TR 600E TR 750E TR 950E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TR 600E TR 750E TR 950E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 TR 600E TR 750E TR 950E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

2 INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 3 BETJENING, FORHOLDSREGLER...3;4;5 6 TRANSPORT, FORHOLDSREGLER... 6 VEDLIGEHOLDELSE, FORHOLDSREGLER... 6 TEKNISKE DATA... 7 BESKRIVELSE... 8 SYMBOLER... 9 BESKRIVELSE MOTOR OG EL SYSTEM REGELMÆSSIGE KONTROLLER START OG STOP DRIFT... 11; 12; 13 LØFT OG TRANSPORT DIMENSION FEJLFINDING... 16; 17 OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE BEMÆRKNINGER EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

3 SIKKERHEDSANVISNINGER For at mindske risikoen for alvorlig personskade eller død for dig selv eller andre læs og forstå sikkerhedsog betjeningsvejledningen før installation, betjening, reparation, vedligeholdelse eller udskiftning af tilbehør på maskinen. Læg denne sikkerheds- og betjeningsvejledning på arbejdsstederne, giv kopier til medarbejdere og sørg for, at alle læser sikkerheds- og betjeningsvejledningen før betjening eller udførelse af service på maskinen. Desuden skal operatøren eller operatørens arbejdsgiver vurdere de særlige risici, der måske er til stede som følge af enhver anvendelse af maskinen. Ekstra instruktioner for motoren kan findes i producentens motorvejledning. Personlige sikkerhedsforanstaltninger og kvalifikationer Kun kvalificerede og uddannede personer må betjene eller vedligeholde maskinen. De skal være fysisk i stand til at håndtere maskinens volumen, vægt og kraft. Brug altid din sunde fornuft og gode dømmekraft. BETJENING, SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FARE Risiko for eksplosion Hvis en varm maskine eller et varmt udstødningsrør kommer i kontakt med sprængstoffer, kan en eksplosion forekomme. Under arbejde med bestemte materialer kan der forekomme gnister og antændelse. Eksplosioner vil føre til svære kvæstelser eller dødsfald. Betjen aldrig maskinen i et eksplosivt miljø. Brug aldrig maskinen tæt ved brandbare materialer, røg eller støv. Kontrollér at der ikke er nogen uopdagede gas- eller sprængstofkilder. Undgå kontakt med det varme udstødningsrør eller bunden af maskinen. FARE Risiko for brand Hvis der udbryder brand i maskinen, kan det medføre personskade. Hvis det er muligt brug en ABE-klasse pulverslukker eller en BE-type kuldioxid ildslukker. Personligt beskyttelsesudstyr Brug altid godkendt beskyttelsesudstyr. Operatører og alle andre personer i arbejdsområdet skal bære beskyttelsesudstyr, der som minimum skal omfatte: Beskyttelseshjelm Høreværn Slagfast øjenbeskyttelse med sidebeskyttelse Åndedrætsværn når det er hensigtsmæssigt Beskyttelseshandsker Korrekte sikkerhedsstøvler Passende arbejdsoverall eller lignende beklædning (ikke løstsiddende), som dækker dine arme og ben. Narkotika, alkohol eller medicin Narkotika, alkohol eller medicin kan svække din dømmekraft og koncentrationsevne. Dårlige reaktioner og forkerte vurderinger kan medføre alvorlige ulykker eller dødsfald. Betjen aldrig maskinen, hvis du er træt, påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Ingen personer, som er under indflydelse af stoffer, alkohol eller medicin må betjene maskinen. FARE Risiko for brændstof Brændstoffet er brandfarligt, og benzindampe kan eksplodere, når de antændes og forårsage alvorlig skade eller død. Beskyt din hud mod kontakt med brændstoffet. Hvis brændstof er trængt ind i huden, konsultér en kvalificeret person i sundhedssektoren. Fjern aldrig tankdækslet eller fyld på brændstoftanken, når maskinen er varm. Fyld brændstoftanken udendørs eller på et rent og godt ventileret sted, fri for gnister og åben ild. Fyld på brændstoftanken mindst ti meter (30 feet) fra det sted, hvor maskinen skal bruges. Udløs langsomt tankdækslet, så trykket kan forsvinde. Overfyld aldrig brændstoftanken. Kontrollér at tankdækslet er skruet på, når maskinen bruges. Undgå at spilde brændstof på maskinen, tør al spildt brændstof af. Undersøg regelmæssigt for brændstoflækager. Brug aldrig maskinen, hvis den lækker brændstof. Brug aldrig maskinen i nærheden af materiale, der kan generere gnister. Fjern alle varme eller gnistdannende enheder, før du starter maskinen. 3

4 Ryg aldrig, når du fylder på brændstoftanken, eller når du arbejder med maskinen eller vedligeholder den. Opbevar kun brændstof i en beholder, der er specielt konstrueret og godkendt til formålet. Der skal sørges for, at brugte brændstof- og oliebeholdere returneres til forhandleren. Brug aldrig dine fingre til at kontrollere for væskelækager. ADVARSEL Uventede bevægelser Maskinen er udsat for tunge belastninger under arbejdet. Hvis maskinen går i stykker eller sidder fast, kan der komme pludselige og uventede bevægelser, der kan forårsage personskader. Inspicér altid maskinen før brug. Brug aldrig maskinen, hvis du har mistanke om, at den er beskadiget. Kontrollér at håndtaget er rent og fri for fedt og olie. Hold dine fødder på afstand af maskinen. Sid aldrig på maskinen. Slå aldrig på eller misbrug maskinen. Vær opmærksom og hold øje med det, du laver. ADVARSEL Risiko for støv og røg Støv og / eller røg, der genereres eller spredes ved brug af maskinen, kan forårsage alvorlig og permanent luftvejssygdom, sygdom eller anden personskade (for eksempel silikose eller anden irreversibel lungesygdom, som kan være dødelig, kræft, fosterskader og / eller hudbetændelse). Noget støv og røg skabt af komprimeringsarbejde indeholder stoffer, der er kendte for at forårsage luftvejssygdom, kræft, fosterskader eller anden forplantningsskade. Støv og dampe i luften kan være usynlige for det blotte øje, stol derfor ikke på dit syn for at afgøre, om der er støv eller dampe luften. Du kan mindske risikoen for at blive udsat for støv og dampe ved at gøre følgende: Udfør en stedsspecifik risikovurdering. Risikovurderingen bør omfatte støv og dampe opstået ved brug af maskinen og potentialet for foruroligende eksisterende støv. Bær, vedligehold og anvend åndedrætsværn korrekt som anvist af din arbejdsgiver og som påkrævet af faglige regler om sundhed og sikkerhed. Åndedrætsværnet skal være effektivt for den type stof, der er problemet (og hvis det er relevant, er godkendt af relevante statslige myndigheder). Arbejd på et godt ventileret sted. Hvis maskinen har en udstødning, led udstødningen for at reducere forstyrrelsen af støv i et støvfyldt miljø. Betjen og vedligehold maskinen som anbefalet i driftsog sikkerhedsinstruktionerne. Bær vaskbart eller engangsbeskyttelsestøj på arbejdsstedet, og tag et brusebad og skift til rent tøj, før du forlader arbejdspladsen for at mindske eksponeringen af støv og røg til dig selv, andre personer, biler, huse og andre områder. Undgå at spise, drikke og bruge tobaksvarer i områder, hvor der findes støv eller røg. Vask dine hænder og ansigt grundigt så hurtigt som muligt, når du forlader eksponeringsområdet, og altid før du spiser, drikker, bruger tobaksvare, eller kommer i kontakt med andre personer. Overhold alle gældende love og regulativer, herunder faglige regler om sundhed og sikkerhed. Deltag i overvågning af luften, lægeundersøgelsesprogrammer og sundhedsog sikkerhedsuddannelsesprogrammer, som udbydes af din arbejdsgiver eller fagforening og i overensstemmelse med faglige regler og anbefalinger om sundhed og sikkerhed. Rådfør dig med læger med erfaring i relevant arbejdsmedicin. Samarbejd med din arbejdsgiver og faglige organisation for at reducere støv- og røgeksponering på arbejdsstedet, og for at reducere risici. Der bør etableres effektive sundheds- og sikkerhedsprogrammer, politikker og procedurer for beskyttelse af arbejdstagere og andre mod farlig udsættelse for støv og røg, og de bør implementeres baseret på rådgivning fra sundheds- og sikkerhedseksperter. Rådfør dig med eksperter. FARE Risiko for udstødningsgas Udstødningsgassen fra maskinens forbrændingsmotor indeholder kulilte, som er giftig, og kemikalier, der forårsager kræft, fosterskader eller andre forplantningsskader. Indånding af udstødningsgasser kan forårsage alvorlig personskade, sygdom eller dødsfald. Indånd aldrig udstødningsgasser. Sørg for god ventilation (udsugning ved ventilator om nødvendigt). 4

5 ADVARSEL Projektiler Fejl i arbejdsemnet, i tilbehør eller endda af selve maskinen kan frembringe høj hastighedsprojektiler. Under driften kan splinter eller andre partikler fra det komprimerede materiale blive til projektiler og kan forårsage personskade ved at ramme operatøren eller andre personer. Sådan kan disse risici reduceres: Brug godkendt personligt beskyttelsesudstyr og sikkerhedshjelm, herunder modstandsdygtig øjenbeskyttelse med sidebeskyttelse. Sørg for, at ingen uvedkommende trænger ind i arbejdsområdet. Hold arbejdspladsen fri for fremmedlegemer. ADVARSEL Risiko for roterende klinger Der er risiko for, at hænder og fødder kan blive fanget af de roterende klinger, når maskinen er i gang. Dette kan forårsage personskade. Anbring aldrig dine hænder eller fødder inde i beskyttelsesringen, når maskinen er i gang ADVARSEL Risiko for bevægelser Når du bruger maskinen til at udføre arbejdsrelaterede aktiviteter, kan du opleve ubehag i hænder, arme, skuldre, nakke eller andre dele af kroppen. Indtag en behagelig kropsholdning og oprethold samtidig et sikkert fodfæste og undgå akavede arbejdsstillinger. Ændring af arbejdsstillinger i løbet af udvidede opgaver kan bidrage til at undgå ubehag og træthed. I tilfælde af vedvarende eller tilbagevendende symptomer, konsultér en kvalificeret person i sundhedssektoren. ADVARSEL Risiko for vibrationer Normal og korrekt brug af maskinen udsætter operatøren for vibrationer. Regelmæssig og hyppig eksponering for vibrationer kan medføre, bidrage til eller forværre skader eller sygdomme i operatørens fingre, hænder, håndled, arme, skuldre og/eller nerver og blodforsyning eller andre kropsdele, herunder invaliderende og/eller permanente skader eller sygdomme, der kan udvikle sig gradvist over perioder på uger, måneder eller år. Sådanne skader eller lidelser kan omfatte skader på blodets kredsløbssystem, skader på nervesystemet, ledskader og muligvis skader på andre af kroppens strukturer. Hvis følelsesløshed, vedvarende tilbagevendende ubehag, brændende fornemmelse, stivhed, dunken, prikken, smerte, klodsethed, svækket greb, blegning af huden eller andre symptomer, der opstår til enhver tid under betjening af maskinen, eller når maskinen ikke betjenes, stop betjeningen af maskinen, informér din arbejdsgiver og søg lægehjælp. Fortsat brug af maskinen efter forekomst af et sådant symptom kan øge risikoen for, at symptomerne bliver mere alvorlige og/ eller permanente. Betjen og vedligehold maskinen som anbefalet i denne vejledning for at forhindre en unødvendig stigning i vibrationer. Følgende kan bidrage til at reducere eksponeringen for vibrationer for operatøren: Hvis maskinen har vibrationsdæmpende håndtag, hold dem i en central position, undgå at trykke håndtagene ind i endestoppene. Når stødmekanismen aktiveres, er den eneste kropskontakt med maskinen, du bør have, at du holder dine hænder på håndtaget eller håndtagene. Undgå enhver anden kontakt, som for eksempel at støtte en del af kroppen mod maskinen eller læne dig mod maskinen for forsøg på at øge fremføringskraften. Sørg for, at maskinen er godt vedligeholdt og ikke slidt. Stop omgående arbejdet, hvis maskinen pludselig starter med stærke vibrationer. Før genoptagelsen af arbejdet, find og fjern årsagen til de øgede vibrationer. Deltag i helbredskontrol eller -overvågning, lægeundersøgelser og træningsprogrammer, der tilbydes af din arbejdsgiver, og når det er påkrævet ved lov. Når du arbejder i koldt vejr, bær varmt tøj og hold dine hænder varme og tørre. Se "Erklæring om støj og vibrationer for maskinen, herunder de deklarerede vibrationsværdier. Disse oplysninger kan findes i slutningen af disse sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledningen. 5

6 ADVARSEL Risiko for indfangning Der er en risiko for, at få halskæder, hår, handsker og tøj trukket ind i eller fanget af roterende maskindele. Dette kan forårsage kvælning, skalpering, flænger eller død. Du mindsker risikoen ved at: Tag aldrig fat i eller rør ved en roterende maskindel. Undgå at bære beklædning, halskæder eller handsker, som kan blive fanget. Dæk langt hår med et hårnet. FARE Elektrisk risiko Maskinen er ikke elektrisk isoleret. Hvis maskinen kommer i kontakt med elektricitet, kan resultatet blive alvorlige personskader eller død. Betjen aldrig maskinen i nærheden af en elektrisk ledning eller en anden elektricitetskilde. Kontrollér at der ikke findes nogle skjulte ledninger eller andre elektricitetskilder i arbejdsområdet. FARE Risiko for skjulte objekter Under drift kan skjulte ledninger og rør udgøre en fare, der kan resultere i alvorlig personskade. Kontrollér sammensætningen af materialet før betjening. Hold øje med skjulte kabler og rør for eksempel el, telefon, vand, gas og kloakledninger. Hvis maskinen synes at have ramt en skjult genstand, slå omgående maskinen fra. Kontrollér at der ikke er nogen fare, før du fortsætter. TRANSPORT, FORHOLDSREGLER ADVARSEL Risiko ved læsning og losning Når maskinen løftes med en kran og lignende udstyr, kan dette medføre personskade. Brug de afmærkede løftepunkter. Kontrollér at alle løfteanordninger er dimensioneret for maskinens vægt. Stå aldrig under eller i umiddelbar nærhed af maskinen. VEDLIGEHOLDELSE, FORHOLDSREGLER ADVARSEL Risiko for uventet start Under vedligeholdelse eller når der skiftes klinger på maskinen, er der en risiko for, at motoren slår tilbage eller, at maskinen starter uventet. Dette gælder især, når motoren er varm, og hvis kontakten står i position ON. Dette kan resultere i alvorlig personskade. Lad altid motoren køle ned. Drej altid kontakten til position OFF. Tag altid hætten af tændrøret. ADVARSEL Risiko for uventet start Enhver ændring af maskinen kan resultere i kropslige skader på dig selv eller andre. Udfør aldrig ændringer af maskinen. Ændrede maskiner dækkes ikke af garantien eller produktansvar. Brug altid originale dele, indsætningsværktøjer og udstyr. Udskift beskadigede dele omgående. Udskift slidte komponenter i god tid. ADVARSEL Ufrivillig start Ufrivillig start af maskinen kan forårsage personskade. Hold dine hænder væk fra start- og stopanordningen, indtil du er klar til at starte maskinen. Lær hvordan du slår maskinen fra i tilfælde af en nødsituation. ADVARSEL Risiko for støj Høje støjniveauer kan forårsage permanent og invaliderende høretab og andre problemer som f.eks. tinnitus (ringende, summende, fløjtende, eller nynnen i ørerne). Sådan reduceres risici og forebygges en unødig stigning i støjniveauerne: Risikovurdering af disse risici og implementering af passende kontroller er afgørende. Betjen og vedligehold maskinen som anbefalet i disse instruktioner. Hvis maskinen har en lyddæmper, kontrollér, at den er på plads og er i god stand. Bær altid høreværn. FORSIGTIG Høj temperatur Udstødningsrøret på maskinens motor og bund bliver varm under driften. Berøring af dem kan medføre forbrændinger. Rør aldrig ved en varm maskine. Rør aldrig ved bunden af maskinen, når den er varm. Vent indtil motoren, udstødningsrøret og bunden af maskinen er afkølet før udførelse af vedligeholdelsesarbejde. OPBEVARING, FORHOLDSREGLER Opbevar maskinen på et sikkert sted, uden for børn rækkevidde og aflåst. 6

7 TEKNISKE DATA For at mindske risikoen for alvorlig personskade eller død for dig selv eller andre, læs afsnittet om sikkerhedsanvisninger, der findes på de foregående sider i denne vejledning, før maskinen betjenes. TR 600E Motoreffekt... 1,5 kw Motortype V, 1-faset 50 Hz Hastighed, (motoraksel) o/min Hastighed, (udgangsaksel)...130o/min Nettovægt, TR 600E... 82,8kg Vægt transporthjul... 2,6kg Dimensioner Diameter beskyttelsesring mm Arbejdsdiameter, klinger mm Udvendig diameter, skive mm Længde, arbejdsposition mm Højde, arbejdsposition mm Højde transport mm Hånd-/armvibrationer i henhold til ISO 5349 på friske betonarbejder som en udjævningsskive... 1,4 m/s 2 Garanteret lydtryksniveau L WA...93 db(a) Lydtryksniveau (ved operatørens øre)...70 db(a) TR 950E Motoreffekt... 2,5 kw Motortype...400V, 3-faset Hastighed, (motoraksel) o/min Hastighed, (udgangsaksel) o/min Inventer dreveffekt kW Inventerdrev, type...e84dgfcsnnp Inventerdrev, specifikation...1/0 modul Motor og inventerdrev: Produktionsform...IP65 Nettovægt, TR750E... 83,8kg Dimensioner Diameter beskyttelsesring mm Arbejdsdiameter mm Længde arbejdsposition, kort håndtag mm Længde arbejdsposition, langt håndtag mm Hånd-/armvibrationer i henhold til ISO 5349 på friske betonarbejder som en udjævningsskive... 1,3 m/s 2 Garanteret lydtryksniveau L WA...99 db(a) Lydtryksniveau (ved operatørens øre)...72 db(a) TR 750E Motoreffekt... 2,5 kw Motortype...400V, 3-faset Hastighed, (motoraksel) o/min Hastighed, (udgangsaksel) o/min Inventer dreveffekt kW Inventerdrev, type...e84dgfcsnnp Inventerdrev, specifikation...1/0 modul Motor og inventerdrev: Produktionsform... IP65 Nettovægt, TR750E...82,8kg Dimensioner Diameter beskyttelsesring mm Arbejdsdiameter mm Længde arbejdsposition, kort håndtag mm Længde arbejdsposition, langt håndtag mm Hånd-/armvibrationer i henhold til ISO 5349 på friske betonarbejder som en udjævningsskive...1,9 m/s 2 Garanteret lydtryksniveau L WA...96 db(a) Lydtryksniveau (ved operatørens øre)...72 db(a) Betegnelse Artikelnummer Nivelleringsskive 600 mm Nivelleringsskive 750 mm Nivelleringsskive 950 mm Smøremidler Smør, aksel til justeringer af klinge TR600E / TR 750E / TR 950E Shell Regina Grease 2 eller lignende Gearkasseolie Synthetic Mobil SHC 634 7

8 BESKRIVELSE TR 600E; TR 750E og TR 950E er beregnet til anvendelse ved efterbehandling af nystøbte betonflader. Betonoverfladen kan udjævnes med en flydende skive og pudses elektrisk med pudsningsstålklinger. Den opnåede overflade vil være jævn, tæt og have et højt finish. Ingen anden anvendelse er tilladt. HOVEDDELE TR 600E TR750E / TR950E 12b 1a b a a; Justeringer af klinge (skruehældning) 1b; Justeringer af klinge (hurtig hældning) 2; Håndtag til foldning (kun for langt skaft) 3; Greb for højdejustering 4; Transporthjul (ekstraudstyr) 5; Beskyttelsesring 6; Driftshåndtag 7; Hold-til-kør håndtag (dødmandsgreb) 8; Løfteøje 9; Glatteklinge 10; Kontrolboks med startknap og trinløs o/min regulator. (TR600E har ingen trinløs o/min regulator) 11; Apparatindtag (400V) 12a; El. Motor (3-faset) 12b; El. Motor (1-faset) 13; Kileremstransmission 14; Roterende ring med gummi O-ring. Beskyttelse af vægge mod mærker og skrot. (TR600E) 15; Håndtag for manuelt løft 8

9 SYMBOLER Advarselssymboler Læs før brug omhyggeligt vejledningen og dens sikkerhedsanvisninger, så du kan håndtere maskinen sikkert. Kontrollér at vejledningen altid er tilgængelig. Fjern altid nivelleringsskiven før løft af maskinen! Remdrev: Hold hænder, værktøj og andre genstande på afstand af remdrevet, når maskinen er tændt for at undgå personskade og beskadigelse. Se sikkerhedsinstruktionerne i vejledningen. BEMÆRK! Brug kun maskinens løfteøje til at løfte maskinen. Maskinsymboler Hvis lydtryksniveauet ved operatørens øre overstiger 80 db (A), skal der anvendes høreværn ved arbejde med maskinen for at undgå høreskader. 9 8 MACHINERY Producent 2 Sted, produktionsland. 3 CE mærke. 4 Modelnavn. 5 Produktionsår. 6 Maks. motoreffekt. 7 Maks. vægt. 8 Serienummer. 9 Maskintype Mærkaterne viser elsystemets spændingsforsyning. 9

10 BESKRIVELSER AF MOTOR OG ELSYSTEM TR750E / TR950E Glattemaskinen styres af en 3-faset 400 V elmotor, som drives af et effektivt inverterdrev. Motoren har en indbygget termobeskyttelse. Da placeringen af inverteren er over den elektriske motor og samtidig integreret, bliver kommunikationen imellem dem bliver enkel, dækket og pålidelig. Inverteren er udstyret med: - Et stort LED statusdisplay - meget synligt, selv under de mest udfordrende forhold. - En vektorstyring. Det betyder, at den er meget stærk ved lave o/min. - Acceleration 3 sekunder - Indbygget beskyttelse mod overbelastning for overampere. - En let adgang til en forbindelse til, at instrumentet kan måle inverterens status og tilstand. Kontrolinstrumentet er et tilbehør. - I tilfælde af forkert faseflow, vil inverteren justere det automatisk. - Kontrolboksen i manøvreringshåndtaget er placeret tæt på og foran operatøren for let anvendelse og tilgængelighed. Den omfatter både startknappen og trinløs hastighedsstyring. Der findes en magnetisk kontakt inde i boksen, som omgående stopper motoren, når dødmandsgrebet udløses. - Kablerne er monteret inde i håndtagsrørene for at beskytte dem godt, og forhindre adgang til mekanisk slid og misbrug. TR 600E Glattemaskinen styres af en 1-faset 230 elmotor. - Kontrolboksen i manøvreringshåndtaget er placeret tæt på og foran operatøren for let anvendelse og tilgængelighed. Der findes en magnetisk kontakt inde i boksen, som omgående stopper motoren, når dødmandsgrebet udløses. - Kablerne er monteret inde i håndtagsrørene for at beskytte dem godt, og forhindre adgang til mekanisk slid og misbrug. REGELMÆSSIGE KONTROLLER Kileremsdrev Kontrollér regelmæssigt kileremmens spænding og tilstand. Udskift en beskadiget kilerem med en ny type i henhold til tabellen nedenfor Maskintype Kileremstype TR 600E XPA 782 TR 750E XPA 707 TR 950E XPA Justér spændingen på kileremmen med skruen (pos 1) Løsn den øverste møtrik og kontrollér omhyggeligt justeringen (pos 2) Kontrollér at spændingen er korrekt uden for meget spænding, da det kan beskadige lejerne i det lange løb. Elektriske kabler og udstyr Kontrollér regelmæssigt kablerne for skader eller revner. Kontrollér også visuelt tilstandene for andet elektrisk udstyr for at forebygge risikoen for fremtidige fejl. 10

11 START TR750E / TR950E Løft dødmandsgrebet (1) op imod betjeningshåndtaget (2). Hold glattemaskinen parat til en driftsposition og tryk på startknappen (3). Justér o/min ved at dreje på håndtaget til venstre eller højre afhængigt af den nødvendige drifts o/min (4) 4 START TR600E Løft dødmandsgrebet (1) op imod betjeningshåndtaget (2). Hold glattemaskinen parat til en driftsposition og tryk på startknappen (3) STOP 1 1 Du stopper motoren og klingernes rotation blot ved at udløse dødmandsgrebet, og den vil omgående stoppe. STOP Du stopper motoren og klingernes rotation blot ved at udløse dødmandsgrebet, og den vil omgående stoppe. DRIFT BEMÆRK Når du bruger den flydende skive, vær opmærksom på klingernes position. Alle fire klinger skal være inde i beslagene på den flydende skive. Kontrollér også den flydende skives midterposition i forhold på klingekrydset for at undgå enhver excentricitet under rotation. BEMÆRK Hold øje med betonoverfladen for løsnede sten under driften. En sten kan lave mærker på overfladen. Hvis dette sker i slutningen af arbejdet, når betonoverfladen er hård og tæt på færdiggørelsen, kan det være svært at genoprette skaden. 11

12 Manøvrering af glattemaskinen Glattemaskinen manøvreres ved at anvende kraft på håndtaget i forskellige retninger. Proceduren nedenfor beskriver, hvordan du flytter glattemaskinen i forskellige retninger, men lige så vigtigt er operatørens balance og smidighed til at opnå glatte og lette bevægelser med maskinen. Drej til venstre Løft håndtaget til at dreje glattemaskinen til venstre. Kør baglæns Tryk den venstre side af håndtaget ned og løft højre side af håndtaget i en bevægelse for at køre glattemaskinen baglæns. Denne bevægelse kan også opnås ved at skubbe håndtaget bagud. Drej til højre Tryk håndtaget ned for at dreje glattemaskinen til højre. Justering af klingevinklen Glattemaskinen er udstyret med et snoet hældningsgreb for trinløs justering af klingevinklen. Du øger klingevinklen ved at dreje det snoede hældningsgreb med uret. Kør fremad Tryk den højre side af håndtaget ned og løft venstre side af håndtaget i en bevægelse for at køre glattemaskinen fremad. Denne bevægelse kan også opnås ved at skubbe håndtaget fremad. Du reducerer klingevinklen ved at dreje det snoede hældningsgreb mod uret. 12

13 Når du holder pause Stop maskinen under pauser. Under alle pauser skal du stille maskinen til side, så der ikke er risiko for utilsigtet start. Service og vedligeholdelse 1; Løsn møtrikkerne og skruerne (1) fra klingeakslerne (2) BEMÆRK Under betjening af maskinen følg instruktionerne i vejledningen, sid eller stå aldrig på maskinen, når den kører. 1 4 BETJENING TÆT VED KANTER ADVARSEL Risiko for at vælte Når der arbejdes langs kanter, skal mindst 2/3 af maskinen stå på en overflade med fuld bæreevne, ellers kan maskinen vælte. Slå maskinen fra og løft den tilbage på en overflade med fuld bærevne. 2; Træk klingeakslerne (2) ud fra navet. 3; Rengør kontaktoverfladerne på klingeakslerne (2) og navet. 4; Smør overfladerne og saml igen klingeakslerne (2). 5; Læg klingeakslerne sammen (2) og afslut proceduren ved at smøre niplerne (3; 4) indtil smøremidlet kommer ud rundt om klingeakslerne /3 Rengøring af trykpladen Kontrollér status for smøring af lejerne. Brug det samme smøremiddel som til akslerne. 1; Løsn og fjern skruen og spændeskiven. 2; Afmontér edderkopsamlingen. Brug en aftrækker hvis klingekrydset sidder stramt på akslen. 3; Afmontér trykpladen, kuglelejet, glidebøsningen og lejepladen. 4; Rengør overfladerne og smør dem omhyggeligt. 5; Saml delene. BEMÆRK Glattemaskinens gearkasse er smurt for hele levetiden. Hvis olien skal udskiftes af en eller anden årsag, brug anbefalet oliekvalitet. Se...afsnittet "Tekniske data". 13

14 Løfte maskinen ADVARSEL Risiko ved løft Løft aldrig maskinen uden at kontrollere, om den er intakt. En beskadiget maskine kan falde fra hinanden, hvilket kan resultere i alvorlig personskade. Kontrollér, at alt udstyr er dimensioneret i overensstemmelse med gældende regler. Gå eller stå aldrig under en løftet maskine. Fjern altid nivelleringsskiven før løft af maskinen! Brug aldrig beskyttelsesringen som en løfteanordning. Stå aldrig tæt ved maskinen under løft eller transport. Kontrollér maskinens dataplade for vægtinformationer. Løfte maskinen Brug altid maskinens løfteøje (1) til at løfte maskinen. TRANSPORT ADVARSEL Transport Under transport kan maskinen vælte og forårsage alvorlig personskade. Spænd altid maskinen fast. Hold dine fødder på afstand af maskinen. Transport af maskinen Fastgør maskinen under al transport. Fold det øverste håndtag til dens nederste position under transport. 1 Løfteudstyret skal være dimensioneret til at opfylde alle regler. 14

15 Dimensioner 1060 C A B D D E Stift håndtag F E Sammenfoldeligt håndtag Dimensioner TR600E TR750E Stift / sammenfoldelig TR950E Stift / sammenfoldelig A B C D E

16 FEJLFINDING TR 750E / TR 950E 16

17 17

18 TR 750E / TR 950E Problem Årsag Løsning Den elektriske motor på glattemaskinen starter ikke. Klingerne eller arbejdsværktøjet roterer slet ikke eller er for langsomme Klingekrydset har svært ved at rotere Glattemaskinen ryster. Klingens justeringssystem dur ikke. 1; Dødmandsgrebet står ikke i startposition 2; Der er ingen elektrisk fødning. Kontrollér lampen på omformeren. Grønt blink bekræfter, om det er ok. 3; Knækkede elektriske komponenter 1; Kileremmen er knækket 2; Kileremmen glider eller spænder ikke mod remskiverne 1; Fejl i motor eller andre elektriske komponenter 1; En eller flere klinger er bøjede eller defekte. 2; En eller flere klinger bevæger sig ikke i navet. 3; Trykpladen er skæv. 1; Klingens justeringsledning er knækket. 2; En eller flere klinger bevæger sig ikke i navet. 3; Trykpladen bevæger sig ikke vertikalt. 4; Klingens justering i betjeningshåndtaget er defekt. 1; Løft dødmandsgrebet 2; Hvis grønt ikke blinker, kontrollér fødekabler, eller hvis en anden farve, kontrollér den defekte sporing i vejledningen og foretag de nødvendige målinger. 3; Reparér og/eller udskift nødvendige dele. 1; Udskift kileremmen 2; Justér spændingen på kileremmen med spændingsmekanismen. 1; Se fejlsporingsdiagrammet for konverteren eller kontakt Swepac for yderligere support 1; Udskift de knækkede enheder. 2; Demontér klingerne og rengør kontaktområdet. Smør nyt smøremiddel på alle kontaktflader. 3; Udskift trykpladen. 1; Udskift klingens justeringsledning. 2; Demontér klingerne og rengør kontaktområdet. Smør nyt smøremiddel på alle kontaktflader. 3; Demontér klingekrydset og rengør alle kontaktområder. 4; Kontrollér alle involverede dele og udskift om nødvendigt. 18

19 OPBEVARING Rengør maskinen ordentligt før opbevaring for at undgå farlige stoffer. Se Risiko for støv og røg Hvis maskinen opbevares i serviceposition, må brændstoftanken kun være fyldt halvt op. Ellers er der risiko for, at brændstoffet kan komme ud gennem ventilationshullet i brændstoftankens hætte. Opbevar altid maskinen på et tørt sted. BORTSKAFFELSE En brugt maskine skal behandles og bortskaffes på en sådan måde, at flest mulige dele af materialet kan genanvendes, og enhver negativ påvirkning af miljøet holdes så lavt som muligt og i overensstemmelse med lokale restriktioner. Før en brændstofdrevet maskine bortskaffes, skal den tømmes og rengøres for al olie og brændstof. Resterende olie og brændstof skal behandles på en måde, der ikke påvirker miljøet. Send altid brugte filtre, drænet olie og brændstofrester til miljørigtig bortskaffelse. BEMÆRKNINGER 19

20 BEMÆRKNINGER 20

21 BEMÆRKNINGER 21

22 BEMÆRKNINGER 22

23 1. Kategori: Glattemaskine 2. Type: TR 600E TR 750E TR 950E EU-overensstemmelseserklæring Producent Swepac AB Blockvägen Ljungby 3. Motoreffekt: TR 600E...1,5kW TR 750E...2,5kW TR 950E...2,5kW Produktet opfylder følgende direktiver: 2006 / 42 / EG 2000 / 14 /EG 2004 / 108 / EG EN EN Teknisk dokumentation indehaves af: Swepac AB, Blockvägen 3 SE Ljungby Hans Holmlund / Produktchef 23

24 SWEPAC AB Adresse Blockvägen 3, Ljungby, Sverige, tlf. +46 (0) , fax +46 (0) , Internet

PVCE 2,5 230V PVCE 2,5 400V ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

PVCE 2,5 230V PVCE 2,5 400V ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING PVCE 2,5 230V PVCE 2,5 400V ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING Dok: 101508-DK 1506 INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 3 BETJENING, FORHOLDSREGLER... 3; 4; 5; 6 TRANSPORT, FORHOLDSREGLER... 6 TEKNISKE DATA... 7 EU

Læs mere

TR 600P TR 750P TR 950P TR 1150P ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

TR 600P TR 750P TR 950P TR 1150P ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING TR 600P TR 750P TR 950P TR 1150P ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 3 BETJENING, FORHOLDSREGLER...3;4;5 6 TRANSPORT, FORHOLDSREGLER... 6 VEDLIGEHOLDELSE, FORHOLDSREGLER... 6 TEKNISKE

Læs mere

SVF ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

SVF ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER...1 BETJENING, FORHOLDSREGLER...1;2;3 4 TRANSPORT, FORHOLDSREGLER...4 OPBEVARING, FORHOLDSREGLER...4 TEKNISKE DATA...5 SYMBOLER...6 BESKRIVELSE...7

Læs mere

PVE ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

PVE ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER...3 BETJENING, FORHOLDSREGLER...3; 4; 5; 6 TRANSPORT, FORHOLDSREGLER...6 TEKNISKE DATA...7 ANVENDELSESOMRÅDE...8 FORBEREDELSER OG BETJENING KRAV...9

Læs mere

PVEL ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

PVEL ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER...3 BETJENING, FORHOLDSREGLER... 3; 4; 5; 6 TRANSPORT, FORHOLDSREGLER...6 TEKNISKE DATA...7 ANVENDELSESOMRÅDE...8 FORBEREDELSER OG BETJENING KRAV...9

Læs mere

F 80 ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F 80 ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING Dok: 101511-DK 1524 BRUG SWEPAC F 80 bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

PVD 2000 PVS PVM ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

PVD 2000 PVS PVM ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING PVD 2000 PVS PVM ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 3 BETJENING, FORHOLDSREGLER... 3; 4; 5; 6 TRANSPORT, FORHOLDSREGLER... 6 TEKNISKE DATA... 7 SÅDAN FUNGERER DEN... 7; 8 ANVENDELSESOMRÅDE...

Læs mere

T58 T64 T68 T84 BRUGERVEJLEDNING

T58 T64 T68 T84 BRUGERVEJLEDNING T58 T64 T68 T84 BRUGERVEJLEDNING Dok: 101510-DK 1518 BRUG Swepac stampere er velegnede til komprimering af jord til forskellige anvendelser som f.eks. grøfter, tæt på kantsten, omkring pæle og generelt

Læs mere

SVM 25E SVM 25P ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

SVM 25E SVM 25P ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING SVM 25E SVM 25P ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 3 DRIFT, FORHOLDSREGLER... 3 TRANSPORT, FORHOLDSREGLER... 6 TEKNISKE DATA... 7 SYMBOLER... 8 BESKRIVELSE SVM25E... 9 BESKRIVELSE

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugsanvisning til HS-68B

Brugsanvisning til HS-68B Pladevibrator HS-68B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 43 cc Varenr.: 90 xx xxx Med rygbåret motor Varenr.: 90 29 022 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesav

BRUGERVEJLEDNING Brændesav BRUGERVEJLEDNING Brændesav 75107684. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT A Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici involveret ved

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Sikkerhedsinstruktioner og Bjælker og afstrygere www.cp.com 2 Indhold Indhold Indledning......................................................................... 5 Om sikkerhedsinstruktioner og.............................

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Samlevejledning Varenr.: 9053258 Tallerkenharve til ATV Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tallerkenharve - Varenr. 9053258 Beskrivelse: Tallerkenharve til

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Sikkerhedsinstruktioner og Bjælker og afstrygere www.cp.com 2 Indhold Indhold Indledning......................................................................... 5 Om sikkerhedsinstruktioner og.............................

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL 6 0 27 5 60 KOMPOSTKVÆRN 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2 ANVENDELSESOMRÅDE Deres have kompostkværner blevet designet til kværning af haveaffald, inklusive

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00 DK... Fritstående skinnesystem, justerbart Vers. 3.00 Fritstående skinnesystemer, justerbare Varenr.: 553000 556000 556297 1.00.... Formål og anvendelse.... 3 1.01...Producent...3 1.02...Anvendelsesformål

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 MELVIN BRUGERMANUAL INDHOLD INTRODUKTION... 3 Klassificering... 3 Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 GENERELLE ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 Elektricitet...

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Sikkerhedsinstruktioner og Vibrationsstamper www.cp.com 2 Indhold Indhold Indledning......................................................................... 5 Om sikkerhedsinstruktioner og.............................

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings * Disse advarsler om helbred og sikkerhed opdateres jævnligt for at sikre, at de er nøjagtige og fuldstændige. Du kan se den nyeste version på oculus.com/warnings.

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Hera II/140 Hera II Maxi/250 Bade- og toiletstol Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører, ergoterapeuter

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BV30 VIBRATIONSBJÆLKE TIL FINISH VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BV30 - IS - 10631 1 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

TJEP. TJEP T-64C kombi MANUAL

TJEP. TJEP T-64C kombi MANUAL TJEP TJEP T-64C kombi MANUAL Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved spørgsmål,

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

MODEL: LOG SAW 400 Art.: Brændesav m/hårdmetalklinge

MODEL: LOG SAW 400 Art.: Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107680 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com HU-100 Brugervejledning Læs denne brugervejledning før brug. Gem den et let tilgængeligt sted. Design og udvikling kan ændres uden videre. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com Optom Copyright

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Danmark Tel.: +45 98 23 60 88 Fax.: +45 98 23 61 44. SCANTOOL Manual pladevalse MBR-modeller

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Danmark Tel.: +45 98 23 60 88 Fax.: +45 98 23 61 44. SCANTOOL Manual pladevalse MBR-modeller Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Danmark Tel.: +45 98 23 60 88 Fax.: +45 98 23 61 44 SCANTOOL Manual pladevalse MBR-modeller EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool.dk

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

VEJLEDNING TIL Gymform Disk Ab Exercise

VEJLEDNING TIL Gymform Disk Ab Exercise VEJLEDNING TIL Gymform Disk Ab Exercise E Produktbeskrivelse: I henhold til figur A, B, C, D, E, 1. Højre barre Håndtag 2. Plade 3. Dækplade 4. Knæstøtter 5. Fødder 6. Kontrolpanel 7. Skruer Dækplade

Læs mere

F 50 F 75 BRUGSANVISNING I ORIGINAL

F 50 F 75 BRUGSANVISNING I ORIGINAL F 50 F 75 BRUGSANVISNING I ORIGINAL F50 F / 50 F75 2 F50 / F75 F 50 ANVENDELSE SWEPAC F 50 / F75 anvendes til pakning af grus og sand ved mindre anlægsarbejde som f.eks. underlag for betonsten eller teglsten

Læs mere