Auna Christine Beckers. (fød Torm) Dagbog. Ved. J. G. E ur man Becker. (Trykt som Mauuscript) Kjøbenliavn. E. C. Lesers Bog- og Nodetrykkeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Auna Christine Beckers. (fød Torm) Dagbog. Ved. J. G. E ur man Becker. (Trykt som Mauuscript) Kjøbenliavn. E. C. Lesers Bog- og Nodetrykkeri. 1870."

Transkript

1

2 Z^i^

3 K

4

5 Af Auna Christine Beckers (fød Torm) Dagbog. Ved J. G. E ur man Becker. (Trykt som Mauuscript) 3 Kjøbenliavn. E. C. Lesers Bog- og Nodetrykkeri

6 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto Oom7lE

7 r orfatterinden af disse Blade var en Datter af Etatsraad Erik Jensen Torm^ første Borgemester og Politiemester i Kjøbenhavn, med hans anden Kone, Anna, en Datter af tit. Assessor i Commercecollegiet, Thyrje Jespersen, til Mattrup, Skaarupgaard og Skj erring Munkgaard, og var eneste Barn af dette Ægteskab. Hun var født den 10de November 1738 og nød en ligesaa omhyggelig som streng Opdragelse. Underviisning i Fransk, Tydsk, Dands og Musik fulgte jevnsides med Syning. Spinden, huusholderiske Sysler og en daglig Huusandagt, under hvilken Moderen, havende i hver Ende af sit Værelse en Pult med en opslagen Psalmebog, gik op og ned ad Gulvet syngende Psalmerne. Anna Christines tre Halvsøstre bleve alle gifte ; selv indtraadte hun, kun 20 Aar gammel, i Ægteskab med Hofapotheker Johan Gottfried Becker, og Brylluppet stod den 4de April Det var en ikke liden Huusholdning, som den unge Kone overtog, thi, efter en næsten samtidig Optegnelse, bestod deres Huusstand af 6 Personer i Apotheket, 4 Piger, Tjener, Kudsk og Gaardskarl. I Aaret 1761 kjøbte Becker Heinstrup Gaard af Oberstinde IVilckfn. Dens Areal var 17 Tdr. Hartkorn og samtidigen kjøbte han Jyllinge Kirketiende paa noget over 29 Tdr. og Gundsøemagle Kirketiende paa over 30 Tdr. samt tilhørende Huse, Jus vocandi et patronatus, af Justitsraad Amtsforvalter Fvf/ls Enke i Roskilde. Paa Heinstrup levede Familien sin gladeste Tid hver Sommer i en lang Række af Aar; og i de hyppige og gjæstfrie Sammenkomster, som der fandt Sted, finde vi omtrent det samme

8 Selskab, som i disse Blade('), men ingen sammenhængende Optegnelser ere os levnede derom; kun vide vi, at Spadseretoure, Fiskefangst og Jagt paa Harer og Ænder, paa Lærker med Tyrads og Lokkefugl, Lege, smaae Komedier og Spil var en Afvexling for Familien og de der logerende Gjæster. I 1767 kjøbte Becker Godset Grevensvænge og samme Aar fik han Eang med Universitetsprofessorer. Vistnok som Følge af den vedvarende Qvægsyge solgte han i December 1775 Grevensvænge til Capt. Thomsen, og et tiltagende svageligt Helbred bevægede ham til i 1782 at skille sig ved det kjære Heinstrup. Derimod kjøbte han samme Aar et Landsted med noget Jord i Nærum af Geheimer. Luxdorph. Efter sin Mands Død og efterat den fra Udlandet hjemkomne yngste Søn havde overtaget Apotheket, vedblev Fru Becker at boe med denne i Gaarden paa Kjøbmagergade ; men efterat han i 1794 havde giftet sig, flyttede hun ud og boede tilleje i Vimmelskaftet hos Yiinliandler Wassard. Her oplevede hun Kjøbenhavns Bombardement og var lige ved at blive dræbt, da hun om Morgenen efter den første Bombardementsnat vilde stige ind i den paa Gaden holdende Kareth for at kjøre ud paa Christianshavn til Apothekcr Pftigluacher, idet en Kugle gik gjennera Dørvinduerne paa Vognen, Under meget gode Forhold og med et godt Helbred, nyd hun en Mængde gamle Venners Omgang, der vedblevc at søge hende, og endte sit Liv efter en kortvarig Sygdora den 17de September lsi)9. C) Pastor Ilvas i Jyllinge, Familien Hagedorn fra Frederikssund, Capitain l'onlenatf, Konneninnn, der senere var Chargé d'affaires i Paris og Legationsraad, horte ogsaa til den Tids Omgangsvenner. Huuslærereu fljethleuhiirf), siden Præst paa Amrum, skrev Loilighedsvers og Komedier.

9 1787. Den 13 Nov. Taagct og fugtigt Veir. Christianei^) stod Fadder til Tfllrfs{'^) Barn; Brev fra Goll/nedC). Om Middagen Bozenhnrd og Kone('*). Yi om Aftenen hos RdmmfUngs{^). Erik{^) i Klubben. 14. Regn og Snee. Under os hele Dagen. Vi Fire spillede Troissept. 15. Klar Luft og lidt Frost. Under os; spillede om Aftenen Troissept. Id. Tøeveir, Regn. Om Aftenen Udycr og Kone('''). Maanskin. 17. Jeg havde travlt med Skrivning. Klar Luft, lidt Frost. Om Aftenen min Mand hos de Conincks{^). Fru Bozenhard og Kbrckenkrone{^) her. Jeg skrev til Gottfried. I S. Nogen Frost og lidt Blæst. Jeg med Christiane i Kirke. Om Middagen her Bozenhard og Kone, Høyer og Kone, Oberstl. Ber- (jer ; om Aft. Nørckenkrone og Kone, Gdssel{^^). 2 Spilleborde. 19. Lidt Frost og nogen Snee. Om Aft. min Mand hosfieryer* ("). Erik i Klubben. 20. Frost og klar Luft. Fru Nørckenkrone her om Middagen; om Aftenen Bozenhard og Kone; Rrven/e/dt{^-). 1 Spillebord. 2L Frost. Fru Schou{^^) her om Middagen; jeg om Efterm. hos Fru Rheder ("*). Om Aft. Fru Geuss C^), Le Fevre ('^), Wamsled ('^), begge unge Biilow. (^) Bechers yngste Datter. (') Jellrf Osmundseti, en norsk Fodgarder og Arbeidsmand i Beckers Laboratorium. (') Beckers yngste Son, dengang i Langensalza. (*) Osterrigsk Generalconsul Bozenhard, gift med Beckers ældste Datter Johanne Henrikke. (*) Kammerherre, senere Minister i Eutiu. C) Erik Becker, den ældste Son. (') Legationsraad /f?jdreas Buyer, gift med Beckers mellemste Datter Anna. (*) Etatsraad og Grosserer. (*) Johan Henrik Christian Aorckenkrone, Major og Generaladjutant, f 1604, en Fætter til Hofapotheker Becker. ('**) Oberstlieutenant. {") Conferentsraad Livmedicus Berger. (") Conrad Revenfeldt, Kammerjunker, Ritmester ved Garden tilhest. (") Gift med Etatsraad Expeditionssekretair i QtxncéiW.'it Schou,. ('*) Conferentsraadinde. ('"J Professorinde, fed Rasch. ('*) Secretair. ('^) Kammerherre.

10 . 22. Rogn og Mørkt. Om Midd. Bozcnhard og Kone; om Aftenen Høyer og Kone, Nørckenkrone. Regnveir. 23. Om Middagen under os-, om Aftenen Erik paa Bal i Klubben, Nørckenkrone her. Regn og ubehageligt Veir. 24. Tørveir. Om Efterm. jeg med Christiane hos Bergers ; blev der om Aftenen og min Mand kom derhen. 25. Frostveir og klar Luft. Christiane stod Fadder til Lise Svogers Barn. Om Middagen vare vi alle hos liyberf/s ('). Om Aftenen jeg og Christiane hos Geheimeraadinde Desmercieres og siden igjen hos Rybergs. 26. Frost og klar Luft. Jeg blev hentet til Fru Bozenhard Kl. I og om Efterm. Kl. 3 blev hun forløst med en Dreng; blev der om Aftenen til Kl. 11. Min Mand hos Bergers. Den svenske Ambassadeur Baron Sprengport blev introduceret hos Kongen. 27. Noget tykt i Luften. Jeg om Form. hos Fru Bozenhard; derud igjen om Eft. Christiane blev der til Kl. 9. Her kom om Aftenen Revenfcldt og Schou. 28. Jeg og Christiane hos Fru Bozenhard. Hendes Mand spiiste hos os. 29. Bozenhard og Høyer spiiste her. Besøg hos Fru Bozenhard. 30. Taaget. Christiane hos sin Søster Bozenhard. Han hos os om Middagen. Min Mand hos Bergers. Den 1 Dec. Taaget Luft. Jeg om Form. derud, Christiane om Efterm. Om Aftenen jeg hjemme. Schou kom. 2. Klar Luft. Om ^Middagen Høyers og Bozenhard. Revenfeldt om Aftenen. 1 Spillebord. Om Efterm. vare vi alle hos Fru Bozenhard. 3. Regn og stærk Blæst. Bozenhard her til Middag; om Aftenen Hofjunker Walmoden og Le Fevre. 4. Regn og Snce. Jeg med Christiane hos Fru Bozenhard til Kl. 10 om Aftenen. Min Mand hos Bergers, Erik i Klubben. 5. Regn, taaget Luft. Jeg med min Mand og Christiane om Middagen hos Bangs (^). Christiane og Erik om Aftenen hos de Conincks ; kom hjem Kl. 1 C. Regn og mørkt Ycir. Om Middagen Høyers, Walmoden, Revenfeldt og Bozenhard. Jeg med Christiane om Efterm. hos Fru Bozenhard. Om Aft. de samme, som havde spist her. 2 Spilleb. C) ConferentsraaJ og Grosserer. (') Confercutsr. Generalprocurour.

11 7. Klart Ycir; havde blæst og frosset. Schou og Kone her om Aftenen, siden Co//in {^). S. Det havde regnet om Natten. Min Mand til Middag hos Bergers; han tog hjem og om Aftenen vare her Nørckenkrones. Erik hos Buchrvald (-). Christiane hos Geheimer. Biilow, kom hjem Kl. 4J^ om Morgenen. 9. Regn. Vi om Middagen hos Kammerherre Siihms ; om Efterra. hos Bozenhards; toge atter til Suhms. Det sneede. 10. Regn og Snee. Min Mand og jeg til Fadder hos Bozenhards; Barnet blev kaldet Joseph Gotlfried Emanuel. Christiane blev der. Vi toge hjem; Schouboe{^) kom. 11. Taaget, siden klart. Jeg om Efterm. ud til Bozenhards, kom hjem Kl. 7. Her vare Schou, Nørckenkrone, siden Bozenhard. 12. Klart Veir. Vi alle om Middagen hos GeheimeraadCrt/'^^e«.?. Jeg om Efterm. hos Frn Brun?iick{*), om Aftenen igjen hos Carstens, men begge Børnene hos Jn^titsr. 31einckes, de kom hjem Kl. 3h 13. Fugtig og tyk Luft. Min Mand om Middagen hos Etatsraad Reiersens ('^) ; om Aftenen vare vi alle hos Uldalls {^). 14. Havde frosset lidt. Om Midd. Høyers, Bozenhard og Winders- Ifff'O' Om Aftenen desamme samt LeFevre og if/e/"^:: (*). Jeg med Fru H(*yer besøgte Fru Bozenhard om Efterm. 2 Spilleb. 16. Tyk Luft. Jeg med Christiane i Kirke. CaT^t. Fries {^) her om Middagen. Min Mand hos Bergers, Erik i Klubben. 17. Det havde frosset. Om Aftenen Revenfeldt, Kammerpage /arbou og Schouboe. 1 Spillebord. 18. Klart Veir og Frost. Min Mand skrev til TVier/leb C^). Om 'Middagen 3IorffensfJerne(^^) med tvende ældste Døttre, Capt. Fries og Datter, Schou og Kone, Nørckenkrone og Kone, Høyers, Bozenhards; om Aftenen "Walmoden. 3 Spilleborde. C) Præst i Borup, gift med Beckers Sosteiåvittex Mariane Wederking. C) Hofmester hos Prindsesse Louise Augusta. {^) Msljot Jens Sc/iouboe, g.m. Beckers Soster Charl. Amalie. {*) G.m. Prof. B., senere Oberberghauptmand. ('') Expeditionssecret. i det danske Cancelli. (^) Justitsraad, Generaltiskal. ('') C. A. Windersleff, Apotheker i Kallundborg, havde været Medhjælper hos Becker; etablerede sig (*) Keiserlig Chargé d'affaires. (^) Christian Fries af sjællandske Dragoner. ("*) Beromt Chemiker i Langeusalzn, hos hvem Gottfried Becker opholdt sig. (" ) Conferentsr., Deputeret i Gcncralitetet og Commissar. CoU.

12 8 19. Frostveir og tlart. Vi alle til Middag hos Conferentsraad A'ofoeds ; blev der om Aftenen. Hjemme var Reengjøren med Vinduerne. 20. Frostveir. Var om Form. hos Fru Bozenhard, derfra til Fru 2 I AnckerC). Om Efterm. hos Fru Rheder, hos Suhms og Bangs. Erik hos 3Iandiu: {^).. Frostveir. Vi til Middag og Aften hos Major Faldes. 22. Snee og Frost. Erik reiste til Borup. Brev fra Gottfried. Jeg om Efterm. hos Bozenhards. Nørckenkrone her. Hector døde. 23. Snee, tyk Luft. Om Middagen under os; ora Aftenen vare vi envisite hosbulows, Bergers, og spiste om Aftenen hossch?iel/.s'{^) Tyk Luft. Om Aftenen Oberstl. Berger, Wamsted, Le Fevre, Schrødersee {*), Schouboe, Miinch. 1 Spillebord. 25. Snee og stærk Blæst. Jeg i Kirke. Om Middagen Schouboes, Walmoden, Biilow, Høyers og om Aftenen Gøssel, Revenfeldt. 3 Spilleborde. 20. Stærk Snee. Vi hos Høyers Middag og Aften. 27. Klar Luft. De kjørte Snee ud af Gaarden. Alene under os. 2S. Tøveir, Regn. Jeg hos Fru Gerner, hvis Mand var død Dagen før(^). Middag og Aften hos illullers {*'). 29. Endnu Regn og Tø. Erik kom hjem fra Borup. Schouboe her. 17S8. Den 1 Januar. Taaget Veir, Tø. Jeg med Christiane i Kirke. Om Middagen Bozenhard og Kone ; hun holdt sin Kirkegang og Barnet var med hende her om Efterm., Høyer og Kone med Barn. Konerne toge hjem om Aftenen. Nørckenkrone kom her. 2. Tø, Regn, Taage og Blæst. Jeg med Christiane hos WcernsC) om Form. at see sal. Commandeur Gerners Liigbegængelse. Om Middagen under os ; om Aftenen hos Bergers. Erik i Klubben. 3. Stærk Blæst og ubehageligt Veir. Under os om Middagen. Fire Sviin fra Svenstrup bleve slagtede. Schouboe om Aftenen her. Megen Regn. 4. Stærk Regn. Svinene bleve saltede. Om Middagen vi alle hos Morgenstjernes; bleve der om Aftenen. C) Conferentsr. Carsten Ancker.s Frup. (') Generalaudit. (') Bnigspatron. ( ) Kammerj. Capit. i Livvagten. (*) Comniand. Henrik Gerner, g.m. Ch.Sophieliasch. (") Cocfereutsr. Stenipelpapirforv. (" ) Gcneralkrigscomm.

13 Nogenledes klart. Jeg omla-ing i Kjækleren og paa Loftet. Brev fra Gottfried. Om Aftenen under os. Khstiiæ gik bort. G. Taaget og fugtigt Veir. Om Middagen Fru Bozenhard, Fru Høyer, Schouboe og Kone, Fru Nørckenkrone ('). Om Aftenen Morgenstjernes Familie, Høyer. 2 Spilleborde. 7. Fugtigt Yeir. Om Middagen under os; om Aftenen vi paa Bal i Coalitioneu, kom hjem derfra Kl. benved Tørt Veir. Min Mand fik Brev fra Wiegleb og fra Gottfried. Om Middagen under os, om Efterm. jeg til Fru Aucker, da Imn blev forløst med en Søn ; kom hjem Kl. 8. Min Mand om Efterm. hos Kronprindsen ; siden under os. 9. Klart Veir, havde frosset lidt; mine Piger dyppede og hængte op. Jeg om Form. hos Fru Ancker og hos Fru Gerner og Fru Gcuss. Om Aftenen kom Schouboe og Le Fevre. Jeg var om Efterm. hos Fru Ancker og Fi'u Horn (^). 10. Tyk Luft. Jeg var noget ude om Form., om Efterm. var jeg 1 I. hos Fru Ancker og blev der til Kl. 6. Christiane hos Høyers. Om Aftenen Schouboe og Høyer. Det havde frosset. Om Middagen Fru Bozenhard her. Jeg om Form. hos Fru Ancker og Fru Klieder. Om Aftenen under os. 12. Tyk fugtig Luft. Min Mand om Form. hos ScMmmelmanns Han skrev til Gottfried og Henrikke ogsaa. Jeg om Efterm. hos Fru Ancker. Min Mand hos de Conincks. Erik i Klubben. 13. laftcs blev det en stærk Blæst, næsten Storm. Min Mand og Christiane til Middag hossuhms(^). De bleve der om Aftenen. Erik hos Bergers. Der faldt Snee. 14. Frostveir. Jeg om Form. hos Fru Ancker. Om Aftenen kom Le Fevre, Revenfeldt, AValmoden ("*), Schou. 1 Spillebord. 15. Det havde frosset stærkt. Om Form. kom Fru Schnell og Collin. Jeg med Christiane om Efterm. hos Fru Ancker; derfra til Bozenhards. Hdløs i Brøndstræde. 16. Tyk Luft, skarp Vind og Snee. Om Middagen vare her Fru Gerner og Frøken Fr. Horn, Fru Geuss, Schouboes, Fru Nørckenkrone, Bozenhard og Kone, Høyer og Kone. 17. Stærk Blæst; det havde frosset. Jeg var om Form. hos Fru C) Fed Meyn. (') Conferentsraad Frederik Horns Frue Mette Sophie f«d Torm, Fru Beckers Halvsoster. (^) Historiographen Kammerherre P. F. Suhm. (*) Kammerjunker.

