KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om et forslag til direktiv om fase II-genvinding af benzindampe ved benzinpåfyldning af personbiler på servicestationer Resumé - Konsekvensanalyse {KOM(2008) 812 endelig} {SEK(2008) 2937} DA DA

2 RESUMÉ Denne konsekvensanalyse ledsager et lovforslag, der tager sigte på genvinding af benzindampe, som udledes til atmosfæren i forbindelse med tankning af personbiler på servicestationer (fase II-genvinding af benzindampe). Disse emissioner bidrager til lokale og regionale luftkvalitetsproblemer (benzen og ozon), for hvilke der findes EFluftkvalitetsstandarder og -mål. Jordnær ozon er et forurenende stof, som overskrider landegrænserne, og som desuden er den tredjevigtigste drivhusgas. Benzen er et humant carcinogen, for hvilket der ikke er nogen kendt sikkerhedstærskel. Luftforureningsproblemer af grænseoverskridende art såsom ozon kan kun løses effektivt ved en kollektiv indsats fra medlemsstaternes side. Den nuværende luftkvalitetsmålsætning for jordnær ozon i Fællesskabet overskrides i vid udstrækning, og disse overskridelser kan ventes at vare ved på trods af nedskæringen af emissionerne af ozonprækursorer ifølge direktiv 2001/81/EF om de nationale emissionslofter og på trods af temastrategien for luftforurening. Forslaget er udarbejdet som opfølgning på tilsagn, som Kommissionen har afgivet i: temastrategien for luftforurening 1 Kommissionens forslag om ændring af direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie 2, som tager sigte på at fremme anvendelsen af biobrændsler og bioethanol, navnlig ved at lempe kravene til benzinens damptryk. Direktivet om brændstofkvaliteten er baseret på traktatens artikel 95, og dets bestemmelser gælder ensartet i hele EU. Kommissionen erkendte, at en lempelse af grænserne for damptryk kunne føre til en forøgelse af emissionerne af flygtige organiske forbindelser ved benzinpåfyldning og af fordampningsemissionerne fra køretøjernes brændstofsystemer, selv i lande, hvor fase IIbenzindampgenvinding allerede var indført. Kommissionen anførte derfor, at der ville blive foreslået indført genvinding af benzindampe ved tankning af biler som middel til at udligne stigningen i emissionerne af flygtige organiske forbindelser i EU en erklæring i forbindelse med vedtagelsen ved andenbehandlingen af et nyt direktiv om luftkvaliteten 3, hvor Kommissionen i) erkendte, at luftforurening skal bekæmpes ved kilden, hvis luftkvaliteten skal forbedres, og ii) pegede på flere nye kildebaserede foranstaltninger på EU-plan, bl.a. genvinding af benzindampe på servicestationer. Konsekvensanalysen trækker på oplysninger fra to konsulentrapporter fra hhv. ENTEC og COWI 4 såvel som fra nylige konsekvensanalyser af nationale foranstaltninger til gennemførelse af fase II-dampgenvinding. Ved vurderingen har man gennemgået omkostninger, omkostningseffektivitet og fordele i tilknytning til indførelse af fase IIforanstaltninger på ensartet måde i hele EU, samtidig med at direktivet om fase I- dampgenvinding (ved oplagring og distribution af benzin fra terminaler til servicestationer) overholdes, og under hensyntagen til, at over halvdelen af medlemsstaterne allerede har Afsnit på side 9 i KOM(2005) 446 af 21. september Afsnit 3(4) på side 7 og 8 i KOM(2007) 18 af 31. januar Direktiv 2008/50/EF om luftkvaliteten og renere luft i Europa, EUT L 152 af , s DA 2 DA

3 indført nationale fase-ii-foranstaltninger. Fase II-benzindampgenvinding er også et krav i en international protokol, som Fællesskabet har undertegnet, men endnu ikke ratificeret. En række løsningsmodeller har været taget i betragtning, bl.a. "konventionelle" genvindingssystemer, som opsamler dampene med en vakuumpumpe og fører dem tilbage til en underjordisk tank på servicestationen. Disse dampe returneres i sidste ende til olieraffinaderiet, når servicestationens underjordiske tank er fuld. Man har også undersøgt et nyere fase II-system ved pumpen. Det opfanger dampene, nedkøler dem og returnerer dem direkte til benzinstanderen, hvorfra de genbruges i flydende form. Det sidstnævnte system kræver ikke udstyring med underjordiske tanke eller rørsystemer og er derfor lettere at indføre for tankoperatøren, navnlig i tilfælde, hvor ikke-planlagt eftermontering er nødvendig. Omkostningerne ved installering af fase II er ud fra antallet af servicestationer, stationernes størrelse, omkostningerne ved fase II-udstyr (og ved installering), udstyrets økonomiske levetid og den økonomiske værdi af den genvundne benzin, ekskl. afgifter. Der er kun taget hensyn til omkostninger, der er direkte knyttet til fase II-genvinding (dvs. som går ud over normal anlægs- og moderniseringsaktivitet, og som under alle omstændigheder ville indebære nyt påfyldningsudstyr). Fordelene ved nedskæringen i emissionerne er på grundlag af skadesomkostningerne pr. ton udledt benzindampe under hensyntagen til virkningerne af ozon på sundhed og afgrøder, men uden hensyntagen til virkningerne af ozon på miljøet og af benzen på sundheden. De tre løsningsmodeller er: 1) status quo 2) installering af Onboard Refuelling Vapour Recovery (indbygget dampretursystem) i personbiler og lette erhvervskøretøjer 3) installering af fase II-udstyr i a) alle nye og væsentligt moderniserede servicestationer med en gennemstrømningsmængde på over 500 m 3 benzin om året b) alle nye og væsentligt moderniserede servicestationer med en gennemstrømningsmængde på over 500 m 3 benzin om året og større eksisterende stationer (med en gennemstrømningsmængde på over 3000 m 3 benzin om året) c) løsningsmodel b) samt servicestationer, uanset størrelse, beliggende i boligbyggeri eller med overliggende boliger d) automatisk kontrol af alt fase II-udstyr, hvorved benzinsalget begrænses, hvis udstyret ikke fungerer korrekt (kan anvendes i forbindelse med alle de ovennævnte løsningsmodeller). Løsning 1) og 2) blev forkastet på et tidligt stadium, og løsning 3 c) blev foretrukket. Løsning 3 d) blev forkastet, fordi der var usikkerhed omkring omkostninger og negative virkninger for omkostningseffektiviteten, navnlig da der måske findes andre billigere midler til sikring af, at fase II-udstyret fungerer tilfredsstillende. DA 3 DA

4 Nedenstående tabel viser et sammendrag af omkostningerne og omkostningseffektiviteten ved de forskellige løsningsmodeller, hvor dette har kunnet beregnes. Løsning Samlede omkostninger mio. EUR Forhindre de emissioner (tons) Omkostningseffektivitet EUR/t Ekskl. genvundet benzin Inkl. salgsværdi af genvundet benzin Omkostninger på årsbasis* [& gevinster] i 2020 mio. EUR 3a (ved pumpen) 179, [ ] 3a (konventionel) 209, [ ] 3b (ved pumpen) 317, [ ] 3b (konventionel) [ ] 3c (ved pumpen) Skøn 1500 Skøn 960 3c (konventionel) Skøn 1890 Skøn d De foreliggende oplysninger er begrænsede a fase II-udstyr på nye og væsentligt moderniserede servicestationer b løsning (a) plus eksisterende stationer med en gennemstrømningsmængde over 3000 m3 pr. år i 2020 c løsning (b) plus alle stationer, uanset størrelse/gennemstrømningsmængde, beliggende i boligkomplekser d løsning (c) plus installering af automatisk overvågningsudstyr *- omfatter den økonomiske værdi af den genvundne benzin (detailsalgspris) Der foreligger kun begrænsede oplysninger om antallet af servicestationer beliggende under boliger, hvorfor det ikke er muligt at beregne de samlede omkostninger osv. Man har imidlertid omkostningerne for en lille servicestation med en gennemstrømningsmængde på ca. 500 m 3, og omkostningerne og omkostningseffektiviteten ved en planlagt modernisering svarer til de gennemsnitlige omkostninger for løsning 3 a) og 3 b) ovenfor. De samlede årlige omkostninger og omkostningerne på årsbasis i 2020 (20-30 mio. EUR) er beskedne. Omkostningseffektiviteten er god sammenlignet med andre mulige foranstaltninger til mindskelse af emissionerne af flygtige organiske forbindelser. Kommissionen opfordrede den 28. februar de interesserede parter til at svare direkte på en række spørgsmål om muligheden for at indføre fase II-dampgenvinding. Denne opfordring blev også offentliggjort på Europa-webstedet, så også den almene befolkning kunne give sin mening til kende. Høringen blev også offentliggjort af "ENDS Daily" den 17. marts Der indkom seksten svar fra medlemsstater, regioner, miljøagenturer, ngo'er, leverandører af udstyr, servicestationsoperatører, sammenslutninger fra olieindustrien og bilfabrikanter. En sammenfatning af disse svar kan ses på internettet 5. Svarene dækkede spørgsmål vedrørende 5 DA 4 DA

5 benzindampes indvirkning på sundheden, effektiviteten af fase II-udstyr, fordelene ved automatisk overvågningsudstyr og omkostningseffektiviteten ved de forskellige alternative løsninger til installering af fase II-udstyr. Disse svar er taget direkte i betragtning ved udarbejdelsen af hovedelementerne i det medfølgende forslag, bl.a. hvad angår servicestationer med overliggende boliger, den nedre grænseværdi for de berørte servicestationer og den automatiske overvågning af udstyrets effektivitet i brug. DA 5 DA

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig. Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig. Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig Emne: Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler Fr. udenrigsminister, Det er mig en glæde at kunne meddele

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2011 KOM(2011) 32 endelig 2011/0023 (COD) C7-0039/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge,

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 23.5.2014 L 155/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/61/EU af 15. maj 2014 om foranstaltninger for at reducere omkostningerne ved etablering af højhastighedsnet

Læs mere

10 spørgsmål til debat

10 spørgsmål til debat 10 spørgsmål til debat Med konklusionerne og anbefalingerne i den anden samhørighedsrapport fremlægges der 10 spørgsmål til offentlig debat om den fremtidige samhørighedspolitik. Disse spørgsmål gengives

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN 28.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 200/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Retningslinjer

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Kommissionens henstilling om principper

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 12.7.2012

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 12.7.2012 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.7.2012 C(2012) 4641 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 12.7.2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2015 COM(2015) 190 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Rapport om anvendelsen af Rådets direktiv

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 (udgivet i tilslutning til Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 2002) Bruxelles Luxembourg, 2003 Europe Direct

Læs mere

Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil

Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2010 K(2010)8948 endelig Vedr.: Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil Fru udenrigsminister,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 FØLGESKRIVELSE fra: MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Energiproblemer og energipolitik

Energiproblemer og energipolitik Energiproblemer og energipolitik Kommissionens bidrag til Det Europæiske Råds møde den 22. maj 2013 Energiproblemer og energipolitik Kommissionens bidrag til Det Europæiske Råds møde den 22. maj 2013 Forud

Læs mere

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010 Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder Retlige Anliggender DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.10.2010 KOM(2010) 603 endelig RAPPORT OM

Læs mere

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken Europa-Kommissionen Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Europa-Kommissionen Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål

Læs mere

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01)

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01) 1.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1 REVISIONSRETTEN I medfør af traktaterne (EKSF-traktatens artikel 45 C, stk. 4, EF-traktatens artikel 248, stk. 4, og Euratom-traktatens artikel 160 C,

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

HVIDBOG. Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN

HVIDBOG. Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN HVIDBOG Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN HVIDBOG Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN Yderligere oplysninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.01.2003 KOM(2003) 42 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Om gennemførelsen og evalueringen af Fællesskabets

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02)

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) C 155/10 Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) Denne meddelelse erstatter Kommissionens meddelelse om anvendelsen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 367 final 2014/0185 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om indførelse af et program om interoperabilitetsløsninger for europæiske

Læs mere