PVCE 2,5 230V PVCE 2,5 400V ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PVCE 2,5 230V PVCE 2,5 400V ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 PVCE 2,5 230V PVCE 2,5 400V ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING Dok: DK 1506

2 INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 3 BETJENING, FORHOLDSREGLER... 3; 4; 5; 6 TRANSPORT, FORHOLDSREGLER... 6 TEKNISKE DATA... 7 EU DREV BRUGERVEJLEDNING... 8 BEMÆRKNINGER... 9; 10 EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

3 SIKKERHEDSANVISNINGER For at mindske risikoen for alvorlig personskade eller død for dig selv eller andre læs og forstå sikkerhedsog betjeningsvejledningen før installation, betjening, reparation, vedligeholdelse eller udskiftning af tilbehør på maskinen. Læg denne sikkerheds- og betjeningsvejledning på arbejdsstederne, giv kopier til medarbejdere og sørg for, at alle læser sikkerheds- og betjeningsvejledningen før betjening eller udførelse af service på maskinen. Desuden skal operatøren eller operatørens arbejdsgiver vurdere de særlige risici, der måske er til stede som følge af enhver anvendelse af maskinen. Ekstra instruktioner for motoren kan findes i producentens motorvejledning. BETJENING, SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FARE Risiko for eksplosion Hvis en varm maskine eller et varmt udstødningsrør kommer i kontakt med sprængstoffer, kan en eksplosion forekomme. Under arbejde med bestemte materialer kan der forekomme gnister og antændelse. Eksplosioner vil føre til svære kvæstelser eller dødsfald. Betjen aldrig maskinen i et eksplosivt miljø. Brug aldrig maskinen tæt ved brandbare materialer, røg eller støv. Kontrollér at der ikke er nogen uopdagede gas- eller sprængstofkilder. Undgå kontakt med det varme udstødningsrør eller bunden af maskinen. Personlige sikkerhedsforanstaltninger og kvalifikationer Kun kvalificerede og uddannede personer må betjene eller vedligeholde maskinen. De skal være fysisk i stand til at håndtere maskinens volumen, vægt og kraft. Brug altid din sunde fornuft og gode dømmekraft. Personligt beskyttelsesudstyr Brug altid godkendt beskyttelsesudstyr. Operatører og alle andre personer i arbejdsområdet skal bære beskyttelsesudstyr, der som minimum skal omfatte: Beskyttelseshjelm Høreværn Slagfast øjenbeskyttelse med sidebeskyttelse Åndedrætsværn når det er hensigtsmæssigt Beskyttelseshandsker Korrekte sikkerhedsstøvler Passende arbejdsoverall eller lignende beklædning (ikke løstsiddende), som dækker dine arme og ben. Narkotika, alkohol eller medicin Narkotika, alkohol eller medicin kan svække din dømmekraft og koncentrationsevne. Dårlige reaktioner og forkerte vurderinger kan medføre alvorlige ulykker eller dødsfald. Betjen aldrig maskinen, hvis du er træt, påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Ingen personer, som er under indflydelse af stoffer, alkohol eller medicin må betjene maskinen. FARE Risiko for brand Hvis der udbryder brand i maskinen, kan det medføre personskade. Hvis det er muligt brug en ABE-klasse pulverslukker eller en BE-type kuldioxid ildslukker. FARE Risiko for brændstof Brændstoffet er brandfarligt, og benzindampe kan eksplodere, når de antændes og forårsage alvorlig skade eller død. Beskyt din hud mod kontakt med brændstoffet. Hvis brændstof er trængt ind i huden, konsultér en kvalificeret person i sundhedssektoren. Fjern aldrig tankdækslet eller fyld på brændstoftanken, når maskinen er varm. Fyld brændstoftanken udendørs eller på et rent og godt ventileret sted, fri for gnister og åben ild. Fyld på brændstoftanken mindst ti meter (30 feet) fra det sted, hvor maskinen skal bruges. Udløs langsomt tankdækslet, så trykket kan forsvinde. Overfyld aldrig brændstoftanken. Kontrollér at tankdækslet er skruet på, når maskinen bruges. Undgå at spilde brændstof på maskinen, tør al spildt brændstof af. Undersøg regelmæssigt for brændstoflækager. Brug aldrig maskinen, hvis den lækker brændstof. Brug aldrig maskinen i nærheden af materiale, der kan generere gnister. Fjern alle varme eller gnistdannende enheder, før du starter maskinen. 3

4 Ryg aldrig, når du fylder på brændstoftanken, eller når du arbejder med maskinen eller vedligeholder den. Opbevar kun brændstof i en beholder, der er specielt konstrueret og godkendt til formålet. Der skal sørges for, at brugte brændstof- og oliebeholdere returneres til forhandleren. Brug aldrig dine fingre til at kontrollere for væskelækager. ADVARSEL Uventede bevægelser Maskinen er udsat for tunge belastninger under arbejdet. Hvis maskinen går i stykker eller sidder fast, kan der komme pludselige og uventede bevægelser, der kan forårsage personskader. Inspicér altid maskinen før brug. Brug aldrig maskinen, hvis du har mistanke om, at den er beskadiget. Kontrollér at håndtaget er rent og fri for fedt og olie. Hold dine fødder på afstand af maskinen. Sid aldrig på maskinen. Slå aldrig på eller misbrug maskinen. Vær opmærksom og hold øje med det, du laver. ADVARSEL Risiko for støv og røg Støv og / eller røg, der genereres eller spredes ved brug af maskinen, kan forårsage alvorlig og permanent luftvejssygdom, sygdom eller anden personskade (for eksempel silikose eller anden irreversibel lungesygdom, som kan være dødelig, kræft, fosterskader og / eller hudbetændelse). Noget støv og røg skabt af komprimeringsarbejde indeholder stoffer, der er kendte for at forårsage luftvejssygdom, kræft, fosterskader eller anden forplantningsskade. Støv og dampe i luften kan være usynlige for det blotte øje, stol derfor ikke på dit syn for at afgøre, om der er støv eller dampe luften. Du kan mindske risikoen for at blive udsat for støv og dampe ved at gøre følgende: Udfør en stedsspecifik risikovurdering. Risikovurderingen bør omfatte støv og dampe opstået ved brug af maskinen og potentialet for foruroligende eksisterende støv. Bær, vedligehold og anvend åndedrætsværn korrekt som anvist af din arbejdsgiver og som påkrævet af faglige regler om sundhed og sikkerhed. Åndedrætsværnet skal være effektivt for den type stof, der er problemet (og hvis det er relevant, er godkendt af relevante statslige myndigheder). Arbejd på et godt ventileret sted. Hvis maskinen har en udstødning, led udstødningen for at reducere forstyrrelsen af støv i et støvfyldt miljø. Betjen og vedligehold maskinen som anbefalet i driftsog sikkerhedsinstruktionerne. Bær vaskbart eller engangsbeskyttelsestøj på arbejdsstedet, og tag et brusebad og skift til rent tøj, før du forlader arbejdspladsen for at mindske eksponeringen af støv og røg til dig selv, andre personer, biler, huse og andre områder. Undgå at spise, drikke og bruge tobaksvarer i områder, hvor der findes støv eller røg. Vask dine hænder og ansigt grundigt så hurtigt som muligt, når du forlader eksponeringsområdet, og altid før du spiser, drikker, bruger tobaksvare, eller kommer i kontakt med andre personer. Overhold alle gældende love og regulativer, herunder faglige regler om sundhed og sikkerhed. Deltag i overvågning af luften, lægeundersøgelsesprogrammer og sundheds- og sikkerhedsuddannelsesprogrammer, som udbydes af din arbejdsgiver eller fagforening og i overensstemmelse med faglige regler og anbefalinger om sundhed og sikkerhed. Rådfør dig med læger med erfaring i relevant arbejdsmedicin. Samarbejd med din arbejdsgiver og faglige organisation for at reducere støv- og røgeksponering på arbejdsstedet, og for at reducere risici. Der bør etableres effektive sundheds- og sikkerhedsprogrammer, politikker og procedurer for beskyttelse af arbejdstagere og andre mod farlig udsættelse for støv og røg, og de bør implementeres baseret på rådgivning fra sundheds- og sikkerhedseksperter. Rådfør dig med eksperter. FARE Risiko for udstødningsgas Udstødningsgassen fra maskinens forbrændingsmotor indeholder kulilte, som er giftig, og kemikalier, der forårsager kræft, fosterskader eller andre forplantningsskader. Indånding af udstødningsgasser kan forårsage alvorlig personskade, sygdom eller dødsfald. Indånd aldrig udstødningsgasser. Sørg for god ventilation (udsugning ved ventilator om nødvendigt). 4

5 ADVARSEL Projektiler Fejl i arbejdsemnet, i tilbehør eller endda af selve maskinen kan frembringe høj hastighedsprojektiler. Under driften kan splinter eller andre partikler fra det komprimerede materiale blive til projektiler og kan forårsage personskade ved at ramme operatøren eller andre personer. Sådan kan disse risici reduceres: Brug godkendt personligt beskyttelsesudstyr og sikkerhedshjelm, herunder modstandsdygtig øjenbeskyttelse med sidebeskyttelse. Sørg for, at ingen uvedkommende trænger ind i arbejdsområdet. Hold arbejdspladsen fri for fremmedlegemer. ADVARSEL Risiko for roterende klinger Der er risiko for, at hænder og fødder kan blive fanget af de roterende klinger, når maskinen er i gang. Dette kan forårsage personskade. Anbring aldrig dine hænder eller fødder inde i beskyttelsesringen, når maskinen er i gang ADVARSEL Risiko for bevægelser Når du bruger maskinen til at udføre arbejdsrelaterede aktiviteter, kan du opleve ubehag i hænder, arme, skuldre, nakke eller andre dele af kroppen. Indtag en behagelig kropsholdning og oprethold samtidig et sikkert fodfæste og undgå akavede arbejdsstillinger. Ændring af arbejdsstillinger i løbet af udvidede opgaver kan bidrage til at undgå ubehag og træthed. I tilfælde af vedvarende eller tilbagevendende symptomer, konsultér en kvalificeret person i sundhedssektoren. ADVARSEL Risiko for vibrationer Normal og korrekt brug af maskinen udsætter operatøren for vibrationer. Regelmæssig og hyppig eksponering for vibrationer kan medføre, bidrage til eller forværre skader eller sygdomme i operatørens fingre, hænder, håndled, arme, skuldre og/eller nerver og blodforsyning eller andre kropsdele, herunder invaliderende og/eller permanente skader eller sygdomme, der kan udvikle sig gradvist over perioder på uger, måneder eller år. Sådanne skader eller lidelser kan omfatte skader på blodets kredsløbssystem, skader på nervesystemet, ledskader og muligvis skader på andre af kroppens strukturer. Hvis følelsesløshed, vedvarende tilbagevendende ubehag, brændende fornemmelse, stivhed, dunken, prikken, smerte, klodsethed, svækket greb, blegning af huden eller andre symptomer, der opstår til enhver tid under betjening af maskinen, eller når maskinen ikke betjenes, stop betjeningen af maskinen, informér din arbejdsgiver og søg lægehjælp. Fortsat brug af maskinen efter forekomst af et sådant symptom kan øge risikoen for, at symptomerne bliver mere alvorlige og/ eller permanente. Betjen og vedligehold maskinen som anbefalet i denne vejledning for at forhindre en unødvendig stigning i vibrationer. Følgende kan bidrage til at reducere eksponeringen for vibrationer for operatøren: Hvis maskinen har vibrationsdæmpende håndtag, hold dem i en central position, undgå at trykke håndtagene ind i endestoppene. Når stødmekanismen aktiveres, er den eneste kropskontakt med maskinen, du bør have, at du holder dine hænder på håndtaget eller håndtagene. Undgå enhver anden kontakt, som for eksempel at støtte en del af kroppen mod maskinen eller læne dig mod maskinen for forsøg på at øge fremføringskraften. Sørg for, at maskinen er godt vedligeholdt og ikke slidt. Stop omgående arbejdet, hvis maskinen pludselig starter med stærke vibrationer. Før genoptagelsen af arbejdet, find og fjern årsagen til de øgede vibrationer. Deltag i helbredskontrol eller -overvågning, lægeundersøgelser og træningsprogrammer, der tilbydes af din arbejdsgiver, og når det er påkrævet ved lov. Når du arbejder i koldt vejr, bær varmt tøj og hold dine hænder varme og tørre. Se "Erklæring om støj og vibrationer for maskinen, herunder de deklarerede vibrationsværdier. Disse oplysninger kan findes i slutningen af disse sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledningen. 5

6 ADVARSEL Risiko for indfangning Der er en risiko for, at få halskæder, hår, handsker og tøj trukket ind i eller fanget af roterende maskindele. Dette kan forårsage kvælning, skalpering, flænger eller død. Du mindsker risikoen ved at: Tag aldrig fat i eller rør ved en roterende maskindel. Undgå at bære beklædning, halskæder eller handsker, som kan blive fanget. Dæk langt hår med et hårnet. FARE Elektrisk risiko Maskinen er ikke elektrisk isoleret. Hvis maskinen kommer i kontakt med elektricitet, kan resultatet blive alvorlige personskader eller død. Betjen aldrig maskinen i nærheden af en elektrisk ledning eller en anden elektricitetskilde. Kontrollér at der ikke findes nogle skjulte ledninger eller andre elektricitetskilder i arbejdsområdet. FARE Risiko for skjulte objekter Under drift kan skjulte ledninger og rør udgøre en fare, der kan resultere i alvorlig personskade. Kontrollér sammensætningen af materialet før betjening. Hold øje med skjulte kabler og rør for eksempel el, telefon, vand, gas og kloakledninger. Hvis maskinen synes at have ramt en skjult genstand, slå omgående maskinen fra. Kontrollér at der ikke er nogen fare, før du fortsætter. ADVARSEL Ufrivillig start Ufrivillig start af maskinen kan forårsage personskade. Hold dine hænder væk fra start- og stopanordningen, indtil du er klar til at starte maskinen. Lær hvordan du slår maskinen fra i tilfælde af en nødsituation. ADVARSEL Risiko for støj Høje støjniveauer kan forårsage permanent og invaliderende høretab og andre problemer som f.eks. tinnitus (ringende, summende, fløjtende, eller nynnen i ørerne). Sådan reduceres risici og forebygges en unødig stigning i støjniveauerne: Risikovurdering af disse risici og implementering af passende kontroller er afgørende. Betjen og vedligehold maskinen som anbefalet i disse instruktioner. Hvis maskinen har en lyddæmper, kontrollér, at den er på plads og er i god stand. Bær altid høreværn. 6 TRANSPORT, FORHOLDSREGLER ADVARSEL Risiko ved læsning og losning Når maskinen løftes med en kran og lignende udstyr, kan dette medføre personskade. Brug de afmærkede løftepunkter. Kontrollér at alle løfteanordninger er dimensioneret for maskinens vægt. Stå aldrig under eller i umiddelbar nærhed af maskinen. VEDLIGEHOLDELSE, FORHOLDSREGLER ADVARSEL Risiko for uventet start Under vedligeholdelse eller når der skiftes klinger på maskinen, er der en risiko for, at motoren slår tilbage eller, at maskinen starter uventet. Dette gælder især, når motoren er varm, og hvis kontakten står i position ON. Dette kan resultere i alvorlig personskade. Lad altid motoren køle ned. Drej altid kontakten til position OFF. Tag altid hætten af tændrøret. ADVARSEL Risiko for uventet start Enhver ændring af maskinen kan resultere i kropslige skader på dig selv eller andre. Udfør aldrig ændringer af maskinen. Ændrede maskiner dækkes ikke af garantien eller produktansvar. Brug altid originale dele, indsætningsværktøjer og udstyr. Udskift beskadigede dele omgående. Udskift slidte komponenter i god tid. FORSIGTIG Høj temperatur Udstødningsrøret på maskinens motor og bund bliver varm under driften. Berøring af dem kan medføre forbrændinger. Rør aldrig ved en varm maskine. Rør aldrig ved bunden af maskinen, når den er varm. Vent indtil motoren, udstødningsrøret og bunden af maskinen er afkølet før udførelse af vedligeholdelsesarbejde. OPBEVARING, FORHOLDSREGLER Opbevar maskinen på et sikkert sted, uden for børn rækkevidde og aflåst.

7 TEKNISKE DATA PVCE 2,5 230V Strøm... 2,5 kva Primær spænding V, 1-faset 50 Hz Sekundær spænding V, 200 Hz Udgangsstrøm A Udgangsstik... 2 Vægt kg PVCE 2,5 400V Strøm kva Primær spænding V, 3-faset 50 Hz Sekundær spænding V, 200 Hz Udgangsstrøm A Udgangsstik... 2 Vægt kg EU seriens invertere har følgende fordele: Stærk udgangsstrøm Betydeligt lavere vægt i forhold til roterende omformere Markant lavere støjniveau sammenlignet med roterende omformere Op til 4 tilslutninger Designet til barske byggepladser Nedlukning ved overbelastning og øjeblikkelig genstart Faseovervågning - beskyttelse af HF interne vibratorer Automatisk effektstyring - op til 150% overbelastning Ingen sliddele 7

8 EU DREV BRUGERVEJLEDNING PVCE 2,5 230V / PVCE 2,5 400V BETJENINGSVEJLEDNING TIL SERIE EU FREKVENS 1 Generelt Idriftsættelse og reparationer udføres af kvalificeret personale (VDE 0100 og VDE 0110). Forkert installation af dette vibratorudstyr kan føre til svigt eller endda livstruende skader. Følg instruktionerne anført nedenfor såvel som nationale og lokale sikkerhedsbestemmelser. Efter frakobling af enheden fra netværket fortsætter det første led, led og kommuteringskondensatorer og andre kapaciteter med at leve. Frakoblingen kan vare mere end 3 minutter. Kontrollér inden start på arbejdet den manglende spænding i strømkredsen. De garantiklausuler, der er gældende på købstidspunktet, er gældende for enheden. Der er intet produktansvar ved forkert brug af udstyret. Enhver uautoriseret ændring af udstyret, herunder forkert installation af ekstra udstyr kan forårsage en ændring af data og af indholdet af den dokumentation og vejledning, der skal følges og kan føre til en udelukkelse af vores ansvar og garanti. ADVARSEL Åbn ikke enheden i den tilsluttede indgangsspænding. Åbn kun for rutinemæssige inspektioner for at kontrollere de interne tilslutningskabler. Kontrollér at enheden blev frakoblet i mindst 10 minutter. Det skal sikres, at DCbussen har en afladet kondensator! Enheden må ikke betjenes med huset åbent. Brug ikke enheden som angivet med en højere indgangsspænding i denne vejledning. Rør ikke ved den med våde hænder. Kontakt Bemærk venligst at vekselretteren genstarter 3 gange inden for et sekund i tilfælde af overbelastning. Rengør enheden med højtryksrensere! Brug ikke enheden i motorens indgangsspændingsgeneratorer! Dette kan give et strømstød, der beskadiger drevet. FI - KONTAKT Frekvensen med indgangsspænding 230 V AC kan tilsluttes og kan betjenes ved kun 30 ma strømforsyning med RCD (type B). Frekvensen med indgangsspænding 3 x 400 V, kun på strømforsyninger med DC følsom fejlstrømsafbrydere (Type B) kan tilsluttes og betjenes ved 30 ma. Hvis dette ikke er muligt på grund af høje lækagestrømme (på grund EMC-filter), skal en differentieret strømovervågningsenhed bruges. Vigtigt: Kontrollér på grund af interferensfilterets høje lækage, at kun konverteren er tilsluttet en GFCI. Denne uønskede udløsning af RCD forhindres. 8

9 BEMÆRKNINGER 9

10 BEMÆRKNINGER 10

11 EU-overensstemmelseserklæring Producent Swepac AB Blockvägen Ljungby 1. Kategori: Elektronisk frekvensomformer 2. Type: PVCE 2,5 230V PVCE 2,5 400V Produktet opfylder følgende direktiver: 2006 / 42 / EG 2000 / 14 /EG 2004 / 108 / EG EN EN EN 12649:2008+A1:2011 ISO ISO :2001 Teknisk dokumentation indehaves af: Swepac AB, Blockvägen 3 SE Ljungby Hans Holmlund / Produktchef 11

12 SWEPAC AB Adresse Blockvägen 3, Ljungby, Sverige, tlf. +46 (0) , fax +46 (0) , Internet

SVF ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

SVF ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER...1 BETJENING, FORHOLDSREGLER...1;2;3 4 TRANSPORT, FORHOLDSREGLER...4 OPBEVARING, FORHOLDSREGLER...4 TEKNISKE DATA...5 SYMBOLER...6 BESKRIVELSE...7

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011 1 7 4 6 Fig.1 2 3 5 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

LT 5004. Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning. Vibrationsstamper

LT 5004. Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning. Vibrationsstamper Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Vibrationsstamper Indhold Indhold Indledning......................................................................... 5 Om disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Hørelse for livet Beskyt din hørelse. Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse

Hørelse for livet Beskyt din hørelse. Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse Hørelse for livet Beskyt din hørelse Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse 3 Din hørelse er vigtig Gennem hele livet bliver vi konstant udsat for forskellige lyde - i skolen, derhjemme, på

Læs mere

Din hørelse er dyrebar

Din hørelse er dyrebar Beskyt din hørelse 3 Din hørelse er dyrebar Igennem livet bliver vi bombarderet med en konstant strøm af lyde i skolen, derhjemme, på arbejdet og når vi færdes ude. Og nogle gange bliver disse lyde så

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det indeholder oplysninger om sikker håndtering og i tilfælde

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Brugervejledning til NOVAFON DK 1

Brugervejledning til NOVAFON DK 1 Brugervejledning til NOVAFON DK 1 Forord De har gjort et godt valg ved køb af Novafon apparatet. Vi håber, De vil få stor glæde af det brug det flittigt, gerne 2-3 gange om dagen. Det er selvfølgelig ingen

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC. Article Number: 167013. Languages: da

Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC. Article Number: 167013. Languages: da Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC Article Number: 167013 Languages: da BERNER_Instruction_manual_(M)_Brugervejledning_TRUCK_PAC_63337[PDF]_da.pdf 2015-05-06 BRUGERVEJLEDNING TRUCK PAC Artikelnr.

Læs mere

MS I DAGLIGDAGEN. www.almirall.com. Solutions with you in mind

MS I DAGLIGDAGEN. www.almirall.com. Solutions with you in mind MS I DAGLIGDAGEN www.almirall.com Solutions with you in mind GENERELLE RÅD OM MOTION 1. Anbefalinger omkring at tage tøj på Vi foreslår, at du husker de følgende anbefalinger, hvis du lider af fremskredne

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 3. Opstilling og installation af maskine Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige. Gennemgå jeres maskiner og løs de problemer, I

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Identificerede sundhedskonsekvenser indtil nu Nanomaterialer kan trænge længere ind i den menneskelige

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

LF 75. Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning. Fremad plade

LF 75. Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning. Fremad plade LF 75 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Fremad plade LF 75 Indhold Indhold Indledning......................................................................... 5 Om disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Oplev hvad kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Udstødningen er en teknisk kompliceret del, som både er underlagt lovgivningens miljønormer

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger:

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: Patientinformation Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: 2 Indledning Denne patienthåndbog indeholder vigtig information om

Læs mere

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22 SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGER OM KEMISKE DATA Dato: 17.2.2005 Tidligere dato: 08.11.2002 1. BESTEMMELSE AF DET KEMISKE PRODUKT OG PRODUCENTEN, IMPORTØREN ELLER ANDET FORETAGENDE 1.1 Bestemmelse af stoffet

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer Indsatser ved solcelleanlæg Erfaringer Nordsjællands Brandvæsen 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Solcelleanlæg generelt... 3 Definitioner... 4 Virkninger af spændinger ved direkte kontakt / berøring...

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING LEVERANDØRBRUGSANVISNING Sidst ændret: 11-04-2006 Internt Nr. Erstatter dato 27-05-2004 KAREX TAR PLASTER 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug

Læs mere

Brugermanual ELECTRO FLEX. Læs venligst før brug

Brugermanual ELECTRO FLEX. Læs venligst før brug ELECTRO FLEX Electro Flex giver en behagelig og afslappende behandling ved hjælp af mikro current stimulation, som er udviklet til at lindre smerte og ømhed, som associeres med en række fysiske eller medicinske

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere