerhedskontrol, som fastlagt i bilagets afsnit K. Artikel 2 I denne forordning forstås ved: 1)»lufthavnsleverancer«: alle genstande, der er bestemt til at sælges, bruges eller stilles til rådighed i security-beskyttede områder af lufthavne 2)»forsyninger til flyvningen«: alle genstande ud over a) håndbagage b) genstande, der bæres af andre personer end passagerer, og c) luftfartsselskabers post og materialer der er bestemt til at tages med om bord på et fly med henblik på passagerers eller besætningsmedlemmers brug, fortæring eller køb under flyvningen. 3)»sikkerhedsgodkendt leverandør af forsyninger til flyvningen«: en leverandør, hvis procedurer opfylder sådanne fælles sikkerhedsregler og -normer, at levering af forsyninger direkte til fly kan tillades 4)»kendt leverandør af forsyninger til flyvningen«: en leverandør, hvis procedurer opfylder sådanne fælles sikkerhedsregler og -normer, at der kan leveres forsyninger til et luftfartsselskab eller en sikkerhedsgodkendt leverandør, men ikke direkte til fly 5)»sikkerhedsgodkendt leverandør af lufthavnsleverancer«: en leverandør, hvis procedurer opfylder sådanne fælles sikkerhedsregler og -normer, at levering af lufthavnsleverancer til security-beskyttede områder kan tillades. Artikel 3 Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra den dato, der fastsættes i de gennemførelsesbestemmelser, der vedtages efter proceduren i artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 300/2008, dog ikke senere end den 29. april Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

5 2009R0272 DA BILAG AFSNIT A Tilladte metoder til screening De gennemførelsesbestemmelser, der skal vedtages i henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 300/2008, kan tillade brug af følgende metoder til screening, enten enkeltvis eller i kombination, som primært eller sekundært middel og under nærmere fastlagte betingelser: 1. Til screening af personer: a) manuelt eftersyn b) metaldetektorkarme c) bombehunde og d) håndholdte metaldetektorer e) spordetektionsudstyr (ETD Explosive Trace Detection) M3 M4 f) securityscannere, som ikke benytter ioniserende stråling. 2. Til screening af håndbagage, genstande, der bæres af andre personer end passagerer, luftfartsselskabers post og materialer, medmindre disse skal lastes i et flys lastrum, forsyninger til flyvningen og lufthavnsleverancer: a) manuelt eftersyn b) visuel kontrol c) røntgenudstyr d) EDS-udstyr (Explosive Detection Systems) til sporing af eksplosive stoffer e) bombehunde (EDD) f) spordetektionsudstyr (ETD Explosive Trace Detection) og g) LEDS-udstyr til sporing af flydende eksplosive stoffer (LEDS = liquid explosive detection systems). 3. Til screening af indskrevet bagage, fragt og post samt luftfartsselskabers post og materialer, der skal lastes i et flys lastrum: a) manuelt eftersyn b) visuel kontrol c) røntgenudstyr d) EDS-udstyr (Explosive Detection Systems) til sporing af eksplosive stoffer e) bombehunde M1 f) sprængstofpartikeltester (ETD Explosive Trace Detection) g) simulatorkammer og h) metaldetektorer.

6 2009R0272 DA Med henblik på evaluering af metoder til screening baseret på ny teknologi, der ikke er kendt på tidspunktet for vedtagelsen af denne forordning, kan de gennemførelsesbestemmelser, der vedtages i henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 300/2008, tillade brug af andre metoder på forsøgsbasis, for et begrænset tidsrum og på betingelse af, at sådanne forsøg ikke har en negativ indflydelse på sikkerheden som helhed. AFSNIT B Kategorier af genstande, der kan forbydes De gennemførelsesbestemmelser, der skal vedtages i henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 300/2008, kan under nærmere fastlagte betingelser forbyde, at en eller samtlige af følgende kategorier af genstande medbringes i securitybeskyttede områder og om bord på fly: a) skydevåben og andre anordninger til affyring af projektiler anordninger, der kan, eller ser ud til at kunne bruges til at forårsage alvorlig personskade ved affyring af et projektil b) elektrochokapparater anordninger, der er konstrueret med det særlige formål at bedøve eller lamme offeret c) spidse og skarpe genstande spidse og skarpe genstande, der kan bruges til at forårsage alvorlig personskade d) værktøj værktøj, der kan bruges til enten at forårsage alvorlig personskade eller til at udøve en trussel mod flysikkerheden e) stumpe redskaber genstande, der kan forårsage alvorlig personskade, når de bruges til at slå med, og f) eksplosive og brændbare stoffer og anordninger eksplosive og brændbare stoffer og anordninger, der kan, eller ser ud til at kunne bruges til at forårsage alvorlig personskade eller til at udøve en trussel mod flysikkerheden. M4 AFSNIT B1 Væsker, aerosoldåser og geléer Det er tilladt at medbringe væsker, aerosoldåser og geléer i security-beskyttede områder, forudsat at de er screenet eller undtaget fra screening i overensstemmelse med kravene i de gennemførelsesbestemmelser, der vedtages i henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 300/2008. AFSNIT C Adgangskontrol: Kriterier for indrømmelse af adgang til airside og securitybeskyttede områder Der gives adgang til airside og security-beskyttede områder på grundlag af følgende kriterier: 1. Personer og køretøjer må kun få adgang til airside, hvis de har en legitim grund til at opholde sig der. For at få adgang til airside skal en person være i besiddelse af en tilladelse. For at få adgang til airside skal et køretøj have en køretilladelse. 2. Personer og køretøjer må kun få adgang til security-beskyttede områder, hvis de har en legitim grund til at opholde sig der. For at få adgang til security-beskyttede områder skal en person forevise en tilladelse. For at få adgang til security-beskyttede områder skal et køretøj fremvise en køretilladelse.

7 2009R0272 DA AFSNIT D Tilladte metoder til eftersyn af køretøjer, flysikkerhedscheck og flysikkerhedseftersyn De gennemførelsesbestemmelser, der skal vedtages i henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 300/2008, kan tillade brug af følgende metoder til eftersyn af køretøjer, flysikkerhedscheck og flysikkerhedseftersyn, enten enkeltvis eller i kombination, som primært eller sekundært middel og under nærmere fastlagte betingelser: a) manuelt eftersyn b) visuel kontrol c) bombehunde og d) spordetektionsudstyr (ETD Explosive Trace Detection). Med henblik på evaluering af eftersynsmetoder baseret på ny teknologi, der ikke er kendt på tidspunktet for vedtagelsen af denne forordning, kan de gennemførelsesbestemmelser, der vedtages i henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 300/2008, tillade brug af andre metoder på forsøgsbasis, for et begrænset tidsrum og på betingelse af, at sådanne forsøg ikke har en negativ indflydelse på sikkerheden som helhed. AFSNIT E Kriterier for anerkendelse af tilsvarende sikkerhedsnormer i tredjelande Kommissionen anerkender tilsvarende sikkerhedsnormer i tredjelande på grundlag af følgende kriterier: a) Tredjelandet har hidtil haft et godt samarbejde med Fællesskabet og dets medlemsstater b) Kommissionen har verificeret, at tredjelandet anvender tilfredsstillende normer for luftfartssikkerhed, herunder kvalitetskontrol, og c) Kommissionen har verificeret, at der: for så vidt angår passagerer og håndbagage anvendes sikkerhedsforanstaltninger svarende til dem, der er beskrevet i afsnit 1, 3, 11 og 12 samt punkt 4.1 og 4.2 i bilaget til forordning (EF) nr. 300/2008 og dertil hørende gennemførelsesretsakter for så vidt angår indskrevet bagage anvendes sikkerhedsforanstaltninger svarende til dem, der er beskrevet i afsnit 1, 3, 5, 11 og 12 i bilaget til forordning (EF) nr. 300/2008 og dertil hørende gennemførelsesretsakter for så vidt angår fragt og post anvendes sikkerhedsforanstaltninger svarende til dem, der er beskrevet i afsnit 1, 3, 6, 11 og 12 i bilaget til forordning (EF) nr. 300/2008 og dertil hørende gennemførelsesretsakter, og/eller for så vidt angår flysikkerhed anvendes sikkerhedsforanstaltninger svarende til dem, der er beskrevet i afsnit 1, 3, 11 og 12 samt punkt 4.1 og 4.2 i bilaget til forordning (EF) nr. 300/2008 og dertil hørende gennemførelsesretsakter. AFSNIT F Fragt og post 1. Fragt og post: betingelser for screening og anden sikkerhedskontrol Fragt og post, der skal lastes på et fly, skal screenes, medmindre:

8 2009R0272 DA a) en sikkerhedsgodkendt fragtagent har gennemført sikkerhedskontrol af forsendelsen, og forsendelsen har været beskyttet mod uautoriseret adgang, siden denne sikkerhedskontrol blev udført, eller b) en kendt afsender har gennemført sikkerhedskontrol af forsendelsen, og forsendelsen har været beskyttet mod uautoriseret adgang, siden denne sikkerhedskontrol blev udført, eller c) en registreret afsender har gennemført sikkerhedskontrol af forsendelsen, og forsendelsen har været beskyttet mod uautoriseret adgang, siden denne sikkerhedskontrol blev udført, og fragten transporteres med et rent fragtfly eller posten med et rent postfly, eller d) der er gennemført sikkerhedskontrol af transferfragt og transferpost, jf. punkt i bilaget til forordning (EF) nr. 300/ Fragt og post: procedure for godkendelse eller udpegelse af sikkerhedsgodkendte fragtagenter, kendte afsendere og registrerede afsendere Sikkerhedsgodkendte fragtagenter, kendte afsendere og registrerede afsendere godkendes eller udpeges efter følgende procedure: 1. Sikkerhedsgodkendte fragtagenter godkendes af den nationale myndighed. For at blive godkendt som sikkerhedsgodkendt fragtagent skal ansøgeren forelægge dokumentation vedrørende normer for luftfartssikkerhed, og der skal gennemføres en inspektion af ansøgerens lokaler for at sikre, at de fastlagte normer er opfyldt. 2. Kendte afsendere godkendes af den nationale myndighed. For at blive godkendt som kendt afsender skal ansøgeren forelægge dokumentation vedrørende normer for luftfartssikkerhed, og der skal gennemføres en inspektion af ansøgerens lokaler for at sikre, at de fastlagte normer er opfyldt. Som alternativ til godkendelse kan den nationale myndighed tillade, at en kendt afsender udpeges af en sikkerhedsgodkendt fragtagent, indtil en dato, der fastlægges i de gennemførelsesbestemmelser, der skal vedtages i henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 300/ Registrerede afsendere udpeges af en sikkerhedsgodkendt fragtagent. For at blive udpeget som registreret afsender skal ansøgeren forelægge dokumentation vedrørende normer for luftfartssikkerhed for en sikkerhedsgodkendt fragtagent, som skal validere dokumentationen. AFSNIT G Luftfartsselskabers post og materialer: betingelser for screening og anden sikkerhedskontrol Luftfartsselskabers post og materialer, der skal lastes i et flys lastrum, skal enten screenes som indskrevet bagage eller underkastes samme sikkerhedskontrol som fragt og post. Luftfartsselskabers post og materialer, der skal lastes i en hvilken som helst anden del af et fly end lastrummet, skal screenes som håndbagage.

9 2009R0272 DA AFSNIT H Forsyninger til flyvningen og lufthavnsleverancer 1. Forsyninger til flyvningen og lufthavnsleverancer: betingelser for screening og anden sikkerhedskontrol 1. Forsyninger til flyvningen, der skal lastes på et fly, skal screenes, medmindre: a) et luftfartsselskab, der leverer disse forsyninger til sit eget fly, har gennemført sikkerhedskontrol af forsyningerne, og disse har været beskyttet mod uautoriseret adgang fra det tidspunkt, hvor denne sikkerhedskontrol blev udført, og indtil leveringen ved flyet, eller b) en sikkerhedsgodkendt leverandør har gennemført sikkerhedskontrol af forsyningerne, og disse har været beskyttet mod uautoriseret adgang fra det tidspunkt, hvor denne sikkerhedskontrol blev udført, og indtil leveringen ved flyet eller i givet fald til luftfartsselskabet eller en anden sikkerhedsgodkendt leverandør, eller c) en kendt leverandør har gennemført sikkerhedskontrol af forsyningerne, og disse har været beskyttet mod uautoriseret adgang fra det tidspunkt, hvor denne sikkerhedskontrol blev udført, og indtil leveringen ved flyet eller til en sikkerhedsgodkendt leverandør. 2. Lufthavnsleverancer skal screenes, inden de kan indføres i security-beskyttede områder, medmindre en kendt leverandør har gennemført sikkerhedskontrol af leverancerne, og disse har været beskyttet mod uautoriseret adgang fra det tidspunkt, hvor denne sikkerhedskontrol blev udført, og indtil de blev indført i det security-beskyttede område. 2. Forsyninger til flyvningen og lufthavnsleverancer: procedure for godkendelse eller udpegelse af sikkerhedsgodkendte leverandører og kendte leverandører 1. Sikkerhedsgodkendte leverandører af forsyninger til flyvningen godkendes af den nationale myndighed inden en dato, der fastlægges i de gennemførelsesbestemmelser, der skal vedtages i henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 300/2008. For at blive godkendt som sikkerhedsgodkendt leverandør af forsyninger til flyvningen skal ansøgeren forelægge dokumentation vedrørende normer for luftfartssikkerhed, og der skal gennemføres en inspektion af ansøgerens lokaler for at sikre, at de fastlagte normer er opfyldt. 2. Kendte leverandører af forsyninger til flyvningen udpeges af den operatør eller enhed, som de leverer forsyningerne til. For at blive udpeget som kendt leverandør af forsyninger til flyvningen skal ansøgeren forelægge dokumentation vedrørende normer for luftfartssikkerhed, som skal valideres af den operatør eller enhed, som der leveres til. 3. Kendte leverandører af lufthavnsleverancer udpeges af lufthavnsoperatøren. For at blive udpeget som kendt leverandør af lufthavnsleverancer skal ansøgeren forelægge dokumentation vedrørende normer for luftfartssikkerhed for en lufthavnsoperatør, som skal validere dokumentationen.

10 2009R0272 DA AFSNIT I Kriterier for definition af kritiske dele af security-beskyttede områder Definitionen af kritiske dele af security-beskyttede områder skal sikre, at der ikke sker»forurening«af eftersete afrejsende passagerer (både lokalt afrejsende og transferpassagerer) og deres håndbagage samt efterset afgående indskrevet bagage (både lokalt afgående og transferbagage). AFSNIT J Ansættelse af personale og uddannelsesmetoder 1. Kriterier for ansættelse af personale Der gælder følgende kriterier for ansættelse af både personer, der skal udføre eller får ansvaret for udførelsen af screening, adgangskontrol eller anden sikkerhedskontrol, og instruktører: a) de skal have gennemgået en baggrundskontrol eller anden kontrol forud for ansættelsen i overensstemmelse med gældende nationale regler, og b) de skal være i besiddelse af de kvalifikationer, der er nødvendige for, at de kan udføre de opgaver, de ansættes til. 2. Uddannelsesmetoder De gennemførelsesbestemmelser, der skal vedtages i henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 300/2008, kan kræve, at a) personer, der udfører eller er ansvarlige for udførelsen af screening, adgangskontrol eller anden sikkerhedskontrol b) instruktører og c) personer, der får udstedt et lufthavns- eller flybesætnings-id-kort modtager teoretisk og/eller praktisk uddannelse og/eller oplæring (on-the-job training). AFSNIT K Betingelser for anvendelse af særlige sikkerhedsprocedurer eller undtagelser fra sikkerhedskontrol De gennemførelsesbestemmelser, der skal vedtages i henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 300/2008, kan tillade, at der anvendes særlige sikkerhedsprocedurer eller gøres undtagelse fra sikkerhedskontrol på betingelse af, at: a) proceduren eller undtagelsen er fastlagt af Kommissionen eller den nationale myndighed, og b) der er en objektiv begrundelse for proceduren eller undtagelsen.

Den Europæiske Unions Tidende L 91/7

Den Europæiske Unions Tidende L 91/7 3.4.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 91/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 272/2009 af 2. april 2009 om supplering af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed som fastlagt i bilaget

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning. 22.12.2015 L 334/5 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2426 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EU) 2015/1998 for så vidt angår tredjelande, der anerkendes som lande, der anvender

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning. L 73/98 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/413 af 14. marts 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 for så vidt angår tredjelande, som følger sikkerhedsnormer, der er anerkendt

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 1.3.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 59/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 173/2012 af 29. februar 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR MOBILITET OG TRANSPORT

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR MOBILITET OG TRANSPORT EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR MOBILITET OG TRANSPORT Bruxelles, den 5. juli 2018 MEDDELELSE TIL INTERESSENTER DET FORENEDE KONGERIGES UDTRÆDEN OG EU-REGLERNE OM LUFTFARTS- OG SØFARTSSIKKERHED

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 5.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 55/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 185/2010 af 4. marts 2010 om detaljerede foranstaltninger til gennemførelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R0300 DA 01.02.2010 001.002 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 300/2008 af 11. marts

Læs mere

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst)

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst) 24.1.2019 L 21/13 FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/103 af 23. januar 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 med henblik på afklaring, harmonisering og forenkling

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (EUT L 299 af , s. 1)

(EØS-relevant tekst) (EUT L 299 af , s. 1) 02015R1998 DA 06.02.2018 003.001 1 Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (10) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Civil Luftfartssikkerhed

(EØS-relevant tekst) (10) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Civil Luftfartssikkerhed 21.6.2014 L 182/31 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 687/2014 af 20. juni 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 185/2010 med henblik på afklaring, harmonisering og forenkling af luftfartssikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.1.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 23/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 72/2010 af 26. januar 2010 om fastlæggelse af procedurer for gennemførelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

EUROPA- KOMMISSIONEN. BILAG TIL EASA s UDTALELSE 06/2013. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.. af XXX

EUROPA- KOMMISSIONEN. BILAG TIL EASA s UDTALELSE 06/2013. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, XXX [...](2013) XXX udkast BILAG TIL EASA s UDTALELSE 06/2013 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr..../.. af XXX om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 om

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande,

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0810 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0810 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0810 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2006 KOM(2006) 810 endelig 2005/0191 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../ KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr..../ af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. / om fastsættelse af tekniske krav

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen. 30.12.2017 L 351/55 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2468 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande, jf. Europa- Parlamentets

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 12.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 207/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 809/2011 af 11. august 2011 om ændring af forordning

Læs mere

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende 23.3.2006 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET C5-0033/2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0234(COD) 04/02/2002

EUROPA-PARLAMENTET C5-0033/2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0234(COD) 04/02/2002 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0033/2002 2001/0234(COD) DA 04/02/2002 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af fælles bestemmelser

Læs mere

EUROPA KOMMISSIONEN. BILAG TIL EASA's UDTALELSE 06/2012. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. / af XXX

EUROPA KOMMISSIONEN. BILAG TIL EASA's UDTALELSE 06/2012. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. / af XXX EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2012) XXX udkast BILAG TIL EASA's UDTALELSE 06/2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. / af XXX om ændring af forordning (EU) nr. / om fastsættelse af tekniske

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 raha@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat 25. august 2016 TS31711-00001 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 916 endelig 2006/0300 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2002/87/EF om supplerende

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

BILAG TIL EASA'S UDTALELSE 07/2013. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /.. af XXX

BILAG TIL EASA'S UDTALELSE 07/2013. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [...](2013) XXX udkast BILAG TIL EASA'S UDTALELSE 07/2013 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /.. af XXX om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 748/2012 af

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2320/2002. af 16.

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2320/2002. af 16. 30.12.2002 De Europæiske Fællesskabers Tidende L 355/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2320/2002 af 16. december 2002 om fastsættelse

Læs mere

(7) Forordning (EF) nr. 300/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse

(7) Forordning (EF) nr. 300/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse 12.1.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 7/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 18/2010 af 8. januar 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 med hensyn til specifikationer

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.10.2011 KOM(2011) 649 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET ÅRLIG RAPPORT FOR 2010 OM GENNEMFØRELSEN AF FORORDNING (EF) NR. 300/2008 OM

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. xxxx/2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006R2023 DA 17.04.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2023/2006 af 22. december 2006 om god

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011R0284 DA 12.04.2011 000.002 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.4.2017 C(2017) 2299 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 18.4.2017 om fastsættelse af en fælles metode til beregning af vægten af elektrisk og elektronisk

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.5.2017 L 122/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/815 af 12. maj 2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 med henblik

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 336/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1160/2012 af 7. december 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikatet

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 160/8 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 523/2012 af 20. juni 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 for så

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed. L 96/26 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/561 af 11. april 2016 om ændring af bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikatet til

Læs mere

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. / Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. / af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 af 20. november 2003 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender,

Læs mere

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst)

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst) 22.6.2018 DA L 159/31 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/893 af 18. juni 2018 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg, vedrørende ændringen af bilag

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, XXX C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /2010 af [ ] om ændring af forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds-

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland Bekendtgørelse nr. 124 af 22. februar 1995 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland I medfør af 52, 60, 70, 70a, 70b, 148, stk. 2, 149, stk. 10, og

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 23.2.2011 2010/2154(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om luftfartssikkerhed med særlig fokus på securityscannere (2010/2154(INI)) Transport- og Turismeudvalget

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 277/23

Den Europæiske Unions Tidende L 277/23 18.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 277/23 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1024/2008 af 17. oktober 2008 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 1.8.2015 L 206/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1329 af 31. juli 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 for så vidt angår EU-luftfartsselskabers operationer af luftfartøjer, der er registreret

Læs mere

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF 21.9.2018 L 238/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1263 af 20. september 2018 om skemaerne til pakkeleveringsvirksomheders indgivelse af oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.2.2015 DA L 51/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/288 af 17. december 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2013R0211 DA 16.07.2014 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 211/2013 af 11. marts 2013 om certifikatkrav

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 74/24 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/448 af 17. marts 2015 om fastsættelse af særlige dyresundhedsbestemmelser for indførsel til Unionen af visse animalske produkter fra Japan bestemt

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 6.10.2015 L 259/5 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/1778 af 25. juni 2015 om fastlæggelse af fiskerirelaterede bevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af revområder i farvande inden for

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2017 C(2017) 2433 final KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af 20.4.2017 om fastsættelse af referenceåret og programmet for de statistiske data og metadata vedrørende

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 31.10.2017 L 281/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/1973 af 30. oktober 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 for så vidt angår offentlig kontrol af fiskevarer, der er fanget af fartøjer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5807 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om anerkendelse af, at Japans retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.1.2017 C(2017) 403 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 31.1.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 909 endelig 2006/0282 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 10.4.2014 L 107/39 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 361/2014 af 9. april 2014 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1073/2009 hvad angår transportdokumenter vedrørende international personbefordring

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8874 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til ansøgninger, jf. artikel 10 i

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr.

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.6.2018 L 160/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/895 af 22. juni 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2016 (OR. en) 11453/16 STATIS 52 COMPET 430 UD 169 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 22. juli 2016 til: Komm. dok. nr.: D045810/01

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 314/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1063/2012 af 13. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2018 C(2018) 8876 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 18.12.2018 om særlige regler om den procedure, der skal følges for at udarbejde den risikovurdering

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.2.2019 C(2019) 873 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 12.2.2019 om skabelonerne for "EF"-erklæringer og attester for jernbaneinteroperabilitetskomponenter

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1866 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/273 for så vidt angår indførsel af

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) Bekendtgørelse nr. 1339 af 3. december 2007 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) I medfør af 1 a, 52, 70, 70 a, 70 b, 70c, 149, stk. 10, og 153 i lov om luftfart,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1847 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0725 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0725 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0725 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.12.2010 KOM(2010) 725 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2017 C(2017) 7477 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 15.11.2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1238 for så vidt angår

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5802 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/248/EU om anerkendelse af, at Singapores

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 31. maj 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 31. maj 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2018 C(2018) 4838 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 30.7.2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 om fastlæggelse af regler

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland. Kapitel 1

Udkast til bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland. Kapitel 1 Bekendtgørelse nr. xx af xx 2016 Udkast til bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland I medfør af 52, 60, stk. 1, 70, 70 a, stk. 1-4, 70 b, stk. 5 og

Læs mere

Nye sikkerhedsregler. TØF - Luftfragtskonference 1. september 2011 Billund Lufthavn

Nye sikkerhedsregler. TØF - Luftfragtskonference 1. september 2011 Billund Lufthavn Nye sikkerhedsregler TØF - Luftfragtskonference 1. september 2011 Billund Lufthavn Foredragsholder Advokat, partner Henrik Kleis hk@delacourdania.dk mobiltelefon 4019 2300 DELACOUR DANIA mangeårig tradition

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2031 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 18.10.2016 L 280/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1832 af 17. oktober 2016 om ændring af standardcertifikaterne til brug ved import til Unionen af tilberedt kød, kødprodukter og behandlede

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /..

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. af [ ] om Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 16.4.2018 L 96/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/573 af 15. december 2017 om nøgleelementerne i aftaler om lagring af data, der indgås

Læs mere

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget L 98/4 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/582 af 12. april 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1352/2013 om fastlæggelse af de blanketter, der er foreskrevet i Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2019 C(2019) 595 final KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af 6.2.2019 om ændring af bilag IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 og bilag

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 30. marts 2004 om anvendelse af Traces-systemet og om ændring af beslutning 92/486/EØF (meddelt under nummer K(2004) 1282)

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 30. marts 2004 om anvendelse af Traces-systemet og om ændring af beslutning 92/486/EØF (meddelt under nummer K(2004) 1282) 2004D0292 DA 19.07.2005 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 30. marts 2004 om anvendelse af Traces-systemet

Læs mere