Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag"

Transkript

1 Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter kr. til administration og projekter i LAG Favrskov-regi. Midlerne supplerer de midler til administration og drift, som LAG-Favrskov modtager fra EU. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i budgetoverslagsår Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, dog med en justering af beløbene i overslagsårene. For at LAG Favrskov kan modtage det nødvendige driftstilskud fra Landdistriktsprogrammet samt indstille projekter til at modtage tilskud fra Landdistriktsprogrammet forudsætter det, at der skaffes national (herunder kommunal) finansiering. I forhold til driften af LAG Favrskov kommer finansieringen fra Favrskov Kommune (45 % af de totale driftsudgifter). I forhold til projekter kan den nationale finansiering enten være fra Favrskov Kommune, Tips- og Lottomidler (bl.a. Friluftsrådet, Lokale- og Anlægsfonden), Naturstyrelsens nationale puljer, puljer fra andre ministerier, private fonde som anses for at være offentlige i programmets regi m.m. Der er løbende koordinering af de initiativer, der igangsættes via Landsbyrådet og aktiviteter i LAG Favrskov. En del af de projekter, der igangsættes i regi af Landsbyrådet modtager ligeledes støtte fra LAG Favrskov, såfremt de ligger inden for LAG Favrskovs målsætning. Derudover er der også tæt samarbejde med kommunens erhvervskoordinator og med Favrskov Erhverv. LAG Favrskov kan endvidere ses i sammenhæng med initiativer inden for Grøn Vækst-programmet, idet programmets initiativer inden for Etablering af nye arbejdspladser og Etablering af attraktive levevilkår begge gennemføres inden for LAG-bekendtgørelsen. Indsatsen under Grøn Vækst og LAG-ordningen understøtter således på dette punkt hinanden. Programperioden for Landdistriktsprogrammet er og LAG Favrskov har hvert år en samlet, årlig budgetramme til administration og projekter på lidt over 1 mio. kr. De sidste projekter skal indstilles medio LAG Favrskovs bestyrelse har afsat midler til administration i årene til opfølgning og afslutning af de projekter, som er igangsat i årene På nationalt og EU-plan arbejdes der p.t på en eventuel afløser til Landdistriktsprogrammet for årene Rammerne og økonomien i f. t. LAG Favrskov kendes endnu ikke. LAG Favrskov skal med de midler, der er til rådighed søge at støtte aktiviteter, der fremmer bosætning i lands-

2 byerne og landdistrikterne i øvrigt, fremmer kultur- og fritidslivet, styrker erhvervsudviklingen i landområderne og støtter satsninger inden for miljø, energi, fødevarer og sundhed. LAG Favrskov kan endvidere støtte aktiviteter inden for naturbeskyttelse og naturoplevelser samt turisme. LAG Favrskov har årligt ca. 1. mio. kr. til rådighed i form af EU-midler. Midlerne skal dels anvendes til administration og dels til indstilling af bæredygtige projekter i landdistrikterne i Favrskov Kommune til at modtage tilskud fra Landdistriktsprogrammet Der er tale om EU midler, hvor LAG Favrskov kan indstille et projekt til at modtage op til 50 % i tilskud, forudsat at ansøger kan skaffe de resterende 50 %. I programperiodens første fem år, har LAG Favrskov indstillet projekter til at modtage næsten 4,3 mio. kr. Der er ca. 2 mio. kr. tilbage til den resterende periode. Alle projekter skal indstilles senest ultimo juni LAG Favrskov har på deres budget ca kr./år i 2012 som og 2013 til administration og lidt over kr./år i 2014 og Midlerne der afsættes ud over programperioden anvendes til afslutning og opfølgning på igangsatte projekter, hvoraf nogle først er igangsat i andet halvår af Anlægsudgifter Afledt drift

3 Nr. A-103 Planrelaterede projekter Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalg Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i overslagsårene Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, dog med en nedjustering af beløbene. I 2012 afsluttes arbejdet med Byrådets Planstrategi 11, og i umiddelbar forlængelse heraf igangsættes arbejdet med revision af kommuneplanen, der ventes afsluttet i Afhængigt af, hvad der vil indgå i den endeligt vedtagne planstrategi og senere Kommuneplan 13, vil der skulle iværksættes nærmere planmæssige analyser og bearbejdninger af enkeltprojekter og plantemaer. Desuden vil der være opfølgning på vindmølle- og biogasplanlægningen samt færdiggørelse af LAG-projektet vedr. landsbyudviklingsplaner. Der foreslås i lighed med tidligere år afsat rådighedsbeløb til sådanne planrelaterede projekter, der måtte blive relevante i forbindelse med planstrategi og kommuneplan. Det nærmere indhold kendes ikke på nuværende tidspunkt, men udgifterne vedrører typisk proces samt møder, udarbejdelse af debatmateriale, trykning af planer mv. Derudover vil der også i f. m. Kommuneplan 13 være udgifter til forskellige konsulentredegørelser (f.eks. landskabsvurdering, støjkortlægning, miljøvurderinger, jordbundsanalyser m.v.), fremstilling af luftfoto m.fl. Anlægsudgifter Afledt drift

4 Nr. A-104 Nedrivningspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med i overslagsår (A-116, kondemnable boliger). Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. I Budget blev der afsat 0,5 mio. årligt til kondemnering og nedrivning m.v. af skæmmende bygninger. Byrådet har 27. marts 2012 godkendt retningslinjer for administration af puljen, og det er besluttet, at puljen evalueres primo Puljen har til formål at fjerne skæmmende bygninger i Favrskov Kommunes landsbyer og landdistrikter og kan, hvor det er muligt, suppleres med byfornyelsesmidler. Midler fra puljen fordeles efter ansøgning og kan søges af borgere m.fl. Anlægsudgifter Afledt drift

5 Nr. A-105 Genudbud af Rengøring Vest Politikområde Nr.: 105 Navn: Tværgående Økonomiudvalget Kontrakten med ISS vedr. rengøring i kommunens vestlige del (fase 2) udløber 31. december 2013, og den kan forlænges med ét år, hvis det meddeles leverandøren inden 1. januar Det foreslås, at kontrakten ikke forlænges, og at rengøringen udbydes på ny, med kontraktstart 1. januar Forslaget indebærer, at der skal udarbejdes udbudsmateriale og afholdes prækvalifikation med efterfølgende licitation i EU-udbud i løbet af Der afsættes kr. til konsulenthonorar i 2013 vedr. forberedelse og gennemførelse af udbuddet. Baggrunden for anlægsforslaget er en forventning om, at der vil kunne opnås en besparelse i f.t. den nuværende kontrakt ved at genudbyde. Med samme begrundelse genudbydes Rengøring Øst i 2012, selvom kontrakten også for denne del ville kunne forlænges med et år. Ved fortsat at lade de to kontrakter være tidsmæssigt forskudt, undgås risikoen for at skulle starte flere nye rengøringsaktører op på samme tid. Anlægsudgifter Afledt drift

6 Nr. A-106 Digitalisering af planområdet Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi er rammen om digitalisering i kommunerne til og med Et arbejde, der skal give borgere bedre og mere fleksibel service og samtidig effektivisere kommunernes administration gennem øget selvbetjening, bedre digital adgang til informationer, lettere inddragelse af borgere og øget gennemskuelighed i forvaltningsprocesser.. Midlerne er bl.a. nye digitale systemer, standardisering af data, nye interne arbejdsprocesser samt digitalt båret samarbejde og arbejdsdeling med borgere, privat sektor og andre myndigheder. Konkret er der peget på planområdet som et område, der skal digitaliseres i 2013/2014. Der høstes derfor i disse år erfaringer med den digitale kommuneplan samt digitale lokalplaner, der udarbejdes som webbaserede dokumenter og er tilgængelige for brugerne via internettet. I Favrskov Kommune skal der i første omgang vælges et system, som understøtter den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og kan fungere sammen med de systemer, kommunen i forvejen benytter. Dernæst skal der udformes en struktur og skabeloner, der er relevant i forhold til plankulturen i Favrskov Kommune. For at borgere, politikere og medarbejdere kan få det fulde udbytte af både den digitale kommuneplan og den digitale lokalplan skal kortsiden af kommuneplanen forbedres og gøres hurtigere og mere brugervenlig. Yderligere digitalisering af planområdet vil understøtte Teknik og Kulturs arbejde med digitalisering af høringsprocesserne - i første omgang i forbindelse med landzonesager, og senere om muligt i forbindelse med lokalplanhøringer. Med udarbejdelsen af en skabelon for Favrskov Kommunes digitale lokalplaner vil det fremtidige arbejde med udarbejdelse af lokalplaner og administration af høringsproces og processen omkring den politiske behandling forenkles ( lettere for os ), og borgernes adgang via internettet vil give bedre service og overblik for dem ( bedre for borgerne ) og dermed ligge i tråd med kommunens digitaliseringsstrategi. Desuden vil det understøtte kravene i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Der er ikke umiddelbart afledte driftsudgifter eller besparelser forbundet med anlægsforslaget, hvorfor blokken ikke indgår i projekter under digitaliseringsbanken. Samlet set er målet for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi at skabe et økonomisk råderum for kommunerne samlet set på 2 mia. kr. om året i 2015 og fremefter. Heraf forventes de 200 mio. kr. at kunne findes på teknik- og miljøområdet, som planområdet hører under i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi.

7 Anlægsudgifter Afledt drift

8 Nr. A-107 Energimærkning af bygninger Politikområde Nr.: 105 Navn: Tværgående Økonomiudvalget Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i budgetoverslagsår og i budgetoverslagsår Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Blokken vedrører dels opfølgning på eksisterende energimærker og dels udførelse af nye. I perioden har NRGI udført energimærker for Favrskov Kommunes bygninger. Disse mærker er gældende i fem år, og der skal derfor i 2013 tegnes kontrakt med et firma, der kan udføre en ny mærkning i perioden Der er mulighed for at udskyde den nye mærkning i et år, men det anbefales at igangsætte energimærkningen i 2013, for at være i stand til at igangsætte energibesparende tiltag hurtigst muligt. Energimærkning af bygninger er lovgivningsmæssigt reguleret. De udførte mærker har identificeret projekter for 20 mio. kr. med en tilbagebetalingstid på under fem år. Disse projekter er under udførelse i henhold til energibankens handlingsplan og overvejelser om ESCO. De nye mærker vil kunne identificere nye energibesparelser, som følge dels af forventede stigninger i energipriser og dels af forbedret teknologi. Det samlede projekt for energimærkning i årene 2008 til 2010 udgjorde 1,7 mio. kr. Der afsættes 0,5 mio. kr. i årene 2013 og 2014 og 0,7 mio. i Anlægsudgifter Afledt drift

9 Nr. A-108 ESCO på skoleområdet Politikområde Nr.: 105 Navn: Tværgående Økonomiudvalget Gennemførelse af energisparende tiltag på skoleområdet som et ESCO projekt, herunder udarbejdelse af udbudsmateriale. På baggrund beslutning om potentialeanalyse af ESCO-projekter i Budget (A-116) og Økonomiudvalgets godkendelse af kommissorium herfor 15. november 2011 har Teknik og Kultur fået udarbejdet en potentialeanalyse. Analysen af potentialet for anvendelse af en ESCO-model i Favrskov Kommune har vist, at der er et potentiale, hvorfor denne blok vedrører gennemførelse af energisparende tiltag på skoleområdet som et ESCO projekt. Udover energibesparelser vil ESCO-projektet samtidig håndtere en række planlagte vedligeholdsopgaver i skolernes bygningsmasse og dermed nedbringe vedligeholdelsesefterslæbet. ESCO-projektet kan lånefinansieres jf. Lånebekendtgørelsen. På baggrund af potentialeanalysen af en ESCO-model i Favrskov Kommune er der udarbejdet følgende business case: Business case Investering i tekniske installationer og isolering Investering i solceller Investering i klimaskærm Samlet investering Heraf tiltag, der dækker behov for planlagt vedligehold. 19,6-21,7 mio. 10,5-11 mio ,5 mio mio.* 17 mio. Driftsbesparelse CO 2 -reduktion 2,14 mio. kr./år 428 tons CO 2 /år Tilbagebetalingstid *Der angives et investeringsinterval, da det er erfaringspriser og ikke faste tilbud. Det skal bemærkes at erfaringspriserne er fra ESCO-projekter på over m år Investeringen forudsættes finansieret med et 2,9 % 25-årigt annuitetslån. Der regnes med en prisstigning på 3 %. Business casen i ESCO-potentialeanalysen synliggør, at der inden for samme tilbagebetalingstid kan medtages en større renovering af klimaskærmen, såfremt der samtidigt opsættes solceller, idet solceller bidrager til at ned-

10 bringe den samlede tilbagebetalingstid. Favrskov Kommunes Klimaplan opstiller mål om 30 % reduktion af hhv. energiforbrug og C0 2 udledning inden 2025, i forhold til Målene vil med projektet kunne indfries, for så vidt angår skoleområdet. Skoleområdet udgør ca. 45 % af den samlede kommunale bygningsmasse. Business casen indeholder således mulighed for: En hurtig gennemførelse af energibesparende tiltag En garanti for de økonomiske besparelser En nedbringelse af dele af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på bygningsområdet En opfyldelse af målsætningen omkring nedbringelse af CO 2 udledningen for næsten halvdelen af den kommunale bygningsmasse. Der udarbejdes udbudsmateriale vedrørende et ESCO-projekt omfattende skoleområdet. På baggrund af udbudsmaterialet og efterfølgende tilbudsgivning træffes endelig beslutning om iværksættelse, hvorfor den endelige økonomi først kendes på dette tidspunkt. Til investeringen nævnt ovenfor skal lægges udgifter til: Udarbejdelse af udbudsprojekt 0,5 mio. kr. Ekstern rådgivning om jura og proces 0,25 mio. kr. Kvalitetssikring og afleveringer i implementeringsfasen 0,25 mio. kr. Intern bygherrerådgivning (2 % af de enkelte projekter) i fase 2, 0,9 mio. I alt 1,9 mio. kr. henover projektperioden. Projektets succesfulde gennemførelse beror på en tæt opfølgning fra forvaltningens side, og det anbefales, at der afsættes et årsværk/år i udførelsesfasen og i den efterfølgende opfølgningsfase (garantiperioden). Årsværket tænkes bemandet med en maskiningeniør/maskinmester eller en person med lignende kvalifikationer, der kan sikre at leverandøren leverer de rette løsninger. Dette årsværk kan ikke lånefinansieres jf. Lånebekendtgørelsen. Sagen er behandlet på Byrådets møde 26. juni Efterfølgende har det vist sig nødvendigt at afsætte længere tid til udbudsfasen end oprindelig planlagt. I medfør heraf udskydes hovedparten af de forventede anlægsinvesteringer fra 2013 til 2014 og Projektet i denne blok skal ses i sammenhæng med de øvrige projekter under Energibanken og i sammenhæng med blokken vedrørende vedligehold af installationer og udvendig bygningsvedligehold (A-201A og A-203). Anlægsudgifterne vil iflg. overslaget udgøre 2,0 mio. kr. i 2013, 24,3 mio. kr. i 2014 og 20,1 mio. kr. i I forbindelse med låneoptagelsen estimeres det, at ydelsen i 2015 og fremad (efter at der optaget lån til samtlige 45 mio. kr.) vil være på 2,53 mio. kr. årligt. Heraf vil ca. 1,27 mio. kr. være afdrag og 1,26 mio. kr. være rente i 2015, baseret på et fastforrentet annuitetslån. Da der kun er optaget lån i halvdelen af beløbet i 2014 er ydelsen tilsvarende lavere i 2014.

11 Anlægsudgifter Afledt drift

12 Nr. A-109 Energibank Politikområde Nr.: 105 Navn: Tværgående Økonomiudvalget Blokken vedrører gennemførelse af energibesparende tiltag på kommunens bygninger og er møntet på en fortsættelse af det planlagte arbejde med at udføre de energibesparende tiltag over en 3-årig periode. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 6,6 mio. kr. i budgetoverslagsår 2013 og 4,0 mio. kr. i budgetoverslagsårene Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Forslaget er dog justeret i forhold til, at skoleområdet ikke indgår i energibank, jf. A-108 ESCO på skoleområdet, men samtidig suppleret med nye tiltag i form af solcelleprojekter. Kortlægningen af de kommunale bygninger i 2010 udpegede energibesparende tiltag til en samlet investering på 20,0 mio. kr. Resterende tiltag fraregnet ESCO-projekterne udgør iht. Handlingsplan for energibanken 14,0 mio. kr. Heri indgår nye energisparende tiltag på blandt andet solcelleanlæg, der planlægges gennemført i Investeringsbehovet vil således være på 6,6 mio. kr. i 2013 og 4,0 mio. i overslagsårene i forventning om, at nye tiltag vil komme til efter de tre år, der omfattes af handlingsplanen. Midlerne i Energibanken er lånefinansierede i Kommunekredit efter Indenrigsministeriets regler om lånefinansiering af energibesparende foranstaltninger. Der afsættes 6,6 mio. kr. i 2013 til færdiggørelse af kendte og nye projekter i Energibanken og 4 mio. kr. i til øvrige energibesparende tiltag. Blokken skal ses i sammenhæng med anlægsblok A-108 om ESCO på skoleområdet. De to blokke forudsætter hinanden. Anlægsudgifter Afledt drift

13 Nr. A-111 Anlægsinvestering i forbindelse med indførelse af digital talegenkendelse Politikområde Nr.:102 Navn: Administration og Borgerservice Økonomiudvalget Talegenkendelse er et it-system, som omsætter det talte ord til tekst. I stedet for at skrive dikteres teksten direkte til it-systemet. Talegenkendelse kan anvendes i sammenhæng med de fleste it-systemer til fx skrivning af journaler, handleplaner, referater, notater, mails m.m. Anlægsforslaget indeholder anskaffelse af hardware, software (licenser), teknisk implementering, organisatorisk implementering, uddannelse samt udarbejdelse af stemmeprofil og kontekstprofil til hver bruger. Den medgåede tid til uddannelse og implementering finansieres af de berørte afdelinger. Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med reduktionsblok R-106 under Økonomiudvalget og R-310 under Børn og Skoleudvalget. Talegenkendelsesteknologi foreslås indført for at opnå effektivisering af skrivearbejde. Erfaringer viser, at skrivetiden kan reduceres med op til halvdelen for medarbejdere med mindst 1½ - 2 timers skrivearbejde om dagen. Desuden viser erfaringerne, at talegenkendelse har en positiv effekt på det fysiske arbejdsmiljø. Da omkostningerne pr. bruger til licens, hardware og uddannelse er relativt omfattende skal medarbejdere skrive mindst 1½-2 timer dagligt, for at der vil være tale om en effektivisering. En foreløbig vurdering viser, at Favrskov Kommune har ca. 100 brugere i hhv. jobcenteret, socialområdet, visitationen, sekretariaterne og PPR for hvem, det i første omgang vil være relevant at indføre talegenkendelse. Anlægsudgifter Afledt drift

14 Nr. A-112 Salg af kommunale ejendomme Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Beskrivelse af forslag: Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget (A-105) med anlægsindtægter på 3,325 mio. kr. i Favrskov Kommune har følgende salgbare ejendomme: - Torvet 2 (lejlighed 1), Thorsø (tom) - Voldby Skole, Viborgvej 97, Voldby (bruges af Voldby Brydeklub indtil salg) - Østergade 38, Hadsten (Favrskov Rusmiddelcenter indtil ultimo 2012) Dette anlægsforslag er afledt af Byrådets beslutning, således at der afsættes rådighedsbeløb til indtægterne ved salg af ovenstående ejendomme. På baggrund af ejendomsmæglervurdering af Torvet 2 og forvaltningens vurdering af Viborgvej 97 og Østergade 38 er det forventningen, at ejendommene vil give en samlet indtægt på 3,25 mio. kr. i ren salgspris. Viborgvej 97 kræver en større indvendig og udvendig renovering, herunder nyt tag, hvorfor nedrivning vurderes som det mest rentable, hvis ejendommen skal finde anden anvendelse. Der er i ovenstående salgspris ikke taget højde for denne evt. nedrivningsomkostning på Viborgvej 97 i størrelsesordenen 0,250 mio. kr. Den samlede indtægt forventes dermed at være 3,0 mio. kr. Anlægsudgifter Afledt drift

15 Nr. A-113 Inventar til byrådssalen i Hammel Politikområde Nr.: 101 Navn: Politisk organisation Økonomiudvalget Det afsættes kr. i 2013 og kr. i 2014 til anskaffelse og modernisering af inventar og AV-udstyr i byrådssalen i Hammel. Beløbet anvendes til indkøb af nye borde i byrådssalen, idet hæve-/sænke-funktionen samt bordpladerne i flere af de nuværende borde er defekte. Det er ikke muligt at erstatte de defekte borde, da serien er udfaset. I forbindelse med indkøb af borde skal muligheden for en løsning med indbyggede stikdåser undersøges med henblik på at forbedre betingelserne for digitalisering af arbejdet i byrådssalen. Desuden skal der være fokus på at vælge en løsning, som sikrer, at lokalet fortsat kan anvendes fleksibelt. De nuværende stole vurderes at være i fin stand og bør derfor ikke udskiftes. Desuden foreslås, at beløbet anvendes til udskiftning af AV-udstyret i byrådssalen, idet det eksisterende lydanlæg gennem en længere periode har været ustabilt. Udstyret kan ikke opdateres, da det er en udfaset model fra en mindre producent. Det nuværende udstyr kan heller ikke udbygges med andet AV-udstyr til eksempelvis lydog billedtransmission. På den baggrund foreslås en udskiftning af AV-udstyret i byrådssalen. I forbindelse med udskiftning af AV-udstyret foreslås, at der integreres et elektronisk afstemningssystem i byrådssalen med henblik på en mere sikker afvikling af afstemninger. I anlægget er indeholdt midler til etablering af køling af byrådssalen med henblik på forbedring af indeklimaet. Der udarbejdes oplæg til Økonomiudvalget, som bl.a. skal angive muligheder for udskiftning af det eksisterende inventar i byrådsalen med inventar, der giver byrådet bedre arbejdsvilkår og samtidigt kan øge borgernes kendskab til og oplevelse af byrådsarbejdet med øget digitalisering af lyd, billede og afstemningsresultater, samt imødekommer behovet for et fleksibelt mødelokale. Investeringen i byrådssalen i Hammel vil medføre, at mødelokaleudstyret bliver mere tidssvarende, velfungerende og forberedt til digitaliseringen af arbejdet i Byrådet. Der er ikke indhentet tilbud eller foretaget nærmere undersøgelse i forbindelse med indkøb af borde til byrådssalen. Der er derfor tale om et estimeret beløb på kr. Prisen for udskiftningen af AV-udstyr er afhængig af den valgte løsning: 1. Indkøb af nyt lydanlæg til 25 politikerarbejdspladser med afstemningsanlæg anslået pris kr. 2. Som pkt. 1 ovenfor samt kamera og billedanlæg i salen (inkl. tilskuerpladserne) anslået pris kr. 3. Som pkt. 2. ovenfor samt live webtransmission af byrådsmøderne inkl. integration til dagsordenssystem med

16 henblik på løbende fremvisning af bilag anslået pris i alt kr. Etablering af kølning i byrådsalen vurderes at koste ca kr. Anlægsforslaget medfører afledte driftsudgifter på kr. i ved valg af løsning nr. 3 (ekskl. medgået tid). Anlægsudgifter Afledt drift

17 Nr. A-117 Lystfiskeri- og turismeprojekter i forbindelse med Gudenåen Politikområde Nr.: Navn: Økonomiudvalget Den grønne vækstkorridor langs Gudenåen er i Planstrategi 07 og Kommuneplan 09 udlagt som rekreativt område for borgere og turister. Der arbejdes i dag aktivt med udvikling af turismen omkring Gudenåen og Favrskov Kommune bidrager økonomisk til udsætning af laks i Gudenåen. Lystfiskeriet vurderes at have et uudnyttet potentiale i Favrskov Kommune, og erfaring fra projekter ved andre åer viser, at lystfiskeri kan bidrage til øgede indtægter både i form af øgede turismeindtægter og etablering/udvikling af nye erhvervsmuligheder, såfremt betingelser for lystfiskeriet forbedres i og langs åen. I 2013 fremlægges forslag til mulige konkrete projekter til styrkelse af lystfiskeri- og turismeaktiviteterne i forbindelse med Gudenåen. Projekterne skal ses i relation til tidligere planer og de forskellige initiativer, der arbejdes med i regi af Visit Gudenåen, Oplev Gudenåen, LAG, Gudenå Komiteen m.fl. Det forventes, at der kan hentes ekstern (med-)finansiering til projekter omkring udvikling af lystfiskeriet i og langs Gudenåen. Jf. ovenstående forventes, at der i de kommende år vil kunne gennemføres konkrete projekter, som vil være med til at udvikle turisme og lystfiskeriet i og langs Gudenåen yderligere. Anlægsudgifter Afledt drift

18 Nr. A-202A Installationer og udvendig vedligehold uden for kvalitetsfondens område Politikområde Nr.: 201 Navn: Fast Ejendom Teknik- og Miljøudvalget I budgetåret 2012 har der ikke været afsat midler til bygninger uden for kvalitetsfondens område udover det årlige driftsbudget på 4,5 mio. til den samlede kommunale bygningsmasse. Inden for kvalitetsfondens område er der til budget oprettet en samlet anlægsblok for vedligeholdelse af installationer (ventilation, VVS og elinstallationer) og udvendigt bygningsvedligehold. Også for bygninger uden for kvalitetsfondens område er der et vedligeholdelsesefterslæb. Der er gennemført bygningssyn på alle Favrskov Kommunes bygninger for så vidt angår den udvendige bygningsvedligeholdelse, og data er indlagt i vedligeholdelsesprogrammet Caretaker. Det samlede vedligeholdelsesbehov for de næste 10 år for bygninger uden for kvalitetsfondens område udgør ifølge Caretaker 19 mio. kr. I 2010 blev der gennemført en samlet registrering af vedligeholdelsesbehovet på installationerne i bygningerne. Resultatet viser et samlet vedligeholdelsesbehov i årene på 7 mio. kr. for bygninger uden for kvalitetsfonden, når det drejer sig om installationer. Den endelige udmøntning vil blive foretaget i samråd med de relevante forvaltninger. Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2013 og 2 mio. kr. i overslagsårene. Projekter under denne blok vil skulle ses i sammenhæng med projekter under Energibanken. Udføres projekterne i sammenhæng med projekter under Energibanken, kan en billigere samlet pris imødeses og generne for bygningsbrugerne minimeres. Anlægsudgifter Afledt drift

19 Nr. A-203 Udvendigt vedligehold og installationer i bygninger inden for kvalitetsfonden Politikområde Nr.: 201 Navn: Fast ejendom Teknik og Miljøudvalget Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 12,3 mio. kr. i budgetoverslagsår 2013, 21,5 mio. kr. i 2014 og 5,6 mio. kr. i Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag men med ændrede beløb. I kvalitetsfonden er der afsat midler til vedligehold af de fysiske rammer for børn, skoler, idrætsfaciliteter for børn og unge samt ældre. Med denne blok afsættes midler til projekter vedr. udvendig vedligeholdelse (klimaskærmen) samt vedligehold af installationer (ventilation, VVS og elinstallationer) på bygninger inden for kvalitetsfondens område. Der er gennemført bygningssyn på alle Favrskov Kommunes bygninger for såvel den udvendige bygningsvedligeholdelse som for vedligeholdelsesbehovet på installationsområdet. Det samlede vedligeholdelsesbehov for de næste 10 år inden for kvalitetsfondens område udgør ifølge vedligeholdelsesprogrammet 71 mio. kr. og for installationerne i alt 39 mio. kr. Til udvendigt bygningsvedligehold er der i alt afsat et årligt driftsbeløb på 4,575 mio. kr. i 2013-priser. Den endelige udmøntning vil blive foretaget i samråd med de relevante forvaltninger. For projekter inden for kvalitetsfondens område er der medfinansiering fra staten. Såfremt der ikke afsættes tilstrækkelige midler til vedligeholdelse, vil der opstå behov for egentlig genopretning, hvilket samlet set vil være dyrere. Projekter under denne blok skal ses i sammenhæng med projekter under Energibanken. Udføres projekterne i sammenhæng med projekter under Energibanken (A-109), kan en billigere samlet pris imødeses og generne for brugerne minimeres. Hertil kommer, at gennemførelse af A-108 ESCO på skoleområdet og A-303 (Renovering og modernisering af Præstemarkskolen, Tofthuset) vil betyde yderligere reduktion i det samlede vedligeholdelsesbehov for bygninger inden for kvalitetsfondens område. Anlægsudgifter Afledt drift

20 Nr. A-205 : Investering i nyt vintermateriel Politikområde: Nr.: 204 Navn: Fritidsområder, Trafik og Veje : Teknik- og Miljøudvalget : Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i budgetoverslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, men med en forhøjelse af beløbene. Vintermateriel saltspredere og plove ejes af Favrskov Kommune og stilles til rådighed for de vognmænd, der udfører snerydning. Materiellet vil, uanset det forhold, at der er lavet aftale med HedeDanmark om vejdriften, fortsat være kommunens ejendom. Det meste af det vintermateriel, der i dag findes i Favrskov Kommune, er meget nedslidt og for en stor dels vedkommende udtjent. Der er tale om en genfremsættelse af sidste års forslag men med en forhøjelse af beløbet. Det foreslås, at der afsættes et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. årligt de næste fire år til anskaffelse af nyt vintermateriel. Der er behov for forhøjelse, idet de 20 maskiner hver koster knapt kr. De kan på grund af salt og slitage kun holde i omkring 10 år. Det vil ideelt set kræve en årlig investering på 1,5 mio. kr., idet der også afsættes penge til andet materiel, herunder sneplove og koste. Anlægsudgifter: : Afledt drift:

21 Nr. A-206 : Mindre projekter fra cykelstiplan og vedligehold af eksisterende cykelstier Politikområde: Nr.: 204 Navn: Fritidsområder, trafik og veje : Teknik- og Miljøudvalget : Teknik og Kultur har udarbejdet en cykelstiplan for Favrskov Kommune. Cykelstiplanen indeholder en handlingsplan med konkrete projekter til forbedring af cykelstinettet og til fremme af cykeltrafikken. Vejdirektoratet administrerer Cykeltrafikpuljen, der har til formål at forbedre forholdene for cyklister. I perioden er der afsat en samlet ramme på 1 mia. kr. til at styrke cyklismen. Der uddeles årligt ca. 100 mio. til medfinansiering af cykelstiprojekter i kommunerne. Medfinansieringen udgør normalvis % af projekterne, og kommunerne skal selv finansiere resten (60-70 %). Ved at realisere nogle af de mindre projekter i cykelstihandlingsplanen og øge vedligeholdelsen på udvalgte strækninger vil trafiksikkerheden kunne forbedres for cyklisterne i Favrskov Kommune, og det vil blive mere attraktivt at benytte cyklen som transportmiddel. Til gennemførelse af projekter fra cykelstihandlingsplanen samt vedligehold af eksisterende cykelstier på udvalgte strækninger foreslås derfor afsat 1 mio. kr. i Til brug for fremtidige budgetlægninger udarbejder Teknik og Kultur forslag til større konkrete cykelstiprojekter. Der søges midler i den statslige cykeltrafikpulje if. til de relevante projekter. Der kan i disse projekter eventuelt opnås tilskud på op til 40 % af anlægsudgifterne. Ansøgningsfristen ligger først på året. Da der er tale om nyanlæg, vil der være afledt drift på 1 % årligt svarende til kr./år. Anlægsudgifter: : -400 Afledt drift:

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten Bemærkninger til investeringsoversigten 222 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2013-priser (i 1.000 kr.) 2013 2014 2015 2016 Økonomiudvalget Planrelaterede projekter

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-201 x Forslag Reduktion i budget for GudenåSamarbejdet Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb Der foreslås en besparelse på driftsbudgettet på 90.000 kr. på området for Gudenåkomiteen, der har

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst.

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. oktober 2016 Cykelparkering ved cykelrute og Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

9. oktober Vedtagne anlægsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne anlægsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne anlægsforslag Budget 2014-17 Nr. A-101 Inventar til byrådssalen i Hammel 101 Politisk organisation Økonomiudvalget Forhåndsprioriteret Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget

Læs mere

Naturbeskyttelse Vintervedligeholdelse Trafiksikkerhed Bygningsvedligeholdelse Klima og energirigtige løsninger Planlægning

Naturbeskyttelse Vintervedligeholdelse Trafiksikkerhed Bygningsvedligeholdelse Klima og energirigtige løsninger Planlægning MILJØ OG TEKNIKUDVALGET OVERSIGT OVER SERVICEMÅL 2013 Miljøpolitik Veje, grønne områder og kollektiv trafik Vedligeholdelse kommunale bygninger Adgang til natur Naturbeskyttelse Vintervedligeholdelse Trafiksikkerhed

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-101 Grundkapitalindskud til almene boliger 105 Tværgående udgifter Det foreslås, at der afsættes et årligt beløb på 3 mio.kr. til grundkapitalindskud i forbindelse med støttet boligbyggeri. Beløbet

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer:

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer: 2. Budgetaftalen I forhold til Budgetforslag for 2013-16, som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget 2013-16 følgende præciseringer og ændringer: Drift U-320 Styrkelse af kvaliteten i dagtilbud

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. september 2011 Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1.

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 Anlægsblokke for Økonomi-udvalg Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 oversigt 2015-2020 Jord og bygninger... 3 Incitamentspuljen... 4 Projekt Ressource City... 5 Udbredelse af bredbånd og mobildækning

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag Nr. A-101 Planrelaterede opgaver 102 Borgerservice og administration I en periode hvor arbejdet med Planstrategi 15 og andre større planlægningsopgaver kan de mange andre mindre projekter, der løbende

Læs mere

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. august 2017 Nyt vinterregulativ 2017 Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Anlæg - Budgetlægningen

Anlæg - Budgetlægningen BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Forslag til reduktioner 2016-19

Forslag til reduktioner 2016-19 Forslag til reduktioner 2016-19 Nr. Reduktionsforslag 2016 2017 2018 2019 Tværgående R-101 Effektivisering på alle fagområder -8.900-8.900-8.900-8.900 R-102 Reduktion af kompensation i forbindelse med

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2015 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2015 Anlægsforslag Nr. A-101 Planrelaterede projekter, Planstrategi 2015 102 Borgerservice og administration Økonomiudvalget Der foreslås i lighed med tidligere år afsat rådighedsbeløb til planrelaterede projekter, der måtte

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Natura 2000 handleplan - gennemførelse

Natura 2000 handleplan - gennemførelse Natura 2000 handleplan - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013 2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer sig

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten Bemærkninger til investeringsoversigten 217 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2014-priser (i 1.000 kr.) 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget Inventar til byrådssalen

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. 1. Miljø- og Planudvalget Politikområde 4: Klima og energi 1.1. Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-201 Forslag Udvidelse på vandløbsområdet Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at udvide driftsbudgettet for Vandløbsvæsen

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 14. januar 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der er i Børn og Unges budget afsat 58,1 mio. kr. til investeringer

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Notat Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Forslag til Kommuneplan 13 viderefører i betydeligt omfang indholdet i den nuværende Kommuneplan 09. Det nye indhold i forslaget til Kommuneplan 13 bygger

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg (negativt beløb indikerer merforbrug) (1.000 kr. Navn 2011 p/l) 2012 2013 2014 2015 DRIFTSØNSKER: Midler til vedligeholdelse af grønne, grå og sorte arealer -

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Budget forslag 2015. Budget forslag 2016

Budget forslag 2015. Budget forslag 2016 Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Sekretariatet FICS Brevid: 1895049 27. maj 2014 notat for Klima- og Miljøudvalget budget 2015 Notatet viser Klima- og Miljøudvalgets foreløbige budget, lister

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag Nr. A-101 Forslag Planrelaterede opgaver 102 Borgerservice og administration Økonomiudvalget I en periode, hvor arbejdet med Planstrategi 15 og andre større planlægningsopgaver foregår, kan de mange andre

Læs mere

Et eksempel på planlægning for naturen mm.

Et eksempel på planlægning for naturen mm. Natur og Miljø 2013 Session 1: Borgeren og naturen Et eksempel på planlægning for naturen mm. Jørgen Jørgensen Chef for Natur og Vand, Viborg Kommune Grønne Sammenhænge Natur- og Parkpolitik for Viborg

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum

Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum Naturstyrelsen, Aarhus Kommune og Lokale og Anlægsfonden ønsker at gennemføre et analyse- og udviklingsarbejde, som sikre alle optimale muligheder

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Proces- og handleplan

Proces- og handleplan Mindskelse af klimaforandr. 27-05-2013 Side 1 Proces- og handleplan Nr. Mål og aktivitet År for gennemførelse Prioritering Udgiftsniveau Ansvarlig myndighed Evt. potentielle partnere samt finansiering

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter.

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter. Aktstykke nr. 41 Folketinget 2013-14 41 Transportministeriet. København, den 4. december 2013. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til der foretages følgende bevillingsoverførsler

Læs mere

Beredskabskatalog i alt 2.930 2.930 2.930 2.930

Beredskabskatalog i alt 2.930 2.930 2.930 2.930 09.07.2012 - Beredskabskatalog Nr. 1000 kr. 2013 2014 2015 2016 1 Visionspuljen 1.925 1.925 1.925 1.925 2 Kommunalbestyrelsen: møder, rejser, repr., udd. 100 100 100 100 3 Politisk organisation: fælles

Læs mere

Genopretning og vedligehold af Aarhus Kommunes bygninger

Genopretning og vedligehold af Aarhus Kommunes bygninger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. april 2017 Genopretning og vedligehold af Aarhus Kommunes bygninger Fremlæggelse af Bygningsrapport 2016 og godkendelse af principper

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C ÅRHS KOM MN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C NDSTLLNG Til Århus Byråd 16. april 2004 via Magistraten J.nr. 05.01.02P15/03/00524 Den Ref.: Tlf.nr. Hans V. Tausen / Bi/

Læs mere

Notat vedr. udvendig bygningsvedligeholdelse i 2009 og Indledning.

Notat vedr. udvendig bygningsvedligeholdelse i 2009 og Indledning. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Bygningskontoret Notat vedr. udvendig bygningsvedligeholdelse i 2009 og 2010. Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk 1.

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Notat. ved befolkningsvækst. Bilag til skema til anlægskonferencen. Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune. Den 8. december 2011

Notat. ved befolkningsvækst. Bilag til skema til anlægskonferencen. Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune. Den 8. december 2011 Notat Emne: Til: Anlægsbehov for boldbaner fastholdelse af serviceniveau ved befolkningsvækst Bilag til skema til anlægskonferencen Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere