KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN"

Transkript

1 KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver

2 LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på bosteder. Formålet er at medvirke til, at patienterne får den rigtige medicin. Pjecen indeholder en tjekliste over, hvad du skal gøre, når du håndterer medicin. Den skal ses som et supplement til Sundhedsstyrelsens vejledninger på området, se hjemmesiden: - under emnet Behandling med lægemidler. Pjecen er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og finansieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Pjecen findes i elektronisk udgave på hjemmesiden: - under Udgivelser. Hvordan sikrer du, at den rette patient får den rette medicin på det rette tidspunkt? Det gør du ved at sikre, at hvert trin i medicinhåndteringen udføres korrekt, og at du kender dine opgaver og dit ansvar. Lægen ordinerer medicinen... 3 Dokumentation af medicinordinationer... 4 Modtagelse af medicin... 6 Dispensering... 7 Medicinadministration... 8 Opbevare og bortskaffe medicin... 9 Ansvar og instrukser Anvendte begreber

3 LÆGEN ORDINERER MEDICINEN Patientens læge har ansvaret for at vurdere, om patienten får den rigtige medicin. Personalet må ikke ændre i lægens ordination, uden at det er aftalt med lægen. Det gælder også lægens begrundelse (indikation) for, hvorfor patienten skal have medicinen. Hvis lægen ikke har oplyst indikationen, skal lægen spørges om den. Personalet må ikke selv skrive en indikation ved f.eks. at hente oplysninger om medicinens virkning i den elektroniske journal eller i Lægemiddelkataloget. Hvis personalet bliver opmærksomme på, at patienten indtager håndkøbsmedicin, naturlægemidler eller kosttilskud ud over det, lægen har ordineret, skal lægen orienteres. Præparaterne kan have indflydelse på virkningen af den medicin, patienten allerede får. Vigtigt! - husk at ved skriftlig ordination - f.eks. på en fax fra lægen eller ved oplysningen i et udskrivningsbrev fra sygehuset, skal du kontrollere, at ordinationen er korrekt dokumenteret på medicinlisten - se boks 1 under Dokumentation af medicinordinationer på side 5 ved mundtlig ordination skal du gentage ordinationen for lægen og være sikker på, at du har forstået ordinationen og skrevet den rigtigt ned - se også boks 1 under Dokumentation af medicinordinationer på side 5 dokumentere, hvornår medicinlisten sidst blev gennemgået og revideret i samarbejde med patientens praktiserende læge. 3

4 DOKUMENTATION Al den medicin, som patienten får, skal skrives på en medicinliste. Medicinlisten skal omfatte receptpligtig medicin og håndkøbsmedicin, dosisdispenseret medicin og medicin doseret af personalet samt medicin, som patienten selv eller pårørende administrerer. Vigtigt! - husk at dokumentere medicinordinationerne korrekt se boks 1, side 5 datoen for ordination er datoen for ordinationen af et præparat i en bestemt dosis. Hvis dosis ændres, ændres datoen også. Datoen ændres ikke, hvis blot handelsnavnet ændres (generisk substitution) navnet på medicinen altid skal være det aktuelle handelsnavn, eventuelt sammen med det generiske navn (det aktive indholdsstof). Det generiske navn må ikke anvendes alene enkeltdosis og døgndosis skal skrives på samme måde på hele medicinlisten. 4

5 AF MEDICINORDINATIONER BOKS 1. Korrekt dokumentation af medicinordinationer på medicinlisten omfatter Patientens navn og personnummer dato for ordinationen - dag, måned og år dato for seponering (ophør med medicinen), hvis der er fastsat en dato den ordinerende læges navn eller navn på sygehuset og afdelingen medicinens navn - handelsnavn og evt. det generiske navn (det aktive indholdsstof) medicinens art - f.eks. tabletter, mikstur eller plaster medicinens styrke - f.eks. hvor mange mg, der er i hver tablet hvor meget medicin patienten skal have ad gangen (enkeltdosis) og pr. døgn (døgndosis), f.eks. 1 tablet 3 gange daglig enkeltdosis og maksimal døgndosis for pn-medicin dvs. medicin, som patienten får efter behov, f.eks. 1 tablet højst 3 gange daglig hvilket tidspunkt på døgnet patienten skal indtage medicinen, f.eks. kl og kl hvorfor patienten skal have medicinen (behandlingsindikation), f.eks. mod øjenbetændelse, for forhøjet blodtryk, mod gigtsmerter. Det er for upræcist at angive, at medicinen gives for smerter. hvordan patienten skal have medicinen, f.eks. som tabletter, der tygges, eller som medicin, der sprøjtes ind i musklen om medicinen er dosisdispenseret om patienten selv tager sin medicin, eller om pårørende administrerer patientens medicin hvis lægen har anført, at medicinen gives efter skriftlig aftale, skal den skriftlige aftale fremgå af den sygeplejefaglige dokumentation. Når du modtager medicin fra apoteket, skal du kontrollere om den medicin, du 5

6 MODTAGELSE AF MEDICIN Når du modtager medicin fra apoteket, skal du kontrollere om den medicin, du modtager, er den samme som den medicin, du har bestilt, og som lægen har ordineret. Vigtigt! - husk at: Du skal kontrollere patientens navn - og når det er muligt også personnummer navnet på medicinen medicinens art, f.eks. tabletter, mikstur eller plaster medicinens styrke, f.eks. hvor mange mg, der er i hver tablet hvor meget medicin patienten skal have ad gangen (enkeltdosis) og pr. døgn (døgndosis), f.eks. 1 tablet 3 gange daglig enkeltdosis og maksimal døgndosis for pn-medicin dvs. medicin, som patienten får efter behov - f.eks. 1 tablet højst 3 gange daglig. Husk at kontakte lægen, hvis oplysningerne på medicinemballagen - f.eks. døgndosis - ikke er den samme som den, der står i patientens journal. 6

7 DISPENSERING Dispensering betyder, at personalet optæller eller tilbereder den ordinerede medicin. F.eks. at de lægger tabletter i doseringsæsker. Det er vigtigt, at dispenseringen kan foregå uforstyrret. Vigtigt! - husk at kontrollere, at det er patientens navn, der står på den medicinbeholder, der skal ophældes medicin fra doseringsæsker med ophældt medicin skal være mærket med patientens navn og personnummer du kun må ophælde tabletter i doseringsæskerne, hvis du har al den medicin, som skal bruges til hele den periode, du doserer til kontrollere, at antallet af tabletter på medicinlisten er det samme, som antallet af tabletter i doseringsæskerne ved dosisdispensering skal der være korrekt navn og personnummer på dosisposerne. Du skal også sikre, at der ikke er åbenlyse fejl i antallet af tabletter i poserne. Du kan f.eks. kontrollere, at antallet af tabletter i dosisposerne til det første døgn er det samme, som antallet af tabletter på medicinlisten Sundhedsstyrelsen fraråder, at der fjernes tabletter fra dosisposerne ved dosisreduktion beholdere med ophældt pn-medicin kun må indeholde en enkelt dosis af medicinen. Beholderen skal være mærket med patientens navn og personnummer, medicinens navn, styrke og dosis samt holdbarhedsdato og dato for ophældning al den medicin, patienten er i behandling med, skal være i patientens medicinbeholdning skrive anbrudsdato på medicinske salver og dråber kontrollere, at medicinens holdbarhedsdato ikke er overskredet. 7

8 MEDICINADMINISTRATION Medicinadministration betyder personalets udlevering af medicin til patienten og hjælp med at indtage medicinen samt observation af patienten. Vigtigt! - husk at sikre, at medicinen gives til den rigtige patient kontrollere, at det er patientens navn og personnummer, der står på doseringsæsken og på dosisposen du skal give al den medicin, som står på medicinlisten, dvs. tabletter i doseringsæsker, dosisdispenseret medicin, salve, øjendråber og medicin efter skema (f.eks. blodfortyndende medicin) du skal give medicinen på det rigtige tidspunkt du skal kontrollere, at der er overensstemmelse mellem antal af tabletter på medicinlisten og antal af tabletter i doseringsæskerne sikre, at patienten indtager medicinen kontakte den ordinerende læge eller vagtlæge, hvis patienten ikke ønsker at tage medicinen, ikke kan tage medicinen eller får forkert medicin. 8

9 OPBEVARE & BORTSKAFFE MEDICIN Medicinen skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende. Vigtigt! - husk at medicinen skal opbevares ved den rigtige temperatur - f.eks. skal noget medicin opbevares i køleskab medicinen skal opbevares forsvarligt i forhold til patienten og utilgængeligt for besøgende eller andre patienter. Medicinen kan f.eks. opbevares i en aflåst boks i patientens bolig, i et medicinskab i personalerummet eller i et rum indrettet til opbevaring af medicin den enkelte patients medicin skal opbevares adskilt fra andre patienters medicin. Det gælder også samboende ægtefællers medicin medicin, som ikke er i brug, skal opbevares adskilt fra medicin, der er i brug (f.eks. i en plastikpose i patientens medicinboks) have adrenalin til rådighed ved injektionsbehandling, med mindre lægen ikke har fundet det nødvendigt der ikke må findes medicin til fælles brug for patienterne, hverken lægeordineret medicin eller håndkøbsmedicin. Adrenalin som nødberedskab er en undtagelse restmedicin fra en patient ikke må anvendes til andre patienter opfordre de pårørende til en afdød patient til at aflevere restmedicin på apoteket (al medicin tilhører boet, også morfin og andre afhængighedsskabende lægemidler). Du kan også tilbyde de pårørende at aflevere restmedicin på apoteket for dem der er pligt til at aflevere restmedicin på apoteket, hvis patienten ikke har pårørende medicin, hvor holdbarhedsdatoen er overskredet, skal afleveres på apoteket. 9

10 ANSVAR Ledelsens ansvar Plejehjemmets, hjemmeplejens og bostedernes ledelse har ansvaret for, at der er instrukser for faglig forsvarlig tilrettelæggelse af medicinhåndteringen og for, at det personale, der varetager medicinhåndteringen, er oplært til det. Personalets ansvar Når du hælder medicin op og giver patienter lægeordineret medicin, handler du som den ordinerende læges medhjælp. Både autoriseret og ikke-autoriseret sundhedspersonale samt andre medarbejdere har et selvstændigt ansvar, når de handler som lægens medhjælp. Du skal frasige dig opgaven, hvis du ikke kan varetage den forsvarligt - herunder, hvis du ikke er i stand til at sikre den nødvendige observation. Du skal også frasige dig opgaven, hvis du får mistanke om fejl i medicinordinationen eller i medicinhåndteringen. Medicin skal opbevares forsvarligt, f.eks. i aflåst boks eller medicinskab 10

11 - OG INSTRUKSER Ledelsen sikrer, at der er skriftlige instrukser for medicinhåndtering. Instrukserne skal beskrive personalets ansvar og kompetence i forbindelse med medicinhåndteringen dokumentation af medicinordinationer, herunder skriftlige medicinordinationer telefonordinationer ordinationsændringer receptfornyelse ophør med medicin eventuel anvendelse af PEM (Personlig Elektronisk Medicinprofil) modtagelse af medicin - herunder kontrol og dokumentation af, at medicinen er i overensstemmelse med ordinationen dispensering af medicin medicinadministration identifikation af patienten og patientens medicin håndtering af dosisdispenseret medicin samarbejdet med de behandlende læger vedrørende medicinordinationer rapportering og håndtering af fejl og utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinhåndtering. 11

12 ANVENDTE BEGREBER Dispensering Personalet optæller eller tilbereder medicin til indgift. Dosis Den mængde medicin, patienten skal have ved medicinering. Dosisdispensering Maskinel pakning af lægemidler på apotek i doseringsbeholder (dosisposer), som er tilpasset lægemidlets konkrete anvendelse. Døgndosis Den mængde medicin, patienten skal have i løbet af et døgn - skrives f.eks. som 1 tablet 3 gange daglig. Enkeltdosis Den mængde medicin patienten skal have pr. gang - f.eks. 1 tablet. Håndkøbsmedicin Medicin, som kan købes uden recept, men som er beskrevet i Lægemiddelkataloget. Indikation Lægens begrundelse for, hvorfor medicinen gives. Instruks Ledelsens forskrift for, hvordan sundhedspersoner m.fl. skal forholde sig under givne omstændigheder. Instrukser omfatter retningslinjer for ansvars- og kompetencefordeling mellem sundhedspersoner og anvisninger på, hvilke procedurer sundhedspersoner bør følge. 12

13 Kosttilskud Tilskud til den sædvanlige kost, uden at der er tale om et lægemiddel. Fødevarestyrelsen administrerer reglerne for kosttilskud. Medhjælp Plejepersonalet kan handle som en læges medhjælp. Det er f.eks. tilfældet, hvis en læge overdrager til plejepersonalet at behandle en patient med receptpligtig medicin. Medicinadministration Personalets udlevering af medicin og hjælp til patienter med at indtage medicinen samt observation af patienten. Ved patienters administration af egen medicin forstås, at patienten selv har ansvar for at indtage medicinen. Medicinordination En læges beslutning om at behandle en patient med receptpligtig medicin eller med håndkøbsmedicin. Lægen kan meddele beslutningen skriftligt eller mundtligt. Beslutningen skal dokumenteres. Medicinliste (medicinskema) En samlet oversigt over patientens medicinordinationer. Naturlægemidler Lægemidler, der indeholder naturligt forekommende stoffer i koncentrationer, der ikke er væsentligt større end dem, der forekommer i naturen. Naturlægemidler godkendes af Lægemiddelstyrelsen. fortsættes

14 PEM (Personlig Elektronisk Medicinprofil) Lægemiddelstyrelsens elektroniske register med oplysninger om enkeltpersoners køb af lægemidler efter recept inden for de seneste 24 måneder. Sygeplejefaglige optegnelser (dokumentation) Ordnede optegnelser af planlagt og udført sygepleje. Til egne noter 14

15 15

16 Sundhedsstyrelsen Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Islands Brygge 67 Holbergsgade København S 1057 København K Telefon Telefon Telefax Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, udg., 1. opl. Redaktion og grafisk layout: Sundhedsstyrelsen Foto: Jacob Vagner - undtaget foto side 3: Mikael Rieck.

Optimering af lægemiddelkontinuitet og - compliance ved patienter indlagt på et sygehusafsnit

Optimering af lægemiddelkontinuitet og - compliance ved patienter indlagt på et sygehusafsnit Optimering af lægemiddelkontinuitet og - compliance ved patienter indlagt på et sygehusafsnit Foto: Niels Åge Skovbo, Fokus foto Regionshospitalet Randers Medicinsk afdeling Hospitalsapoteket Aarhus, Randers

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren DET ETISKE RÅD - DET FÆLLES MEDICINKORT 1 1 Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren Det er med

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci Juni 2004 1 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG

KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG 0 Kolofon Kom godt i gang med klinisk forskning - Vejledning om forberedelse og godkendelse af kliniske

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Kære medarbejder og leder

Kære medarbejder og leder Kære medarbejder og leder Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen. Hvis vi ikke har adgang

Læs mere

Compliance & Concordance

Compliance & Concordance Compliance & Concordance Uddannelseshæfte til programmet Sikker og effektiv medicinbrug Version 1.2 Compliance og concordance Uddannelseshæfte til programmet Sikker og effektiv medicinbrug Version 1.2

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Brug og misbrug af benzodiazepiner og cyclopyrroloner II

Brug og misbrug af benzodiazepiner og cyclopyrroloner II PSYKIATRI I ALMEN PRAKSIS 495 Brug og misbrug af benzodiazepiner og cyclopyrroloner II Viggo Rask Kragh Jørgensen En praktisk indfaldsvinkel til forbrugsreduktion Få praktiserende læger ved så meget om

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Resumé af kvalitetsudviklingsprojektet Kommunikation om den medicinske behandling ved sektorovergange i Region Sjælland

Resumé af kvalitetsudviklingsprojektet Kommunikation om den medicinske behandling ved sektorovergange i Region Sjælland Resumé af kvalitetsudviklingsprojektet Kommunikation om den medicinske behandling ved sektorovergange i Region Sjælland Indledning og formål Region Sjælland har gennemført et kvalitetsudviklingsprojekt,

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere