Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a."

Transkript

1 Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a

2 Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Selskabet kan også drive virksomhed under navnet RAH a.m.b.a.. Selskabets hjemsted er Ringkøbing Kommune. Formål 2 Selskabets overordnede formål er at sørge for fremskaffelse af elektricitet til andelshavernes behov. Selskabet kan sammen med sine datterselskaber udføre opgaver i henhold til offentlig bevilling og kan drive kommerciel virksomhed indenfor områderne forsyning, service, rådgivning og handel. Selskabet vil fungere som moderselskab. Efter bestyrelsens nærmere bestemmelse kan selskabet drive virksomhed vedrørende fremskaffelse, transport og levering af fjernvarme, olie, gas og andre former for energi samt etablering, besiddelse og drift af bredbåndsnet og andre netværk. Selskabet kan til opfyldelse af sit formål deltage i fællesskaber i ind- og udland. Anpartshaver 3 Enhver, der ønsker elforsyning inden for selskabets forsyningsområde og som forsynes gennem en måler med direkte nettilslutning, er andelshaver. Andelshavere kan være såvel privat personer, selskaber og andre juridiske personer. Forbrugere, der som følge af deres natur ikke kan være andelshavere, har ret til forsyning med elektricitet på samme vilkår som andelshavere. Udtræden En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen del af selskabets formue. Hæftelse 4 Selskabet hæfter overfor sine kreditorer med hele selskabets formue. Andelshaverne hæfter ikke personligt for selskabets forpligtelser. Kapitalforhold Panteret 5 Den til opfyldelsen af selskabets formål nødvendige kapital, som selskabet ikke selv råder over, skaffes til veje ved optagelse af lån. Som sikkerhed kan bestyrelsen give panteret i selskabets anlæg. Generalforsamling 6 Generalforsamlingen, som består af selskabets andelshavere, er selskabets højeste myndighed

3 Indkaldelse Regulativ for afholdelse Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel. Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden kan ske ved bekendtgørelse i dagspressen eller ved direkte meddelelse til hver enkelt andelshaver. De nærmere bestemmelser om afholdelse af generalforsamlinger fastsættes af bestyrelsen i form af Regulativ for afholdelse af generalforsamlinger, jf. bilag 1. Ordinær generalforsamling Dagsorden Forslag 7 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. juni med en dagsorden indeholdende blandt andet følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af resultatopgørelse og status (balance) for det forløbne år til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6. Valg af statsautoriseret revisor. 7. Eventuelt. Forslag, der af andelshaverne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til selskabet inden den 1. april. 8 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en tiendedel af andelshaverne eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening skriftligt forlanger det. Begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal angive, hvilke spørgsmål der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 2 måneder efter bestyrelsen har modtaget begæringen. 9 Generalforsamlingsprotokol Over det på generalforsamlingen besluttede føres en protokol, der underskrives af ordstyreren. Dirigent 10 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der træffer alle beslutninger angående ledelsen af generalforsamlingen og de foreliggende sagers behandling samt afstemninger

4 11 Afstemninger På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt stemmeflertal, jf. dog 17. Hver andelshaver har én stemme, uanset størrelsen af andelshaverens elforbrug, og uanset antallet af målere. Stemmeret tilkommer enhver, som på tidspunktet for indkaldelse til generalforsamlingen var registreret som andelshaver eller som tilhører dennes husstand. Fuldmagt Skriftlig afstemning En andelshaver kan stemme ved fuldmagt til et medlem af andelshaverens husstand eller anden stemmeberettiget andelshaver. Ingen kan udøve stemmeret i henhold til mere end 1 fuldmagt. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt givet for højst 12 måneder. Skriftlig afstemning finder sted, hvis bestyrelsen eller 1/5 af de på generalforsamlingen repræsenterede andelshavere forlanger det og i øvrigt, når ordstyreren bestemmer det. Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke komme til afstemning. Beslutningsdygtighed Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt uden hensyn til, hvor mange andelshavere, der er repræsenteret. Information 12 Selskabet skal vederlagsfrit fremsende selskabets årsregnskab samt dagsorden og referat vedrørende selskabets generalforsamling til andelshavere, som skriftligt har anmodet herom. Har en andelshaver fremsat anmodning efter stk. 1, skal årsregnskabet fremsendes senest 2 uger før generalforsamlingen, hvor årsregnskabet skal behandles. Dagsorden for generalforsamlingen skal fremsendes senest 8 dage før mødet. Referat af generalforsamlingen skal fremsendes senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse. Valg af bestyrelsen Valgbarhed 13 Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 3 år ad gangen, således at 1-2 medlemmer er på valg hvert år. Generalforsamlingen kan, hvis der rettidigt er indkommet forslag herom, beslutte at udvide bestyrelsen med op til 2 medlemmer, således at bestyrelsen herefter kan bestå af op til 7 medlemmer. Valgperioden for disse 2 medlemmer er op til 3 år, idet valgperioden for de 2 medlemmer ikke må udløbe samme år. Genvalg kan finde sted. Generalforsamlingen kan tillige vælge op til 2 suppleanter. Valgbar til bestyrelsen er enhver, som kan afgive stemme på generalforsamlingen. Ingen kan vælges i det kalenderår, hvor vedkommende fylder 72 år. Generalforsamlingen kan vælge op til 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer som ikke behøver være andelshavere. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og må ikke være under værgemål

5 Evt. suppleanter udpeges blandt de kandidater til bestyrelsen, som opnåede flest stemmer uden at blive valgt ind i bestyrelsen. Ophør af bestyrelseshverv Formand og næstformand Forretningsorden Bestyrelsesmøder Hvervet som bestyrelsesmedlem eller suppleant ophører, såfremt vedkommende ikke længere opfylder betingelserne for at være valgbar. Dette gælder dog ikke for så vidt angår bestyrelsesmedlemmer, som fylder 70 år i løbet af valgperioden. Ophører hvervet som bestyrelsesmedlem før valgperiodens udløb, og er der ingen suppleant til at indtræde i den pågældendes sted, skal selskabet foranledige valg af et nyt medlem for det afgående medlem samt eventuelle nye suppleanter for den resterende del af valgperioden. Suppleringsvalg kan dog undlades, såfremt bestyrelsen er beslutningsdygtig med de tilbageværende medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand og næstformand. Bestyrelsen kan ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt. Et medlem af bestyrelsen eller selskabets direktør kan forlange, at bestyrelsen indkaldes, når det samtidig oplyses, hvilke spørgsmål der ønskes behandlet. I dette tilfælde skal et sådant møde finde sted senest 1 måned efter begæringens fremsættelse. Direktøren har, selv om han ikke er medlem af bestyrelsen, ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i de enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse. Beslutningsdygtighed Afstemninger Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Samtlige medlemmer skal så vidt muligt have haft adgang til at deltage i bestyrelsens beslutning. De af bestyrelsen behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i hans forfald næstformandens stemme afgørende. Bestyrelsens bemyndigelse 14 Bestyrelsen har under ansvar over for generalforsamlingen den overordnede ledelse af selskabet. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån og afgivelse af garantiforpligtelser. Tegningsret Prokura Budget Ansættelse af direktion Selskabet forpligtes ved underskrift af bestyrelsens formand, næstformand og direktøren, to i forening eller hver for sig i forening med to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura. Bestyrelsen godkender det årlige budget. Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen og fastsætter dennes bemyndigelse

6 Repræsentation i andre selskaber Protokol over bestyrelsesmøder Bestyrelsen vælger selskabets repræsentation i andre selskaber m.v. Ved valg af to medlemmer til andre bestyrelser, repræsentantskaber, udvalg m.v. kan et mindretal på mere end en tredjedel af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger det ene medlem. Ved valg af tre eller flere medlemmer kan et mindretal på mindst en fjerdedel af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger en forholdsmæssig andel af de medlemmer, som skal vælges. På bestyrelsesmøderne føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Et mindretals, respektiv en direktørs, motiverede indstilling kan kort forlanges tilført forhandlingsprotokollen. Direktionen 15 Direktionen varetager selskabets daglige ledelse og deltager normalt i generalforsamlinger og i bestyrelsens møder. Direktionen antager og afskediger selskabets personale, dog for de overordnede funktionærers vedkommende i samråd med bestyrelsen. Regnskab og revision Regnskabsåret følger kalenderåret. 16 Årets resultatopgørelse og status (balance) revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. Bestyrelse og direktion fastlægger sammen med den valgte revisor instruks for revisionsarbejdet. Udlodning Selskabets indtægter eller overskud må udelukkende anvendes til selskabets formål, og det årlige overskud kan ingensinde udbetales til andelshaverne, jf. dog 18, stk. 3. Vedtægtsændringer Fusion 17 Ændring af vedtægterne behandles af generalforsamlingen. Det kræves at beslutningen vedtages med totrediedele af de afgivne stemmer, jf. dog nedenfor. Ændringer i selskabets vedtægter skal godkendes af Energistyrelsen. Beslutning om overdragelse af selskabets virksomhed eller en væsentlig del heraf, herunder overdragelse i forbindelse med fusion, opløsning eller på anden vis, kan kun træffes, hvis beslutningsforslaget indstilles til godkendelse på generalforsamlingen af en énstemmig bestyrelse. Herudover skal beslutningen vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor beslutningen på begge generalforsamlinger skal tiltrædes af mindst 80% af de afgivne stemmer. Generalforsamlingerne skal afholdes med mindst 1 måneds mellemrum. Denne særlige beslutningsprocedure ved overdragelse af selskabets virksomhed m.v. finder ikke anvendelse ved overdragelser til et koncernforbundet sel

7 skab eller ved overdragelse af et datterselskabs virksomhed, hvor datterselskabets virksomhed ikke kan betegnes som en af selskabets hovedaktiviteter. Ændring af denne vedtægtsbestemmelse vedrørende overdragelse af selskabets virksomhed m.v. kan kun træffes, hvis forslaget om ændring af denne vedtægtsbestemmelse indstilles til godkendelse på generalforsamlingen af en énstemmig bestyrelse. Herudover kræver ændring af nævnte vedtægtsbestemmelse generalforsamlingens vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor beslutningen på begge generalforsamlinger skal tiltrædes af mindst 80% af de afgivne stemmer. Generalforsamlingerne skal afholdes med mindst 1 måneds mellemrum.. Likvidationsudvalg 18 I tilfælde af, at det i henhold til 17 besluttes at opløse selskabet, vælger generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal et likvidationsudvalg, der træder i bestyrelsens sted. Likvidationsudvalget, i hvilket også andre end andelshavere kan indvælges, forestår afviklingen af selskabet og tegner dette i enhver henseende. Generalforsamlingen afgør, hvordan der skal forholdes med et eventuelt overskud ved selskabets opløsning. Ikrafttræden 19 Vedtægterne træder i kraft den 22. maj Alle tidligere for selskabet gældende vedtægter er hermed trådt ud af kraft. Således vedtaget på generalforsamling den 22. maj

8 BILAG 1 Regulativ for afholdelse af generalforsamlinger I henhold til 6 i vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning Amba, har bestyrelsen fastsat følgende regulativ for afholdelse af generalforsamlinger. A. Det påhviler bestyrelsen at sikre, at det kun er selskabets andelshavere og medlemmer af en andelshavers husstand, som har adgang til generalforsamlingen. Juridiske personer (aktieselskaber, anpartsselskaber, interessentskaber, kommanditselskaber, fonde, foreninger m.v.) repræsenteres på generalforsamlingen af en repræsentant for andelshaverens ledelse. En andelshaver er dog berettiget til at give møde på generalforsamlingen med en rådgiver, såfremt meddelelse herom er givet til selskabet senest 3 dage inden generalforsamlingen. Kontrol af, hvem der møder frem til generalforsamlingen, sker ved indgangen, hvor den fremmødte kan afkrydses på dertil egnede lister. Af hensyn til planlægningen af generalforsamlingen kan bestyrelsen bestemme, at andelshavere, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal tilmelde sig denne eller rekvirere adgangskort senest 3 dage inden generalforsamlingen. Manglende tilmelding kan ikke indebære, at en andelshaver nægtes adgang ved indgangen, medmindre der ikke er plads til de ikke tilmeldte personer i de til brug for generalforsamlingen benyttede lokaler. B. Bestyrelsen er sammen med dirigenten ansvarlig for, at de afstemninger, der skal foretages på generalforsamlingen, sker på forsvarlig og korrekt vis, herunder at ingen andelshaver, uanset antallet af målere (f.eks. privat bolig, sommerhus, personligt ejet virksomhedsejendom m.v.), afgiver mere end én stemme. Til brug for afstemningerne udleveres ved indgangen det fornødne antal stemmesedler, idet det ved nummerangivelse, farve eller lignende skal sikres, at hver andelshaver ikke kan afgive mere end én stemme vedrørende hvert afstemningstema. Herudover kan hver andelshaver afgive én stemme i henhold til fuldmagt. Således vedtaget af bestyrelsen den 30. april

Vedtægter for EnergiMidt Holding a.m.b.a.

Vedtægter for EnergiMidt Holding a.m.b.a. Vedtægter for EnergiMidt Holding a.m.b.a. Gældende fra 7. maj 2015 1 1. Navn, hjemsted og selskabsform: 1.1. Selskabets navn er EnergiMidt Holding a.m.b.a. 1.2. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere