Redegørelse for uanmeldte og anmeldte tilsyn i plejeboliger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse for uanmeldte og anmeldte tilsyn i 2008 - plejeboliger"

Transkript

1 Redegørelse for uanmeldte og anmeldte tilsyn i plejeboliger J.nr.: Sagsid.: Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr ) Resume: Alle lovpligtige tilsyn fra såvel sundhedsstyrelse som kommune er gennemført i Der blev ved Sundhedsstyrelsens tilsyn i 2008 fundet fejl og mangler ved alle 6 tilsynsbesøg, men ingen var af så alvorlig karakter, at det gav anledning til opfølgende besøg. Generelt er de sundhedsfaglige forhold i plejeboligenhederne tilfredsstillende. Ved de kommunale uanmeldte tilsyn finder tilsynet Ingen bemærkninger på 4 plejecentre. På 2 plejecentre gives Bemærkninger. Der er med tilfredshed fulgt op på disse bemærkninger med handleplaner. Hovedindtrykket ved de anmeldte kommunale tilsyn er meget tilfredsstillende. Baggrund for sagen: Der er medio 2007, fastlagt nye lovgivningsmæssige rammer for det kommunale tilsyn på ældreområdet. Kommunalbestyrelsen skal sikre sig, at der i forbindelse med tilsynet efter 151 i lov om social service er fokus på de kommunale opgaver efter lovens 83 og 86. Tilsynene skal desuden skabe mulighed for læring og fremadrettet udvikling. Målet for tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de ældres oplysninger kan sikre, at de ældre får den hjælp de er visiteret til og at hjælpen udføres på en ordentlig måde. Tilsynet skal gennemføres på alle kommunale plejecentre inkl. private plejecentre. Tilsynet skal målrettes netop den gruppe af ressourcesvage borgere, som bor i plejecentre. Kommunens almene ældreboliger er således ikke omfattet af regler om tilsyn.

2 Den praktiske gennemførelse af de kommunale tilsyn kan alene gennemføres af myndighedspersoner i forvaltningen eller private virksomheder, som varetager tilsynsopgaver. Medlemmer af kommunalbestyrelsen kan jf. den nye bekendtgørelse ikke deltage i det anmeldte og det uanmeldte tilsyn. Jf. lovbestemmelsen om tilsyn med indsatsen overfor ældre, er der udarbejdet tilsynsrapporter til hvert besøg. Tilsynsrapporterne har været til høring i de enkelte center- og pårørenderåd, samt i ældrerådet. Den samlede redegørelse for alle typer af tilsyn kan med fordel inddrages i den årlige opfølgning på kommunens kvalitetsstandard. Derved sikres både en faglig og en økonomisk statusbeskrivelse af det samlede ældreområde. Ansvaret for gennemførelsen af de kommunale tilsyn ligger i Visitationsteamet, der har udarbejdet Manual for kommunale tilsyn med plejehjem og plejeboliger, dok.. id Manualen beskriver rammer og indhold for såvel de anmeldte som uanmeldte kommunale tilsyn. Forvaltningens bemærkninger: På samtlige 6 plejecentre i Odder Kommune er der i 2008 gennemført: 1 uanmeldt embedslægetilsyn 1 uanmeldt kommunalt tilsyn sundhedsfagligt baseret 1 anmeldt kommunalt tilsyn - dialogbaseret Følgende organisering er valgt for den kommunale tilsynsopgave i 2008 uanmeldte kommunale tilsyn er foretaget af en privat tilsynskonsulent. anmeldte kommunale tilsyn er foretaget af en tilsynsgruppe bestående af socialdirektør og visitationschef - ældrerådsformanden har deltaget som observatør Konklusion på embedslægetilsyn i 2008 Sundhedsstyrelsen har i 2008 gennemført 6 tilsynsbesøg i Odder kommunen.

3 Der blev ved tilsynene foretaget 18 stikprøver for at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold. Der blev fundet fejl og mangler i 6 plejeboligenheder, men ingen var af så alvorlig karakter, at det gav anledning til opfølgende besøg. Generelt har de sundhedsfaglige forhold i plejeboligenhederne været tilfredsstillende. 1 plejecenter er kategoriseret som fungerende meget tilfredsstillende, 1 plejecenter som alt væsentligt tilfredsstillende og 4 plejecentre som fungerende sundhedsfagligt forsvarligt. I det følgende giver Sundhedsstyrelsen et resumé af vurderinger og anbefalinger fra tilsynene i Odder kommune. For detaljerede oplysninger om de enkelte plejeboligenheder henvises til de enkelte rapporter. a. Sundhedsadministrative forhold I 4 af plejeboligenhederne forelå skriftlige instrukser for de syv områder, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, der skal være instrukser for. Flere af de eksisterende instrukser trænger til opdatering i forhold til Sundhedsstyrelsen anbefalinger. Instrukserne er et væsentligt arbejdsredskab til at sikre, at beboerne får den pleje og behandling, som er i overensstemmelse med love og vejledninger. Instrukserne afspejler autorisationslovenes bestemmelser om omhu og samvittighedsfuldhed. b. Sundhedsfaglige forhold Sygeplejefaglige optegnelser I 2005 udsendte Sundhedsstyrelsen en vejledning om sygeplejefaglige optegnelser. Problemområderne skal være beskrevet i de sygefaglige optegnelser i de enkelte plejeboligenheder, men mange plejeboligenheder er ikke tilstrækkelig opmærksomme på dette. I 2008 viste stikprøverne, at der sås manglende dokumentation i de sygeplejefaglige optegnelser i 50 % af stikprøverne. Medicinhåndtering Medicinhåndteringen i Odder Kommunes plejeboligenheder var generelt tilfredsstillende. Det er vigtigt at sikre, at den medicin, plejeboligenhedens personale doserer og som beboerne får, er i overensstemmelse med den medicin, der er ordineret og angivet på medicinskemaet.

4 Ved gennemgang af stikprøverne var dokumentationen af medicinordinationerne korrekt i 9 af de 18 stikprøver, svarende til 50 %. Ved tilsynet blev det undersøgt om antallet af tabletter i doseringsæskerne var i overensstemmelse med antallet af tabletter på medicinskemaet. Stikprøverne viste, at der var et korrekt antal tabletter i doseringsæskerne i 17 af de 18 stikprøver, svarende til 95 % af samtlige stikprøver. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at plejeboligenhederne analyserer og registrerer fejl og utilsigtede hændelser i forbindelse med blandt andet medicinhåndteringen, så de kan bruge erfaringerne til at sikre kvaliteten af procedurer og arbejdsgange. Adgang til sundhedsfaglige ydelser Plejeboligenhederne oplyste, at samarbejdet med de praktiserende læger var velfungerende. Det fremgik af de 18 stikprøver, at der var indhentet oplysninger om beboernes helbredstilstand ved indflytningen i 28 % af tilfældene. I 3 stikprøver (17 %) fremgik det af de sygeplejefaglige optegnelser, at der var indgået aftale med beboerens praktiserende læge om kontrol af beboernes kroniske sygdomme. Den praktiserende læges revision af medicinlisten fremgik af 2 stikprøver. Samarbejdet med vagtlæger, speciallæger, omsorgstandpleje samt gerontopsykiatrisk team fungerede overvejende tilfredsstillende. Samarbejdet med de lokale sygehuse var ifølge plejeboligenhederne overvejende velfungerende, idet der ved udskrivning af beboere som regel blev medsendt fyldestgørende oplysninger om pleje og behandling. Patientrettigheder Informeret samtykke til behandling og indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger skal dokumenteres i de sygeplejefaglige optegnelser. Sundhedsstyrelsen konstaterede ved tilsynene, at der fortsat ikke var tilstrækkelig opmærksomhed på dette område. Ved gennemgang af stikprøverne var det kun i 50 % af de 18 stikprøver angivet, i hvilket omfang beboeren selv var i stand til at varetage sine helbredsmæssige interesser, eller om disse blev varetaget af pårørende eller værge. I 33 % af de 18 stikprøver fremgik det, hvilken information om behandling og pleje, der var givet til beboeren eller de pårørende (hvis beboeren ikke var i stand til at varetage sine interesser) og beboerens eller de pårørendes tilkendegivelse på den baggrund. I de tilfælde, hvor et behandlingstilbud var afslået, var dette dokumenteret. Sundhedsstyrelsen anbefalede ved flere tilsynsbesøg at

5 plejeboligenhederne igen gennemgår Sundhedsstyrelsens vejledning om patienters/beboeres retsstilling på plejehjem og i plejeboliger. c. Sundhedsrelaterede forhold Hygiejne Sundhedsstyrelsen har igen i 2008 fokuseret på håndhygiejnen i plejeboligenhederne. I 5 af de 6 plejeboligenhederne havde personalet fulgt anbefalingerne om ikke at bære smykker/ur på hænder/underarme. I alle af plejeboligenhederne havde personalet mulighed for at vaske og eventuelt afspritte hænderne, og der var engangshåndklæder og engangshandsker til rådighed. Ernæring Plejeboligenhederne oplyste ved tilsynene, at der var opmærksomhed på beboernes ernæring, og at beboerne blev vejet efter behov. Der har i Odder kommune været gennemført et særligt ernæringsprojekt, som syntes af have haft en meget gunstig effekt. I 72 % af stikprøverne fremgik det, at beboerne var blevet vejet i forbindelse med indflytningen. Det var enkelte beboere med særlige ernæringsmæssige behov, der havde fået lagt en ernæringsplan. I stikprøverne var der 2 beboere, svarende til 11 %, som havde ernæringsproblemer, men ikke havde fået lagt en ernæringsplan. Ernæringsplanerne blev evalueret regelmæssigt i 90 % af tilfældene. Aktivitet og mobilitet Der forelå ikke konsekvent en vurdering af beboernes fysiske funktionsniveau og aktuelle behov for genoptræning og vedligeholdelsestræning. Det fremgik af stikprøverne, at en sådan vurdering var dokumenteret i 7 af 18 stikprøver, svarende til 39 %. Hos de beboere, som fik træning, var effekten af træningen ikke dokumenteret i 27 % af tilfælde. Bygninger og indeklima Beboerne havde adgang til røgfri fællesarealer og plejeboligenhederne havde en rygepolitik for såvel beboere som personale.

6 Kvalitetssikring og egenkontrol På alle plejeboligenheder havde man et system til registrering af utilsigtede hændelser og fejl(medicinhåndtering, fald, ulykker m.v.) Der foregik en systematisk opfølgning med henblik på forebyggelse. Opfølgning af tidligere års tilsyn Som ved tidligere tilsyn konstaterede Sundhedsstyrelsen, at ledelse og det sundhedsfaglige personale arbejdede målrettet og konstruktivt med at efterkomme Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Der var imidlertid enkelte anbefalinger fra tilsynet i 2007, som plejeboligenhederne ikke havde efterkommet. Odder kommune bør færdiggøre udarbejdelse af instrukser i de plejeboligenheder, hvor disse endnu mangler, således at indholdet er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det bør desuden sikres, at disse bliver implementeret i det daglige arbejde blandt det sundhedsfaglige personale. Desuden bør det positive arbejde med dokumentation i de sygeplejefaglige optegnelser fortsættes og fastholdes, således at alle målepunkter vedrørende de sygeplejefaglige optegnelser bliver opfyldt. Konklusion på kommunale tilsyn 2008 Konklusion for uanmeldte kommunale tilsyn Tilsynsbesøgene har i 2008 været præget af den forstående lukning af de 4 plejecentre Hou Ældrecenter, Gyllinghjemmet, Ørting Lokalcenter og Ålykkecenteret. De 4 plejecentre flytter til nyt plejecenter på Bronzealdervej, der åbner januar Forberedelserne til den kommende flytning er godt i gang, og indtrykket ved tilsynsbesøgene var, at personalet ser frem til bedre fysiske rammer, en ny måde at arbejde på i hverdagen og samarbejde med nye kollegaer. Beboerne er generelt noget mere forbeholden over for det nye. Der var ved tilsynene bemærkninger til Ørting Lokal Center og Stenslundcenteret. Her er udarbejdet handleplaner. På de øvrige 4 plejecenter var der ingen bemærkninger til det uanmeldte tilsyn. Der blev på hvert plejecenter interviewet 3 beboere, og hvor der var pårørende på besøg, blev de pårørende også spurgt om tilfredshedsniveauet. Samtlige steder gav beboerne udtryk for, at de fik

7 den service, de havde behov for, med hensyn til personlig pleje og tilbud af individuelle aktiviteter. Der var rent og ryddelig i beboernes boliger samt på fællesarealerne. Maden var veltillavet og tilfredsstillende. Personalet var omkring beboerne, og der var en god omgangstone mellem beboere og personale. Ligeledes udtrykte pårørende tilfredshed med at komme på plejecentrene, og i forbindelse med den forstående flytning på de 4 plejecentre følte de pårørende sig velinformeret. Beboersammensætningen siden sidste tilsyn har ikke ændret sig. Der er i forbindelse med den forestående flytning i alt lukket 7 stuer på de 4 plejecentre, dette for at få antallet af beboere til at passe. Specielt på Stenslundcenteret er der visiteret mange beboere med demens i middel til svær grad. Der var udelukkende positive tilkendegivelser både fra beboerne og deres pårørende. Der var på de 6 plejecentre sket en ydelsestildeling, og der foreligger en skriftlig afgørelse over, hvilken hjælp borgeren er bevilget ud fra 83, personlig hjælp, omsorg og pleje. Den personlige pleje og praktisk bistand blev fra personalet udtrykt således: Ja, beboerne får for det meste den hjælp, som de er visiteret til. Dette var også tilsynets oplevelse ved besøgene. Dokumentation I forhold til dokumentation gjorde de 6 plejecentre tingene forskelligt: Alle plejecentrene havde udarbejdet døgnrytmeplaner. Nogle af stederne må disse gerne blive revideret. Nogle af stederne bør have mere fokus på beboernes individuelle indsatsområder. Plejepersonalet på Stenslundcenteret bør have bedre fysiske rammer i forbindelse med dokumentationen. Ved tilsynsbesøgene blev personalet adspurgt om: Er der afsat tid til Dokumentationen. Svaret var, Ja. Endelig blev beboernes samarbejdsbøger brugt forskelligt. Magtanvendelse Der var ganske få indberetninger (2). Det blev oplyst, at der bliver afholdt kursus i magtanvendelsesreglerne i september 2008.

8 Samtykkeerklæringer Det var tilsynets indtryk, at dette fungerede. At samtykke ofte blev drøftet med beboere og dennes pårørende i forbindelse med indflytningssamtalen, samt at det blev taget op i den enkelte situation, og samtykket blev dokumenteret i beboerens journal. Genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse En skriftlig afgørelse på genoptræning ud fra servicelovens 86 blev kun brugt hos 2-3 beboere. Den leverede træning fra fysioterapeuten blev ikke dokumenteret i beboerens journal. Vedligeholdelsestræning Tilsynets oplevelse var, at personalet i forbindelse med de daglige gøremål var opmærksom på, at beboeren fik vedligeholdelsestræning, i det omfang det var muligt. På flere af centrene blev det givet tilbud om gymnastik 1-2 gange ugentligt, tilbud om gåture m.m. Aktiviteter Der var en bred vifte af tilbud om aktiviteter til beboerne. Specielt busture og bankospil var der flere af beboerne, der nævnte som værende noget af det bedste. På plejecentrene var der god opbakning af frivillige, bruger- /pårørenderåd med flere. Der blev udtrykt på de fleste plejecentre, at der var nok af aktivitetstilbud. Forflytninger / forflytningsvejledninger Der blev udarbejdet forflytningsvejledninger i samarbejde med en terapeut hos beboere med komplekse forflytninger. Der blev fra personalet på de 6 plejecentre enstemmigt givet udtryk for, fuld tilfredshed med hensyn til, om der var ventetid på hjælpemidler, og om man får de hjælpemidler, der er behov for. Kommunikation mellem plejepersonalet, beboerne og ledelsen Ved de 6 tilsyn var oplevelsen, at personalet var omkring beboerne. Der var en god og omsorgsfuld omgangstone mellem beboere og personale og gensidig respekt mellem beboere og personale. Ligeledes var der en synlig ledelse på de 6 plejecentre, og mange af stederne havde personalet været til medarbejdersamtale. Samarbejdet med pårørende og bruger / pårørenderåd. De pårørende udtrykte tilfredshed med den service, der blev givet, og de oplevede, at de blev velinformeret om den forestående flytning til det nye plejecenter på Bronzealdervej.

9 Der er oprettet bruger/pårørenderåd på de 6 plejecentre, og der afholdes møde 4 gange årligt. Personalesituationen Personalenormeringen tildeles ud fra en funktionsvurdering af den enkelte beboer. Der blev fra de 6 plejecentre udtrykt, at der var et godt og ligeværdigt samarbejde mellem Visitationsteamet og det enkelte plejecenter. På nogle af plejecentrene var rengøringsdelen en del af opgaverne for plejepersonalet, og andre steder var der ansat personale til rengøringsdelen. Sygefraværet var lavt. Medarbejdere, der var sygemeldte, blev telefonisk kontaktet 4. dag, samt der blev fulgt op på personalets sygefravær ud fra Odder Kommunes personalepolitik. Kompetenceudvikling, kurser og efteruddannelse Ikke alle plejecentrene anvendte kompetenceudviklingsskemaerne. Et sted blev der efterlyst udlægning af kompetencer til relevant personale. Der er et stort udbud af kurser: Kontaktpersonprincippet / kontaktpersonordningen, praktikkoordinatoruddannelsen, indførelse af plejeformen Eden, forflytningsvejledningskursus, magtanvendelsesregler m.m.. Der er igangsat en positiv personaleudvikling med mange bolde i luften. Der var generelt stor tilfredshed blandt personalet og store forventninger hos de ansatte, der skal flytte ud i det nye plejecenter på Bronzealdervej. Anbefalinger fra det kommunale uanmeldte tilsyn 2008 Der bør overordnet tages stilling til indholdet i samarbejdsbogen. Der bør overordnet vurderes på hvordan de fysiske forhindringer i forbindelse med dokumentationen på Stenslundcenteret kan minimeres. Det bør overvejes, om magtanvendelsesreglerne bliver anvendt i praksis. Der bør arbejdes mere målrettet med genoptræning efter 86 og med at sikre, at genoptræningen dokumenteres i beboerens journal, og plejepersonalet har adgang til modulet: Mobilisering. Den dagligt udførte vedligeholdelsestræning kunne med fordel skrives ind i beboernes døgnrytmeplan. Nogle steder bør de komplekse forflytningsvejledninger revurderes i samarbejde med terapeuten samt signeres af terapeuten. At kompetenceudviklingsskemaerne bliver anvendt i praksis.

10 At personalet på Stenslundcenteret i specialenhederne for demens har behov for faglig supervision, da beboerne her er svært demente. For detaljerede oplysninger om de enkelte plejecentre henvises til de enkelte rapporter. Konklusion på anmeldte kommunale tilsyn 2008 Det anmeldte tilsyn er gennemført og tilrettelagt, som en dialog med relevante parter på plejecentret. Dialogen er foregået dels som en åben dialog med referat og som en struktureret dialog med fastsatte spørgsmål i skemaform. Den strukturerede dialog er med til at sikre en vis ensartethed på tværs af kommunens plejecentre og giver mulighed for fælles dataopsamling. De 6 anmeldte tilsyn kan samles i nedenstående kortfattede konklusion. For detaljerede oplysninger om det enkelte plejecenter henvises til de enkelte rapporter. Alle plejecentre har fulgt op på tidligere års tilsyn, ligesom alle har iværksat kvalitetsforbedrende initiativer siden sidste tilsyn Magtanvendelsesreglerne er kendte og anvendes i nødvendigt omfang. Der er iværksat relevant værgemål, ved beboere med behov. På 2 centre overvejes p.t. at igangsætte værgemålsansøgning på enkelte beboere Alle opfylder pligten til at offentliggøre en opdateret brugerinformation om plejecentret Flere centre har oplevet et større medarbejderflow i Hovedårsagen er medarbejderes jobskifte, afgang på grund af alder samt langtidssygdom. Tidligere rekrutteringsproblemer er generelt på retur. På samtlige plejecentre giver medarbejderne udtryk for stor tilfredshed. Hverdagen giver mulighed for at levere den standard som er beskrevet i kvalitetsstandarden, ligesom det er muligt at inddrage beboerne løbende i pleje og aktivitetsydelserne. Herudover opleves et godt samarbejde med såvel beboere som pårørende. På samtlige plejecentre oplever medarbejderne at der løbende arbejdes med kvalitetsudvikling og kvalitetssikring. Oplæringen af nye medarbejdere er god, ligesom oplæring i nye opgaver er forholdsvis tilfredsstillende. På 2 plejecentre efterspørges mere oplæring, især i forhold til IT og omsorgssystemet Care.

11 Medarbejderne oplever et godt samarbejde på tværs af såvel plejegrupper som i forhold til andre faggrupper. På samtlige plejecentre oplever beboerne stor tilfredshed med tilrettelæggelsen og udførslen af fælles aktiviteter. På et enkelt plejecenter udtrykker beboerne forhåbninger om, at der på Bronzealdervej, vil være mulighed for et større fokus på aktivitet og træning. Man er tilfreds med det omfang de pårørende inddrages. På alle plejecentre, oplever beboerne at blive informeret løbende om generelle forhold på plejecentret. Beboer- og pårørenderådet opleves også synligt. Beboerne giver udtryk for stor tilfredshed med kvaliteten af selve måltidet, samt rammerne for indtagelse af den daglige mad. Der er en generel tilfredshed med de pårørendes inddragelse i såvel hverdagslivet som i særlige aktiviteter og arrangementer. De pårørende føler sig også godt informeret det daglige liv, om hvordan man kommer i kontakt med relevant personale, ligesom der er enighed i at beboer- og pårørenderådene er synlige. På ét enkelt center er tilfredsheden kun delvist i forhold til informationen om det daglige liv, samt i forhold til hvorledes man kommer i kontakt med relevante ledere og medarbejder. Rapporter fra uanmeldte embedslægetilsyn 2008 Ålykkecentret dok.id / Stenslundcentret dok.id / Skovbakkehjemmet dok.id / Hou Ældrecenter dok.id / Gyllinghjemmet dok.id / Ørting Lokalcenter dok.id / Samlet konklusion dok.id Rapporter fra uanmeldte kommunale tilsyn 2008 Ålykkecentret dok.id Stenslundcentret dok.id Skovbakkehjemmet dok.id Hou Ældrecenter dok.id Gyllinghjemmet dok.id Ørting Lokalcenter dok.id Samlet konklusion dok.id

12 Handleplaner som opfølgning på uanmeldte kommunale tilsyn 2008 Ørting Lokalcenter dok.id Stenslundcentret dok.id Rapporter fra anmeldte tilsyn 2008 Ålykkecentret dok.id Stenslundcentret dok.id Skovbakkehjemmet dok.id Hou Ældrecenter dok.id Gyllinghjemmet dok.id Ørting Lokalcenter dok.id Samlet konklusion dok.id Sagen skal til høring i Ældrerådet på møde den 23.marts Høringssvar vil foreligge inden byrådsbehandling. Forvaltningen indstiller: At Det Sociale Udvalg tager redegørelsen om tilsyn til efterretning Beslutning fra Det Sociale Udvalg den Fraværende: Indstilles til efterretning. Det Sociale Udvalg er forundret over uoverensstemmelsen mellem embedslægens samlede konklusion og embedslægens enkelte konklusioner fra hvert plejecenter med hensyn til medicinhåndtering. Forvaltningens bemærkninger fortsat: Ældrerådet har behandlet sagen på mødet den 23. marts 2009 (dagsorden dok.nr ):

13 Redegørelsen tages til efterretning. Ældrerådet udtrykker tilfredshed, især bemærkes at der er fulgt tilfredsstillende op på tidligere og nuværende tilsyn. Beslutning fra Økonomiudvalget den Fraværende: Indstilles til efterretning.

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 4-17-257/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Ishøj Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20 E-mail

Læs mere

Redegørelse for uanmeldte og anmeldte tilsyn i 2007 - plejecentre

Redegørelse for uanmeldte og anmeldte tilsyn i 2007 - plejecentre Redegørelse for uanmeldte og anmeldte tilsyn i 2007 - plejecentre J.nr.: Sagsid.: 948175 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1029010) Resume: Alle lovpligtige tilsyn fra såvel sundhedsstyrelse som kommune er

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune J. nr. 4-17-256/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hørsholm Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Faaborg-Midtfyn Kommune 2008 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark Sorsigvej 35 6760 Ribe Tlf.: 7222 7950 Fax: 7222 7440 E-mail: syd@sst.dk Tilsynene i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Årsrapport. Svendborg Kommune Social og Sundhed Embedslægetilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svinget 14 2010.

Årsrapport. Svendborg Kommune Social og Sundhed Embedslægetilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svinget 14 2010. Årsrapport Svendborg Kommune Social og Sundhed Embedslægetilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svinget 14 2010 5700 Svendborg Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 18 uanmeldte tilsynsbesøg på Tlf.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 3-17-290/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Sønderborg Kommune 2010 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: syd@sst.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J.nr. 4-17-257/1/KPE Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post hvs@sst.dk Ishøj Kommune

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rødovre Kommune. Den 3. juli 2012 J.nr. 5-2210-57/1. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rødovre Kommune. Den 3. juli 2012 J.nr. 5-2210-57/1. Embedslægerne Hovedstaden Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rødovre Kommune 2011 Den 3. juli 2012 J.nr. 5-2210-57/1 Embedslægerne Hovedstaden Borups Alle 177 2400 København NV Tlf. 72227450 Fax 72227420 E-post info@sst.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 4-17-238/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune 2010 Tilsynene i Bornholms Regionskommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 11 tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Sønderborg Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Sønderborg Kommune j. nr. 5-2210-1529/1 s tilsyn med plejehjem i Sønderborg Kommune 2011 Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: syd@sst.dk Tilsynene i Sønderborg Kommune

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Åbenrå Kommune. Sundhedsstyrelsen. Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Åbenrå Kommune. Sundhedsstyrelsen. Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe J.nr. 5-2210-1529/1 s tilsyn med plejehjem i Åbenrå Kommune 2011 Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: syd@sst.dk Tilsynene i Åbenrå Kommune har gennemført

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Den 24. februar 2011 J.nr. 4-17-252/1/KPE Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post

Læs mere

Tilsynsrapport for Bofællesskabet Odensevej

Tilsynsrapport for Bofællesskabet Odensevej Tilsynsrapport for Bofællesskabet Odensevej Adresse: Odensevej 29E 5610 Assens Kommune: Assens Leder: Social og sundhedsassistent Åse Bartholin Dato for tilsynet: 12. november 2007 Telefon: 63 74 00 96

Læs mere

Tilsynsrapport 2007. Gambo. Adresse: Farsbøllevej 18, 5471, Søndersø. Kommune: Nordfyn. Leder: Inge Toftegård. Dato for tilsynet: 02102007

Tilsynsrapport 2007. Gambo. Adresse: Farsbøllevej 18, 5471, Søndersø. Kommune: Nordfyn. Leder: Inge Toftegård. Dato for tilsynet: 02102007 Tilsynsrapport 2007 Gambo Adresse: Farsbøllevej 18, 5471, Søndersø Kommune: Nordfyn Leder: Inge Toftegård Dato for tilsynet: 02102007 Telefon: 64831331 E-post: ito@nordfynskommune.dk Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Aleris Christians Have Solrød kommune

Tilsynsrapport 2008 Aleris Christians Have Solrød kommune Tilsynsrapport 2008 Aleris Christians Have Solrød kommune Adresse: Kommune: Leder: Christians Torv 123, 2680 Solrød Solrød Tine Laursen Dato for tilsynet: 02.09.08 Telefon:???? E-post: Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Aleris Christians Have

Tilsynsrapport 2009 Aleris Christians Have J. nr.: 5-17-130/4 P nr.: Tilsynsrapport 2009 Aleris Christians Have Kommune: Adresse: Leder: Solrød Christians Torv 123, 2680 Solrød Strand Fung. Bitten Hansen Dato for tilsynet: 16-10-2009 Telefon: 3078

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Dronning Ingrids Hjem

Tilsynsrapport 2008 Dronning Ingrids Hjem J.nr. 4-17-140/3 P nr. 1007809278 Tilsynsrapport 2008 Dronning Ingrids Hjem Adresse: Carl Jakobsens Vej 8, 2500 Vallby Kommune: København Leder: Inge Holm Dato for tilsynet: 14. oktober 2008 Telefon: 35

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Rosenvang

Tilsynsrapport 2009 Rosenvang J. nr.: 5-17-147/4 P nr.: Tilsynsrapport 2009 Rosenvang Kommune: Adresse: Leder: Vordingborg Sankelmarksvej 6, 4760 Vordingborg Ulla Krøger Dato for tilsynet: 06-12-2009 Telefon: 55362200 E-post: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport Bryggerlunden. Adresse: Bryghusvej 58, 5700 Svendborg. Kommune: Svendborg. P-nummer: Leder: Lene Ditlevsen

Tilsynsrapport Bryggerlunden. Adresse: Bryghusvej 58, 5700 Svendborg. Kommune: Svendborg. P-nummer: Leder: Lene Ditlevsen Tilsynsrapport 2008 Bryggerlunden Adresse: Bryghusvej 58, 5700 Svendborg Kommune: Svendborg P-nummer: 1013048270 Leder: Lene Ditlevsen Dato for tilsynet: 4-12- 2008 Telefon: 62234130 E-post: sivled@svendborg.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J.nr. 4-17-236/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post hvs@sst.dk Allerød

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune 4. juli 2012 J.nr. 5-2210-44/1 Embedslægerne Hovedstaden Borups Alle 177, blok D- E 2400 København NV s tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune Tlf. 72227450 Fax72227420 Dir. tlf. E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredericia Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredericia Kommune J. nr. 3-17-291/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Fredericia Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail syd@sst.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2007 For Krogstenshave

Tilsynsrapport 2007 For Krogstenshave Journr. 4-17-111/2 Tilsynsrapport 2007 For Krogstenshave Adresse: Krogstens Alle 47, 2650 Hvidovre Antal boliger: ca. 120 inklusiv beskyttede boliger Kommune: Hvidovre Dato for tilsynet: 6. december 2007

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 18. juli 2012 J.nr. 5-2210-12/1 Embedslægerne Nordjylland Nytorv 7, 2 9000 Aalborg Tlf. 72227990 Fax 72227439 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post nord@sst.dk Rebild Kommune 2011

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Dorthe Mariehjemmet

Tilsynsrapport 2009 Dorthe Mariehjemmet J. nr.:4-17-213/4 P nr.: 1010524756 Tilsynsrapport 2009 Dorthe Mariehjemmet Adresse: Rødovrevej 325,2610 Rødovre Kommune:Rødovre Leder: Flemming Høj Jermiin Dato for tilsynet: 27.januar 2009 Telefon: 3670

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Akaciegården

Tilsynsrapport 2008 Akaciegården J.nr.4-17-31/3 P nr. 1002969056 Tilsynsrapport 2008 Akaciegården Adresse: Skellet 25, 2000 Frederiksberg Kommune: Frederiksberg Leder: Kirsten Thorsager Dato for tilsynet: 15. og 16.maj 2008 Telefon: 36

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Halsnæs Kommune. Den 3. juli 2012 j.nr //MAT. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Halsnæs Kommune. Den 3. juli 2012 j.nr //MAT. Embedslægerne Hovedstaden Den j.nr. 5-2210-36//MAT Embedslægerne Hovedstaden s tilsyn med plejehjem i Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Tilsynsrapport for anmeldt genbesøg på Lokalcenter Rosengård

Tilsynsrapport for anmeldt genbesøg på Lokalcenter Rosengård Tilsynsrapport for anmeldt genbesøg på Lokalcenter Rosengård Adresse: Ørbækvej 150, 5220 Odense SØ Kommune: Odense P-nummer:1001762454 Dato for ordinært tilsyn: 10. november 2008 Dato for anmeldt genbesøg

Læs mere

Handleplan på embedslægetilsynene i 2010:

Handleplan på embedslægetilsynene i 2010: Handleplan på embedslægetilsynene i : Udarbejdet februar 2011 på strategisk ledermøde Revideres september 2011 på strategisk ledermøde Anbefalinger Handlinger Hvornår Af hvem Sundhedsfaglige instrukser

Læs mere

Tilsynsrapport 2007 Strandcentret

Tilsynsrapport 2007 Strandcentret Tilsynsrapport 2007 Strandcentret Adresse: Frydenhøj Allé 100, 2670 Greve Kommune: Greve Leder: Stella Hviid Dato for tilsynet: 7. maj 2007 Telefon: 43 59 00 00 E-post: shv@greve.dk T Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederiksberg Kommune. 29. juni 2012 J.nr /1. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederiksberg Kommune. 29. juni 2012 J.nr /1. Embedslægerne Hovedstaden 29. juni 2012 J.nr. 5-2210-43/1 Embedslægerne Hovedstaden Borups Alle 177, blok D- E 2400 København NV s tilsyn med plejehjem i Tlf. 72227450 Fax72227420 Dir. tlf. E-post hvs@sst.dk Frederiksberg Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 for Kildebakken Plejecenter

Tilsynsrapport 2009 for Kildebakken Plejecenter J. nr.: 3-17-306 /2 P nr.: 1009677832 Tilsynsrapport 2009 for Kildebakken Plejecenter Adresse: Varbergvej 13, 6100 Haderslev Kommune: Haderslev Leder: Plejecenterleder Vivian Vigsø Dato for tilsynet: 23.

Læs mere

Tilsynsrapport 2007 Hegels Minde

Tilsynsrapport 2007 Hegels Minde Jour.nr.: 4-17-21/2 Tilsynsrapport 2007 Hegels Minde Adresse: Jernbanegade 28, 3480 Fredensborg Kommune: Fredensborg Leder: Kirsten Pedersen Dato for tilsynet: 10-08-2007 Telefon: 72562021 E-post: kirp@fredensborg.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Ringsted Kommune 2010 Sundhedsstyrelsen: Embedslægerne Sjælland Adresse: Rolighed 7, 4180 Sorø Kontakt: Tlf. 72227910 - Fax 22727446 E-mail: sjl@sst.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Plejehjemmet Montebello

Tilsynsrapport 2009 Plejehjemmet Montebello J. nr.: 4-17-95/4 P nr.: 1009987718 Tilsynsrapport 2009 Plejehjemmet Montebello Adresse: Gurrevej 92, 3000 Helsingør Kommune: Helsingør Leder: Rie Luxhøj Dato for tilsynet: 08-07-2009 Telefon: 49281400

Læs mere

Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet Nordfyns Kommune

Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet Nordfyns Kommune Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet 2007 Nordfyns Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejeboligenheder i Nordfyns kommune i 2007 Indledning Formålet med plejehjemstilsynet er at forbedre den

Læs mere

Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 16 tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt har anvist Sundhedsstyrelsen:

Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 16 tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt har anvist Sundhedsstyrelsen: Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 16 tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt har anvist Sundhedsstyrelsen: Strandby Skovbo Kollektivhuset Højvang Fovrfeld Gjesing Tarp Strandgården

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 4-17-244/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikssund Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Christinehaven. J. nr.: 3-17-94/4 P nr.:1013061722. Adresse: Christinedalsvej 22, Svendborg. Kommune: Svendborg

Tilsynsrapport 2010. Christinehaven. J. nr.: 3-17-94/4 P nr.:1013061722. Adresse: Christinedalsvej 22, Svendborg. Kommune: Svendborg J. nr.: 3-17-94/4 P nr.:1013061722 Tilsynsrapport 2010 Christinehaven Adresse: Christinedalsvej 22, Svendborg Kommune: Svendborg Leder: Sektionsleder Lisbeth Kyndbøl Dato for tilsynet: 27. august 2010

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Roskilde Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen: Embedslægerne Region Sjælland Adresse: Rolighed 7, 4180 Sorø Kontakt: Tlf. 72227910 - Fax 22727446 E-mail: sjl@sst.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden Den j.nr. 5-2210-33/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Silkeborg Kommune. 10. juli 2012 J.nr /1. Embedslægerne Midtjylland

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Silkeborg Kommune. 10. juli 2012 J.nr /1. Embedslægerne Midtjylland J.nr. 5-2210-21/1 Embedslægerne Midtjylland s tilsyn med plejehjem i Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Silkeborg Kommune 2011 Tilsynene i Silkeborg Kommune har

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Lokalcenter Korsløkkehaven

Tilsynsrapport 2009 Lokalcenter Korsløkkehaven J. nr.:3-17-147/4 P nr.: 1009001251 Tilsynsrapport 2009 Lokalcenter Korsløkkehaven Adresse: Korsløkkehaven 2-6, 5220 Odense SØ Kommune: Odense Leder: Alice Sundstrøm Dato for tilsynet: 2. november 2009

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Solbakkens Plejecenter

Tilsynsrapport 2009 Solbakkens Plejecenter J. nr.: 5-17-103/4 P nr.: Tilsynsrapport 2009 Solbakkens Plejecenter Kommune: Adresse: Leder: Ringsted Ole Hansens vej 8, 4100 Ringsted Gunnar Guldberg Dato for tilsynet: 18. november 2009 Telefon: 5762

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 For Krogstenshave

Tilsynsrapport 2009 For Krogstenshave J.nr.4-17-111/4 P nr. 1003268027 Tilsynsrapport 2009 For Krogstenshave Adresse:Krogstens Alle 47, 2650 Kommune: Hvidovre Leder: Maj Britt Friedberg Dato for tilsynet: 18. og 26. august 2009 Telefon: 36

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 18. marts 2013 Sagsnr. 5-2210-31/1/ Reference MAT T 7222 7454 E seost@sst.dk Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Egedal Kommune 2012 Tilsynene i Egedal Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Christians Have

Tilsynsrapport 2009 Christians Have J. nr.: 5-17-131/4 P nr.: Tilsynsrapport 2009 Christians Have Kommune: Adresse: Leder: Solrød Christians Have 123, 2680 Solrød Kirsten Bjerregaard Dato for tilsynet: 02-12-2009 Telefon: 5618 2450 E-post:

Læs mere

Tilsynsrapport For Rudkøbing Plejehjem. Adresse: Viebæltet 25, 5900 Rudkøbing. Kommune: Langeland. Leder: Jens J. Rabjerg

Tilsynsrapport For Rudkøbing Plejehjem. Adresse: Viebæltet 25, 5900 Rudkøbing. Kommune: Langeland. Leder: Jens J. Rabjerg Tilsynsrapport 2007 For Rudkøbing Plejehjem Adresse: Viebæltet 25, 5900 Rudkøbing Kommune: Langeland Leder: Jens J. Rabjerg Dato for tilsynet: 17. september 2007 Telefon: 63237081 E-post: jr@diakon.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Taasinge Plejecenter. Adresse: Syrenvej 24, 5700 Svendborg. Kommune: Svendborg. Leder: Jane Schleimann. Telefon: 62 23 41 38

Tilsynsrapport 2012. Taasinge Plejecenter. Adresse: Syrenvej 24, 5700 Svendborg. Kommune: Svendborg. Leder: Jane Schleimann. Telefon: 62 23 41 38 Tilsynsrapport 2012 J. nr. 5-2211-1259/1 Taasinge Plejecenter Adresse: Syrenvej 24, 5700 Svendborg Kommune: Svendborg Leder: Jane Schleimann Telefon: 62 23 41 38 E-post: sinjas@svendborg.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Christians Have Solrød kommune

Tilsynsrapport 2008 Christians Have Solrød kommune Tilsynsrapport 2008 Christians Have Solrød kommune Adresse: Kommune: Leder: Christians Torv 123, 2680 Solrød Solrød Kirsten Stukert Dato for tilsynet: 09.09.08 Telefon:???? E-post: Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Møllehøjen

Tilsynsrapport 2009 Møllehøjen J. nr.: P nr.: Tilsynsrapport 2009 Møllehøjen Kommune: Adresse: Leder: Greve Kommune Møllehaven 2, Karlslunde, 2670 Greve Gitte Hansen Dato for tilsynet: 8. september 2009 Telefon: 4616 5600 E-post: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport For Plejecentret Vesterbo. Adresse: Vestervænget 21, 5471 Søndersø. Kommune: Nordfyns kommune. P-nummer:

Tilsynsrapport For Plejecentret Vesterbo. Adresse: Vestervænget 21, 5471 Søndersø. Kommune: Nordfyns kommune. P-nummer: Tilsynsrapport 2008 For Plejecentret Vesterbo Adresse: Vestervænget 21, 5471 Søndersø Kommune: Nordfyns kommune P-nummer: 1008453450 Leder: Gruppeleder Hanne Buch og gruppeleder Bodil Petersen Dato for

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Marstal Plejecenter

Tilsynsrapport 2009 Marstal Plejecenter J. nr.: 3-17-123/4 P nr.: 1003312941 Tilsynsrapport 2009 Marstal Plejecenter Adresse: Gasværksvej 10, Marstal Kommune: Ærø Leder: Anette Clausen Dato for tilsynet: 8-7-2009 Telefon: 62525576 E-post: ac@aeroekommune.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Viborg Kommune. 10. juli 2012 J.nr /1. Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé Højbjerg

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Viborg Kommune. 10. juli 2012 J.nr /1. Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé Højbjerg J.nr. 5-2210-21/1 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg s tilsyn med plejehjem i Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Viborg Kommune 2011 Tilsynene i Viborg Kommune har gennemført

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Ammershøjparken

Tilsynsrapport 2008 Ammershøjparken Tilsynsrapport 2008 Ammershøjparken Adresse: Ammershøjparken 51, 4070 Kirke Hyllinge Kommune: Lejre Leder: Annette Jensen Dato for tilsynet: 27.10.08 Telefon: 46464580 eller lederen 60100434 E-post: anej@lejre.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Kærgårdens Ældrecenter

Tilsynsrapport 2008 Kærgårdens Ældrecenter Tilsynsrapport 2008 Kærgårdens Ældrecenter Adresse: Ved Kæret 2, 5450 Otterup Kommune: Nordfyn P-nummer: 1003317207 Leder: Gruppeleder Lone Jensen Dato for tilsynet: 16. oktober 2008 Telefon: 64 82 85

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Lyngvejs Ældrecenter

Tilsynsrapport 2010 Lyngvejs Ældrecenter J. nr.: 3-17-8/5 P nr.: 1013331916 Tilsynsrapport 2010 Lyngvejs Ældrecenter Adresse: Strandvænget 14 Kommune: 6710 Esbjerg Leder: Lotte Hadberg Dato for tilsynet: 12-11-2010 Telefon: 76164650 E-post: jks@esbjergkommune.dk

Læs mere

Tilsynsrapport For Stigtebo. Adresse: Stigtehaven 6 Lohals, 5953 Tranekær. Kommune: Langeland. Leder: Marianne Larsen

Tilsynsrapport For Stigtebo. Adresse: Stigtehaven 6 Lohals, 5953 Tranekær. Kommune: Langeland. Leder: Marianne Larsen Tilsynsrapport 2007 For Stigtebo Adresse: Stigtehaven 6 Lohals, 5953 Tranekær Kommune: Langeland Leder: Marianne Larsen Dato for tilsynet: 18. september 2007 Telefon: 63517770/63555700 E-post: ml@langeland.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Ulvsund Centeret Vordingborg kommune

Tilsynsrapport 2008 Ulvsund Centeret Vordingborg kommune Tilsynsrapport 2008 Ulvsund Centeret Vordingborg kommune Adresse: Kommune: Leder: Kornvej 14, 4780 Stege Vordingborg Susanne Winther Dato for tilsynet: 04.09.08 Telefon: 55364616 E-post: Tilsynet blev

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Bryghuset - demens. J. nr.: 3-17-87/4 P nr.:10033218185. Adresse: Bryghusvej 2, Svendborg. Kommune: Svendborg.

Tilsynsrapport 2010. Bryghuset - demens. J. nr.: 3-17-87/4 P nr.:10033218185. Adresse: Bryghusvej 2, Svendborg. Kommune: Svendborg. J. nr.: 3-17-87/4 P nr.:10033218185 Tilsynsrapport 2010 Bryghuset - demens Adresse: Bryghusvej 2, Svendborg Kommune: Svendborg Leder: Rita Stuhr Dato for tilsynet: 1. oktober 2010 Telefon: 6223 3400 /6223

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Ortved Plejecenter

Tilsynsrapport 2009 Ortved Plejecenter J. nr.: P nr.: Tilsynsrapport 2009 Ortved Plejecenter Kommune: Adresse: Leder: Ringsted Roskildevej 498B, 4100 Ringsted Marianne Lehnshøj Dato for tilsynet: 23.02.09 Telefon: 57627740 E-post: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Himmelev Gl. Præstegård. J. nr.: P nr.: Sognevej 124, 4000 Roskilde. Susanne Palmblad. Dato for tilsynet: 28.7.

Tilsynsrapport 2010. Himmelev Gl. Præstegård. J. nr.: P nr.: Sognevej 124, 4000 Roskilde. Susanne Palmblad. Dato for tilsynet: 28.7. J. nr.: P nr.: Tilsynsrapport 2010 Himmelev Gl. Præstegård Adresse: Kommune: Leder: Sognevej 124, 4000 Roskilde Roskilde Susanne Palmblad Dato for tilsynet: 28.7.2010 Telefon: 46315481 E-post: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Hesselager. J. nr.: 3-17-109/5 P nr.: 1011547488. Adresse: Langgade 2, 5874, Hesselager. Kommune: Svendborg

Tilsynsrapport 2010. Hesselager. J. nr.: 3-17-109/5 P nr.: 1011547488. Adresse: Langgade 2, 5874, Hesselager. Kommune: Svendborg J. nr.: 3-17-109/5 P nr.: 1011547488 Tilsynsrapport 2010 Hesselager Adresse: Langgade 2, 5874, Hesselager Kommune: Svendborg Leder: Jytte Jørgensen Dato for tilsynet: 25/8-2010 Telefon: 62 25 16 96 E-post:

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Havkær Lokalcenter. Adresse: Mosealleen 3, 8381 Tilst. Kommune: Århus. Telefon: 87453000. E-post: mag3@aarhus.

Tilsynsrapport 2009. Havkær Lokalcenter. Adresse: Mosealleen 3, 8381 Tilst. Kommune: Århus. Telefon: 87453000. E-post: mag3@aarhus. Tilsynsrapport 2009 Havkær Lokalcenter J.nr: 2-17-118/4 Embedslægeinstitutionen Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Adresse: Mosealleen 3, 8381 Tilst

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Hvalsø Ældrecenter Lejre kommune

Tilsynsrapport 2008 Hvalsø Ældrecenter Lejre kommune Tilsynsrapport 2008 Hvalsø Ældrecenter Lejre kommune Adresse: Kommune: Leder: Roskildevej 11, 4330 Hvalsø Lejre Susanne Marcussen Dato for tilsynet: 10.11.08 Telefon: 46464740 eller lederen 46464745 E-post:

Læs mere

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende.

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Det dialogbaserede tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning:

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Plejecenter Svovlhatten. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962. Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ.

Tilsynsrapport 2010. Plejecenter Svovlhatten. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962. Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962 Tilsynsrapport 2010 Plejecenter Svovlhatten Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ Kommune: Odense Leder: Lene Fonnesbæk Jensen Dato for tilsynet: 22. oktober 2010

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Ældrecenter Trye

Tilsynsrapport 2008 Ældrecenter Trye Tilsynsrapport 2008 Ældrecenter Trye Adresse: Søndergade 36, 7741 Frøstrup Kommune: Thisted Leder: Områdeleder/sygeplejerske Nina Odde Dato for tilsynet: 13. 10. 2008 Telefon: 99 17 30 20 E-post: niod@thisted.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2007 Plejecenter Lystholm og boenheden Asmundshøj

Tilsynsrapport 2007 Plejecenter Lystholm og boenheden Asmundshøj Jour.nr.: 4-17-22/2 Tilsynsrapport 2007 Plejecenter Lystholm og boenheden Asmundshøj Adresse: Lystholm: Lystholmvej 20, 3480 Fredensborg, Asmundshøj: Toftegårdsvænget 149, 3480 Fredensborg Kommune: Fredensborg

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Vesthimmerland Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Vesthimmerland Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Vesthimmerland Kommune 9. april 2013 Sagsnr. 5-2210-10/1/ Reference DSP T 7222 7990 E nord@sst.dk 2012 Tilsynene i Vesthimmerland Kommune Sundhedsstyrelsen har

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Ortved Plejecenter Ringsted kommune

Tilsynsrapport 2008 Ortved Plejecenter Ringsted kommune Tilsynsrapport 2008 Ortved Plejecenter Ringsted kommune Adresse: Kommune: Leder: Roskildevej 498 B, 4100 Ringsted Ringsted Marianne Lehnshøj Dato for tilsynet: 26.03.08 Telefon: 57627740 E-post: Tilsynet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. København Kommune. J. nr. 4-17-258/1

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. København Kommune. J. nr. 4-17-258/1 J. nr. 4-17-258/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i København Kommune 2008 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok E-D 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74

Læs mere

Tilsynsrapport 2012 OMRÅDECENTER MØLLEPARKEN. Adresse: Damgade 5, 6400 Sønderborg. Kommune: Sønderborg. Leder: Marianne Krarup.

Tilsynsrapport 2012 OMRÅDECENTER MØLLEPARKEN. Adresse: Damgade 5, 6400 Sønderborg. Kommune: Sønderborg. Leder: Marianne Krarup. Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-306/1 OMRÅDECENTER MØLLEPARKEN Adresse: Damgade 5, 6400 Sønderborg Kommune: Sønderborg Leder: Marianne Krarup Telefon: 88725050 E-post: mkrr@sonderborg.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Bornholms Regionskommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Bornholms Regionskommune J. nr. 4-17-238/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Silkeborg Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Silkeborg Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Silkeborg Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1569/1/ Reference DSP T +4572227970 E midt@sst.dk 2012 Tilsynene i Silkeborg Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rebild Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-12/1/ Reference DSP T 7222 7990 E nord@sst.dk 2012 Tilsynene i Rebild Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Hedebo

Tilsynsrapport 2009 Hedebo J. nr.: 5-17-11/4 P nr.: Tilsynsrapport 2009 Hedebo Kommune: Adresse: Leder: Greve Degnestræde 1, Greve Landsby, 2670 Greve Gitte Hansen Dato for tilsynet: 16-10-2009 Telefon: 43415034 E-post: Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Vindeby Pilevej. J. nr.: 3-17-91/5 P nr.:1013062087. Adresse: Vindeby Pilevej 26, Svendborg. Kommune: Svendborg

Tilsynsrapport 2010. Vindeby Pilevej. J. nr.: 3-17-91/5 P nr.:1013062087. Adresse: Vindeby Pilevej 26, Svendborg. Kommune: Svendborg J. nr.: 3-17-91/5 P nr.:1013062087 Tilsynsrapport 2010 Vindeby Pilevej Adresse: Vindeby Pilevej 26, Svendborg Kommune: Svendborg Leder: Lene Ditlevsen Dato for tilsynet: 10. september 2010 Telefon: 6223

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Stenumgård

Tilsynsrapport 2008 Stenumgård Tilsynsrapport 2008 Stenumgård Adresse: Bogfinkevej 34, 9700 Brønderslev Kommune: Brønderslev Leder: Centerleder/plejehjemsassistent Dorthe K. Mikkelsen (siden 1. april 2008) Dato for tilsynet: 8.7.2008

Læs mere

Tilsynsrapport 2007 for Engsøgård

Tilsynsrapport 2007 for Engsøgård Tilsynsrapport 2007 for Engsøgård Adresse: Engdalsvej 12, 8220 Brabrand. Kommune: Århus Souschef og leder af fagligt team: Lene Lindhardt Teamleder: Marianne Linding Telefon: 8747 7310 E-post: mag3@aarhus.dk

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Tilsynsrapport for. Plejecenter Svovlhatten. Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ. Kommune: Odense. P-nummer:

Tilsynsrapport for. Plejecenter Svovlhatten. Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ. Kommune: Odense. P-nummer: Tilsynsrapport 2008 for Plejecenter Svovlhatten Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ Kommune: Odense P-nummer: 1009510962 Dato for tilsynet: 25. september 2008 Leder: Lene Fonnesbæk Jensen Telefon: 6551

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Ældrecenter Lergården. Adresse: Lergård 88-98, 6200 Aabenraa. Kommune: Aabenraa. Leder: Birte Rasmussen.

Tilsynsrapport 2012. Ældrecenter Lergården. Adresse: Lergård 88-98, 6200 Aabenraa. Kommune: Aabenraa. Leder: Birte Rasmussen. Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-343/1 Ældrecenter Lergården Adresse: Lergård 88-98, 6200 Aabenraa Kommune: Aabenraa Leder: Birte Rasmussen Telefon: 73768144 E-post: bras@aabenraa.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport Ældreboligcentret Solvænget. J. nr.: /4 P nr.: Adresse: Kirkehaven 2, 3450 Allerød.

Tilsynsrapport Ældreboligcentret Solvænget. J. nr.: /4 P nr.: Adresse: Kirkehaven 2, 3450 Allerød. J. nr.: 4-17-4/4 P nr.: 1010629841 Tilsynsrapport 2009 Ældreboligcentret Solvænget Adresse: Kirkehaven 2, 3450 Allerød Kommune: Allerød Leder: Centerleder Helle Jensen/teamleder Iben Lennart Jensen Dato

Læs mere

Tilsynsrapport 2007 Plejehjemmet Rønhede - centret

Tilsynsrapport 2007 Plejehjemmet Rønhede - centret Tilsynsrapport 2007 Plejehjemmet Rønhede - centret Adresse: Vestervigvej 75, 7755 Bedsted Kommune: Thisted Leder: Områdeleder/sygeplejerske Inger Gammelgaard Dato for tilsynet: 15. 10. 2007. Telefon: 99

Læs mere

Dato: 6. maj 2014. J.nr. 5-2210-44/1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Bornholms Regionskommune

Dato: 6. maj 2014. J.nr. 5-2210-44/1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Bornholms Regionskommune Dato: 6. maj 2014 J.nr. 5-2210-44/1 s tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune 2013 Tilsynene i Bornholms Regionskommune har gennemført i alt 5 tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt

Læs mere

Tilsynsrapport 2007 Nældebjerg Plejecenter

Tilsynsrapport 2007 Nældebjerg Plejecenter Tilsynsrapport 2007 Nældebjerg Plejecenter Adresse: Rådhusholmen 8, 2670 Greve Kommune: Greve Leder: Områdeleder Susanne Gether Sørensen Dato for tilsynet: 3. maj 2007 Telefon: 43 97 86 00 E-post: sgs@greve.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 9. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1529/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Nordfyns Kommune 2013 Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Nytorv 2, 6000 Kolding Tlf. 72 22 79 50 Fax 72

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Rudkøbing Plejehjem

Tilsynsrapport 2008 Rudkøbing Plejehjem Tilsynsrapport 2008 Rudkøbing Plejehjem Adresse: Viebæltet 25, 5900 Rudkøbing Kommune: Langeland P-nummer.: 1003057550 Leder: Bente Ramhøj Dato for tilsynet: 23-10-2008 Telefon: 63237080 E-post: bor@diakon.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Haderslev Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Haderslev Kommune 26. marts 2013 J.nr. 5-2210-1529/1 s tilsyn med plejehjem i Haderslev Kommune 2012 Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: sesyd@sst.dk Tilsynene i Haderslev

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Sct. Mortensgård

Tilsynsrapport 2008 Sct. Mortensgård Tilsynsrapport 2008 Sct. Mortensgård Adresse: Oddesundvej 249 Ydby, 7760 Hurup Kommune: Thisted Leder: Konst. områdeleder/social og sundhedsassistent Jette Dølrath Dato for tilsynet: 4.11.2008 Telefon:

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Ældrecenter Lykkevalg. Adresse: Lykkevalg 5, 5600 Faaborg. Kommune: Faaborg-Midtfyn. Leder: Børge F. Hansen. Telefon: 72 53 52 11

Tilsynsrapport 2012. Ældrecenter Lykkevalg. Adresse: Lykkevalg 5, 5600 Faaborg. Kommune: Faaborg-Midtfyn. Leder: Børge F. Hansen. Telefon: 72 53 52 11 Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-166/1 Ældrecenter Lykkevalg Adresse: Lykkevalg 5, 5600 Faaborg Kommune: Faaborg-Midtfyn Leder: Børge F. Hansen Telefon: 72 53 52 11 E-post: boerh@faaborgmidtfyn.dk Dato

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Rosenlunden. Adresse: Nørrebrogade 8, 7000 Fredericia. Kommune: Fredericia. Leder: Jeanette Ringner. Telefon: 72 10 66 91

Tilsynsrapport 2012. Rosenlunden. Adresse: Nørrebrogade 8, 7000 Fredericia. Kommune: Fredericia. Leder: Jeanette Ringner. Telefon: 72 10 66 91 Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-672/1 Rosenlunden Adresse: Nørrebrogade 8, 7000 Fredericia Kommune: Fredericia Leder: Jeanette Ringner Telefon: 72 10 66 91 E-post: jeanette.ringner@fredericia.dk Dato

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Allerød Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Allerød Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Allerød Kommune 25. marts 2013 Sagsnr. 5-2210-30/1/ Reference MAT T +4572227496 E seost@sst.dk 2012 Tilsynene i Allerød Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Evt. kommentarer til rapporten fremsendes til Embedslægerne Midtjyl- land midt@sst.dk

Evt. kommentarer til rapporten fremsendes til Embedslægerne Midtjyl- land midt@sst.dk Tilsynsrapport 2010 Skovvænget Ældrecenter J.nr. 2-17-10/5 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg TLF 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Adresse: Skovvejen 47 A, 8850 Bjerringbro

Læs mere

Tilsynsrapport Plejehjemmet Grønningen. Adresse: Grønnevej 42, 6360 Tinglev. Kommune: Aabenraa. Leder: Laila Jensen.

Tilsynsrapport Plejehjemmet Grønningen. Adresse: Grønnevej 42, 6360 Tinglev. Kommune: Aabenraa. Leder: Laila Jensen. Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-324/1 Plejehjemmet Grønningen Adresse: Grønnevej 42, 6360 Tinglev Kommune: Aabenraa Leder: Laila Jensen Telefon: 73768820 E-post: ljen@aabenraa.dk Dato for tilsynet: 14.

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger

Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger J. nr.: 1-17- 23/4 P nr.: 1013556845 Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger Adresse: Stationsvej 9, 9982 Aalbæk Kommune: Frederikshavn Leder: Områdeleder/sygeplejerske Mette Sole Dato for tilsynet: 9.

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro

Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro J. nr.: 4-17-78/4 P nr. 1003264689 Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd Kommune: Gladsaxe Leder: Helle Stougård Dato for tilsynet: 31. juli 2009 Telefon:39574441

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 1-17-140/6 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 1 kmd kmd Besøgsdato 28-10-2010 Navn og adresse på plejehjem Kommune 849 Region Antal beboere Solgården,,Aggersundvej 31,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Halsnæs Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Halsnæs Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Halsnæs Kommune 26. marts 2013 Sagsnr. 5-2210-36/1/ Reference HELN T 7222 7480 E seost@sst.dk 2012 Tilsynene i Halsnæs Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere