Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Standard 1.4 Medicinhåndtering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Standard 1.4 Medicinhåndtering"

Transkript

1 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Standard 1.4 Medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle regionale boformer og institutioner efter 67, 107 og 108 i serviceloven er omfattet af kvalitetsmodellen. I et samarbejde mellem regionerne er der udviklet standarder inden for udvalgte temaområder. Standarderne indebærer, at der udarbejdes retningsgivende dokumenter, der beskriver, hvordan arbejdet med standarderne finder sted i praksis på boformer og institutioner. Dette dokument udgør Region Nordjyllands regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for medicinhåndtering. Retningslinjerne er gældende for tilbud omfattet af kvalitetsmodellen samt for Boformen Aas. Med afsæt i retningslinjerne udarbejder det enkelte tilbud lokale instrukser, der beskriver dels den konkrete fremgangsmåde for håndtering af medicin og dels hvordan det sikres, at medarbejderne har de rette medicinkompetencer.

2 Side 2 Indholdsfortegnelse DOKUMENTOVERBLIK... 2 FORMÅL... 4 FREMGANGSMÅDE... 4 ANSVARLIG... 8 DOKUMENTATION... 9 REFERENCER DEFINITION AF BEGREBER YDERLIGERE OPLYSNINGER Dokumentoverblik Dokumenttype: Regionale retningslinjer Anvendelsesområde: Dokumentet er gældende for Specialsektorens boformer og institutioner efter servicelovens 107, 108 og 67 og for Boformen Aas efter servicelovens 110 Målgruppe: Alle medarbejdere på Solsiden. Specialsektorens regionale retningslinjer/instruks for medicinhåndtering. Retningslinjerne/instruks beskriver: Hvordan medicinhåndtering skal foregå Hvordan det skal sikres, at medarbejdere, som håndterer medicin, har de nødvendige faglige kompetencer. Standard: 1.4 Medicinhåndtering Medicinhåndtering sker sikkert og korrekt Udarbejdet af: Retningslinjerne er udarbejdet med hjælp fra en ad hoc arbejdsgruppe sammensat af personale fra Specialsektorens boformer og institutioner, Specialsektorens administration og Specialsektorens faglige chef. Arbejdsgruppens arbejde har fundet sted med sparring fra lægekonsulenter. Ressourcepersongruppen på Solsiden har udarbejdet dokumentets lokale instruks. Godkendt af: Retningslinjerne er godkendt af Specialsektorens styregruppe for Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Forstander på Solsiden og det lokale MED-udvalg har godkendt Solsidens lokale instruks. Gældende fra: Revision senest: Januar 2014 Revisionsansvarlig: Specialsektorens styregruppe for Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Forstander på Solsiden er revisionsansvarlig for lokal

3 instruks. Side 3

4 Side 4 Formål For borgere på Specialsektorens boformer og institutioner, der har behov for medicin, kan det have afgørende betydning at modtage den rette medicin på det rette tidspunkt og i den rette dosis. I regi af Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er der udarbejdet en standard for medicinhåndtering. Standarden skal medvirke til at sikre, at håndtering af medicin foregår sikkert og korrekt. Der er to forhold, som er særligt fremhævet i standarden. For det første er der selve håndteringen af medicin på boformen/institutionen. Begrebet medicinhåndtering dækker over procedurer for overførelse af medicinordination, medicindispensering, medicinadministration, opbevaring og bortskaffelse af medicin 1. For det andet sigter standarden mod at sikre, at medarbejdere, der håndterer medicin, har de nødvendige faglige kompetencer. Nærværende dokument beskriver de retningslinjer for medicinhåndtering og medicinkompetence, der er gældende for Specialsektorens boformer og institutioner omfattet af kvalitetsmodellen samt for Boformen Aas. Fremgangsmåde De regionale retningslinjer for medicinhåndtering fremgår i det følgende. Med afsæt i retningslinjerne skal den enkelte boform/institution udarbejde lokale instrukser, der beskriver den konkrete fremgangsmåde ved medicinhåndtering samt hvorledes det sikres, at de nødvendige medicinkompetencer er til stede. Der fremgår mere specifikke krav til instrukserne i dokumentet. Solsidens lokale instrukser er tilføjet i dette dokument. Solsiden har endvidere udarbejdet en lokal medicinprocedure for håndtering af medicin på Solsiden. Retningslinjer for hvordan medicinhåndtering skal foregå Medicinhåndtering skal ske med udgangspunkt i patientens medicinskema. Det betyder, at alle patienter på Specialsektorens boformer og institutioner, der får medicin, skal have et medicinskema. Medicinskemaet findes i Bosted Systemet. Medicinskemaet skal indeholde oplysninger om: - Patientens navn og personnummer - Dato for ordinationen - Dato for seponering, hvis den er fastsat - Den ordinerende læges navn og/eller navn på sygehuset og afdelingen - Medicinens navn (altid det aktuelle handelsnavn evt. sammen med det generiske navn) - Medicinens art - Medicinens styrke - Hvor meget medicin patienten skal have ad gangen (enkeltdosis) og pr. døgn (døgndosis) - Hvilket tidspunkt på døgnet, patienten skal indtage medicinen - Præcis angivelse af, hvorfor patienten skal have medicinen (behandlingsindikation) - Hvordan patienten skal have medicinen (f.eks. som tabletter, der tygges, eller som medicin, der sprøjtes ind i musklen) - Om medicinen er dosisdispenseret 1 Utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinhåndtering håndteres i overensstemmelse med standard og retningsgivende dokument for utilsigtede hændelser og er således ikke omfattet af dette dokument.

5 Side 5 - Om patienten selv tager sin medicin eller om den administreres af boformen/institutionen, forældre 2 eller pårørende. - Cave - Hvorvidt der er tale om p.n. medicin og på hvilke indikationer Overførelse af medicinordination Overførelse af medicinordination handler om den procedure, der sker på boformen/institutionen i forbindelse med en læges videregivelse af beslutning om at behandle en patient med receptpligtig medicin og/eller håndkøbsmedicin. Skriftlig ordination Efter modtagelse af lægens ordination skal den medarbejder, der har modtaget ordinationen, overføre ordinationen til patientens medicinskema med angivelse af tidspunktet for ændringen. Ved nyordination skal overførslen naturligvis også finde sted. Efter overførelsen af ordinationen i patientens medicinskema, skal en anden medarbejder kontrollere, at lægens ordination er overført korrekt. Herefter skal det sikres, at det er det nyeste medicinskema, der er tilgængeligt. Mundtlig ordination Ved modtagelse af mundtlig ordination fra lægen skal følgende noteres: - Præparatets navn - Styrke, dosis og indgivelsestidspunkt - Dato for ordinationen - Lægens navn - Hvordan medicinen gives/indtages - Behandlingsindikation - Dato for seponering, hvis den er fastsat Medarbejderen, der modtager ordinationen, skal gentage de noterede oplysninger for lægen, så der ikke er tvivl om ordinationen 3. Ordinationen overføres til medicinskemaet. Opfølgning på ordineret medicin Efter aftale med patienten tages der kontakt til den praktiserende læge med henblik på at afklare, hvornår og hvor ofte patientens ordinerede medicin skal gennemgås i forhold til at vurdere, om det er den rigtige medicin og den rette dosis, der er ordineret, om indikationen stadig er gældende samt om der er tale om unødvendig polyfarmaci. Lægens vurdering dokumenteres i Bosted. Ved modtagelse af medicin Den medarbejder, som modtager medicinen, er ansvarlig for, at medicinen kontrolleres. Kontrollen omfatter: - Patientens navn og cpr-nummer - Præparatets navn, styrke og dosis - Ved dosisdispensering skal medicin til det første døgn kontrolleres Lægen eller apoteket kontaktes, hvis oplysningerne på medicinemballagen ikke stemmer overens med oplysningerne i medicinskemaet. 2 Såfremt forældre administrerer medicin, skal forældrene medbringe medicinen tydeligt mærket og helst i originalemballage sammen med en skriftlig instruktion fra egen læge med opdaterede oplysninger om præparat, dosis osv. Såfremt institutionen finder det nødvendigt, kan forældre anmodes om at anskaffe en supplerende skriftlig instruktion fra egen læge, førend institutionen påtager sig ansvaret for at medicinere barnet/den unge. 3 Videregives lægens ordination af en anden person end lægen selv (f.eks. dennes lægesekretær), anmodes der om, at der eftersendes en skriftlig ordination fra lægen.

6 Side 6 Medicindispensering Medicindispensering vedrører optælling og tilberedning af ordineret medicin til indgift. Når medicinen dispenseres gælder følgende: Medicindispensering skal som hovedregel ske et uforstyrret sted Hygiejniske principper overholdes; herunder god håndhygiejne og evt. brug af pincet eller handsker ved tabletdispensering Når medicinen findes frem, kontrolleres i forhold til patientens medicinskema (navn, cprnummer, præparat, styrke og dosis) 4 Hvis man har doseringsæsker med ophældt medicin skal disse være mærket med patientens navn og cpr-nummer Det kontrolleres, at antallet af tabletter på medicinskemaet er det samme, som antallet af tabletter i doseringsæskerne Anbrudsdato skrives på medicinske salver og dråber Der må kun ophældes tabletter i doseringsæskerne, hvis al den medicin, som skal bruges til hele den periode, der doseres til, er til stede Efter dosering kontrolleres det, at der er tilstrækkeligt medicin til næste dispensering. Hvis ikke skal en ny bestilling foretages. Dette gælder også p.n. medicin Ved dosisdispensering skal der være korrekt navn og personnummer på dosisposerne. Det skal sikres, at der ikke er åbenlyse fejl i antallet af tabletter i poserne. (Kontroller fx, at antallet af tabletter i dosisposerne til det første døgn er det samme, som antallet af tabletter angivet i medicinskemaet. Tabletter kan desuden identificeres visuelt på medicin.dk) Det frarådes, at der fjernes tabletter fra dosispakket medicin og doseringsæsker Doseringsæsker med ophældt p.n. medicin må kun indeholde en enkelt dosis af medicinen. Æsken skal være mærket med patientens navn og personnummer, medicinens navn, styrke og dosis samt holdbarhedsdato og dato for ophældning Medicinadministration Medicinadministration omfatter personalets udlevering af medicin til patienten og hjælp med at indtage medicinen samt observation af medicinens virkning og bivirkning. Medicinadministration vedrører også patientens administration af egen medicin, hvor det er patienten selv, der har ansvaret for at indtage medicinen. Medicinadministrationen sker med udgangspunkt i patientens medicinskema. Ved medicinadministration skal det sikres, at: Medicinen gives til den rigtige patient Det kontrolleres, at det er patientens navn og personnummer, der står på doseringsæsken og på dosisposen Der gives al den medicin, der står i medicinskemaet (dvs. tabletter i doseringsæsker, dosisdispenseret medicin og øvrigt medicin efter skema) Medicinen gives på det rigtige tidspunkt Der er overensstemmelse mellem antal af tabletter i medicinskemaet og antal af tabletter i doseringsæskerne Det påses og vurderes, hvorvidt patienten indtager medicinen Såfremt patienten ikke ønsker at tage medicinen, ikke kan tage medicinen eller får forkert medicin, kontaktes den ordinerende læge eller vagtlæge, hvis ikke andet er aftalt. Aftaler, der kan være lavet omkring tidsfrister i forhold til at nægte medicinindtag, før der tages kontakt til lægen, eller aftaler med lægen om procedurer ved eksempelvis børns medicinindtag, skal fremgå skriftligt i Bosted. 4 Medicin til behandlingsdømte udleveres af psykiatrisk sygehus uden beregning og direkte til boformen. Vær ved kontrollen særlig opmærksom på, at navn, CPR-nummer med videre ikke i alle tilfælde fremgår af emballagen.

7 Side 7 Udlevering af p.n. medicin Når p.n. medicin gives skal følgende noteres: - Hvilket præparat, der er givet - Hvilken dosis, der er givet - Hvornår medicinen er givet inkl. tidspunkt på dagen - Hvorfor medicin er givet - Virkningen af p.n. medicinen og herunder tidsangivelse for observationen Selvadministration En patient kan efter aftale med lægen helt eller delvist administrere sin egen medicin. I forhold til børn og unge indgås en sådan aftale mellem lægen, forældre og institutionen (Læs i øvrigt fodnote 2 i relation til børneområdet). Ved patientens administration af egen medicin skal boformen/institutionen have skriftlig dokumentation herfor. Dette gælder såvel ved delvis administration som ved selvadministration. Ved selvadministration har boformen/institutionen ikke ansvar for, at patienten indtager medicinen, men får medarbejdere kendskab til eller formodning om, at patienten ikke tager den ordinerede medicin som foreskrevet, skal det jf. omsorgspligten vurderes, om lægen skal orienteres. Observation Tilbuddet skal observere patienten og dokumentere medicinens virkning og bivirkning. Der skal være skærpet opmærksomhed ved ændringer i medicinen og ved nye ordinationer. Observationer dokumenteres i Bosted Systemet. Opbevaring af medicin Medicinen skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende. Det betyder: Medicinen skal opbevares efter forskrifterne Medicinen skal opbevares forsvarligt med mulighed for aflåsning og dermed utilgængeligt for besøgende eller andre borgere på boformen/institutionen. Medicin, som ikke er i brug, skal opbevares adskilt fra medicin, der er i brug (f.eks. i en plastikpose i patientens medicinbeholder) Der må ikke findes hverken lægeordineret medicin eller håndkøbsmedicin til fælles brug for patienter 5. Opbevarer patienten selv sin medicin, skal boformen/institutionen sikre, at medicinen opbevares under betryggende forhold. Bortskaffelse af medicin Medicinen tilhører den enkelte patient. Restmedicinen må ikke anvendes til andre. På voksenområdet skal restmedicin og forældet medicin efter aftale med patienten/pårørende afleveres til apoteket. På børneområdet tilhører medicinen døgntilbuddet, hvorfor retsmedicin kan afleveres på apoteket uden samtykke fra forældre/den unge over 15 år med mindre det drejer sig om aflastningsbørn, hvor medicinen leveres af forældrene. Når det er muligt anmodes apoteket om en kvittering for, at medicinen er afleveret. Krav til tilbuddets instruks: Med afsæt i de regionale retningslinjer for medicinhåndtering skal det enkelte tilbud formulere lokale instrukser, der beskriver den konkrete fremgangsmåde ved medicinhåndtering på tilbuddet. Solsiden har udarbejdet lokal procedure for medicinhåndtering. 5 Med undtagelse af medicin til behandlingsdømte og adrenalin til behandling af akut allergisk chok.

8 Side 8 Retningslinjer for hvordan det sikres at medarbejdere, der håndterer medicin, har de nødvendige faglige kompetencer Forstanderen på det enkelte tilbud har ansvaret for, at medarbejdere, der håndterer medicin, har de nødvendige faglige kompetencer. Den enkelte medarbejder skal frasige sig opgaver omkring medicinhåndtering, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at varetage opgaverne på forsvarlig vis. På Specialsektorens tilbud er der forskel på medarbejdernes kompetencer i relation til håndtering af medicin. En del medarbejdere har en medicinfaglig autorisation gennem deres uddannelse. Disse medarbejdere har qua deres uddannelse de nødvendige faglige kompetencer til at udføre de opgaver, der er i forbindelse med medicinhåndtering. I relation til medarbejdere, der ikke har medicinfaglig autorisation, skal forstanderen sikre, at der sker en indføring og praktisk oplæring i forhold til medicinhåndtering, der står mål med den medicinopgave, som den enkelte medarbejder skal varetage. Alle medarbejderne, der håndterer medicin i Specialsektoren, skal som minimum have kendskab til: o Lovgivning på området o Medicinens virkning og bivirkning samt observation heraf o Medicinens betydning for borgerens helhedssituation Desuden skal alle relevante medarbejdere kende og arbejde i overensstemmelse med tilbuddets medicininstruks samt være i stand til at anvende Bosted Systemets medicinmodul. Krav til tilbuddets instruks: Med udgangspunkt i tilbuddets organisering, kompetencesammensætning og den aktuelle målgruppes medicinbehov skal det enkelte tilbud beskrive (evt. udarbejde en plan for), hvorledes det sikres, at medarbejderne er kvalificerede til at varetage tilbuddets forskellige medicinopgaver. I Solsidens procedure for medicinhåndtering er der en udførlig beskrivelse af de forskellige faggruppers kompetencer i forhold til medicinhåndtering. Ansvarlig Ansvarsfordelingen i relation til medicinopgaven på Specialsektorens boformer og institutioner beskrives i dette afsnit. For at illustrere ansvarsfordelingen i sin helhed berører afsnittet også lægens ansvar. Det skal dog bemærkes, at lægen ikke er omfattet af kvalitetsmodellens standard og retningslinjer for medicinhåndtering. Vedr. ansvarsfordelingen på boformer og institutioner Det er forstanders ansvar, at medicinopgaven håndteres i overensstemmelse med den gældende lovgivning og herunder også diverse instrukser og vejledninger fra Sundhedsstyrelsen samt Specialsektorens retningslinjer på området. Det er endvidere forstanders ansvar, at der udarbejdes de påkrævede lokale instrukser, samt at de nødvendige faglige medicinkompetencer er til stede. Medarbejdere med autorisation til at håndtere medicin handler ud fra autorisationslovens regler om at udvise omhu og samvittighedsfuldhed samt de administrative og faglige instrukser, der er fastsat i regionen og af forstanderen på boformen/institutionen.

9 Side 9 Medarbejdere uden autorisation handler efter delegation enten direkte fra den ordinerende læge, eller via en medarbejder med autorisation. Hvis en medarbejder efter delegation ikke ser sig i stand til at udføre opgaven forsvarligt, har medarbejderen et selvstændigt ansvar i forhold til at frasige sig opgaven. Bliver medarbejdere på boformen/institutionen opmærksomme på, at patienten indtager håndkøbsmedicin, naturlægemidler eller kosttilskud ud over det, som lægen har ordineret, bør lægen orienteres, således at lægen kan vurdere, hvorvidt indtagelsen af disse har indvirkning på de ordinerede lægemidler. Vedrørende det lægelige ansvar Patientens læge(r) har ansvaret for at vurdere hvilken medicin, der skal ordineres. Medarbejdere må ikke ændre i lægens ordination uden, at det er aftalt med den ordinerende læge eller egen praktiserende læge. Det samme gælder i forhold til ordinationens indikation. Har lægen ikke oplyst indikationen, skal lægen spørges herom. Patienter på Specialsektorens boformer/institutioner har ofte kontakt til forskellige ordinerende læger udover den praktiserende læge. De enkelte ordinerende læger er hver især ansvarlige for, at medarbejdere på boformen/institutionen er i stand til at varetage medicinopgaven forsvarligt; herunder skal lægen imødekomme, at der kan være et særligt behov for instruktion, såfremt der ikke er ansat personale med medicinfaglig autorisation til medicinhåndtering. Ifølge embedslægen er det den læge, der har opfølgningen i forhold til ordinationen, der er ansvarlig for behandlingen. Praktiserende læge kan efter aftale med eventuelle speciallæger varetage ansvaret for den samlede behandling. Ved ordination af medicin, uanset hvilken, er det blandt andet lægens ansvar: At tage stilling til indikation, kontraindikationer og bivirkninger samt mulige interaktioner med den øvrige medicin, patienten får At sikre at patienten eller dennes stedfortræder (værge/pårørende) har givet det fornødne informerede samtykke til behandling med de ordinerede lægemidler 6 At ordinationen er tilstrækkelig udførlig, så den person, der skal varetage medicinopgaven, er i stand til at udføre opgaven At anføre betegnelse for lægemidlet, styrke, dosis, doseringshyppighed, indtagelsestidspunkt og eventuelt administrationsmåde Dokumentation Retningslinjerne skitserer en række dokumentationskrav til det enkelte tilbud. Al den medicin, som patienten får, skal fremgå af medicinskemaet. Medicinskemaet skal fremgå elektronisk i Bosted Systemet. Skemaet skal omfatte receptpligtig medicin og håndkøbsmedicin, dosisdispenseret medicin og medicin doseret af medarbejderne samt medicin, som patienten selv eller forældre/pårørende administrerer. 6 I forhold til børn/unge skal egen læge sikre, at forældremyndighedsindehaveren siger god for medicinsk behandling. Unge på 15 år eller mere skal selvstændigt sige ja til behandlingen, hvis de er i stand til dette. Lægen foretager denne vurdering. Institutionen kan som led i omsorgsudøvelsen tilkalde lægen, uden at forældrene giver den fornødne accept, men en behandling kan ikke (med mindre der er et akut behandlingsbehov) iværksættes, forinden det nødvendige samtykke til iværksættelse af behandlingen er indhentet hos forældrene. I helt særlige tilfælde kan forældremyndighedsindehaverens ret til at sige ja eller nej til sundhedsbehandling være frataget denne af den kommunale myndighed. Hvis dette gør sig gældende, vil meddelelse herom blive givet af barnets handlekommune til praktiserende læge og institutionen.

10 Side 10 Yderligere dokumentationskrav fremgår løbende i dokumentet. Der skal blandt andet foreligge dokumentation for lægens vurdering af behovet for gennemgang af patientens ordinerede medicin, observationer af medicinens virkning og bivirkning samt kvittering for bortskaffelse af medicin afleveret på apoteket (såfremt det er muligt at anskaffe en kvittering). Krav til tilbuddets instruks: Boformen/institutionen skal med afsæt i de regionale retningslinjer beskrive, hvorledes dokumentation for medicinhåndtering sikres. Al ordination og dokumentation er beskrevet i Bosted system. Referencer Standard for medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lovbekendtgørelse LBK nr. 913 af 13/07/2010. Bekendtgørelse af sundhedsloven Lovbekendtgørelse nr af 17/ Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner om sundhedsfaglig virksomhed Sundhedsstyrelsens vejledning nr af 30/ om ordination og håndtering af lægemidler Pjece udgivet af Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for sundhed og Forebyggelse (2011): Korrekt håndtering af medicin et værktøj for plejehjem, hjemmeplejen og bosteder om ansvar, sikkerhed og opgaver. Pjecen kan findes på dette link: Standard for utilsigtede hændelser Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Retningsgivende dokument for utilsigtede hændelser

11 Side 11 Definition af begreber Anbrudsdato Den dato, hvor medicinemballagen brydes/der tages hul på medicinen. Behandlingsindikation Lægens begrundelse for, hvorfor medicinen gives. Cave Medicinsk fagudtryk for lægemidler, som en patient ikke bør få grundet allergi. Dosis Den mængde medicin, patienten skal have ved medicinering. Dosisdispensering Maskinel pakning af lægemidler på apoteket i doseringsbeholder (dosisposer), som er tilpasset lægemidlets konkrete anvendelse. Døgndosis Den mængde medicin, patienten skal have i løbet af et døgn eksempelvis 1 tablet 3 gange dagligt. Enkeltdosis Den mængde medicin, som patienten skal have pr. gang eksempelvis 1 tablet. Generisk navn Navnet på det virksomme stof i medicinen det aktive indholdsstof. Handelsnavn Det samme lægemiddelstof kan markedsføres under forskellige handelsnavne eksempelvis findes det smertestillende middel paracetamol under handelsnavnene Panodil, Pamol og Pinex. Håndkøbsmedicin Medicin, som er beskrevet i Lægemiddelkataloget, men som kan købes uden recept. Medicinadministration Begrebet medicinadministration henfører til personalets omdeling og hjælp til patientens indtagelse af medicin, herunder den fornødne observation af patienten samt tegn på eventuelle bivirkninger samt patientens administration af egen medicin. Ved patienters administration af egen medicin forstås, at patienten selv har ansvaret for at indtage medicinen. Medicindispensering Begrebet medicindispensering rummer de processer, hvorved personalet optæller eller tilbereder ordineret medicin til indgift; dvs. afmåler, ophælder eller optrækker i anden beholder, samt eventuelt tilsætter middel til opløsning eller blanding. Medicinhåndtering Begrebet medicinhåndtering dækker over procedurer for overførelse af medicinordination, medicindispensering, medicinadministration, opbevaring og bortskaffelse af medicin.

12 Side 12 Medicinskema Samlet oversigt over patientens aktuelle medicin. Overførelse af medicinordination Overførelse af medicinordination henviser til den procedure, der sker på boformen/institutionen i forbindelse med en læges skriftlige eller mundtlige videregivelse af beslutning om at behandle en patient med såvel receptpligtig medicin som håndkøbsmedicin. P.n. P.n. er en forkortelse for pro necessitate, der betyder efter behov. Betegnelsen anvendes ved dosering af lægemidler, der skal tages, når behovet er til stede. Polyfarmaci Polyfarmaci betyder indtagelse af flere lægemidler på samme tid, men bliver ofte brugt som betegnelse for samtidig anvendelse af mere end 5 lægemidler. Seponering Seponering betyder at holde op med.

13 Side 13 Yderligere oplysninger Fakta om kvalitetsmodellen på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er et resultat af de senere års øgede fokus på dokumentation og kvalitetsudvikling i den offentlige sektor. Dette øgede fokus stiller større krav til boformer og institutioner om at kunne begrunde, beskrive og dokumentere den sociale indsats og dens virkninger. Et af formålene med Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er således at sikre systematisk dokumentation, synlighed og gennemsigtighed i indsatsen til gavn for borgerne, medarbejderne, de pårørende og offentligheden. På den enkelte boform/institution vil kvalitetsmodellen være et redskab, der muliggør faglig udvikling og læring blandt medarbejdere. For borgerne vil modellen medføre øget fokus på en række centrale områder i indsatsen. Med henblik på en succesfuld implementering af kvalitetsmodellen på det sociale område uddannes der ressourcepersoner på alle boformer/institutioner. Ressourcepersonerne fungerer som tovholdere og bistår implementering af modellen i tæt samarbejde med ledelsen. Hvor du kan finde mere om kvalitetsmodellen på det sociale område Se kvalitetsmodellens nationale hjemmeside: Se Region Nordjyllands hjemmeside om kvalitetsmodellen: Link Se alle fælles regionale retningslinjer for Region Nordjylland: Link Kontaktoplysninger Du kan kontakte Region Nordjyllands medarbejder på kvalitetsmodellen i Specialsektoren: Marianne Holland på telefon eller pr. mail NORDJYLLANSPECIALSEKTOREN

Boform Skovvængets lokale instruks for medicinhåndtering

Boform Skovvængets lokale instruks for medicinhåndtering Juli 2012 Boform Skovvængets lokale instruks for medicinhåndtering Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Skovvængets lokale instruks for: Hvordan medicinhåndtering skal foregå Hvordan det skal

Læs mere

Måden hvorpå der arbejdets med medicinhåndtering på Østerskoven skal sikre, at Østerskoven som minimum lever op til indholdet i:

Måden hvorpå der arbejdets med medicinhåndtering på Østerskoven skal sikre, at Østerskoven som minimum lever op til indholdet i: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks for standarden 1.4 Medicinhåndtering - Borgeren modtager den rette medicin på rette tidspunkt og rette dosis FORMÅL Formålet med denne lokale instruks er

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard 1. januar 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard Kvalitetsmodellens standard for medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering 1 Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for medicinhåndtering ved Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale retningslinjer

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale instruks for. Standard: 1.4 Medicinhåndtering

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale instruks for. Standard: 1.4 Medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale instruks for Standard: 1.4 Medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale retningslinje for. Standard: 1.4 Medicinhåndtering

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale retningslinje for. Standard: 1.4 Medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale retningslinje for Standard: 1.4 Medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere

Lokal instruks for håndtering af medicin:

Lokal instruks for håndtering af medicin: Lokal instruks for håndtering af medicin: August 2012. Medicinordination: Ordinationen foretages af en læge. Den kan både være skriftligt, elektronisk og mundligt. Ordination registreres i Bosted i dagbog

Læs mere

Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for medicinhåndtering

Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for medicinhåndtering Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for medicinhåndtering Marts 2013 Revideret 10. marts, 2014 (Per) Dokumenttype: Regionalt retningsgivende dokument Anvendelsesområde: Alle centre

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale instruks for. Medicinhåndtering

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale instruks for. Medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale instruks for Medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Overførelse af ordination samt dispensering og administration

Overførelse af ordination samt dispensering og administration Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af dosisdispenseret medicin Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin Definition Dosisdispenseret medicin: Lægemidler, der kan pakkes med maskine i små plastikposer eller plastikbobler

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Standard 1.4 Medicinhåndtering

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Standard 1.4 Medicinhåndtering Den 3. oktober 2013 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Standard 1.4 Medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Vejledning til overførelse og opmåling af medicin

Vejledning til overførelse og opmåling af medicin Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning. Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstaden som håndterer medicin. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i

Læs mere

Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri.

Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri. Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Titel: Generelt om medicinhåndtering Standard: Medicinhåndtering Godkendt

Læs mere

MEDICINRETNINGSLINJER i PLEJEN

MEDICINRETNINGSLINJER i PLEJEN MEDICINRETNINGSLINJER i PLEJEN Formålet med instruksen er at sikre: Den rigtige borger får den rigtige medicin, i den rigtige dosis, på det rigtige tidspunkt og på rette måde Den rehabiliterende tankegang

Læs mere

Medicinvejledninger - frivillige. Indholdsfortegnelse

Medicinvejledninger - frivillige. Indholdsfortegnelse Medicinvejledninger - frivillige Indholdsfortegnelse Overdragelse af medicin fra forældre og pårørende til dagtilbud...2 Opgave- og ansvarsfordeling mellem døgntilbud og dagtilbud vedr. medicinskema, transport

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.4 Medicinhåndtering

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.4 Medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Standard 1.4 Medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler (Til læger, plejepersonale på sygehuse, i plejeboliger og i hjemmeplejen samt andet personale, der medvirker ved medicinhåndtering) 1 Indledning 3 2

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejl. nr. 9429 af 30/06/2006

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Side 1 af 10 VEJ nr 9429 af 30/06/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-07-2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Accession C20060942960 Entydig dokumentidentifikation AI002273 Dato for førstegangsindlæggelse

Læs mere

Indberetning af og opfølgning på utilsigtede hændelser ved medicinhåndtering

Indberetning af og opfølgning på utilsigtede hændelser ved medicinhåndtering Dokumenttype: Amtslig administrativ vejledning Udarbejdet af: Arbejdsgruppen om medicinhåndtering i Den Fælles Kvalitetsmodel Gældende fra: 01.06.2006 Standarder: Indberetning og opfølgning på utilsigtede

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Side 1 af 6 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. VEJ nr 15005 af 06/02/1998 (Gældende) LBK Nr. 759 af 14/11/1990 LBK Nr. 272 af 19/04/2001 Vejledning om medicinadministration

Læs mere

Titel: Vejledning til medicinuddeling. Standard: Standard til medicinuddeling

Titel: Vejledning til medicinuddeling. Standard: Standard til medicinuddeling Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning. Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstaden som håndterer medicin. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i

Læs mere

Godkendt: September 2016

Godkendt: September 2016 1 of 5 Overskrift: Medicinhåndtering Akkrediteringsstandard: Dokumentation for lægemiddelordination/ Lægemiddeldispensering/ Lægemiddeladministration Formål: Godkendt: September 2016 Revideres: September

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

sikkerpost@frederikshavn.dk

sikkerpost@frederikshavn.dk Jr. nr.: 5-2211-2023/1 P-nr.: 1013556683 SST-id: PHJSYN-00004261 Tilsynsførende: Henrik Bøggild Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Seniorcenter Kildegården

Birthe Margrethe Pedersen. Seniorcenter Kildegården Jr. nr.: 5-2211-940/1 P-nr.: 1003263992 SST-id: PHJSYN-00003899 Tilsynsførende: Birthe Margrethe Pedersen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

7.0 Kløverengens koncepter... 66 7.10 Koncept for Hjerterummet.dk... 68 7.11 Koncept for personlig plan... 69

7.0 Kløverengens koncepter... 66 7.10 Koncept for Hjerterummet.dk... 68 7.11 Koncept for personlig plan... 69 Indhold 1.0 Forord til kvalitetsstandarderne... 3 1.1 Sådan læses kvalitetsstandarderne... 3 1.2 Sådan evalueres kvalitetsstandarderne... 3 2.1 Kvalitetsstandard for korrekt overførelse af medicin... 4

Læs mere

Bofællesskaberne i Brønderslev. Brønderslev kommune.

Bofællesskaberne i Brønderslev. Brønderslev kommune. J-nr: 5-2911-320/1 P-nr.: 1003376580 SST-id: PHJSYN-00004595 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord

Læs mere

BIRKELSE PLEJECENTER. Jammerbugt kommune

BIRKELSE PLEJECENTER. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 5-2211-1852/1 P-nr.: 1003057914 SST-id: PHJSYN-00003044 Tilsynsførende: Ulla Birgit Paludan Ansvarlig embedslæge: Henrik Bøggild Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato: 20.

Læs mere

Hanne Juhl Pedersen. Hiort Lorenzen Center. 6100 Haderslev. Syddanmark. Haderslev kommune. dikmiv@haderslev.dk

Hanne Juhl Pedersen. Hiort Lorenzen Center. 6100 Haderslev. Syddanmark. Haderslev kommune. dikmiv@haderslev.dk Jr. nr.: 5-2211-1250/1 P-nr.: 1009677824 SST-id: PHJSYN-00003987 Tilsynsførende: Hanne Juhl Pedersen Ansvarlig embedslæge: Henrik Kirkeby Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Tagenshus

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Tagenshus Jr.nr.: 5-2211-121/1 P-nr.: 1017009210 SST-id: PHJSYN-00003608 Tilsynsførende: Birthe Margrethe Pedersen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav Overordnet konklusion på tilsynet Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden Tilsynet

Læs mere

Plejecenter Knud Lavard Centret

Plejecenter Knud Lavard Centret Jr. nr.: 5-2211-1175/1 P-nr.: 1011938090 SST-id: PHJSYN-00002156 Tilsynsførende: Lizet Jorck Ansvarlig embedslæge: Claus Iversen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Sjælland Besøgsdato: 16. april 2012

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav. Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav. Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Overordnet konklusion på tilsynet Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Tilsynet har fundet fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden Tilsynet har

Læs mere

Marianne Presskorn-Thygesen. Seniorcentret Rosenlund

Marianne Presskorn-Thygesen. Seniorcentret Rosenlund Jr. nr.: 5-2211-1146/1 P-nr.: 1009230951 SST-id: PHJSYN-00002735 Tilsynsførende: Marianne Presskorn-Thygesen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden

Læs mere

Tilsyn med medicinhåndtering på plejehjem. Afdelingslæge Marianne Søborg Nielsen Sundhedsstyrelsen

Tilsyn med medicinhåndtering på plejehjem. Afdelingslæge Marianne Søborg Nielsen Sundhedsstyrelsen Tilsyn med medicinhåndtering på plejehjem Afdelingslæge Marianne Søborg Nielsen Sundhedsstyrelsen Plejehjemstilsynet Lovbaseret systematisk tilsyn siden 2002 Embedslæge-institutionerne ~ 5 regionale enheder

Læs mere

Karen Marie Dencker. Kaas Plejecenter Pandrup. Nordjylland. Jammerbugt kommune. P-nr.: SST-id: PHJSYN

Karen Marie Dencker. Kaas Plejecenter Pandrup. Nordjylland. Jammerbugt kommune. P-nr.: SST-id: PHJSYN P-nr.: 1010330536 SST-id: PHJSYN-00002227 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Henrik Bøggild Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato: 22. november 2012 Plejehjem:

Læs mere

grethe.jorgensen@fredericia.dk

grethe.jorgensen@fredericia.dk Jr. nr.: 5-2211-1116/1 P-nr.: 1003429171 SST-id: PHJSYN-00003016 Tilsynsførende: Ulla Smith Ansvarlig embedslæge: Henrik Kirkeby Embedslægeinstitution: Embedslægerne Syddanmark Besøgsdato: 26. marts 2012

Læs mere

Plejecenter Solbakken

Plejecenter Solbakken Jr. nr.: 5-2211-1062/1 P-nr.: 1004354521 SST-id: PHJSYN-00002155 Tilsynsførende: Lotte Petersen Ansvarlig embedslæge: Claus Iversen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Sjælland Besøgsdato: 15. februar

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem. Carl Jacobsens Vej 6A KØBENHAVNS KOMMUNE

Dronning Ingrids Hjem. Carl Jacobsens Vej 6A KØBENHAVNS KOMMUNE Jr. nr.: 5-2211-680/1 P-nr.: 1007809278 SST-id: PHJSYN-00002384 Tilsynsførende: Kirsten Thornval Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato:

Læs mere

Elisabeth Tornberg Hansen. Embedslægerne Hovedstaden. Fredensborg kommune

Elisabeth Tornberg Hansen. Embedslægerne Hovedstaden. Fredensborg kommune Jr. nr.: 5-2211-809/1 P-nr.: 1003257099 SST-id: PHJSYN-00002524 Tilsynsførende: Ansvarlig embedslæge: Embedslægeinstitution: Sonja Aasted Elisabeth Tornberg Hansen Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato:

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. A. Sundhedsfaglige instrukser

Overordnet konklusion på tilsynet. A. Sundhedsfaglige instrukser Sagsnummer 3-17-186/3 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 3 Besøgsdato 16-10-2008 Navn og adresse på plejehjem Kommune 480 Region Antal beboere 26 Sundhedsfaglig konsulent Karen Prahl

Læs mere

Lone Husted ASP PLEJECENTER Struer. Midtjylland. Struer kommune.

Lone Husted ASP PLEJECENTER Struer. Midtjylland. Struer kommune. Jr. nr.: 5-2211-132/1 P-nr.: 1003057641 SST-id: PHJSYN-00003447 Tilsynsførende: Lone Husted Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Midtjylland Besøgsdato: 26. marts 2012

Læs mere

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af ikke-dosisdispenseret Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret Definition Ikke-dosisdispenseret : Lægemidler, der ophældes i doseringsæsker, dråber, salve, mixtur. Bruger af ikke-dosisdispenseret

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejehjemmet Søndervang Adresse: Nyelandsvej 87, 2000 Frederiksberg Kommune: Frederiksberg Leder: Lene Wichmann Telefon: 61 18 92 74 E-post: lewi01@frederiksberg.dk Dato

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Marianne Presskorn-Thygesen. Ældrecenter Æblehaven

Marianne Presskorn-Thygesen. Ældrecenter Æblehaven Jr. nr.: 5-2211-911/1 P-nr.: 1004680016 SST-id: PHJSYN-00002464 Tilsynsførende: Marianne Presskorn-Thygesen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5

Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Lizet Jorck Henrik Greiffenberg Besøgsdato 10-05-2007 Navn og adresse på plejehjem Kommune 253 Region Antal beboere 49 Hedebo,,Degnestræde

Læs mere

Jr. nr.: 5-2211-4449/1 P-nr.: 1003422724 SST-id: PHJSYN-00004449 Tilsynsførende: Ellen Breddam Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Syd Besøgsdato: 09. december 2013 Plejehjem:

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Embedslægeinstitutionen Øst. Plejecentret Kristinehøj HELSINGØR KOMMUNE

Birthe Margrethe Pedersen. Embedslægeinstitutionen Øst. Plejecentret Kristinehøj HELSINGØR KOMMUNE P-nr.: 1003057823 SST-id: PHJSYN-00002550 Tilsynsførende: Ansvarlig embedslæge: Embedslægeinstitution: Birthe Margrethe Pedersen Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitutionen Øst Besøgsdato: 12. april

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Formålet med denne vejledning er at sikre en ensartet og høj patientsikkerhed ved ordination og håndtering af lægemidler. Vejledningen fastlægger ansvarsfordelingen

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-140/7 P-nr.: 1003377423 SST-id: PHJSYN-00001085 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Sagsnummer /2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5

Sagsnummer /2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Sagsnummer 5-17-14/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Lizet Jorck Henrik Greiffenberg Besøgsdato 07-05-2007 Navn og adresse på plejehjem Kommune 253 Region Antal beboere 95 Strandcentret,,Frydenhøj

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Marts 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Sagsnummer 20-17-78/4 Udfyldt af Embedslægeinstitution. Besøgsdato 07-09-2006 Navn og adresse på plejehjem Kommune. Amt

Sagsnummer 20-17-78/4 Udfyldt af Embedslægeinstitution. Besøgsdato 07-09-2006 Navn og adresse på plejehjem Kommune. Amt Sagsnummer 20-17-78/4 Udfyldt af Embedslægeinstitution Konklusioner Anna Lise Wagner ELIFRB Besøgsdato 07-09-2006 Navn og adresse på plejehjem Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Amt Frederiksborg Amt

Læs mere

Tilsynsrapport Bofællesskabet Valhalla. Adresse: H.P. Christensens Vej 22, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Lotte Kragelund

Tilsynsrapport Bofællesskabet Valhalla. Adresse: H.P. Christensens Vej 22, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Lotte Kragelund Tilsynsrapport 2016 Bofællesskabet Valhalla Adresse: H.P. Christensens Vej 22, 3000 Helsingør Kommune: Helsingør Leder: Lotte Kragelund Telefon: 49 28 12 05 E-post: lok43@helsingor.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Favrskov Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Favrskov Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for Kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for Kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser Februar 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for Kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard 18. december 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard Kvalitetsmodellens standard for kommunikation Dansk kvalitetsmodel på

Læs mere

Vejledning i håndtering af medicinskema i EKJ

Vejledning i håndtering af medicinskema i EKJ Dokumenttype: Amtslig administrativ vejledning Udarbejdet af: Arbejdsgruppe om medicinhåndtering i Den Fælles Kvalitetsmodel Gældende fra: 15.06.2006 Standarder: Korrekt overførelse af medicinordination;

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER Instruksen vedrører sygeplejestuderende ved VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers under uddannelse efter Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje BEK nr 29 af

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 1-17-139/6 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 1 kmd kmd Besøgsdato 04-10-2010 Navn og adresse på plejehjem Kommune 849 Region Antal beboere Møllegården,,Vestergade 9, 9460

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Gentofte Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Gentofte Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Odsherred Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Odsherred Kommune Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Smedegården. Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev. Kommune: Hjørring. Leder: Mette Færch. Telefon: 72 33 53 10

Tilsynsrapport 2015. Smedegården. Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev. Kommune: Hjørring. Leder: Mette Færch. Telefon: 72 33 53 10 Tilsynsrapport 2015 Smedegården Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev Kommune: Hjørring Leder: Mette Færch Telefon: 72 33 53 10 E-post: sikkerpost@hjoerring.dk Dato for tilsynet: 31. august 2015 SST-id:

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Seniorcenter Kildegården. Adresse: Kildebakkegårds Alle 165, 2860 Søborg. Kommune: Gladsaxe. Leder: Daglig leder Inger Frænchel

Tilsynsrapport 2014. Seniorcenter Kildegården. Adresse: Kildebakkegårds Alle 165, 2860 Søborg. Kommune: Gladsaxe. Leder: Daglig leder Inger Frænchel Tilsynsrapport 2014 Seniorcenter Kildegården Adresse: Kildebakkegårds Alle 165, 2860 Søborg Kommune: Gladsaxe Leder: Daglig leder Inger Frænchel Telefon: 39 57 40 50 E-post: sofifr@gladsaxe.dk Dato for

Læs mere

Tilsynsrapport Gedsted Ældrecenter. Adresse: Søndergade 12, 9631 Gedsted. Kommune: Vesthimmerlands. Leder: Anette Jacobsen. Telefon:

Tilsynsrapport Gedsted Ældrecenter. Adresse: Søndergade 12, 9631 Gedsted. Kommune: Vesthimmerlands. Leder: Anette Jacobsen. Telefon: Tilsynsrapport 2015 Gedsted Ældrecenter Adresse: Søndergade 12, 9631 Gedsted Kommune: Vesthimmerlands Leder: Anette Jacobsen Telefon: 99 66 97 30 E-post: sikkerpost@vesthimmerland.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

NOTAT. Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter. Resumé.

NOTAT. Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter. Resumé. VIA University College Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter Resumé Instruksen vedrører sygeplejestuderende ved VIA University College

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Bispebjerghjemmet. Adresse: Tagensvej 186, 2400 København NV. Kommune: København. Leder: Forstander Carsten Ilsøe

Tilsynsrapport 2014. Bispebjerghjemmet. Adresse: Tagensvej 186, 2400 København NV. Kommune: København. Leder: Forstander Carsten Ilsøe Tilsynsrapport 2014 Bispebjerghjemmet Adresse: Tagensvej 186, 2400 København NV Kommune: København Leder: Forstander Carsten Ilsøe Telefon: 35 30 28 90 E-post: carsten.ilsøe@suf.kk.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Albertslund Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Albertslund Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Tårnby Kommune 2015

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Tårnby Kommune 2015 Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Tårnby Kommune 2015 Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Tårnby Kommune 2015 Styrelsen for Patientsikkerhed, 2016. Publikationen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for arbejdet med utilsigtede hændelser

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for arbejdet med utilsigtede hændelser Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for arbejdet med utilsigtede hændelser Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Tilsynsrapport 2017 Endelig Rapport

Tilsynsrapport 2017 Endelig Rapport Tilsynsrapport 2017 Endelig Rapport Plejeboligcenter Fælledgården Adresse: Drejøgade 3, 2100 København Ø Kommune: København Leder: Hannah Hjorth Telefon: 23 27 78 71 E-post: b54e@suf.kk.dk c630@suf.kk.dk

Læs mere

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk Jr. nr.: 4-17-53/6 P-nr.: 1003282764 SST-id: PHJSYN-00002125 Tilsynsførende: Sonja Aasted Ansvarlig embedslæge: Anna Lise Wagner Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato: 14. februar

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Område Øst, Sejs Plejecenter. Adresse: Lyngvej 2, 8600 Silkeborg. Kommune: Silkeborg. Leder: Lokalleder Annette Jørgensen

Tilsynsrapport 2015. Område Øst, Sejs Plejecenter. Adresse: Lyngvej 2, 8600 Silkeborg. Kommune: Silkeborg. Leder: Lokalleder Annette Jørgensen Tilsynsrapport 2015 Område Øst, Sejs Plejecenter Adresse: Lyngvej 2, 8600 Silkeborg Kommune: Silkeborg Leder: Lokalleder Annette Jørgensen Telefon: 89 70 46 30 E-post: sikkerpost@silkeborg.dk Dato for

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Plejecenter Marienlyst. Adresse: Marienlystvej 11, 7800 Skive. Kommune: Skive

Tilsynsrapport 2015. Plejecenter Marienlyst. Adresse: Marienlystvej 11, 7800 Skive. Kommune: Skive Tilsynsrapport 2015 Plejecenter Marienlyst Adresse: Marienlystvej 11, 7800 Skive Kommune: Skive Leder: Theresa A. Wollenberg (siden 1. november 2014) Telefon: 99 15 67 00 E-post: sk@skivekommune.dk Dato

Læs mere

sikkerjob-velfaerd@viborg.dk

sikkerjob-velfaerd@viborg.dk Jr. nr.: 2-17-335/6 P-nr.: 1014716935 SST-id: PHJSYN-00001397 Tilsynsførende: Lone Husted Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Midtjylland Besøgsdato: 24. oktober 2011

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Vordingborg Kommune 2015

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Vordingborg Kommune 2015 Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Vordingborg Kommune 2015 Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Vordingborg Kommune 2015 Styrelsen for Patientsikkerhed, 2016. Publikationen

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Mariagerfjord Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Mariagerfjord Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for arbejdet med utilsigtede hændelser

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for arbejdet med utilsigtede hændelser 6. marts 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for arbejdet med utilsigtede hændelser Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Tilsynsrapport Kronborgsund. Adresse: Sundtoldvej 4st, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Forstander Camilla Kolind Glæsel

Tilsynsrapport Kronborgsund. Adresse: Sundtoldvej 4st, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Forstander Camilla Kolind Glæsel Tilsynsrapport 2015 Kronborgsund Adresse: Sundtoldvej 4st, 3000 Helsingør Kommune: Helsingør Leder: Forstander Camilla Kolind Glæsel Telefon: 41 86 81 92 E-post: ckg07@helsingor.dk Dato for tilsynet: 16.

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Cassiopeia. Adresse: Lundagerhaven 2, 9330 Dronninglund. Kommune: Brønderslev

Tilsynsrapport 2015. Cassiopeia. Adresse: Lundagerhaven 2, 9330 Dronninglund. Kommune: Brønderslev Tilsynsrapport 2015 Cassiopeia Adresse: Lundagerhaven 2, 9330 Dronninglund Kommune: Brønderslev Leder: Områdeleder Eivind Grepperud, afdelingsleder Dorte Lassen Telefon: 99 45 54 70 E-post: sikkerpost@99454545.dk

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Bøgehøjgård HELSINGØR KOMMUNE

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Bøgehøjgård HELSINGØR KOMMUNE Jr. nr.: 5-2211-705/1 P-nr.: 1003279764 SST-id: PHJSYN-00003604 Tilsynsførende: Birthe Margrethe Pedersen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikssund Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikssund Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Retningslinjer for sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Ansvarsfordeling i klinikken... 4 3.0 Delegering af medicingivning...

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hillerød Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hillerød Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Tilsynsrapport Botilbuddet Dronninggårdsallé Adresse: Dronninggårds Allé 24-26, 2840 Holte. Kommune: Rudersdal

Tilsynsrapport Botilbuddet Dronninggårdsallé Adresse: Dronninggårds Allé 24-26, 2840 Holte. Kommune: Rudersdal Tilsynsrapport 2016 Botilbuddet Dronninggårdsallé 24-26 Adresse: Dronninggårds Allé 24-26, 2840 Holte Kommune: Rudersdal Leder: Konstitueret daglig leder Allan Steen Vilhelmsen Telefon: 46 11 37 30 E-post:

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Norddjurs Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Norddjurs Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 4-17-257/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Ishøj Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20 E-mail

Læs mere

Tilsynsrapport Ældre Sæby Ældrecenter Øst. Adresse: Gasværksvej 24, 9300 Sæby. Kommune: Frederikshavn. Leder: Birthe Ploug Filtenborg

Tilsynsrapport Ældre Sæby Ældrecenter Øst. Adresse: Gasværksvej 24, 9300 Sæby. Kommune: Frederikshavn. Leder: Birthe Ploug Filtenborg Tilsynsrapport 2016 Ældre Sæby Ældrecenter Øst Adresse: Gasværksvej 24, 9300 Sæby Kommune: Frederikshavn Leder: Birthe Ploug Filtenborg Telefon: 98 45 65 50 E-post: sikkerpost@frederikshavn.dk Dato for

Læs mere