De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)"

Transkript

1 L 113/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 733/2002 af 22. april 2002 om implementering af topdomænet.eu (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 156, under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), efter høring af Regionsudvalget, i henhold til proceduren i traktatens artikel 251 ( 3 ), og (4) Topdomænet.eu bør fremme anvendelsen af og adgangen til internettet og til den virtuelle markedsplads, der er baseret på internettet, i overensstemmelse med traktatens artikel 154, stk. 2, idet der udbydes et registreringsdomæne, som supplerer de eksisterende landekode-topdomæner og global registrering i de generiske topdomæner; dermed øges valgmulighederne og konkurrencen. (5) Topdomænet.eu bør forbedre interoperabiliteten i de transeuropæiske net i overensstemmelse med traktatens artikel 154 og 155, idet det sikres, at der er.eu-navneservere til rådighed i Fællesskabet. Dette vil påvirke internettets topologi og tekniske infrastruktur i Europa, der vil høste fordel af en række yderligere navneservere i Fællesskabet. ud fra følgende betragtninger: (1) Oprettelse af.eu-topdomænet er et af de mål, der skal nås for at fremskynde den elektroniske handel som led i eeuropa-initiativet, som blev godkendt af Det Europæiske Råd på mødet i Lissabon den marts (2) Meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om internettets organisation og administration nævner oprettelse af.eu som topdomæne, og Rådets resolution af 3. oktober 2000 om organisation og administration af internettet ( 4 ) pålægger Kommissionen at tilskynde til en koordinering af politikken inden for administration af internettet. (3) Internettets topdomæner er en integreret del af internettets infrastruktur. De er et afgørende element i den verdensomspændende interoperabilitet på World Wide Web (WWW). Takket være den opkobling og tilstedeværelse på nettet, som tildelingen af domænenavne og hermed forbundne adresser muliggør, kan brugerne finde frem til computere og websteder på World Wide Web. Topdomænerne er også en integreret del af enhver e-post-adresse på internettet. ( 1 ) EFT C 96 E af , s ( 2 ) EFT C 155 af , s. 10. ( 3 ) Europa-Parlamentets udtalelse af (EFT C 65 E af , s. 147), Rådets fælles holdning af (EFT C 45 E, , s. 53) og Europa-Parlamentets afgørelse af (endnu ikke offentliggjort i EFT). Rådets afgørelse af ( 4 ) EFT C 293 af , s. 3. (6) Ved hjælp af topdomænet.eu bør det indre marked blive mere synligt på den virtuelle markedsplads på internettet. Topdomænet.eu bør give en klar forbindelse til Det Europæiske Fællesskab, den tilhørende retlige ramme og det europæiske marked. Dermed skulle europæiske virksomheder, organisationer og fysiske personer få mulighed for at lade sig registrere i et særligt domæne, der tydeliggør denne forbindelse. Som sådant bliver topdomænet.eu ikke blot et centralt element for den elektroniske handel i Europa, det vil også bidrage til at opfylde målsætningerne i traktatens artikel 14. (7) Topdomænet.eu kan fremskynde fordelene ved informationssamfundet i Europa som helhed, spille en rolle i kommende medlemsstaters integration i Den Europæiske Union og bidrage til at bekæmpe risikoen for en digital kløft mellem nabolande. Det forventes derfor, at denne forordning vil blive udvidet til at omfatte Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og at der vil blive anmodet om ændringer i de nuværende ordninger mellem Den Europæiske Union og europæiske tredjelande med henblik på at udforme kravene til topdomænet.eu, således at enheder i disse lande vil kunne deltage deri. (8) Denne forordning berører ikke fællesskabsbestemmelserne om beskyttelse af personoplysninger. Denne forordning bør gennemføres i overensstemmelse med principperne om respekt for privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger.

2 L 113/2 DA (9) Administration af internettet har generelt taget udgangspunkt i principperne om ikke-indblanding, selvforvaltning og selvregulering. I det omfang, det er muligt, og uden at det berører fællesskabsbestemmelserne, bør disse principper også gælde landekode-topdomænet.eu. Implementeringen af topdomænet.eu kan tage hensyn til god praksis på området og vil eventuelt kunne støttes af frivillige retningslinjer eller adfærdskodekser. (10) Oprettelsen af topdomænet.eu bør bidrage til at fremme Den Europæiske Unions image på de globale informationsnetværk og tilføre internettets navnesystem en øget værdi som supplement til de nationale landekode-topdomæner. den reserverede kode, der omfatter enhver anvendelse af ISO , hvor der er behov for en kodebetegnelse for navnet på det pågældende land, område eller region«. Disse betingelser opfyldes af koden EU, der derfor kan delegeres til Fællesskabet. (15) ICANN har for øjeblikket ansvaret for at koordinere delegering af koder, der udgør landekode-topdomæner, til topdomæneadministratorerne; i Rådets resolution af 3. oktober 2000 tilskyndes der til, at de principper, som er vedtaget af det mellemstatslige rådgivende udvalg (GAC), finder anvendelse på landekode-topdomæneadministratorer. Topdomæneadministratoren skal indgå en kontrakt med ICANN, der er i overensstemmelse med GAC's principper. (11) Formålet med denne forordning er at fastlægge vilkårene for implementering af topdomænet.eu, herunder bestemmelser om udpegning af en topdomæneadministrator og de generelle politiske rammer, som topdomæneadministratoren skal fungere under. Nationale landekode-topdomæner er ikke omfattet af denne forordning. (12) Topdomæneadministratoren er den organisation, der har fået overdraget ansvaret for at organisere, administrere og forvalte topdomænet.eu, herunder vedligeholde de tilhørende databaser og de dertil knyttede offentlige søgetjenester, godkende registratorer, registrere domænenavne, som godkendte registratorer ansøger om, administrere topdomænets navneservere og formidle topdomænezonefiler. Offentlige søgetjenester, der er knyttet til topdomænet, kaldes for»who is«-tjenester. Databaser af»who is«-typen bør være i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen om databeskyttelse og privatlivets fred. Adgang til sådanne databaser giver oplysninger om indehaveren af et domænenavn og er et vigtigt middel til styrkelse af brugernes tillid. (13) Kommissionen bør efter offentliggørelse af en indkaldelse af interessetilkendegivelser i De Europæiske Fællesskabers Tidende udpege en topdomæneadministrator på grundlag af en åben, gennemsigtig og ikke-diskriminerende udvælgelsesprocedure. Kommissionen indgår en kontrakt, som bør være tidsbegrænset, men som bør kunne forlænges, med den udvalgte topdomæneadministrator om de vilkår, der skal gælde for topdomæneadministratoren med hensyn til organisation, administration og forvaltning af topdomænet.eu. (14) Kommissionen har på Fællesskabets vegne anmodet om delegering af koden EU med henblik på at oprette et topdomæne på internettet. Den 25. september 2000 vedtog internettets navne- og nummerorganisation (ICANN) en resolution, ifølge hvilken»en tobogstavskode (...) kun kan delegeres som nationalt topdomæne, hvis vedligeholdelsagenturet for ISO 3166 på sin særlige reservationsliste har fastlagt et anvendelsesområde for (16) Vedtagelsen af generelle retningslinjer til forebyggelse af spekulation i og misbrug af registrering af domænenavne bør sikre, at indehaverne af ældre rettigheder, der er anerkendt eller fastlagt i medfør af national ret og/ eller fællesskabsretten, og offentligretlige organer vil få tildelt en særlig periode (en indledende periode,»sunrise period«), hvor registreringen af deres domænenavne udelukkende er forbeholdt indehavere af ældre rettigheder, der er anerkendt eller fastlagt i medfør af national ret og/eller fællesskabsretten, samt europæiske eller nationale offentligretlige organer. (17) Tilbagekaldelse af domænenavne må ikke ske vilkårligt; en tilbagekaldelse kan dog ske, især hvis et domænenavn åbenbart strider mod almindelige retsgrundsætninger. Tilbagekaldelsespolitikken bør dog omfatte en passende effektiv mekanisme. (18) Der bør vedtages regler vedrørende bona vacantia for at afgøre status for domænenavne, hvis registrering ikke er blevet forlænget, eller som f.eks. på grund af arveretlige regler er uden indehaver (»bona vacantia«). (19) Det nye topdomæne.eu's topdomæneadministrator bør ikke have beføjelse til at oprette andenordensdomæner med tobogstavskoder, som svarer til landebetegnelser. (20) Inden for rammerne af denne forordning, de generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet.eu og dets funktioner samt de generelle principper for registrering bør der i forbindelse med fastlæggelsen af registreringspolitikken undersøges forskellige muligheder, herunder en løsning baseret på»først til mølle-metoden«. (21) Når der henvises til de berørte parter, bør der foretages en høring, navnlig af offentlige myndigheder, virksomheder, organisationer og fysiske personer. Topdomæneadministratoren kan nedsætte et rådgivende organ til at foretage sådanne høringer.

3 L 113/3 (22) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning, herunder kriterier for proceduren for udvælgelse af topdomæneadministratoren, udpegelsen af topdomæneadministratoren samt generelle retningslinjer, bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen ( 1 ). (23) Målene for denne forordning, nemlig at implementere topdomænet.eu, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af handlingens omfang og virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan. Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: Artikel 1 Formål og anvendelsesområde 1. Formålet med denne forordning er at implementere landekode-topdomænet.eu (cctld) i Fællesskabet. Forordningen fastsætter vilkår for implementeringen, herunder udpegelsen af en topdomæneadministrator, og fastlægger de generelle politiske rammer, som topdomæneadministratoren skal fungere under. 2. Denne forordning berører ikke ordninger i medlemsstaterne vedrørende nationale topdomæner. Artikel 2 Definitioner I denne forordning forstås ved: a)»topdomæneadministrator«: den enhed, der har fået overdraget ansvaret for at organisere, administrere og forvalte topdomænet.eu, herunder vedligeholde de tilhørende databaser og de dertil knyttede offentlige søgetjenester, registrere domænenavne, administrere registret over domænenavne, administrere topdomænets navneservere og formidle topdomænezonefiler b)»registrator«: en person eller enhed, der i kraft af en kontrakt med topdomæneadministratoren yder tjenester i forbindelse med domænenavneregistreringer over for personer og enheder, der anmoder om registrering. Artikel 3 Topdomæneadministratorens karakteristika 1. Kommissionen a) fastlægger efter proceduren i artikel 6, stk. 3, kriterier og procedure for udpegelsen af topdomæneadministratoren b) udpeger efter proceduren i artikel 6, stk. 2, topdomæneadministratoren efter offentliggørelse af en indkaldelse af interessetilkendegivelser i og ( 1 ) EFT L 184 af , s. 23. efter afslutning af proceduren for indkaldelse af interessetilkendegivelser c) indgår efter proceduren i artikel 6, stk. 2, en kontrakt, der indeholder de nærmere bestemmelser for Kommissionens tilsyn med topdomæneadministratorens organisation, administration og forvaltning af topdomænet.eu. Kontrakten mellem Kommissionen og topdomæneadministratoren er tidsbegrænset, men kan forlænges. Topdomæneadministratoren må ikke acceptere registreringer, før registreringspolitikken er fastlagt. 2. Topdomæneadministratoren skal være en enhed, som ikke arbejder med gevinst for øje, som er oprettet i overensstemmelse med en medlemsstats lovgivning, og hvis vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor og hovedvirksomhed er beliggende inden for Fællesskabet. 3. Efter forudgående samtykke fra Kommissionen indgår topdomæneadministratoren den relevante kontrakt om delegering af.eu cctld-koden. I den forbindelse tages der hensyn til de relevante principper, der er fastlagt af det mellemstatslige rådgivende udvalg (GAC). 4. Administratoren for topdomænet.eu fungerer ikke selv som registrator. Artikel 4 Topdomæneadministratorens forpligtelser 1. Topdomæneadministratoren følger de bestemmelser, generelle retningslinjer og procedurer, der fastsættes i denne forordning, samt de i artikel 3 omhandlede kontrakter. Topdomæneadministratoren følger transparente og ikke-diskriminerende procedurer. 2. Topdomæneadministratoren skal: a) organisere, administrere og forvalte topdomænet.eu i almenhedens interesse og ud fra principper om kvalitet, effektivitet, pålidelighed og tilgængelighed b) registrere domænenavne i topdomænet.eu gennem en akkrediteret.eu-registrator efter anmodning fra: i) ethvert foretagende, der har sit vedtægtsmæssige hjemsted, sit hovedkontor eller sin hovedvirksomhed i Fællesskabet, eller ii) enhver organisation hjemmehørende i Fællesskabet, dog med forbehold af national ret, eller iii) enhver fysisk person med bopæl i Fællesskabet c) opkræve gebyrer, der er direkte baseret på de dermed forbundne omkostninger d) implementere politikken om en omkostningsdækkende udenretslig tvistbilæggelse og gennemføre en procedure for hurtig bilæggelse af tvister mellem indehavere af domænenavne i forbindelse med navnerelaterede rettigheder, herunder intellektuel ejendomsret, samt tvister vedrørende individuelle afgørelser truffet af topdomæneadministratoren. Denne politik vedtages i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, og under iagttagelse af anbefalingerne fra Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO). Proceduren skal give parterne tilstrækkelige proceduremæssige garantier og må ikke udelukke adgangen til domstolsprøvelse

4 L 113/4 DA e) vedtage procedurer for og foretage akkreditering af.eu-registratorer og sikre faktisk og redelig konkurrence mellem.euregistratorer f) sikre databasernes integritet, for så vidt angår domænenavne. 3. Inden registrering påbegyndes, fastlægger topdomæneadministratoren i samråd med Kommissionen og andre berørte parter en første registreringspolitik for topdomænet.eu. Topdomæneadministratoren implementerer de i henhold til stk. 1, vedtagne forvaltningspolitiske retningslinjer i sin registreringspolitik, dog under hensyntagen til de i stk. 2 omhandlede undtagelseslister. 4. Kommissionen underretter regelmæssigt det i artikel 6 nævnte udvalg om de i stk. 3 i nærværende artikel omhandlede aktiviteter. Artikel 5 Generelle rammer 1. Kommissionen vedtager efter høring af topdomæneadministratoren og efter proceduren i artikel 6, stk. 3, generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet.eu og dets funktioner samt de generelle principper for registrering. Retningslinjerne skal blandt andet omfatte: a) principper for udenretslig tvistbilæggelse b) forebyggelse af spekulation i og misbrug af registrering af domænenavne, herunder muligheden for trinvis registrering af domænenavne med henblik på at sikre, at indehaverne af ældre rettigheder, der er anerkendt eller fastlagt i medfør af national ret og/eller fællesskabsretten, samt offentlige myndigheder får passende midlertidige muligheder for at registrere deres navne c) eventuel tilbagekaldelse af domænenavne, herunder spørgsmålet om domænenavne uden indehaver (»bona vacantia«) d) spørgsmål af sproglig og geografisk karakter e) behandling af intellektuel ejendomsret og andre rettigheder. 2. Medlemsstaterne kan senest tre måneder efter denne forordnings ikrafttræden meddele Kommissionen og de øvrige medlemsstater en begrænset liste over almindeligt anerkendte navne, der vedrører geografiske og/eller geopolitiske begreber, og som berører deres politiske eller regionale opbygning, og som enten: a) ikke må registreres, eller b) kun må registreres under et andenordensdomæne i henhold til de generelle retningslinjer. Kommissionen sender straks topdomæneadministratoren listen over de meddelte navne, som sådanne kriterier finder anvendelse på. Kommissionen offentliggør listen samtidig med, at den sender den til topdomæneadministratoren. Hvis en medlemsstat eller Kommissionen inden 30 dage efter offentliggørelsen gør indsigelse mod et punkt i en meddelt liste, træffer Kommissionen foranstaltninger efter proceduren i artikel 6, stk. 3, for at afhjælpe situationen. Artikel 6 Udvalg 1. Kommissionen bistås af det kommunikationsudvalg, der er nedsat i henhold til artikel 22, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om en fælles rammebestemmelse for elektroniske kommunikationsnet- og tjenester (rammedirektivet) ( 1 ). Indtil dette kommunikationsudvalg er nedsat i overensstemmelse med afgørelse 1999/468/EF, bistås Kommissionen af det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 9 i Rådets direktiv 90/387/EØF af 28. juni 1990 om oprettelse af det indre marked for teletjenester ved gennemførelse af tilrådighedsstillelse af åbne net, OPN (Open Network Provision tilrådighedsstillelse af åbne net) ( 2 ). 2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8. Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder. 4. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden. Artikel 7 Forbeholdelse af rettigheder Fællesskabet bevarer alle rettigheder til topdomænet.eu, herunder navnlig intellektuel ejendomsret og andre rettigheder til de topdomæneadministratordatabaser, der er nødvendige for gennemførelsen af denne forordning, samt retten til at udpege en anden organisation til topdomæneadministrator. Artikel 8 Implementeringsrapport Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om implementeringen af topdomænet.eu, dettes gennemslagskraft samt om, hvordan det fungerer, et år efter vedtagelsen af denne forordning og derefter hvert andet år. ( 1 ) EFT L 108 af , s. 33. ( 2 ) EFT L 192 af , s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/51/EF (EFT L 295 af , s. 23).

5 L 113/5 Artikel 9 Ikrafttræden Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Luxembourg, den 22. april På Europa-Parlamentets vegne P. COX Formand På Rådets vegne M. ARIAS CAÑETE Formand

17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. juni 2000

17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. juni 2000 17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 178/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF 17.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 335/1 19I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) DIREKTIVER

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 17.2.2004 L 46/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000. af 17. december 1999

De Europæiske Fællesskabers Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000. af 17. december 1999 L 17/22 21.1.2000 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde,

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER De stater, som er parter i denne konvention, og som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, som mener,

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)»Traktatbrud direktiv 2004/18/EF fremgangsmåder for indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge-

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ændret ved 11. og 14. tillægsprotokol med tillægsprotokollerne 1, 4, 6, 7, 12 og 13 Konventionsteksten omfatter de

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention P a g e 1 Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Præambel De underskrivende regeringer, der er medlemmer af Europarådet; i betragtning af, at De forenede nationers Plenarforsamling den 10. december

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

maskindirektivet 2006/42/EF

maskindirektivet 2006/42/EF EUROPA-KOMMISSIONEN ERHVERV Vejledning i anvendelsen af maskindirektivet 2006/42/EF 2. udgave Juni 2010 Indledning til 2. udgave Direktiv 2006/42/EF er en revideret version af maskindirektivet, hvoraf

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2011 KOM(2011) 32 endelig 2011/0023 (COD) C7-0039/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge,

Læs mere

FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION

FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION 30.12.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende C 323/1 I (Meddelelser) KOMMISSIONEN FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION (2006/C 323/01) Side 1. INDLEDNING...........................................................................................

Læs mere