Auna Christine Beckers. (fød Torm) Dagbog. Ved. J. G. E ur man Becker. (Trykt som Mauuscript) Kjøbenliavn. E. C. Lesers Bog- og Nodetrykkeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Auna Christine Beckers. (fød Torm) Dagbog. Ved. J. G. E ur man Becker. (Trykt som Mauuscript) Kjøbenliavn. E. C. Lesers Bog- og Nodetrykkeri. 1870."

Transkript

1

2 Z^i^

3 K

4

5 Af Auna Christine Beckers (fød Torm) Dagbog. Ved J. G. E ur man Becker. (Trykt som Mauuscript) 3 Kjøbenliavn. E. C. Lesers Bog- og Nodetrykkeri

6 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto Oom7lE

7 r orfatterinden af disse Blade var en Datter af Etatsraad Erik Jensen Torm^ første Borgemester og Politiemester i Kjøbenhavn, med hans anden Kone, Anna, en Datter af tit. Assessor i Commercecollegiet, Thyrje Jespersen, til Mattrup, Skaarupgaard og Skj erring Munkgaard, og var eneste Barn af dette Ægteskab. Hun var født den 10de November 1738 og nød en ligesaa omhyggelig som streng Opdragelse. Underviisning i Fransk, Tydsk, Dands og Musik fulgte jevnsides med Syning. Spinden, huusholderiske Sysler og en daglig Huusandagt, under hvilken Moderen, havende i hver Ende af sit Værelse en Pult med en opslagen Psalmebog, gik op og ned ad Gulvet syngende Psalmerne. Anna Christines tre Halvsøstre bleve alle gifte ; selv indtraadte hun, kun 20 Aar gammel, i Ægteskab med Hofapotheker Johan Gottfried Becker, og Brylluppet stod den 4de April Det var en ikke liden Huusholdning, som den unge Kone overtog, thi, efter en næsten samtidig Optegnelse, bestod deres Huusstand af 6 Personer i Apotheket, 4 Piger, Tjener, Kudsk og Gaardskarl. I Aaret 1761 kjøbte Becker Heinstrup Gaard af Oberstinde IVilckfn. Dens Areal var 17 Tdr. Hartkorn og samtidigen kjøbte han Jyllinge Kirketiende paa noget over 29 Tdr. og Gundsøemagle Kirketiende paa over 30 Tdr. samt tilhørende Huse, Jus vocandi et patronatus, af Justitsraad Amtsforvalter Fvf/ls Enke i Roskilde. Paa Heinstrup levede Familien sin gladeste Tid hver Sommer i en lang Række af Aar; og i de hyppige og gjæstfrie Sammenkomster, som der fandt Sted, finde vi omtrent det samme

8 Selskab, som i disse Blade('), men ingen sammenhængende Optegnelser ere os levnede derom; kun vide vi, at Spadseretoure, Fiskefangst og Jagt paa Harer og Ænder, paa Lærker med Tyrads og Lokkefugl, Lege, smaae Komedier og Spil var en Afvexling for Familien og de der logerende Gjæster. I 1767 kjøbte Becker Godset Grevensvænge og samme Aar fik han Eang med Universitetsprofessorer. Vistnok som Følge af den vedvarende Qvægsyge solgte han i December 1775 Grevensvænge til Capt. Thomsen, og et tiltagende svageligt Helbred bevægede ham til i 1782 at skille sig ved det kjære Heinstrup. Derimod kjøbte han samme Aar et Landsted med noget Jord i Nærum af Geheimer. Luxdorph. Efter sin Mands Død og efterat den fra Udlandet hjemkomne yngste Søn havde overtaget Apotheket, vedblev Fru Becker at boe med denne i Gaarden paa Kjøbmagergade ; men efterat han i 1794 havde giftet sig, flyttede hun ud og boede tilleje i Vimmelskaftet hos Yiinliandler Wassard. Her oplevede hun Kjøbenhavns Bombardement og var lige ved at blive dræbt, da hun om Morgenen efter den første Bombardementsnat vilde stige ind i den paa Gaden holdende Kareth for at kjøre ud paa Christianshavn til Apothekcr Pftigluacher, idet en Kugle gik gjennera Dørvinduerne paa Vognen, Under meget gode Forhold og med et godt Helbred, nyd hun en Mængde gamle Venners Omgang, der vedblevc at søge hende, og endte sit Liv efter en kortvarig Sygdora den 17de September lsi)9. C) Pastor Ilvas i Jyllinge, Familien Hagedorn fra Frederikssund, Capitain l'onlenatf, Konneninnn, der senere var Chargé d'affaires i Paris og Legationsraad, horte ogsaa til den Tids Omgangsvenner. Huuslærereu fljethleuhiirf), siden Præst paa Amrum, skrev Loilighedsvers og Komedier.

9 1787. Den 13 Nov. Taagct og fugtigt Veir. Christianei^) stod Fadder til Tfllrfs{'^) Barn; Brev fra Goll/nedC). Om Middagen Bozenhnrd og Kone('*). Yi om Aftenen hos RdmmfUngs{^). Erik{^) i Klubben. 14. Regn og Snee. Under os hele Dagen. Vi Fire spillede Troissept. 15. Klar Luft og lidt Frost. Under os; spillede om Aftenen Troissept. Id. Tøeveir, Regn. Om Aftenen Udycr og Kone('''). Maanskin. 17. Jeg havde travlt med Skrivning. Klar Luft, lidt Frost. Om Aftenen min Mand hos de Conincks{^). Fru Bozenhard og Kbrckenkrone{^) her. Jeg skrev til Gottfried. I S. Nogen Frost og lidt Blæst. Jeg med Christiane i Kirke. Om Middagen her Bozenhard og Kone, Høyer og Kone, Oberstl. Ber- (jer ; om Aft. Nørckenkrone og Kone, Gdssel{^^). 2 Spilleborde. 19. Lidt Frost og nogen Snee. Om Aft. min Mand hosfieryer* ("). Erik i Klubben. 20. Frost og klar Luft. Fru Nørckenkrone her om Middagen; om Aftenen Bozenhard og Kone; Rrven/e/dt{^-). 1 Spillebord. 2L Frost. Fru Schou{^^) her om Middagen; jeg om Efterm. hos Fru Rheder ("*). Om Aft. Fru Geuss C^), Le Fevre ('^), Wamsled ('^), begge unge Biilow. (^) Bechers yngste Datter. (') Jellrf Osmundseti, en norsk Fodgarder og Arbeidsmand i Beckers Laboratorium. (') Beckers yngste Son, dengang i Langensalza. (*) Osterrigsk Generalconsul Bozenhard, gift med Beckers ældste Datter Johanne Henrikke. (*) Kammerherre, senere Minister i Eutiu. C) Erik Becker, den ældste Son. (') Legationsraad /f?jdreas Buyer, gift med Beckers mellemste Datter Anna. (*) Etatsraad og Grosserer. (*) Johan Henrik Christian Aorckenkrone, Major og Generaladjutant, f 1604, en Fætter til Hofapotheker Becker. ('**) Oberstlieutenant. {") Conferentsraad Livmedicus Berger. (") Conrad Revenfeldt, Kammerjunker, Ritmester ved Garden tilhest. (") Gift med Etatsraad Expeditionssekretair i QtxncéiW.'it Schou,. ('*) Conferentsraadinde. ('"J Professorinde, fed Rasch. ('*) Secretair. ('^) Kammerherre.

10 . 22. Rogn og Mørkt. Om Midd. Bozcnhard og Kone; om Aftenen Høyer og Kone, Nørckenkrone. Regnveir. 23. Om Middagen under os-, om Aftenen Erik paa Bal i Klubben, Nørckenkrone her. Regn og ubehageligt Veir. 24. Tørveir. Om Efterm. jeg med Christiane hos Bergers ; blev der om Aftenen og min Mand kom derhen. 25. Frostveir og klar Luft. Christiane stod Fadder til Lise Svogers Barn. Om Middagen vare vi alle hos liyberf/s ('). Om Aftenen jeg og Christiane hos Geheimeraadinde Desmercieres og siden igjen hos Rybergs. 26. Frost og klar Luft. Jeg blev hentet til Fru Bozenhard Kl. I og om Efterm. Kl. 3 blev hun forløst med en Dreng; blev der om Aftenen til Kl. 11. Min Mand hos Bergers. Den svenske Ambassadeur Baron Sprengport blev introduceret hos Kongen. 27. Noget tykt i Luften. Jeg om Form. hos Fru Bozenhard; derud igjen om Eft. Christiane blev der til Kl. 9. Her kom om Aftenen Revenfcldt og Schou. 28. Jeg og Christiane hos Fru Bozenhard. Hendes Mand spiiste hos os. 29. Bozenhard og Høyer spiiste her. Besøg hos Fru Bozenhard. 30. Taaget. Christiane hos sin Søster Bozenhard. Han hos os om Middagen. Min Mand hos Bergers. Den 1 Dec. Taaget Luft. Jeg om Form. derud, Christiane om Efterm. Om Aftenen jeg hjemme. Schou kom. 2. Klar Luft. Om ^Middagen Høyers og Bozenhard. Revenfeldt om Aftenen. 1 Spillebord. Om Efterm. vare vi alle hos Fru Bozenhard. 3. Regn og stærk Blæst. Bozenhard her til Middag; om Aftenen Hofjunker Walmoden og Le Fevre. 4. Regn og Snce. Jeg med Christiane hos Fru Bozenhard til Kl. 10 om Aftenen. Min Mand hos Bergers, Erik i Klubben. 5. Regn, taaget Luft. Jeg med min Mand og Christiane om Middagen hos Bangs (^). Christiane og Erik om Aftenen hos de Conincks ; kom hjem Kl. 1 C. Regn og mørkt Ycir. Om Middagen Høyers, Walmoden, Revenfeldt og Bozenhard. Jeg med Christiane om Efterm. hos Fru Bozenhard. Om Aft. de samme, som havde spist her. 2 Spilleb. C) ConferentsraaJ og Grosserer. (') Confercutsr. Generalprocurour.

11 7. Klart Ycir; havde blæst og frosset. Schou og Kone her om Aftenen, siden Co//in {^). S. Det havde regnet om Natten. Min Mand til Middag hos Bergers; han tog hjem og om Aftenen vare her Nørckenkrones. Erik hos Buchrvald (-). Christiane hos Geheimer. Biilow, kom hjem Kl. 4J^ om Morgenen. 9. Regn. Vi om Middagen hos Kammerherre Siihms ; om Efterra. hos Bozenhards; toge atter til Suhms. Det sneede. 10. Regn og Snee. Min Mand og jeg til Fadder hos Bozenhards; Barnet blev kaldet Joseph Gotlfried Emanuel. Christiane blev der. Vi toge hjem; Schouboe{^) kom. 11. Taaget, siden klart. Jeg om Efterm. ud til Bozenhards, kom hjem Kl. 7. Her vare Schou, Nørckenkrone, siden Bozenhard. 12. Klart Veir. Vi alle om Middagen hos GeheimeraadCrt/'^^e«.?. Jeg om Efterm. hos Frn Brun?iick{*), om Aftenen igjen hos Carstens, men begge Børnene hos Jn^titsr. 31einckes, de kom hjem Kl. 3h 13. Fugtig og tyk Luft. Min Mand om Middagen hos Etatsraad Reiersens ('^) ; om Aftenen vare vi alle hos Uldalls {^). 14. Havde frosset lidt. Om Midd. Høyers, Bozenhard og Winders- Ifff'O' Om Aftenen desamme samt LeFevre og if/e/"^:: (*). Jeg med Fru H(*yer besøgte Fru Bozenhard om Efterm. 2 Spilleb. 16. Tyk Luft. Jeg med Christiane i Kirke. CaT^t. Fries {^) her om Middagen. Min Mand hos Bergers, Erik i Klubben. 17. Det havde frosset. Om Aftenen Revenfeldt, Kammerpage /arbou og Schouboe. 1 Spillebord. 18. Klart Veir og Frost. Min Mand skrev til TVier/leb C^). Om 'Middagen 3IorffensfJerne(^^) med tvende ældste Døttre, Capt. Fries og Datter, Schou og Kone, Nørckenkrone og Kone, Høyers, Bozenhards; om Aftenen "Walmoden. 3 Spilleborde. C) Præst i Borup, gift med Beckers Sosteiåvittex Mariane Wederking. C) Hofmester hos Prindsesse Louise Augusta. {^) Msljot Jens Sc/iouboe, g.m. Beckers Soster Charl. Amalie. {*) G.m. Prof. B., senere Oberberghauptmand. ('') Expeditionssecret. i det danske Cancelli. (^) Justitsraad, Generaltiskal. ('') C. A. Windersleff, Apotheker i Kallundborg, havde været Medhjælper hos Becker; etablerede sig (*) Keiserlig Chargé d'affaires. (^) Christian Fries af sjællandske Dragoner. ("*) Beromt Chemiker i Langeusalzn, hos hvem Gottfried Becker opholdt sig. (" ) Conferentsr., Deputeret i Gcncralitetet og Commissar. CoU.

12 8 19. Frostveir og tlart. Vi alle til Middag hos Conferentsraad A'ofoeds ; blev der om Aftenen. Hjemme var Reengjøren med Vinduerne. 20. Frostveir. Var om Form. hos Fru Bozenhard, derfra til Fru 2 I AnckerC). Om Efterm. hos Fru Rheder, hos Suhms og Bangs. Erik hos 3Iandiu: {^).. Frostveir. Vi til Middag og Aften hos Major Faldes. 22. Snee og Frost. Erik reiste til Borup. Brev fra Gottfried. Jeg om Efterm. hos Bozenhards. Nørckenkrone her. Hector døde. 23. Snee, tyk Luft. Om Middagen under os; ora Aftenen vare vi envisite hosbulows, Bergers, og spiste om Aftenen hossch?iel/.s'{^) Tyk Luft. Om Aftenen Oberstl. Berger, Wamsted, Le Fevre, Schrødersee {*), Schouboe, Miinch. 1 Spillebord. 25. Snee og stærk Blæst. Jeg i Kirke. Om Middagen Schouboes, Walmoden, Biilow, Høyers og om Aftenen Gøssel, Revenfeldt. 3 Spilleborde. 20. Stærk Snee. Vi hos Høyers Middag og Aften. 27. Klar Luft. De kjørte Snee ud af Gaarden. Alene under os. 2S. Tøveir, Regn. Jeg hos Fru Gerner, hvis Mand var død Dagen før(^). Middag og Aften hos illullers {*'). 29. Endnu Regn og Tø. Erik kom hjem fra Borup. Schouboe her. 17S8. Den 1 Januar. Taaget Veir, Tø. Jeg med Christiane i Kirke. Om Middagen Bozenhard og Kone ; hun holdt sin Kirkegang og Barnet var med hende her om Efterm., Høyer og Kone med Barn. Konerne toge hjem om Aftenen. Nørckenkrone kom her. 2. Tø, Regn, Taage og Blæst. Jeg med Christiane hos WcernsC) om Form. at see sal. Commandeur Gerners Liigbegængelse. Om Middagen under os ; om Aftenen hos Bergers. Erik i Klubben. 3. Stærk Blæst og ubehageligt Veir. Under os om Middagen. Fire Sviin fra Svenstrup bleve slagtede. Schouboe om Aftenen her. Megen Regn. 4. Stærk Regn. Svinene bleve saltede. Om Middagen vi alle hos Morgenstjernes; bleve der om Aftenen. C) Conferentsr. Carsten Ancker.s Frup. (') Generalaudit. (') Bnigspatron. ( ) Kammerj. Capit. i Livvagten. (*) Comniand. Henrik Gerner, g.m. Ch.Sophieliasch. (") Cocfereutsr. Stenipelpapirforv. (" ) Gcneralkrigscomm.

13 Nogenledes klart. Jeg omla-ing i Kjækleren og paa Loftet. Brev fra Gottfried. Om Aftenen under os. Khstiiæ gik bort. G. Taaget og fugtigt Veir. Om Middagen Fru Bozenhard, Fru Høyer, Schouboe og Kone, Fru Nørckenkrone ('). Om Aftenen Morgenstjernes Familie, Høyer. 2 Spilleborde. 7. Fugtigt Yeir. Om Middagen under os; om Aftenen vi paa Bal i Coalitioneu, kom hjem derfra Kl. benved Tørt Veir. Min Mand fik Brev fra Wiegleb og fra Gottfried. Om Middagen under os, om Efterm. jeg til Fru Aucker, da Imn blev forløst med en Søn ; kom hjem Kl. 8. Min Mand om Efterm. hos Kronprindsen ; siden under os. 9. Klart Veir, havde frosset lidt; mine Piger dyppede og hængte op. Jeg om Form. hos Fru Ancker og hos Fru Gerner og Fru Gcuss. Om Aftenen kom Schouboe og Le Fevre. Jeg var om Efterm. hos Fru Ancker og Fi'u Horn (^). 10. Tyk Luft. Jeg var noget ude om Form., om Efterm. var jeg 1 I. hos Fru Ancker og blev der til Kl. 6. Christiane hos Høyers. Om Aftenen Schouboe og Høyer. Det havde frosset. Om Middagen Fru Bozenhard her. Jeg om Form. hos Fru Ancker og Fru Klieder. Om Aftenen under os. 12. Tyk fugtig Luft. Min Mand om Form. hos ScMmmelmanns Han skrev til Gottfried og Henrikke ogsaa. Jeg om Efterm. hos Fru Ancker. Min Mand hos de Conincks. Erik i Klubben. 13. laftcs blev det en stærk Blæst, næsten Storm. Min Mand og Christiane til Middag hossuhms(^). De bleve der om Aftenen. Erik hos Bergers. Der faldt Snee. 14. Frostveir. Jeg om Form. hos Fru Ancker. Om Aftenen kom Le Fevre, Revenfeldt, AValmoden ("*), Schou. 1 Spillebord. 15. Det havde frosset stærkt. Om Form. kom Fru Schnell og Collin. Jeg med Christiane om Efterm. hos Fru Ancker; derfra til Bozenhards. Hdløs i Brøndstræde. 16. Tyk Luft, skarp Vind og Snee. Om Middagen vare her Fru Gerner og Frøken Fr. Horn, Fru Geuss, Schouboes, Fru Nørckenkrone, Bozenhard og Kone, Høyer og Kone. 17. Stærk Blæst; det havde frosset. Jeg var om Form. hos Fru C) Fed Meyn. (') Conferentsraad Frederik Horns Frue Mette Sophie f«d Torm, Fru Beckers Halvsoster. (^) Historiographen Kammerherre P. F. Suhm. (*) Kammerjunker.

14 10 Ancker; om Middagen vare vi samt Cliristiane hos Etatsraad /yoé'. Erik var Middag og Aften bos fjf/.s.serils. 18. Regn og Blæst. Om Middagen vare lier Collin og Kone og Ditlev Fries C). Om Aftenen de Samme, samt Bozenhard og Kone, de tvende Neprfjaard ("). 19. Megen Snee og Tø. Om Middagen Ditlev Fries. Om Aftenen Schouboe. Erik til Middag bos Bozenhard, om Aftenen bos Høyers. Jeg skrev til Fru Walmoden, YvwStampr, Fru fvederkintf C), Fru Ni.sseii. Om Aftenen frøs det meget stærkt. 20. Frost, klar Luft. Jeg om Efterm. bos Fru Ancker og med hende i det Harmoniske Selskab. Min Mand hos Bergers. Erik og Christiane paa Bal hos M'itet (*), de kom hj^mi Kl. 3^. 21. Tøveir. Om Efterm. var jeg hos Fru Thurah {^); om Aftenen vare her Miinch{^), Schouboe og Mertz. 22. Tørt Veir, nogen Blæst. Om Midd. Ditlev Fries, om Efterm. Fru Schouboe; om Aftenen Schou, Rcvenfeldt, Høyer og Kone. 23. Frostveir og hin Snee. Om Middagen Fru MiinvhiJ) og Søn, Schouboe og Kone, Bozenhard og Kone, Høyer og Kone, Daltlsf/aard{^), Mertz. Om Aftenen Berger og Lieuten. Neergaard, Ditlev Fries. 2 Spilleborde. 24. Snee og tyk Luft, Om Middagen Ditlev Fries; jeg om Efterm. hos Fru Ancker. Om Aftenen kom Le Fevre. 25. Klart Vcir, havde frosset. Jeg om Form. hos Frøken StaffeldtC). Det blev stærk Blæst og næsten Storm, stærk Snee. Jeg om Efterm. bos Fru f/ukk {^^') og Fru Jacobi{^*) og paa Slottet omkring i Visiter. 26. Klar Luft og Frost, Brev fra Gottfried. Om Aftenen med Christiane hos Yxvl Juel- Wind {^'^). Min Mand hos Bergers. Erik i Klubben. 27. Frost, deiligt klart og Solskin. Om Middagen her Bozenhard C) Beslægtet med Beckers, F.Tiulrik ved Priiids Frederiks Regiment. C) Fra Svenstrup. C) Generalauditeur Jens M'ederkings Enke, Beckers Siister, boedo i Kjoge. {*) Huiesteretsadvokat Peter Bolt Wivet. (**) Commandeurcapitaiu Thuras Frue. (") Secrctair i Gencralitets og Commissariats- Coll. lians Peter!^Iiuuh. en Slægtning af Beckers. (') Conferentsraadinde, Secretairens Moder. (*) Etatsraad, ansat i C.eneralitets og Gom. Col. (') Hofdame hos Dronning.luliane Marie. ('") Agentinde. (") Conferentsr. Chr. [Fred..lacobis Frue, fod Kasch. ('") Gehcimeraadindc.

15 11 og Kone, Høyer og Kone, Revenfcldt. Jeg med Christiane hos Fru Dcsmorciercs C). De andre bleve. 1 Spillebord. 28. Taaget, Snee og Tø. Fru Xørckenkrone her om Middagen, og om Aftenen hende og Schouboe. Erik paa Bal i den franske Klub. 29. Det havde frosset, tyk Luft, Tø og Regn op ad Dagen. Min Mand skrev til Gottfried. Om Middagen Ditlev Fries; om Aftenen min Mand og Erik paa Slottet. 30. Snee og Tø. Jeg om Efterm. hos Anckers. Om Aftenen Schouboes og Høyer. 31. Det var lidt Frost. Om Aftenen paa Bal med Erik og Christiane i Riddersalen, kom hjem Kl. 1. Min Mand hos Bergers. Den I Februar. Frostvcir. Om Aftenen Høyers, Fru Bozenhard og Mertz. 2. Stærk Kulde. Om Middagen Ditlev Fries, om Aftenen Walmoden, Schouboe. Christiane om Form. hos Bozenhards, om Efterm. hos Fru Ancker. Jeg skrev til Gottfried. 3. Tyk Luft, mildere Frost. Om Middagen her Bozenhard og Kone, Høyer og Kone, Schouboe og Kone, Fru Nørckenkrone, Kammerpage Harbou, Ancker, Mertz, den unge Christopher Biilow, Walmoden. Desamme om Aftenen. 2Spilleborde. Erik eiveli sit Been. 4. Tyk Luft, der faldt Snee. Om Form. med Christiane hos Høyers. Erik laae hele Dagen. Christiane om Aftenen hos Kofoeds {^). Min Mand og jeg spillede Tarok med Erik. 5. Tyk og taaget Luft. Erik laae endnu. Om Aftenen kom Revenfeldt. 6. Ei saa taaget. Om Aftenen Schou og Kone og Le Fevre. 7. Mørkt Veir og mildt. Ditlev Fries spiste her. Min Mand Middag og Aften hos Suhms. Erik laae endnu. Christiane og jeg med Munch i harmonisk Klub til Bal-, bleve der til Kl. \2'k. 8. Noget koldt, tyk Luft og Østenvind. Her vare om Middagen Grevinde SchuUn og Søster Frøken Warnsted, hendes Broder og Frøken fjviid (^), Bangs, Guldbrandts {*), Geheimeraad Kalkreuter (^), Grev Osten C'), Sehested, Revenfeldt, G. M. Barner, Geheimeraad Carstens og Frue, Kammerherre Brackel, Bozenhard og Kone, Høyer og Kone. 5 Spilleborde. C) Geheime Conferentsraadinde, fod Comtesse Friis. (") Coufereutsrsiad, Directeur. (^) Datter af forlængst afdøde Biskop Matthias Hviid. (*) Etatsr. Livmedicus. (*) Overceremoniemester. (^) Geheimeconferentsraad, Orerpræsident, Justitiarius i heieste Ret.

16 12 9. Havde frosset, sl<arp Yind. Christiane skrev til Gottfried. Min Mand om Aftenen hos de Conincl<s. 10. Stærlc Blæst og Frost. Christiane og jeg i Kirke. Min Mand og jeg med Christiane hos Morgenstjernes paa Concert. Kom hjem Kl. I. 11. Samme Veir med Frost og bidende Yind, Jeg om Aftenen med Christiane hos Kammerherre Lctietzuu (') i Coraedie af Soldater. Min Mand hos Bergers. 12. Stan-k Blæst, klart Yeir. Om Middagen Ditlev Fries, om Aftenen Lieutn. Neergaard, den unge Biilow. Schou. Bozenhard og Kone. Christiane paa Bal hos Edingers (- ). 13. Det havde sneet lidt, klar Luft. Jeg om Foi'ra. hos Frøken Kjærulf, Fru Gerner, Biilows og de Conincks. Om Aftenen kom Fru Nørckenkrone. 14. Klar Luft, stærk Frost. Om Middagen Børnene med deres Mænd. Fru Nørckenkrone og Fries. Om Aftenen de samme samt Le Fevre og Revenfeldt. I Spillebord. 15. Klart Veir. Om Middagen under os med Fries. Brev fra Gottfried til Fru Bozenhard. IG. Stærk Frost. Jeg om Form. hos Fru Nvmsp.n (^), om Efterm. hos Fru Rehder ("*). Om Aftenen under os med Schouboe. 17. Der var falden Snee, ei saa stærk Frost. Yi alle om Middagen hos Ilofrevisor Nielsen ; blev der den hele Dag. 1 S. Endnu stærk Frost, men stille Yeir. Yi om Aftenen i Comedie, havde Henrikke og Høyers med. 19. Ei saa koldt, klar Luft, tøede lidt. Om Middagen Warnsted (^). Om Aftenen Fru Schouboe, Bozenhard og Kone. 20. Klar Luft og behageligt. Jeg mod min Mand om Form. ude at spadsere og vare hos Fru Schouboe, Bozenhards og Høyers. Under os om Middagen ; om Miinch og Dahlsgaard. 1 Spillebord. Aftenen her Høyers, Schouboe, 21. Snee, tyk Luft og skarp Østenvind. Mademois. Le Jeune {^) om Middagen. Jeg og min Mand hos Bergers om Aftenen, Erik i Klubben. C) Major ved danske Livrogijnent tilfods. (*) Landinspccteur. C) Gchcinieraad Overhofmarscliallciis Frue. (') Conferentsraadinde. C) Kammerherre. (") Hun havde tidligere i flere Aar været Gouvernante lios Beckers Dottre.

17 Tyk Luft, skarp Yiud. Om Middagen D. Fries, om Aftenen Gøssel, Bozenhard. t Spillebord. 23. Tø og Regn. Om Middagen Fries, ellers under os; min Mand skrev til Gottfried. 24. Stærk Td. Jeg med Christiane i Kirke. Min Mand om Form. hos A(ferskov ('). Om Aftenen Bozenhard og Kone, Høyer og Kone, Mcrtz. 1 Spillebord. 25. Tyk Luft, Snee, lislag. Om Middagen her Frøk. Staffeldt. riømmeling(-) og Frue, Major Falbe og Frue, Walmoden, Mertz, Høyers og Bozenhards med deres Børn. Om Aftenen toge Rømmelings, Frøk. Staffeldt og "SValmoden bort, de andre bleve. 2 Spilleborde. 26. Klart Yeir, faldt iblandt lidt Snee, Frost og koldt. Om Aftenen Schouboe og Revenfeldt. 27. Frostveir. Christiane var ude at spadsere med Høyers. Brev fra Gottfried, dateret Langensalza d. 12. Om Aftenen her den unge Biilow, Le Fevre, Bozenhard og Kone. 2S. Klart, el saa koldt. Om Aftenen min Mand hos Bergers. Erik i Klubben. 29. Østenvind og skarpt koldt. Om Middagen her 24 Personer : Miillers, Nielsens, Fru Nørckenkrone, Schouboes, Hoé(^), Dahlsgaard, Peiitt(^), Neergaard, Mertz, Wormschjohls {^), Bozenhards, Høyers, ScJiubart{^). 6 Spilleb. IVendtiJ) kom ikke. Den 1 Marts. Meget skarp Vind og koldt. Min Mand skrev til Gottfried og "SViegleb. Om Middagen Fries, om Aft. Schouboe. 2. Skarp Yind og Frost. Om Aftenen jeg med ChTistiane i Harmonisk Assemblée, min Mand hos Bergers. Erik i Klubben. Jeg kom hjem Kl. 12i. 3. Frost, klar Luft. Om Aftenen Schouboe. 4. Snee. Om Middagen Schouboe, samt om Aftenen Høyers og Revenfeldt. 1 Spillebord. 5. Frostveir, af og til Snee. Om Aftenen Fru Nørckenkrone og Fru Geuss. C) Conferentsraad Christian Agerskov, Deput. i Finantscoll. (-) Minister i Eutin Jobst Conrad v, R., Karamerh., g. m. en t. Hemmert. (') Etatsraad, Deputeret i Rentekammeret. ("*) Lieutenant, Sen af Generalmajoren. ( * ) Justitsraad, Committeret i Rentekammeret. (*) Conferentsraad. ('')Etatsraad, Deput. i Rentekammeret.

18 14 6. Frost og klart. Høyers og Bozenhards til Middag og Aften. 7. Der var falden stærk Snee om Xatten, Om Middagen Fries, om Aftenen Christiane og jeg paa det railitaire Bal. Blev der til 2J. Den unge Neergaard og Le Fevre lios min Mand. 8. Snee og stærk Frost. Ditlev Fries om Middagen. Yisite af Bluhme (^). Jeg var med Christiane om Form. hos Schouboes for at see Herskabet kjøre i Kane. 9. Stærk Frost og Kulde. Christiane i Kirke; om Middagen her Bozenhards, Høyers, Lieutn. Neergaard ; om Aftenen Morgenstjernes Familie, Mertz, Yrn Schrffderseci^), Miinch. 3 Spilleborde. 10. Klar Luft. Christiane med Erik i Kane om Form., om Aftenen hos Kammerherre Bertouch. Yi vare en Yisite hos Fru Thurah, Fru Kjærulf {^) og Fru de Coninck. IL Stærk taaget Yeir. Om Middag Fries, om Aftenen Walmoden og unge Biilow. 12. Taaget Yeir, siden klar Luft. Snee kjørtes ud af Gaarden. Om Aftenen min Mand hos Bergers. Erik i Klubben efter at have kjørt i Kane. 13. Dciligt Yeir med Solskin. Christiane ude om Form. hos Høyers. Fru Bozenhard, Fru Høyer, Fru Schnell kom spadserende om Form. Om Middagen Fries. Om Aftenen Schouboe. Yi spillede Troissept. 14. Klart Yeir og Frost. Fries om Middagen. Min Mand og Erik den hele Dag hos Mullers. Revenfeldt her. 15. Stærk Yind, meget koldt, Solskin med mange Skyer. Om Aftenen Bozenhard og Kone, Schouboe. 16. Solskin, ci saa koldt. Erik i Kirke. Yi alle om Middagen hos Rybergs. Om Efterm. Yisite hos de Conincks. Hdløs i Nyhavn i en Skorsteen. Om Aftenen hos Rybergs. 17. Snee og ei saa koldt. Om Aftenen Bozenhard og Kone, Fru Høyer, Mertz, Le Fevre. Der blev kogt Garn. 18. Mildt Yeir, tyk Luft. Om Efterm. var jeg hos Fru Thurah. Under os; vi fire spillede Troissept. 19. Mildt Yeir og Tø. Yi under os og spillede Troissept. 20. Ei frosset, tyk Luft og vandkoldt. Om Middagen her Høyers, om Aftenen Harbou, Høyers og ^Valmoden. 1 Spillebord. C) Secretair og Kasserer. (') Conferentsraadinde. (^) Anna Catliar. Rasch, Fru Beckers Sosterdatter, gift med Ole Kjærulf, der dode som Viceadmiral.

19 Frosset om Natten, mon mildt om Dagen. Om Middagen Cozenhard og Kone. Yi til Jacobis, hvor vi blcvc. Erik til Coneert paa Slottet og i Klubben. 22. Der var falden lidt Snee. Jeg havde travlt om Formidd. Om Altenen min Mand hos Bergers og Erik i Klubben. 23. Stærk Tø, Snee og ubehageligt Yeir. Jeg og Christiane i Kirke ; om Middagen her Bozenhard og Kone, Høyer og Kone, Fru Munch og Søn, begge Harbou, den unge Munthe, Revenfeldt, Schouboe og Kone; om Aftenen Kammerherre Rømmeling. 2 Spilleborde. 24. Tørt Yeir og mildt. Om Aftenen hos Høyers, dog tog jeg derfra til Bergers paa Concert ; min Mand, Christiane og Erik bleve hos Høyers og jeg kom der Klokken 9^. 25. Tørt Yeir og mildt. Om Aftenen Fru Nørckenkrone ; vi spillede Qvadrille. 26. Det havde frosset lidt. Om Middagen Fru Nørckenkrone og Bozenhard, om Aftenen Høyer. 27. Klar Luft, det havde frosset om Xatten. Yi alle om Middagen hos Generaladjutant Biilows og bleve der om Aftenen. 28. Tyk Luft, lidt Frost og Blæst. Om Aftenen jeg og Christiane med begge Harbou paa det militaire Bal. Min Mand hos Bergers. Erik i Klubben og var der og Bal. Jeg kom hjem Kl. 1, Erik Kl Mildt, Solskin, havde ei frosset om Xatten. Min Mand om Form. hos Grev Schimmelmann. Om Aftenen her Bozenhard og Kone, Høyers, Fru Schouboe, Fru Xørckcnkroue, Revenfeldt, Miinch, Frøken Kofoed {^), Secretair Kofoed, begge Harbo.u, Li.eutenant Berger. 3 Spilleborde. 30. Havde frosset om Xatten. Jeg med Christiane i Kirke. Om Efterm. hen hos Guldbrandts. Om Aftenen alle hos Kammerherre Lewetzaus. 31. Det havde regnet om Xatten og var mildt. Jeg om Form. hos Fru Xumsen og hos Frpken Staifeldt; om Efterm. hos Fru Thurah og Frøken imosihuj^^). Her var om Aftenen Schou, unge Btilow, Lieutn. Neergaard. Den 1 April. Klart, mildt Solskin. Christiane hos Jacobis om Form.; om Middagen Ditlev Fries, om Aftenen Schou og Fru Bozenhard. (^) Conferentsraadens Datter, senere Admiralinde Fisker. (') Kammerfraken hos Prindsesse Louise Augusta.

20 ; Det havde regnet. Om Middagen vare vi alle bos Wormschjolds og blev der om Aftenen til benimod 11. Deilig mildt, lidt Regn om Aftenen. 3. Der var falden lidt Kegn, af og til Solskin. Vi om Middagen bos Confercntsraad Rottbølls (') og vare der og om Aftenen. Gjorde om Efter m. Visite bos Geheimeraad Biilows, Kalkreuters, Fru Hjehnstjerne (^), Scbnells, Casienskjolds (^), Westergaards (*). Stærk Regn om Aftenen og Natten. 4. Regn. Den unge Muller reiste (^). Om Middagen ber Oberstlieutenant Gøssel, Bozenbard og Kone, Høyer og Kone, Scbou eg Kone, den unge Biilow; om Aftenen Kammerberre Liitticbau, \N'almoden, Miincb, Revenfeldt, Mertz. 3 Spilleborde. Brev fra Gottfried til Erik, dat. 15 Marts. 5. Klar Luft, bavde frosset -lidt om Katten. Min Mand skrev til Gottfried til Berlin og til PeJirson; om Aftenen min Mand bos de Conincks. Erik i Klubben. G. Klar Luft, bavde frosset og det blæste endeel. Jeg med Christiane i Kirke ; Erik stod Fadder til Jørgen Kudskes Barn. Om Aftenen jeg med Christiane hos Grevinde Friis og derfra til Bergers, hvor min Mand var. Erik i Klubben. Stærkt Nordlys. 7. Tyk Luft og koldt. Om Middagen Scbouboe. Min Mand om J]fterm. hos Biilows ; om Christiane bos Bozenbards. Regn. Aftenen her Scbouboe og Le Fevre. S. Taaget om Morgenen. Anders blev sendt til Nærum (^) ; om Middagen Ditlev Fries ; jeg tilfods om Efterm. til Fru Thurah og Fru Rothe. 9. Klart, deiligt Solskin. Anders kom hjem igjen. Om Middagen Fru Bozenbard. Om Efterm. jeg til Subms og til Fru 3Ieincke{' ). 10. Deiligt Veir, mildt og klart. Om Middagen Ditlev Fries; om Aftenen hor Bertoucb, Bucbwaldt, Rømraelings, v. flemmerts {^), Bozcnliards, Høyers, Lcwetzaus, Kammerjunker Lcwetzau, Bluhme, C) Friis RottboU, Confereutsr. (') Goheimeraadinde. (') neneralmajor, Oberstlioutn. ved (Jardon tilhest. C ).lustitsraad. (*) Adam Miillcr, Son af Conferentsraaden, begav sig til Gottingen og senere omkring i Nordeuropa døde som Conferentsr. og Hoicstcrctsassessor. (*) I denno Landsby liaydo Becker et Landsted, som han 1782 havde kjobt af Geheimeraad Lusdorph. Anders var Beckers Kudsk. (^) Justitsr., Committ. i Rentekammeret Lorenz Angell Mcinckes Frue. (*) Etatsr. Grosserer.

21 17 Munch, Sclirødcrscc, Mertz, Revenfeklt, flauch ('). 7 Spillcb, Kold Mad. 11. Deiligt Veir, lidt Blæst, Om Middagen Fries, om Aftenen min Mand hos Bergers. Erik i Klubben, Om Form. havde jeg spadseret med min Mand og Christiane og været hos FruNørckenkrone. 12. Deiligt Yeir, Om Middagen Fries og blev surpreneret af Fru Gerner, som blev. Om Aftenen kom Jacobis, Bozenhard, Høyers og Munch, 2 Spilleborde. Erik hos Gundelach ('"). 13. Lidt tyk Luft. Ti om Midd, hos Etatsraad Hoes, om Efterm. en Yisite hos Mad. Brandorf (^)^ siden om Aftenen hos Hoes, Erik i Klubben. 14. Deiligt Yeir efter at det havde været taaget forrige Aften og havde regnet om Natten. Jeg om Form. paa Auctionen hos Eeff holms. Om Middagen vare vi alle hos de Conincks. Christiane paa Comedie med de Conincks, Yi toge hjem og kom igjen om Aftenen. 15. Blæst, Solskin af og til. Om Middagen Bozenhard og Kone, som gik bort efter at have spiist. Om Aftenen kom Hauch og tog Afsked ("*). Yi fire spillede Troissept. Anders syg af Feber. Fru Klenau blev begravet idag (^), 16. Stærk Blæst, Snee og Hagl, vandkoldt. Yi om Aftenen hos Fru Miinch, jeg med Christiane hos Badens (^). Erik i Klubben, 1 7. Klar Luft, Solskin, koldt, Yi hele Dagen under os. 18. Regn hele Dagen. Jeg med Christiane i Kirke. Om Middagen Bozenhard og Kone, Høyer og Kone, Om Aftenen vi alle hos Meinckes. 19. Deiligt Yeir og Solskin. Min Mand om Form. hos Schimmelmann. Om Middagen her Ritmester Fries og begge Sønner. Christiane hos Anckers. Erik i Concert, som blev givet af Jomfru Bloller. Min Mand og jeg spillede Tarok. 20. Klart Yeir og Solskin. Min Mand med os i Kirke. Om Eft, en Tour med min ]Mand til Fru Nørckenkrone, Fru Schouboe C) Kammerherre Adam Wilhelm Hauch, Reisestaldmester. (') Secretair, 1ste Fuldm. i Kammercancelliet. (^) En Soster til Etatsraadinde de Coninck, fod Joncourt, gift med Fabrikant Brandorf. (* ) Reiste til Nordtydskland, Polen og Gallizien, nærmest som Staldmester. (") Enkemajorinde Bolette Catharine fød From ; opnaaede en Alder af 92 Aar. (^) Prof. eloquentiæ Jacob Baden, gift med Sophie Louise Charl. v. Klenau. 2

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt.

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Kjær skrev dagbog i årene 1853-1854, dvs. også

Læs mere

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845)

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845) H. C. Andersen: Eventyr 29: De røde Skoe. (1845) Der var en lille Pige, saa fiin og saa nydelig, men om Sommeren maatte hun altid gaae med bare Fødder, for hun var fattig, og om Vinteren med store Træskoe,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Fyrtøiet Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der kom en Soldat marcherende henad Landeveien; een, to! een, to! han havde sit Tornister paa Ryggen og en Sabel ved Siden, for han havde været

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og Før dateringerne [I oversigtskalenderen er de fire første uger i januar streget ud med diagonale linjer; d. 5., 12., 19. og 26. januar, samt d. 2., 9., 16. og 23. februar og d. 2. og 9. marts er streget

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Hverdagsliv i det gamle Egypten

Hverdagsliv i det gamle Egypten Historiefaget.dk: Hverdagsliv i det gamle Egypten Hverdagsliv i det gamle Egypten Vi kender i dag det gamle Egypten fra floden Nilen, pyramiderne, store templer, de spændende faraoer, mumierne og de mærkelige

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige Læs før du handler { august 2011 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } skvalderkål utroskab løbetur motorcykler forsikringer rabarber tema: smerte Av! Vi dulmer vores hverdag med panodil, også selv

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Jødepigen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Der var i Fattigskolen mellem de andre Smaabørn en lille Jødepige, saa opvakt og god, den Flinkeste af dem Allesammen; men i een af Læretimerne

Læs mere

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed E T O M R Å D E I K O N S T A N T ( O G ) F O R A N D R I N G : N Ø R R E B R O S O M M U L T I K U L T U R E L B Y D E L O G B E T Y D N I N G E N F O R B E B O E R E S L E V E K Å R I E T I N D VA N

Læs mere

Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke

Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke v/ kirkeværge Jørgen Jessen. Tirsdag den 27. januar 1767 var der barnedåb i Blovstrød kirke. Præsteparret Niels Hansen Møller og Karen Nielsdatter

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

SPØRGESKEMA OM TÆNDER OG TRIVSEL

SPØRGESKEMA OM TÆNDER OG TRIVSEL SPØRGESKEMA OM TÆNDER OG TRIVSEL Datoen i dag: / / dag måned år 1. Er du en dreng eller en pige? Dreng Pige 2. Hvornår blev du født? / / Alder dag måned år 3. Når du tænker på dine tænder eller din mund,

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke Studietur med E Kleinbahn søndag den 27. juli, 2014 Turen startede ud fra Kvickly i Nordborg kl. 8:30. Der var tilmeldt 32 personer så der var plads nok i luksusbussen fra Alssund Busser der havde plads

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

NYHEDSBREV. Et begivenhedsrigt år. December 2013. Cambodja

NYHEDSBREV. Et begivenhedsrigt år. December 2013. Cambodja NYHEDSBREV December 2013 Cambodja Et begivenhedsrigt år Solen skinner fra en næsten skyfri himmel, temperaturen har lige sneget sig op over de 25 grader (efter en lidt kølig periode...), træerne foran

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin (1871-1945)

Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin (1871-1945) Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin hvor han bor hjemme hos forældrene. 1871 Carl Johan Ludvig bliver født d. 30. september 1871 i Ystad (Sankta Maria forsamling) i nr. 69, hvor familien har boet siden

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774 Private personarkiver Arkiv P 180 v. Bentzen - Carstens - Mechlenburg - Rübner- Westenapotekerfamilie, Løveapoteket, Flensborg afl. jr. 1992/P 389 og 397, 1994/P 455, 2001/P 700 og 703. Se også akter i

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

294. UDSTILLING AF MALEREN JENS JUELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN OKTBR.-NOVBR. 1909 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

294. UDSTILLING AF MALEREN JENS JUELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN OKTBR.-NOVBR. 1909 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING 294. UDSTILLING AF MALEREN JENS JUELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN OKTBR.-NOVBR. 1909 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING - ;; UDSTILLING AF MALEREN JENS JUELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN OKTBR NOVBR. 1909 KØBENHAVN

Læs mere

Svend Hvidtfelt Nielsen. Tommelise libretto. (Præludium) 1.Sats: Der var engang

Svend Hvidtfelt Nielsen. Tommelise libretto. (Præludium) 1.Sats: Der var engang Svend Hvidtfelt Nielsen Tommelise libretto (Præludium) 1.Sats: Der var engang Narrator: Der var engang.. Childrens choir: Der var engang, der var engang en kone, der gerne ville ha' et barn, et lil-le

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Sange for de helt små

Sange for de helt små Sange for de helt små Hjulene på bussen Hjulene på bussen drejer rund,rundt,rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, Hjulene på bussen drejer rund,rundt,rundt, gennem hele byen. Dørene i bussen

Læs mere

DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK

DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK I hvilken vi skal høre om far og mor og lille Thor, som har gemt sin sko. Hyrderne på marken og de lange underbukser fra Ruth og onkel Ejner. Om flæskesvær og flaskesvaj og svigermor,

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke? Opgave 1 Quiz og byt Klip langs de stiplede linier Modul 1 Hvad får du lyst til, når det er sommer? Har du været på sol-ferie? Hvad gør solen ved dit humør? Tæl til 10, men skift alle ulige tal ud med

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød, hvilken salig jubel, skønt alt er tyst, medens

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere