Auna Christine Beckers. (fød Torm) Dagbog. Ved. J. G. E ur man Becker. (Trykt som Mauuscript) Kjøbenliavn. E. C. Lesers Bog- og Nodetrykkeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Auna Christine Beckers. (fød Torm) Dagbog. Ved. J. G. E ur man Becker. (Trykt som Mauuscript) Kjøbenliavn. E. C. Lesers Bog- og Nodetrykkeri. 1870."

Transkript

1

2 Z^i^

3 K

4

5 Af Auna Christine Beckers (fød Torm) Dagbog. Ved J. G. E ur man Becker. (Trykt som Mauuscript) 3 Kjøbenliavn. E. C. Lesers Bog- og Nodetrykkeri

6 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto Oom7lE

7 r orfatterinden af disse Blade var en Datter af Etatsraad Erik Jensen Torm^ første Borgemester og Politiemester i Kjøbenhavn, med hans anden Kone, Anna, en Datter af tit. Assessor i Commercecollegiet, Thyrje Jespersen, til Mattrup, Skaarupgaard og Skj erring Munkgaard, og var eneste Barn af dette Ægteskab. Hun var født den 10de November 1738 og nød en ligesaa omhyggelig som streng Opdragelse. Underviisning i Fransk, Tydsk, Dands og Musik fulgte jevnsides med Syning. Spinden, huusholderiske Sysler og en daglig Huusandagt, under hvilken Moderen, havende i hver Ende af sit Værelse en Pult med en opslagen Psalmebog, gik op og ned ad Gulvet syngende Psalmerne. Anna Christines tre Halvsøstre bleve alle gifte ; selv indtraadte hun, kun 20 Aar gammel, i Ægteskab med Hofapotheker Johan Gottfried Becker, og Brylluppet stod den 4de April Det var en ikke liden Huusholdning, som den unge Kone overtog, thi, efter en næsten samtidig Optegnelse, bestod deres Huusstand af 6 Personer i Apotheket, 4 Piger, Tjener, Kudsk og Gaardskarl. I Aaret 1761 kjøbte Becker Heinstrup Gaard af Oberstinde IVilckfn. Dens Areal var 17 Tdr. Hartkorn og samtidigen kjøbte han Jyllinge Kirketiende paa noget over 29 Tdr. og Gundsøemagle Kirketiende paa over 30 Tdr. samt tilhørende Huse, Jus vocandi et patronatus, af Justitsraad Amtsforvalter Fvf/ls Enke i Roskilde. Paa Heinstrup levede Familien sin gladeste Tid hver Sommer i en lang Række af Aar; og i de hyppige og gjæstfrie Sammenkomster, som der fandt Sted, finde vi omtrent det samme

8 Selskab, som i disse Blade('), men ingen sammenhængende Optegnelser ere os levnede derom; kun vide vi, at Spadseretoure, Fiskefangst og Jagt paa Harer og Ænder, paa Lærker med Tyrads og Lokkefugl, Lege, smaae Komedier og Spil var en Afvexling for Familien og de der logerende Gjæster. I 1767 kjøbte Becker Godset Grevensvænge og samme Aar fik han Eang med Universitetsprofessorer. Vistnok som Følge af den vedvarende Qvægsyge solgte han i December 1775 Grevensvænge til Capt. Thomsen, og et tiltagende svageligt Helbred bevægede ham til i 1782 at skille sig ved det kjære Heinstrup. Derimod kjøbte han samme Aar et Landsted med noget Jord i Nærum af Geheimer. Luxdorph. Efter sin Mands Død og efterat den fra Udlandet hjemkomne yngste Søn havde overtaget Apotheket, vedblev Fru Becker at boe med denne i Gaarden paa Kjøbmagergade ; men efterat han i 1794 havde giftet sig, flyttede hun ud og boede tilleje i Vimmelskaftet hos Yiinliandler Wassard. Her oplevede hun Kjøbenhavns Bombardement og var lige ved at blive dræbt, da hun om Morgenen efter den første Bombardementsnat vilde stige ind i den paa Gaden holdende Kareth for at kjøre ud paa Christianshavn til Apothekcr Pftigluacher, idet en Kugle gik gjennera Dørvinduerne paa Vognen, Under meget gode Forhold og med et godt Helbred, nyd hun en Mængde gamle Venners Omgang, der vedblevc at søge hende, og endte sit Liv efter en kortvarig Sygdora den 17de September lsi)9. C) Pastor Ilvas i Jyllinge, Familien Hagedorn fra Frederikssund, Capitain l'onlenatf, Konneninnn, der senere var Chargé d'affaires i Paris og Legationsraad, horte ogsaa til den Tids Omgangsvenner. Huuslærereu fljethleuhiirf), siden Præst paa Amrum, skrev Loilighedsvers og Komedier.

9 1787. Den 13 Nov. Taagct og fugtigt Veir. Christianei^) stod Fadder til Tfllrfs{'^) Barn; Brev fra Goll/nedC). Om Middagen Bozenhnrd og Kone('*). Yi om Aftenen hos RdmmfUngs{^). Erik{^) i Klubben. 14. Regn og Snee. Under os hele Dagen. Vi Fire spillede Troissept. 15. Klar Luft og lidt Frost. Under os; spillede om Aftenen Troissept. Id. Tøeveir, Regn. Om Aftenen Udycr og Kone('''). Maanskin. 17. Jeg havde travlt med Skrivning. Klar Luft, lidt Frost. Om Aftenen min Mand hos de Conincks{^). Fru Bozenhard og Kbrckenkrone{^) her. Jeg skrev til Gottfried. I S. Nogen Frost og lidt Blæst. Jeg med Christiane i Kirke. Om Middagen her Bozenhard og Kone, Høyer og Kone, Oberstl. Ber- (jer ; om Aft. Nørckenkrone og Kone, Gdssel{^^). 2 Spilleborde. 19. Lidt Frost og nogen Snee. Om Aft. min Mand hosfieryer* ("). Erik i Klubben. 20. Frost og klar Luft. Fru Nørckenkrone her om Middagen; om Aftenen Bozenhard og Kone; Rrven/e/dt{^-). 1 Spillebord. 2L Frost. Fru Schou{^^) her om Middagen; jeg om Efterm. hos Fru Rheder ("*). Om Aft. Fru Geuss C^), Le Fevre ('^), Wamsled ('^), begge unge Biilow. (^) Bechers yngste Datter. (') Jellrf Osmundseti, en norsk Fodgarder og Arbeidsmand i Beckers Laboratorium. (') Beckers yngste Son, dengang i Langensalza. (*) Osterrigsk Generalconsul Bozenhard, gift med Beckers ældste Datter Johanne Henrikke. (*) Kammerherre, senere Minister i Eutiu. C) Erik Becker, den ældste Son. (') Legationsraad /f?jdreas Buyer, gift med Beckers mellemste Datter Anna. (*) Etatsraad og Grosserer. (*) Johan Henrik Christian Aorckenkrone, Major og Generaladjutant, f 1604, en Fætter til Hofapotheker Becker. ('**) Oberstlieutenant. {") Conferentsraad Livmedicus Berger. (") Conrad Revenfeldt, Kammerjunker, Ritmester ved Garden tilhest. (") Gift med Etatsraad Expeditionssekretair i QtxncéiW.'it Schou,. ('*) Conferentsraadinde. ('"J Professorinde, fed Rasch. ('*) Secretair. ('^) Kammerherre.

10 . 22. Rogn og Mørkt. Om Midd. Bozcnhard og Kone; om Aftenen Høyer og Kone, Nørckenkrone. Regnveir. 23. Om Middagen under os-, om Aftenen Erik paa Bal i Klubben, Nørckenkrone her. Regn og ubehageligt Veir. 24. Tørveir. Om Efterm. jeg med Christiane hos Bergers ; blev der om Aftenen og min Mand kom derhen. 25. Frostveir og klar Luft. Christiane stod Fadder til Lise Svogers Barn. Om Middagen vare vi alle hos liyberf/s ('). Om Aftenen jeg og Christiane hos Geheimeraadinde Desmercieres og siden igjen hos Rybergs. 26. Frost og klar Luft. Jeg blev hentet til Fru Bozenhard Kl. I og om Efterm. Kl. 3 blev hun forløst med en Dreng; blev der om Aftenen til Kl. 11. Min Mand hos Bergers. Den svenske Ambassadeur Baron Sprengport blev introduceret hos Kongen. 27. Noget tykt i Luften. Jeg om Form. hos Fru Bozenhard; derud igjen om Eft. Christiane blev der til Kl. 9. Her kom om Aftenen Revenfcldt og Schou. 28. Jeg og Christiane hos Fru Bozenhard. Hendes Mand spiiste hos os. 29. Bozenhard og Høyer spiiste her. Besøg hos Fru Bozenhard. 30. Taaget. Christiane hos sin Søster Bozenhard. Han hos os om Middagen. Min Mand hos Bergers. Den 1 Dec. Taaget Luft. Jeg om Form. derud, Christiane om Efterm. Om Aftenen jeg hjemme. Schou kom. 2. Klar Luft. Om ^Middagen Høyers og Bozenhard. Revenfeldt om Aftenen. 1 Spillebord. Om Efterm. vare vi alle hos Fru Bozenhard. 3. Regn og stærk Blæst. Bozenhard her til Middag; om Aftenen Hofjunker Walmoden og Le Fevre. 4. Regn og Snce. Jeg med Christiane hos Fru Bozenhard til Kl. 10 om Aftenen. Min Mand hos Bergers, Erik i Klubben. 5. Regn, taaget Luft. Jeg med min Mand og Christiane om Middagen hos Bangs (^). Christiane og Erik om Aftenen hos de Conincks ; kom hjem Kl. 1 C. Regn og mørkt Ycir. Om Middagen Høyers, Walmoden, Revenfeldt og Bozenhard. Jeg med Christiane om Efterm. hos Fru Bozenhard. Om Aft. de samme, som havde spist her. 2 Spilleb. C) ConferentsraaJ og Grosserer. (') Confercutsr. Generalprocurour.

11 7. Klart Ycir; havde blæst og frosset. Schou og Kone her om Aftenen, siden Co//in {^). S. Det havde regnet om Natten. Min Mand til Middag hos Bergers; han tog hjem og om Aftenen vare her Nørckenkrones. Erik hos Buchrvald (-). Christiane hos Geheimer. Biilow, kom hjem Kl. 4J^ om Morgenen. 9. Regn. Vi om Middagen hos Kammerherre Siihms ; om Efterra. hos Bozenhards; toge atter til Suhms. Det sneede. 10. Regn og Snee. Min Mand og jeg til Fadder hos Bozenhards; Barnet blev kaldet Joseph Gotlfried Emanuel. Christiane blev der. Vi toge hjem; Schouboe{^) kom. 11. Taaget, siden klart. Jeg om Efterm. ud til Bozenhards, kom hjem Kl. 7. Her vare Schou, Nørckenkrone, siden Bozenhard. 12. Klart Veir. Vi alle om Middagen hos GeheimeraadCrt/'^^e«.?. Jeg om Efterm. hos Frn Brun?iick{*), om Aftenen igjen hos Carstens, men begge Børnene hos Jn^titsr. 31einckes, de kom hjem Kl. 3h 13. Fugtig og tyk Luft. Min Mand om Middagen hos Etatsraad Reiersens ('^) ; om Aftenen vare vi alle hos Uldalls {^). 14. Havde frosset lidt. Om Midd. Høyers, Bozenhard og Winders- Ifff'O' Om Aftenen desamme samt LeFevre og if/e/"^:: (*). Jeg med Fru H(*yer besøgte Fru Bozenhard om Efterm. 2 Spilleb. 16. Tyk Luft. Jeg med Christiane i Kirke. CaT^t. Fries {^) her om Middagen. Min Mand hos Bergers, Erik i Klubben. 17. Det havde frosset. Om Aftenen Revenfeldt, Kammerpage /arbou og Schouboe. 1 Spillebord. 18. Klart Veir og Frost. Min Mand skrev til TVier/leb C^). Om 'Middagen 3IorffensfJerne(^^) med tvende ældste Døttre, Capt. Fries og Datter, Schou og Kone, Nørckenkrone og Kone, Høyers, Bozenhards; om Aftenen "Walmoden. 3 Spilleborde. C) Præst i Borup, gift med Beckers Sosteiåvittex Mariane Wederking. C) Hofmester hos Prindsesse Louise Augusta. {^) Msljot Jens Sc/iouboe, g.m. Beckers Soster Charl. Amalie. {*) G.m. Prof. B., senere Oberberghauptmand. ('') Expeditionssecret. i det danske Cancelli. (^) Justitsraad, Generaltiskal. ('') C. A. Windersleff, Apotheker i Kallundborg, havde været Medhjælper hos Becker; etablerede sig (*) Keiserlig Chargé d'affaires. (^) Christian Fries af sjællandske Dragoner. ("*) Beromt Chemiker i Langeusalzn, hos hvem Gottfried Becker opholdt sig. (" ) Conferentsr., Deputeret i Gcncralitetet og Commissar. CoU.

12 8 19. Frostveir og tlart. Vi alle til Middag hos Conferentsraad A'ofoeds ; blev der om Aftenen. Hjemme var Reengjøren med Vinduerne. 20. Frostveir. Var om Form. hos Fru Bozenhard, derfra til Fru 2 I AnckerC). Om Efterm. hos Fru Rheder, hos Suhms og Bangs. Erik hos 3Iandiu: {^).. Frostveir. Vi til Middag og Aften hos Major Faldes. 22. Snee og Frost. Erik reiste til Borup. Brev fra Gottfried. Jeg om Efterm. hos Bozenhards. Nørckenkrone her. Hector døde. 23. Snee, tyk Luft. Om Middagen under os; ora Aftenen vare vi envisite hosbulows, Bergers, og spiste om Aftenen hossch?iel/.s'{^) Tyk Luft. Om Aftenen Oberstl. Berger, Wamsted, Le Fevre, Schrødersee {*), Schouboe, Miinch. 1 Spillebord. 25. Snee og stærk Blæst. Jeg i Kirke. Om Middagen Schouboes, Walmoden, Biilow, Høyers og om Aftenen Gøssel, Revenfeldt. 3 Spilleborde. 20. Stærk Snee. Vi hos Høyers Middag og Aften. 27. Klar Luft. De kjørte Snee ud af Gaarden. Alene under os. 2S. Tøveir, Regn. Jeg hos Fru Gerner, hvis Mand var død Dagen før(^). Middag og Aften hos illullers {*'). 29. Endnu Regn og Tø. Erik kom hjem fra Borup. Schouboe her. 17S8. Den 1 Januar. Taaget Veir, Tø. Jeg med Christiane i Kirke. Om Middagen Bozenhard og Kone ; hun holdt sin Kirkegang og Barnet var med hende her om Efterm., Høyer og Kone med Barn. Konerne toge hjem om Aftenen. Nørckenkrone kom her. 2. Tø, Regn, Taage og Blæst. Jeg med Christiane hos WcernsC) om Form. at see sal. Commandeur Gerners Liigbegængelse. Om Middagen under os ; om Aftenen hos Bergers. Erik i Klubben. 3. Stærk Blæst og ubehageligt Veir. Under os om Middagen. Fire Sviin fra Svenstrup bleve slagtede. Schouboe om Aftenen her. Megen Regn. 4. Stærk Regn. Svinene bleve saltede. Om Middagen vi alle hos Morgenstjernes; bleve der om Aftenen. C) Conferentsr. Carsten Ancker.s Frup. (') Generalaudit. (') Bnigspatron. ( ) Kammerj. Capit. i Livvagten. (*) Comniand. Henrik Gerner, g.m. Ch.Sophieliasch. (") Cocfereutsr. Stenipelpapirforv. (" ) Gcneralkrigscomm.

13 Nogenledes klart. Jeg omla-ing i Kjækleren og paa Loftet. Brev fra Gottfried. Om Aftenen under os. Khstiiæ gik bort. G. Taaget og fugtigt Veir. Om Middagen Fru Bozenhard, Fru Høyer, Schouboe og Kone, Fru Nørckenkrone ('). Om Aftenen Morgenstjernes Familie, Høyer. 2 Spilleborde. 7. Fugtigt Yeir. Om Middagen under os; om Aftenen vi paa Bal i Coalitioneu, kom hjem derfra Kl. benved Tørt Veir. Min Mand fik Brev fra Wiegleb og fra Gottfried. Om Middagen under os, om Efterm. jeg til Fru Aucker, da Imn blev forløst med en Søn ; kom hjem Kl. 8. Min Mand om Efterm. hos Kronprindsen ; siden under os. 9. Klart Veir, havde frosset lidt; mine Piger dyppede og hængte op. Jeg om Form. hos Fru Ancker og hos Fru Gerner og Fru Gcuss. Om Aftenen kom Schouboe og Le Fevre. Jeg var om Efterm. hos Fru Ancker og Fi'u Horn (^). 10. Tyk Luft. Jeg var noget ude om Form., om Efterm. var jeg 1 I. hos Fru Ancker og blev der til Kl. 6. Christiane hos Høyers. Om Aftenen Schouboe og Høyer. Det havde frosset. Om Middagen Fru Bozenhard her. Jeg om Form. hos Fru Ancker og Fru Klieder. Om Aftenen under os. 12. Tyk fugtig Luft. Min Mand om Form. hos ScMmmelmanns Han skrev til Gottfried og Henrikke ogsaa. Jeg om Efterm. hos Fru Ancker. Min Mand hos de Conincks. Erik i Klubben. 13. laftcs blev det en stærk Blæst, næsten Storm. Min Mand og Christiane til Middag hossuhms(^). De bleve der om Aftenen. Erik hos Bergers. Der faldt Snee. 14. Frostveir. Jeg om Form. hos Fru Ancker. Om Aftenen kom Le Fevre, Revenfeldt, AValmoden ("*), Schou. 1 Spillebord. 15. Det havde frosset stærkt. Om Form. kom Fru Schnell og Collin. Jeg med Christiane om Efterm. hos Fru Ancker; derfra til Bozenhards. Hdløs i Brøndstræde. 16. Tyk Luft, skarp Vind og Snee. Om Middagen vare her Fru Gerner og Frøken Fr. Horn, Fru Geuss, Schouboes, Fru Nørckenkrone, Bozenhard og Kone, Høyer og Kone. 17. Stærk Blæst; det havde frosset. Jeg var om Form. hos Fru C) Fed Meyn. (') Conferentsraad Frederik Horns Frue Mette Sophie f«d Torm, Fru Beckers Halvsoster. (^) Historiographen Kammerherre P. F. Suhm. (*) Kammerjunker.

14 10 Ancker; om Middagen vare vi samt Cliristiane hos Etatsraad /yoé'. Erik var Middag og Aften bos fjf/.s.serils. 18. Regn og Blæst. Om Middagen vare lier Collin og Kone og Ditlev Fries C). Om Aftenen de Samme, samt Bozenhard og Kone, de tvende Neprfjaard ("). 19. Megen Snee og Tø. Om Middagen Ditlev Fries. Om Aftenen Schouboe. Erik til Middag bos Bozenhard, om Aftenen bos Høyers. Jeg skrev til Fru Walmoden, YvwStampr, Fru fvederkintf C), Fru Ni.sseii. Om Aftenen frøs det meget stærkt. 20. Frost, klar Luft. Jeg om Efterm. bos Fru Ancker og med hende i det Harmoniske Selskab. Min Mand hos Bergers. Erik og Christiane paa Bal hos M'itet (*), de kom hj^mi Kl. 3^. 21. Tøveir. Om Efterm. var jeg hos Fru Thurah {^); om Aftenen vare her Miinch{^), Schouboe og Mertz. 22. Tørt Veir, nogen Blæst. Om Midd. Ditlev Fries, om Efterm. Fru Schouboe; om Aftenen Schou, Rcvenfeldt, Høyer og Kone. 23. Frostveir og hin Snee. Om Middagen Fru MiinvhiJ) og Søn, Schouboe og Kone, Bozenhard og Kone, Høyer og Kone, Daltlsf/aard{^), Mertz. Om Aftenen Berger og Lieuten. Neergaard, Ditlev Fries. 2 Spilleborde. 24. Snee og tyk Luft, Om Middagen Ditlev Fries; jeg om Efterm. hos Fru Ancker. Om Aftenen kom Le Fevre. 25. Klart Vcir, havde frosset. Jeg om Form. hos Frøken StaffeldtC). Det blev stærk Blæst og næsten Storm, stærk Snee. Jeg om Efterm. bos Fru f/ukk {^^') og Fru Jacobi{^*) og paa Slottet omkring i Visiter. 26. Klar Luft og Frost, Brev fra Gottfried. Om Aftenen med Christiane hos Yxvl Juel- Wind {^'^). Min Mand hos Bergers. Erik i Klubben. 27. Frost, deiligt klart og Solskin. Om Middagen her Bozenhard C) Beslægtet med Beckers, F.Tiulrik ved Priiids Frederiks Regiment. C) Fra Svenstrup. C) Generalauditeur Jens M'ederkings Enke, Beckers Siister, boedo i Kjoge. {*) Huiesteretsadvokat Peter Bolt Wivet. (**) Commandeurcapitaiu Thuras Frue. (") Secrctair i Gencralitets og Commissariats- Coll. lians Peter!^Iiuuh. en Slægtning af Beckers. (') Conferentsraadinde, Secretairens Moder. (*) Etatsraad, ansat i C.eneralitets og Gom. Col. (') Hofdame hos Dronning.luliane Marie. ('") Agentinde. (") Conferentsr. Chr. [Fred..lacobis Frue, fod Kasch. ('") Gehcimeraadindc.

15 11 og Kone, Høyer og Kone, Revenfcldt. Jeg med Christiane hos Fru Dcsmorciercs C). De andre bleve. 1 Spillebord. 28. Taaget, Snee og Tø. Fru Xørckenkrone her om Middagen, og om Aftenen hende og Schouboe. Erik paa Bal i den franske Klub. 29. Det havde frosset, tyk Luft, Tø og Regn op ad Dagen. Min Mand skrev til Gottfried. Om Middagen Ditlev Fries; om Aftenen min Mand og Erik paa Slottet. 30. Snee og Tø. Jeg om Efterm. hos Anckers. Om Aftenen Schouboes og Høyer. 31. Det var lidt Frost. Om Aftenen paa Bal med Erik og Christiane i Riddersalen, kom hjem Kl. 1. Min Mand hos Bergers. Den I Februar. Frostvcir. Om Aftenen Høyers, Fru Bozenhard og Mertz. 2. Stærk Kulde. Om Middagen Ditlev Fries, om Aftenen Walmoden, Schouboe. Christiane om Form. hos Bozenhards, om Efterm. hos Fru Ancker. Jeg skrev til Gottfried. 3. Tyk Luft, mildere Frost. Om Middagen her Bozenhard og Kone, Høyer og Kone, Schouboe og Kone, Fru Nørckenkrone, Kammerpage Harbou, Ancker, Mertz, den unge Christopher Biilow, Walmoden. Desamme om Aftenen. 2Spilleborde. Erik eiveli sit Been. 4. Tyk Luft, der faldt Snee. Om Form. med Christiane hos Høyers. Erik laae hele Dagen. Christiane om Aftenen hos Kofoeds {^). Min Mand og jeg spillede Tarok med Erik. 5. Tyk og taaget Luft. Erik laae endnu. Om Aftenen kom Revenfeldt. 6. Ei saa taaget. Om Aftenen Schou og Kone og Le Fevre. 7. Mørkt Veir og mildt. Ditlev Fries spiste her. Min Mand Middag og Aften hos Suhms. Erik laae endnu. Christiane og jeg med Munch i harmonisk Klub til Bal-, bleve der til Kl. \2'k. 8. Noget koldt, tyk Luft og Østenvind. Her vare om Middagen Grevinde SchuUn og Søster Frøken Warnsted, hendes Broder og Frøken fjviid (^), Bangs, Guldbrandts {*), Geheimeraad Kalkreuter (^), Grev Osten C'), Sehested, Revenfeldt, G. M. Barner, Geheimeraad Carstens og Frue, Kammerherre Brackel, Bozenhard og Kone, Høyer og Kone. 5 Spilleborde. C) Geheime Conferentsraadinde, fod Comtesse Friis. (") Coufereutsrsiad, Directeur. (^) Datter af forlængst afdøde Biskop Matthias Hviid. (*) Etatsr. Livmedicus. (*) Overceremoniemester. (^) Geheimeconferentsraad, Orerpræsident, Justitiarius i heieste Ret.

16 12 9. Havde frosset, sl<arp Yind. Christiane skrev til Gottfried. Min Mand om Aftenen hos de Conincl<s. 10. Stærlc Blæst og Frost. Christiane og jeg i Kirke. Min Mand og jeg med Christiane hos Morgenstjernes paa Concert. Kom hjem Kl. I. 11. Samme Veir med Frost og bidende Yind, Jeg om Aftenen med Christiane hos Kammerherre Lctietzuu (') i Coraedie af Soldater. Min Mand hos Bergers. 12. Stan-k Blæst, klart Yeir. Om Middagen Ditlev Fries, om Aftenen Lieutn. Neergaard, den unge Biilow. Schou. Bozenhard og Kone. Christiane paa Bal hos Edingers (- ). 13. Det havde sneet lidt, klar Luft. Jeg om Foi'ra. hos Frøken Kjærulf, Fru Gerner, Biilows og de Conincks. Om Aftenen kom Fru Nørckenkrone. 14. Klar Luft, stærk Frost. Om Middagen Børnene med deres Mænd. Fru Nørckenkrone og Fries. Om Aftenen de samme samt Le Fevre og Revenfeldt. I Spillebord. 15. Klart Veir. Om Middagen under os med Fries. Brev fra Gottfried til Fru Bozenhard. IG. Stærk Frost. Jeg om Form. hos Fru Nvmsp.n (^), om Efterm. hos Fru Rehder ("*). Om Aftenen under os med Schouboe. 17. Der var falden Snee, ei saa stærk Frost. Yi alle om Middagen hos Ilofrevisor Nielsen ; blev der den hele Dag. 1 S. Endnu stærk Frost, men stille Yeir. Yi om Aftenen i Comedie, havde Henrikke og Høyers med. 19. Ei saa koldt, klar Luft, tøede lidt. Om Middagen Warnsted (^). Om Aftenen Fru Schouboe, Bozenhard og Kone. 20. Klar Luft og behageligt. Jeg mod min Mand om Form. ude at spadsere og vare hos Fru Schouboe, Bozenhards og Høyers. Under os om Middagen ; om Miinch og Dahlsgaard. 1 Spillebord. Aftenen her Høyers, Schouboe, 21. Snee, tyk Luft og skarp Østenvind. Mademois. Le Jeune {^) om Middagen. Jeg og min Mand hos Bergers om Aftenen, Erik i Klubben. C) Major ved danske Livrogijnent tilfods. (*) Landinspccteur. C) Gchcinieraad Overhofmarscliallciis Frue. (') Conferentsraadinde. C) Kammerherre. (") Hun havde tidligere i flere Aar været Gouvernante lios Beckers Dottre.

17 Tyk Luft, skarp Yiud. Om Middagen D. Fries, om Aftenen Gøssel, Bozenhard. t Spillebord. 23. Tø og Regn. Om Middagen Fries, ellers under os; min Mand skrev til Gottfried. 24. Stærk Td. Jeg med Christiane i Kirke. Min Mand om Form. hos A(ferskov ('). Om Aftenen Bozenhard og Kone, Høyer og Kone, Mcrtz. 1 Spillebord. 25. Tyk Luft, Snee, lislag. Om Middagen her Frøk. Staffeldt. riømmeling(-) og Frue, Major Falbe og Frue, Walmoden, Mertz, Høyers og Bozenhards med deres Børn. Om Aftenen toge Rømmelings, Frøk. Staffeldt og "SValmoden bort, de andre bleve. 2 Spilleborde. 26. Klart Yeir, faldt iblandt lidt Snee, Frost og koldt. Om Aftenen Schouboe og Revenfeldt. 27. Frostveir. Christiane var ude at spadsere med Høyers. Brev fra Gottfried, dateret Langensalza d. 12. Om Aftenen her den unge Biilow, Le Fevre, Bozenhard og Kone. 2S. Klart, el saa koldt. Om Aftenen min Mand hos Bergers. Erik i Klubben. 29. Østenvind og skarpt koldt. Om Middagen her 24 Personer : Miillers, Nielsens, Fru Nørckenkrone, Schouboes, Hoé(^), Dahlsgaard, Peiitt(^), Neergaard, Mertz, Wormschjohls {^), Bozenhards, Høyers, ScJiubart{^). 6 Spilleb. IVendtiJ) kom ikke. Den 1 Marts. Meget skarp Vind og koldt. Min Mand skrev til Gottfried og "SViegleb. Om Middagen Fries, om Aft. Schouboe. 2. Skarp Yind og Frost. Om Aftenen jeg med ChTistiane i Harmonisk Assemblée, min Mand hos Bergers. Erik i Klubben. Jeg kom hjem Kl. 12i. 3. Frost, klar Luft. Om Aftenen Schouboe. 4. Snee. Om Middagen Schouboe, samt om Aftenen Høyers og Revenfeldt. 1 Spillebord. 5. Frostveir, af og til Snee. Om Aftenen Fru Nørckenkrone og Fru Geuss. C) Conferentsraad Christian Agerskov, Deput. i Finantscoll. (-) Minister i Eutin Jobst Conrad v, R., Karamerh., g. m. en t. Hemmert. (') Etatsraad, Deputeret i Rentekammeret. ("*) Lieutenant, Sen af Generalmajoren. ( * ) Justitsraad, Committeret i Rentekammeret. (*) Conferentsraad. ('')Etatsraad, Deput. i Rentekammeret.

18 14 6. Frost og klart. Høyers og Bozenhards til Middag og Aften. 7. Der var falden stærk Snee om Xatten, Om Middagen Fries, om Aftenen Christiane og jeg paa det railitaire Bal. Blev der til 2J. Den unge Neergaard og Le Fevre lios min Mand. 8. Snee og stærk Frost. Ditlev Fries om Middagen. Yisite af Bluhme (^). Jeg var med Christiane om Form. hos Schouboes for at see Herskabet kjøre i Kane. 9. Stærk Frost og Kulde. Christiane i Kirke; om Middagen her Bozenhards, Høyers, Lieutn. Neergaard ; om Aftenen Morgenstjernes Familie, Mertz, Yrn Schrffderseci^), Miinch. 3 Spilleborde. 10. Klar Luft. Christiane med Erik i Kane om Form., om Aftenen hos Kammerherre Bertouch. Yi vare en Yisite hos Fru Thurah, Fru Kjærulf {^) og Fru de Coninck. IL Stærk taaget Yeir. Om Middag Fries, om Aftenen Walmoden og unge Biilow. 12. Taaget Yeir, siden klar Luft. Snee kjørtes ud af Gaarden. Om Aftenen min Mand hos Bergers. Erik i Klubben efter at have kjørt i Kane. 13. Dciligt Yeir med Solskin. Christiane ude om Form. hos Høyers. Fru Bozenhard, Fru Høyer, Fru Schnell kom spadserende om Form. Om Middagen Fries. Om Aftenen Schouboe. Yi spillede Troissept. 14. Klart Yeir og Frost. Fries om Middagen. Min Mand og Erik den hele Dag hos Mullers. Revenfeldt her. 15. Stærk Yind, meget koldt, Solskin med mange Skyer. Om Aftenen Bozenhard og Kone, Schouboe. 16. Solskin, ci saa koldt. Erik i Kirke. Yi alle om Middagen hos Rybergs. Om Efterm. Yisite hos de Conincks. Hdløs i Nyhavn i en Skorsteen. Om Aftenen hos Rybergs. 17. Snee og ei saa koldt. Om Aftenen Bozenhard og Kone, Fru Høyer, Mertz, Le Fevre. Der blev kogt Garn. 18. Mildt Yeir, tyk Luft. Om Efterm. var jeg hos Fru Thurah. Under os; vi fire spillede Troissept. 19. Mildt Yeir og Tø. Yi under os og spillede Troissept. 20. Ei frosset, tyk Luft og vandkoldt. Om Middagen her Høyers, om Aftenen Harbou, Høyers og ^Valmoden. 1 Spillebord. C) Secretair og Kasserer. (') Conferentsraadinde. (^) Anna Catliar. Rasch, Fru Beckers Sosterdatter, gift med Ole Kjærulf, der dode som Viceadmiral.

19 Frosset om Natten, mon mildt om Dagen. Om Middagen Cozenhard og Kone. Yi til Jacobis, hvor vi blcvc. Erik til Coneert paa Slottet og i Klubben. 22. Der var falden lidt Snee. Jeg havde travlt om Formidd. Om Altenen min Mand hos Bergers og Erik i Klubben. 23. Stærk Tø, Snee og ubehageligt Yeir. Jeg og Christiane i Kirke ; om Middagen her Bozenhard og Kone, Høyer og Kone, Fru Munch og Søn, begge Harbou, den unge Munthe, Revenfeldt, Schouboe og Kone; om Aftenen Kammerherre Rømmeling. 2 Spilleborde. 24. Tørt Yeir og mildt. Om Aftenen hos Høyers, dog tog jeg derfra til Bergers paa Concert ; min Mand, Christiane og Erik bleve hos Høyers og jeg kom der Klokken 9^. 25. Tørt Yeir og mildt. Om Aftenen Fru Nørckenkrone ; vi spillede Qvadrille. 26. Det havde frosset lidt. Om Middagen Fru Nørckenkrone og Bozenhard, om Aftenen Høyer. 27. Klar Luft, det havde frosset om Xatten. Yi alle om Middagen hos Generaladjutant Biilows og bleve der om Aftenen. 28. Tyk Luft, lidt Frost og Blæst. Om Aftenen jeg og Christiane med begge Harbou paa det militaire Bal. Min Mand hos Bergers. Erik i Klubben og var der og Bal. Jeg kom hjem Kl. 1, Erik Kl Mildt, Solskin, havde ei frosset om Xatten. Min Mand om Form. hos Grev Schimmelmann. Om Aftenen her Bozenhard og Kone, Høyers, Fru Schouboe, Fru Xørckcnkroue, Revenfeldt, Miinch, Frøken Kofoed {^), Secretair Kofoed, begge Harbo.u, Li.eutenant Berger. 3 Spilleborde. 30. Havde frosset om Xatten. Jeg med Christiane i Kirke. Om Efterm. hen hos Guldbrandts. Om Aftenen alle hos Kammerherre Lewetzaus. 31. Det havde regnet om Xatten og var mildt. Jeg om Form. hos Fru Xumsen og hos Frpken Staifeldt; om Efterm. hos Fru Thurah og Frøken imosihuj^^). Her var om Aftenen Schou, unge Btilow, Lieutn. Neergaard. Den 1 April. Klart, mildt Solskin. Christiane hos Jacobis om Form.; om Middagen Ditlev Fries, om Aftenen Schou og Fru Bozenhard. (^) Conferentsraadens Datter, senere Admiralinde Fisker. (') Kammerfraken hos Prindsesse Louise Augusta.

20 ; Det havde regnet. Om Middagen vare vi alle bos Wormschjolds og blev der om Aftenen til benimod 11. Deilig mildt, lidt Regn om Aftenen. 3. Der var falden lidt Kegn, af og til Solskin. Vi om Middagen bos Confercntsraad Rottbølls (') og vare der og om Aftenen. Gjorde om Efter m. Visite bos Geheimeraad Biilows, Kalkreuters, Fru Hjehnstjerne (^), Scbnells, Casienskjolds (^), Westergaards (*). Stærk Regn om Aftenen og Natten. 4. Regn. Den unge Muller reiste (^). Om Middagen ber Oberstlieutenant Gøssel, Bozenbard og Kone, Høyer og Kone, Scbou eg Kone, den unge Biilow; om Aftenen Kammerberre Liitticbau, \N'almoden, Miincb, Revenfeldt, Mertz. 3 Spilleborde. Brev fra Gottfried til Erik, dat. 15 Marts. 5. Klar Luft, bavde frosset -lidt om Katten. Min Mand skrev til Gottfried til Berlin og til PeJirson; om Aftenen min Mand bos de Conincks. Erik i Klubben. G. Klar Luft, bavde frosset og det blæste endeel. Jeg med Christiane i Kirke ; Erik stod Fadder til Jørgen Kudskes Barn. Om Aftenen jeg med Christiane hos Grevinde Friis og derfra til Bergers, hvor min Mand var. Erik i Klubben. Stærkt Nordlys. 7. Tyk Luft og koldt. Om Middagen Scbouboe. Min Mand om J]fterm. hos Biilows ; om Christiane bos Bozenbards. Regn. Aftenen her Scbouboe og Le Fevre. S. Taaget om Morgenen. Anders blev sendt til Nærum (^) ; om Middagen Ditlev Fries ; jeg tilfods om Efterm. til Fru Thurah og Fru Rothe. 9. Klart, deiligt Solskin. Anders kom hjem igjen. Om Middagen Fru Bozenbard. Om Efterm. jeg til Subms og til Fru 3Ieincke{' ). 10. Deiligt Veir, mildt og klart. Om Middagen Ditlev Fries; om Aftenen hor Bertoucb, Bucbwaldt, Rømraelings, v. flemmerts {^), Bozcnliards, Høyers, Lcwetzaus, Kammerjunker Lcwetzau, Bluhme, C) Friis RottboU, Confereutsr. (') Goheimeraadinde. (') neneralmajor, Oberstlioutn. ved (Jardon tilhest. C ).lustitsraad. (*) Adam Miillcr, Son af Conferentsraaden, begav sig til Gottingen og senere omkring i Nordeuropa døde som Conferentsr. og Hoicstcrctsassessor. (*) I denno Landsby liaydo Becker et Landsted, som han 1782 havde kjobt af Geheimeraad Lusdorph. Anders var Beckers Kudsk. (^) Justitsr., Committ. i Rentekammeret Lorenz Angell Mcinckes Frue. (*) Etatsr. Grosserer.

21 17 Munch, Sclirødcrscc, Mertz, Revenfeklt, flauch ('). 7 Spillcb, Kold Mad. 11. Deiligt Veir, lidt Blæst, Om Middagen Fries, om Aftenen min Mand hos Bergers. Erik i Klubben, Om Form. havde jeg spadseret med min Mand og Christiane og været hos FruNørckenkrone. 12. Deiligt Yeir, Om Middagen Fries og blev surpreneret af Fru Gerner, som blev. Om Aftenen kom Jacobis, Bozenhard, Høyers og Munch, 2 Spilleborde. Erik hos Gundelach ('"). 13. Lidt tyk Luft. Ti om Midd, hos Etatsraad Hoes, om Efterm. en Yisite hos Mad. Brandorf (^)^ siden om Aftenen hos Hoes, Erik i Klubben. 14. Deiligt Yeir efter at det havde været taaget forrige Aften og havde regnet om Natten. Jeg om Form. paa Auctionen hos Eeff holms. Om Middagen vare vi alle hos de Conincks. Christiane paa Comedie med de Conincks, Yi toge hjem og kom igjen om Aftenen. 15. Blæst, Solskin af og til. Om Middagen Bozenhard og Kone, som gik bort efter at have spiist. Om Aftenen kom Hauch og tog Afsked ("*). Yi fire spillede Troissept. Anders syg af Feber. Fru Klenau blev begravet idag (^), 16. Stærk Blæst, Snee og Hagl, vandkoldt. Yi om Aftenen hos Fru Miinch, jeg med Christiane hos Badens (^). Erik i Klubben, 1 7. Klar Luft, Solskin, koldt, Yi hele Dagen under os. 18. Regn hele Dagen. Jeg med Christiane i Kirke. Om Middagen Bozenhard og Kone, Høyer og Kone, Om Aftenen vi alle hos Meinckes. 19. Deiligt Yeir og Solskin. Min Mand om Form. hos Schimmelmann. Om Middagen her Ritmester Fries og begge Sønner. Christiane hos Anckers. Erik i Concert, som blev givet af Jomfru Bloller. Min Mand og jeg spillede Tarok. 20. Klart Yeir og Solskin. Min Mand med os i Kirke. Om Eft, en Tour med min ]Mand til Fru Nørckenkrone, Fru Schouboe C) Kammerherre Adam Wilhelm Hauch, Reisestaldmester. (') Secretair, 1ste Fuldm. i Kammercancelliet. (^) En Soster til Etatsraadinde de Coninck, fod Joncourt, gift med Fabrikant Brandorf. (* ) Reiste til Nordtydskland, Polen og Gallizien, nærmest som Staldmester. (") Enkemajorinde Bolette Catharine fød From ; opnaaede en Alder af 92 Aar. (^) Prof. eloquentiæ Jacob Baden, gift med Sophie Louise Charl. v. Klenau. 2

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Den flyvende Kuffert. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839

Den flyvende Kuffert. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839 Den flyvende Kuffert Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839 Der var engang en Kjøbmand, han var saa riig, at han kunde brolægge den hele Gade og næsten et lille Stræde til med Sølvpenge; men

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Himmelbjerget 20. August 1867 Min kjære Katrine! [sic] Min egen Tullebasse, tak for Dit Brev, har Du selv sagt til Joakim, hvad han skulde

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Side 1 af 5 Gårdejer Rasmus Knudsens optegnelser (Høje, Lunde sogn) i afskrift v. Alfred Abrahamsen, Lunde. Originalen i privat eje? Aar 1670. Kørtes der med Slæde fra Nyborg til Korsør i 12 Uger. 1709

Læs mere

Niels Jensens dagbog ---

Niels Jensens dagbog --- Niels Jensens dagbog Den 7de December 1863 melte jeg mig i Kiøbenhavn Natten mellem 13de og 14de klokken et Reiste vi fra Kjøbenhavn med Jernbanen. Klokken 7 Syv om Morgenen var vi Korsør der blev vi Indqvarteret

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Transskriberede afhøringer fra Odense Herredsret.

Transskriberede afhøringer fra Odense Herredsret. Transskriberede afhøringer fra Odense Herredsret. Forklaring til teksten: 1856 = År / Januar = Måned / 22. = Dato / D. = Protokol / p. 63 = Side nr. Komparenten = personen som afhøres Oversigtsbilleder

Læs mere

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen Historien om en Moder Af H.C. Andersen Der sad en Moder hos sit lille Barn, hun var saa bedrøvet, saa bange for at det skulde døe. Det var saa blegt, de smaa Øine havde lukket sig, det trak saa sagte Veiret,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

ryllupsbillede af Anne Marie Petersen. Gift i Kolding 21-02-1872. Hun er 23 aar Datter af husmand/ Indsidder Peter Epsen Eckhaus. Holm ved Nordborg.

ryllupsbillede af Anne Marie Petersen. Gift i Kolding 21-02-1872. Hun er 23 aar Datter af husmand/ Indsidder Peter Epsen Eckhaus. Holm ved Nordborg. ryllupsbillede af Anne Marie Petersen. Gift i Kolding 21-02-1872. Hun er 23 aar Muligt bryllupsbillede Datter af husmand/ Indsidder Peter Epsen Eckhaus. Holm ved Nordborg. Født 11 11-01-1849 I Holm. Nordborg.

Læs mere

Bodil Brændstrup FRANZEN-TRILOGIEN. * Frederik * Kære Tipoldefar * Himlen over Børglum

Bodil Brændstrup FRANZEN-TRILOGIEN. * Frederik * Kære Tipoldefar * Himlen over Børglum 1 Bodil Brændstrup FRANZEN-TRILOGIEN * Frederik * Kære Tipoldefar * Himlen over Børglum Forlaget BB-KULTUR 2013 2 Copyright: Bodil Brændstrup ISBN 978-87-92485-45-8 (CD-rom-udgave) ISBN 978-87-92485-46-5

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE.

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE. 1 Følgende står at læse på etiketten på heftets forside: DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE Ebbe og Dagmar HUN VAR JO STEDMOR TIL DE FIRE FØRSTE BØRN OG

Læs mere

KAN-OPGAVE 1 FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL:

KAN-OPGAVE 1 FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 1 Skriv et referat af både første og andet kapitel. Beskriv kort, hvad kapitlerne handler om. Tag kun de vigtigste detaljer med. FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 2 Skriv alle de oplysninger,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Oldefar Andreas Nicolai Høeg

Oldefar Andreas Nicolai Høeg 1 Oldefar Andreas Nicolai Høeg. Fra oldemor Erikke Brøns s fotosamlng: Andreas Nicolaj Høeg som 29. årig soldat i 1864 1 2 Andreas Nicolaj Høeg blev født i Thorsager den 14. maj 1835 som søn af lærer og

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang 108 - Lovet være du Jesus Krist 448 - Fyldt af glæde 71 Nu kom der bud fra englekor 115 - lad det klinge sødt i sky Nadververs 101 v. 3 af

Læs mere

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var Askeladden som kapaad med Troldet. er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var D i smaa Kaar og gammel og svag, og Sønnerne vilde ikke tage sig noget til. Til Gaarden hørte en stor god Skog,

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i?

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i? Afsnit 1 Et uægte barn 1. Hvad lavede Grevinde Danners mor? 2. Hvorfor sagde Juliane ikke nej til sin herre? 3. Hvorfor blev der stor ballade hos familien Køppen? 4. Hvordan reagerede husets frue? 5. Hvordan

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Den lille Idas Blomster

Den lille Idas Blomster Den lille Idas Blomster Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835»Mine stakkels Blomster ere ganske døde!«sagde den lille Ida.»De vare saa smukke iaftes, og nu hænge alle Bladene visne! Hvorfor

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Klokken. H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns)

Klokken. H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns) Klokken H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns) Om Aftenen i de snevre Gader i den store By, naar Solen gik ned og Skyerne skinnede som Guld oppe mellem 5 Skorstenene, hørte tidt snart den Ene snart den Anden, en

Læs mere

Dagbog fra Husby 2012

Dagbog fra Husby 2012 Dagbog fra Husby 2012 1. del lørdag den 11-2 Børge og Ole kom som de første kl. 14.25. Vi snakkede om det var den forkerte uge vi var kommet. Vi var glade, da den røde postbil kom med Betina og Johnny.

Læs mere

FÓLKASKÚLIN DANSKT 9. FLOKKUR MARS 2014. spurningar til tekstatilfarið. Skúlin ásetir sjálvur dag og tíð fyri royndarpróvtøkuna

FÓLKASKÚLIN DANSKT 9. FLOKKUR MARS 2014. spurningar til tekstatilfarið. Skúlin ásetir sjálvur dag og tíð fyri royndarpróvtøkuna Navn: Flokkur: M E N T A M Á L A R Á Ð I Ð FÓLKASKÚLIN DANSKT 9. FLOKKUR MARS 2014 lesifatan spurningar til tekstatilfarið Skúlin ásetir sjálvur dag og tíð fyri royndarpróvtøkuna Samlað tíð til máluppgávuna,

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Læs om Dronning Dagmar

Læs om Dronning Dagmar Læs om Dronning Dagmar Tekster: Keld Kirstein Tegninger: Jette Jørgensen Kongen byder Valdemar er konge i Danmark. Han har ingen kone. Men så hører han, at der i et andet land bor en ung, smuk prinsesse.

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b 15. oktober 1853 Wedell Heinen i Middelfart fol. 24a I Middelfart skal boe en Tømmerkarl ved Navn Jørgen Madsen, der er gift med en Broderdatter af den

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Iver Kierutsen/Kierndtsen gmd i Illebolle 29 May 1686 pg 1-100 -107 WIFE: Karen Hecksdtr CH: Hans Iversen 26 Kierud Iversen 25 Niels Iversen 19 Johanne Iversdr = Jacob Hansen i Lindelse Johanne blev begravet

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1 Mand Hans Poulsen 1 Født 1 Apr. 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 27 Maj 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 13 Apr. 1947 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Far Ole Poulsen (1834-1875)

Læs mere

Hverdagsliv i det gamle Egypten

Hverdagsliv i det gamle Egypten Historiefaget.dk: Hverdagsliv i det gamle Egypten Hverdagsliv i det gamle Egypten Vi kender i dag det gamle Egypten fra floden Nilen, pyramiderne, store templer, de spændende faraoer, mumierne og de mærkelige

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845)

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845) H. C. Andersen: Eventyr 29: De røde Skoe. (1845) Der var en lille Pige, saa fiin og saa nydelig, men om Sommeren maatte hun altid gaae med bare Fødder, for hun var fattig, og om Vinteren med store Træskoe,

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3 .oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og Elever indtager vandrehjem og oplever Danmarks fødsel på Møns Klint Rejsen til Møn Lavet af: Nambahlou D.1/10.2014 Det var en lang rejse. Vi skulle både tage

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

Grisejagt i Sverige. 19. 22. september 2012. Onsdag den 19. september

Grisejagt i Sverige. 19. 22. september 2012. Onsdag den 19. september Grisejagt i Sverige 19. 22. september 2012 Onsdag den 19. september For cirka en måned siden blev jeg af et par gode jagtkammerater, Anette og Kim, spurgt om jeg ville med dem til Sverige på jagt. Det

Læs mere

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager.

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager. Side 3 ægypten historien om de ti plager 1 Slaver 4 2 Ild i en busk 6 3 Staven 8 4 Sæt dine slaver fri 10 5 En slange 12 6 Blod 14 7 Frøer 16 8 Myg og fluer 20 9 Sygdom 22 10 Hagl 24 11 Græshopper og mørke

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Stormen på København - Slaget om Danmark-Norge Philip Wu

Stormen på København - Slaget om Danmark-Norge Philip Wu Stormen på København - Slaget om Danmark-Norge Philip Wu dankinkbh.dk - Danmark-Norge fortsat som kongerige eller en del af Sverige? 2 Vaskekonen fra Vestergade Jeg sad og vaskede en masse tøj i køknet

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller OPGAVER TIL Sådan lå landet NAVN: Før du læser de tre noveller OPGAVE 1 Instruktion: Hvad kommer du til at tænke på, når du læser novellernes fælles titel Sådan lå landet? OPGAVE 2 Instruktion: Orienter

Læs mere

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed E T O M R Å D E I K O N S T A N T ( O G ) F O R A N D R I N G : N Ø R R E B R O S O M M U L T I K U L T U R E L B Y D E L O G B E T Y D N I N G E N F O R B E B O E R E S L E V E K Å R I E T I N D VA N

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

De røde sko. H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns)

De røde sko. H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns) De røde sko H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns) Der var en lille pige, så fin og så nydelig, men om sommeren måtte hun altid gå med bare fødder, for hun var fattig, og 5 om vinteren med store træsko, så at den

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Askepusteren og Ønskekvisten

Askepusteren og Ønskekvisten Askepusteren og Ønskekvisten Tysk Folkeventyr Der var engang en rig Mand, der havde en eneste Datter, som han elskede over al Maade. Hans Hustru var død. Datteren var overordentlig smuk, og alt, hvad hun

Læs mere

Nattergalen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1844

Nattergalen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1844 Nattergalen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1844 I China veed Du jo nok er Keiseren en Chineser, og Alle de han har om sig ere Chinesere. Det er nu mange Aar siden, men just derfor er det værd

Læs mere

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H.C. Andersen er Odenses berømte bysbarn. Næsten alle mennesker i hele verden kender H. C. Andersens eventyr. I Odense ligger det hus, hvor han voksede op.

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867.

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867. Ane 10. Hans Chr. Johansen Skrædder. Født 26. maj 1867 Død 1. januar 1930, 62 år gammel Ane 11. Abeline Dorthea Andersen Jordemoder Født 19. okt. 1864 Død 12. maj 1946, 81 år gammel Hans Chr. Johansen

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo ---

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo --- Deltagere: Michelle, Marianne R, Pernille, Michael og Ove Personale: Rita, Karen og Kurt Mandag den 26. juli. Dagen begyndte tidligt med bad og morgenmad. Kurt pakkede bussen medens der blev spist morgenmad.

Læs mere

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt.

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Kjær skrev dagbog i årene 1853-1854, dvs. også

Læs mere

studie Døden & opstandelsen

studie Døden & opstandelsen studie 13 Døden & opstandelsen 75 Åbningshistorie En dreng og hans far var ude at køre bil, da en bi fløj ind ad det åbne vindue. Drengen var så ekstremt allergisk over for bistik, at både han og faren

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Fiskeren og hans kone

Fiskeren og hans kone Fiskeren og hans kone Fra Grimms Eventyr Der var engang en fisker, som boede med sin kone i en muddergrøft tæt ved havet, og han gik hver dag derhen for at fange fisk. En dag sad han dernede og medede,

Læs mere

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt 6. december Den store 8-værelses lejlighed lå lige ved Strøget. Meget centralt og meget støjende i weekender, hvor fulde mennesker bar deres brandert hjem. De 230 kvadratmeter lå øverst i bygningen på

Læs mere

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans Kringle Nielsen Toldbodgade Nyborg Et fritidsliv med sejlads 6 af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg På det tidspunkt i 1957/58, hvor jeg var ung svend på konditori Sct. Knud i Odense, blev jeg kontaktet af en af de sidste to medlemmer

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

D er var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden

D er var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden Askepot De brødrene Grimm - KHM 021 D er var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden nærmede sig, kaldte hun på sin eneste datter og sagde: Bliv ved at være from og god, min lille

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere