KOMPOSTKVÆRN SHB2800 HN 6218

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMPOSTKVÆRN SHB2800 HN 6218"

Transkript

1 KOMPOSTKVÆRN SHB2800 HN 6218 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før kompostkværnen tages i brug, og gem den, hvis du skulle få behov for at læse nogle afsnit igen.

2 Læs de efterfølgende instruktioner og anvisninger, før maskinen tages i brug første gang. Her finder du informationer om brug af maskinen samt instruktioner i at bruge maskinen på den mest sikre måde, hvilket også sikrer lang levetid for maskinen. Læg mærke til alle sikkerhedsinstruktioner. Indholdsfortegnelse Før maskinen startes... 1 Korrekt brug af maskinen... 1 Hvad betyder de symboler, der bruges i brugervejledningen?... 1 Sikker brug af maskinen... 2 Generelle sikkerhedsinformationer for elektriske maskiner... 2 Sikkerhed på arbejdsstedet... 3 Sikkerhedsråd for elektriske maskiner... 3 Personsikkerhed... 3 Forsigtig omgang med og brug af elektriske maskiner... 4 Service... 4 Vedligeholdelse og opbevaring... 4 Personlige værnemidler... 4 Anvisninger specielt for denne maskine... 5 Beskrivelse af maskinen... 6 Udpakning og samling... 7 Udpakning... 7 Leveringsomfang... 7 Samling... 7 Drift og korrekt brug... 8 Kontrol før start af maskinen... 8 Start af maskinen... 9 Når motorbeskyttelsen udløses... 9 Skift af omdrejningsretning... 9 Instruktioner for klipning Rengøring og vedligeholdelse Rengøring af maskinen Vedligeholdelse Opbevaring og transport Opbevaring Transport Bortskaffelse af maskinen Bortskafning Bortskafning af emballagen Problemløsning Hvad gør du, når noget ikke virker Tekniske data KORREKT BRUG AF MASKINEN Denne maskine er kun beregnet til udendørs flisning af grene og kviste. Maskinen er konstrueret til at knuse trævlet eller træagtigt organisk materiale fra private husholdninger og haver. Maskinen må ikke fyldes med sten, glas, ben, plast eller tekstiler. Maskinen er udelukkende beregnet til brug af private på private områder. Al anden brug er ikke tilladt. Enhver utilsigtet brug eller enhver brug, der ikke er beskrevet i denne brugervejledning vil blive betragtet som uautoriseret misbrug, der er udenfor producentens juridiske ansvarsgrænser. HVAD BETYDER DE ANVENDTE SYMBOLER? I brugervejledningen Anvisninger, der indikerer fare, kan let identificeres i brugervejledningen. Der bruges følgende symboler: Fare! Type eller kilde af fare Ignorering af faresymbolet kan betyde risiko for liv og lemmer. 1

3 Type eller kilde af fare Dette symbol advarer om fare for ødelæggelse af maskinen, af omgivelserne eller af ejendele. OBS! Note: Dette symbol, at der er information, der kan hjælpe dig til at forstå maskinens brug bedre. På maskinen De følgende symboler findes på selve maskinen: Læs brugervejledningen, før maskinen tages i brug. Vær opmærksom på al information den indeholder, især sikkerhedsanvisningerne. Bær beskyttelsesbriller og høreværn. Træk stikket ud af kontakten, hvis ledningen beskadiges eller klippes over. Maskinens lydtrykniveau (Se Tekniske data). Pas på flyvende genstande. Hold afstand, også for omkringstående. Advarsel! Roterende skæreblade. SIKKER BRUG AF MASKINEN Generelle sikkerhedsinformationer for elektriske maskiner Fare! Læs alle sikkerhedsinformationer og anvisninger! Misforståelser om sikkerhedsanvisninger kan forårsage elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. 2

4 Fare! Gem alle sikkerhedsinformationer og brugsvejledninger til senere brug. Betegnelsen elektriske maskiner bruges i sikkerhedsanvisningerne og refererer til elektriske maskiner med tilslutning til lysnettet (med strømledning) og batteridrevne elektriske maskiner (uden strømledning). Sikkerhed på arbejdsstedet Kontroller, at arbejdsområdet er ryddeligt og godt oplyst. Rodede eller dårligt oplyste arbejdsområder kan føre til ulykker. Brug ikke elektriske maskiner i områder, hvor der er eksplosionsfare, eller hvor der kan findes brændbare væsker, dampe eller støv. Elektriske maskiner kan udsende gnister, der kan antænde dampe eller støv. Hold børn og andre personer væk fra elektriske maskiner, der er i brug. Hold fokus på, hvad du laver, ellers kan du miste kontrollen over maskinen. Sikkerhedsråd for elektriske maskiner Stikproppen skal passe til stikkontakten. Stikproppen må ikke ændres på nogen måde. Brug ikke en stikadapter i forbindelse med en jordet elektrisk maskine. Uændrede stikpropper og rigtige stik reducerer faren for elektriske stød. Undgå kropskontakt til ting med jordforbindelse, f.eks. vandrør, varmerør, ovne og køleskabe. Der er forøget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet. Hold elektriske maskiner væk fra regn og fugt. Hvis der trænger vand ind i en elektrisk maskine, kan det forøge risikoen for elektrisk stød. Misbrug ikke ledningen til at bære maskinen i, hænge den op i eller til at trække stikket ud af kontakten. Hold ledningen væk fra varme, olie, skarpe kanter og roterende dele. Ødelagte, beskadigede eller snoede ledninger forøger risikoen for elektrisk stød. Hvis ledningen beskadiges, skal den udskiftes af en fagperson. Når en elektrisk maskine bruges udendørs, skal forlængerledningen også være godkendt til udendørs brug. Dette reducerer risikoen for elektrisk stød. Hvis det ikke er muligt at undgå at bruge en elektrisk maskine i våde omgivelser, skal den være tilsluttet en tavlegruppe med HFI eller HPFI relæ med en udløsningsstrøm på 30 ma eller mindre. Før forlængerledninger, så de ikke kan blive fanget af grene eller andre forhindringer, når maskinen bruges. Personsikkerhed Vær opmærksom på, hvad du foretager dig, og brug almindelig sund fornuft, når der arbejdes med en elektrisk maskine. Brug ikke maskinen, hvis du er træt, under indflydelse af narkotika, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed kan forårsage alvorlige kvæstelser. Brug personlige værnemidler og brug altid beskyttelsesbriller. Når man bruger personlige værnemidler som beskyttelsesdragt, åndedrætsværn, sikkerhedssko, hjelm og høreværn, alt efter hvilken maskine man anvender, reduceres risikoen for ulykker væsentligt. Undgå utilsigtet start af maskinen. Kontroller, at maskinen er slukket, før du tilslutter den til strømkilden eller transporterer den. Hvis du har fingeren på startkontakten, når maskinen flyttes eller tilsluttes strømkilden, kan det føre til ulykker. Fjern alle justeringsværktøjer og skruenøgler, før maskinen startes. Et stykke værktøj, der fastklemmes i de roterende dele, kan føre til ulykker. Undgå unormale arbejdsstillinger. Vær sikker på, at du står fast og hele tiden er i balance. Dette gør det muligt for dig at kontrollere maskine bedre og undgå uventede og farlige situationer. Brug hensigtsmæssig beklædning. Bær ikke løstsiddende klædningsstykker eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra de roterende dele. Løstsiddende tøj, smykker eller hår kan blive grebet af de roterende dele. Hvis maskinen kan monteres med støvsugende eller materialeopsamlende dele, så kontroller, at de er monteret korrekt. En støvopsugningsenhed kan reducere indåndingen af støv. 3

5 Forsigtig omgang med og brug af elektriske maskiner Overbelast ikke maskinen. Brug det rigtige værktøj til den aktuelle opgave. Med den korrekte elektriske maskine kan arbejdet gøres både bedre og mere sikkert. Brug ikke maskinen med en defekt afbryder. En elektrisk maskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres. Træk stikket ud, før der foretages justeringer, skiftes tilbehør eller man sætter maskinen fra sig. Disse forholdsregler hjælper til at undgå utilsigtet start af maskinen. Hold elektriske maskiner, der ikke bruges, uden for børns rækkevidde. Tillad ikke personer, der ikke kender maskinen eller ikke har læst brugervejledningen at bruge maskinen. Elektriske maskiner er farlige at bruge for uerfarne personer. Hold maskinen i orden. Kontroller, at de bevægelige dele fungerer ubesværet og ikke klemmer, og kontroller, at ingen dele er ødelagt eller beskadiget på en sådan måde, at maskinens funktioner er forringet. Lad beskadigede og ødelagte dele reparere, før maskinen bruges igen. Mange ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdte maskiner. Kontroller, at skærende/klippende dele er skarpe, og at maskinen er justeret i henhold til brugervejledningen. Godt vedligeholdte og slebne skærende dele sætter sig sjældent fast og er lettere at arbejde med. Brug elektriske maskiner, tilbehør og justeringsværktøjer i henhold til vejledningen. Tag arbejdsforhold og opgave i betragtning. Brug af elektriske maskiner til andet end de er beregnet til kan føre til farlige situationer. Service Lad kun kvalificerede specialister reparere maskinen, og brug kun originale reservedele. Dette sikrer, at maskinens sikkerhed opretholdes. Vedligeholdelse og opbevaring Før ethvert vedligeholdelsesarbejde udføres, skal maskinen være strømløs (tag stikket ud af stikkontakten) og vent, til maskinens roterende dele er stoppet helt. Lad maskinen afkøle, før du gør noget. Kun de vedligeholdelser og problemafhjælpninger, der er beskrevet her, må udføres. Alle andre arbejder skal udføres af en fagperson. Kontroller jævnligt, at alle skrueforbindelser er tilspændt. Ombygninger, selvstændigt foretagne modifikationer samt brug af ikke-godkendte dele er ikke tilladt. Brug kun originale reservedele. Kun disse dele er konstrueret og passende til maskinen. Brug af uoriginale dele vil ikke kun føre til ugyldiggørelse af garantien, men kan bringe både dig og dine omgivelser i fare. Opbevar altid maskinen på et tørt sted. Hvis maskinen stoppes for at udføre vedligeholdelse, at blive opbevaret eller for at skifte tilbehør, skal stikkes tages ud af kontakten. Vær sikker på, at alle bevægelige dele er stoppet og fjern nøglen, hvis maskinen har en sådan. Lad maskinen køle af, før der udføres vedligeholdelse og justeringer. Lad maskinen køle af, før den stilles væk. Transporter aldrig maskinen med motoren kørende. Beskyt maskinen mod skader under transport. Personlige værnemidler Brug beskyttelsesbriller og høreværn. Brug solidt og stabilt fodtøj. Brug beskyttelseshandsker. Brug tætsiddende tøj, når der arbejdes med maskinen. 4

6 Anvisninger specielt for denne maskine Fare! Advarsel! De skærende dele fortsætter med at rotere kortvarigt, efter at strømmen er afbrudt. Risiko for elektrisk stød Hvis disse anvisninger ikke følges, kan det føre til alvorlige skader og død ved elektrisk stød. Før maskinen tages i brug, skal man kontrollere alle ledninger for skader. Vær også opmærksom på ældning og slitage. Brug aldrig maskinen i fugtige eller våde omgivelser. Brug aldrig maskinen i regnvejr og lad aldrig maskinen arbejde med våde blade. Vær sikker på, at forlængerledningen befinder sig udenfor maskinens arbejdsområde. Ledningen skal altid føres frem til bagsiden af maskinen. Maskinen skal altid tilsluttes til en stikkontakt, der er korrekt installeret og forsynet med jordtilslutning. Maskinen skal forsikres med 13A sikring. Kontakten skal være tilsluttet en tavlegruppe med HFI eller HPFI relæ med en fejlstrøm på max. 30 ma. Vær sikker på, at maskinen tilsluttes en strømforsyning, der stemmer overens med maskinens specifikationer. Maskinen må kun anvendes indenfor de specificerede grænser for spænding, effekt og nominelt omdrejningstal (se mærkepladen). Anvend kun forlængerledninger, der passer til både maskinen og omgivelserne. Brug aldrig maskinen i brandfarlige eller eksplosive områder. Hvis ledningerne beskadiges, så træk omgående stikproppen ud. Brug aldrig maskinen med en beskadiget ledning. Når man arbejder med maskinen skal man passe på ikke at berøre jordforbundne objekter som radiatorer og vandrør. Træk stikproppen ud, når maskinen ikke benyttes. Maskinens afbryder skal være slukket, når maskinen tilsluttes strømforsyningen. Maskinens afbryder skal være slukket, før stikproppen trækkes ud. Afbryd strømforsyningen, før maskinen skal transporteres. Risiko for skære- og huggeskader Hvis de følgende anvisninger ikke overholdes, kan det føre til alvorlige personskader eller død. Før maskinen startes, skal det kontrolleres, at alle skruer, bolte, møtrikker og andre fastgørelsesmidler er tilspændt korrekt, og at alle beskyttelsesmidler er monteret korrekt. Labels og mærkeplader, der er ødelagt eller ikke kan læses, skal udskiftes. Før start skal det kontrolleres, at alle skærende/huggende dele er korrekt monteret og fastspændt. Brug aldrig maskinen uden ifyldningstragten. Hvis klipperen bliver blokeret, så afbryd først maskinen og træk dernæst stikket ud. Og vent, indtil maskinen er stoppet helt, før blokeringen fjernes. Hold ON/OFF afbryderen ren og fri for snavs og fremmede objekter. Prøv aldrig på at fjerne klippet materiale eller at holde i materialet, der bliver klippet, mens knivene kører. Fjern kun klippet materiale/savsmuld, når maskinen er stoppet. Undgå al kontakt med de roterende knive. Hold hænder og fødder væk fra maskinens åbninger, mens den kører. Stik aldrig hænder, andre dele af kroppen eller tøj i maskinens indføringskammer, i udkastningskanalen eller i nærheden af andre bevægelige dele. Risiko for personskade Hvis de følgende anvisninger ikke overholdes, kan det føre til alvorlige personskader eller død. Vær sikker på, at ifyldningstragten er tom, før maskinen startes. Fjern skåret materiale fra området omkring udkastningskanalen, før det hober sig op. På denne måde undgås tilstopning af maskinen og forhindrer skåret materiale fra at komme ind i ifyldningstragten ved tilbageslag. Dette kan føre til personskader. 5

7 Der må ikke være personer eller kæledyr i en afstand på 3 meter rundt om maskinen, de kan blive ramt af flyvende objekter. Brug aldrig maskinen på underlag af cement, fliser eller andre hårde underlag. Det klippede materiale kan kastes tilbage og forårsage skader. Vær sikker på, at maskinens afbryder står på OFF, før stikproppen sættes i kontakten. Skader på maskinen Hvis de følgende anvisninger ikke overholdes, kan det føre til ødelæggelse af maskinen. Ventilationsåbningerne må aldrig tildækkes af opsamlingsbeholderen eller ophobet materiale. Overbelast ikke maskinen, brug den kun til de opgaver den er beregnet til. Hvis maskinen begynder at vibrere unormalt, så stop omgående maskinen og undersøg årsagen. BESKRIVELSE AF MASKINEN 1. Ifyldningstragt 2. Håndtag 3. Kværnen 4. Ramme 5. Hjul 6. Hjuldæksler 7. Fødder 8. Opsamlingsbeholder 9. Spændbeslag 10. Strømtilslutning 11. Overbelastningskontakt 12. OFF knap 13. ON knap 14. Låsehåndtag 15. Omskifter til skift af omdrejningsretning 6

8 UDPAKNING OG SAMLING Udpakning Pak maskinen ud og kontroller, at alle dele er til stede (se senere afsnit om bortskafning af emballage). Leveringsomfang Brugervejledning Kværn Sekskantnøgle Skruesæt Fødder Opsamlingsbeholder Ramme Hjul Beskyttelsesdæksler Aksel Kontakt sælgeren, hvis nogle af delene mangler. Samling Montage af fødder - Sæt en lille skive på de korte skruer (16), og skru foden (7) fast på rammen (4) gennem hullerne i foden. - Gør det samme på den anden side. Samling af understellet - Monter akslen (20) på rammen (4). - Sæt den store skive (21) på akslen. - Sæt afstandsstykket (22) på akslen. - Sæt hjulet (5) på afstandsstykket (22). - Sæt den mellemste skive (23) på gevindet. - Skru møtrikken (24) på gevindet. - Gør det samme på den anden side. - Brug en passende skiftenøgle/fastnøgle og stram begge møtrikker (24) på samme tid. - Pres hjuldækslet (6) på hjulet. - Gør det samme på den anden side. 7

9 Påsætning og fastgørelse af kværnen / Påsætning af opsamlingsbeholderen - Sæt kværnen (3) på rammen (4). - Fastgør kværnen (3) med de små skiver og de lange skruer (17) på rammen. - Skyd opsamlingsbeholderen (8) ind i rammen (4), så langt den kan. - Låsemekanismen (14) på opsamlingsbeholderen skal vende fremad. - Sæt låsemekanismen (14) i position A. - Kværn (3) og opsamlingsbeholderen (8) er nu låst sammen. - Juster afstanden på trykpladen (se side 11). DRIFT OG KORREKT BRUG Advarsel! Kontrol før start af maskinen Fare! Risiko for personskader! Maskinen må kun tages i brug, hvis den ikke har nogen skader. Hvis en del er defekt, skal den udskiftes, før maskinen må tages i brug igen. Kontroller sikkerhedsudrustningen, vær sikker på, at det er forsvarligt at tage maskinen i brug: - Kontroller, at ifyldningstragten er tom. - Kontroller, at alle dele er fastgjorte og sikre. - Kontroller, at der ikke er nogle visuelle defekter, skadede dele, revner etc. - Kontroller, at opsamlingsbeholderen er korrekt isat. - Kontroller, at lukkemekanismen (14) er låst i position A. - Juster afstanden på trykpladen (se side 11). 8

10 Start af maskinen OBS! Skade på maskinen Før start af maskinen skal det kontrolleres, at der ikke er materiale i ifyldningstragten. Før der fyldes materiale i tragten, skal maskinen have nået sit arbejdsomdrejningstal. - Sæt forlængerledningen i strømtilslutningen (10) og lås den med spændbeslaget (9). - Tryk på ON knappen (13). - Maskinen er nu startet. - Tryk på OFF knappen (12). - Maskinen er nu afbrudt. Hvis motorbeskyttelsesfunktionen aktiveres OBS! Overbelastning på grund af en blokeret kniv eller for tykke grene vil afbryde maskinen. Overbelastningsbeskyttelsen afbryder automatisk strømmen for at beskytte motoren mod ødelæggelse. - Fjern blokeringen (Se fjernelse af blokeringer side 11). - Vent mindst et minut, tryk så på overbelastningskontakten (11) for at genstarte og tryk så på ON knappen (13). Skift af omdrejningsretning Før skift af omdrejningsretning skal maskinen altid afbrydes, og man skal vente, indtil knivtromlen står helt stille. - Drej omskifteren (15) til skift af omdrejningsretning til den ønskede position. - B: Materialet, der skal klippes, trækkes automatisk ind (fremad funktion). - A: Materialet, der skal klippes, skubbes bagud gennem ifyldningstragten (baglæns funktion). 9

11 Instruktioner for klipning Forstyrrelser fra støj! Vis hensyn, brug ikke maskinen på tidspunkter, hvor man ikke forventer forstyrrelser fra maskiner. - Det klippede materiale kan anvendes i haven som gødning. Kom biologisk nedbrydeligt materiale i maskinen i afmålte mængder, der ikke skaber blokeringer. - Det klippede materiale opsamles i opsamlingsbeholderen (8). - Skift mellem kviste, grene og haveaffald, der har ligget nogle dage og endnu er bløde og fugtige. Det forhindrer knivtromlen i at blokere. - Blødt affald som køkkenaffald er ikke godt for maskinen, det skal komposteres. - Før materialet kommes i maskinen, skal materiale med grene og mange blade klippes i stykker først. - Tungt materiale eller grene vil få maskinen til at blokere, hvis man prøver at klippe det, uden at det først er forklippet. Træk materialet et lille stykke ud med hånden for at modvirke problemet, eller brug omskifteren til ændring af omdrejningsretning. - Undersøg materialet, der skal klippes, nøje. Maskinen kan blive ødelagt af sten, søm og lignende objekter. - Kraftige vibrationer indikerer, at knivene er ødelagte eller sløve. Udskift knivene. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Fare! Risiko for personskade! Sluk for maskinen og træk stikket ud, før der udføres nogen form for rengøring og vedligeholdelsesarbejder. Vent, indtil roterende og bevægelige dele er stoppet helt og maskinen afkølet. Rengøring Omhyggelig behandling og jævnlig rengøring sikrer, at maskinen forbliver fuldt funktionel og effektiv i lang tid. - Fjern løstsiddende snavs med en børste. - Aftør maskinen med en fugtig klud. - Spul aldrig maskinen og udsæt den ikke for vand. - Brug aldrig rengøringsmidler eller opløsningsmidler til rengøring. Plastikdelene kan blive angrebet af kemikalierne. Tømning af opsamlingsbeholderen plads. Fare! Risiko for personskade! Tryk på OFF knappen og træk stikket ud, før opsamlingsbeholderen tages ud eller sættes på Opsamlingsbeholderen skal tømmes, når man er færdig med arbejdet, eller når den er fuld. - Skub låsemekanismen (14) til position B. - Træk opsamlingsbeholderen (8) helt ud af rammen (4). - Tøm beholderen. - Skyd opsamlingsbeholderen (8) ind i rammen (4), så langt den kan komme. - Låsemekanismen (14) skal vende fremad. - Skub låsemekanismen (14) tilbage til position A. - Kværnen (3) og opsamlingsbeholderen (14) er nu låst sammen. 10

12 Fjernelse af blokeringer - Drej retningsomskifteren (15) til baglæns funktion og start maskinen. (Skift af omdrejningsretning side 9). - Knivtromlen roterer nu baglæns og frigør det fastklemte materiale. - For at fortsætte arbejdet, skal maskinen stoppes. Drej retningsomskifteren (15) på fremad og tænd for maskinen. - I tilfælde af en genstridig blokering, kan spalten mellem trykplade og knivtromle øges. Det gøres ved at dreje indstillingshåndgrebet (18) mod uret, og derefter lade knivtromlen køre baglæns ved at sætte retningsomskifteren på B. Når det fastklemte materiale er løsnet, skal trykpladen justeres tilbage igen (se justering af trykpladen side 11). Vedligeholdelse OBS! Ødelæggelse af trykpladen Hvis trykpladen justeres for tæt på knivtromlen, vil det betyde unødvendig slitage. Trykpladen er ikke indstillet fra fabrikken. Der kræves justering, hver gang maskinen bruges, hvis trykpladen er udslidt eller efter frigørelse af blokeringer. Slitage kan fastslås ved, at materialet kun er trykket sammen, eller hvis det hænger sammen som en kæde. - Stop maskinen. - Drej retningsomskifteren (15) til fremad (A). - Start maskinen. - Drej indstillingshåndgrebet (18) med uret, indtil der høres en svag malende lyd. - Trykpladen er nu justeret. OPBEVARING OG TRANSPORT Opbevaring Fare! Risiko for personskade! Sørg for, at uvedkommende ikke har adgang til maskinen - Lad maskinen køle helt af, før den skal opbevares. - Opbevar maskinen tørt. Transport - Sørg for, at maskinen står fast og ikke kan flytte sig. - Hvis muligt anvend den originale emballage, hvis maskinen skal forsendes. BORTSKAFFELSE Bortskaffelse af maskinen Ifølge EU-Direktiv 2002/96/EF om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), må udtjente elektriske apparater ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Dette apparat må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet, men skal afleveres på en genbrugsstation. 11

13 Bortskafning af emballagen Emballagen er bølgepap, der kan genbruges. Plastfolien er separat mærket, så den også kan oparbejdes og genbruges. PROBLEMLØSNING Fare! Risiko for personskade! Uprofessionelle reparationer kan betyde, at maskinen ikke længere fungerer sikkert. Dette bringer både dig og dine omgivelser i fare. I mange tilfælde kan selv små defekter føre til funktionsfejl, som du sædvanligvis selv kan rette. Se de typiske fejl i nedenstående skema, før du kontakter sælgeren. Dette kan spare dig for unødige anstrengelser og ofte også for penge. Problem / fejl Årsag Afhjælpning Ingen strøm? Kontroller ledninger, stik og sikring Motoren starter ikke / kører ikke Materiale, der skal klippes, trækkes ikke ind Tykke grene kan ikke trækkes ind Klippet materiale hænger stadig sammen Stikket på maskinen defekt? Motorakslen blokeret af materiale? Kontakt sælgeren Er motorbeskyttelsen udløst? Se side 9 Knivtromlen kører baglæns? Materialet er for blødt? Fjern materialet og brug baglæns knappen Afbryd, skift til forlæns, tænd maskinen igen Brug en træpind til at trykke det igennem eller kør tørre grene og kviste igennem Knivtromlen er blokeret? Se fjernelse af blokeringer side 11 Knivtromlen er udslidt? Få monteret en ny tromle Er trykpladen justeret korrekt? Juster trykpladen, se side 11 Maskinen vibrerer voldsomt Er knive ødelagte eller slidte? Få udskiftet knivene Hvis du ikke selv kan rette fejlene, så kontakt et autoriseret værksted. Husk, at enhver uautoriseret reparation udført af ikke-professionelle automatisk ophæver reklamationsretten og også kan betyde ekstra omkostninger. 12

14 TEKNISKE DATA Mærkespænding VAC / 50 Hz Effekt 2800 W Beskyttelsesklasse I Beskyttelsesklassificering IPX4 Tomgangsomdrejningstal 46 min -1 Max. grendiameter 45 mm (ca.) Lydtrykniveau (LPA)* 80 db(a) Lydtrykeffekt ((LWA)* 92 db(a) Usikkerhed K = 3 db(a) Vægt 25,6 kg *) De specificerede værdier er emissionsværdier og repræsenterer ikke nødvendigvis sikkerhedsværdier på arbejdsstedet. Selv om der er en gensidig sammenhæng mellem emissions- og immissionsniveauer, kan disse ikke bruges til at udlede om yderligere sikkerhedsforanstaltninger er påkrævet eller ej. Faktorer, der har indflydelse på de aktuelle immissionsniveauer på arbejdsstedet, omfatter rummets beskaffenhed, andre støjkilder som f.eks. antallet af maskiner samt støj fra andre aktiviteter i omgivelserne. Tilladte støjværdier på arbejdsstedet kan variere fra land til land. Ovenstående informationer er beregnet til, at brugeren kan vurdere farer og risici. Importeret af: Harald Nyborg A/S Gammel Højmevej Odense SV Der tages forbehold for trykfejl. 13

KOMPOSTKVÆRN HN6257 BRUGERVEJLEDNING

KOMPOSTKVÆRN HN6257 BRUGERVEJLEDNING KOMPOSTKVÆRN HN6257 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før kompostkværnen tages i brug, og gem den, hvis du skulle få behov for at læse nogle afsnit igen. Læs de efterfølgende instruktioner

Læs mere

KOMPOSTKVÆRN 2500 W. Brugervejledning. Art nr 76701020 EAN nr 5709133760328

KOMPOSTKVÆRN 2500 W. Brugervejledning. Art nr 76701020 EAN nr 5709133760328 KOMPOSTKVÆRN 2500 W Brugervejledning Art nr 76701020 EAN nr 5709133760328 Læs brugervejledningen omhyggeligt før kompostkværnen tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. 12 2 1 1 1 2 7 2 INDHOLD

Læs mere

Brugervejledning Teleskopkædesav Best.nr. HN3498

Brugervejledning Teleskopkædesav Best.nr. HN3498 Brugervejledning Teleskopkædesav Best.nr. HN3498 2 3 ANVISNINGER For at få glæde af maskinen længst muligt, bedes du venligst læse denne brugervejledning samt sikkerhedsanvisningerne, før maskinen tages

Læs mere

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG!

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 2400W LØVSUGER Art nr 76701015 EAN nr 5709133910440 LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 1 Spænding: 230-240V ~ 50Hz Effekt: 2400W Omdrejningshastighed: 14000 o/min Lufthastighed: 270 km/t Luftvolumen max: 13,2

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL- VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3

Læs mere

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSREGLER... 5 7 BETJENING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSREGLER... 5 7 BETJENING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1 & 2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 3 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL-VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER

ELEKTRISK TERRASSEVARMER ELEKTRISK TERRASSEVARMER HN 12362 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug, og gem den til senere brug. Pak terrassevarmeren ud og kontroller, at alle dele

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL Vare nr. 10000140 Model nr. 14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Anvendelse...

Læs mere

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning TERRASSEVARMER HN 12356 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. Pak terrassevarmeren ud og kontroller,

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

POW5102 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLFORKLARING... 3 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POW5102 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLFORKLARING... 3 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLFORKLARING... 3 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max DEUTSCH D 8217-3029-01 Bio-Master Bio-Max SVENSKA S 4. 2. 1. 3. 4. 5. 3 S SVENSKA 7. 6. 8. 9. 10. 4 SVENSKA S 11. 12. 4. 13. 4. 15. 14. 5 DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Dette symbol betyder ADVARSEL. Der

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

POW706 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POW706 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Wasco Askesuger Best.nr. 1506

Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Modelnavn: MAC173-1200W-20L 1/6 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug.

GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug. GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug. BESKRIVELSE AF GRÆSTRIMMEREN 1. Håndtag 12. Strømstik 2. Låsegreb

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

TBS-205/1000 BORDRUNDSAV. Art.Nr. TSM6009 IV/06/2005. Ferm BV P.O. Box 30159 8003 CD Zwolle NL www.ferm.com

TBS-205/1000 BORDRUNDSAV. Art.Nr. TSM6009 IV/06/2005. Ferm BV P.O. Box 30159 8003 CD Zwolle NL www.ferm.com DK Ret til ændringer forbeholdes BRUGERVEJLEDNING TBS-205/1000 BORDRUNDSAV Art.Nr. TSM6009 IV/06/2005 Ferm BV P.O. Box 30159 8003 CD Zwolle NL www.ferm.com DK-0412-20 G RESERVEDELSZEICHNING H I E F D C

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2000W

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2000W ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2000W Brugervejledning Art nr 350162 EAN nr 5709133911867 Læs brugervejledningen omhyggeligt før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. VIGTIGE

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Læs mere

ELIPSE TRAINER JE-520

ELIPSE TRAINER JE-520 ELIPSE TRAINER JE-520 HN 11136 Brugervejledning Læs brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion og sikkerhedsanvisninger

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D FORKLARING AF SYMBOLER OG SIKKERHEDS ADVARSLER Læs instruktionsbogen før brug af denne maskine.. Brug hjelm, briller og høreværn EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

6 SPECIFIKKE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 4 7 INDEN IDRIFTTAGNINGEN... 5

6 SPECIFIKKE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 4 7 INDEN IDRIFTTAGNINGEN... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 3 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL-VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3

Læs mere

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning 2006/1 DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Udpakning

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING

CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING MAX 1. Sikkerhedsforskrifter Advarsel. Undgå alvorlig skade. Læs og forstå nedenstående sikkerhedsforskrifter inden værktøjet tages i brug. 1. Anvend

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION:

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION: DK B R U G E R M A N U A L Elektrisk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. SIKKERHED... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA TANGO... 4 1.4.1.

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2100 W

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2100 W ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2100 W Brugervejledning Art nr 350166 EAN nr 5709133911881 Læs brugervejledningen omhyggeligt før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 VIGTIGE

Læs mere

Multifunktionsmaskine

Multifunktionsmaskine Multifunktionsmaskine Foodprocessor Blender Minihakker Kaffekværn Saftcentrifuge Model nr. 42020 Brugsanvisning Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse

Læs mere

1DNK. Slibemaskine (til gipsvæg) 710W. inkl. 6x Sandpapir. Original brugsanvisning. F.Nr.: DWS 2300F-1. Isoleret (Beskyttelsesklasse II)

1DNK. Slibemaskine (til gipsvæg) 710W. inkl. 6x Sandpapir. Original brugsanvisning. F.Nr.: DWS 2300F-1. Isoleret (Beskyttelsesklasse II) Slibemaskine (til gipsvæg) 710W inkl. 6x Sandpapir Original brugsanvisning F.Nr.: DWS 2300F-1 Isoleret (Beskyttelsesklasse II) Vær opmærksom på brugermanualen! Indhold 1DNK 1. Kom i gang... 4/10 1.1 Håndtering

Læs mere

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse BRIO Sense Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse VIGTIGT! Læs denne brugsanvisning grundigt før Alt som hænger på styret indvirker på 2 vognen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. vognens stabilitet.

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

D k. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U

D k. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U D k b r u G e r m a n u a l w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. indledning......................................................... 3 1.1. SikkerheD..........................................................

Læs mere

D K B R U G E R M A N U A L W W W. V E L A. E U

D K B R U G E R M A N U A L W W W. V E L A. E U DK B R U G E R M A N U A L WWW.VELA.EU INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. SIKKERHED... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA TANGO 100EF... 4

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

2000D I 825207 V3/0514

2000D I 825207 V3/0514 2000D I 825207 V3/0514 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere