KØLESKAB K110W HN Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØLESKAB K110W HN Brugervejledning"

Transkript

1 KØLESKAB K110W HN 8806 Brugervejledning

2 ADVARSEL: ADVARSEL: Risiko for brand/brændbare materialer SIKKERHEDSANVISNINGER Dette køleskab er kun beregnet til brug i private husholdninger. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med køleskabet. Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den erstattes af en ny. For at undgå fare må dette kun udføres af en fagmand. Opbevar ikke eksplosive substanser som aerosolbeholdere med brændbart drivmiddel i dette køleskab. Stikket skal tages ud af stikkontakten efter brug og før vedligeholdelse af skabet. 1

3 ADVARSEL: Risiko for brand/brændbare materialer. ADVARSEL: Hold ventilationsåbninger i kabinettet eller indvendigt fri for hindringer eller blokeringer. ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller andre metoder til at fremskynde afrimning. Brug kun de metoder, der er anbefalet af producenten. ADVARSEL: Pas på ikke at ødelægge kølekredsløbet. ADVARSEL: Brug ikke elektriske apparater indvendigt i køleskabet, med mindre de er anbefalet af producenten. ADVARSEL: Bortskaf køleskabet i henhold til gældende lovgivning og regler, da det indeholder brændbar gas og kølemiddel. ADVARSEL: Sørg for, at ledningen ikke bliver klemt eller beskadiget, når køleskabet placeres. ADVARSEL: Placer ikke flere flytbare stikkontakter eller flytbare strømforsyninger ved bagsiden af køleskabet. 2

4 Brug ikke forlængerledninger eller adaptere uden jordforbindelse. FARE: Risiko for at børn bliver låst inde. Før køleskabet bortskaffes: - Tag døren af. - Lad hylderne blive i, så børn ikke let kan kravle ind i skabet. Strømmen til køleskabet skal være afbrudt, før der installeres eventuelt tilbehør. Køleskabet indeholder kølemiddel og cyklopentan isoleringsmateriale. Disse er brændbare. Derfor skal skabet holdes væk fra enhver varmekilde, når det bortskaffes, og det skal bortskaffes på en miljørigtig måde på en genbrugsstation. For EN standard: Dette køleskab kan bruges af børn fra 8 år og opefter, og af personer med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller gives instruktion om at bruge skabet på sikker måde og forstår farerne ved dette. Børn må ikke lege med skabet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. For IEC standard: Dette køleskab er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med reducerede fysiske, 3

5 sansemæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har fået instruktion om brugen af skabet af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. 4

6 Generelt Dette køleskab er kun beregnet til brug i private husholdninger. Køleskabets hoveddele Termostat. 2. Glashylde. 3. Plasthylde. 4. Grøntsagsskuffe. 5. Justerbart ben. 5

7 Instruktioner for installation 1.Køleskabet må ikke have en hældning på over 45, mens det flyttes. Der må ikke presses på nogle dele som f.eks. kondensatoren eller døren, da køleskabet så kan blive deformt. Dette vil have indflydelse på køleskabets ydeevne. 2.Lad køleskabet have nok plads til at kunne fungere godt. 3.Installer ikke køleskabet i områder med høj temperatur eller i fugtige omgivelser. Dette kan beskadige skabet. Udpakning ADVARSEL! Vær 2 eller flere personer til at pakke køleskabet ud. Pas på ryggen, når der skal løftes! Fjern tape og alle labels før ibrugtagning (dog ikke mærkepladen). Fjern rester af lim eller tape ved at gnubbe med din tommelfinger. Tør af med varmt vand og tør efter. Rester af tape eller lim kan også fjernes ved at gnide lidt opvaskemiddel hen over områderne med en finger. Tør af med varmt vand og tør efter. Brug ikke skarpe redskaber, alkohol, brandfarlige væsker eller slibende rengøringsmidler til at fjerne lim eller taperester, det kan ødelægge køleskabets overflader. Elektriske krav Før udførelse af enhver installation skal strømmen afbrydes. Tilslut først strømmen igen, når installationen er afsluttet. 6

8 Køleskabet er forsynet med en jordledning og stikprop med jord. Stikkontakten skal være på 230V og med 10 A sikring. Er tilslutningsstedet udført med ekstrabeskyttelse i form af stikkontakt for trebenet stikprop, så skal den tobenede stikprop udskiftes med trebenet stikprop. Lederen med grøn/gul isolation skal tilsluttes jordklemmen. Før køleskabet opstilles på sin endelige plads, er det vigtigt at have en korrekt og godkendt installation. Opstilling i vater Hvis køleskabet ikke er stillet i vater ved installationen, skal det stilles i vater. Ellers kan dørens pakning risikere ikke at lukke korrekt, hvilket kan skabe rim- eller fugtproblemer. Derfor er det vigtigt, at køleskabet er i vater for at fungere korrekt. Køleskabet hæves ved at dreje det justerbare ben med uret, eller sænkes ved at dreje benet mod uret. Hav nogen til at trykke på toppen af køleskabet for at tage vægten af det justerbare ben. Det gør det lettere at justere benet. Sikkerhedsregler 1.Opbevar ikke brændbare materialer som æter, benzin, LP-gas, lim osv. i køleskabet. 2.Sprøjt ikke vand på køleskabet. Det kan forårsage funktionsfejl eller elektrisk stød. 3.Hvis der er gaslækage, må ledningens stik ikke trækkes ud eller sættes i, da det kan give en gnist. 7

9 Instruktioner for brug 1.Når køleskabet bruges for første gang, så lad det stå uden madvarer i, indtil den indstillede temperatur er nået. Dette tager som regel 2-3 timer. Når temperaturen er nået, kan madvarerne kommes i skabet. 2.Temperaturen i køleskabet kan justeres ved at dreje på termostaten. Indstilling 3 er mest egnet til generel brug. Indstilling Off : Afbrudt. Indstilling 1 : Mindst kold temperatur. Indstilling 3 : Normal temperatur. Indstilling 6 : Koldeste temperatur. Anbefalinger ved brug 1.Jo mere mad der kommes i skabet, og jo oftere døren åbnes og i længere tid, jo større bliver energiforbruget. Dette kan også føre til fejlfunktion. 2.Placer ikke for tunge ting på glashylderne. 3.Ledningens stik bør kun genindsættes i stikkontakten med over 10 minutters interval. 4.Åbn døren mindst muligt under strømafbrydelse. Vedligeholdelse 1.Før vedligeholdelse skal strømmen til køleskabet afbrydes. Gnid forsigtigt med en klud med mildt rengøringsmiddel. Tør efter med rent vand, og tør skabet helt tørt. Slibende rengøringsmidler, alkaliske rensemidler, kemisk klud, fortyndere, alkohol, syre og petroleumsprodukter er ikke egnede til rengøring af køleskabet, da de kan beskadige belægningen og plastdelene. 8

10 2.Dørens pakning bliver let snavset, så rengør den jævnligt. 3.Hvis køleskabet ikke skal bruges i længere tid, så tag stikket ud af stikkontakten, rengør og aftør skabet indvendigt, og luk døren til. De følgende tilfælde er ikke fejlfunktioner: 1.En lyd af rindende vand: Lyden af rindende vand kan høres under normal funktion. 2.Kondens på ydersiden af skabet: Kondens på ydersiden af skabet er normalt, hvis der er høj luftfugtighed. Tør kondensen af med en klud. 3.Det tager noget tid for køleskabet at blive koldt fra det er startet første gang. Hvis den omgivende temperatur er høj, tager det længere tid for skabet at blive koldt. 4.Kompressorens overflade bliver varm: Kompressorens overflade kan blive varm under normal brug. Rør den ikke med hænderne. 9

11 Problemløsning I tilfælde af fejlfunktioner kan du løse mange af problemerne selv. Problem Mulig årsag Køler ikke Er strømmen afbrudt? Er skabet tilsluttet den rigtige spænding? Er sikringen sprunget? Er stikket sat ordentligt i? Køler ikke nok Er termostaten indstillet til den rigtige temperatur? Er der nok plads omkring køleskabet? Er døren blevet åbnet for ofte eller for længe? Er køleskabet udsat for direkte sollys eller placeret i nærheden af en varmekilde? Er der for meget mad i køleskabet? Er der varm mad i køleskabet? Frossen mad i køleskabet Er termostaten indstillet til den rigtige temperatur? Er maden placeret for tæt? 10

12 Støj Er køleskabet installeret sikkert og i vater? Er køleskabet blevet ramt af andre objekter? Kompressoren stopper ikke automatisk Er der for meget mad placeret på ét sted? Er døren blevet åbnet for ofte eller for længe? Hvis ovenstående ikke afhjælper problemet, så kontakt et servicecenter. Korrekt bortskaffelse af dette produkt Dette symbol betyder, at køleskabet ikke må bortskaffes med husholdningsaffaldet. Køleskabet skal afleveres på en genbrugsstation, således at kølemidlet kan bortskaffes på miljørigtig måde. Ligeledes skal de genbrugelige dele oparbejdes til genbrug og de ikke-genbrugelige dele bortskaffes på miljørigtig måde. 11

13 For køleskabe til husholdningsbrug Prøv ikke at åbne døren for ofte, specielt hvis omgivelsestemperaturen er høj, eller der er høj luftfugtighed. Når døren er åben, så sørg for at lukke den igen hurtigst muligt. Undersøg en gang imellem om køleskabet er ventileret nok (tilstrækkelig luftcirkulation bag ved skabet). For køleskabe til husholdningsbrug, der befinder sig i områder med normal temperatur, bør termostaten indstilles på en middel indstilling. Før der fyldes mad i køleskabet, så sørg for, at maden er kølet af til stuetemperatur. Den ydre kondensator skal altid holdes fri for støv og andre urenheder. Overvej altid instruktionerne angivet i afsnittene om placering og energisparetips, da energiforbruget ellers kan blive væsentligt forhøjet. 12

14 Energisparetips Køleskabet bør placeres i det køligste område af lokalet og væk fra varmekilder og direkte sollys. Lad varm mad afkøle til stuetemperatur, inden den kommes i køleskabet. Hvis der kommes for meget mad i køleskabet, tvinges kompressoren til at køre i længere tid. Sørg for at pakke madvarerne ordentligt ind, og aftør beholdere hvis nødvendigt. Dette reducerer frostopbygning inde i skabet. Beholdere til opbevaring af mad bør ikke fores med aluminiumsfolie, vokspapir eller køkkenrulle, da det reducerer cirkulationen af den kolde luft og gør skabet mindre effektivt. Organiser og kom mærker på madvarerne, så de er nemmere at finde, og dørens åbningstid dermed kan reduceres. Tag så mange af de nødvendige ting som muligt på én gang, og luk døren igen hurtigst muligt. 13

15 Instruktion i skift af køleskabsdørens åbning højre-venstre Vær sikker på, at køleskabet er tomt og strømmen afbrudt. Det anbefales at være to personer til udførelsen. Bemærk: For at tage døren af, skal køleskabet vippes bagover. Hvil køleskabet på noget solidt, en stol eller tilsvarende, lige under toppladen. Læg ikke køleskabet fladt ned. Det kan ødelægge kølekredsløbet. 1. Demonter skruerne bag toppladen med en stjerneskruetrækker og tag toppladen af. 14

16 2. Fjern skruerne, der fastholder øverste hængsel, med en stjerneskruetrækker. Skruerne, der holder øverste hængsel 15

17 3. Flyt øverste hængsel, dørbegrænseren og dørlejet til den anden side. A. Skru øverste hængsel på. 16

18 B. Fastgør dørbegrænseren og dørlejet. 17

19 4. Demonter skruerne ved nederste hængsel og flyt det til modsatte side og skru det på igen. Bemærk: Køleskabets hældning skal være mindre end 45. Skruerne der holder nederste hængsel 18

20 5. Flyt det justerbare ben til den anden side og juster, så køleskabet står i vater. 19

21 6. Sæt døren i korrekt position, monter det øverste hængsel og toppladen. Importeret af: Harald Nyborg A/S Gammel Højmevej 30 DK-5250 Odense SV Der tages forbehold for trykfejl. 20

22 Teknisk datablad Varemærke Model Kategori køle/fryseapparat til husholdningsbrug Energieffektivitetsklasse Årligt elforbrug i kwh Nettorumfang køl Nettorumfang frys og stjernemærkning Klimaklasse Emission af luftbåren støj Kan indbygges Højde Bredde Dybde WASCO HN 8806 K110W Køleskabe med et eller flere rum til opbevaring af ferske madvarer A++ 90 kwh 110 L - L ST/N/SN 39 db(a) re 1 pw Nej 84,5 cm 50,1 cm 54 cm Mærkespænding og frekvens V 50 Hz Note: A+++ (højeste energiklasse) til D (laveste energiklasse). Elforbrug 90 kwh/år, på grundlag af standardiserede prøvningsresultater for 24 timer. Det faktiske elforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes og dets placering. Klimaklasse ST/N/SN. Apparatet er beregnet til brug ved en omgivelsestemperatur på mellem 10 C og 38 C. 21

KØLE/FRYSESKAB KF97W HN Brugervejledning

KØLE/FRYSESKAB KF97W HN Brugervejledning KØLE/FRYSESKAB KF97W HN 8730 Brugervejledning For at sikre de bedste resultater ved brug af køle/fryseskabet, så tag dig tid til at læse brugervejledningen omhyggeligt. Sørg for, at al emballagen bliver

Læs mere

KØLESKAB K131W HN Brugervejledning

KØLESKAB K131W HN Brugervejledning KØLESKAB K131W HN 9085 Brugervejledning For at sikre de bedste resultater ved brug af køleskabet, så tag dig tid til at læse brugervejledningen omhyggeligt. Sørg for, at al emballagen bliver bortskaffet

Læs mere

KØLE/FRYSESKAB KF113W HN Brugervejledning

KØLE/FRYSESKAB KF113W HN Brugervejledning KØLE/FRYSESKAB KF113W HN 8994 Brugervejledning For at sikre de bedste resultater ved brug af køle/fryseskabet, så tag dig tid til at læse brugervejledningen omhyggeligt. Sørg for, at al emballagen bliver

Læs mere

FRYSESKAB F68W HN Brugervejledning

FRYSESKAB F68W HN Brugervejledning FRYSESKAB F68W HN 8269 Brugervejledning For at sikre de bedste resultater ved brug af fryseren, så tag dig tid til at læse brugervejledningen omhyggeligt. Sørg for, at al emballagen bliver bortskaffet

Læs mere

FRYSESKAB F260W HN Brugervejledning

FRYSESKAB F260W HN Brugervejledning FRYSESKAB F260W HN 8465 Brugervejledning i fryseskabet. For at undgå frostsprængninger og andre skader, Højre-/venstreåbning af døren i fryserummet. 1 Fjern de to skruedæksler og de to hængseldæksler

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER

ELEKTRISK TERRASSEVARMER ELEKTRISK TERRASSEVARMER HN 12362 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug, og gem den til senere brug. Pak terrassevarmeren ud og kontroller, at alle dele

Læs mere

PARTYKØLER HN 10170. Brugervejledning

PARTYKØLER HN 10170. Brugervejledning PARTYKØLER HN 10170 Brugervejledning For at sikre pålidelig og sikker brug af køleren, skal alle instruktioner i denne brugermanual læses omhyggeligt og overholdes. SIKKERHEDSANVISNINGER Vigtigt! Køleren

Læs mere

Vinkøleskab V221S HN 7727. Brugervejledning

Vinkøleskab V221S HN 7727. Brugervejledning Vinkøleskab V221S HN 7727 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Vinkøleskabets indretning... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 3 Installationsanvisninger... 3 Ændring af dørens åbningsside... 3 Vigtige

Læs mere

KUMMEFRYSER FB60A. Best.nr

KUMMEFRYSER FB60A. Best.nr KUMMEFRYSER FB60A Best.nr. 12408 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSANVISNINGER... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING... 3 Før fryseren tages i brug... 3 Installation... 3 BRUG AF FRYSEREN... 4 Kontrol af temperaturen...

Læs mere

KØLE/FRYSESKAB HN 5795 KF295W HN 5797 KF295SS. Brugervejledning

KØLE/FRYSESKAB HN 5795 KF295W HN 5797 KF295SS. Brugervejledning KØLE/FRYSESKAB HN 5795 KF295W HN 5797 KF295SS Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før køle/fryseskabet tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SIKKERHEDSADVARSLER...

Læs mere

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning TERRASSEVARMER HN 12356 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. Pak terrassevarmeren ud og kontroller,

Læs mere

KØLESKAB K130W HN 8561. Brugervejledning

KØLESKAB K130W HN 8561. Brugervejledning KØLESKAB K130W HN 8561 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Generelle sikkerhedsregler og anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

KØLESKAB K240W. Best.nr Brugervejledning

KØLESKAB K240W. Best.nr Brugervejledning KØLESKAB K240W Best.nr. 8504 Brugervejledning INDHOLD Indholdsfortegnelse GENERELT... 2 Køleskabets indretning.... 2 Før køleskabet tages i brug.... 3 Beskyttelse af miljøet, bortskaffelse... 3 Generelle

Læs mere

KØLESKAB K335W HN Brugervejledning

KØLESKAB K335W HN Brugervejledning KØLESKAB K335W HN 8391 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Generelle sikkerhedsregler og anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

KØLESKAB K45W HN 7774. Brugervejledning

KØLESKAB K45W HN 7774. Brugervejledning KØLESKAB K45W HN 7774 Brugervejledning GENERELT Dette køleskab er kun beregnet til brug i private husholdninger til at holde madvarer, frugt og drikkevarer nedkølet. INSTALLATION 1. Vip ikke køleskabet

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

FRYSESKAB F32W HN 7667. Brugervejledning

FRYSESKAB F32W HN 7667. Brugervejledning FRYSESKAB F32W HN 7667 Brugervejledning ADVARSEL: Fryseren er ikke beregnet til at blive brugt af børn uden opsyn af voksne. Børn bør instrueres om, at de ikke må lege med fryseren. GENERELT For at få

Læs mere

KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372. Brugervejledning

KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372. Brugervejledning KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køle/fryseskabets indretning... 2 Før køle/fryseskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger...

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

KØLE/FRYSESKAB KF312W

KØLE/FRYSESKAB KF312W KØLE/FRYSESKAB KF312W HN 8893 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før køle/fryseskabet tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

KØLESKAB K350W HN 8499 KØLESKAB K350SS HN Brugervejledning

KØLESKAB K350W HN 8499 KØLESKAB K350SS HN Brugervejledning KØLESKAB K350W HN 8499 KØLESKAB K350SS HN 5680 Brugervejledning 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald lignende nogle af de mest almindelige mærket med den overkrydsede skraldespand, 1 Læs

Læs mere

KØLE/FRYSESKAB KF223W

KØLE/FRYSESKAB KF223W KØLE/FRYSESKAB KF223W HN 8163 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før køle/fryseskabet tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Generel beskrivelse. Termostaten er placeret i kompressorrummet. Fryserklap 1. Midterskuffe 1. Nederste skuffe 1. Justerbare fødder 2

Generel beskrivelse. Termostaten er placeret i kompressorrummet. Fryserklap 1. Midterskuffe 1. Nederste skuffe 1. Justerbare fødder 2 FRYSESKAB F73 ADVARSEL 1. Apparatet må ikke betjenes af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental formåen eller uden kendskab til eller erfaring med apparatet, medmindre de har

Læs mere

KØLE/FRYSESKAB KF102W. Best.nr Brugervejledning

KØLE/FRYSESKAB KF102W. Best.nr Brugervejledning KØLE/FRYSESKAB KF102W Best.nr. 8688 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køle/fryseskabets indretning... 2 Før køle/fryseskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Generelle sikkerhedsregler

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Køle/fryseskab KF525W

Køle/fryseskab KF525W Køle/fryseskab KF525W HN 79763 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før køle/fryseskabet tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B BRUGSANVISNING Cavecool Primo Pearl CC160B WWW.CAVECOOL.COM 1 Generelt Læs informationerne i denne brugsanvisning, så De bliver bekendt med deres ny vinkøleskab så hurtigt som muligt og straks benytter

Læs mere

KUMMEFRYSER FB100A, FB200A, FB316A

KUMMEFRYSER FB100A, FB200A, FB316A KUMMEFRYSER FB100A, FB200A, FB316A HN 6584, 6585, 6587 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før kummefryseren tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere

Best.nr. HN Kummefryser. Model FB102H

Best.nr. HN Kummefryser. Model FB102H Best.nr. HN 10168 Kummefryser Model FB102H Teknisk datablad 8 102 102 Sikkerhedsforanstaltninger Sikkerhedsforanstaltninger Advarsler vedr. elektricitet Træk ikke i ledningen for at få strømstikket ud

Læs mere

FRYSESKAB F73W HN 8560. Brugervejledning

FRYSESKAB F73W HN 8560. Brugervejledning FRYSESKAB F73W HN 8560 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Fryseskabets opbygning... 2 Før fryseskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Generelle sikkerhedsanvisninger og anbefalinger...

Læs mere

KØLE/FRYSESKAB KF109W HN 8562. Brugervejledning

KØLE/FRYSESKAB KF109W HN 8562. Brugervejledning KØLE/FRYSESKAB KF109W HN 8562 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køle/fryseskabets indretning... 2 Før køle/fryseskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Generelle sikkerhedsregler og anbefalinger...

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2100 W

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2100 W ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2100 W Brugervejledning Art nr 350166 EAN nr 5709133911881 Læs brugervejledningen omhyggeligt før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 VIGTIGE

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

RoHS EU

RoHS EU RoHS 2011 65 EU Ændring af dørens åbningsside Køleskabets dør kan bringes til at åbne fra venstre eller højre side. Ved leveringen åbnes døren fra venstre side. Følg nedenstående instruktion for

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER MED SKÆRM

ELEKTRISK TERRASSEVARMER MED SKÆRM ELEKTRISK TERRASSEVARMER MED SKÆRM Brugervejledning Art nr 350170 EAN code 5709133912000 Læs brugervejledningen omhyggeligt før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. Pak

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Wasco Askesuger Best.nr. 1506

Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Modelnavn: MAC173-1200W-20L 1/6 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren

Læs mere

VINKØLESKAB V49B. Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før vinkøleskabet tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug.

VINKØLESKAB V49B. Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før vinkøleskabet tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. VINKØLESKAB V49B 12407 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før vinkøleskabet tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSANVISNINGER... 3 Symbolernes

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2000W

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2000W ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2000W Brugervejledning Art nr 350162 EAN nr 5709133911867 Læs brugervejledningen omhyggeligt før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. VIGTIGE

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Før montering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at den

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING DK KSI 160 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W

TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W ART NR 350156 EAN NR 5709133911591 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG 1 Pak terrassevarmeren ud og kontroller at alle dele er til stede og at der ikke er nogen dele glemt i emballagen.

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

BRUGERMANUAL PARTY COOLER MODEL PC-50E. Læs og forstå denne brugermanual inden ibrugtagning

BRUGERMANUAL PARTY COOLER MODEL PC-50E. Læs og forstå denne brugermanual inden ibrugtagning BRUGERMANUAL PARTY COOLER MODEL PC-50E Læs og forstå denne brugermanual inden ibrugtagning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Vigtige sikkerhedsinformationer 4-5 Indhold 6 Dele og funktioner 6-7

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

VARMEBLÆSER 9 KW 400 V

VARMEBLÆSER 9 KW 400 V VARMEBLÆSER 9 KW 400 V ART NR 350028 EAN NR 5709133350352 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Brug kun varmeblæseren i henhold til de anvisninger

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B. Best.nr BRUGSANVISNING

STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B. Best.nr BRUGSANVISNING STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B Best.nr. 5713 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 700W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Amerikanerkøleskab Side-by-side Model KF490W; Best.nr Model KF490S; Best.nr

Amerikanerkøleskab Side-by-side Model KF490W; Best.nr Model KF490S; Best.nr Amerikanerkøleskab Side-by-side Model KF490W; Best.nr. 79776 Model KF490S; Best.nr. 79777 Læs brugervejledning omhyggeligt før køleskabet tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

VARMEBLÆSER V~

VARMEBLÆSER V~ VARMEBLÆSER 220-240V~ 50-60Hz 2000W MANUAL HN nr. 13859 Produktet er ikke egnet som primær varmekilde. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

V 50/60Hz 700W

V 50/60Hz 700W STØVSUGER MODEL: VCS35B17 Best.nr. 5749 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 700W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4

DANSK Brugervejledning Side 4 Brugervejledning DANSK Brugervejledning Side 4 3 VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN ADVARSEL: For at undgå fare på grund af ustabilitet skal placering eller montering af apparatet ske i overensstemmelse

Læs mere

KUMMEFRYSERE HN 6021 FB103H HN 6022 FB203H HN 6033 FB319H. Brugervejledning

KUMMEFRYSERE HN 6021 FB103H HN 6022 FB203H HN 6033 FB319H. Brugervejledning KUMMEFRYSERE HN 6021 FB103H HN 6022 FB203H HN 6033 FB319H Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før kummefryseren tages i brug. Vejledningen indeholder informationer, der vil hjælpe dig

Læs mere

Køleskab Betjeningsvejledning. Adelberg KT60B1A283WN. Læs venligst denne betjeningsvejledning igennem før brug. Tak fordi De valgte vores produkt.

Køleskab Betjeningsvejledning. Adelberg KT60B1A283WN. Læs venligst denne betjeningsvejledning igennem før brug. Tak fordi De valgte vores produkt. Køleskab Betjeningsvejledning Adelberg KT60B1A283WN Læs venligst denne betjeningsvejledning igennem før brug. Tak fordi De valgte vores produkt. Venligst bemærk: Forstå venligst sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

STØVSUGER MODEL: VCB32A11S. Best.nr BRUGSANVISNING

STØVSUGER MODEL: VCB32A11S. Best.nr BRUGSANVISNING STØVSUGER MODEL: VCB32A11S Best.nr. 5481 BRUGSANVISNING 220V~ 50Hz 450W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

VEJLEDNINGSMANUAL. Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug)

VEJLEDNINGSMANUAL. Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) VEJLEDNINGSMANUAL Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) 80012324 Tak fordi du købte din nye terrassevarmer. Denne vejledning vil hjælpe dig til, at bruge den korrekt og sikkert. Vi anbefaler at du bruger

Læs mere

NY-20DT 9 RIBBER 2000W MED TIMER

NY-20DT 9 RIBBER 2000W MED TIMER OLIERADIATOR HN nr. 13877 Manual Produktet er ikke egnet som primær varmekilde. NY-20DT 9 RIBBER 2000W MED TIMER SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug og gem den

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS 264 56-01 N

BETJENINGSVEJLEDNING FS 264 56-01 N BETJENINGSVEJLEDNING DK FS 264 56-01 N 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye fryseskab. Fryseskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bord køler Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Slim emhætte M602W/M602SS

Slim emhætte M602W/M602SS Slim emhætte M602W/M602SS HN 8395/8397 Brugervejledning VIGTIGT: Læs denne betjeningsvejledning grundigt før installation og brug af emhætten. Sørg for, at strømforsyningen svarer overens med den angivne

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) 80012323 Tak fordi du købte din nye terrassevarmer. Denne vejledning vil hjælpe dig til bruge den korrekt og sikkert. Vi anbefaler at du bruger

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

BESKRIVELSE AF SKABET

BESKRIVELSE AF SKABET BESKRIVELSE AF SKABET A. Køleafdeling 1. Frugt- og grøntsagsskuffe 2. Hylder og zone til hylder 3. Termostatknap med lys 4. Hylder i døren 5. Flaskehylde 6. Udtrækkelig flaskeholder 7. Typeplade (anbragt

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. Brødrister. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference.

Brugervejledning. Brødrister. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. Brugervejledning Brødrister Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. 1. Vigtige instruktioner 1. Læs venligst instruktionerne, før du tager apparatet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF 204 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KF 204 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING KF 204 95-02 1 VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab. Køle-/fryseskabet er udviklet under stor hensyntagen

Læs mere