GISTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. Årsrapport for 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GISTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. Årsrapport for 2017"

Transkript

1 GISTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. Hadsundvej Gistrup CVR-nr Årsrapport for 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling Den Dirigent 1

2 Indholdsfortegnelse Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6-7 Side 8 Side 9 Side Forside Indholdsfortegnelse Bestyrelsespåtegning Revisorerklæring Virksomhedsoplysninger Regnskabspraksis Resultatopgørelse Aktiver Passiver Noter 2

3 Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato godkendt årsrapporten for regnskabsåret for Gistrup Vandværk A.M.B.A. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret Regnskabet/Resultatopgørelsen indstilles til Generalforsamlingens godkendelse. Gistrup den 30. januar Per Jakobsen (formand) Søren Vohnsen (næstformand) Johannes Mortensen (sekretær) Jesper Larsen (best. medlem) Jan Olesen (forretningsfører) 3

4 De generalforsamlingsvalgte interne revisorers erklæring Vi har revideret årsregnskabet for Gistrup Vandværk A.M.B.A., for regnskabsåret Med tilhørende noter: Årsregnskabet for 2017 kan efter vores opfattelse indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Gistrup den 7.februar 2018 Birger Christensen Knud Pedersen 4

5 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Gistrup vandværk A.M.B.A. Hadsundvej Gistrup Telefon Hjemmeside CVR nr Stiftelsesdato Regnskabsår Bestyrelse Interne revisorer Pengeinstitut Per Jakobsen (formand) Søren Vohnsen (næstformand) Johannes Mortensen (sekretær) Jesper Larsen (Best. medlem) Jan Olesen (forretningsfører) Birger Christensen Knud Pedersen Spar Nord Bank Hobrovej Aalborg SV 5

6 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsklasse: Årsrapporten for Gistrup Vandværk for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A. Gistrup vandværk A.M.B.A. følger regnskabsvejledningen for vandværker offentliggjort af Erhvervsstyrelsen den 22. januar Ændring af regnskabspraksis: Der er ingen ændringer af regnskabspraksis. Generelt om indregning og måling: I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, i resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Indtægter. Indtægter ved salg af vand består af et fast bidrag, målerleje, og bidrag beregnet ud fra forbrugte Mᵌ vand, aflæsning af forbrug foretages 31/12 Produktionsomkostninger: Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der er afholdt i året til produktion af vand. Distributionsomkostninger: Distributionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der er afholdt i året til distribution af vand, fra værkerne til forbrugerne, herunder køb og vedligeholdelse af vandmålere. Administrationsomkostninger: Administrationsomkostninger der er afholdt i året til ledelse og administration, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger og lignede omkostninger. 6

7 Afskrivninger på materielle anlægsaktiver: Vandværket materielle aktiver måles til kostpris, med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen. Der foretages afskrivninger baseret på følgende principper: Bygningsanlæg, 2 % lineært Maskiner/installationer, 7 % lineært Ledningsanlæg, 2 % lineært Inventar og EDB 25 % lineært Vandmålere 12,5% lineært Andre driftsindtægter: Andre driftsindtægter omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til vandværkets primære drift. Tilgodehavender: Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, som reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab. Gældsforpligtigelser: Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 7

8 Resultatopgørelse for 2017 Noter Nettoomsætning Driftsindtægter , ,13 Omsætning i alt: , ,13 Udgifter Produktionsomkostninger , ,48 Distributionsomkostninger , ,44 Administrationsomkostninger , ,51 Afskrivninger , ,53 Udgifter i alt: , ,96 Andre driftsindtægter Driftsindtægter , ,75 Andre driftsindtægter i alt: , ,75 Finansiering Renter/Rentegebyr 3.001, ,92 Finansiering i alt: 3.001, ,92 Årets resultat 0,00 0,00 8

9 Aktiver Materielle anlægsaktiver Bygningsanlæg , ,83 Maskiner / installationer , ,26 Ledingsanlæg , ,31 Inventar og EDB , ,79 Vandmålere 11 0, ,37 Materielle anlægsaktiver i alt , ,56 Omsætningsaktiver Tilgodehavende v/forbrugere , ,36 Beholdning spar nord , ,43 Periodeafgrænsingsposter , ,90 Omsætningsaktiver i alt , ,69 Aktiver i alt: , ,25 Passiver Egenkapital Egenkapital 11 0,00 0,00 Egenkapital i alt: 0,00 0,00 Gæld over/underdækning , ,24 Gæld til leverandører , ,74 Anden gæld , ,35 Banklån , ,92 Gæld i alt: , ,25 Passiver i alt: , ,25 9

10 Noter Note 1 - Driftsindtægter Fast bidrag , ,00 Målerleje , ,80 Vandsalg , ,02 Over/Underdækning , , , ,13 Note 2 - Produktionsomkostninger Boringer vedligeholdelse ,75 0,00 Bygninger vedligeholdelse , ,72 Installationer vedligeholdelse , ,63 El , ,76 - El afgift , ,97 Rådgivning 784,00 0,00 Abonnement nødforsyning 6.455, ,58 Køb af vand , ,20 Vandanalyse , ,56 Renovation 0,00 635,00 Honorar / Løn , , , ,48 Note 3 -Distributionsomkostninger Ledningsnet vedligeholdelse , ,11 Viderfaktureret vedligeholdelse , ,01 Vandmåler vedligeholdelse 1.080, ,34 Køb af vandmålere 1.974,00 0,00 Teknisk bistand 6.203,00 0, , ,44 10

11 Noter Note 4 - Administrationsomkostninger Honorar bestyrelse , ,00 Godtgørelse for kontorhold , ,75 Bestyrelsesmøder samt FVD generalfosamling , ,00 Forsikringer 4.514, ,27 Kursus omkostninger 0, ,00 Lønninger 9.200, ,00 Annoncer 876, ,20 Porto 4.342, ,00 Bankgebyr 1.100,00 170,00 Kontorartikler 2.043,14 776,65 Kontingenter 4.049, ,23 Abonnement / Licensafgifter , ,32 EDB udgifter 558,71 793,91 PBS udgifter 5.095, ,82 Sagkyndig bistand 7.828,00 0,00 Repræsentation 2.713, ,75 Generalforsamling 1.525, ,61 Gebyr og andre adm. Omk. 859,55 92, , ,51 Note 5 - Afskrivninger Bygninger 8.432, ,98 Inventar og installationer , ,27 Ledningsnet , ,09 Vandmålere 0, ,63 Kontorinventar og EDB 2.235, , , ,53 11

12 Noter Note 6 - Andre driftsindtægter Aflæsningsgebyr 600, ,00 Flyttegebyr 3.300, ,00 Rykkergebyrer 1.500, ,00 Faktura gebyr 0, ,00 Tilslutningsafgifter , ,00 Grundvandsgebyr , , , ,75 Note 7 - Bygningsanlæg Investeret primo , ,80 Afskrevet primo , ,99 Årets afskrivninger , ,98 Regnskabsmæssig værdi ultimo , ,83 Note 8 - Maskiner / installationer Investeret primo , ,53 Årets investeringer ,48 0,00 Afskrevet primo , ,00 Årets afskrivninger , ,27 Regnskabsmæssig værdi ultimo , ,26 Note 9 - Ledningsanlæg Investeret primo , ,54 Årets investeringer ,00 0,00 Afskrevet primo , ,14 Årets afskrivninger , ,09 Regnskabsmæssig værdi ultimo , ,31 12

13 Noter Note 10 - Inventar og EDB udstyr Investeret primo , ,43 Årets investeringer 0, ,68 Afskrevet primo , ,76 Årets afskrivninger , ,56 Regnskabsmæssig værdi ultimo 6.707, ,79 Note 11 - Vandmålere Investeret primo 0,00 0,00 Årets investeringer 0, ,00 Afskrevet primo 0,00 0,00 Årets afskrivninger 0, ,63 Regnskabsmæssig værdi ultimo 0, ,37 Note 12 - Egenkapital Primo ,73 0,00 Årets resultat 0,00 0,00 Overført til over/ Underdækning ,73 0,00 Egenkapital 0,00 0,00 Note 13 - over/underdækning Primo , ,55 Årets over/underdækning , ,69 Total over/underdækning , ,24 13

14 Noter Note 14 - Anden gæld A-skat , ,00 AM- Bidrag 4.896, ,00 Moms 1.371, ,70 Vandskat , ,02 Kloakbidrag , ,05 Bidrag til grundvandsbeskyttelse , ,58 Anden gæld , ,35 14