14 10 Ancker; om Middagen vare vi samt Cliristiane hos Etatsraad /yoé'. Erik var Middag og Aften bos fjf/.s.serils. 18. Regn og Blæst. Om Middagen vare lier Collin og Kone og Ditlev Fries C). Om Aftenen de Samme, samt Bozenhard og Kone, de tvende Neprfjaard ("). 19. Megen Snee og Tø. Om Middagen Ditlev Fries. Om Aftenen Schouboe. Erik til Middag bos Bozenhard, om Aftenen bos Høyers. Jeg skrev til Fru Walmoden, YvwStampr, Fru fvederkintf C), Fru Ni.sseii. Om Aftenen frøs det meget stærkt. 20. Frost, klar Luft. Jeg om Efterm. bos Fru Ancker og med hende i det Harmoniske Selskab. Min Mand hos Bergers. Erik og Christiane paa Bal hos M'itet (*), de kom hj^mi Kl. 3^. 21. Tøveir. Om Efterm. var jeg hos Fru Thurah {^); om Aftenen vare her Miinch{^), Schouboe og Mertz. 22. Tørt Veir, nogen Blæst. Om Midd. Ditlev Fries, om Efterm. Fru Schouboe; om Aftenen Schou, Rcvenfeldt, Høyer og Kone. 23. Frostveir og hin Snee. Om Middagen Fru MiinvhiJ) og Søn, Schouboe og Kone, Bozenhard og Kone, Høyer og Kone, Daltlsf/aard{^), Mertz. Om Aftenen Berger og Lieuten. Neergaard, Ditlev Fries. 2 Spilleborde. 24. Snee og tyk Luft, Om Middagen Ditlev Fries; jeg om Efterm. hos Fru Ancker. Om Aftenen kom Le Fevre. 25. Klart Vcir, havde frosset. Jeg om Form. hos Frøken StaffeldtC). Det blev stærk Blæst og næsten Storm, stærk Snee. Jeg om Efterm. bos Fru f/ukk {^^') og Fru Jacobi{^*) og paa Slottet omkring i Visiter. 26. Klar Luft og Frost, Brev fra Gottfried. Om Aftenen med Christiane hos Yxvl Juel- Wind {^'^). Min Mand hos Bergers. Erik i Klubben. 27. Frost, deiligt klart og Solskin. Om Middagen her Bozenhard C) Beslægtet med Beckers, F.Tiulrik ved Priiids Frederiks Regiment. C) Fra Svenstrup. C) Generalauditeur Jens M'ederkings Enke, Beckers Siister, boedo i Kjoge. {*) Huiesteretsadvokat Peter Bolt Wivet. (**) Commandeurcapitaiu Thuras Frue. (") Secrctair i Gencralitets og Commissariats- Coll. lians Peter!^Iiuuh. en Slægtning af Beckers. (') Conferentsraadinde, Secretairens Moder. (*) Etatsraad, ansat i C.eneralitets og Gom. Col. (') Hofdame hos Dronning.luliane Marie. ('") Agentinde. (") Conferentsr. Chr. [Fred..lacobis Frue, fod Kasch. ('") Gehcimeraadindc.

15 11 og Kone, Høyer og Kone, Revenfcldt. Jeg med Christiane hos Fru Dcsmorciercs C). De andre bleve. 1 Spillebord. 28. Taaget, Snee og Tø. Fru Xørckenkrone her om Middagen, og om Aftenen hende og Schouboe. Erik paa Bal i den franske Klub. 29. Det havde frosset, tyk Luft, Tø og Regn op ad Dagen. Min Mand skrev til Gottfried. Om Middagen Ditlev Fries; om Aftenen min Mand og Erik paa Slottet. 30. Snee og Tø. Jeg om Efterm. hos Anckers. Om Aftenen Schouboes og Høyer. 31. Det var lidt Frost. Om Aftenen paa Bal med Erik og Christiane i Riddersalen, kom hjem Kl. 1. Min Mand hos Bergers. Den I Februar. Frostvcir. Om Aftenen Høyers, Fru Bozenhard og Mertz. 2. Stærk Kulde. Om Middagen Ditlev Fries, om Aftenen Walmoden, Schouboe. Christiane om Form. hos Bozenhards, om Efterm. hos Fru Ancker. Jeg skrev til Gottfried. 3. Tyk Luft, mildere Frost. Om Middagen her Bozenhard og Kone, Høyer og Kone, Schouboe og Kone, Fru Nørckenkrone, Kammerpage Harbou, Ancker, Mertz, den unge Christopher Biilow, Walmoden. Desamme om Aftenen. 2Spilleborde. Erik eiveli sit Been. 4. Tyk Luft, der faldt Snee. Om Form. med Christiane hos Høyers. Erik laae hele Dagen. Christiane om Aftenen hos Kofoeds {^). Min Mand og jeg spillede Tarok med Erik. 5. Tyk og taaget Luft. Erik laae endnu. Om Aftenen kom Revenfeldt. 6. Ei saa taaget. Om Aftenen Schou og Kone og Le Fevre. 7. Mørkt Veir og mildt. Ditlev Fries spiste her. Min Mand Middag og Aften hos Suhms. Erik laae endnu. Christiane og jeg med Munch i harmonisk Klub til Bal-, bleve der til Kl. \2'k. 8. Noget koldt, tyk Luft og Østenvind. Her vare om Middagen Grevinde SchuUn og Søster Frøken Warnsted, hendes Broder og Frøken fjviid (^), Bangs, Guldbrandts {*), Geheimeraad Kalkreuter (^), Grev Osten C'), Sehested, Revenfeldt, G. M. Barner, Geheimeraad Carstens og Frue, Kammerherre Brackel, Bozenhard og Kone, Høyer og Kone. 5 Spilleborde. C) Geheime Conferentsraadinde, fod Comtesse Friis. (") Coufereutsrsiad, Directeur. (^) Datter af forlængst afdøde Biskop Matthias Hviid. (*) Etatsr. Livmedicus. (*) Overceremoniemester. (^) Geheimeconferentsraad, Orerpræsident, Justitiarius i heieste Ret.

16 12 9. Havde frosset, sl<arp Yind. Christiane skrev til Gottfried. Min Mand om Aftenen hos de Conincl<s. 10. Stærlc Blæst og Frost. Christiane og jeg i Kirke. Min Mand og jeg med Christiane hos Morgenstjernes paa Concert. Kom hjem Kl. I. 11. Samme Veir med Frost og bidende Yind, Jeg om Aftenen med Christiane hos Kammerherre Lctietzuu (') i Coraedie af Soldater. Min Mand hos Bergers. 12. Stan-k Blæst, klart Yeir. Om Middagen Ditlev Fries, om Aftenen Lieutn. Neergaard, den unge Biilow. Schou. Bozenhard og Kone. Christiane paa Bal hos Edingers (- ). 13. Det havde sneet lidt, klar Luft. Jeg om Foi'ra. hos Frøken Kjærulf, Fru Gerner, Biilows og de Conincks. Om Aftenen kom Fru Nørckenkrone. 14. Klar Luft, stærk Frost. Om Middagen Børnene med deres Mænd. Fru Nørckenkrone og Fries. Om Aftenen de samme samt Le Fevre og Revenfeldt. I Spillebord. 15. Klart Veir. Om Middagen under os med Fries. Brev fra Gottfried til Fru Bozenhard. IG. Stærk Frost. Jeg om Form. hos Fru Nvmsp.n (^), om Efterm. hos Fru Rehder ("*). Om Aftenen under os med Schouboe. 17. Der var falden Snee, ei saa stærk Frost. Yi alle om Middagen hos Ilofrevisor Nielsen ; blev der den hele Dag. 1 S. Endnu stærk Frost, men stille Yeir. Yi om Aftenen i Comedie, havde Henrikke og Høyers med. 19. Ei saa koldt, klar Luft, tøede lidt. Om Middagen Warnsted (^). Om Aftenen Fru Schouboe, Bozenhard og Kone. 20. Klar Luft og behageligt. Jeg mod min Mand om Form. ude at spadsere og vare hos Fru Schouboe, Bozenhards og Høyers. Under os om Middagen ; om Miinch og Dahlsgaard. 1 Spillebord. Aftenen her Høyers, Schouboe, 21. Snee, tyk Luft og skarp Østenvind. Mademois. Le Jeune {^) om Middagen. Jeg og min Mand hos Bergers om Aftenen, Erik i Klubben. C) Major ved danske Livrogijnent tilfods. (*) Landinspccteur. C) Gchcinieraad Overhofmarscliallciis Frue. (') Conferentsraadinde. C) Kammerherre. (") Hun havde tidligere i flere Aar været Gouvernante lios Beckers Dottre.

17 Tyk Luft, skarp Yiud. Om Middagen D. Fries, om Aftenen Gøssel, Bozenhard. t Spillebord. 23. Tø og Regn. Om Middagen Fries, ellers under os; min Mand skrev til Gottfried. 24. Stærk Td. Jeg med Christiane i Kirke. Min Mand om Form. hos A(ferskov ('). Om Aftenen Bozenhard og Kone, Høyer og Kone, Mcrtz. 1 Spillebord. 25. Tyk Luft, Snee, lislag. Om Middagen her Frøk. Staffeldt. riømmeling(-) og Frue, Major Falbe og Frue, Walmoden, Mertz, Høyers og Bozenhards med deres Børn. Om Aftenen toge Rømmelings, Frøk. Staffeldt og "SValmoden bort, de andre bleve. 2 Spilleborde. 26. Klart Yeir, faldt iblandt lidt Snee, Frost og koldt. Om Aftenen Schouboe og Revenfeldt. 27. Frostveir. Christiane var ude at spadsere med Høyers. Brev fra Gottfried, dateret Langensalza d. 12. Om Aftenen her den unge Biilow, Le Fevre, Bozenhard og Kone. 2S. Klart, el saa koldt. Om Aftenen min Mand hos Bergers. Erik i Klubben. 29. Østenvind og skarpt koldt. Om Middagen her 24 Personer : Miillers, Nielsens, Fru Nørckenkrone, Schouboes, Hoé(^), Dahlsgaard, Peiitt(^), Neergaard, Mertz, Wormschjohls {^), Bozenhards, Høyers, ScJiubart{^). 6 Spilleb. IVendtiJ) kom ikke. Den 1 Marts. Meget skarp Vind og koldt. Min Mand skrev til Gottfried og "SViegleb. Om Middagen Fries, om Aft. Schouboe. 2. Skarp Yind og Frost. Om Aftenen jeg med ChTistiane i Harmonisk Assemblée, min Mand hos Bergers. Erik i Klubben. Jeg kom hjem Kl. 12i. 3. Frost, klar Luft. Om Aftenen Schouboe. 4. Snee. Om Middagen Schouboe, samt om Aftenen Høyers og Revenfeldt. 1 Spillebord. 5. Frostveir, af og til Snee. Om Aftenen Fru Nørckenkrone og Fru Geuss. C) Conferentsraad Christian Agerskov, Deput. i Finantscoll. (-) Minister i Eutin Jobst Conrad v, R., Karamerh., g. m. en t. Hemmert. (') Etatsraad, Deputeret i Rentekammeret. ("*) Lieutenant, Sen af Generalmajoren. ( * ) Justitsraad, Committeret i Rentekammeret. (*) Conferentsraad. ('')Etatsraad, Deput. i Rentekammeret.

18 14 6. Frost og klart. Høyers og Bozenhards til Middag og Aften. 7. Der var falden stærk Snee om Xatten, Om Middagen Fries, om Aftenen Christiane og jeg paa det railitaire Bal. Blev der til 2J. Den unge Neergaard og Le Fevre lios min Mand. 8. Snee og stærk Frost. Ditlev Fries om Middagen. Yisite af Bluhme (^). Jeg var med Christiane om Form. hos Schouboes for at see Herskabet kjøre i Kane. 9. Stærk Frost og Kulde. Christiane i Kirke; om Middagen her Bozenhards, Høyers, Lieutn. Neergaard ; om Aftenen Morgenstjernes Familie, Mertz, Yrn Schrffderseci^), Miinch. 3 Spilleborde. 10. Klar Luft. Christiane med Erik i Kane om Form., om Aftenen hos Kammerherre Bertouch. Yi vare en Yisite hos Fru Thurah, Fru Kjærulf {^) og Fru de Coninck. IL Stærk taaget Yeir. Om Middag Fries, om Aftenen Walmoden og unge Biilow. 12. Taaget Yeir, siden klar Luft. Snee kjørtes ud af Gaarden. Om Aftenen min Mand hos Bergers. Erik i Klubben efter at have kjørt i Kane. 13. Dciligt Yeir med Solskin. Christiane ude om Form. hos Høyers. Fru Bozenhard, Fru Høyer, Fru Schnell kom spadserende om Form. Om Middagen Fries. Om Aftenen Schouboe. Yi spillede Troissept. 14. Klart Yeir og Frost. Fries om Middagen. Min Mand og Erik den hele Dag hos Mullers. Revenfeldt her. 15. Stærk Yind, meget koldt, Solskin med mange Skyer. Om Aftenen Bozenhard og Kone, Schouboe. 16. Solskin, ci saa koldt. Erik i Kirke. Yi alle om Middagen hos Rybergs. Om Efterm. Yisite hos de Conincks. Hdløs i Nyhavn i en Skorsteen. Om Aftenen hos Rybergs. 17. Snee og ei saa koldt. Om Aftenen Bozenhard og Kone, Fru Høyer, Mertz, Le Fevre. Der blev kogt Garn. 18. Mildt Yeir, tyk Luft. Om Efterm. var jeg hos Fru Thurah. Under os; vi fire spillede Troissept. 19. Mildt Yeir og Tø. Yi under os og spillede Troissept. 20. Ei frosset, tyk Luft og vandkoldt. Om Middagen her Høyers, om Aftenen Harbou, Høyers og ^Valmoden. 1 Spillebord. C) Secretair og Kasserer. (') Conferentsraadinde. (^) Anna Catliar. Rasch, Fru Beckers Sosterdatter, gift med Ole Kjærulf, der dode som Viceadmiral.

19 Frosset om Natten, mon mildt om Dagen. Om Middagen Cozenhard og Kone. Yi til Jacobis, hvor vi blcvc. Erik til Coneert paa Slottet og i Klubben. 22. Der var falden lidt Snee. Jeg havde travlt om Formidd. Om Altenen min Mand hos Bergers og Erik i Klubben. 23. Stærk Tø, Snee og ubehageligt Yeir. Jeg og Christiane i Kirke ; om Middagen her Bozenhard og Kone, Høyer og Kone, Fru Munch og Søn, begge Harbou, den unge Munthe, Revenfeldt, Schouboe og Kone; om Aftenen Kammerherre Rømmeling. 2 Spilleborde. 24. Tørt Yeir og mildt. Om Aftenen hos Høyers, dog tog jeg derfra til Bergers paa Concert ; min Mand, Christiane og Erik bleve hos Høyers og jeg kom der Klokken 9^. 25. Tørt Yeir og mildt. Om Aftenen Fru Nørckenkrone ; vi spillede Qvadrille. 26. Det havde frosset lidt. Om Middagen Fru Nørckenkrone og Bozenhard, om Aftenen Høyer. 27. Klar Luft, det havde frosset om Xatten. Yi alle om Middagen hos Generaladjutant Biilows og bleve der om Aftenen. 28. Tyk Luft, lidt Frost og Blæst. Om Aftenen jeg og Christiane med begge Harbou paa det militaire Bal. Min Mand hos Bergers. Erik i Klubben og var der og Bal. Jeg kom hjem Kl. 1, Erik Kl Mildt, Solskin, havde ei frosset om Xatten. Min Mand om Form. hos Grev Schimmelmann. Om Aftenen her Bozenhard og Kone, Høyers, Fru Schouboe, Fru Xørckcnkroue, Revenfeldt, Miinch, Frøken Kofoed {^), Secretair Kofoed, begge Harbo.u, Li.eutenant Berger. 3 Spilleborde. 30. Havde frosset om Xatten. Jeg med Christiane i Kirke. Om Efterm. hen hos Guldbrandts. Om Aftenen alle hos Kammerherre Lewetzaus. 31. Det havde regnet om Xatten og var mildt. Jeg om Form. hos Fru Xumsen og hos Frpken Staifeldt; om Efterm. hos Fru Thurah og Frøken imosihuj^^). Her var om Aftenen Schou, unge Btilow, Lieutn. Neergaard. Den 1 April. Klart, mildt Solskin. Christiane hos Jacobis om Form.; om Middagen Ditlev Fries, om Aftenen Schou og Fru Bozenhard. (^) Conferentsraadens Datter, senere Admiralinde Fisker. (') Kammerfraken hos Prindsesse Louise Augusta.

20 ; Det havde regnet. Om Middagen vare vi alle bos Wormschjolds og blev der om Aftenen til benimod 11. Deilig mildt, lidt Regn om Aftenen. 3. Der var falden lidt Kegn, af og til Solskin. Vi om Middagen bos Confercntsraad Rottbølls (') og vare der og om Aftenen. Gjorde om Efter m. Visite bos Geheimeraad Biilows, Kalkreuters, Fru Hjehnstjerne (^), Scbnells, Casienskjolds (^), Westergaards (*). Stærk Regn om Aftenen og Natten. 4. Regn. Den unge Muller reiste (^). Om Middagen ber Oberstlieutenant Gøssel, Bozenbard og Kone, Høyer og Kone, Scbou eg Kone, den unge Biilow; om Aftenen Kammerberre Liitticbau, \N'almoden, Miincb, Revenfeldt, Mertz. 3 Spilleborde. Brev fra Gottfried til Erik, dat. 15 Marts. 5. Klar Luft, bavde frosset -lidt om Katten. Min Mand skrev til Gottfried til Berlin og til PeJirson; om Aftenen min Mand bos de Conincks. Erik i Klubben. G. Klar Luft, bavde frosset og det blæste endeel. Jeg med Christiane i Kirke ; Erik stod Fadder til Jørgen Kudskes Barn. Om Aftenen jeg med Christiane hos Grevinde Friis og derfra til Bergers, hvor min Mand var. Erik i Klubben. Stærkt Nordlys. 7. Tyk Luft og koldt. Om Middagen Scbouboe. Min Mand om J]fterm. hos Biilows ; om Christiane bos Bozenbards. Regn. Aftenen her Scbouboe og Le Fevre. S. Taaget om Morgenen. Anders blev sendt til Nærum (^) ; om Middagen Ditlev Fries ; jeg tilfods om Efterm. til Fru Thurah og Fru Rothe. 9. Klart, deiligt Solskin. Anders kom hjem igjen. Om Middagen Fru Bozenbard. Om Efterm. jeg til Subms og til Fru 3Ieincke{' ). 10. Deiligt Veir, mildt og klart. Om Middagen Ditlev Fries; om Aftenen hor Bertoucb, Bucbwaldt, Rømraelings, v. flemmerts {^), Bozcnliards, Høyers, Lcwetzaus, Kammerjunker Lcwetzau, Bluhme, C) Friis RottboU, Confereutsr. (') Goheimeraadinde. (') neneralmajor, Oberstlioutn. ved (Jardon tilhest. C ).lustitsraad. (*) Adam Miillcr, Son af Conferentsraaden, begav sig til Gottingen og senere omkring i Nordeuropa døde som Conferentsr. og Hoicstcrctsassessor. (*) I denno Landsby liaydo Becker et Landsted, som han 1782 havde kjobt af Geheimeraad Lusdorph. Anders var Beckers Kudsk. (^) Justitsr., Committ. i Rentekammeret Lorenz Angell Mcinckes Frue. (*) Etatsr. Grosserer.

21 17 Munch, Sclirødcrscc, Mertz, Revenfeklt, flauch ('). 7 Spillcb, Kold Mad. 11. Deiligt Veir, lidt Blæst, Om Middagen Fries, om Aftenen min Mand hos Bergers. Erik i Klubben, Om Form. havde jeg spadseret med min Mand og Christiane og været hos FruNørckenkrone. 12. Deiligt Yeir, Om Middagen Fries og blev surpreneret af Fru Gerner, som blev. Om Aftenen kom Jacobis, Bozenhard, Høyers og Munch, 2 Spilleborde. Erik hos Gundelach ('"). 13. Lidt tyk Luft. Ti om Midd, hos Etatsraad Hoes, om Efterm. en Yisite hos Mad. Brandorf (^)^ siden om Aftenen hos Hoes, Erik i Klubben. 14. Deiligt Yeir efter at det havde været taaget forrige Aften og havde regnet om Natten. Jeg om Form. paa Auctionen hos Eeff holms. Om Middagen vare vi alle hos de Conincks. Christiane paa Comedie med de Conincks, Yi toge hjem og kom igjen om Aftenen. 15. Blæst, Solskin af og til. Om Middagen Bozenhard og Kone, som gik bort efter at have spiist. Om Aftenen kom Hauch og tog Afsked ("*). Yi fire spillede Troissept. Anders syg af Feber. Fru Klenau blev begravet idag (^), 16. Stærk Blæst, Snee og Hagl, vandkoldt. Yi om Aftenen hos Fru Miinch, jeg med Christiane hos Badens (^). Erik i Klubben, 1 7. Klar Luft, Solskin, koldt, Yi hele Dagen under os. 18. Regn hele Dagen. Jeg med Christiane i Kirke. Om Middagen Bozenhard og Kone, Høyer og Kone, Om Aftenen vi alle hos Meinckes. 19. Deiligt Yeir og Solskin. Min Mand om Form. hos Schimmelmann. Om Middagen her Ritmester Fries og begge Sønner. Christiane hos Anckers. Erik i Concert, som blev givet af Jomfru Bloller. Min Mand og jeg spillede Tarok. 20. Klart Yeir og Solskin. Min Mand med os i Kirke. Om Eft, en Tour med min ]Mand til Fru Nørckenkrone, Fru Schouboe C) Kammerherre Adam Wilhelm Hauch, Reisestaldmester. (') Secretair, 1ste Fuldm. i Kammercancelliet. (^) En Soster til Etatsraadinde de Coninck, fod Joncourt, gift med Fabrikant Brandorf. (* ) Reiste til Nordtydskland, Polen og Gallizien, nærmest som Staldmester. (") Enkemajorinde Bolette Catharine fød From ; opnaaede en Alder af 92 Aar. (^) Prof. eloquentiæ Jacob Baden, gift med Sophie Louise Charl. v. Klenau. 2

FRA FAMILIEARKIVET Breve og optegnelser fra Alvilda Levinsen og Agnete Thorborgs brevgemmer 1856-1903

FRA FAMILIEARKIVET Breve og optegnelser fra Alvilda Levinsen og Agnete Thorborgs brevgemmer 1856-1903 FRA FAMILIEARKIVET I Breve og optegnelser fra Alvilda Levinsen og Agnete Thorborgs brevgemmer 1856-1903 Udskrevet af Karsten Thorborg 1998 Forlovelsesbrev fra en veninde til Alvilda Bøttger i Barrit Præstegaard:

Læs mere

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis årene 1860-1882. Originale breve opbevares hos Edel Riis, Stokhøjgård. Oversat fra Gotisk skrift, af Anne Louise Alstrøm. Afskrevet efter

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

Un ivers ity of Toronto

Un ivers ity of Toronto ;(' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/spredtemindergenoogran AXEL GRANDJEAN SPREDTE MINDER GENNEM 70 (1847-1917) AAR KØBENHAVN

Læs mere

=00. =Csl =00. =in HANS MAJESTÆT. fco KONG CHRISTIAN IX'S FORÆLDRE UDGIVET PAA HUNDREDAARSDAGEN FOR KONG CHRISTIAN IX'^ FØDSEL BRIEF

=00. =Csl =00. =in HANS MAJESTÆT. fco KONG CHRISTIAN IX'S FORÆLDRE UDGIVET PAA HUNDREDAARSDAGEN FOR KONG CHRISTIAN IX'^ FØDSEL BRIEF f f =00 =Csl =00 =in 0 i5 fco HANS MAJESTÆT KONG CHRISTIAN IX'S FORÆLDRE UDGIVET PAA HUNDREDAARSDAGEN FOR KONG CHRISTIAN IX'^ FØDSEL BRIEF DL 0041959 ^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding

Læs mere

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn Hørd Grimkelssøns Saga Translation: Fr. Winkel Horn Index Hørd Grimkelssøns Saga................ 1 i Hørd Grimkelssøns Saga I Harald Haarfagers Dage kom de fleste Landnamsmænd til Island, fordi de ikke

Læs mere

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845)

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845) H. C. Andersen: Eventyr 29: De røde Skoe. (1845) Der var en lille Pige, saa fiin og saa nydelig, men om Sommeren maatte hun altid gaae med bare Fødder, for hun var fattig, og om Vinteren med store Træskoe,

Læs mere

Digitized by the Internet Archive. 2011 with funding from. University of Toronto. http://www.archive.org/details/olafryessagaopteoorist

Digitized by the Internet Archive. 2011 with funding from. University of Toronto. http://www.archive.org/details/olafryessagaopteoorist Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/olafryessagaopteoorist \

Læs mere

Sivert Grubbes Dagbog

Sivert Grubbes Dagbog Det følgende er en avskrift av Holger Fr. Rørdams oversettelse fra latin av Sivert Grubbes dagbok med Rørdams egene fotnoter. Oversettelsen ble trykket (med gotisk skrift) i 1873 i Danske Magasin, 4. rekke,

Læs mere

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Fyrtøiet Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der kom en Soldat marcherende henad Landeveien; een, to! een, to! han havde sit Tornister paa Ryggen og en Sabel ved Siden, for han havde været

Læs mere

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT HVERDAGE Trykt i 100 Eksemplarer. JOHANNE EINFELDT HVERDAGE Minder fra et jævnt Liv paa Teglværker, Vaskerier og som Underofficerskone 1863-2. Marts

Læs mere

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen Side 2 af 67 En ung Landmands Uddannelse, Giftemål og Etablering En beretning på grundlag af L.Sørensens optegnelser, dagbøger, breve og mundtlig overlevering ved: A. Ploug-Sørensen Side 3 af 67 Side 4

Læs mere

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010 Erik Bach Erindringer om stort og småt 1930-2010 1 Erindringer om stort og småt, 1930-2010 Erik Bach 2010 Bogen er sat med Baskerville og trykt hos Bendt Wikke Marketing A/S Printed in Denmark 2010 ISBN

Læs mere

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han 1 I skole. Først i maj måned 1871 begyndte jeg at gå i skole. Der var dengang kun een skole i Mygdal. Den lå oppe i den gamle Mygdal by på matr. nr. 1 af Mygdal sogns sydlige del, der hvor nu (1942) Ejner

Læs mere

DRACHMANNS STORE BJØRN"

DRACHMANNS STORE BJØRN DRACHMANNS STORE BJØRN" Af P. K. HOFMANSEN Digteren Holger Drachmanns friske fisker- og sømandsf ort ællinger er sikkert den del af hans store produktion, der vil leve længst. Den mest markante af hans

Læs mere

http://www.archive.org/details/interirerfradeoothor

http://www.archive.org/details/interirerfradeoothor m% %d #\J -fcp -m 3MÉT T Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/interirerfradeoothor (jt fc>8 INTERIØRER FRA DET AUGUSTENBORGSKE

Læs mere

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859.

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. 188 JENS ANDREAS KROQH JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. BISKOP MATHIAS BONSACH KROGH, fød 1754 paa Vadsø.

Læs mere

N.p LbRCHE? BOGBINDERI SKAGEN. Z^'b

N.p LbRCHE? BOGBINDERI SKAGEN. Z^'b N.p LbRCHE? BOGBINDERI SKAGEN Z^'b Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/struenseeogdetdaooreve ^&^e^9^(z ELIE SALOMON FRANQOIS

Læs mere

CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976

CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976 CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976 "Charles Wilhelm Groth 1887-1976." forlaget Groth Christoffersen Genealogi Bureau Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse af dette

Læs mere

De fortryllede Fingre

De fortryllede Fingre De fortryllede Fingre Et Eventyr B. S. Ingemann (1789-1862) En stille maanelys Midsommeraften sad der en lille Pige paa en Steen ved en Skovslette nær ved Ruinerne af det nedbrudte»volmerslot«og stirrede

Læs mere

14 SL L^V*- 1 Lappiske Eventyr og Folkesagn ved J. A.. Friis, Professor ved Universitetet i Christian Med 3 Træsnit CHRISTIANIA. FORLAGT AF AliB. CAMMEKMKYEK. 1871. ugger & Chri I ii (I h o I il Side.

Læs mere

Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990

Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990 Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990 Uddrag fra Slægtsbogen om Attermann-slægten 1590-1970 af Lizzi Knoop. Johanne Kirstine Henderikke Frederikke Sørensen og Frederik

Læs mere

file:///d:/nissenbergsoe.htm NISSEN DANSKE FOLKESAGNS EVENTYR VILHELM BERGSØE ILLUSTRERET AF H. A. BRENDEKILDE

file:///d:/nissenbergsoe.htm NISSEN DANSKE FOLKESAGNS EVENTYR VILHELM BERGSØE ILLUSTRERET AF H. A. BRENDEKILDE 1 of 83 19-03-2009 20:46 NISSEN DANSKE FOLKESAGNS EVENTYR af VILHELM BERGSØE ILLUSTRERET AF H. A. BRENDEKILDE Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck København Hvorledes Nisserne bleve til. Dragens Sæd havde fristet

Læs mere

Garman & Worse. Alexander L. Kielland

Garman & Worse. Alexander L. Kielland bokselskap.no, 2013. Alexander L. Kielland: Garman & Worse (1880) Teksten i bokselskap.no følger 1. utgave, 1880. Digitaliseringen er basert på skannet og ocr-lest fil mottatt fra Nasjonalbiblioteket/Bokhylla.no.

Læs mere

Rejse til den nye verden skuespilleren Christian Zangenbergs rejsedagbog fra rejsen til USA i 1907

Rejse til den nye verden skuespilleren Christian Zangenbergs rejsedagbog fra rejsen til USA i 1907 Teatermuseet i Hofteatret 2015 / webtekst25 Rejse til den nye verden skuespilleren Christian Zangenbergs rejsedagbog fra rejsen til USA i 1907 Transskriberet af Mikael Kristian Hansen Redaktionel forbemærkning

Læs mere

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD EN SJÆLLANDSK BONDE LEVNEDSSKILDRING OM GÅRDEJER SJOLTE VED KR. TÅRUP, HØJSKOLEFORSTANDER KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG 1911 FORORD Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang efter gang på Jens

Læs mere

1 BREVE FRA DANSKE SKUESPILLERE OG SKUESPILLERINDER den nyere tid dr. ryges selvbiografi emilie wiehes erindringer BREVE FRA DANSKE SKUESPILLERE OG SKUESPILLERINDER den nyere tid. Dr. ryges selvbiografi

Læs mere

Redaktion: Erik B. Kromann

Redaktion: Erik B. Kromann MARSTAL SØFARTSMUSEUM 2007 17. årgang Redaktion: Erik B. Kromann Udgivet af: Marstal Søfartsmuseum Prinsensgade 1 5960 Marstal Tlf. 62 53 23 31 Fax 62 53 31 66 E-mail: info@marmus.dk Hjemmeside: www.marmus.dk

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 1 Kristian Grøntveds dagbøger Perioden omkring 2. Verdenskrig fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 2 1939 1. oktober Tog mælkeprøver på mejeriet og sendte dem til Forsøgslaboratoriet. Jeg viste Kristian

Læs mere