Operatørmanual ADVARSEL! Besøg for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer"

Transkript

1 Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade. Serienummer Besøg for at se instruktionsvideoer. Oversættelse af den originale brugsanvisning Dansk 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning Forskriftsmæssige erklæringer...4 Sikkerhedssymboler...4 Generelle sikkerhedsregler Arbejdsområdesikkerhed...5 Elektrisk sikkerhed...5 Personlig sikkerhed...5 Brug og pleje af udstyr...6 Brug og pleje af batteri...6 Præ-betjeningsinspektion Specifikke sikkerhedsoplysninger CS6Pak-sikkerhed...7 Produktoversigt Beskrivelse...8 Specifikationer...9 Standardudstyr...9 Systemkomponenter...9 Tastaturoversigt Driftsvejledninger Placering Tilslutning til en kamerarulle Strømforsyning af CS6Pak Integreret tæller Inspektionsoversigt Optagelse af medier Brugergrænsefladeikoner Brugerdefineret overlejring Lokalisering af Sonden...20 Linjesporing af skubbekablet...20 Jobgennemgang...21 Administration af job Jobliste...24 USB-indstillinger...25 Jobindstillinger...26 Systemindstillinger Overlejringsoplysninger...27 Gendannelse af systemindstillinger...27 Levering af rapporter Dansk CS6Pak

3 Software HQ-software...28 Opdatering af software...29 Vedligeholdelse og support Rengøring...30 Tilbehør...30 Transport og opbevaring...30 Service og reparation...31 Bortskaffelse...31 Batteribortskaffelse...31 Fejlfinding...32 Bilag Bilag A: Dockinghåndtag...33 Bilag B: Compact2 Dockingsystem...34 CS6Pak Dansk 3

4 Indledning De advarsler, forholdsregler og instruktioner, der er beskrevet i denne operatørmanual, kan ikke dække alle mulige forhold og situationer, der kan opstå. Operatøren må forstå, at sund fornuft og forsigtighed er faktorer, der ikke kan bygges ind i dette produkt, men skal leveres af operatøren. Forskriftsmæssige erklæringer EF-overensstemmelseserklæringen ( ) vil ledsage denne manual som et separat hæfte, når det er nødvendigt. Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift. Sikkerhedssymboler I denne operatørmanual og på produktet, bruges sikkerhedssymboler og signalord til at kommunikere vigtige oplysninger om sikkerhed. Dette afsnit er tilvejebragt for at forbedre forståelsen af disse signalord og symboler. Dette er sikkerhedsadvarselssymbolet. Det bruges til at advare dig om potentielle farer for personskade. Overhold alle sikkerhedsanvisninger, der følger efter dette symbol, for at undgå eventuel skade eller død. FARE FARE angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, vil resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. ADVARSEL ADVARSEL angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. FORSIGTIG FORSIGTIG angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderat skade. BEMÆRK BEMÆRK angiver oplysninger, der vedrører beskyttelse af ejendom. Dette symbol betyder, at du skal læse operatørmanualen grundigt, før du bruger udstyret. Operatørmanualen indeholder vigtige oplysninger om sikker og korrekt betjening af udstyret. Dette symbol betyder, at du altid skal bruge sikkerhedsbriller med sideafskærmning eller beskyttelsesbriller ved håndtering eller brug af dette udstyr for at mindske risikoen for øjenskader. Dette symbol angiver risiko for elektrisk stød. 4 Dansk CS6Pak

5 Generelle sikkerhedsregler ADVARSEL Læs alle sikkerhedsadvarsler og anvisninger. Undladelse af at følge advarslerne og anvisningerne kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade. GEM DISSE VEJLEDNINGER! Arbejdsområdesikkerhed Hold dit arbejdsområde rent og godt belyst. Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker. Betjen ikke udstyr i eksplosive atmosfærer, såsom ved tilstedeværelse af brandfarlige væsker, gasser eller støv. Udstyr kan forårsage gnister, som kan antænde støvet eller dampene. Hold børn og omkringstående folk væk, mens udstyr betjenes. Forstyrrelser kan forårsage, at du mister kontrollen. Undgå trafik. Vær opmærksom på køretøjer i bevægelse ved brug af eller når tæt på vejbaner. Bær reflekstøj eller refleksveste. Elektrisk sikkerhed Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er en øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet. Udsæt ikke udstyr for regn eller våde forhold. Vand der trænger ind i udstyr vil øge risikoen for elektrisk stød. Hold alle elektriske forbindelser tørre og væk fra gulvet. Berøring af udstyr eller stik med våde hænder kan øge risikoen for elektrisk stød. Misbrug ikke ledningen. Brug aldrig ledningen til at bære, trække eller afkoble el-værktøjet. Hold ledningen væk fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige dele. Beskadigede eller indfiltrede ledninger øger risikoen for elektrisk stød. Hvis betjening af udstyr i fugtige omgivelser ikke kan undgås, skal du bruge en fejlstrømsrelæ-beskyttet (HFI) forsyning. Anvendelse af HFI reducerer risikoen for elektrisk stød. Personlig sikkerhed Vær opmærksom, hold øje med det du foretager dig og brug sund fornuft, når du betjener udstyr. Brug ikke udstyr når du er træt eller under indflydelse af narkotika, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmæksomhed mens du betjener udstyr kan resultere i alvorlig personskade. Brug korrekt påklædning. Hav ikke løst tøj eller smykker på. Løst tøj, smykker og langt hår kan blive fanget i bevægelige dele. Sørg for at have god hygiejne. Brug varmt sæbevand til at vaske hænder og andre kropsdele, der har været udsat for afløbsindhold, efter håndtering eller brug af udstyret til afløbsinspektion. For at forebygge forurening fra giftigt eller inficeret materiale, må der hverken spises eller ryges under drift eller håndtering af udstyr til afløbsinspektion. Brug altid egnet personligt beskyttelsesudstyr ved håndtering og anvendelse af udstyr i afløb. Afløb kan indeholde kemikalier, bakterier og andre stoffer, der kan være giftige eller smitsomme, eller som kan forårsage forbrændinger eller andre problemer. Egnede personlige værnemidler omfatter altid sikkerhedsbriller og kan omfatte en støvmaske, beskyttelseshjelm, høreværn, handsker eller luffer til rensning af afløb, latex- eller gummihandsker, ansigtsskærme, beskyttelsesbriller, beskyttelsesbeklædning, respiratorer og skridsikkert fodtøj med ståltå. Hvis du bruger udstyr til rensning af afløb samtidig med udstyr til inspektion af afløb, skal du bruge RIDGID-handsker designet til rensning af afløb. Grib aldrig fat om det roterende afløbsrensende kabel med andet end RIDGID-handsker designet til rensning af afløb, herunder andre handsker eller en klud, der kan blive viklet rundt om kablet og forårsage håndskader. Brug kun latex- eller gummihandsker under RIDGID-handskerne designet til rensning af afløb. Brug ikke beskadigede handsker til rensning af afløb. CS6Pak Dansk 5

6 Brug og pleje af udstyr Du forcer ikke udstyret. Brug det korrekte udstyr til din anvendelse. Det rigtige udstyr gør jobbet bedre og mere sikkert. Brug ikke udstyr, hvis strømknappen hverken tænder eller slukker for det. Alt udstyr, som ikke kan kontrolleres med strømknappen, er farligt og skal repareres. Tag stikket ud af strømkilden og/eller batteripakken ud af udstyret, før du foretager justeringer, ændrer tilbehør eller lagring. Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for personskade. Opbevar inaktivt udstyr utilgængeligt for børn og giv ikke personer, der ikke har kendskab til udstyret eller disse instruktioner, lov til at anvende udstyret. Udstyr kan være farligt, hvis det bruges af utrænede brugere. Vedligehold udstyr. Kontrollér for forskydning eller bevægelige dele, der sidder fast, manglende dele, brud på dele og ethvert andet forhold, der kan påvirke udstyrets funktionsdygtighed. Hvis beskadiget, skal udstyret repareres før brug. Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdt udstyr. Ræk ikke for langt. Bevar hele tiden forsvarligt fodfæste og balance. Dette giver bedre kontrol af udstyret i uventede situationer. Brug udstyr og tilbehør i overensstemmelse med disse anvisninger, idet der tages hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. Brug af udstyret til andre opgaver end de påtænkte formål, kan resultere i en farlig situation. Brug kun tilbehør, som er anbefalet af producenten til dit udstyr. Tilbehør, som kan være egnet til een slags udstyr kan blive farligt, når det bruges med andet udstyr. Hold håndtagene tørre, rene og fri for olie og fedt. Rene håndtag giver bedre kontrol af udstyret. Brug og pleje af batteri Brug kun udstyr med specifikt anviste batteripakker. Brug af andre batteripakker kan skabe en risiko for skader og brand. Genoplad kun med den af producenten specificerede oplader. En oplader egnet til en specifik type batteripakke, kan skabe risiko for brand, når den anvendes med en anden batteripakke. Dæk ikke opladeren til under brug. Ordentlig ventilation er nødvendig for korrekt drift. Hvis opladeren dækkes til under brug kan det resultere i brand. Brug og opbevar batterier og opladere i tørre, passende temperaturområder i henhold til deres dokumentation. Ekstreme temperaturer og fugt kan ødelægge batterierne og resultere i lækage, elektrisk stød, brand eller forbrændinger. Undersøg ikke batteriet med ledende genstande. Kortslutning af batteriets poler kan medføre gnister, forbrændinger eller elektrisk stød. Når batteripakken ikke er i brug, skal den holdes væk fra andre metalgenstande, såsom papirklips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, der kan oprette en forbindelse fra en pol til en anden. Kortslutning af batteriets poler kan medføre forbrændinger eller brand. Under dårlige forhold, kan væske komme ud af batteriet - undgå kontakt. Hvis kontakt sker, så skyl med vand. Hvis væsken kommer i øjnene, så søg lægehjælp. Væske fra batteriet kan give hudirritation eller forbrændinger. Bortskaf batterierne korrekt. Udsættelse for høje temperaturer kan forårsage, at batterierne eksploderer; bortskaf ikke i brand. Nogle lande har forordninger vedrørende batteribortskaffelse. Følg alle gældende forordninger. 6 Dansk CS6Pak

7 Præ-betjeningsinspektion ADVARSEL Specifikke sikkerhedsoplysninger ADVARSEL Inden hver brug, skal du inspicere alt udstyr og rette eventuelle problemer for at mindske risikoen for alvorlige skader fra elektrisk stød eller andre årsager, og for at forhindre beskadigelse af dit udstyr. For at inspicere alt udstyr, skal du følge disse trin: 1. Sluk for dit udstyr. 2. Frakobl og inspicér alle ledninger, kabler og stik for beskadigelse eller modifikation. 3. Fjern eventuel snavs, olie eller anden forurening fra dit udstyr for at gøre inspektion nemmere og for at forhindre at du mister grebet om enheden under transport eller anvendelse. 4. Inspicér dit udstyr for eventuelle ødelagte, slidte, manglende, ulige eller bindende dele, eller enhver anden tilstand, som kan forhindre sikker, normal drift. 5. Der henvises til instruktionerne for alt andet udstyr, der skal inspiceres og sørg for, at det er i god, brugbar stand. 6. Kontrollér arbejdsområdet for følgende: Tilstrækkelig belysning. Tilstedeværelsen af brandfarlige væsker, dampe eller støv, der kan antænde. Hvis til stede, skal du ikke arbejde i området før kilder er identificeret og korrigeret. Udstyret er ikke eksplosionssikkert. Elektriske forbindelser kan forårsage gnister. Et ryddet, jævnt, stabilt og tørt sted til operatøren. Brug ikke maskinen, mens du står i vand. 7. Undersøg jobbet der skal udføres og vælg det rigtige udstyr til opgaven. 8. Evaluer arbejdsområdet og opfør efter behov barrierer til at holde omkringstående folk væk. Dette afsnit indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger, der er specifikke for CS6Pak. Læs disse forholdsregler omhyggeligt før du bruger CS6Pak for at reducere risikoen for elektrisk stød, brand og/eller andre alvorlige personskader. GEM ALLE ADVARSLER OG ANVISNINGER TIL FREMTIDIG REFERENCE! CS6Pak-sikkerhed Læs og forstå denne operatørmanual, manualen for kamerarullen, og anvisningerne for alt andet udstyr, som du bruger, før du betjener udstyret. Manglende overholdelse af alle anvisninger kan resultere i skader på ejendom og/eller alvorlig personskade. Opbevar denne manual med udstyret til fremtidig brug. Betjening af udstyret mens i vand, øger risikoen for elektrisk stød. Betjen ikke CS6Pak, hvis operatøren eller udstyret står i vand. CS6Pak's batteri og andet elektrisk udstyr og forbindelser er ikke vandtætte. Udsæt ikke udstyret for våde forhold. CS6Pak er ikke designet til at yde højspændingsbeskyttelse eller isolering. Må ikke anvendes, hvor der er fare for kontakt med højspænding til stede. Strømforsyn kun CS6Pak med et kompatibelt batteri eller en dobbelt isoleret vekselstrømsadapter. Vekselstrømsadapteren er kun beregnet til indendørs brug. Når strømforsynet af et batteri, skal CS6Pak beskyttes mod vejrforhold. Udsæt ikke CS6Pak for mekaniske stød. Udsættelse for mekaniske stød kan beskadige udstyr og øge risikoen for personskade. Når installeret i dockingsystemet på Compact2, må du ikke bære CS6Pak via monitorens dockinghåndtag eller dens forreste håndtag, når du transporterer systemet over lange afstande eller under forhold, hvor frakobling af dockingsystemet ville være farligt. En uventet frakobling af dockingsystemet kan resultere i skader på ejendom og/eller personskade. CS6Pak Dansk 7

8 Produktoversigt Beskrivelse SeeSnake CS6Pak er en kompakt, bærbar digital rapporteringsmonitor, som du kan bruge til grundlæggende rørinspektioner eller, når et USB-drev indsættes, til avancerede inspektioner ved hjælp af dens indbyggede rapporteringsevner. Med CS6Pak kan du levere et USB-drev, der indeholder en professionel, automatisk genereret rapport over inspektionen til din kunde. CS6Paks evne til at generere jobrapporter betyder, at du kan levere imponerende rapporter uden at skulle indlæse medier og redigere job som et sekundært trin. Compact2's unikke dockingsystem giver dig ultra-hurtig opsætning. Vip CS6Pak til den ønskede betragtningsvinkel, mens den er dokket eller fjern den nemt fra dokken til praktisk placering i dit arbejdsområde. HQ er software, der giver dig mulighed for at administrere job, organisere medier og joboplysninger, og generere rapporter til kunder. Mens CS6Pak kan forbinde til enhver SeeSnake-kamerarulle med SeeSnake-systemkablet, kan den nemt monteres på dockingsystemet på SeeSnake Compact2 til nem visning, hurtig opsætning og transport. Det medfølgende 8 GB USB-drev leveres med HQ forudindlæst. Tilslut USB-drevet til din computer for automatisk at installere HQ og registrere din CS6Pak. Du kan også installere HQ fra den medfølgende disk eller hente den nyeste version på 8 Dansk CS6Pak

9 Vægt Dimensioner Længde Bredde Højde Strømkilde Strømforsyning Display Type Størrelse Opløsning Lysstyrke Medier Video Autolog-video Fotos Specifikationer 2,3 kg 356 mm 193 mm 254 mm 18 V Li-Ion genopladeligt batteri eller valgfri vekselstrømsadapter VDC, 25 W Farve-LCD 115 mm 86 mm VGA pixels 500 Cd/m2 MPEG4 (H.264) 30 FPS MPEG4 (H.264) Lav, variabel billedhastighed til nedsat filstørrelse JPG Standardudstyr SeeSnake CS6Pak Dockinghåndtag 8 GB USB-drev (med HQ forudindlæst) Operatørmanual Produktvideo HQ-installationsdisk Systemkomponenter USB-indikatorlysdiode LCD-display Højttaler Lyd Integreret mikrofon og højttaler USB-port Overførselsmetode USB-drev USB-portdæksel Mikrofon Driftsmiljø Temperatur -10 C til 47 C Opbevaringstemperatur -10 C til 70 C Forbindelsesikoner Relativ fugtighed Højde 5 til 95 procent m Sender påklipsnings-pol USB-port Funktionel jord SeeSnake-systemkabelforbindelse CS6Pak Dansk 9

10 Tastatur Dockinghåndtag Forreste dæksel og vippestativ Det forreste dæksel reducerer genskin når det er åbent, og beskytter LCD-displayet når det er lukket. Hold det forreste dæksel lukket for at beskytte displayet under transport. Forreste dækselhåndtag Batterirum Dockingled SeeSnake-systemstik Forreste dæksel og vippestativ Når det forreste dæksel er åbent, kan det forreste dækselhåndtag fungere som et vippestativ for bedre synlighed og stabilitet. Klem det forreste dækselhåndtag for at frigøre det forreste dæksel og drej ned for at åbne. USB-portdæksel Luk USB-porten for at beskytte USB-drevet og USB-porten under inspektioner og transport. Meddelelse: Den maksimale USB-drevlængde for at USB- portdækslet kan lukke er 50 mm. Serienummermærke Sender påklipsnings-pol 10 Dansk CS6Pak

11 Tastaturoversigt LED-lysstyrketast Teksttast Fototast Gennemgangstast Videotast Autolog-tast Piletaster Menutast Mikrofon mute-tast Billedflip-tast Strømtast Jobmanager-tast Nultast Sondetast Vælg-tast Taster og funktioner Strømtast Vælg-tast Piletaster Menutast Fototast Videotast Autolog-tast Teksttast Gennemgangstast Jobmanager-tast Mikrofon mute-tast LED-lysstyrketast Tænd og sluk for systemet. Vælg markerede punkter og tilføj ændringer. Når en optagelse er i gang, kan du trykke for at stoppe og genoptage video- og Autolog-videooptagelser. Navigér gennem menuer og skærmbilleder, og øg eller reducér lydstyrken under afspilning. Åbn menuen for at redigere indstillinger, rullemuligheder, LCD-indstillinger, tid, dato, regionsmuligheder, se batteri og andre oplysninger. Tryk for at afslutte faner og skærmbilleder. Tag et foto. Fotos kan tages når som helst i løbet af video- eller Autologvideooptagelse og mens optagelsen er stoppet eller sat på pause. Start og stop videooptagelse. Start og stop Autolog-videooptagelse. Hvis et USB-drev er indsat, brug til at hurtig-starte en inspektion. Gør to ting med ét tastetryk: tænd for systemet og begynd at optage Autolog-video. Indtast tekst til at blive vist som en brugerdefineret overlejring på skærmen. Åbn skærmbilledet for at gennemgå optagede medier, afspille videoer, tilføje noter, indtaste kunde- og jobplaceringsoplysninger, og forhåndsvise rapporten for det åbne job. Åbn Jobmanager for at se joblisten, oprette et nyt job, få forhånds vist et eksisterende job, indtaste virksomhedsoplysninger eller slette job fra USB-drevet. Aktiver eller deaktiver mikrofonen. Kan også bruges til at slå lyden fra under videoafspilning. Kontrollér lysstyrken af lysdioderne i kameraet. Tryk for at bladre gennem lysstyrkeniveauer eller tryk én gang, og brug piletasterne til at øge eller mindske lysstyrken. CS6Pak Dansk 11

12 Taster og funktioner Billedflip-tast Sondetast Nultast Et kort tryk (<1 sekund) roterer billedet 180 grader under Live-visning. Det roterede billede vises i optagede medier. Du kan også bruge det til at vende hele brugergrænsefladen 180 grader i situationer, hvor din udstyrsopsætning er begrænset. Et langt tryk (>3 sekunder) roterer brugergrænsefladen. Aktiver eller deaktiver sonden. Et langt tryk (>3 sekunder) nulstiller systemmålingen i starten af en inspektion. Brug et kort tryk (<1 sekund) for at tage en midlertidig segmentmåling. Endnu et kort tryk vil afslutte den midlertidige segmentmåling og vende tilbage til systemmåling. Meddelelse: Den midlertidige segmentmåling vises i parentes. 12 Dansk CS6Pak

13 Driftsvejledninger ADVARSEL Ved inspicering af afløb, der kan indeholde farlige kemikalier eller bakterier, skal der bruges egnet beskyttelsesudstyr såsom latex- eller gummihandsker, beskyttelsesbriller, ansigtsværn og åndedrætsværn. Brug altid beskyttelse til øjnene for at beskytte dine øjne mod snavs og andre fremmedlegemer. Betjen ikke CS6Pak, hvis du eller udstyret står i vand. Betjening af udstyret mens i vand, øger risikoen for elektrisk stød. Skridsikre sko med gummisål kan forhindre glidning og elektrisk stød på våde overflader. Placering Når du opstiller dit udstyr på en arbejdsplads, skal du placere CS6Pak så tastaturet er let at nå, og displayet vender væk fra direkte sollys. Anbring SeeSnake-kamerarullen nær rørindgangen for at gøre det lettere at manipulere skubbekablet, mens du ser på skærmen. Sørg for, at CS6Pak og SeeSnake-kamerarullen er stabile. BEMÆRK Ved brug udendørs eller i våde omgivelser, må du kun bruge batteristrøm. Beskyt batteriet mod nedbør. Tilslutning til en kamerarulle CS6Pak kan tilsluttes enhver SeeSnake-kamerarulle med SeeSnake-systemkablet. 1. Pak systemkablet ud af kabelholderne. 2. Træk den ydre låsebøsning på systemkabelstikket tilbage. 3. Afstem tilslutningsstikket og plastik-guidestiften med kontakten, og skub tilslutningsstikket lige ind. 4. Stram den ydre låsebøsning. BEMÆRK Tilslutningsstik Ydre låsebøsning 5. Tænd for systemet: Drej kun den ydre låsebøsning. For at forhindre skader på stifter, må du aldrig bøje eller dreje tilslutningsstikket. Guide-stift Stik Tryk på tænd/sluk-tasten for at tænde for systemet. Tryk på Autolog-tasten for at hurtig-starte en inspektion. Gør to ting med ét tastetryk: tænd for systemet og begynd at optage Autolog-video. Meddelelse: Et USB-drev skal indsættes for at optage medier. CS6Pak Dansk 13

14 Strømforsyning af CS6Pak Strømikoner Vekselstrømsadapter ADVARSEL Batteriet er fuldt opladet. Batteriet er delvist opladet. Batteriet er lavt. Udskift batteriet. Vekselstrømsadapteren er tilsluttet. 18 V Li-Ion genopladeligt batteri Vekselstrømsadapteren er ikke vandtæt og er kun beregnet til indendørs brug. For at forhindre elektrisk stød, skal du ikke bruge den med en vekselstrømsadapter udendørs eller i våde omgivelser. CS6Pak kan strømforsynes med en valgfri vekselstrømsadapter. Skub vekselstrømsadapteren ind i batterirummet og lås den på plads. ADVARSEL Brug kun CS6Pak med et kompatibelt batteri. Brug af andre batterier kan skabe risiko for brand og/eller personskade. CS6Pak strømforsynes af et kompatibelt 18 V Li-Ion genopladeligt batteri. Skub batteriet ind i batterirummet og lås det på plads. For at undgå tab af data, når lavt batteri-advarslen vises og batteriikonet blinker, skal du stoppe eventuelle igangværende optagelser og slukke for systemet, så snart fluebenet vises. Genoptag brug efter at batteriet er blevet opladet eller udskiftet. Hvis batteriet når et kritisk niveau, stopper systemet eventuelle igangværende optagelser og slukker. Data kan gå tabt. Genoptag brug efter at batteriet er blevet opladet eller udskiftet. BEMÆRK Hold øje med batteriets opladningsstatus. Brug af et batteri med en ekstremt lav opladning kan resultere i uventet strømsvigt, hvilket kan resultere i tab af data og korruption. 14 Dansk CS6Pak

15 Inspektionsoversigt SeeSnake CS6Pak kan bruges til grundlæggende eller avancerede rørinspektioner. For at udføre en grundlæggende inspektion, skal du tilslutte CS6Pak til en SeeSnake-kamerarulle, tænde for systemet, skubbe skubbekablet gennem røret, og observere displayet. En avanceret inspektion indebærer derudover optagelse af medier og levering af rapporter til din kunde. 1. Anbring SeeSnake-kamerarullen og CS6Pak nær rørindgangen. 2. Tilslut CS6Pak til kamerarullen med systemkablet. 3. Tryk på tænd/sluk-tasten for at tænde for systemet. Du kan også indsætte et USB-drev i monitorens USB-port og trykke på Autolog-tasten for hurtig start af inspektionen. 4. Sæt forsigtigt kameraet ind i røret. Beskyt skubbekablet mod skarpe kanter ved rørindgangen. 5. Skub kameraet gennem røret og observer displayet. 6. Avancerede muligheder: Indstil systemets nulpunkt, eller tag en midlertidig segmentafstandsmåling. Optag medier. Tilføj brugerdefineret overlejring. Find et inspektionspunkt eller en sti. Gennemgå jobbet, afspil optagede medier og forhåndsvis rapporten. 7. Aflever USB-drevet direkte til din kunde eller indsæt USB-drevet i din computer for at redigere i HQ. Integreret tæller Alle SeeSnake Max-kameraruller og mange originale SeeSnake-kameraruller er udstyret med en integreret tæller. Den integrerede tæller måler den samlede længde af det udvidede skubbekabel, eller systemmåling. Den integrerede tæller kan også anvendes til at måle et segment fra et midlertidigt nulpunkt, såsom et rørhoved eller led, samtidig med at den holder styr på systemmålingen. Systemmåling Indstil systemets startende nulpunkt, hvor du vil have, at din inspektionsmåling skal begynde. Dette kan være ved rørindgangen eller det kan være længere nede ad linjen. Tryk og hold Nultasten nede i tre sekunder for at indstille systemmålingen til nul. Midlertidig segmentmåling For at måle en midlertidig segmentafstand under en inspektion, skal du trykke på Nultasten for at indstille et midlertidigt nulpunkt. Det midlertidige nulpunkt angives med parenteser. For at rydde den midlertidige segmentmåling og vende tilbage til systemmålingen, skal du trykke på Nultasten igen. Målingsvisning Systemmålingen vises i nederste venstre hjørne af skærmen. En midlertidig segmentmåling er repræsenteret af parenteser. Inspektionsstartpunkt. Systemmåling er indstillet til nul. Afstand fra systemets nulstartpunkt. Midlertidig segmentmålings startpunkt. Afstand fra midlertidigt nulstartpunkt. Vend tilbage til måling fra startnul. CS6Pak Dansk 15

16 Optagelse af medier. CS6Pak har ikke intern lagring. Et USB-drev med ledig plads skal indsættes for at optage medier og udarbejde rapporter. Medier gemmes automatisk til det åbne job, mens de optages, kontinuerligt under hele inspektionen. Hvert job genererer derefter en rapport, som omfatter optagede medier, virksomheds- og kundeoplysninger og noter. Et USB-drev er ikke nødvendigt til grundlæggende inspektioner, herunder live-visning, betjening af sonden, indstilling af nulpunkter eller styring af kameraets lysstyrke. Brugergrænsefladeikoner Et USB-drev er indsat. Søjlen under USBdrevet angiver den resterende kapacitet på USB-drevet. Optagede medier skrives aktivt til USBdrevet. Procentdelen, der vises, angiver hvor meget af de optagede medier, der er blevet skrevet. I dette eksempel er 99 procent af de optagede medier blevet gemt på USB-drevet. Fjern ikke USB-drevet. Optagede medier behandles og gemmes til USB-drevet. Fjern ikke USB-drevet. Behandling er fuldført og alle medier er blevet gemt. Det er sikkert at fjerne USBdrevet. Et job er åbent. Gennemgang af seneste optagede medier Tryk på Gennemgangstasten for at se de seneste optagede medier. Brug denne tast til nemt at afspille en video eller Autolog-videooptagelse. Fra job-gennemgangsskærmen kan du gennemgå alle optagede medier i det åbne job og få adgang til rapportforhåndsvisningen. Tryk på Menutasten for at afslutte og vende tilbage til live-visning. Tage fotos Tryk på Fototasten for at tage et foto. Fotoikonet vises kort, og fotoet bliver automatisk gemt på USB-drevet i det åbne job. Optagelse af Autolog-video Tryk på Autolog-tasten for at starte og stoppe optagelse af Autolog-video. Når Autolog-video optager, er lysdioden under tasten tændt, og et rødt Autolog-videoikon vises. Sæt Autolog-videooptagelsen på pause ved at trykke på Vælg-tasten. Når Autolog-videooptagelsen er sat på pause, ændrer det røde Autolog-videoikon sig til et sort Autolog-video-pauseikon. Genoptag Autolog-videooptagelsen ved at trykke på Vælg-tasten igen. For at stoppe en Autolog-videooptagelse, skal du trykke på Autolog-tasten. Det sorte Autolog-videoikon angiver, at Autolog-videooptagelsen stopper og behandler. Vent et øjeblik, mens optagelsen behandles og gemmes til det åbne job. Fluebenet betyder, at optagelsen er blevet behandlet og gemt på USB-drevet. Live-visningsbilledet er vendt. BEMÆRK For tidlig fjernelse af USB-drevet kan resultere i tab af data og korruption. 16 Dansk CS6Pak

17 Brug Autolog-videooptagelse til at hurtig-starte en inspektion. Når systemet er slukket, skal du trykke på Autolog-tasten for at tænde og automatisk begynde at optage Autolog-video. Når du bliver bedt om det, skal du vælge Opret nyt job eller Tilføj til seneste job. Meddelelse: Du kan ikke slukke systemet ved at trykke på Autolog-tasten. Videooptagelse Tryk på Videotasten for at starte og stoppe optagelse af video. Når video optages, er lysdioden under tasten tændt, og et rødt videoikon vises. Sæt videooptagelsen på pause ved at trykke på Vælg-tasten. Når videooptagelsen er sat på pause, ændrer det røde videoikon sig til et sort video-pauseikon. Genoptag videooptagelsen ved at trykke på Vælg-tasten igen. For at stoppe en videooptagelse, skal du trykke på Videotasten. Det sorte videoikon angiver, at videooptagelsen stopper og behandler. Vent et øjeblik, mens optagelsen behandles og gemmes til det åbne job. Fluebenet betyder, at optagelsen er blevet behandlet og gemt på USB-drevet. Hvad er Autolog-video? Autolog-videoer er lavet af kontinuerlig lydoptagelse og komprimeret video med variabel billedhastighed. Videokomprimeringen af Autolog-video er cirka en tiendedel af størrelsen af traditionel videooptagelse. Autolog-video ligner traditionelle videooptagelser, men opnår et langt højere komprimeringsniveau (lavere filstørrelse) ved at udnytte den statiske karakter af rørinspektionsvideo og langsommere opdatering af billedet, når kameraet ikke bevæger sig. Når kameraet bevæger sig gennem røret, optager Autolog-video fem billeder pr. sekund for at give kontekst. Når kameraet stopper med at bevæge sig, optager Autolog-video et billede hvert femte sekund. Den betydelige nedgang i filstørrelse i forhold til traditionel videooptagelse, gør lagring og overførsel af filer lettere og billigere. Autolog-tasten kan bruges til at hurtig-starte en inspektion. Tryk på den, når systemet er slukket, og den vil tænde enheden, oprette et nyt job, og starte en Autolog-videooptagelse. Med Autolog-video kan du optage hele rørinspektionen i et lille fil-format, mens du optager video og tager billeder. CS6Pak Dansk 17

18 Lydoptagelse Tryk på mikrofonens Mute-tast for at aktivere eller deaktivere lydoptagelse. Når mikrofonen er aktiveret, lyser lysdioden under tasten, og mikrofonikonet er gult. Når der optages video og mikrofonen er aktiveret, er mikrofonikonet rødt. Mikrofonikonet er gråt når mikrofonen er deaktiveret. Som standard er mikrofonen aktiveret og lyd optages løbende under både Autolog-video og videooptagelse, så dine fortællinger er intakte og uden afbrydelser. Når video- eller Autolog-videooptagelse sættes på pause, bliver lyden også sat på pause. Under afspilning, skal du trykke på Op- og Ned-piletasterne for at justere lydstyrken på den optagede lyd. Brugerdefineret overlejring Meddelelse: Se afsnittet om Overlejringsoplysninger for konfigurationsoplysninger om tid/dato og optællingsdisplay. Brugerdefineret overlejringstekst overlejres på videobilledet og er en permanent del af de optagede mediefiler (fotos, video og Autolog-video). Den brugerdefinerede overlejring vises på optagede medier indtil den slettes. Dato/Tid/Overlejring Multi-optagelse Video og Autolog-video kan optages på samme tid og uafhængigt af hinanden. Begge optagelsestyper kan startes og stoppes uden at påvirke hinanden. Pausering vil påvirke begge optagelsestyper. Fotos kan tages under video og Autolog-videooptagelse. Optællingsoverlejring Brugerdefineret overlejring Brugerdefinerede overlejringsikoner Flyt Gem Kassér Justér placeringen af tekstboksen. Gem tekst, så den vises i alle medier. Kassér ændringer og afslut. Meddelelse: Nogle SeeSnake-kameraruller er udstyret med en tæller, der genererer tekst, der kan overlejres på kameraets billede. Tællerens titelfunktioner styres af rullens tællertastatur og er uafhængig af CS6Pak. Du kan ikke redigere eller fjerne tekst på skærmen oprettet af CS6Pak-tastaturet med rullens tællertastatur. 18 Dansk CS6Pak

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011 1 7 4 6 Fig.1 2 3 5 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 "TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver 2.5-10 cm Vinkel 70 4. Fejlfinding Kamera-hoved med 5,5 mm objektiv LED CMOS kamera Ingen LED lys: Juster LED lysjusteringen. LCD-enheden er tændt, men der er intet billede efter aktivering: Check at stikket

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning TSC-360L Li-Ion batteri skruemaskine IV/04/2012 Art.No. No. CDM6188 xxx60xx 1112-21 8 9 4 1 6 5 3 2 5 Fig. 1 2 Topcraft Li-Ion batteri skruemaskine Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere