Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: D jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí==p~~êäêåâéå==déêã~åó English Français Deutsch Nederlands Italiano Español Svenska Dansk Norsk Suomi Português ÅëëçíéêÜ Polski Cesky Betjeningsvejledning Vertikalskærer med elmotor Dansk Vertikalskæreren må ikke benyttes af personer under 16 år lokale bestemmelser kan fastlægge brugerens mindstealder. Gør Dem fortrolig med hele vertikalskæreren og betjeningselementerne samt disses funktioner, før skaerearbejdet påbegyndes. Der må kun benyttes tilslutningskabler, der opfylder kravene til brug udendørs og som er mærket tilsvarende, f.eks. H07RN F 3 x 1,5 mm² (maks. 50 m). Koblinger fra tilslutningskabler skal være stænkvandsbeskyttede og skal være af gummi eller være overtrukket med gummi. Kontrollér altid tilslutningskabler for beskadigelse, revner eller indvikling inden ibrugtagning. Sluk i den forbindelse maskinen og træk netstikket ud. Anvend kun forbindelseskabler, der er i upåklagelig stand. Lad et autoriseret værksted udskifte beskadigede kabler. Kontrollér før brug græsfanget fungerer og udkastningsklappen lukker korrekt. Udskift slidte dele og montér omgående de dele, der mangler. skæreredskab, fastgørelsesbolte og hele skæreenheden er slidt eller beskadiget. Slidte eller beskadigede dele skal udskiftes af et autoriseret værksted og skal udskiftes sætvis for at undgå uligevægt. om kablet mellem motor og kontakt-/stikkombination er beskadiget. skal leve op til de af fabrikanten fastlagte krav. er ansvarlig i tilfælde af, at tredjemand eller dennes ejendom måtte komme til skade. Fabrikanten fraskriver sig ansvaret for skader, som måtte opstå som følge af egenmægtige ændringer på maskinen. Angivelser på typeskiltet Disse angivelser er meget vigtige for kundeservicen og for at kunne identificere maskinens reservedele på et senere tidspunkt. Typeskiltet på vertikalskæreren findes i nærheden af motoren. Notér alle angivelser fra typeskiltet på Deres maskine i nedenstående boks. Overhold sikkerheds- og betjeningsforskrifterne Læs som bruger af denne maskine nærværende vejledning omhyggeligt igennem, før maskinen tages i brug for første gang. Følg disse anvisninger og opbevar dem for senere brug. Giv aldrig børn eller andre personer, der ikke kender denne betjeningsvejledning, lov til at benytte maskinen. Aflever betjeningsvejledningen sammen med maskinen i tilfælde af ejerskift. Disse og andre angivelser vedrørende maskinen findes i den separate CE-overensstemmelsesattest, der er bestanddel af denne driftsvejledning. Illustrationer Almindelige sikkerhedsforskrifter Fold billedsiderne forrest i betjeningsvejledningen ud. De grafiske illustrationer kan i deltaljerne afvige fra den købte maskine. I dette afsnit findes almindelige sikkerhedsforskrifter. Advarselsforskrifter, som specielt gælder enkelte maskindele, funktioner eller aktiviteter, findes på det enkelte sted i nærværende vejledning. Før vertikalskæreren tages i brug Personer, som benytter vertikalskæreren, må ikke være påvirket af euforiserende midler som f.eks. alkohol, narkotika eller medikamenter. 51 Dansk Driftsvejledning Vertikalskærer med elmotor Under vertikalskæring Når der arbejdes med eller på vertikalskæreren, skal De bære en passende arbejdsbeklædning som f.eks.: sikkerhedsfodtøj, lange bukser, tætsiddende beklædning, Høreværn beskyttelsesbriller. Benyt kun maskinen i den af fabrikanten foreskrevne og leverede tekniske stand. Koblingsbøjle (2) Koblingsbøjlen er beregnet til Deres egen sikkerhed, således at motoren og slåværket kan stoppes i nødstilfælde. Forsøg ikke at sætte den ud af funktion.! Pas på fare! Redskabet har et efterløb! Symboler på vertikalskæreren Vertikalskæreren er forsynet med forskellige symboler Symbolerne har følgende betydning: Pas på! Læs brugsanvisningen, inden maskinen ibrugtages! Disse symboler skal altid holdes læselige. Symboler i vejledningen I nærværende vejledning benyttes symboler, som gør opmærksom på farer eller kendetegner vigtige forskrifter. Symbolerne har følgende betydning: Hver gang før arbejder på maskinen påbegyndes For at undgå tilskadekomst skal følgende punkter iagttages, inden der udføres arbejder på maskinen (f.eks. vedligeholdelses- og indstillingsarbejder) sluk for motoren, vent til alle roterende dele står helt stille, træk stikket ud, lad motoren afkøle (ca. 30 minutter).! Tredjemand skal holdes borte fra fareområdet!! c~êé aéííé=ëóãäçä=ö>ê=çéã<êâëçã=étm= Ñ~êÉêI=ëçã=Ü<åÖÉê=ë~ããÉå=ãÉÇ= ÇÉå=ÄÉëâêÉîåÉ=~âíáîáíÉí=çÖ=ëçã= ë<ííéê=ééêëçåéê=á=éå=íêìéåçé= ëáíì~íáçåk m~ë=étm aé=ö>êéë=çéã<êâëçã=étm=ñ~êéêi= ëçã Ü<åÖÉê=ë~ããÉå=ãÉÇ=ÇÉå= ÄÉëâêÉîåÉ=~âíáîáíÉí=çÖ=ëçã=â~å= Ñ>êÉ íáä=éå=äéëâ~çáöéäëé=~ñ= îéêíáâ~äëâ<êéêéåk Henvisning Kendetegner vigtige informationer og anvendelsestips.

3 Efter arbejdet med vertikalskæreren Før maskinen forlades træk netstikket ud. Sikkerhedsanordninger Billede 1! c~êé _Éåóí=~äÇêáÖ=ã~ëâáåÉåI=Üîáë=ÇÉå= Éê ÄÉëâ~ÇáÖÉíI=ÉääÉê=ëáââÉêÜÉÇëJ ~åçêçåáåöéêåé=áââé=éê=ë~í=étm=éä~çëk Udkastningsklap (1) Udkastningsklappen er en sikkerhedsanordning. Udkastningsklappen beskytter Dem imod kvæstelser fra skæreredskabet eller udslyngede faste genstande. Vertikalskæreren må kun benyttes med påmonteret udkastningsklap.! Træk netstikket ud, inden der arbejdes på skæreredskaberne! Hold fingre og fødder borte fra skæreredskaberne! Sluk maskinen og træk netstikket ud, inden maskinen indstilles eller rengøres, eller før det kontrolleres, om tilslutningskablet er snoet eller beskadiget. Hold tilslutningskablet borte fra skæreredskaberne. Pas på fare! Roterende skæreværktøj! Henvisning vedrørende bortskaffelse Rester fra emballagen, udtjente maskiner osv. bortskaffes i henhold til de lokale forskrifter. Elektronikaffald er højpotentielt genbrugeligt og bør ikke bortskaffes sammen med normalt husholdningsaffald! De bør derfor bidrage aktivt til at skåne ressourcerne og miljøet ved at aflevere denne maskine på et nærmere specificeret indsamlingssted for returnering hvis det findes. Bær øjen- og høreværn! 52 Betjeningsvejledning Vertikalskærer med elmotor Dansk Ó Ñ>ê=îÉêíáâ~äëâ<êÉêÉå=áåëéáÅÉêÉëI= êéåö>êéëi=áåçëíáääéëi=éääéê=çéê= ìçñ>êéë=~êäéàçéê=étm= îéêíáâ~äëâ<êéêéåx Ó Üîáë=Éí=ÑêÉããÉÇäÉÖÉãÉ=Éê=ê~ãíK= hçåíêçää ê=îéêíáâ~äëâ<êéêéå=ñçê= ëâ~çéê=çö=âçåí~âí=éí=~ìíçêáëéêéí= î<êâëíéçi=üîáë=çéå=éê= ÄÉëâ~ÇáÖÉíX Ó Üîáë=ã~ëâáåÉå=ÄÉÖóåÇÉê=~í= îáäêéêé=ìë<çî~åäáöí=ãéöéík= hçåíêçää ê=çãötméåçé= éä<åéâäáéééêéåk Ó i>ñí=éääéê=ä<ê=~äçêáö=ã~ëâáåéåi=åtmê= ãçíçêéå=éê=á=ö~åök=qê<â=åéíëíáââéí= ìç=~ñ=ëíáâçtmëéå=ñçê&éêéå=â~å=ë<ííé= ëáö á=äéî<öéäëék påìääé= Ó aé=â~å=âçããé=íáä=~í=ëåìääé=çîéê= íáäëäìíåáåöëâ~ääéíi=åtmê=ã~ëâáåéå= îéåçéëi=çö=ääáîé=âî<ëíéík=h~ääéí= ëâ~ä=~äíáç=ñ>êéë=étm=éå=ëtmç~å=ãtmçéi= ~í=çéí=~äçêáö=â~å=âçããé=áåç=á=ötmj= çö=ëâ<êéçãêtmçéík Ó c>ê=~äíáç=âìå=îéêíáâ~äëâ<êéêéå= á ëâêáçííéãéçk Maskinen monteres Sidst i vejledningen eller i tillæg vises hvordan maskinen monteres i få trin ved hjælp af illustrationer og gøres startklar. Den pågældende monteringsrækkefølge af maskinen ses ved at sammenligne illustrationen øverst til venstre på billed-monteringssiden med Deres maskine. Funktion Vertikalskæreren føres manuelt hen over det græsareal, som skal bearbejdes. Maskinen forsynes med strøm via tilslutningskablet. Slåværket drives ved hjælp af en elmotor. den pågældende myndighed). Positionsangivelser Ved angivelse af positioner på maskinen (f. eks. for at arbejdsdybden er indstillet korrekt. hjulene fast. C, D, E benyttes kun, hvis knivene er sløve. Tryk på stopknappen og hold den inde (Fig. 5c). stoppes Slip koblingsbøjlen (Fig. 8a). Motor og slåværk stopper efter et kort stykke tid.

4 6. Vertikalskæring Billede 6 Start motoren som angivet. før maskinen i parallelle baner. tømmes ud. 4. Motor startes! uden græsfang Når græsfanget løftes af, klapper udkastningsklappen ned. Når der arbejdes uden græsfang, slynges det afskårne materiale direkte nedad. 54 Betjeningsvejledning Vertikalskærer med elmotor Dansk 9. Efter vertikalskæring Motor stoppes. Træk netstikket ud af maskinen og stikdåsen. Græsfang tømmes. Lad motoren afkøle (ca. 30 minutter) inden maskinen rengøres, serviceres, eller den skal stå stille hen. Hvis maskinen skal transporteres manuelt over korte strækninger Motor stoppes. Vip maskinen en smule bagud således at forhjulene er frie (Fig. 8c), eller stil håndtaget til indstilling af højden i position A for at undgå, at knivakslen berører jorden (Fig. 8b). Skub maskinen. Én gang i hver sæson Smør ledpunkterne og drejefjedre på udkastningsklappen. Lad et autoriseret værksted efterse og servicere vertikalskæreren efter hver sæsonslut. Rengøring m~ë=étm Ó j~ëâáåéå=ãtm=áââé=ëéê>àíéë= çîéê ãéç=î~åçi=ç~=éäéâíêáëâé= âçãéçåéåíéê=éääéêë=â~å= ÄÉëâ~ÇáÖÉëK Ó oéåö>ê=îéêíáâ~äëâ<êéêéå=éñíéê=üîéê= ÄêìÖK=bå=áââÉ=êÉåÖàçêí=ã~ëâáåÉ= Ñ>êÉê=íáä=ã~íÉêá~äÉJ=çÖ=ÑìåâíáçåëJ ëâ~çéêk Henvisninger til vertikalskæring For at græsplænens rodværk ventileres bedre om foråret og det unge græs kan vokse sundt, er det nødvendigt, at græsplænen i denne tid vertikalskæres noget hyppigere end om sommeren. Græsplænen vertikalskæres hyppigere om foråret, efter behov om sommeren, ved skyggefulde græsplæner, også hyppigere om sommeren. Vertikalskær kun græsplænen ved en græslængde på indtil 4 cm. Hvis græsset har overskredet denne længde, bør græsplænen slås, før vertikalskæring finder sted. Vand og gød de bearbejdede arealer, så græsset kan vokse noget hurtigere. Med et køretøj m~ë=étm Ó p>êö=ñçê=íáäëíê<ââéäáö=ëáâêáåö=~ñ= ã~ëâáåéå=ìåçéê=íê~åëéçêí=étm=éääéê= á=éí=â>êéí>à=ãçç=ìíáäëáöíéí= ìçëâêáçåáåök Ó h~ääéí=ãéääéã=ãçíçê=çö=âçåí~âíjl ëíáââçãäáå~íáçå=ãtm=áââé=âçããé=á= âäéããé=éääéê=âå<ââék Billede 9 Af pladsbesparende grunde kan styreskaftet klappes sammen for at gøre det lettere at opbevare vertikalskæreren. Vertikalskærer rengøres! c~êé aé=â~å=âçããé=íáä=ëâ~çéi=åtmê=aé= ~êäéàçéê=ãéç=ëâ<êéî<êâéík= _<ê ÇÉêÑçê=ÄÉëâóííÉäëÉëÜ~åÇëâÉêK Det er bedst at rengøre vertikalskæreren umiddelbart efter arbejdet. Stil altid maskinen på et fast underlag og sikre, at den ikke kan rulle væk. Kæntre maskinen fremad. Rengør skærerummet og udkastningsklappen med en børste, en håndkost eller en klud. Stil maskinen tilbage på hjulene og fjern alle synlige græs- og snavsrester. Vedligeholdelse/ Rengøring! c~êé ^Ñ=ÜÉåëóå=íáä=ÄÉëâóííÉäëÉ=ãçÇ= âî<ëíéäëéê=ëâ~ä=ñ>äöéåçé=á~öíí~öéëi= áåçéå=çéê=~êäéàçéë=ãéç=ã~ëâáåéå Ó ëäìâ=ñçê=ãçíçêéåi Ó îéåí=íáä=~ääé=êçíéêéåçé=çéäé=ëítmê=üéäí= ëíáääéi Ó íê<â=ëíáââéí=ìçi Ó ä~ç=ãçíçêéå=~ñâ>äé= EÅ~KPMãáåìííÉêFK Vedligeholdelse Transport m~ë=étm pâ<êéî<êâ=çö=ã~ëâáåé=â~å=ääáîé= ÄÉëâ~ÇáÖÉíI=Üîáë=aÉ=ÄÉî<ÖÉê= ã~ëâáåéå=ñkéâëk=üéå=çîéê=ñ~ëíé=îéàéi= ãéçéåë=ãçíçêéå=éê=ëäìââéík=råçötm= ~í=ëätmî<êâéí=äéê>êéê=àçêççîéêñä~çéåk= _Éî<Ö=~äíáÇ=ã~ëâáåÉå=á=â<åíêÉí= ëíáääáåö=çö=âìå=étm=ä~öüàìäéåé=(fig.

5 Powered by TCPDF ( 8c)= ÉääÉê=ëíáä=ÜTMåÇí~ÖÉí=íáä=áåÇëíáääáåÖ=~Ñ= Ü>àÇÉå=á=éçëáíáçå=A=Ñçê=~í=ìåÇÖTM=~í= âåáî~âëäéå=äéê>êéê=àçêççîéêñä~çéå= (Fig. 8b)K=j~ëâáåÉå=ãTM=ÜîÉêâÉå= ä>ñíéë=éääéê=ä<êéëi=áåçéå=åéíëíáââéí=éê= íêìââéí=ìçk Græsfang rengøres Det er nemmest at rengøre vertikalskæreren umiddelbart efter græsslåningen. Græsfanget løftes af og tømmes. Græsfanget kan rengøres med en kraftig vandstråle fra haveslangen. Græsfanget skal være helt tørt, før det tages i brug igen.! c~êé qáä=äéëâóííéäëé=ãçç=âî<ëíéäëéê=ëçã= Ñ>äÖÉ=~Ñ=ëâ<êÉêÉÇëâ~ÄÉí=ëâ~ä=~ääÉ= ~êäéàçéêi=ñkéâëk=ìçëâáñíåáåö=éääéê= ÉÑíÉêëäáÄåáåÖ=~Ñ=âåáîI=~äíáÇ=ìÇÑ>êÉë= étm Éí=~ìíçêáëÉêÉí=î<êâëíÉÇ=EÇÉê=ëâ~ä= ÄêìÖÉë=ëéÉÅá~äî<êâí>àÉêFK rçëâáñí=íáäëäìíåáåöëâ~ääéíi=üîáë=çéí=éê= éçê>ëí=éääéê=äéëâ~çáöéík 55 Dansk Driftsvejledning Vertikalskærer med elmotor Når vertikalskæringssæsonen er forbi eller hvis vertikalskæreren står ubrugt hen i mere end en måned, rengøres vertikalskæreren og græsfanget, alle metaldele tørres over med en oliefugtet klud (med harpiksfri olie) eller sprøjtes ind med sprøjteolie for at beskytte dem mod rust. styreskaftet klappes sammen, og maskinen opbevares i et egnet rum. Opbevaring m~ë=étm jìäáöüéç=ñçê=ã~íéêá~äéëâ~çéê=étm= ã~ëâáåéåk=léäéî~ê=âìå=ã~ëâáåéå= á êéåé=çö=í>êêé=êìãk=_éëâóí=~äíáç= ã~ëâáåéå=ãçç=êìëí=áåçéå=çéå= ÜÉåëíáääÉë=á=Éå=ä<åÖÉêÉ=éÉêáçÇÉI= ÑKÉâëK=çã=îáåíÉêÉåK Garanti I hvert land gælder de garantibetingelser, som vort salgsselskab resp. importør i det pågældende land har udgivet. Fejl på maskinen repareres gratis i garantiperioden, hvis de skyldes en materiale- eller produktionsfejl. kontrolleres, stikkes i, fornys efter behov eller repareres af en fagmand Sendes til reparation på et autoriseret værksted Vertikalskærer stilles på et sted med kort græs; maskinen kæntres bagud, når den startes, således at de to forhjul kan dreje frit Netstik trækkes ud, blokering afhjælpes Kabel kontrolleres. Det sikres, at det er hængt ind i kabeltrækaflastningen. Stik istikkes igen Netstik trækkes ud, tilstopning i udkastning afhjælpes, vent ca. 10 min. før der tændes igen Dele fastgøres. Hvis lydene ikke forsvinder, kontaktes et autoriseret værksted Motoren standses straks. Skæreværk udskiftes på et autoriseret værksted Motoren standses straks. Motor fastgøres på et autoriseret værksted Anbefalet arbejdsdybde indstilles Græs slås, før vertikalskæreren tages i brug Netstikket trækkes ud, tilstopning afhjælpes Større arbejdsdybde indstilles Slåværk blokeret Motor stopper pludselig Stik har løsnet sig Overbelastningsbeskyttelsen har slukket Usædvanlige lyde (klapre, rasle) Rystelser, Vibrationer Skruer, møtrikker eller andre fastgørelsesdele løse Slåværk beskadiget, bøjet Motorfastgørelse løs Omdrejningstal falder Arbejdsdybde for stor Græs for højt Udkastningskanal tilstoppet Dårligt arbejdsresultet Arbejdsdybde for lille 56 Betjeningsvejledning Vertikalskærer med elmotor Problem Mulig årsag Skæreværk slidt Affaldet bliver liggende græsfanget fyldes ikke Græsfang fuldt, snavset Afhjælpning Skæreværk udskiftes på et autoriseret værksted Dansk Vertikalskærer slukkes, græsfang tømmes eller ventilationsåbninger i græsfang rengøres Netstikket trækkes ud, tilstopning afhjælpes Udkastningskanal tilstoppet 57.

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó J 15 FORM NO. 769-00765G jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 10 17 24 31 38 45 51 58 64 70 77 85 92 Betjeningsvejledning Vertikalskærer med elmotor Dansk Indhold For Deres egen

Læs mere

MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany

MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany I15 FORM NO. 769-05588D MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany 4 10 17 24 31 38 45 51 57 64 71 78 86 93 101 107 114 121 128 134 140 146 153 160 168 175 182 188 194 Betjeningsvejledning

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dansk For Deres egen sikkerheds skyld Overhold sikkerheds- og betjeningsforskrifterne

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

KOMPOSTKVÆRN 2500 W. Brugervejledning. Art nr 76701020 EAN nr 5709133760328

KOMPOSTKVÆRN 2500 W. Brugervejledning. Art nr 76701020 EAN nr 5709133760328 KOMPOSTKVÆRN 2500 W Brugervejledning Art nr 76701020 EAN nr 5709133760328 Læs brugervejledningen omhyggeligt før kompostkværnen tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. 12 2 1 1 1 2 7 2 INDHOLD

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max DEUTSCH D 8217-3029-01 Bio-Master Bio-Max SVENSKA S 4. 2. 1. 3. 4. 5. 3 S SVENSKA 7. 6. 8. 9. 10. 4 SVENSKA S 11. 12. 4. 13. 4. 15. 14. 5 DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Dette symbol betyder ADVARSEL. Der

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

AXT 2200 HP AXT 2500 HP

AXT 2200 HP AXT 2500 HP EURO BA F016L69647 AXT 2200 HP / AXT 2500 HP OSW 05/99 Titel A D AXT 2200 HP AXT 2500 HP B E D 6...10 GB 11...15 F 16...20 E 21...25 P 26...30 I 31...35 NL DK S N 36...40 41...45 46...50 51...55 C 1 5

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual MB4110-DK

Brugermanual MB4110-DK Gemino Brugermanual Indledning Tillykke med dit valg af ny rollator Kvalitet og funktion er nøglebegreber for alle Handicare-produkter. Vi er meget interesserede i en tilbagemelding fra dig om dine erfaringer

Læs mere

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL Vare nr. 10000140 Model nr. 14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Anvendelse...

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

6150 9135940 TROMLE 91 CM.

6150 9135940 TROMLE 91 CM. 6150 9135940 TROMLE 91 CM. Manual og samlevejledning DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 0 e-mail: mail@davidsenshop.dk REV100615 GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. INDEKS.: Side 2 = Opstilling Side 3 Betjening af maskinen Side 4 = Montering af skæresæt Side 5 = Fejlårsager Side 6 = Garanti

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Din brugermanual ATLAS KX304-4 http://da.yourpdfguides.com/dref/829440

Din brugermanual ATLAS KX304-4 http://da.yourpdfguides.com/dref/829440 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

GWS 6-100 (E) GWS 6-115 (E) GWS 8-100 C (CE) GWS 8-115 C (CE) GWS 8-125 C (CE)

GWS 6-100 (E) GWS 6-115 (E) GWS 8-100 C (CE) GWS 8-115 C (CE) GWS 8-125 C (CE) EURO Printed in Malaysia BA 2 09 140 081 GWS /8-100/115/125 Titel (Vorderseite) OSW 0/01 GWS /8 (081) - Buch Seite 1 Mittwoch, 30. Mai 2001 2:22 14 Bedienungsanleitung Operating Instructions Instructions

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL- VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug 1 Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug Indledning Dækket udgør den eneste kontakt mellem køretøjet og underlaget. Derfor er det vigtigt, at brugerne sørger for at bevare dækkenes kvalitet og præstationer.

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids. El.nr. 63 98 958 376

Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids. El.nr. 63 98 958 376 Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids El.nr. 63 98 958 376 Elma Videostik side 2 Indhold Generelle sikkerhedsinstruktioner... 3 Introduktion... 3 Specifikationer... 4 Funktionsinstruktioner...

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON TV 5200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701909

Din brugermanual VDO DAYTON TV 5200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701909 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 0 1 Indholdsfortegnelse. Brugsanvisning side 2 Brugervejledning side 3 Tilpasning af cyklen side 4 Din første tur side 4 Justering af sæde side 5 Justering af sædehøjde side 6 Indstilling af ryglæn side

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

BETRIEBSANLEITUNG D-A CZ S NL-B GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING NÁVOD K POU ITIU NÁVOD K POU ITIU NL-B CZ S DK

BETRIEBSANLEITUNG D-A CZ S NL-B GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING NÁVOD K POU ITIU NÁVOD K POU ITIU NL-B CZ S DK BETRIEBSANLEITUNG INSTRUCTIONS D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING NÁVOD K POU ITIU BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL NÁVOD K POU ITIU INSTRUCJA OBSLUGI I KONSERWACJI D-A F-B NL-B CZ S DK GB SK

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8410 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Kelvin. En unik kørestol til de individuelle løsninger. Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol.

Kelvin. En unik kørestol til de individuelle løsninger. Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol. Kelvin En unik kørestol til de individuelle løsninger Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol. efter Læs venligst denne manual og brug kun Kelvin stolen grundigt

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QC628K

Din brugermanual HUSQVARNA QC628K Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HUSQVARNA QC628K i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECM26111W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 2 SVENSKA 8 9 Z S X Y W V 10 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Model 1575/2075 Serie nummer:

Model 1575/2075 Serie nummer: Brugsanvisning og reservedelsbog Overseeder Redexim Model 1575/2075 Serie nummer: OBS! FOR AT BRUGEN AF MASKINEN KAN VÆRE SIKKER OG FOR AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER ER DET MEGET VIGTIGT AT LÆSE DENNE BRUGSANVISNING

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZVF190R http://da.yourpdfguides.com/dref/651760

Din brugermanual ZANUSSI ZVF190R http://da.yourpdfguides.com/dref/651760 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter Brugsanvisning Smart LED pære KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: SLED-470.1 Brugsanvisning Garantidokumenter Generelt Læs og opbevar brugsanvisningen Betjeningsvejledningen hører til denne Smart LED-lampe.

Læs mere

KNÆLEDSBANDAGE. pro comfort. Betjeningsvejledning Dette produkt overholder kravene i direktiv 93/42/EØF om medicinske produkter.

KNÆLEDSBANDAGE. pro comfort. Betjeningsvejledning Dette produkt overholder kravene i direktiv 93/42/EØF om medicinske produkter. KNÆLEDSBANDAGE pro comfort PK-1272 Betjeningsvejledning Dette produkt overholder kravene i direktiv 93/42/EØF om medicinske produkter. 2 Betjeningsvejledning Indhold 4 Tekniske data 4 Anvendte symboler

Læs mere

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Brugsanvisning El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

KOMPOSTKVÆRN SHB2800 HN 6218

KOMPOSTKVÆRN SHB2800 HN 6218 KOMPOSTKVÆRN SHB2800 HN 6218 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før kompostkværnen tages i brug, og gem den, hvis du skulle få behov for at læse nogle afsnit igen. Læs de efterfølgende

Læs mere

Zebra Rollator. Brugervejledning. Kontakt: Mobilex A/S Nørskovvej 1 8660 Skanderborg Danmark. Ajour per 03 / 2005 1/10 Zebra Rollator

Zebra Rollator. Brugervejledning. Kontakt: Mobilex A/S Nørskovvej 1 8660 Skanderborg Danmark. Ajour per 03 / 2005 1/10 Zebra Rollator Zebra Rollator Brugervejledning Kontakt: Mobilex A/S Nørskovvej 1 8660 Skanderborg Danmark Ajour per 03 / 2005 1/10 Zebra Rollator Zebra Rollator Indholdsfortegnelse Zebra Rollator Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

POW6467 DA 1 ANVENDELSE... 3 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 3 3 PAKKEINDHOLD... 3 4 SYMBOLFORKLARING... 4 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POW6467 DA 1 ANVENDELSE... 3 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 3 3 PAKKEINDHOLD... 3 4 SYMBOLFORKLARING... 4 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 3 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 3 3 PAKKEINDHOLD... 3 4 SYMBOLFORKLARING... 4 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 4 5.1 Arbejdsområde... 4 5.2 Elektrisk sikkerhed... 4 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 17 Nederlands 22 Español 27 Português 32 Svenska 37 Norsk 41 Dansk 45 Suomi 49 53

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 17 Nederlands 22 Español 27 Português 32 Svenska 37 Norsk 41 Dansk 45 Suomi 49 53 English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 17 Nederlands 22 Español 27 Português 32 Svenska 37 Norsk 41 Dansk 45 Suomi 49 53 Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker-lampe er designet til at give lys til

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X1L L = med lithium batteri) ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LTHT50 http://da.yourpdfguides.com/dref/613110

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LTHT50 http://da.yourpdfguides.com/dref/613110 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX LTHT50 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere