Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag"

Transkript

1 Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter kr. til administration og projekter i LAG Favrskov-regi. Midlerne supplerer de midler til administration og drift, som LAG-Favrskov modtager fra EU. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i budgetoverslagsår Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, dog med en justering af beløbene i overslagsårene. For at LAG Favrskov kan modtage det nødvendige driftstilskud fra Landdistriktsprogrammet samt indstille projekter til at modtage tilskud fra Landdistriktsprogrammet forudsætter det, at der skaffes national (herunder kommunal) finansiering. I forhold til driften af LAG Favrskov kommer finansieringen fra Favrskov Kommune (45 % af de totale driftsudgifter). I forhold til projekter kan den nationale finansiering enten være fra Favrskov Kommune, Tips- og Lottomidler (bl.a. Friluftsrådet, Lokale- og Anlægsfonden), Naturstyrelsens nationale puljer, puljer fra andre ministerier, private fonde som anses for at være offentlige i programmets regi m.m. Der er løbende koordinering af de initiativer, der igangsættes via Landsbyrådet og aktiviteter i LAG Favrskov. En del af de projekter, der igangsættes i regi af Landsbyrådet modtager ligeledes støtte fra LAG Favrskov, såfremt de ligger inden for LAG Favrskovs målsætning. Derudover er der også tæt samarbejde med kommunens erhvervskoordinator og med Favrskov Erhverv. LAG Favrskov kan endvidere ses i sammenhæng med initiativer inden for Grøn Vækst-programmet, idet programmets initiativer inden for Etablering af nye arbejdspladser og Etablering af attraktive levevilkår begge gennemføres inden for LAG-bekendtgørelsen. Indsatsen under Grøn Vækst og LAG-ordningen understøtter således på dette punkt hinanden. Programperioden for Landdistriktsprogrammet er og LAG Favrskov har hvert år en samlet, årlig budgetramme til administration og projekter på lidt over 1 mio. kr. De sidste projekter skal indstilles medio LAG Favrskovs bestyrelse har afsat midler til administration i årene til opfølgning og afslutning af de projekter, som er igangsat i årene På nationalt og EU-plan arbejdes der p.t på en eventuel afløser til Landdistriktsprogrammet for årene Rammerne og økonomien i f. t. LAG Favrskov kendes endnu ikke. LAG Favrskov skal med de midler, der er til rådighed søge at støtte aktiviteter, der fremmer bosætning i lands-

2 byerne og landdistrikterne i øvrigt, fremmer kultur- og fritidslivet, styrker erhvervsudviklingen i landområderne og støtter satsninger inden for miljø, energi, fødevarer og sundhed. LAG Favrskov kan endvidere støtte aktiviteter inden for naturbeskyttelse og naturoplevelser samt turisme. LAG Favrskov har årligt ca. 1. mio. kr. til rådighed i form af EU-midler. Midlerne skal dels anvendes til administration og dels til indstilling af bæredygtige projekter i landdistrikterne i Favrskov Kommune til at modtage tilskud fra Landdistriktsprogrammet Der er tale om EU midler, hvor LAG Favrskov kan indstille et projekt til at modtage op til 50 % i tilskud, forudsat at ansøger kan skaffe de resterende 50 %. I programperiodens første fem år, har LAG Favrskov indstillet projekter til at modtage næsten 4,3 mio. kr. Der er ca. 2 mio. kr. tilbage til den resterende periode. Alle projekter skal indstilles senest ultimo juni LAG Favrskov har på deres budget ca kr./år i 2012 som og 2013 til administration og lidt over kr./år i 2014 og Midlerne der afsættes ud over programperioden anvendes til afslutning og opfølgning på igangsatte projekter, hvoraf nogle først er igangsat i andet halvår af Anlægsudgifter Afledt drift

3 Nr. A-103 Planrelaterede projekter Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalg Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i overslagsårene Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, dog med en nedjustering af beløbene. I 2012 afsluttes arbejdet med Byrådets Planstrategi 11, og i umiddelbar forlængelse heraf igangsættes arbejdet med revision af kommuneplanen, der ventes afsluttet i Afhængigt af, hvad der vil indgå i den endeligt vedtagne planstrategi og senere Kommuneplan 13, vil der skulle iværksættes nærmere planmæssige analyser og bearbejdninger af enkeltprojekter og plantemaer. Desuden vil der være opfølgning på vindmølle- og biogasplanlægningen samt færdiggørelse af LAG-projektet vedr. landsbyudviklingsplaner. Der foreslås i lighed med tidligere år afsat rådighedsbeløb til sådanne planrelaterede projekter, der måtte blive relevante i forbindelse med planstrategi og kommuneplan. Det nærmere indhold kendes ikke på nuværende tidspunkt, men udgifterne vedrører typisk proces samt møder, udarbejdelse af debatmateriale, trykning af planer mv. Derudover vil der også i f. m. Kommuneplan 13 være udgifter til forskellige konsulentredegørelser (f.eks. landskabsvurdering, støjkortlægning, miljøvurderinger, jordbundsanalyser m.v.), fremstilling af luftfoto m.fl. Anlægsudgifter Afledt drift

4 Nr. A-104 Nedrivningspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med i overslagsår (A-116, kondemnable boliger). Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. I Budget blev der afsat 0,5 mio. årligt til kondemnering og nedrivning m.v. af skæmmende bygninger. Byrådet har 27. marts 2012 godkendt retningslinjer for administration af puljen, og det er besluttet, at puljen evalueres primo Puljen har til formål at fjerne skæmmende bygninger i Favrskov Kommunes landsbyer og landdistrikter og kan, hvor det er muligt, suppleres med byfornyelsesmidler. Midler fra puljen fordeles efter ansøgning og kan søges af borgere m.fl. Anlægsudgifter Afledt drift

5 Nr. A-105 Genudbud af Rengøring Vest Politikområde Nr.: 105 Navn: Tværgående Økonomiudvalget Kontrakten med ISS vedr. rengøring i kommunens vestlige del (fase 2) udløber 31. december 2013, og den kan forlænges med ét år, hvis det meddeles leverandøren inden 1. januar Det foreslås, at kontrakten ikke forlænges, og at rengøringen udbydes på ny, med kontraktstart 1. januar Forslaget indebærer, at der skal udarbejdes udbudsmateriale og afholdes prækvalifikation med efterfølgende licitation i EU-udbud i løbet af Der afsættes kr. til konsulenthonorar i 2013 vedr. forberedelse og gennemførelse af udbuddet. Baggrunden for anlægsforslaget er en forventning om, at der vil kunne opnås en besparelse i f.t. den nuværende kontrakt ved at genudbyde. Med samme begrundelse genudbydes Rengøring Øst i 2012, selvom kontrakten også for denne del ville kunne forlænges med et år. Ved fortsat at lade de to kontrakter være tidsmæssigt forskudt, undgås risikoen for at skulle starte flere nye rengøringsaktører op på samme tid. Anlægsudgifter Afledt drift

6 Nr. A-106 Digitalisering af planområdet Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi er rammen om digitalisering i kommunerne til og med Et arbejde, der skal give borgere bedre og mere fleksibel service og samtidig effektivisere kommunernes administration gennem øget selvbetjening, bedre digital adgang til informationer, lettere inddragelse af borgere og øget gennemskuelighed i forvaltningsprocesser.. Midlerne er bl.a. nye digitale systemer, standardisering af data, nye interne arbejdsprocesser samt digitalt båret samarbejde og arbejdsdeling med borgere, privat sektor og andre myndigheder. Konkret er der peget på planområdet som et område, der skal digitaliseres i 2013/2014. Der høstes derfor i disse år erfaringer med den digitale kommuneplan samt digitale lokalplaner, der udarbejdes som webbaserede dokumenter og er tilgængelige for brugerne via internettet. I Favrskov Kommune skal der i første omgang vælges et system, som understøtter den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og kan fungere sammen med de systemer, kommunen i forvejen benytter. Dernæst skal der udformes en struktur og skabeloner, der er relevant i forhold til plankulturen i Favrskov Kommune. For at borgere, politikere og medarbejdere kan få det fulde udbytte af både den digitale kommuneplan og den digitale lokalplan skal kortsiden af kommuneplanen forbedres og gøres hurtigere og mere brugervenlig. Yderligere digitalisering af planområdet vil understøtte Teknik og Kulturs arbejde med digitalisering af høringsprocesserne - i første omgang i forbindelse med landzonesager, og senere om muligt i forbindelse med lokalplanhøringer. Med udarbejdelsen af en skabelon for Favrskov Kommunes digitale lokalplaner vil det fremtidige arbejde med udarbejdelse af lokalplaner og administration af høringsproces og processen omkring den politiske behandling forenkles ( lettere for os ), og borgernes adgang via internettet vil give bedre service og overblik for dem ( bedre for borgerne ) og dermed ligge i tråd med kommunens digitaliseringsstrategi. Desuden vil det understøtte kravene i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Der er ikke umiddelbart afledte driftsudgifter eller besparelser forbundet med anlægsforslaget, hvorfor blokken ikke indgår i projekter under digitaliseringsbanken. Samlet set er målet for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi at skabe et økonomisk råderum for kommunerne samlet set på 2 mia. kr. om året i 2015 og fremefter. Heraf forventes de 200 mio. kr. at kunne findes på teknik- og miljøområdet, som planområdet hører under i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi.

7 Anlægsudgifter Afledt drift

8 Nr. A-107 Energimærkning af bygninger Politikområde Nr.: 105 Navn: Tværgående Økonomiudvalget Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i budgetoverslagsår og i budgetoverslagsår Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Blokken vedrører dels opfølgning på eksisterende energimærker og dels udførelse af nye. I perioden har NRGI udført energimærker for Favrskov Kommunes bygninger. Disse mærker er gældende i fem år, og der skal derfor i 2013 tegnes kontrakt med et firma, der kan udføre en ny mærkning i perioden Der er mulighed for at udskyde den nye mærkning i et år, men det anbefales at igangsætte energimærkningen i 2013, for at være i stand til at igangsætte energibesparende tiltag hurtigst muligt. Energimærkning af bygninger er lovgivningsmæssigt reguleret. De udførte mærker har identificeret projekter for 20 mio. kr. med en tilbagebetalingstid på under fem år. Disse projekter er under udførelse i henhold til energibankens handlingsplan og overvejelser om ESCO. De nye mærker vil kunne identificere nye energibesparelser, som følge dels af forventede stigninger i energipriser og dels af forbedret teknologi. Det samlede projekt for energimærkning i årene 2008 til 2010 udgjorde 1,7 mio. kr. Der afsættes 0,5 mio. kr. i årene 2013 og 2014 og 0,7 mio. i Anlægsudgifter Afledt drift

9 Nr. A-108 ESCO på skoleområdet Politikområde Nr.: 105 Navn: Tværgående Økonomiudvalget Gennemførelse af energisparende tiltag på skoleområdet som et ESCO projekt, herunder udarbejdelse af udbudsmateriale. På baggrund beslutning om potentialeanalyse af ESCO-projekter i Budget (A-116) og Økonomiudvalgets godkendelse af kommissorium herfor 15. november 2011 har Teknik og Kultur fået udarbejdet en potentialeanalyse. Analysen af potentialet for anvendelse af en ESCO-model i Favrskov Kommune har vist, at der er et potentiale, hvorfor denne blok vedrører gennemførelse af energisparende tiltag på skoleområdet som et ESCO projekt. Udover energibesparelser vil ESCO-projektet samtidig håndtere en række planlagte vedligeholdsopgaver i skolernes bygningsmasse og dermed nedbringe vedligeholdelsesefterslæbet. ESCO-projektet kan lånefinansieres jf. Lånebekendtgørelsen. På baggrund af potentialeanalysen af en ESCO-model i Favrskov Kommune er der udarbejdet følgende business case: Business case Investering i tekniske installationer og isolering Investering i solceller Investering i klimaskærm Samlet investering Heraf tiltag, der dækker behov for planlagt vedligehold. 19,6-21,7 mio. 10,5-11 mio ,5 mio mio.* 17 mio. Driftsbesparelse CO 2 -reduktion 2,14 mio. kr./år 428 tons CO 2 /år Tilbagebetalingstid *Der angives et investeringsinterval, da det er erfaringspriser og ikke faste tilbud. Det skal bemærkes at erfaringspriserne er fra ESCO-projekter på over m år Investeringen forudsættes finansieret med et 2,9 % 25-årigt annuitetslån. Der regnes med en prisstigning på 3 %. Business casen i ESCO-potentialeanalysen synliggør, at der inden for samme tilbagebetalingstid kan medtages en større renovering af klimaskærmen, såfremt der samtidigt opsættes solceller, idet solceller bidrager til at ned-

10 bringe den samlede tilbagebetalingstid. Favrskov Kommunes Klimaplan opstiller mål om 30 % reduktion af hhv. energiforbrug og C0 2 udledning inden 2025, i forhold til Målene vil med projektet kunne indfries, for så vidt angår skoleområdet. Skoleområdet udgør ca. 45 % af den samlede kommunale bygningsmasse. Business casen indeholder således mulighed for: En hurtig gennemførelse af energibesparende tiltag En garanti for de økonomiske besparelser En nedbringelse af dele af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på bygningsområdet En opfyldelse af målsætningen omkring nedbringelse af CO 2 udledningen for næsten halvdelen af den kommunale bygningsmasse. Der udarbejdes udbudsmateriale vedrørende et ESCO-projekt omfattende skoleområdet. På baggrund af udbudsmaterialet og efterfølgende tilbudsgivning træffes endelig beslutning om iværksættelse, hvorfor den endelige økonomi først kendes på dette tidspunkt. Til investeringen nævnt ovenfor skal lægges udgifter til: Udarbejdelse af udbudsprojekt 0,5 mio. kr. Ekstern rådgivning om jura og proces 0,25 mio. kr. Kvalitetssikring og afleveringer i implementeringsfasen 0,25 mio. kr. Intern bygherrerådgivning (2 % af de enkelte projekter) i fase 2, 0,9 mio. I alt 1,9 mio. kr. henover projektperioden. Projektets succesfulde gennemførelse beror på en tæt opfølgning fra forvaltningens side, og det anbefales, at der afsættes et årsværk/år i udførelsesfasen og i den efterfølgende opfølgningsfase (garantiperioden). Årsværket tænkes bemandet med en maskiningeniør/maskinmester eller en person med lignende kvalifikationer, der kan sikre at leverandøren leverer de rette løsninger. Dette årsværk kan ikke lånefinansieres jf. Lånebekendtgørelsen. Sagen er behandlet på Byrådets møde 26. juni Efterfølgende har det vist sig nødvendigt at afsætte længere tid til udbudsfasen end oprindelig planlagt. I medfør heraf udskydes hovedparten af de forventede anlægsinvesteringer fra 2013 til 2014 og Projektet i denne blok skal ses i sammenhæng med de øvrige projekter under Energibanken og i sammenhæng med blokken vedrørende vedligehold af installationer og udvendig bygningsvedligehold (A-201A og A-203). Anlægsudgifterne vil iflg. overslaget udgøre 2,0 mio. kr. i 2013, 24,3 mio. kr. i 2014 og 20,1 mio. kr. i I forbindelse med låneoptagelsen estimeres det, at ydelsen i 2015 og fremad (efter at der optaget lån til samtlige 45 mio. kr.) vil være på 2,53 mio. kr. årligt. Heraf vil ca. 1,27 mio. kr. være afdrag og 1,26 mio. kr. være rente i 2015, baseret på et fastforrentet annuitetslån. Da der kun er optaget lån i halvdelen af beløbet i 2014 er ydelsen tilsvarende lavere i 2014.

11 Anlægsudgifter Afledt drift

12 Nr. A-109 Energibank Politikområde Nr.: 105 Navn: Tværgående Økonomiudvalget Blokken vedrører gennemførelse af energibesparende tiltag på kommunens bygninger og er møntet på en fortsættelse af det planlagte arbejde med at udføre de energibesparende tiltag over en 3-årig periode. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 6,6 mio. kr. i budgetoverslagsår 2013 og 4,0 mio. kr. i budgetoverslagsårene Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Forslaget er dog justeret i forhold til, at skoleområdet ikke indgår i energibank, jf. A-108 ESCO på skoleområdet, men samtidig suppleret med nye tiltag i form af solcelleprojekter. Kortlægningen af de kommunale bygninger i 2010 udpegede energibesparende tiltag til en samlet investering på 20,0 mio. kr. Resterende tiltag fraregnet ESCO-projekterne udgør iht. Handlingsplan for energibanken 14,0 mio. kr. Heri indgår nye energisparende tiltag på blandt andet solcelleanlæg, der planlægges gennemført i Investeringsbehovet vil således være på 6,6 mio. kr. i 2013 og 4,0 mio. i overslagsårene i forventning om, at nye tiltag vil komme til efter de tre år, der omfattes af handlingsplanen. Midlerne i Energibanken er lånefinansierede i Kommunekredit efter Indenrigsministeriets regler om lånefinansiering af energibesparende foranstaltninger. Der afsættes 6,6 mio. kr. i 2013 til færdiggørelse af kendte og nye projekter i Energibanken og 4 mio. kr. i til øvrige energibesparende tiltag. Blokken skal ses i sammenhæng med anlægsblok A-108 om ESCO på skoleområdet. De to blokke forudsætter hinanden. Anlægsudgifter Afledt drift

13 Nr. A-111 Anlægsinvestering i forbindelse med indførelse af digital talegenkendelse Politikområde Nr.:102 Navn: Administration og Borgerservice Økonomiudvalget Talegenkendelse er et it-system, som omsætter det talte ord til tekst. I stedet for at skrive dikteres teksten direkte til it-systemet. Talegenkendelse kan anvendes i sammenhæng med de fleste it-systemer til fx skrivning af journaler, handleplaner, referater, notater, mails m.m. Anlægsforslaget indeholder anskaffelse af hardware, software (licenser), teknisk implementering, organisatorisk implementering, uddannelse samt udarbejdelse af stemmeprofil og kontekstprofil til hver bruger. Den medgåede tid til uddannelse og implementering finansieres af de berørte afdelinger. Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med reduktionsblok R-106 under Økonomiudvalget og R-310 under Børn og Skoleudvalget. Talegenkendelsesteknologi foreslås indført for at opnå effektivisering af skrivearbejde. Erfaringer viser, at skrivetiden kan reduceres med op til halvdelen for medarbejdere med mindst 1½ - 2 timers skrivearbejde om dagen. Desuden viser erfaringerne, at talegenkendelse har en positiv effekt på det fysiske arbejdsmiljø. Da omkostningerne pr. bruger til licens, hardware og uddannelse er relativt omfattende skal medarbejdere skrive mindst 1½-2 timer dagligt, for at der vil være tale om en effektivisering. En foreløbig vurdering viser, at Favrskov Kommune har ca. 100 brugere i hhv. jobcenteret, socialområdet, visitationen, sekretariaterne og PPR for hvem, det i første omgang vil være relevant at indføre talegenkendelse. Anlægsudgifter Afledt drift

14 Nr. A-112 Salg af kommunale ejendomme Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Beskrivelse af forslag: Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget (A-105) med anlægsindtægter på 3,325 mio. kr. i Favrskov Kommune har følgende salgbare ejendomme: - Torvet 2 (lejlighed 1), Thorsø (tom) - Voldby Skole, Viborgvej 97, Voldby (bruges af Voldby Brydeklub indtil salg) - Østergade 38, Hadsten (Favrskov Rusmiddelcenter indtil ultimo 2012) Dette anlægsforslag er afledt af Byrådets beslutning, således at der afsættes rådighedsbeløb til indtægterne ved salg af ovenstående ejendomme. På baggrund af ejendomsmæglervurdering af Torvet 2 og forvaltningens vurdering af Viborgvej 97 og Østergade 38 er det forventningen, at ejendommene vil give en samlet indtægt på 3,25 mio. kr. i ren salgspris. Viborgvej 97 kræver en større indvendig og udvendig renovering, herunder nyt tag, hvorfor nedrivning vurderes som det mest rentable, hvis ejendommen skal finde anden anvendelse. Der er i ovenstående salgspris ikke taget højde for denne evt. nedrivningsomkostning på Viborgvej 97 i størrelsesordenen 0,250 mio. kr. Den samlede indtægt forventes dermed at være 3,0 mio. kr. Anlægsudgifter Afledt drift

15 Nr. A-113 Inventar til byrådssalen i Hammel Politikområde Nr.: 101 Navn: Politisk organisation Økonomiudvalget Det afsættes kr. i 2013 og kr. i 2014 til anskaffelse og modernisering af inventar og AV-udstyr i byrådssalen i Hammel. Beløbet anvendes til indkøb af nye borde i byrådssalen, idet hæve-/sænke-funktionen samt bordpladerne i flere af de nuværende borde er defekte. Det er ikke muligt at erstatte de defekte borde, da serien er udfaset. I forbindelse med indkøb af borde skal muligheden for en løsning med indbyggede stikdåser undersøges med henblik på at forbedre betingelserne for digitalisering af arbejdet i byrådssalen. Desuden skal der være fokus på at vælge en løsning, som sikrer, at lokalet fortsat kan anvendes fleksibelt. De nuværende stole vurderes at være i fin stand og bør derfor ikke udskiftes. Desuden foreslås, at beløbet anvendes til udskiftning af AV-udstyret i byrådssalen, idet det eksisterende lydanlæg gennem en længere periode har været ustabilt. Udstyret kan ikke opdateres, da det er en udfaset model fra en mindre producent. Det nuværende udstyr kan heller ikke udbygges med andet AV-udstyr til eksempelvis lydog billedtransmission. På den baggrund foreslås en udskiftning af AV-udstyret i byrådssalen. I forbindelse med udskiftning af AV-udstyret foreslås, at der integreres et elektronisk afstemningssystem i byrådssalen med henblik på en mere sikker afvikling af afstemninger. I anlægget er indeholdt midler til etablering af køling af byrådssalen med henblik på forbedring af indeklimaet. Der udarbejdes oplæg til Økonomiudvalget, som bl.a. skal angive muligheder for udskiftning af det eksisterende inventar i byrådsalen med inventar, der giver byrådet bedre arbejdsvilkår og samtidigt kan øge borgernes kendskab til og oplevelse af byrådsarbejdet med øget digitalisering af lyd, billede og afstemningsresultater, samt imødekommer behovet for et fleksibelt mødelokale. Investeringen i byrådssalen i Hammel vil medføre, at mødelokaleudstyret bliver mere tidssvarende, velfungerende og forberedt til digitaliseringen af arbejdet i Byrådet. Der er ikke indhentet tilbud eller foretaget nærmere undersøgelse i forbindelse med indkøb af borde til byrådssalen. Der er derfor tale om et estimeret beløb på kr. Prisen for udskiftningen af AV-udstyr er afhængig af den valgte løsning: 1. Indkøb af nyt lydanlæg til 25 politikerarbejdspladser med afstemningsanlæg anslået pris kr. 2. Som pkt. 1 ovenfor samt kamera og billedanlæg i salen (inkl. tilskuerpladserne) anslået pris kr. 3. Som pkt. 2. ovenfor samt live webtransmission af byrådsmøderne inkl. integration til dagsordenssystem med

16 henblik på løbende fremvisning af bilag anslået pris i alt kr. Etablering af kølning i byrådsalen vurderes at koste ca kr. Anlægsforslaget medfører afledte driftsudgifter på kr. i ved valg af løsning nr. 3 (ekskl. medgået tid). Anlægsudgifter Afledt drift

17 Nr. A-117 Lystfiskeri- og turismeprojekter i forbindelse med Gudenåen Politikområde Nr.: Navn: Økonomiudvalget Den grønne vækstkorridor langs Gudenåen er i Planstrategi 07 og Kommuneplan 09 udlagt som rekreativt område for borgere og turister. Der arbejdes i dag aktivt med udvikling af turismen omkring Gudenåen og Favrskov Kommune bidrager økonomisk til udsætning af laks i Gudenåen. Lystfiskeriet vurderes at have et uudnyttet potentiale i Favrskov Kommune, og erfaring fra projekter ved andre åer viser, at lystfiskeri kan bidrage til øgede indtægter både i form af øgede turismeindtægter og etablering/udvikling af nye erhvervsmuligheder, såfremt betingelser for lystfiskeriet forbedres i og langs åen. I 2013 fremlægges forslag til mulige konkrete projekter til styrkelse af lystfiskeri- og turismeaktiviteterne i forbindelse med Gudenåen. Projekterne skal ses i relation til tidligere planer og de forskellige initiativer, der arbejdes med i regi af Visit Gudenåen, Oplev Gudenåen, LAG, Gudenå Komiteen m.fl. Det forventes, at der kan hentes ekstern (med-)finansiering til projekter omkring udvikling af lystfiskeriet i og langs Gudenåen. Jf. ovenstående forventes, at der i de kommende år vil kunne gennemføres konkrete projekter, som vil være med til at udvikle turisme og lystfiskeriet i og langs Gudenåen yderligere. Anlægsudgifter Afledt drift

18 Nr. A-202A Installationer og udvendig vedligehold uden for kvalitetsfondens område Politikområde Nr.: 201 Navn: Fast Ejendom Teknik- og Miljøudvalget I budgetåret 2012 har der ikke været afsat midler til bygninger uden for kvalitetsfondens område udover det årlige driftsbudget på 4,5 mio. til den samlede kommunale bygningsmasse. Inden for kvalitetsfondens område er der til budget oprettet en samlet anlægsblok for vedligeholdelse af installationer (ventilation, VVS og elinstallationer) og udvendigt bygningsvedligehold. Også for bygninger uden for kvalitetsfondens område er der et vedligeholdelsesefterslæb. Der er gennemført bygningssyn på alle Favrskov Kommunes bygninger for så vidt angår den udvendige bygningsvedligeholdelse, og data er indlagt i vedligeholdelsesprogrammet Caretaker. Det samlede vedligeholdelsesbehov for de næste 10 år for bygninger uden for kvalitetsfondens område udgør ifølge Caretaker 19 mio. kr. I 2010 blev der gennemført en samlet registrering af vedligeholdelsesbehovet på installationerne i bygningerne. Resultatet viser et samlet vedligeholdelsesbehov i årene på 7 mio. kr. for bygninger uden for kvalitetsfonden, når det drejer sig om installationer. Den endelige udmøntning vil blive foretaget i samråd med de relevante forvaltninger. Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2013 og 2 mio. kr. i overslagsårene. Projekter under denne blok vil skulle ses i sammenhæng med projekter under Energibanken. Udføres projekterne i sammenhæng med projekter under Energibanken, kan en billigere samlet pris imødeses og generne for bygningsbrugerne minimeres. Anlægsudgifter Afledt drift

19 Nr. A-203 Udvendigt vedligehold og installationer i bygninger inden for kvalitetsfonden Politikområde Nr.: 201 Navn: Fast ejendom Teknik og Miljøudvalget Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 12,3 mio. kr. i budgetoverslagsår 2013, 21,5 mio. kr. i 2014 og 5,6 mio. kr. i Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag men med ændrede beløb. I kvalitetsfonden er der afsat midler til vedligehold af de fysiske rammer for børn, skoler, idrætsfaciliteter for børn og unge samt ældre. Med denne blok afsættes midler til projekter vedr. udvendig vedligeholdelse (klimaskærmen) samt vedligehold af installationer (ventilation, VVS og elinstallationer) på bygninger inden for kvalitetsfondens område. Der er gennemført bygningssyn på alle Favrskov Kommunes bygninger for såvel den udvendige bygningsvedligeholdelse som for vedligeholdelsesbehovet på installationsområdet. Det samlede vedligeholdelsesbehov for de næste 10 år inden for kvalitetsfondens område udgør ifølge vedligeholdelsesprogrammet 71 mio. kr. og for installationerne i alt 39 mio. kr. Til udvendigt bygningsvedligehold er der i alt afsat et årligt driftsbeløb på 4,575 mio. kr. i 2013-priser. Den endelige udmøntning vil blive foretaget i samråd med de relevante forvaltninger. For projekter inden for kvalitetsfondens område er der medfinansiering fra staten. Såfremt der ikke afsættes tilstrækkelige midler til vedligeholdelse, vil der opstå behov for egentlig genopretning, hvilket samlet set vil være dyrere. Projekter under denne blok skal ses i sammenhæng med projekter under Energibanken. Udføres projekterne i sammenhæng med projekter under Energibanken (A-109), kan en billigere samlet pris imødeses og generne for brugerne minimeres. Hertil kommer, at gennemførelse af A-108 ESCO på skoleområdet og A-303 (Renovering og modernisering af Præstemarkskolen, Tofthuset) vil betyde yderligere reduktion i det samlede vedligeholdelsesbehov for bygninger inden for kvalitetsfondens område. Anlægsudgifter Afledt drift

20 Nr. A-205 : Investering i nyt vintermateriel Politikområde: Nr.: 204 Navn: Fritidsområder, Trafik og Veje : Teknik- og Miljøudvalget : Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i budgetoverslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, men med en forhøjelse af beløbene. Vintermateriel saltspredere og plove ejes af Favrskov Kommune og stilles til rådighed for de vognmænd, der udfører snerydning. Materiellet vil, uanset det forhold, at der er lavet aftale med HedeDanmark om vejdriften, fortsat være kommunens ejendom. Det meste af det vintermateriel, der i dag findes i Favrskov Kommune, er meget nedslidt og for en stor dels vedkommende udtjent. Der er tale om en genfremsættelse af sidste års forslag men med en forhøjelse af beløbet. Det foreslås, at der afsættes et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. årligt de næste fire år til anskaffelse af nyt vintermateriel. Der er behov for forhøjelse, idet de 20 maskiner hver koster knapt kr. De kan på grund af salt og slitage kun holde i omkring 10 år. Det vil ideelt set kræve en årlig investering på 1,5 mio. kr., idet der også afsættes penge til andet materiel, herunder sneplove og koste. Anlægsudgifter: : Afledt drift:

21 Nr. A-206 : Mindre projekter fra cykelstiplan og vedligehold af eksisterende cykelstier Politikområde: Nr.: 204 Navn: Fritidsområder, trafik og veje : Teknik- og Miljøudvalget : Teknik og Kultur har udarbejdet en cykelstiplan for Favrskov Kommune. Cykelstiplanen indeholder en handlingsplan med konkrete projekter til forbedring af cykelstinettet og til fremme af cykeltrafikken. Vejdirektoratet administrerer Cykeltrafikpuljen, der har til formål at forbedre forholdene for cyklister. I perioden er der afsat en samlet ramme på 1 mia. kr. til at styrke cyklismen. Der uddeles årligt ca. 100 mio. til medfinansiering af cykelstiprojekter i kommunerne. Medfinansieringen udgør normalvis % af projekterne, og kommunerne skal selv finansiere resten (60-70 %). Ved at realisere nogle af de mindre projekter i cykelstihandlingsplanen og øge vedligeholdelsen på udvalgte strækninger vil trafiksikkerheden kunne forbedres for cyklisterne i Favrskov Kommune, og det vil blive mere attraktivt at benytte cyklen som transportmiddel. Til gennemførelse af projekter fra cykelstihandlingsplanen samt vedligehold af eksisterende cykelstier på udvalgte strækninger foreslås derfor afsat 1 mio. kr. i Til brug for fremtidige budgetlægninger udarbejder Teknik og Kultur forslag til større konkrete cykelstiprojekter. Der søges midler i den statslige cykeltrafikpulje if. til de relevante projekter. Der kan i disse projekter eventuelt opnås tilskud på op til 40 % af anlægsudgifterne. Ansøgningsfristen ligger først på året. Da der er tale om nyanlæg, vil der være afledt drift på 1 % årligt svarende til kr./år. Anlægsudgifter: : -400 Afledt drift:

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten Bemærkninger til investeringsoversigten 222 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2013-priser (i 1.000 kr.) 2013 2014 2015 2016 Økonomiudvalget Planrelaterede projekter

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag Nr. A-101 Planrelaterede opgaver 102 Borgerservice og administration I en periode hvor arbejdet med Planstrategi 15 og andre større planlægningsopgaver kan de mange andre mindre projekter, der løbende

Læs mere

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten Bemærkninger til investeringsoversigten 217 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2014-priser (i 1.000 kr.) 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget Inventar til byrådssalen

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Beredskabskatalog i alt 2.930 2.930 2.930 2.930

Beredskabskatalog i alt 2.930 2.930 2.930 2.930 09.07.2012 - Beredskabskatalog Nr. 1000 kr. 2013 2014 2015 2016 1 Visionspuljen 1.925 1.925 1.925 1.925 2 Kommunalbestyrelsen: møder, rejser, repr., udd. 100 100 100 100 3 Politisk organisation: fælles

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17 Udvalget for Teknik og Miljø Budget 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Drift og anlæg: Vedligehold af ejendomme 1.019 1.019 1.019 1.019 Små trafiksikkerhedsprojekter 1.529 1.529 1.529 1.529 Ny skolestruktur

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Vejvæsen Kommunale veje, stier og pladser m.v. 50.000 Gadebelysning, aftale???

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning Den 12. november 2013 Udkast til udviklingsaftale for området Planlægning 2014-2015 1 Indledning Aftalen indgås mellem Plan- og Byggeudvalget og centerchefen for Center for Plan og Erhvervsudvikling. Målet

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan Indsatsområde Indsatser Start Slut Finasiering CO2 reduktion Ansvarlig Status/bemærkninger Projekter 1. Energibesparelser i Syddjurs Kommunes egne ejendomme Reduktion af forbrug af el, vand og varmeforbrugsenheder

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 MILJØPOLITIK BILAG TIL. politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune

Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 MILJØPOLITIK BILAG TIL. politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 BILAG TIL MILJØPOLITIK politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune Juni 2011 Indledning Denne handleplan er udarbejdet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten.

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten. Forligstekst i forbindelse med aftale om budget for perioden 2015-2018 Indledning Baggrunden for denne forligstekst er forligspartiernes ønske om at ledsage budgetaftalen med en tekst, der beskriver vilkår

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP)

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Dato 12-10-2012 Rev. 7-12-2012 1. Baggrund Baggrund Styregruppen Der har fra politisk side været ønske om et større fokus på energibesparelser i Svendborg kommune.

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

ESCO-erfaringer i Hjørring Kommune

ESCO-erfaringer i Hjørring Kommune ESCO-erfaringer i Hjørring Kommune Alex Røge Hermansen Ingeniør, Teamleder for kommunens interne bygherrerådgivningsfunktion Team Kommunale Bygninger Case Energirenovering af Bjergbyhallen Hjørring Kommune

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget NOTAT 18. maj 2011 Plan- og Miljøudvalget Plan- og Miljøudvalget har ansvaret for al myndighedsbehandling indenfor plan- og byggeområdet. Dette omfatter bl.a. udarbejdelse af kommuneplan, lokalplaner og

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling

Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for Lokal Agenda 21 arbejde Forord Agenda 21-strategien er en væsentlig del af Middelfartplanen. Middelfartplanen er kommuneplanen, der integrerer og samler politikker

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer?

Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer? Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer? - Erfaringer fra kommuner og almene boliger Marianne Fox og Frederikke Abildtrup, Byggeri Management 1 Hvad er ESCO? Finansieringsmodel for energirenovering

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Ejendomsforvaltningen

Ejendomsforvaltningen - 125 - Ejendomsforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser 1.1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Sektoren er reguleret af bl.a. Lejeloven og Erhvervslejeloven, Lov om midlertidig

Læs mere

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten Bemærkninger til investeringsoversigten 220 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2015-priser (i 1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget Planrelaterede opgaver

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune

Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune Tema: Politikområde: Investeringer, Effektiv administration, Strukturtilpasninger eller Tværgående prioriteringsforslag Trafik Beskrivelse:

Læs mere