Operatørmanual ADVARSEL! Besøg for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer"

Transkript

1 Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade. Serienummer Besøg for at se instruktionsvideoer. Oversættelse af den originale brugsanvisning Dansk 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning Forskriftsmæssige erklæringer...4 Sikkerhedssymboler...4 Generelle sikkerhedsregler Arbejdsområdesikkerhed...5 Elektrisk sikkerhed...5 Personlig sikkerhed...5 Brug og pleje af udstyr...6 Brug og pleje af batteri...6 Præ-betjeningsinspektion Specifikke sikkerhedsoplysninger CS6Pak-sikkerhed...7 Produktoversigt Beskrivelse...8 Specifikationer...9 Standardudstyr...9 Systemkomponenter...9 Tastaturoversigt Driftsvejledninger Placering Tilslutning til en kamerarulle Strømforsyning af CS6Pak Integreret tæller Inspektionsoversigt Optagelse af medier Brugergrænsefladeikoner Brugerdefineret overlejring Lokalisering af Sonden...20 Linjesporing af skubbekablet...20 Jobgennemgang...21 Administration af job Jobliste...24 USB-indstillinger...25 Jobindstillinger...26 Systemindstillinger Overlejringsoplysninger...27 Gendannelse af systemindstillinger...27 Levering af rapporter Dansk CS6Pak

3 Software HQ-software...28 Opdatering af software...29 Vedligeholdelse og support Rengøring...30 Tilbehør...30 Transport og opbevaring...30 Service og reparation...31 Bortskaffelse...31 Batteribortskaffelse...31 Fejlfinding...32 Bilag Bilag A: Dockinghåndtag...33 Bilag B: Compact2 Dockingsystem...34 CS6Pak Dansk 3

4 Indledning De advarsler, forholdsregler og instruktioner, der er beskrevet i denne operatørmanual, kan ikke dække alle mulige forhold og situationer, der kan opstå. Operatøren må forstå, at sund fornuft og forsigtighed er faktorer, der ikke kan bygges ind i dette produkt, men skal leveres af operatøren. Forskriftsmæssige erklæringer EF-overensstemmelseserklæringen ( ) vil ledsage denne manual som et separat hæfte, når det er nødvendigt. Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift. Sikkerhedssymboler I denne operatørmanual og på produktet, bruges sikkerhedssymboler og signalord til at kommunikere vigtige oplysninger om sikkerhed. Dette afsnit er tilvejebragt for at forbedre forståelsen af disse signalord og symboler. Dette er sikkerhedsadvarselssymbolet. Det bruges til at advare dig om potentielle farer for personskade. Overhold alle sikkerhedsanvisninger, der følger efter dette symbol, for at undgå eventuel skade eller død. FARE FARE angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, vil resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. ADVARSEL ADVARSEL angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. FORSIGTIG FORSIGTIG angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderat skade. BEMÆRK BEMÆRK angiver oplysninger, der vedrører beskyttelse af ejendom. Dette symbol betyder, at du skal læse operatørmanualen grundigt, før du bruger udstyret. Operatørmanualen indeholder vigtige oplysninger om sikker og korrekt betjening af udstyret. Dette symbol betyder, at du altid skal bruge sikkerhedsbriller med sideafskærmning eller beskyttelsesbriller ved håndtering eller brug af dette udstyr for at mindske risikoen for øjenskader. Dette symbol angiver risiko for elektrisk stød. 4 Dansk CS6Pak

5 Generelle sikkerhedsregler ADVARSEL Læs alle sikkerhedsadvarsler og anvisninger. Undladelse af at følge advarslerne og anvisningerne kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade. GEM DISSE VEJLEDNINGER! Arbejdsområdesikkerhed Hold dit arbejdsområde rent og godt belyst. Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker. Betjen ikke udstyr i eksplosive atmosfærer, såsom ved tilstedeværelse af brandfarlige væsker, gasser eller støv. Udstyr kan forårsage gnister, som kan antænde støvet eller dampene. Hold børn og omkringstående folk væk, mens udstyr betjenes. Forstyrrelser kan forårsage, at du mister kontrollen. Undgå trafik. Vær opmærksom på køretøjer i bevægelse ved brug af eller når tæt på vejbaner. Bær reflekstøj eller refleksveste. Elektrisk sikkerhed Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er en øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet. Udsæt ikke udstyr for regn eller våde forhold. Vand der trænger ind i udstyr vil øge risikoen for elektrisk stød. Hold alle elektriske forbindelser tørre og væk fra gulvet. Berøring af udstyr eller stik med våde hænder kan øge risikoen for elektrisk stød. Misbrug ikke ledningen. Brug aldrig ledningen til at bære, trække eller afkoble el-værktøjet. Hold ledningen væk fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige dele. Beskadigede eller indfiltrede ledninger øger risikoen for elektrisk stød. Hvis betjening af udstyr i fugtige omgivelser ikke kan undgås, skal du bruge en fejlstrømsrelæ-beskyttet (HFI) forsyning. Anvendelse af HFI reducerer risikoen for elektrisk stød. Personlig sikkerhed Vær opmærksom, hold øje med det du foretager dig og brug sund fornuft, når du betjener udstyr. Brug ikke udstyr når du er træt eller under indflydelse af narkotika, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmæksomhed mens du betjener udstyr kan resultere i alvorlig personskade. Brug korrekt påklædning. Hav ikke løst tøj eller smykker på. Løst tøj, smykker og langt hår kan blive fanget i bevægelige dele. Sørg for at have god hygiejne. Brug varmt sæbevand til at vaske hænder og andre kropsdele, der har været udsat for afløbsindhold, efter håndtering eller brug af udstyret til afløbsinspektion. For at forebygge forurening fra giftigt eller inficeret materiale, må der hverken spises eller ryges under drift eller håndtering af udstyr til afløbsinspektion. Brug altid egnet personligt beskyttelsesudstyr ved håndtering og anvendelse af udstyr i afløb. Afløb kan indeholde kemikalier, bakterier og andre stoffer, der kan være giftige eller smitsomme, eller som kan forårsage forbrændinger eller andre problemer. Egnede personlige værnemidler omfatter altid sikkerhedsbriller og kan omfatte en støvmaske, beskyttelseshjelm, høreværn, handsker eller luffer til rensning af afløb, latex- eller gummihandsker, ansigtsskærme, beskyttelsesbriller, beskyttelsesbeklædning, respiratorer og skridsikkert fodtøj med ståltå. Hvis du bruger udstyr til rensning af afløb samtidig med udstyr til inspektion af afløb, skal du bruge RIDGID-handsker designet til rensning af afløb. Grib aldrig fat om det roterende afløbsrensende kabel med andet end RIDGID-handsker designet til rensning af afløb, herunder andre handsker eller en klud, der kan blive viklet rundt om kablet og forårsage håndskader. Brug kun latex- eller gummihandsker under RIDGID-handskerne designet til rensning af afløb. Brug ikke beskadigede handsker til rensning af afløb. CS6Pak Dansk 5

6 Brug og pleje af udstyr Du forcer ikke udstyret. Brug det korrekte udstyr til din anvendelse. Det rigtige udstyr gør jobbet bedre og mere sikkert. Brug ikke udstyr, hvis strømknappen hverken tænder eller slukker for det. Alt udstyr, som ikke kan kontrolleres med strømknappen, er farligt og skal repareres. Tag stikket ud af strømkilden og/eller batteripakken ud af udstyret, før du foretager justeringer, ændrer tilbehør eller lagring. Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for personskade. Opbevar inaktivt udstyr utilgængeligt for børn og giv ikke personer, der ikke har kendskab til udstyret eller disse instruktioner, lov til at anvende udstyret. Udstyr kan være farligt, hvis det bruges af utrænede brugere. Vedligehold udstyr. Kontrollér for forskydning eller bevægelige dele, der sidder fast, manglende dele, brud på dele og ethvert andet forhold, der kan påvirke udstyrets funktionsdygtighed. Hvis beskadiget, skal udstyret repareres før brug. Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdt udstyr. Ræk ikke for langt. Bevar hele tiden forsvarligt fodfæste og balance. Dette giver bedre kontrol af udstyret i uventede situationer. Brug udstyr og tilbehør i overensstemmelse med disse anvisninger, idet der tages hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. Brug af udstyret til andre opgaver end de påtænkte formål, kan resultere i en farlig situation. Brug kun tilbehør, som er anbefalet af producenten til dit udstyr. Tilbehør, som kan være egnet til een slags udstyr kan blive farligt, når det bruges med andet udstyr. Hold håndtagene tørre, rene og fri for olie og fedt. Rene håndtag giver bedre kontrol af udstyret. Brug og pleje af batteri Brug kun udstyr med specifikt anviste batteripakker. Brug af andre batteripakker kan skabe en risiko for skader og brand. Genoplad kun med den af producenten specificerede oplader. En oplader egnet til en specifik type batteripakke, kan skabe risiko for brand, når den anvendes med en anden batteripakke. Dæk ikke opladeren til under brug. Ordentlig ventilation er nødvendig for korrekt drift. Hvis opladeren dækkes til under brug kan det resultere i brand. Brug og opbevar batterier og opladere i tørre, passende temperaturområder i henhold til deres dokumentation. Ekstreme temperaturer og fugt kan ødelægge batterierne og resultere i lækage, elektrisk stød, brand eller forbrændinger. Undersøg ikke batteriet med ledende genstande. Kortslutning af batteriets poler kan medføre gnister, forbrændinger eller elektrisk stød. Når batteripakken ikke er i brug, skal den holdes væk fra andre metalgenstande, såsom papirklips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, der kan oprette en forbindelse fra en pol til en anden. Kortslutning af batteriets poler kan medføre forbrændinger eller brand. Under dårlige forhold, kan væske komme ud af batteriet - undgå kontakt. Hvis kontakt sker, så skyl med vand. Hvis væsken kommer i øjnene, så søg lægehjælp. Væske fra batteriet kan give hudirritation eller forbrændinger. Bortskaf batterierne korrekt. Udsættelse for høje temperaturer kan forårsage, at batterierne eksploderer; bortskaf ikke i brand. Nogle lande har forordninger vedrørende batteribortskaffelse. Følg alle gældende forordninger. 6 Dansk CS6Pak

7 Præ-betjeningsinspektion ADVARSEL Specifikke sikkerhedsoplysninger ADVARSEL Inden hver brug, skal du inspicere alt udstyr og rette eventuelle problemer for at mindske risikoen for alvorlige skader fra elektrisk stød eller andre årsager, og for at forhindre beskadigelse af dit udstyr. For at inspicere alt udstyr, skal du følge disse trin: 1. Sluk for dit udstyr. 2. Frakobl og inspicér alle ledninger, kabler og stik for beskadigelse eller modifikation. 3. Fjern eventuel snavs, olie eller anden forurening fra dit udstyr for at gøre inspektion nemmere og for at forhindre at du mister grebet om enheden under transport eller anvendelse. 4. Inspicér dit udstyr for eventuelle ødelagte, slidte, manglende, ulige eller bindende dele, eller enhver anden tilstand, som kan forhindre sikker, normal drift. 5. Der henvises til instruktionerne for alt andet udstyr, der skal inspiceres og sørg for, at det er i god, brugbar stand. 6. Kontrollér arbejdsområdet for følgende: Tilstrækkelig belysning. Tilstedeværelsen af brandfarlige væsker, dampe eller støv, der kan antænde. Hvis til stede, skal du ikke arbejde i området før kilder er identificeret og korrigeret. Udstyret er ikke eksplosionssikkert. Elektriske forbindelser kan forårsage gnister. Et ryddet, jævnt, stabilt og tørt sted til operatøren. Brug ikke maskinen, mens du står i vand. 7. Undersøg jobbet der skal udføres og vælg det rigtige udstyr til opgaven. 8. Evaluer arbejdsområdet og opfør efter behov barrierer til at holde omkringstående folk væk. Dette afsnit indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger, der er specifikke for CS6Pak. Læs disse forholdsregler omhyggeligt før du bruger CS6Pak for at reducere risikoen for elektrisk stød, brand og/eller andre alvorlige personskader. GEM ALLE ADVARSLER OG ANVISNINGER TIL FREMTIDIG REFERENCE! CS6Pak-sikkerhed Læs og forstå denne operatørmanual, manualen for kamerarullen, og anvisningerne for alt andet udstyr, som du bruger, før du betjener udstyret. Manglende overholdelse af alle anvisninger kan resultere i skader på ejendom og/eller alvorlig personskade. Opbevar denne manual med udstyret til fremtidig brug. Betjening af udstyret mens i vand, øger risikoen for elektrisk stød. Betjen ikke CS6Pak, hvis operatøren eller udstyret står i vand. CS6Pak's batteri og andet elektrisk udstyr og forbindelser er ikke vandtætte. Udsæt ikke udstyret for våde forhold. CS6Pak er ikke designet til at yde højspændingsbeskyttelse eller isolering. Må ikke anvendes, hvor der er fare for kontakt med højspænding til stede. Strømforsyn kun CS6Pak med et kompatibelt batteri eller en dobbelt isoleret vekselstrømsadapter. Vekselstrømsadapteren er kun beregnet til indendørs brug. Når strømforsynet af et batteri, skal CS6Pak beskyttes mod vejrforhold. Udsæt ikke CS6Pak for mekaniske stød. Udsættelse for mekaniske stød kan beskadige udstyr og øge risikoen for personskade. Når installeret i dockingsystemet på Compact2, må du ikke bære CS6Pak via monitorens dockinghåndtag eller dens forreste håndtag, når du transporterer systemet over lange afstande eller under forhold, hvor frakobling af dockingsystemet ville være farligt. En uventet frakobling af dockingsystemet kan resultere i skader på ejendom og/eller personskade. CS6Pak Dansk 7

8 Produktoversigt Beskrivelse SeeSnake CS6Pak er en kompakt, bærbar digital rapporteringsmonitor, som du kan bruge til grundlæggende rørinspektioner eller, når et USB-drev indsættes, til avancerede inspektioner ved hjælp af dens indbyggede rapporteringsevner. Med CS6Pak kan du levere et USB-drev, der indeholder en professionel, automatisk genereret rapport over inspektionen til din kunde. CS6Paks evne til at generere jobrapporter betyder, at du kan levere imponerende rapporter uden at skulle indlæse medier og redigere job som et sekundært trin. Compact2's unikke dockingsystem giver dig ultra-hurtig opsætning. Vip CS6Pak til den ønskede betragtningsvinkel, mens den er dokket eller fjern den nemt fra dokken til praktisk placering i dit arbejdsområde. HQ er software, der giver dig mulighed for at administrere job, organisere medier og joboplysninger, og generere rapporter til kunder. Mens CS6Pak kan forbinde til enhver SeeSnake-kamerarulle med SeeSnake-systemkablet, kan den nemt monteres på dockingsystemet på SeeSnake Compact2 til nem visning, hurtig opsætning og transport. Det medfølgende 8 GB USB-drev leveres med HQ forudindlæst. Tilslut USB-drevet til din computer for automatisk at installere HQ og registrere din CS6Pak. Du kan også installere HQ fra den medfølgende disk eller hente den nyeste version på 8 Dansk CS6Pak

9 Vægt Dimensioner Længde Bredde Højde Strømkilde Strømforsyning Display Type Størrelse Opløsning Lysstyrke Medier Video Autolog-video Fotos Specifikationer 2,3 kg 356 mm 193 mm 254 mm 18 V Li-Ion genopladeligt batteri eller valgfri vekselstrømsadapter VDC, 25 W Farve-LCD 115 mm 86 mm VGA pixels 500 Cd/m2 MPEG4 (H.264) 30 FPS MPEG4 (H.264) Lav, variabel billedhastighed til nedsat filstørrelse JPG Standardudstyr SeeSnake CS6Pak Dockinghåndtag 8 GB USB-drev (med HQ forudindlæst) Operatørmanual Produktvideo HQ-installationsdisk Systemkomponenter USB-indikatorlysdiode LCD-display Højttaler Lyd Integreret mikrofon og højttaler USB-port Overførselsmetode USB-drev USB-portdæksel Mikrofon Driftsmiljø Temperatur -10 C til 47 C Opbevaringstemperatur -10 C til 70 C Forbindelsesikoner Relativ fugtighed Højde 5 til 95 procent m Sender påklipsnings-pol USB-port Funktionel jord SeeSnake-systemkabelforbindelse CS6Pak Dansk 9

10 Tastatur Dockinghåndtag Forreste dæksel og vippestativ Det forreste dæksel reducerer genskin når det er åbent, og beskytter LCD-displayet når det er lukket. Hold det forreste dæksel lukket for at beskytte displayet under transport. Forreste dækselhåndtag Batterirum Dockingled SeeSnake-systemstik Forreste dæksel og vippestativ Når det forreste dæksel er åbent, kan det forreste dækselhåndtag fungere som et vippestativ for bedre synlighed og stabilitet. Klem det forreste dækselhåndtag for at frigøre det forreste dæksel og drej ned for at åbne. USB-portdæksel Luk USB-porten for at beskytte USB-drevet og USB-porten under inspektioner og transport. Meddelelse: Den maksimale USB-drevlængde for at USB- portdækslet kan lukke er 50 mm. Serienummermærke Sender påklipsnings-pol 10 Dansk CS6Pak

11 Tastaturoversigt LED-lysstyrketast Teksttast Fototast Gennemgangstast Videotast Autolog-tast Piletaster Menutast Mikrofon mute-tast Billedflip-tast Strømtast Jobmanager-tast Nultast Sondetast Vælg-tast Taster og funktioner Strømtast Vælg-tast Piletaster Menutast Fototast Videotast Autolog-tast Teksttast Gennemgangstast Jobmanager-tast Mikrofon mute-tast LED-lysstyrketast Tænd og sluk for systemet. Vælg markerede punkter og tilføj ændringer. Når en optagelse er i gang, kan du trykke for at stoppe og genoptage video- og Autolog-videooptagelser. Navigér gennem menuer og skærmbilleder, og øg eller reducér lydstyrken under afspilning. Åbn menuen for at redigere indstillinger, rullemuligheder, LCD-indstillinger, tid, dato, regionsmuligheder, se batteri og andre oplysninger. Tryk for at afslutte faner og skærmbilleder. Tag et foto. Fotos kan tages når som helst i løbet af video- eller Autologvideooptagelse og mens optagelsen er stoppet eller sat på pause. Start og stop videooptagelse. Start og stop Autolog-videooptagelse. Hvis et USB-drev er indsat, brug til at hurtig-starte en inspektion. Gør to ting med ét tastetryk: tænd for systemet og begynd at optage Autolog-video. Indtast tekst til at blive vist som en brugerdefineret overlejring på skærmen. Åbn skærmbilledet for at gennemgå optagede medier, afspille videoer, tilføje noter, indtaste kunde- og jobplaceringsoplysninger, og forhåndsvise rapporten for det åbne job. Åbn Jobmanager for at se joblisten, oprette et nyt job, få forhånds vist et eksisterende job, indtaste virksomhedsoplysninger eller slette job fra USB-drevet. Aktiver eller deaktiver mikrofonen. Kan også bruges til at slå lyden fra under videoafspilning. Kontrollér lysstyrken af lysdioderne i kameraet. Tryk for at bladre gennem lysstyrkeniveauer eller tryk én gang, og brug piletasterne til at øge eller mindske lysstyrken. CS6Pak Dansk 11

12 Taster og funktioner Billedflip-tast Sondetast Nultast Et kort tryk (<1 sekund) roterer billedet 180 grader under Live-visning. Det roterede billede vises i optagede medier. Du kan også bruge det til at vende hele brugergrænsefladen 180 grader i situationer, hvor din udstyrsopsætning er begrænset. Et langt tryk (>3 sekunder) roterer brugergrænsefladen. Aktiver eller deaktiver sonden. Et langt tryk (>3 sekunder) nulstiller systemmålingen i starten af en inspektion. Brug et kort tryk (<1 sekund) for at tage en midlertidig segmentmåling. Endnu et kort tryk vil afslutte den midlertidige segmentmåling og vende tilbage til systemmåling. Meddelelse: Den midlertidige segmentmåling vises i parentes. 12 Dansk CS6Pak

13 Driftsvejledninger ADVARSEL Ved inspicering af afløb, der kan indeholde farlige kemikalier eller bakterier, skal der bruges egnet beskyttelsesudstyr såsom latex- eller gummihandsker, beskyttelsesbriller, ansigtsværn og åndedrætsværn. Brug altid beskyttelse til øjnene for at beskytte dine øjne mod snavs og andre fremmedlegemer. Betjen ikke CS6Pak, hvis du eller udstyret står i vand. Betjening af udstyret mens i vand, øger risikoen for elektrisk stød. Skridsikre sko med gummisål kan forhindre glidning og elektrisk stød på våde overflader. Placering Når du opstiller dit udstyr på en arbejdsplads, skal du placere CS6Pak så tastaturet er let at nå, og displayet vender væk fra direkte sollys. Anbring SeeSnake-kamerarullen nær rørindgangen for at gøre det lettere at manipulere skubbekablet, mens du ser på skærmen. Sørg for, at CS6Pak og SeeSnake-kamerarullen er stabile. BEMÆRK Ved brug udendørs eller i våde omgivelser, må du kun bruge batteristrøm. Beskyt batteriet mod nedbør. Tilslutning til en kamerarulle CS6Pak kan tilsluttes enhver SeeSnake-kamerarulle med SeeSnake-systemkablet. 1. Pak systemkablet ud af kabelholderne. 2. Træk den ydre låsebøsning på systemkabelstikket tilbage. 3. Afstem tilslutningsstikket og plastik-guidestiften med kontakten, og skub tilslutningsstikket lige ind. 4. Stram den ydre låsebøsning. BEMÆRK Tilslutningsstik Ydre låsebøsning 5. Tænd for systemet: Drej kun den ydre låsebøsning. For at forhindre skader på stifter, må du aldrig bøje eller dreje tilslutningsstikket. Guide-stift Stik Tryk på tænd/sluk-tasten for at tænde for systemet. Tryk på Autolog-tasten for at hurtig-starte en inspektion. Gør to ting med ét tastetryk: tænd for systemet og begynd at optage Autolog-video. Meddelelse: Et USB-drev skal indsættes for at optage medier. CS6Pak Dansk 13

14 Strømforsyning af CS6Pak Strømikoner Vekselstrømsadapter ADVARSEL Batteriet er fuldt opladet. Batteriet er delvist opladet. Batteriet er lavt. Udskift batteriet. Vekselstrømsadapteren er tilsluttet. 18 V Li-Ion genopladeligt batteri Vekselstrømsadapteren er ikke vandtæt og er kun beregnet til indendørs brug. For at forhindre elektrisk stød, skal du ikke bruge den med en vekselstrømsadapter udendørs eller i våde omgivelser. CS6Pak kan strømforsynes med en valgfri vekselstrømsadapter. Skub vekselstrømsadapteren ind i batterirummet og lås den på plads. ADVARSEL Brug kun CS6Pak med et kompatibelt batteri. Brug af andre batterier kan skabe risiko for brand og/eller personskade. CS6Pak strømforsynes af et kompatibelt 18 V Li-Ion genopladeligt batteri. Skub batteriet ind i batterirummet og lås det på plads. For at undgå tab af data, når lavt batteri-advarslen vises og batteriikonet blinker, skal du stoppe eventuelle igangværende optagelser og slukke for systemet, så snart fluebenet vises. Genoptag brug efter at batteriet er blevet opladet eller udskiftet. Hvis batteriet når et kritisk niveau, stopper systemet eventuelle igangværende optagelser og slukker. Data kan gå tabt. Genoptag brug efter at batteriet er blevet opladet eller udskiftet. BEMÆRK Hold øje med batteriets opladningsstatus. Brug af et batteri med en ekstremt lav opladning kan resultere i uventet strømsvigt, hvilket kan resultere i tab af data og korruption. 14 Dansk CS6Pak

15 Inspektionsoversigt SeeSnake CS6Pak kan bruges til grundlæggende eller avancerede rørinspektioner. For at udføre en grundlæggende inspektion, skal du tilslutte CS6Pak til en SeeSnake-kamerarulle, tænde for systemet, skubbe skubbekablet gennem røret, og observere displayet. En avanceret inspektion indebærer derudover optagelse af medier og levering af rapporter til din kunde. 1. Anbring SeeSnake-kamerarullen og CS6Pak nær rørindgangen. 2. Tilslut CS6Pak til kamerarullen med systemkablet. 3. Tryk på tænd/sluk-tasten for at tænde for systemet. Du kan også indsætte et USB-drev i monitorens USB-port og trykke på Autolog-tasten for hurtig start af inspektionen. 4. Sæt forsigtigt kameraet ind i røret. Beskyt skubbekablet mod skarpe kanter ved rørindgangen. 5. Skub kameraet gennem røret og observer displayet. 6. Avancerede muligheder: Indstil systemets nulpunkt, eller tag en midlertidig segmentafstandsmåling. Optag medier. Tilføj brugerdefineret overlejring. Find et inspektionspunkt eller en sti. Gennemgå jobbet, afspil optagede medier og forhåndsvis rapporten. 7. Aflever USB-drevet direkte til din kunde eller indsæt USB-drevet i din computer for at redigere i HQ. Integreret tæller Alle SeeSnake Max-kameraruller og mange originale SeeSnake-kameraruller er udstyret med en integreret tæller. Den integrerede tæller måler den samlede længde af det udvidede skubbekabel, eller systemmåling. Den integrerede tæller kan også anvendes til at måle et segment fra et midlertidigt nulpunkt, såsom et rørhoved eller led, samtidig med at den holder styr på systemmålingen. Systemmåling Indstil systemets startende nulpunkt, hvor du vil have, at din inspektionsmåling skal begynde. Dette kan være ved rørindgangen eller det kan være længere nede ad linjen. Tryk og hold Nultasten nede i tre sekunder for at indstille systemmålingen til nul. Midlertidig segmentmåling For at måle en midlertidig segmentafstand under en inspektion, skal du trykke på Nultasten for at indstille et midlertidigt nulpunkt. Det midlertidige nulpunkt angives med parenteser. For at rydde den midlertidige segmentmåling og vende tilbage til systemmålingen, skal du trykke på Nultasten igen. Målingsvisning Systemmålingen vises i nederste venstre hjørne af skærmen. En midlertidig segmentmåling er repræsenteret af parenteser. Inspektionsstartpunkt. Systemmåling er indstillet til nul. Afstand fra systemets nulstartpunkt. Midlertidig segmentmålings startpunkt. Afstand fra midlertidigt nulstartpunkt. Vend tilbage til måling fra startnul. CS6Pak Dansk 15

16 Optagelse af medier. CS6Pak har ikke intern lagring. Et USB-drev med ledig plads skal indsættes for at optage medier og udarbejde rapporter. Medier gemmes automatisk til det åbne job, mens de optages, kontinuerligt under hele inspektionen. Hvert job genererer derefter en rapport, som omfatter optagede medier, virksomheds- og kundeoplysninger og noter. Et USB-drev er ikke nødvendigt til grundlæggende inspektioner, herunder live-visning, betjening af sonden, indstilling af nulpunkter eller styring af kameraets lysstyrke. Brugergrænsefladeikoner Et USB-drev er indsat. Søjlen under USBdrevet angiver den resterende kapacitet på USB-drevet. Optagede medier skrives aktivt til USBdrevet. Procentdelen, der vises, angiver hvor meget af de optagede medier, der er blevet skrevet. I dette eksempel er 99 procent af de optagede medier blevet gemt på USB-drevet. Fjern ikke USB-drevet. Optagede medier behandles og gemmes til USB-drevet. Fjern ikke USB-drevet. Behandling er fuldført og alle medier er blevet gemt. Det er sikkert at fjerne USBdrevet. Et job er åbent. Gennemgang af seneste optagede medier Tryk på Gennemgangstasten for at se de seneste optagede medier. Brug denne tast til nemt at afspille en video eller Autolog-videooptagelse. Fra job-gennemgangsskærmen kan du gennemgå alle optagede medier i det åbne job og få adgang til rapportforhåndsvisningen. Tryk på Menutasten for at afslutte og vende tilbage til live-visning. Tage fotos Tryk på Fototasten for at tage et foto. Fotoikonet vises kort, og fotoet bliver automatisk gemt på USB-drevet i det åbne job. Optagelse af Autolog-video Tryk på Autolog-tasten for at starte og stoppe optagelse af Autolog-video. Når Autolog-video optager, er lysdioden under tasten tændt, og et rødt Autolog-videoikon vises. Sæt Autolog-videooptagelsen på pause ved at trykke på Vælg-tasten. Når Autolog-videooptagelsen er sat på pause, ændrer det røde Autolog-videoikon sig til et sort Autolog-video-pauseikon. Genoptag Autolog-videooptagelsen ved at trykke på Vælg-tasten igen. For at stoppe en Autolog-videooptagelse, skal du trykke på Autolog-tasten. Det sorte Autolog-videoikon angiver, at Autolog-videooptagelsen stopper og behandler. Vent et øjeblik, mens optagelsen behandles og gemmes til det åbne job. Fluebenet betyder, at optagelsen er blevet behandlet og gemt på USB-drevet. Live-visningsbilledet er vendt. BEMÆRK For tidlig fjernelse af USB-drevet kan resultere i tab af data og korruption. 16 Dansk CS6Pak

17 Brug Autolog-videooptagelse til at hurtig-starte en inspektion. Når systemet er slukket, skal du trykke på Autolog-tasten for at tænde og automatisk begynde at optage Autolog-video. Når du bliver bedt om det, skal du vælge Opret nyt job eller Tilføj til seneste job. Meddelelse: Du kan ikke slukke systemet ved at trykke på Autolog-tasten. Videooptagelse Tryk på Videotasten for at starte og stoppe optagelse af video. Når video optages, er lysdioden under tasten tændt, og et rødt videoikon vises. Sæt videooptagelsen på pause ved at trykke på Vælg-tasten. Når videooptagelsen er sat på pause, ændrer det røde videoikon sig til et sort video-pauseikon. Genoptag videooptagelsen ved at trykke på Vælg-tasten igen. For at stoppe en videooptagelse, skal du trykke på Videotasten. Det sorte videoikon angiver, at videooptagelsen stopper og behandler. Vent et øjeblik, mens optagelsen behandles og gemmes til det åbne job. Fluebenet betyder, at optagelsen er blevet behandlet og gemt på USB-drevet. Hvad er Autolog-video? Autolog-videoer er lavet af kontinuerlig lydoptagelse og komprimeret video med variabel billedhastighed. Videokomprimeringen af Autolog-video er cirka en tiendedel af størrelsen af traditionel videooptagelse. Autolog-video ligner traditionelle videooptagelser, men opnår et langt højere komprimeringsniveau (lavere filstørrelse) ved at udnytte den statiske karakter af rørinspektionsvideo og langsommere opdatering af billedet, når kameraet ikke bevæger sig. Når kameraet bevæger sig gennem røret, optager Autolog-video fem billeder pr. sekund for at give kontekst. Når kameraet stopper med at bevæge sig, optager Autolog-video et billede hvert femte sekund. Den betydelige nedgang i filstørrelse i forhold til traditionel videooptagelse, gør lagring og overførsel af filer lettere og billigere. Autolog-tasten kan bruges til at hurtig-starte en inspektion. Tryk på den, når systemet er slukket, og den vil tænde enheden, oprette et nyt job, og starte en Autolog-videooptagelse. Med Autolog-video kan du optage hele rørinspektionen i et lille fil-format, mens du optager video og tager billeder. CS6Pak Dansk 17

18 Lydoptagelse Tryk på mikrofonens Mute-tast for at aktivere eller deaktivere lydoptagelse. Når mikrofonen er aktiveret, lyser lysdioden under tasten, og mikrofonikonet er gult. Når der optages video og mikrofonen er aktiveret, er mikrofonikonet rødt. Mikrofonikonet er gråt når mikrofonen er deaktiveret. Som standard er mikrofonen aktiveret og lyd optages løbende under både Autolog-video og videooptagelse, så dine fortællinger er intakte og uden afbrydelser. Når video- eller Autolog-videooptagelse sættes på pause, bliver lyden også sat på pause. Under afspilning, skal du trykke på Op- og Ned-piletasterne for at justere lydstyrken på den optagede lyd. Brugerdefineret overlejring Meddelelse: Se afsnittet om Overlejringsoplysninger for konfigurationsoplysninger om tid/dato og optællingsdisplay. Brugerdefineret overlejringstekst overlejres på videobilledet og er en permanent del af de optagede mediefiler (fotos, video og Autolog-video). Den brugerdefinerede overlejring vises på optagede medier indtil den slettes. Dato/Tid/Overlejring Multi-optagelse Video og Autolog-video kan optages på samme tid og uafhængigt af hinanden. Begge optagelsestyper kan startes og stoppes uden at påvirke hinanden. Pausering vil påvirke begge optagelsestyper. Fotos kan tages under video og Autolog-videooptagelse. Optællingsoverlejring Brugerdefineret overlejring Brugerdefinerede overlejringsikoner Flyt Gem Kassér Justér placeringen af tekstboksen. Gem tekst, så den vises i alle medier. Kassér ændringer og afslut. Meddelelse: Nogle SeeSnake-kameraruller er udstyret med en tæller, der genererer tekst, der kan overlejres på kameraets billede. Tællerens titelfunktioner styres af rullens tællertastatur og er uafhængig af CS6Pak. Du kan ikke redigere eller fjerne tekst på skærmen oprettet af CS6Pak-tastaturet med rullens tællertastatur. 18 Dansk CS6Pak

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Operatørmanual ! ADVARSEL!

Operatørmanual ! ADVARSEL! Operatørmanual TM! ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse til at forstå og følge indholdet af denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Kontrol af levering 3 Sikkerhedsinstruktion 3 Transport 3 Vigtige informationer 3 Hovedoversigt 4 Oprettelse af projekter 4

Kontrol af levering 3 Sikkerhedsinstruktion 3 Transport 3 Vigtige informationer 3 Hovedoversigt 4 Oprettelse af projekter 4 Quikguide Indholdsfortegnelse Kontrol af levering 3 Sikkerhedsinstruktion 3 Transport 3 Vigtige informationer 3 Hovedoversigt 4 Oprettelse af projekter 4 Hurtigt projekt 4 Projekt med rapporteringsstandard

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Bee-Bot eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

Easi-View. Garanti & Support. Teknisk support

Easi-View. Garanti & Support. Teknisk support Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-View eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger Konica Minolta Industri Instrumenter Sikkerheds foranstaltninger Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i denne håndbog, der har til formål at forhindre uheld som resultat af en ukorrekt brug af

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL 6 0 27 5 60 KOMPOSTKVÆRN 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2 ANVENDELSESOMRÅDE Deres have kompostkværner blevet designet til kværning af haveaffald, inklusive

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings * Disse advarsler om helbred og sikkerhed opdateres jævnligt for at sikre, at de er nøjagtige og fuldstændige. Du kan se den nyeste version på oculus.com/warnings.

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere