PVCE 2,5 230V PVCE 2,5 400V ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PVCE 2,5 230V PVCE 2,5 400V ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 PVCE 2,5 230V PVCE 2,5 400V ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING Dok: DK 1506

2 INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 3 BETJENING, FORHOLDSREGLER... 3; 4; 5; 6 TRANSPORT, FORHOLDSREGLER... 6 TEKNISKE DATA... 7 EU DREV BRUGERVEJLEDNING... 8 BEMÆRKNINGER... 9; 10 EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

3 SIKKERHEDSANVISNINGER For at mindske risikoen for alvorlig personskade eller død for dig selv eller andre læs og forstå sikkerhedsog betjeningsvejledningen før installation, betjening, reparation, vedligeholdelse eller udskiftning af tilbehør på maskinen. Læg denne sikkerheds- og betjeningsvejledning på arbejdsstederne, giv kopier til medarbejdere og sørg for, at alle læser sikkerheds- og betjeningsvejledningen før betjening eller udførelse af service på maskinen. Desuden skal operatøren eller operatørens arbejdsgiver vurdere de særlige risici, der måske er til stede som følge af enhver anvendelse af maskinen. Ekstra instruktioner for motoren kan findes i producentens motorvejledning. BETJENING, SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FARE Risiko for eksplosion Hvis en varm maskine eller et varmt udstødningsrør kommer i kontakt med sprængstoffer, kan en eksplosion forekomme. Under arbejde med bestemte materialer kan der forekomme gnister og antændelse. Eksplosioner vil føre til svære kvæstelser eller dødsfald. Betjen aldrig maskinen i et eksplosivt miljø. Brug aldrig maskinen tæt ved brandbare materialer, røg eller støv. Kontrollér at der ikke er nogen uopdagede gas- eller sprængstofkilder. Undgå kontakt med det varme udstødningsrør eller bunden af maskinen. Personlige sikkerhedsforanstaltninger og kvalifikationer Kun kvalificerede og uddannede personer må betjene eller vedligeholde maskinen. De skal være fysisk i stand til at håndtere maskinens volumen, vægt og kraft. Brug altid din sunde fornuft og gode dømmekraft. Personligt beskyttelsesudstyr Brug altid godkendt beskyttelsesudstyr. Operatører og alle andre personer i arbejdsområdet skal bære beskyttelsesudstyr, der som minimum skal omfatte: Beskyttelseshjelm Høreværn Slagfast øjenbeskyttelse med sidebeskyttelse Åndedrætsværn når det er hensigtsmæssigt Beskyttelseshandsker Korrekte sikkerhedsstøvler Passende arbejdsoverall eller lignende beklædning (ikke løstsiddende), som dækker dine arme og ben. Narkotika, alkohol eller medicin Narkotika, alkohol eller medicin kan svække din dømmekraft og koncentrationsevne. Dårlige reaktioner og forkerte vurderinger kan medføre alvorlige ulykker eller dødsfald. Betjen aldrig maskinen, hvis du er træt, påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Ingen personer, som er under indflydelse af stoffer, alkohol eller medicin må betjene maskinen. FARE Risiko for brand Hvis der udbryder brand i maskinen, kan det medføre personskade. Hvis det er muligt brug en ABE-klasse pulverslukker eller en BE-type kuldioxid ildslukker. FARE Risiko for brændstof Brændstoffet er brandfarligt, og benzindampe kan eksplodere, når de antændes og forårsage alvorlig skade eller død. Beskyt din hud mod kontakt med brændstoffet. Hvis brændstof er trængt ind i huden, konsultér en kvalificeret person i sundhedssektoren. Fjern aldrig tankdækslet eller fyld på brændstoftanken, når maskinen er varm. Fyld brændstoftanken udendørs eller på et rent og godt ventileret sted, fri for gnister og åben ild. Fyld på brændstoftanken mindst ti meter (30 feet) fra det sted, hvor maskinen skal bruges. Udløs langsomt tankdækslet, så trykket kan forsvinde. Overfyld aldrig brændstoftanken. Kontrollér at tankdækslet er skruet på, når maskinen bruges. Undgå at spilde brændstof på maskinen, tør al spildt brændstof af. Undersøg regelmæssigt for brændstoflækager. Brug aldrig maskinen, hvis den lækker brændstof. Brug aldrig maskinen i nærheden af materiale, der kan generere gnister. Fjern alle varme eller gnistdannende enheder, før du starter maskinen. 3

4 Ryg aldrig, når du fylder på brændstoftanken, eller når du arbejder med maskinen eller vedligeholder den. Opbevar kun brændstof i en beholder, der er specielt konstrueret og godkendt til formålet. Der skal sørges for, at brugte brændstof- og oliebeholdere returneres til forhandleren. Brug aldrig dine fingre til at kontrollere for væskelækager. ADVARSEL Uventede bevægelser Maskinen er udsat for tunge belastninger under arbejdet. Hvis maskinen går i stykker eller sidder fast, kan der komme pludselige og uventede bevægelser, der kan forårsage personskader. Inspicér altid maskinen før brug. Brug aldrig maskinen, hvis du har mistanke om, at den er beskadiget. Kontrollér at håndtaget er rent og fri for fedt og olie. Hold dine fødder på afstand af maskinen. Sid aldrig på maskinen. Slå aldrig på eller misbrug maskinen. Vær opmærksom og hold øje med det, du laver. ADVARSEL Risiko for støv og røg Støv og / eller røg, der genereres eller spredes ved brug af maskinen, kan forårsage alvorlig og permanent luftvejssygdom, sygdom eller anden personskade (for eksempel silikose eller anden irreversibel lungesygdom, som kan være dødelig, kræft, fosterskader og / eller hudbetændelse). Noget støv og røg skabt af komprimeringsarbejde indeholder stoffer, der er kendte for at forårsage luftvejssygdom, kræft, fosterskader eller anden forplantningsskade. Støv og dampe i luften kan være usynlige for det blotte øje, stol derfor ikke på dit syn for at afgøre, om der er støv eller dampe luften. Du kan mindske risikoen for at blive udsat for støv og dampe ved at gøre følgende: Udfør en stedsspecifik risikovurdering. Risikovurderingen bør omfatte støv og dampe opstået ved brug af maskinen og potentialet for foruroligende eksisterende støv. Bær, vedligehold og anvend åndedrætsværn korrekt som anvist af din arbejdsgiver og som påkrævet af faglige regler om sundhed og sikkerhed. Åndedrætsværnet skal være effektivt for den type stof, der er problemet (og hvis det er relevant, er godkendt af relevante statslige myndigheder). Arbejd på et godt ventileret sted. Hvis maskinen har en udstødning, led udstødningen for at reducere forstyrrelsen af støv i et støvfyldt miljø. Betjen og vedligehold maskinen som anbefalet i driftsog sikkerhedsinstruktionerne. Bær vaskbart eller engangsbeskyttelsestøj på arbejdsstedet, og tag et brusebad og skift til rent tøj, før du forlader arbejdspladsen for at mindske eksponeringen af støv og røg til dig selv, andre personer, biler, huse og andre områder. Undgå at spise, drikke og bruge tobaksvarer i områder, hvor der findes støv eller røg. Vask dine hænder og ansigt grundigt så hurtigt som muligt, når du forlader eksponeringsområdet, og altid før du spiser, drikker, bruger tobaksvare, eller kommer i kontakt med andre personer. Overhold alle gældende love og regulativer, herunder faglige regler om sundhed og sikkerhed. Deltag i overvågning af luften, lægeundersøgelsesprogrammer og sundheds- og sikkerhedsuddannelsesprogrammer, som udbydes af din arbejdsgiver eller fagforening og i overensstemmelse med faglige regler og anbefalinger om sundhed og sikkerhed. Rådfør dig med læger med erfaring i relevant arbejdsmedicin. Samarbejd med din arbejdsgiver og faglige organisation for at reducere støv- og røgeksponering på arbejdsstedet, og for at reducere risici. Der bør etableres effektive sundheds- og sikkerhedsprogrammer, politikker og procedurer for beskyttelse af arbejdstagere og andre mod farlig udsættelse for støv og røg, og de bør implementeres baseret på rådgivning fra sundheds- og sikkerhedseksperter. Rådfør dig med eksperter. FARE Risiko for udstødningsgas Udstødningsgassen fra maskinens forbrændingsmotor indeholder kulilte, som er giftig, og kemikalier, der forårsager kræft, fosterskader eller andre forplantningsskader. Indånding af udstødningsgasser kan forårsage alvorlig personskade, sygdom eller dødsfald. Indånd aldrig udstødningsgasser. Sørg for god ventilation (udsugning ved ventilator om nødvendigt). 4

5 ADVARSEL Projektiler Fejl i arbejdsemnet, i tilbehør eller endda af selve maskinen kan frembringe høj hastighedsprojektiler. Under driften kan splinter eller andre partikler fra det komprimerede materiale blive til projektiler og kan forårsage personskade ved at ramme operatøren eller andre personer. Sådan kan disse risici reduceres: Brug godkendt personligt beskyttelsesudstyr og sikkerhedshjelm, herunder modstandsdygtig øjenbeskyttelse med sidebeskyttelse. Sørg for, at ingen uvedkommende trænger ind i arbejdsområdet. Hold arbejdspladsen fri for fremmedlegemer. ADVARSEL Risiko for roterende klinger Der er risiko for, at hænder og fødder kan blive fanget af de roterende klinger, når maskinen er i gang. Dette kan forårsage personskade. Anbring aldrig dine hænder eller fødder inde i beskyttelsesringen, når maskinen er i gang ADVARSEL Risiko for bevægelser Når du bruger maskinen til at udføre arbejdsrelaterede aktiviteter, kan du opleve ubehag i hænder, arme, skuldre, nakke eller andre dele af kroppen. Indtag en behagelig kropsholdning og oprethold samtidig et sikkert fodfæste og undgå akavede arbejdsstillinger. Ændring af arbejdsstillinger i løbet af udvidede opgaver kan bidrage til at undgå ubehag og træthed. I tilfælde af vedvarende eller tilbagevendende symptomer, konsultér en kvalificeret person i sundhedssektoren. ADVARSEL Risiko for vibrationer Normal og korrekt brug af maskinen udsætter operatøren for vibrationer. Regelmæssig og hyppig eksponering for vibrationer kan medføre, bidrage til eller forværre skader eller sygdomme i operatørens fingre, hænder, håndled, arme, skuldre og/eller nerver og blodforsyning eller andre kropsdele, herunder invaliderende og/eller permanente skader eller sygdomme, der kan udvikle sig gradvist over perioder på uger, måneder eller år. Sådanne skader eller lidelser kan omfatte skader på blodets kredsløbssystem, skader på nervesystemet, ledskader og muligvis skader på andre af kroppens strukturer. Hvis følelsesløshed, vedvarende tilbagevendende ubehag, brændende fornemmelse, stivhed, dunken, prikken, smerte, klodsethed, svækket greb, blegning af huden eller andre symptomer, der opstår til enhver tid under betjening af maskinen, eller når maskinen ikke betjenes, stop betjeningen af maskinen, informér din arbejdsgiver og søg lægehjælp. Fortsat brug af maskinen efter forekomst af et sådant symptom kan øge risikoen for, at symptomerne bliver mere alvorlige og/ eller permanente. Betjen og vedligehold maskinen som anbefalet i denne vejledning for at forhindre en unødvendig stigning i vibrationer. Følgende kan bidrage til at reducere eksponeringen for vibrationer for operatøren: Hvis maskinen har vibrationsdæmpende håndtag, hold dem i en central position, undgå at trykke håndtagene ind i endestoppene. Når stødmekanismen aktiveres, er den eneste kropskontakt med maskinen, du bør have, at du holder dine hænder på håndtaget eller håndtagene. Undgå enhver anden kontakt, som for eksempel at støtte en del af kroppen mod maskinen eller læne dig mod maskinen for forsøg på at øge fremføringskraften. Sørg for, at maskinen er godt vedligeholdt og ikke slidt. Stop omgående arbejdet, hvis maskinen pludselig starter med stærke vibrationer. Før genoptagelsen af arbejdet, find og fjern årsagen til de øgede vibrationer. Deltag i helbredskontrol eller -overvågning, lægeundersøgelser og træningsprogrammer, der tilbydes af din arbejdsgiver, og når det er påkrævet ved lov. Når du arbejder i koldt vejr, bær varmt tøj og hold dine hænder varme og tørre. Se "Erklæring om støj og vibrationer for maskinen, herunder de deklarerede vibrationsværdier. Disse oplysninger kan findes i slutningen af disse sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledningen. 5

6 ADVARSEL Risiko for indfangning Der er en risiko for, at få halskæder, hår, handsker og tøj trukket ind i eller fanget af roterende maskindele. Dette kan forårsage kvælning, skalpering, flænger eller død. Du mindsker risikoen ved at: Tag aldrig fat i eller rør ved en roterende maskindel. Undgå at bære beklædning, halskæder eller handsker, som kan blive fanget. Dæk langt hår med et hårnet. FARE Elektrisk risiko Maskinen er ikke elektrisk isoleret. Hvis maskinen kommer i kontakt med elektricitet, kan resultatet blive alvorlige personskader eller død. Betjen aldrig maskinen i nærheden af en elektrisk ledning eller en anden elektricitetskilde. Kontrollér at der ikke findes nogle skjulte ledninger eller andre elektricitetskilder i arbejdsområdet. FARE Risiko for skjulte objekter Under drift kan skjulte ledninger og rør udgøre en fare, der kan resultere i alvorlig personskade. Kontrollér sammensætningen af materialet før betjening. Hold øje med skjulte kabler og rør for eksempel el, telefon, vand, gas og kloakledninger. Hvis maskinen synes at have ramt en skjult genstand, slå omgående maskinen fra. Kontrollér at der ikke er nogen fare, før du fortsætter. ADVARSEL Ufrivillig start Ufrivillig start af maskinen kan forårsage personskade. Hold dine hænder væk fra start- og stopanordningen, indtil du er klar til at starte maskinen. Lær hvordan du slår maskinen fra i tilfælde af en nødsituation. ADVARSEL Risiko for støj Høje støjniveauer kan forårsage permanent og invaliderende høretab og andre problemer som f.eks. tinnitus (ringende, summende, fløjtende, eller nynnen i ørerne). Sådan reduceres risici og forebygges en unødig stigning i støjniveauerne: Risikovurdering af disse risici og implementering af passende kontroller er afgørende. Betjen og vedligehold maskinen som anbefalet i disse instruktioner. Hvis maskinen har en lyddæmper, kontrollér, at den er på plads og er i god stand. Bær altid høreværn. 6 TRANSPORT, FORHOLDSREGLER ADVARSEL Risiko ved læsning og losning Når maskinen løftes med en kran og lignende udstyr, kan dette medføre personskade. Brug de afmærkede løftepunkter. Kontrollér at alle løfteanordninger er dimensioneret for maskinens vægt. Stå aldrig under eller i umiddelbar nærhed af maskinen. VEDLIGEHOLDELSE, FORHOLDSREGLER ADVARSEL Risiko for uventet start Under vedligeholdelse eller når der skiftes klinger på maskinen, er der en risiko for, at motoren slår tilbage eller, at maskinen starter uventet. Dette gælder især, når motoren er varm, og hvis kontakten står i position ON. Dette kan resultere i alvorlig personskade. Lad altid motoren køle ned. Drej altid kontakten til position OFF. Tag altid hætten af tændrøret. ADVARSEL Risiko for uventet start Enhver ændring af maskinen kan resultere i kropslige skader på dig selv eller andre. Udfør aldrig ændringer af maskinen. Ændrede maskiner dækkes ikke af garantien eller produktansvar. Brug altid originale dele, indsætningsværktøjer og udstyr. Udskift beskadigede dele omgående. Udskift slidte komponenter i god tid. FORSIGTIG Høj temperatur Udstødningsrøret på maskinens motor og bund bliver varm under driften. Berøring af dem kan medføre forbrændinger. Rør aldrig ved en varm maskine. Rør aldrig ved bunden af maskinen, når den er varm. Vent indtil motoren, udstødningsrøret og bunden af maskinen er afkølet før udførelse af vedligeholdelsesarbejde. OPBEVARING, FORHOLDSREGLER Opbevar maskinen på et sikkert sted, uden for børn rækkevidde og aflåst.

7 TEKNISKE DATA PVCE 2,5 230V Strøm... 2,5 kva Primær spænding V, 1-faset 50 Hz Sekundær spænding V, 200 Hz Udgangsstrøm A Udgangsstik... 2 Vægt kg PVCE 2,5 400V Strøm kva Primær spænding V, 3-faset 50 Hz Sekundær spænding V, 200 Hz Udgangsstrøm A Udgangsstik... 2 Vægt kg EU seriens invertere har følgende fordele: Stærk udgangsstrøm Betydeligt lavere vægt i forhold til roterende omformere Markant lavere støjniveau sammenlignet med roterende omformere Op til 4 tilslutninger Designet til barske byggepladser Nedlukning ved overbelastning og øjeblikkelig genstart Faseovervågning - beskyttelse af HF interne vibratorer Automatisk effektstyring - op til 150% overbelastning Ingen sliddele 7

8 EU DREV BRUGERVEJLEDNING PVCE 2,5 230V / PVCE 2,5 400V BETJENINGSVEJLEDNING TIL SERIE EU FREKVENS 1 Generelt Idriftsættelse og reparationer udføres af kvalificeret personale (VDE 0100 og VDE 0110). Forkert installation af dette vibratorudstyr kan føre til svigt eller endda livstruende skader. Følg instruktionerne anført nedenfor såvel som nationale og lokale sikkerhedsbestemmelser. Efter frakobling af enheden fra netværket fortsætter det første led, led og kommuteringskondensatorer og andre kapaciteter med at leve. Frakoblingen kan vare mere end 3 minutter. Kontrollér inden start på arbejdet den manglende spænding i strømkredsen. De garantiklausuler, der er gældende på købstidspunktet, er gældende for enheden. Der er intet produktansvar ved forkert brug af udstyret. Enhver uautoriseret ændring af udstyret, herunder forkert installation af ekstra udstyr kan forårsage en ændring af data og af indholdet af den dokumentation og vejledning, der skal følges og kan føre til en udelukkelse af vores ansvar og garanti. ADVARSEL Åbn ikke enheden i den tilsluttede indgangsspænding. Åbn kun for rutinemæssige inspektioner for at kontrollere de interne tilslutningskabler. Kontrollér at enheden blev frakoblet i mindst 10 minutter. Det skal sikres, at DCbussen har en afladet kondensator! Enheden må ikke betjenes med huset åbent. Brug ikke enheden som angivet med en højere indgangsspænding i denne vejledning. Rør ikke ved den med våde hænder. Kontakt Bemærk venligst at vekselretteren genstarter 3 gange inden for et sekund i tilfælde af overbelastning. Rengør enheden med højtryksrensere! Brug ikke enheden i motorens indgangsspændingsgeneratorer! Dette kan give et strømstød, der beskadiger drevet. FI - KONTAKT Frekvensen med indgangsspænding 230 V AC kan tilsluttes og kan betjenes ved kun 30 ma strømforsyning med RCD (type B). Frekvensen med indgangsspænding 3 x 400 V, kun på strømforsyninger med DC følsom fejlstrømsafbrydere (Type B) kan tilsluttes og betjenes ved 30 ma. Hvis dette ikke er muligt på grund af høje lækagestrømme (på grund EMC-filter), skal en differentieret strømovervågningsenhed bruges. Vigtigt: Kontrollér på grund af interferensfilterets høje lækage, at kun konverteren er tilsluttet en GFCI. Denne uønskede udløsning af RCD forhindres. 8

9 BEMÆRKNINGER 9

10 BEMÆRKNINGER 10

11 EU-overensstemmelseserklæring Producent Swepac AB Blockvägen Ljungby 1. Kategori: Elektronisk frekvensomformer 2. Type: PVCE 2,5 230V PVCE 2,5 400V Produktet opfylder følgende direktiver: 2006 / 42 / EG 2000 / 14 /EG 2004 / 108 / EG EN EN EN 12649:2008+A1:2011 ISO ISO :2001 Teknisk dokumentation indehaves af: Swepac AB, Blockvägen 3 SE Ljungby Hans Holmlund / Produktchef 11

12 SWEPAC AB Adresse Blockvägen 3, Ljungby, Sverige, tlf. +46 (0) , fax +46 (0) , Internet

PVE ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

PVE ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER...3 BETJENING, FORHOLDSREGLER...3; 4; 5; 6 TRANSPORT, FORHOLDSREGLER...6 TEKNISKE DATA...7 ANVENDELSESOMRÅDE...8 FORBEREDELSER OG BETJENING KRAV...9

Læs mere

SVF ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

SVF ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER...1 BETJENING, FORHOLDSREGLER...1;2;3 4 TRANSPORT, FORHOLDSREGLER...4 OPBEVARING, FORHOLDSREGLER...4 TEKNISKE DATA...5 SYMBOLER...6 BESKRIVELSE...7

Læs mere

PVEL ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

PVEL ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER...3 BETJENING, FORHOLDSREGLER... 3; 4; 5; 6 TRANSPORT, FORHOLDSREGLER...6 TEKNISKE DATA...7 ANVENDELSESOMRÅDE...8 FORBEREDELSER OG BETJENING KRAV...9

Læs mere

PVD 2000 PVS PVM ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

PVD 2000 PVS PVM ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING PVD 2000 PVS PVM ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 3 BETJENING, FORHOLDSREGLER... 3; 4; 5; 6 TRANSPORT, FORHOLDSREGLER... 6 TEKNISKE DATA... 7 SÅDAN FUNGERER DEN... 7; 8 ANVENDELSESOMRÅDE...

Læs mere

T58 T64 T68 T84 BRUGERVEJLEDNING

T58 T64 T68 T84 BRUGERVEJLEDNING T58 T64 T68 T84 BRUGERVEJLEDNING Dok: 101510-DK 1518 BRUG Swepac stampere er velegnede til komprimering af jord til forskellige anvendelser som f.eks. grøfter, tæt på kantsten, omkring pæle og generelt

Læs mere

SVM 25E SVM 25P ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

SVM 25E SVM 25P ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING SVM 25E SVM 25P ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 3 DRIFT, FORHOLDSREGLER... 3 TRANSPORT, FORHOLDSREGLER... 6 TEKNISKE DATA... 7 SYMBOLER... 8 BESKRIVELSE SVM25E... 9 BESKRIVELSE

Læs mere

F 80 ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F 80 ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING Dok: 101511-DK 1524 BRUG SWEPAC F 80 bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

TR 600P TR 750P TR 950P TR 1150P ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

TR 600P TR 750P TR 950P TR 1150P ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING TR 600P TR 750P TR 950P TR 1150P ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 3 BETJENING, FORHOLDSREGLER...3;4;5 6 TRANSPORT, FORHOLDSREGLER... 6 VEDLIGEHOLDELSE, FORHOLDSREGLER... 6 TEKNISKE

Læs mere

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 43 cc Varenr.: 90 xx xxx Med rygbåret motor Varenr.: 90 29 022 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

CpLy ApS. Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde

CpLy ApS.  Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget du ikke

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

TR 600E TR 750E TR 950E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

TR 600E TR 750E TR 950E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING TR 600E TR 750E TR 950E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 3 BETJENING, FORHOLDSREGLER...3;4;5 6 TRANSPORT, FORHOLDSREGLER... 6 VEDLIGEHOLDELSE, FORHOLDSREGLER... 6 TEKNISKE DATA...

Læs mere

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL 6 0 27 5 60 KOMPOSTKVÆRN 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2 ANVENDELSESOMRÅDE Deres have kompostkværner blevet designet til kværning af haveaffald, inklusive

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Samlevejledning Varenr.: 9053258 Tallerkenharve til ATV Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tallerkenharve - Varenr. 9053258 Beskrivelse: Tallerkenharve til

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings * Disse advarsler om helbred og sikkerhed opdateres jævnligt for at sikre, at de er nøjagtige og fuldstændige. Du kan se den nyeste version på oculus.com/warnings.

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesav

BRUGERVEJLEDNING Brændesav BRUGERVEJLEDNING Brændesav 75107684. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT A Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici involveret ved

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Sikkerhedsinstruktioner og Bjælker og afstrygere www.cp.com 2 Indhold Indhold Indledning......................................................................... 5 Om sikkerhedsinstruktioner og.............................

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Sikkerhedsinstruktioner og Bjælker og afstrygere www.cp.com 2 Indhold Indhold Indledning......................................................................... 5 Om sikkerhedsinstruktioner og.............................

Læs mere

Brugsanvisning til HS-68B

Brugsanvisning til HS-68B Pladevibrator HS-68B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Sikkerhedsinstruktioner og Vibrationsstamper www.cp.com 2 Indhold Indhold Indledning......................................................................... 5 Om sikkerhedsinstruktioner og.............................

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 MELVIN BRUGERMANUAL INDHOLD INTRODUKTION... 3 Klassificering... 3 Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 GENERELLE ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 Elektricitet...

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Sikkerhedsinstruktioner og Stavvibratorer med fleksibel aksel VPM www.cp.com 2 Indhold Indhold Indledning......................................................................... 5 Om disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Generator Varenr.: 90 42 041 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og brugen af

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modelnavn IEC Nominel Nominel Diameter Højde Vægt Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal BETJENINGSVEJLEDNING system inverter klimaanlæg FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_vgatp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

SD-600 Drypspreder. Bruger/Betjeningsvejledning. Tillæg til original vejledning. Denne manual skal læses, før maskinen tages i brug

SD-600 Drypspreder. Bruger/Betjeningsvejledning. Tillæg til original vejledning. Denne manual skal læses, før maskinen tages i brug Denne manual skal læses, før maskinen tages i brug Bruger/Betjeningsvejledning Tillæg til original vejledning SD-600 Drypspreder Kunde Kopi DK-TEC A/S, Ærøvej 8, 5800 Nyborg Telefon 6612 8222 info@dk-tec.dk

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Lufthåndtørrer FD-GSQ01

Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Læs venligst håndbogen grundigt før brug. Egenskaber - Let betjening - Nem vedligeholdelse - Økonomisk - Pålidelig beskyttelse for nytteløst brug Navne på dele Bemærk: Apperatet

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL 1 Indholdsfortegnelse: Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Velegnet til Fordele For optimale resultater Funktionstaster og betjeningsvejledning Mulig brug af

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BV30 VIBRATIONSBJÆLKE TIL FINISH VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BV30 - IS - 10631 1 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

JC925 JPL91430A, JPL92530A

JC925 JPL91430A, JPL92530A LITHIUM-ION-BATTERIOPLADER JC925 LITHIUM-ION-BATTERI JPL91430A, JPL92530A BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL www.max-europe.com (EUROPÆISK websted) www.maxusacorp.com (USA-websted) wis.max-ltd.co.jp/int/

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL- VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere