VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S"

Transkript

1 VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr juni 2015

2 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO Net 60 KV A/S. 2 Selskabets formål er at drive netvirksomhed og transmissionsvirksomhed i henhold til bevilling efter elforsyningsloven. Selskabet og dets datterselskaber kan til opfyldelse af formålet være ejer eller medejer af virksomheder med tilknytning til elforsyning. SELSKABETS KAPITAL OG AKTIER Selskabets kapital er på kr skriver kroner ethundredemillionerethundredefordelt i kapitalandele á kr. 100 eller multipla heraf. 3 Selskabets kapital er fuldt indbetalt. Ingen kapitalandel har særlige rettigheder, og ingen kapitalejer har pligt til at lade sine kapitalandele indløse. Kapitalandelene skal ikke være omsætningspapirer, men skal lyde på navn og være noteret i selskabets ejerbog. Der er ikke i selskabet udstedt ejerbeviser. EJERBOG OG EJERREGISTER 4 Kapitalejernes fuldstændige navne og adresser, datoer for erhvervelse og afhændelse, størrelsen af den enkelte kapitalejers kapitalandel og de hertil knyttede stemmerettigheder 1

3 samt oplysninger om panthavere og pantsætning af kapitalandele indføres i selskabets ejerbog. Når Erhvervsstyrelsen opretter et elektronisk ejerregister, kan selskabet vælge herefter at lade ejerregisteret tjene som selskabets ejerbog i henhold til selskabslovens 50, stk. 2, jf. 58. For at en overdragelse af en kapitalandel kan noteres i selskabets ejerbog, skal der overfor bestyrelsen foreligge skriftlig dokumentation for overdragelsen fra såvel overdrageren som fra erhververen. GENERALFORSAMLING Selskabets generalforsamlinger afholdes i Silkeborg Kommune, med mindre generalforsamlingen énstemmigt måtte samtykke i generalforsamlingens afholdelse andetsteds. Den ordinære generalforsamling afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i Styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven. På generalforsamlingen skal den udarbejdede årsrapport fremlægges. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers varsel og mindst 2 ugers varsel ved almindeligt brev eller ved med angivelse af dagsorden til de i ejerbogen registrerede kapitalejere. Forslag fra kapitalejernes side må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når 2 medlemmer af bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af kapitalejere, der tilsammen ejer mindst 5% af kapitalen. 5 Senest 2 uger før hver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for kapitalejerne dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med revisorpåtegning og ledelsens årsberetning underskrevet af bestyrelse og direktion. Såfremt selskabets kapitalejere er enige herom, kan såvel form som frister for generalforsamlingers afholdelse fraviges. Herunder kan selskabet blandt andet foranledige, at generalforsamlinger afholdes uden fysisk fremmøde og uden overholdelse af sædvanligt indkaldelsesvarsel. 6 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 2

4 1) Valg af dirigent. 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 3) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse. 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. 5) Forslag fra bestyrelsen eller kapitalejere. 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen. 7) Valg af formand og næstformand. 8) Valg af revisor. 9) Eventuelt. På generalforsamlingen giver hver kapitalandel a kr. 100 én stemme. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt. En kapitalejer kan kun udstede en enkelt fuldmagt, og kun når han ikke selv giver møde samtidig. 7 8 Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der skal lede generalforsamlingen og sikre, at denne afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Med mindre andet følger af selskabsloven eller selskabets vedtægter afgøres alle anliggender på selskabets generalforsamling ved simpelt (almindeligt) stemmeflertal. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til de foreliggende forhandlinger. Til vedtagelse af beslutning om ændringer af selskabets vedtægter eller om selskabets opløsning kræves dog, at 2/3 af selskabskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital stemmer for forslaget. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af selskabskapitalen, men forslaget er vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital, indkaldes snarest muligt en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede selskabskapitals størrelse. 3

5 Dirigenten afgør alle spørgsmål om sagernes behandling, stemmeafgivningen og resultatet heraf. Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten. 9 BESTYRELSE OG DIREKTION 10 Selskabets øverste og centrale ledelsesorgan består af en bestyrelse på mindst 3 og højst 7 medlemmer, der alle vælges af generalforsamlingen. I forhold til eventuel medarbejderrepræsentation henvises til Bestyrelsens medlemmer, formand og næstformand vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Bestyrelsens medlemmer, formand og næstformand kan genvælges. 12 Elforsyningslovens krav om forbrugerrepræsentation opfyldes i medfør af lovens 41, stk. 1 og Bestyrelsen har den overordnede og strategiske ledelse af alle selskabets anliggender. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er repræsenteret. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når vedkommende skønner det påkrævet, eller når et bestyrelsesmedlem eller en direktør fremsætter krav herom. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. På det første bestyrelsesmøde efter foretaget revision forelægges revisionsprotokollen, og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer skal med deres underskrift bekræfte, at de er gjort bekendt med indholdet. 4

6 14 Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører i selskabet til at lede den daglige drift. Bestyrelsen fastsætter endvidere vilkårene herfor og de nærmere regler for direktionens kompetence. TEGNINGSREGEL 15 Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller næstformand, af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, eller af den samlede bestyrelse. REGNSKAB OG REVISION 16 Selskabets regnskabsår løber fra den til den Revision af selskabets regnskaber foretages af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Årsregnskabet skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat og opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger. UDBYTTE 18 Når den reviderede årsrapport er godkendt af selskabets generalforsamling, udbetales det årlige udbytte til den, der i ejerbogen står indført som kapitalejer af de pågældende kapitalandele. Generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte. Bemyndigelsen er afgivet uden særlige begrænsninger og løber tidsubegrænset, indtil den tilbagekaldes. 5

7 MEDARBEJDERREPRÆSENTATION I MODERSELSKABET 19 I moderselskabet EnergiMidt Forsyning og Service A/S, er der etableret en frivillig ordning om medarbejderrepræsentation, jf. 24 i bekendtgørelse nr. 806 af 28. juni 2010 om medarbejderrepræsentation i aktie og anpartsselskaber ( Bekendtgørelsen ). Ordningen indebærer, at reglerne i selskabsloven og Bekendtgørelsen er fraveget på nærmere angivne punkter. Den i moderselskabet etablerede ordning om medarbejderrepræsentation indebærer, at valgret og valgbarhed til bestyrelsen i moderselskabet tilkommer enhver medarbejder i selskabet og i selskabets helejede datterselskaber, herunder EnergiMidt Net A/S. Herudover finder Bekendtgørelsens 15 og 16 angående valgret og valgbarhed anvendelse. INFORMATION AF BRUGERE 20 Selskabet skal vederlagsfrit fremsende selskabets årsregnskab samt dagsordenen og referat vedrørende selskabets generalforsamling til forbrugere, som skriftligt har anmodet herom. Har en forbruger fremsat anmodning efter stk. 1, skal årsrapporten fremsendes senest 2 uger før generalforsamlingen, hvor årsrapporten behandles. Dagsordenen for generalforsamling skal fremsendes senest 8 dage før mødet. Referat af generalforsamlingen skal fremsendes senest 4 uger efter mødets afholdelse. -- o O o -- Som vedtaget ved selskabets ekstraordinære generalforsamling den 18. juni

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S J. nr. 670-33867 SS/JB VEDTÆGTER for HB Køge A/S 1. NAVN 1.1. Selskabets navn er HB Køge A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 1.2.1. FC Midtsjælland A/S (HB Køge A/S) 1.2.2. FC

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune.

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune. Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 256201-DJU VEDTÆGTER For Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) 1.1 Selskabets navn er "Sanistål A/S". 1. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "Jysk Maskinteknik A/S (Sanistål A/S)" "Sanibad (Sanistål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) 1.1 Selskabets navn er "Sanistål A/S". 1. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "Jysk Maskinteknik A/S (Sanistål A/S)" "Sanibad (Sanistål

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Vedtægter for Energi Danmark A/S

Vedtægter for Energi Danmark A/S Vedtægter for Energi Danmark A/S CVR-nr. 17 22 58 98 af 8. april 2014 Energi Danmark A/S 1 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Energi Danmark A/S Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere