VEDTÆGTER. for Brenderup Netselskab A.m.b.a. Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. for Brenderup Netselskab A.m.b.a. Side 1"

Transkript

1 VEDTÆGTER for Brenderup Netselskab A.m.b.a. Side 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted 2. Selskabets formål 3. Andelshavere 4. Medejerforhold 5. Andelshavernes økonomiske ansvar 6. Ejendomsret til anlæg 7. Anbringelse af anlæg 8. Kapitalforhold 9. Generalforsamlingen 10. Generalforsamlingens afholdelse. 11. Selskabets bestyrelse 12. Bestyrelsens beslutningsdygtighed 13. Information af andelshavere 14. Regnskab, revision og budgetter 15. Vedtægtsændringer 16. Selskabets opløsning 17. Ikrafttræden Side 2

3 1. Selskabsform, navn og hjemsted 1.1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset hæftelse Selskabets navn Brenderup Netselskab A.m.b.a Selskabets hjemsted Middelfart Kommune. 2. Selskabets formål 2.1. Selskabets formål er at drive netvirksomhed i henhold til Elforsyningsloven. 3. Andelshavere 3.1. Andelshavere er enhver, som aftager el og har rådighed over en installation i selskabets forsyningsområde, der direkte eller indirekte er tilsluttet selskabets elnet. Stikledningen er forbrugerens egen Selskabet kan tilslutte ikke-andelshavere til priser og på vilkår, der fastsættes af bestyrelsen For tilslutning af nye installationer og udvidelser på eksisterende installationer skal der betales et investeringsbidrag fastsat efter regler, der er vedtaget af bestyrelsen. Det fritager ikke en ny forbruger for betaling af tilslutningsafgiftten s grundbeløb, at der er betalt indskud/tilslutningsafgift af en tidligere ejer af samme fast ejendom med mindre betingelser for indtræden i den tidligere ejers rettigheder og forpligtigelser opfyldes En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen del af selskabets formue En andelshaver som ikke længere er tilsluttet selskabets distributionsnet udtræder som andelshaver. 4. Medejerforhold 4.1. Selskabet er medejer af Energi Fyn. 5. Andelshavernes økonomiske ansvar 5.1. Andelshaverne hæfter ikke overfor selskabets kreditorer for selskabets forpligtelser. Side 3

4 6. Ejendomsret til anlæg 6.1. Fordelingsanlæg og målere er normalt selskabets ejendom og vedligeholdes af selskabet, jfr. leveringsbestemmelserne Lavspændingsanlæg med tilhørende kabelskabe og målere tilhører selskabet. 7. Anbringelse af anlæg 7.1. Selskabet er efter forudgående aftale med ejeren af en ejendom, der forsynes fra selskabet, berettiget til at anbringe master, jordkabler, transformerstationer og andre fordelingsanlæg med tilbehør på ejendommen Eventuel erstatning ydes efter gældende lov. 8. Kapitalforhold 8.1. Den til selskabets formål nødvendige kapital, som selskabet ikke selv råder over, skaffes til veje ved optagelse af lån. Som sikkerhed kan bestyrelsen give panteret i anlægget og øvrige aktiver Selskabet kan indtræde som garant for lån inden for formålsparagraffens rammer. 9. Generalforsamlingen 9.1. Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed Generalforsamlingen består af samtlige selskabets andelshavere. 10. Generalforsamlingens afholdelse Andelshaverne kan skriftligt underrettes om tid og sted for generalforsamlingen senest 8 dage før afholdelsen eller ved bekendtgørelse i dagspressen tidligst 4 uger og senest 8 dage før afholdelsen Hver andelshaver har en stemme, uanset størrelsen af elforbrug eller anden samhandel med selskabet Stemmeret tilkommer enhver, som på tidspunktet for indkaldelse til generalforsamling eller udsendelse af afstemningsmateriale er andelshaver. Side 4

5 10.4. En andelshaver kan stemme ved fuldmagt til et medlem af dennes husstand eller en anden stemmeberettiget andelshaver. Ingen kan udøve stemmeret for mere end 5 andelshavere. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt givet for højst 30 dage Bestyrelsen og direktionen skal på generalforsamlingen besvare ethvert spørgsmål fra andelshaverne om selskabets forhold, medmindre meddelelse af sådanne oplysninger vil medføre væsentlig skade for foreningen. Hvis besvarelsen kræver oplysninger, der ikke er tilgængelige på generalforsamlingen, skal oplysningerne fremlægges hos selskabet for andelshaverne senest 2 uger efter generalforsamlingen Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år til godkendelse. 3. Forelæggelse af resultatopgørelse og balance for det forløbne år til godkendelse. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Budgetorientering. 7. Valg af statsautoriseret/registreret revisor. 8. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til selskabet inden 1. marts Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil eller, når mindst en fjerdedel af andelshaverne skriftligt anmoder derom og samtidig opgiver, hvilke spørgsmål der ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 2 måneder efter begæringens modtagelse Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke komme til afstemning. Side 5

6 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten Generalforsamlingen fastsætter regler for diæter og honorarer til bestyrelsen Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der træffer alle beslutninger angående ledelsen af generalforsamlingen og de foreliggende sagers behandling samt afstemninger. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange der er mødt, jfr. dog På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpel stemmeflertal, jfr. dog 16. Skriftlig afstemning finder sted, hvis bestyrelsen eller 1/5 af de tilstedeværende andelshavere forlanger det og i øvrigt når dirigenten bestemmer det. 11. Selskabets bestyrelse Bestyrelsen er selskabets øverste ledelsesorgan Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 9 medlemmer valgt blandt andelshaverne, og fordeles på følgende distrikter: Stationsbyen og Egelund Brenderup Kirkeby m/bøgelund Køstrup og Fyllested Holse og Åbjerg Bro Skov og Bogensevej fra åen Bro og Åbakken Åhøjrup og Varbjerg Skovshøjrup, Nymarken og Vejrupvej Asperup Sogn Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 3 år, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling af 3 medlemmer efter tur. Genvalg kan finde sted. Side 6

7 11.4. Hvervet som bestyrelsesmedlem ophører, såfremt vedkommende ikke længere opfylder betingelserne for at være valgbar Ophører hvervet som bestyrelsesmedlem før valgperiodens udløb, og er der ingen suppleant til at indtræde i den pågældendes sted, skal selskabet foranledige valg af et nyt medlem for det afgående medlem samt eventuelle nye suppleanter for den resterende del af valgperioden. Suppleringsvalg kan dog udelades, såfremt bestyrelsen er beslutningsdygtig med de tilbageværende medlemmer. 12. Bestyrelsens beslutningsdygtighed Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Samtlige medlemmer skal så vidt muligt have haft adgang til at deltage i bestyrelsens beslutning De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende Ved valg af to medlemmer til andre bestyrelser, repræsentantskaber, udvalg m.v. kan et mindretal på mindst en trediedel af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger det ene medlem. Ved valg af tre eller flere medlemmer kan et mindretal på mindst en fjerdedel af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger en forholdsmæssig andel af de medlemmer, som skal vælges Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange, at bestyrelsen indkaldes Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsens medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få ført sin mening til protokollen Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv Bestyrelsen træffer beslutning om køb og salg og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån og afgivelse af garantiforpligtelser Bestyrelsen fastsætter bestemmelser for ellevering i et særligt regulativ. Side 7

8 Bestyrelsen ansætter og afskediger medarbejdere, og fastsætter disses bemyndigelser Selskabet forpligtes ved underskrift af hele bestyrelsen samt af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem eller direktionen Bestyrelsen kan meddele prokura. 13. Information af andelshavere Selskabet skal vederlagsfrit fremsende selskabets årsregnskab samt dagsorden og referat vedrørende selskabets generalforsamling til andelshavere, som skriftligt har anmodet herom Har en andelshaver fremsat anmodning efter 13 stk. 1, skal årsregnskabet fremsendes senest 2 uger før generalforsamlingen, hvor årsregnskabet behandles. Dagsorden for generalforsamling skal fremsendes senest 8 dage før mødet. Referat af generalforsamlingen skal fremsendes senest 4 uger efter mødets afholdelse. 14 Regnskab, revision og budgetter 14.1 Bestyrelsen godkender det årlige budget, herunder netbetaling m.v Regnskabsåret er kalenderåret Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsutooriseret/registreret revisor. 15 Vedtægtsændringer 15.1 Ændringer i selskabets vedtægter, behandles af generalforsamlingen. Det kræves, at 2/3 af andelshaverne er mødt, og at beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Er der ikke afgivet stemmer af 2/3 af andelshaverne, men 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling, og på denne kan forslaget gyldigt vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til, hvor mange der del tager i afstemningen.ændringer i selskabets vedtægter skal godkendes af den til enhver tid siddende myndighed, som har dette som sit ansvarsområde. Side 8

9 16. Selskabets opløsning Beslutning om selskabets opløsning følger reglerne i 15 om vedtægtsændringer Besluttes det at opløse selskabet, kan generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal vælge et likvidationsudvalg på mindst 5 medlemmer, i hvilket også andre end andelshavere kan indvælges Likvidationsudvalget træder i bestyrelsens sted, forestår afviklingen af selskabet, og tegner dette i enhver henseende. 17. Ikrafttræden Således vedtaget på generalforsamlingen afholdt den 27. april Som dirigent: Brenderup, den Som bestyrelse: Poul Larsen Henry Y. Sørensen Eskild Gormsen Jørgen Damgaard Søren Egelund Jensen Mogens Lenius Irwing Urup Andersen Claus Larsen Jørgen Jørgensen Side 9

10

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a.

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. 1. Navn, selskabsform og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets navn er Syd Energi a.mb.a.. Selskabet har følgende binavne: Energiselskabet

Læs mere

Vedtægter for EnergiMidt Holding a.m.b.a.

Vedtægter for EnergiMidt Holding a.m.b.a. Vedtægter for EnergiMidt Holding a.m.b.a. Gældende fra 7. maj 2015 1 1. Navn, hjemsted og selskabsform: 1.1. Selskabets navn er EnergiMidt Holding a.m.b.a. 1.2. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER. VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a.

VEDTÆGTER. VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a. VEDTÆGTER FOR VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a. 1 Navn og hjemsted...3 2 Formål og forsyningsområde...3 3 Andelshavere...3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar...3 5 Udtrædelsesvilkår...3

Læs mere

VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets hjemsted er Haarby, Assens kommune. 2

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Standardvedtægter for private almene Vandforsyninger Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 13. februar 1934, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere