Vejledning økonomisk tilsyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning økonomisk tilsyn"

Transkript

1 Vejledning økonomisk tilsyn Denne vejledning skal ses som en uddybende gennemgang af en del af de aspekter, som kan indgå i vurderingen af en rejseudbyders økonomi. Hvis I kun har brug for en overordnet gennemgang, kan I få tilsendt vores kortere vejledninger, der forklarer, hvordan de forskellige virksomhedsformer vurderes. (Selskab, personlig virksomhed, I/S) Når vi foretager vores vurdering af en rejseudbyders økonomi omfatter den som regel følgende aspekter: Forretningsmæssig risiko - Forretningsmodel - Formidleraftaler Indtjening Pengestrømme Balance - Soliditet - Likviditet Andre forhold - Begrænset dispositionsret - Kautioner overfor tredjepart - Placering af likviditet i koncern - Lånebetingelser I alle sager starter vi med at vurdere de risici, der er forbundet med rejseudbyderens forretningsmodel. Herefter udarbejder vi en regnskabsanalyse, hvor første del vedrører indtjening, pengestrømme og balance. Først og fremmest lægger vi vægt på rejseudbyderens evne til at generere positiv indtjening. Herefter inddrager vi den enkelte rejseudbyders pengestrømme, og til sidst vurderer vi balancens nøgletal. Den anden del af analyse kan være særlige forhold, som eksempelvis kautioner overfor tredjepart, placering af likviditet hos andre juridiske enheder mv. Der kan være forhold, som påvirker fondens risiko, men som ikke er nævnt ovenfor. Der er således ikke tale om en komplet liste, og der vil altid blive foretaget en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Forretningsmæssig risiko Forretningsmodel Vi laver en analyse af den risiko, der er forbundet med rejseudbyderens forretningsmodel. I denne vurdering ser vi blandt andet på, hvilke aftaler rejseudbyderen har indgået med sine leverandører, da dette kan påvirke fondens risiko væsentligt. F.eks. vil rejseudbydere, der benytter garantipladser på fly og/eller hoteller have en væsentlig højere risikoprofil end rejseudbydere, der først indgår aftaler med leverandørerne, når de har modtaget kundernes bestillinger. Hvis rejseudbyderen benytter garantipladser, vil indtjeningen således i høj grad være afhængig af en acceptabel belægning samt salgspris. Det kræver derfor efter vores opfattelse en sikker styring af kapaciteten, hvis der skal opnås et tilfredsstillende resultat. Det er vores normale praksis at stille væsentligt større krav til kapitalberedskabet hos rejseudbydere, som bruger garantipladser end hos rejseudbydere, der ikke anvender garantipladser. Herudover er det væsentligt, om omsætningen er sæsonbetonet, da det vil være ensbetydende med højere risiko for fonden. Dette skyldes bl.a., at kapitalberedskabet kan blive forringet i perioden frem mod højsæso-

2 nen. Risikoen målt som forudbetalinger fra kunder vil nå sit højeste niveau umiddelbart før højsæsonen. På dette tidspunkt vil rejseudbyderen være meget påvirkelig overfor uforudsete hændelser, som eventuelt gør, at rejserne må aflyses. Vi vurderer også valget af destinationer, da det er vores erfaring, at rejseudbydere, der sælger rejser til få destinationer, som vi betragter som politisk ustabile, kan udgøre en væsentlig risiko. Det er de færreste rejseudbydere, der vil kunne forsætte driften, hvis det ikke er muligt at gennemføre rejser til destinationer, der er afgørende for indtjeningen. Det er vores erfaring, at nye aktører i rejsebranchen har større risiko for at begå begynderfejl og kan have alt for optimistiske forventninger til fx nye destinationer eller konkurrence med allerede etablerede rejseudbydere. I forbindelse med vurderingen af risikoen ser vi derfor også på, hvilken erfaring ejerne har med rejsebranchen. Formidleraftaler En formidler udbyder og sælger rejseydelser i en anden rejseudbyders navn. Hvis der er indgået en formidleraftale mellem parterne på fondens formular, skal formidleren ikke registreres i fonden. Den anden part betegnes teknisk rejseudbyder og er juridisk ansvarlig for gennemførsel af rejsen. Det betyder i tilfælde af formidlerens konkurs, at det vil være den tekniske rejseudbyder, der er forpligtet til at gennemføre alle de rejseydelser omfattet af fondens dækning, som formidleren har solgt i den tekniske rejseudbyders navn. Det gælder uanset om formidleren inden konkursen har afregnet kundens indbetaling til den tekniske rejseudbyder eller ej. Risikoen forbundet hermed skal fuldt ud afdækkes af den tekniske rejseudbyder. Fonden indtræder først i forholdet til kunden, hvis den tekniske rejseudbyder går konkurs. Det er derfor vores opfattelse, at der er en særlig risiko forbundet med rejseudbydere, der optræder som tekniske rejseudbydere for en eller flere formidlere. Medmindre kunderne betaler direkte til den tekniske arrangør, vil vi derfor som udgangspunkt stille større krav til kapitalberedskabet hos en rejseudbyder, der gør brug af salg via formidlere, for det er vores erfaring, at en rejseudbyder kan risikere at lide betydelige tab som følge af økonomiske problemer hos en formidler. Det kan betyde, at fonden vil kræve, at den tekniske rejseudbyder fremsender regnskabsmateriale vedrørende formidleren. Såfremt der ikke kan fremskaffes regnskabsmateriale, eller regnskabsmaterialet viser, at formidleren har en dårlig økonomi, vil vi inddrage forholdet i vores risikovurdering af rejseudbyderen. Vi vil i denne forbindelse lægge vægt på, om rejseudbyderen over tid har vist, at de kan administrere at have mange formidlere uden at lide væsentlige tab, hvilket i givet fald alt andet lige vil mindske fondens risiko. Sammenfatning Ovenstående munder ud i med en vurdering af den forretningsmæssige risiko på rejseudbyderens samlede forretningsmodel. Rejseudbyderen tildeles på baggrund heraf lav, middel eller høj forretningsmæssig risiko, som danner grundlag for kravene til rejseudbyderens kapitalberedskab. Indtjeningen Når vi analyserer rejseudbydernes indtjening, tager vi udgangspunkt i, at omsætning og omkostninger er periodiseret. Det betyder, at når omsætningen fra en rejse indregnes, skal alle omkostninger til hotel, transport mv. til den pågældende rejse også indregnes. Ligeledes skal de faste omkostninger periodiseres i de perioder, de vedrører.

3 Vi anbefaler alle rejseudbydere at benytte afrejsetidspunktet som indregningskriterium for omsætningen, da dette indregningskriterium efter vores opfattelse er det mest konservative. Der kan også argumenteres for, at indtjeningen kan måles mere pålideligt på dette tidspunkt fremfor på eksempelvis købstidspunktet. Dermed skal omsætningen placeres i den måned, hvor kunden afrejser. Det samme skal alle omkostninger vedrørende denne specifikke rejse (direkte omkostninger), så resultatopgørelsen indeholder en retvisende dækningsgrad. Vi benytter bl.a. dækningsgraden til at vurdere, om periodiseringen er udført korrekt. Hvis der forekommer store udsving i dækningsgraden i forhold til tidligere årsrapporter og regnskabsopfølgninger, er det ofte tegn på manglende/fejlagtig periodisering. Hvis vi vurderer, at periodiseringen er utilstrækkelig, vil vi i første omgang bede om en ny saldobalance. Hvis saldobalancen fortsat ikke er periodiseret, vil vi kræve, at revisor fremover gennemgår saldobalancen, inden vi modtager den. Det samme gælder budgetmateriale. Hvis vi ikke kan få korrekt periodiseret regnskabsmateriale, må vi inddrage denne usikkerhed i vores risikovurdering, hvilket kan få væsentlig betydning for konklusionen. Når der er tale om en ny rejseudbyder, vil vi i forbindelse med den løbende regnskabsopfølgning sammenligne den realiserede dækningsgrad med den budgetterede. Hvis der forekommer væsentlige afvigelser, vil vi forholde os kritisk hertil. Det er derfor vigtigt, at budgetterne er periodiseret, så omsætning og omkostninger indregnes i den rigtige periode. Når vi vurderer driftsindtjeningen for en rejseudbyder, inddrager vi - hvis det er muligt - den historiske indtjening samt eventuelt budgetmateriale. Det gør vi for at vurdere, om rejseudbyderen har en stabil og overskudsgivende drift, eller om det modsatte er tilfældet. En rejseudbyder, der har haft en stabil, god indtjening flere år i træk, vurderer vi som udgangspunkt udgørende en lavere risiko for fonden end en udbyder, der har store udsving i indtjeningen og ind imellem realiserer underskud. Pengestrømmene Når vi vurderer pengestrømmene hos en rejseudbyder, inddrager vi så vidt muligt både de historiske data og evt. budgetmateriale. Vi skal vurdere, hvilke krav den enkelte rejseudbyders pengestrømme stiller til likvidberedskabet. Det er væsentligt, hvordan betalingsmønstret overfor leverandørerne er. Hvis rejseudbyderen i stort omfang forudbetaler leverandørerne, inden kunderne har betalt, vil det kræve et større likvidberedskab, end hvis leverandørerne betales, når kunderne har betalt til rejseudbyderen. I førstnævnte tilfælde kan rejseudbyderens drift være afhængig af en kassekredit, som banken ofte kan opsige med kort varsel. Det vil få store konsekvenser for rejseudbyderens finansieringsgrundlag og bør således ikke stå alene som finansieringsform, da fondens risiko vil være afhængig af, at banken opretholder kreditten. Vi inddrager også omfanget af investeringer, da vi vil vurdere størrelsen af de frie pengestrømme, dvs. summen af de drifts- og investeringsmæssige pengestrømme. Derfor er det vigtigt, at likvidberedskabet er tilfredsstillende både før og efter rejseudbyderen gennemfører investeringen. Et eksempel kunne være en rejseudbyders opkøb af en anden rejseudbyder eller investering i nyt marked, som medfører, at der aktiveres udviklingsomkostninger. Når en rejseudbyder opkøber en anden rejseudbyder, vil det efter vores opfattelse på kort sigt øge fondens risiko, da det alt andet lige forringer likvidberedskabet. Vi vil vurdere værdiansættelsen af det købte aktiv, afskrivningsprofil samt eventuelle synergier mv., men det er vores opfattelse, at ejerne bør afdække den kortsigtede risiko, som opstår.

4 Balancen Når vi analyserer balancen, er vores primære fokus på rejseudbydernes soliditet og likviditet. Det er vigtigt, at rejseudbyderens økonomi ikke bare skal være tilfredsstillende på opgørelsestidspunktet, men også det kommende år. Hvis der er særlige risici forbundet med den enkelte rejseudbyders forretningsmodel, vil det alt andet lige påvirke vores krav til rejseudbyderens kapitalberedskab i opadgående retning. Derfor foretager vi ikke vurderingen udelukkende på baggrund af normtallene i lovbemærkningerne (se nr. 7 om 12a og bemærkningerne til nr. 7 længere nede i dokumentet i dette link), som alene skal anses som vejledende. Soliditet Soliditetsgraden skal ifølge bemærkningerne til rejsegarantifondsloven udgøre minimum 6% ved overskud og 8% ved underskud. Egenkapitalen i forhold til omsætningen bør efter vores opfattelse være minimum 4% afhængigt af den forretningsmæssige risiko. Vi beregner ikke nødvendigvis nøgletallene direkte ud fra årsrapporten, fordi vi ønsker at vurdere boniteten af de enkelte aktiver i balancen. Det gør vi ikke, da der kan være aktiver, som ud fra en risikobetragtning bør nedskrives i værdi. Vi justerer værdien af aktiverne, uanset om opgørelsesmetoden opfylder kravene i årsregnskabsloven, fordi vi ønsker at opstille balancen ud fra en konservativ vurdering. Vi vurderer de ejendomme, som måtte indgå i rejseudbyderens balance. I denne vurdering forholder vi os kritisk til værdiansættelsen, da der kan være store forskelle mellem markedsværdien og den værdi, ejendommen er indregnet til i balancen. Som vurderingsgrundlag tager vi udgangspunkt i den seneste offentlige ejendomsvurdering. Vi foretager en gennemgang af immaterielle anlægsaktiver, hvor vi vurderer værdiansættelsen af aktivet blandt andet med udgangspunkt i indtjeningen fra driften. Hvis egenkapitalen indeholder udbytte, omplacerer vi beløbet til kortfristet gæld, fordi vi formoder, at det bliver udbetalt umiddelbart efter statustidspunktet, og derfor vil forringe soliditeten. Nøgletallene for soliditeten bruges til at sikre, at egenkapitalen er tilfredsstillende hele året. Det gør vi for at forholde os til sæsonudsving, da balancer i regnskabsperioden for en udbyder med en stærkt sæsonbetonet omsætning vil afspejle både lav- og højsæson. Når soliditetsgraden beregnes på et givent statustidspunkt, vil der være en risiko for, at rejseudbyderens soliditet enten over- eller undervurderes. Et eksempel herpå er et skirejsebureau, der har en meget sæsonbetonet omsætning, og som typisk aflægger regnskab efter afslutningen på skisæsonen, hvor balancen er meget lille. Soliditetsgraden vil i dette tilfælde være væsentligt overvurderet, fordi beregningen af soliditetsgraden tager udgangspunkt i en alt for lille balancesum, som ikke afspejler rejseudbyderens reelle aktivitet. Derfor sættes egenkapitalen i forhold til den forventede årlige omsætning. Dermed har det ikke betydning, om rejseudbyderen har en sæsonbetonet omsætning eller ej. Vi medtager naturligvis erfaringer fra rejseudbyderens løbende regnskabsopfølgning i vores vurdering. Likviditet Likviditetsgraden skal ifølge lovbemærkningerne som minimum være 1,0. Vores vurdering af likviditetsgraden kan ikke nødvendigvis beregnes direkte ud fra årsrapporten. Det skyldes bl.a., at vi i beregningerne ikke medta-

5 ger likvider og værdipapirer, der er stillet som sikkerhed/pantsat, da vi betragter sådanne som et finansielt anlægsaktiv. Et andet eksempel kunne være et skatteaktiv, som bl.a. fremkommer ved underskudsgivende drift, og som specielt er problematisk, hvis driften fortsat er underskudsgivende. Dette aktiv kan kun realiseres via fremtidig overskudsgivende drift, og derfor omplacerer vi aktivet, eller eventuelt nedskriver det på egenkapitalen, hvis det er usandsynligt, at driften igen bliver overskudsgivende. En nedskrivning af aktivet vil også have en effekt på vurderingen af soliditeten. Der kan dog også være eksempler på, at skatteaktiverne kan benyttes af andre selskaber i koncernen, fordi selskaberne er sambeskattede. Det vil i så fald være et krav, at de andre selskaber i koncernen har positiv indtjening, og tidshorisonten skal også inddrages, fordi skatteaktivet realiseres i november måned. Hvis højsæsonen fx er i sommermånederne, vil det efter vores opfattelse være misvisende at medtage skatteaktivet i vurderingen af likviditeten i den periode, hvor fondens risiko er størst. Når vi vurderer boniteten af omsætningsaktiverne, er der i de fleste tilfælde tale om debitorer eller forudbetalinger af leverandører. Der kan dog også være tale om mellemregninger med tilknyttede virksomheder, som vi kun kan vurdere boniteten og tidshorisonten af, hvis vi modtager årsrapporter for de selskaber, som skylder pengene. Hvis det herudfra vurderes, at det ikke er sandsynligt, at beløbet kan tilbagebetales på kort sigt, vil vi omplacere aktivet fra omsætningsaktiver til finansielle anlægsaktiver. Hvis skyldnerselskabet er insolvent, vil tilgodehavendet blive nedskrevet. I forbindelse med en eventuel omplacering til kortfristet gæld ved udlodning/udbytte, som er nævnt under afsnittet om soliditet, sikrer vi, at beløbet indgår korrekt i beregningen af likviditetsgraden. Hvis likviditetsgraden er under 1,0, vil vi inddrage selskabets evne til at skabe positive pengestrømme, samt hvorvidt anlægsaktiverne kan belånes yderligere. Såfremt vi anser forholdet for værende afgørende for den samlede vurdering, vil vi anmode om en realkreditvurdering af ejendomme, så fonden uden usikkerhed kan vurdere størrelsen af belåningsgraden og eventuel tilførsel af yderligere likviditet. Andre forhold Begrænset dispositionsret I en del tilfælde indgår vi en formel aftale med rejseudbyderen om begrænset dispositionsret. Formålet er at mindske usikkerhederne ved det fremtidige kapitalberedskab, hvilket er en fordel for både rejseudbyderen og fonden. I aftalen accepterer rejseudbyderen typisk en række begrænsninger i forbindelse udbytte, deponeringer, kautioner, tilgodehavender samt brug af garantipladser. Indholdet af aftalen kan løbende genforhandles, når der foreligger nyt, revideret regnskabsmateriale. Kaution Hvis rejseudbyderen har accepteret at kautionere for andre, vil det andet lige påvirke fondens risiko. I første omgang vurderer vi, hvor betydeligt et beløb der kautioneres for. Hvis beløbet er væsentligt, foretager vi en analyse af det selskab/den person, som rejseudbyderen kautioner for. Analysen vil gennemgå samme punkter, som analysen af rejseudbyderen, jf. beskrivelsen ovenfor. Hvis vi vurderer, at kautionen er problematisk i forhold til fondens risiko på rejseudbyderen, vil vi kontakte rejseudbyderen for at drøfte en løsning.

6 Placering af overskudslikviditet andre steder i koncernen Hvis rejseudbyderen indgår i en koncern, medfører dette ofte, at likviditet bliver udlånt til andre selskaber i koncernen. Hvis rejseudbyderen har god indtjening og positive driftsmæssige pengestrømme, vil koncernledelsen ofte vælge at spare låneomkostninger for andre selskaber i koncernen. Sådanne udlån påvirker i høj grad fondens risiko, idet rejseudbyderen kan oparbejde et stort tilgodehavende hos den øvrige koncern. Tilgodehavendet kan være hos et enkelt selskab, som har lånt penge videre ud i koncernen, eller det kan også være fordelt på mange selskaber. Uanset hvad kan der være en særlig risiko forbundet med hhv. tidshorisonten og boniteten af aktivet. I tilfælde af konkurs i den øvrige del af koncernen, kan rejseudbyderen komme i økonomiske vanskeligheder. I ovennævnte eksempel er fondens risiko afhængig af udviklingen i hele koncernen og ikke kun hos rejseudbyderen. Det er derfor vigtigt, at vi modtager tilfredsstillende regnskabsmateriale for hele koncernen. På denne baggrund vil vi vurdere, om koncernens økonomi kan anses som tilfredsstillende, så boniteten af tilgodehavendet opfylder fondens krav. Hvis koncernens økonomi ikke anses for fuldt ud tilfredsstillende, vil det være afgørende, at budgetmaterialet viser en positiv trend, og der ikke forventes væsentlige negative afvigelser, så vi har grundlag for at antage, at koncernen på rimelig kort sigt kan opfylde vores krav. Hvis vi vurderer, at boniteten af mellemregningen med tilknyttede virksomheder er tvivlsom, kan det resultere i, at vi finder rejseudbyderens økonomi for utilfredsstillende. Problemet kan eventuelt løses ved, at der indgås aftale om en form for loft på størrelsen af mellemregningen med tilknyttede virksomheder. Lånebetingelser Hvis en udbyder optager lån, hvor banken har betinget sig opsigelsesadgang ( exit mulighed), inddrager vi forholdet i vores vurdering af rejseudbyderens økonomi, da banken vil kunne kræve det lånte beløb tilbagebetalt før udløb. Fondens risiko er afhængig heraf, og det lånte beløb må i nogle tilfælde omplaceres til kortfristet gæld, hvis risikoen forbundet hermed er for stor. Hvis vi vurderer, at det er relevant for den enkelte analyse at inddrage ovennævnte forhold, vil rejseudbyderen blive bedt om at redegøre herfor. Det vil formentlig kun være aktuelt i større koncerner, idet små og mellemstore rejseudbydere sædvanligvis giver banken sikkerhed i eksempelvis en ejendom, og i så fald er lånet typisk ikke betinget af særlige forhold. Sammenfatning Som der er redegjort for ovenfor, tager vores risikovurdering i hver enkelt sag udgangspunkt i den aktuelle indtjening og de aktuelle pengestrømme. Herefter medtages rejseudbyderens kapitalberedskab i vurderingen. Efterfølgende inddrages de forhold, som umiddelbart ikke er målbare, men som vi gennem vores erfaring ved, at der kan være en særlig risiko forbundet med. Hvis vores vurdering munder ud i, at vi finder økonomien utilfredsstillende, kan vi ifølge rejsegarantifondsloven kræve forhøjet garanti. Men I vil kunne vælge andre løsninger som fx konsolidering eller at få en tredjepart til at indestå overfor fonden. Hvis vi kræver forhøjet garanti, skal I stille en variabel garanti, der til en hver tid dækker forudbetalingerne fra ikke afrejste kunder omfattet af fondens dækning + et tillæg vedrørende strandede kunder. Garantien skal stilles to måneder før niveauet forventes nået. Garantien skal opfylde kravene til den almindelige garantistillelse, men skal som minimum udgøre t.kr. 50. For yderligere information kan I få tilsendt vejledningen Hvordan afdækker man fondens risiko?.

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING Praktisk vejledning vedrørende de problemstillinger, som rejseudbyderne støder på i forbindelse med selve registreringsprocessen samt

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Revisors påtegning - en analyse af going concern Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Vejleder: Hans Vistisen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt 2013 Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Indhold 1. Resume...3 2. Indledning...5 2.1. Den

Læs mere

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 April 2002 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Indhold 1. Formålet med de nye leasingregler..................................8

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering HÅNDBOG Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering En håndbog udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering Forord Inspiration i en svær tid

Læs mere

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Økonomisk oversigt 14

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

Den danske banksektor

Den danske banksektor Den danske banksektor er præget af mange mindre og mellemstore pengeinstitutter, der for manges vedkommende er karakteriseret ved en lokal forankring og et fintmasket filialnet. De senere år har der kunnet

Læs mere

Ejer- og generationsskifte af virksomhed.

Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Udgivet af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade 6 2300 København S Tlf.: +45 36 10 20 30 Fax:

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07 VIRKSOMHEDSVURDERING Firma A A/S 213-8-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Værdi...3 Værdiansættelsesmodel... 5 Forudsætninger...5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Branchesammenligning...7 Prognosticeret

Læs mere

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE HD FINANSIEL RÅDGIVNING VEJLEDER JESPER RAALSKOV EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE UDARBEJDET AF THOMAS PRIESS ØSTERGAARD HD-FR Specialeafhandling En oplagt fusion i det vestjyske S i d e 1 Indhold 1.0

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer.

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer. FORORD Dansk Fjernvarme udgiver hermed den funktionsopdelte som en vejledning. Formålet med vejledningen er at anvise en metode for standardgruppering af regnskabsposter efter funktionsopdelte principper

Læs mere

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall Kom i gang med aktier Ulrik Dall ISBN 978-87-89359-22-9 Ulrik Dall: Kom i gang med aktier Copyright Bodano Publishing & Communication ApS 2014 Udgiver: Bodano Publishing & Communication ApS Postboks 63

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

Indledende bemærkninger til rettevejledningen

Indledende bemærkninger til rettevejledningen Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger til rettevejledningen Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2012 og til støtte for nuværende

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223. Revisionspåtegninger. -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen

Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223. Revisionspåtegninger. -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen Institut for regnskab Forfatter: Martin Husted Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223 Kandidatafhandling Vejleder: Torben Rasmussen Revisionspåtegninger -med fokus på forbehold set i lyset

Læs mere

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Målgruppe... 6 1.3 Strukturering...

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere