KØLESKAB K44W HN Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning"

Transkript

1 KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning

2 INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation... 5 Brug af køleskabet... 6 Vedligeholdelse... 7 Hjælp til problemløsning... 8 Ændring af dørens åbningsside... 9 Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før køleskabet tages i brug. På grund af løbende produktforbedringer dækker denne brugervejledning måske ikke produktet fuldt ud. 1

3 GENERELT Køleskabet er udelukkende til brug i private husholdninger. KØLESKABETS INDRETNING 1. Kabinet 2. Fordamper 3. Termostatregulering 4. Hylde 5. Hængseldæksel 6. Dør 7. Pakning 8. Justerbare fødder 9. Flaskehylde Billedet er kun til et overblik over køleskabets indretning. Detaljerne omtales senere i brugervejledningen. 2

4 FØR KØLESKABET TAGES I BRUG Dette køleskab er udelukkende til brug i private husholdninger. For at få den bedste udnyttelse af det, skal brugervejledningen læses omhyggeligt, idet den indeholder råd og anvisninger om opbevaring og konservering af madvarer. Opbevar brugervejledningen for at kunne slå op i den senere. 1. Når køleskabet er pakket ud, skal du sikre dig, at det er ubeskadiget, og at døren lukker rigtigt. 2. Vent mindst 2 timer, før køleskabet sluttes til for at sikre, at kølekredsløbet fungerer effektivt. 3. Hvis du ikke er vant til at tilslutte elektriske apparater, skal du lade en fagmand foretage tilslutningen i henhold til producentens anvisninger. 4. Rengør køleskabet indvendigt, før det tages i brug. BESKYTTELSE AF MILJØET 1. Emballagen Emballagematerialet er fuldstændigt genanvendeligt og mærket med genbrugssymbolet. Følg de lokale regler for bortskaffelse. Emballager som plasticposer og polystyren skal holdes udenfor børns rækkevidde, de er potentielt farlige for børn. 2. Bortskaffelse Køleskabet er fremstillet af genanvendelige materialer. Det er mærket i henhold til EU Direktiv 2002/96/EC om elektrisk og elektronisk skrot (WEEE). Ved at sikre, at dette apparat bliver skrottet korrekt, kan du bidrage til at undgå potentielt ødelæggende konsekvenser for miljø og helbred. Dette symbol indikerer, at apparatet ikke må bortskaffes med husholdningsaffald, men skal afleveres på en genbrugsstation, hvor det kan blive skrottet og oparbejdet på en miljømæssig forsvarlig måde. Før skrotning skal apparatet gøres ubrugeligt ved at klippe strømkablet af og fjerne døre og hylder, så børn ikke kan gemme sig i apparatet. Bortskafning skal ske med det samme, lad ikke apparatet stå uden opsyn i længere tid. Information: Køleskabet indeholder ikke CFC. Kølekredsløbet indeholder R134a (HFC) eller R600a (HC), se mærkepladen på køleskabets inderside. Apparater med isobutan R600a: Isobutan er en naturlig gas med lav indvirkning på miljøet. Imidlertid er isobutan brandfarlig, vær derfor sikker på, at ingen rør i kølekredsløbet bliver ødelagt. Konformitetserklæring Dette produkt er designet til at opbevare fødevarer i, og det er konformt med EU Direktiv 90/128/EEC, 02/72EEC og Regulation EC no. 1935/2004. Produktet er designet, produceret og solgt i overensstemmelse med sikkerhedsreglerne for lavspændingsapparater 2006/95/EC og EMC beskyttelsesreglerne i EMC Direktivet 2004/108/EC. Den elektriske sikkerhed kan kun garanteres, hvis apparatet er tilsluttet en godkendt jordforbindelse. 3

5 GENERELLE SIKKERHEDSREGLER OG ANBEFALINGER Køleskabet skal installeres og håndteres af to eller flere personer. Pas på ikke at beskadige gulvene, når køleskabet flyttes (f.eks. parketgulve) Pas på, at strømkablet ikke beskadiges under installationen. Placer ikke køleskabet nær ved en varmekilde. Sørg for tilstrækkelig ventilation, hold en afstand både ved bagsiden og bunden af skabet og følg installationsanvisningerne. Hold køleskabets ventilationsåbninger frie. Pas på ikke at beskadige kølemiddelrørene. Sæt køleskabet i vater, når det installeres. Placer det på et sted, der er stærkt nok til at bære dets vægt, og som er egnet til dets størrelse og brug. Placer køleskabet på et tørt og godt ventileret sted. Det er konstrueret til at fungere i omgivelser, hvor omgivelsestemperaturen er indenfor visse grænser efter klimaklassen angivet på mærkepladen. Køleskabet kan ikke fungere ordentligt, hvis det udsættes for omgivelsestemperaturer uden for den angivne klimaklasse. Klimaklasse Nødv. temp. SN N ST T Vær sikker på, at spændingen på mærkepladen stemmer overens med spændingen på installationsstedet. Brug ikke forlængerledninger eller adaptere. Ændringer eller udskiftninger af kabler skal foretages af en fagmand. Det skal være muligt at afbryde strømmen til køleskabet nær ved dette. SIKKERHED Opbevar ikke benzin, brændbare væsker eller gas i nærheden af køleskabet eller andre elektriske apparater. Dampene kan udløse brand eller eksplosion. Anvend ikke mekaniske, elektriske eller kemiske midler til at fremskynde afrimning. Placer ikke elektriske produkter indeni køleskabet, med mindre de er specielt godkendt til dette. Dette køleskab er ikke beregnet til brug af personer (inkl. børn) med begrænsede mentale, fysiske eller følelsesmæssige egenskaber eller uden erfaring med eller kendskab til brugen, uden at de er under opsyn og ledelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Tillad ikke, at børn leger med eller gemmer sig i køleskabet, de kan blive indespærret og blive kvalt. BRUG Afbryd strømmen til køleskabet før enhver vedligeholdelse eller rengøring. Køleskabet er udelukkende beregnet til opbevaring af madvarer. Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis ovenstående ikke respekteres og overholdes. 4

6 INSTALLATION God ventilation Der behøves god ventilation rundt om køleskabet til at sikre god afledning af varme, høj kølekapacitet og lavt strømforbrug. Derfor skal der være tilstrækkelig afstand til vægge og skabe rundt om køleskabet. På bagsiden og på siderne skal der være mindst 100 mm afstand og over skabet mindst 200 mm. Strømtilførsel Strømforsyningen er 1 x VAC/50 Hz. Køleskabet skal tilsluttes en godkendt jordforbindelse. Strømledning Ledningen må hverken forlænges eller rulles op, når køleskabet er i brug. Ledningen må heller ikke komme i nærheden af kompressoren på bagsiden af køleskabet, da temperaturen på kompressoren kan blive høj, når den arbejder. Berøring med kompressoren kan smelte isoleringen og skabe kortslutning. Beskyttelse mod fugt Undgå placering på et sted, hvor der er høj fugtighed til stede. Dette formindsker risikoen for, at metaldelene ruster. Køleskabet må ikke oversprøjtes med vand. Det vil resultere i dårlig isolering og strømovergang. Beskyttelse mod varme Køleskabet må ikke være nær ved varmekilder eller stå i direkte sol. 5

7 Stabil opstilling Gulvet, som køleskabet opstilles på, skal være plant og solidt. Det må ikke stå på bløde materialer som f.eks. flamingo etc. Hvis køleskabet ikke står i vater, kan benene justeres individuelt. Køleskabet skal ikke placeres ved siden af noget, der kan give ekko. Hold køleskabet væk fra fareområder Det er utilrådeligt at stille køleskabet i områder, hvor der er flygtige og brandfarlige væsker og gasser som gas, benzin, alkohol og maling. De nævnte ting må ikke opbevares i køleskabet. Flytning Hverken når køleskabet er opstillet, eller når det flyttes, må det være i en vinkel på mere end 45 med lodret. BRUG AF KØLESKABET Køleskabet er udstyret med interne styringer. Sæt strømkablet i kontakten. Termostatknappen bruges til at indstille og justere temperaturen. Indstilling og justering af temperatur Termostatknappen er placeret i kontrolpanelet. Sæt termostaten på trin 3 for at kontrollere funktionen, før der evt. skiftes til et højere trin. (Vær opmærksom på, at trin 3 er det optimale at bruge, da det sikrer mod overkøling og dermed mod beskadigelse af kompressoren). Kontroller temperaturen efter 4 timer. Hvis køletemperaturen har nået et acceptabelt niveau, kan man begynde at bruge køleskabet. Når termostaten sættes på 0, stopper kølingen. Hvis der skal opbevares madvarer i kortere tid, sættes termostaten i området trin 1-3. Hvis der skal opbevares madvarer i længere tid, sættes termostaten i området trin 3-5. OBS! Omgivelsestemperaturen, hvor tit døren åbnes, og hvor køleskabet er placeret, har indvirkning på den indvendige temperatur. Dette skal tages i betragtning, når termostaten indstilles. Termostat 6

8 Placering og opbevaring af madvarer i køleskabet. Varm mad og dampende væsker må ikke sættes i køleskabet, da det forøger den indvendige fugtighed. Alle madvarer skal pakkes ind eller overdækkes, specielt hvis der er tale om stærkt duftende madvarer. Brug plastfolie, plastposer, aluminiumfolie eller vokspapir. Væsker skal opbevares i lukkede flasker eller beholdere. For at give så megen plads som muligt i køleskabet, bør al unødvendig emballage fjernes. Madvarer med kort holdbarhed bør placeres bagest i køleskabet, da det er det koldeste område. Madvarerne må ikke komme i kontakt med køleskabets bagvæg. Placer ting i køleskabet, så de ikke spærrer for, at døren kan lukkes helt. Vær specielt opmærksom på flasker, der stikker frem, når de placeres på hylderne. Nogle organiske opløsninger, f.eks. olier i appelsin- og citronskaller eller syre i smør, kan afsætte farve og beskadige køleskabets plastikdele. Åbn ikke køleskabsdøren for ofte og efterlad den ikke åben i længere tid, da det vil hæve temperaturen i køleskabet. Kød bør pakkes i plastposer og placeres på glashylden over grøntsagsskuffen. Kød bør kun opbevares i 2-3 dage på denne måde. Kolde og tilberedte madvarer kan placeres på en hvilken som helst hylde i køleskabet. Frugt og grønt skal placeres i grøntsagsskuffen. Ost og smør bør pakkes i lufttætte beholdere eller i plastposer og aluminiumsfolie. Fjern så megen luft som muligt fra poserne. Mælkekartoner skal lukkes og placeres på flaskehylden. Løg, kartofler og bananer bør kun opbevares i køleskabet, hvis de er pakket i lufttætte beholdere. VEDLIGEHOLDELSE Afbryd strømmen, før afrimning og rengøring påbegyndes. Afrimning af køleafdelingen foregår automatisk. Dråber af vand på bagvæggen af køleskabet betyder, at afrimning er i gang. Afrimningsvandet bliver automatisk ledt til en opsamlingsbeholder, hvorfra det fordampes. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE For at der ikke skal danne sig lugt, kan der rengøres indvendigt med en natronopløsning på en svamp og tørres efter med et viskestykke. Brug under ingen omstændigheder opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler, da de kan ødelægge de indvendige vægge. Kom aldrig nogen dele i opvaskemaskinen. Det anbefales at rengøre køleskabets bagside med en klud, fordi kølekapaciteten nedsættes, når der samler sig støv på kondensatoren. 7

9 HJÆLP TIL PROBLEMLØSNING Når du hører disse signaler..virker dit køleskab korrekt! 1. Køleskabet kører ikke Er der fejl i strømtilførslen? Sidder stikket rigtigt i kontakten? Er kontakten tændt? Strømkablet skadet? Er termostaten sat på stop? 2. Temperaturen i skabet er ikke lav nok Er døren rigtigt lukket? Er der noget, der hindrer dørens lukning? Er skabet placeret nær en varmekilde? Står termostaten korrekt? Er ventilationsåbningerne blokeret? 3. Temperaturen i køleskabet er for lav Står termostaten korrekt? 4. Der er en usædvanlig høj støj Er installationen foretaget korrekt? Berører rørene bag på skabet væggen, eller vibrerer rørene? 5. Der samler sig vand i bunden af køleskabet Er termostaten indstillet korrekt? OBS! Gurglende og hvislende lyde er normale, når kølemidlet udvider sig. 8

10 ÆNDRING AF DØRENS ÅBNINGSSIDE På køleskabet kan dørens åbningsside ændres til højre eller venstre åbning. Ved levering åbnes døren fra venstre side. Følg nedenstående instruktion for at ændre dørens åbningsside. OBS! Afbryd strømmen, før dørens åbningsside ændres. Alle dele, der aftages, skal gemmes, idet de skal bruges igen! 1. Fjern dækslet (6) over det øverste hængsel. 2. Skru de to skruer (1) der holder det øverste hængsel (5) af. Tag det øverste hængsel (5) af. 3. Løft døren af og stil den på et underlag, hvor den ikke bliver ridset. 4. Skru skruerne (8) der holder det nederste hængsel (2) af, og tag det nederste hængsel (2) af. 5. Tag den venstre, forreste fod af og sæt den på på højre side. 6. Fjern den plade (7), der dækker fastgørelseshullerne i højre side. 7. Før det nederste hængsel (2) sættes på, fjernes hængseltappen (9) og hængslet vendes. Skru så det nederste hængsel (2) på venstre side af den nederste ramme med skruerne (8). 8. Sæt hængseltappen (9) i det nederste hængsel (2). 9. Løft døren ned over det nederste hængsel, vær sikker på, at døren sidder korrekt. 10. Mens døren holdes lukket, skrues det øverste hængsel (5) på venstre side af den øverste ramme med skruerne (1). Stram ikke skruerne, før døren er placeret på linje med den øverste kant af skabet. 11. Sæt dækslet (6) over det øverste hængsel på plads. Fig. 1 Døren åbnes fra venstre side Fig. 2 Døren åbnes fra højre side OBS! Dørens åbningsside kan ændres. Hvis dette foretages, vil skader og utætheder som følge heraf, ikke være dækket af garantien. 9

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system og DynaCool KFN(S) 37432 id da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med PerfectFresh, NoFrost-system og DynaCool KFN 14927 SD KFN 14927 SD ed/cs (-1/-3) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med DynaCool KF 12823 SD (-3) KF 12923 SD (-1) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Læs venligst brugs- og monterings- anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 875 650

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 2 Emballage og indhold 3 Information omkring installationen 4 Instruktion

Læs mere

Combineret to-dørs køle- fryseskab 1 Istrutione. Jää- pakastuskaappiyhdistelmä 7 Koneen asennus ja käyttö

Combineret to-dørs køle- fryseskab 1 Istrutione. Jää- pakastuskaappiyhdistelmä 7 Koneen asennus ja käyttö CG 1275 Kombineret to-dørs køle-fryseskab Instrutione Jää- pakastuskaappiyhdistelmä Asennus ja Käyttö Kombinerad kyl/frys Installation och användinge Kombinert kjöle-fryseskap Installasjon og bruk SF S

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugermanual Samsung Jungfrau Nordic N-Serie 1 Indhold Side Sikkerhedsforanstaltning 3 Tjek før ibrugtagning 4 Unitten 5 Fjernbetjening 6 Basis funktioner

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere