Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag"

Transkript

1 Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter kr. til administration og projekter i LAG Favrskov-regi. Midlerne supplerer de midler til administration og drift, som LAG-Favrskov modtager fra EU. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i budgetoverslagsår Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, dog med en justering af beløbene i overslagsårene. For at LAG Favrskov kan modtage det nødvendige driftstilskud fra Landdistriktsprogrammet samt indstille projekter til at modtage tilskud fra Landdistriktsprogrammet forudsætter det, at der skaffes national (herunder kommunal) finansiering. I forhold til driften af LAG Favrskov kommer finansieringen fra Favrskov Kommune (45 % af de totale driftsudgifter). I forhold til projekter kan den nationale finansiering enten være fra Favrskov Kommune, Tips- og Lottomidler (bl.a. Friluftsrådet, Lokale- og Anlægsfonden), Naturstyrelsens nationale puljer, puljer fra andre ministerier, private fonde som anses for at være offentlige i programmets regi m.m. Der er løbende koordinering af de initiativer, der igangsættes via Landsbyrådet og aktiviteter i LAG Favrskov. En del af de projekter, der igangsættes i regi af Landsbyrådet modtager ligeledes støtte fra LAG Favrskov, såfremt de ligger inden for LAG Favrskovs målsætning. Derudover er der også tæt samarbejde med kommunens erhvervskoordinator og med Favrskov Erhverv. LAG Favrskov kan endvidere ses i sammenhæng med initiativer inden for Grøn Vækst-programmet, idet programmets initiativer inden for Etablering af nye arbejdspladser og Etablering af attraktive levevilkår begge gennemføres inden for LAG-bekendtgørelsen. Indsatsen under Grøn Vækst og LAG-ordningen understøtter således på dette punkt hinanden. Programperioden for Landdistriktsprogrammet er og LAG Favrskov har hvert år en samlet, årlig budgetramme til administration og projekter på lidt over 1 mio. kr. De sidste projekter skal indstilles medio LAG Favrskovs bestyrelse har afsat midler til administration i årene til opfølgning og afslutning af de projekter, som er igangsat i årene På nationalt og EU-plan arbejdes der p.t på en eventuel afløser til Landdistriktsprogrammet for årene Rammerne og økonomien i f. t. LAG Favrskov kendes endnu ikke. LAG Favrskov skal med de midler, der er til rådighed søge at støtte aktiviteter, der fremmer bosætning i lands-

2 byerne og landdistrikterne i øvrigt, fremmer kultur- og fritidslivet, styrker erhvervsudviklingen i landområderne og støtter satsninger inden for miljø, energi, fødevarer og sundhed. LAG Favrskov kan endvidere støtte aktiviteter inden for naturbeskyttelse og naturoplevelser samt turisme. LAG Favrskov har årligt ca. 1. mio. kr. til rådighed i form af EU-midler. Midlerne skal dels anvendes til administration og dels til indstilling af bæredygtige projekter i landdistrikterne i Favrskov Kommune til at modtage tilskud fra Landdistriktsprogrammet Der er tale om EU midler, hvor LAG Favrskov kan indstille et projekt til at modtage op til 50 % i tilskud, forudsat at ansøger kan skaffe de resterende 50 %. I programperiodens første fem år, har LAG Favrskov indstillet projekter til at modtage næsten 4,3 mio. kr. Der er ca. 2 mio. kr. tilbage til den resterende periode. Alle projekter skal indstilles senest ultimo juni LAG Favrskov har på deres budget ca kr./år i 2012 som og 2013 til administration og lidt over kr./år i 2014 og Midlerne der afsættes ud over programperioden anvendes til afslutning og opfølgning på igangsatte projekter, hvoraf nogle først er igangsat i andet halvår af Anlægsudgifter Afledt drift

3 Nr. A-103 Planrelaterede projekter Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalg Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i overslagsårene Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, dog med en nedjustering af beløbene. I 2012 afsluttes arbejdet med Byrådets Planstrategi 11, og i umiddelbar forlængelse heraf igangsættes arbejdet med revision af kommuneplanen, der ventes afsluttet i Afhængigt af, hvad der vil indgå i den endeligt vedtagne planstrategi og senere Kommuneplan 13, vil der skulle iværksættes nærmere planmæssige analyser og bearbejdninger af enkeltprojekter og plantemaer. Desuden vil der være opfølgning på vindmølle- og biogasplanlægningen samt færdiggørelse af LAG-projektet vedr. landsbyudviklingsplaner. Der foreslås i lighed med tidligere år afsat rådighedsbeløb til sådanne planrelaterede projekter, der måtte blive relevante i forbindelse med planstrategi og kommuneplan. Det nærmere indhold kendes ikke på nuværende tidspunkt, men udgifterne vedrører typisk proces samt møder, udarbejdelse af debatmateriale, trykning af planer mv. Derudover vil der også i f. m. Kommuneplan 13 være udgifter til forskellige konsulentredegørelser (f.eks. landskabsvurdering, støjkortlægning, miljøvurderinger, jordbundsanalyser m.v.), fremstilling af luftfoto m.fl. Anlægsudgifter Afledt drift

4 Nr. A-104 Nedrivningspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med i overslagsår (A-116, kondemnable boliger). Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. I Budget blev der afsat 0,5 mio. årligt til kondemnering og nedrivning m.v. af skæmmende bygninger. Byrådet har 27. marts 2012 godkendt retningslinjer for administration af puljen, og det er besluttet, at puljen evalueres primo Puljen har til formål at fjerne skæmmende bygninger i Favrskov Kommunes landsbyer og landdistrikter og kan, hvor det er muligt, suppleres med byfornyelsesmidler. Midler fra puljen fordeles efter ansøgning og kan søges af borgere m.fl. Anlægsudgifter Afledt drift

5 Nr. A-105 Genudbud af Rengøring Vest Politikområde Nr.: 105 Navn: Tværgående Økonomiudvalget Kontrakten med ISS vedr. rengøring i kommunens vestlige del (fase 2) udløber 31. december 2013, og den kan forlænges med ét år, hvis det meddeles leverandøren inden 1. januar Det foreslås, at kontrakten ikke forlænges, og at rengøringen udbydes på ny, med kontraktstart 1. januar Forslaget indebærer, at der skal udarbejdes udbudsmateriale og afholdes prækvalifikation med efterfølgende licitation i EU-udbud i løbet af Der afsættes kr. til konsulenthonorar i 2013 vedr. forberedelse og gennemførelse af udbuddet. Baggrunden for anlægsforslaget er en forventning om, at der vil kunne opnås en besparelse i f.t. den nuværende kontrakt ved at genudbyde. Med samme begrundelse genudbydes Rengøring Øst i 2012, selvom kontrakten også for denne del ville kunne forlænges med et år. Ved fortsat at lade de to kontrakter være tidsmæssigt forskudt, undgås risikoen for at skulle starte flere nye rengøringsaktører op på samme tid. Anlægsudgifter Afledt drift

6 Nr. A-106 Digitalisering af planområdet Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi er rammen om digitalisering i kommunerne til og med Et arbejde, der skal give borgere bedre og mere fleksibel service og samtidig effektivisere kommunernes administration gennem øget selvbetjening, bedre digital adgang til informationer, lettere inddragelse af borgere og øget gennemskuelighed i forvaltningsprocesser.. Midlerne er bl.a. nye digitale systemer, standardisering af data, nye interne arbejdsprocesser samt digitalt båret samarbejde og arbejdsdeling med borgere, privat sektor og andre myndigheder. Konkret er der peget på planområdet som et område, der skal digitaliseres i 2013/2014. Der høstes derfor i disse år erfaringer med den digitale kommuneplan samt digitale lokalplaner, der udarbejdes som webbaserede dokumenter og er tilgængelige for brugerne via internettet. I Favrskov Kommune skal der i første omgang vælges et system, som understøtter den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og kan fungere sammen med de systemer, kommunen i forvejen benytter. Dernæst skal der udformes en struktur og skabeloner, der er relevant i forhold til plankulturen i Favrskov Kommune. For at borgere, politikere og medarbejdere kan få det fulde udbytte af både den digitale kommuneplan og den digitale lokalplan skal kortsiden af kommuneplanen forbedres og gøres hurtigere og mere brugervenlig. Yderligere digitalisering af planområdet vil understøtte Teknik og Kulturs arbejde med digitalisering af høringsprocesserne - i første omgang i forbindelse med landzonesager, og senere om muligt i forbindelse med lokalplanhøringer. Med udarbejdelsen af en skabelon for Favrskov Kommunes digitale lokalplaner vil det fremtidige arbejde med udarbejdelse af lokalplaner og administration af høringsproces og processen omkring den politiske behandling forenkles ( lettere for os ), og borgernes adgang via internettet vil give bedre service og overblik for dem ( bedre for borgerne ) og dermed ligge i tråd med kommunens digitaliseringsstrategi. Desuden vil det understøtte kravene i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Der er ikke umiddelbart afledte driftsudgifter eller besparelser forbundet med anlægsforslaget, hvorfor blokken ikke indgår i projekter under digitaliseringsbanken. Samlet set er målet for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi at skabe et økonomisk råderum for kommunerne samlet set på 2 mia. kr. om året i 2015 og fremefter. Heraf forventes de 200 mio. kr. at kunne findes på teknik- og miljøområdet, som planområdet hører under i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi.

7 Anlægsudgifter Afledt drift

8 Nr. A-107 Energimærkning af bygninger Politikområde Nr.: 105 Navn: Tværgående Økonomiudvalget Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i budgetoverslagsår og i budgetoverslagsår Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Blokken vedrører dels opfølgning på eksisterende energimærker og dels udførelse af nye. I perioden har NRGI udført energimærker for Favrskov Kommunes bygninger. Disse mærker er gældende i fem år, og der skal derfor i 2013 tegnes kontrakt med et firma, der kan udføre en ny mærkning i perioden Der er mulighed for at udskyde den nye mærkning i et år, men det anbefales at igangsætte energimærkningen i 2013, for at være i stand til at igangsætte energibesparende tiltag hurtigst muligt. Energimærkning af bygninger er lovgivningsmæssigt reguleret. De udførte mærker har identificeret projekter for 20 mio. kr. med en tilbagebetalingstid på under fem år. Disse projekter er under udførelse i henhold til energibankens handlingsplan og overvejelser om ESCO. De nye mærker vil kunne identificere nye energibesparelser, som følge dels af forventede stigninger i energipriser og dels af forbedret teknologi. Det samlede projekt for energimærkning i årene 2008 til 2010 udgjorde 1,7 mio. kr. Der afsættes 0,5 mio. kr. i årene 2013 og 2014 og 0,7 mio. i Anlægsudgifter Afledt drift

9 Nr. A-108 ESCO på skoleområdet Politikområde Nr.: 105 Navn: Tværgående Økonomiudvalget Gennemførelse af energisparende tiltag på skoleområdet som et ESCO projekt, herunder udarbejdelse af udbudsmateriale. På baggrund beslutning om potentialeanalyse af ESCO-projekter i Budget (A-116) og Økonomiudvalgets godkendelse af kommissorium herfor 15. november 2011 har Teknik og Kultur fået udarbejdet en potentialeanalyse. Analysen af potentialet for anvendelse af en ESCO-model i Favrskov Kommune har vist, at der er et potentiale, hvorfor denne blok vedrører gennemførelse af energisparende tiltag på skoleområdet som et ESCO projekt. Udover energibesparelser vil ESCO-projektet samtidig håndtere en række planlagte vedligeholdsopgaver i skolernes bygningsmasse og dermed nedbringe vedligeholdelsesefterslæbet. ESCO-projektet kan lånefinansieres jf. Lånebekendtgørelsen. På baggrund af potentialeanalysen af en ESCO-model i Favrskov Kommune er der udarbejdet følgende business case: Business case Investering i tekniske installationer og isolering Investering i solceller Investering i klimaskærm Samlet investering Heraf tiltag, der dækker behov for planlagt vedligehold. 19,6-21,7 mio. 10,5-11 mio ,5 mio mio.* 17 mio. Driftsbesparelse CO 2 -reduktion 2,14 mio. kr./år 428 tons CO 2 /år Tilbagebetalingstid *Der angives et investeringsinterval, da det er erfaringspriser og ikke faste tilbud. Det skal bemærkes at erfaringspriserne er fra ESCO-projekter på over m år Investeringen forudsættes finansieret med et 2,9 % 25-årigt annuitetslån. Der regnes med en prisstigning på 3 %. Business casen i ESCO-potentialeanalysen synliggør, at der inden for samme tilbagebetalingstid kan medtages en større renovering af klimaskærmen, såfremt der samtidigt opsættes solceller, idet solceller bidrager til at ned-

10 bringe den samlede tilbagebetalingstid. Favrskov Kommunes Klimaplan opstiller mål om 30 % reduktion af hhv. energiforbrug og C0 2 udledning inden 2025, i forhold til Målene vil med projektet kunne indfries, for så vidt angår skoleområdet. Skoleområdet udgør ca. 45 % af den samlede kommunale bygningsmasse. Business casen indeholder således mulighed for: En hurtig gennemførelse af energibesparende tiltag En garanti for de økonomiske besparelser En nedbringelse af dele af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på bygningsområdet En opfyldelse af målsætningen omkring nedbringelse af CO 2 udledningen for næsten halvdelen af den kommunale bygningsmasse. Der udarbejdes udbudsmateriale vedrørende et ESCO-projekt omfattende skoleområdet. På baggrund af udbudsmaterialet og efterfølgende tilbudsgivning træffes endelig beslutning om iværksættelse, hvorfor den endelige økonomi først kendes på dette tidspunkt. Til investeringen nævnt ovenfor skal lægges udgifter til: Udarbejdelse af udbudsprojekt 0,5 mio. kr. Ekstern rådgivning om jura og proces 0,25 mio. kr. Kvalitetssikring og afleveringer i implementeringsfasen 0,25 mio. kr. Intern bygherrerådgivning (2 % af de enkelte projekter) i fase 2, 0,9 mio. I alt 1,9 mio. kr. henover projektperioden. Projektets succesfulde gennemførelse beror på en tæt opfølgning fra forvaltningens side, og det anbefales, at der afsættes et årsværk/år i udførelsesfasen og i den efterfølgende opfølgningsfase (garantiperioden). Årsværket tænkes bemandet med en maskiningeniør/maskinmester eller en person med lignende kvalifikationer, der kan sikre at leverandøren leverer de rette løsninger. Dette årsværk kan ikke lånefinansieres jf. Lånebekendtgørelsen. Sagen er behandlet på Byrådets møde 26. juni Efterfølgende har det vist sig nødvendigt at afsætte længere tid til udbudsfasen end oprindelig planlagt. I medfør heraf udskydes hovedparten af de forventede anlægsinvesteringer fra 2013 til 2014 og Projektet i denne blok skal ses i sammenhæng med de øvrige projekter under Energibanken og i sammenhæng med blokken vedrørende vedligehold af installationer og udvendig bygningsvedligehold (A-201A og A-203). Anlægsudgifterne vil iflg. overslaget udgøre 2,0 mio. kr. i 2013, 24,3 mio. kr. i 2014 og 20,1 mio. kr. i I forbindelse med låneoptagelsen estimeres det, at ydelsen i 2015 og fremad (efter at der optaget lån til samtlige 45 mio. kr.) vil være på 2,53 mio. kr. årligt. Heraf vil ca. 1,27 mio. kr. være afdrag og 1,26 mio. kr. være rente i 2015, baseret på et fastforrentet annuitetslån. Da der kun er optaget lån i halvdelen af beløbet i 2014 er ydelsen tilsvarende lavere i 2014.

11 Anlægsudgifter Afledt drift

12 Nr. A-109 Energibank Politikområde Nr.: 105 Navn: Tværgående Økonomiudvalget Blokken vedrører gennemførelse af energibesparende tiltag på kommunens bygninger og er møntet på en fortsættelse af det planlagte arbejde med at udføre de energibesparende tiltag over en 3-årig periode. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 6,6 mio. kr. i budgetoverslagsår 2013 og 4,0 mio. kr. i budgetoverslagsårene Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Forslaget er dog justeret i forhold til, at skoleområdet ikke indgår i energibank, jf. A-108 ESCO på skoleområdet, men samtidig suppleret med nye tiltag i form af solcelleprojekter. Kortlægningen af de kommunale bygninger i 2010 udpegede energibesparende tiltag til en samlet investering på 20,0 mio. kr. Resterende tiltag fraregnet ESCO-projekterne udgør iht. Handlingsplan for energibanken 14,0 mio. kr. Heri indgår nye energisparende tiltag på blandt andet solcelleanlæg, der planlægges gennemført i Investeringsbehovet vil således være på 6,6 mio. kr. i 2013 og 4,0 mio. i overslagsårene i forventning om, at nye tiltag vil komme til efter de tre år, der omfattes af handlingsplanen. Midlerne i Energibanken er lånefinansierede i Kommunekredit efter Indenrigsministeriets regler om lånefinansiering af energibesparende foranstaltninger. Der afsættes 6,6 mio. kr. i 2013 til færdiggørelse af kendte og nye projekter i Energibanken og 4 mio. kr. i til øvrige energibesparende tiltag. Blokken skal ses i sammenhæng med anlægsblok A-108 om ESCO på skoleområdet. De to blokke forudsætter hinanden. Anlægsudgifter Afledt drift

13 Nr. A-111 Anlægsinvestering i forbindelse med indførelse af digital talegenkendelse Politikområde Nr.:102 Navn: Administration og Borgerservice Økonomiudvalget Talegenkendelse er et it-system, som omsætter det talte ord til tekst. I stedet for at skrive dikteres teksten direkte til it-systemet. Talegenkendelse kan anvendes i sammenhæng med de fleste it-systemer til fx skrivning af journaler, handleplaner, referater, notater, mails m.m. Anlægsforslaget indeholder anskaffelse af hardware, software (licenser), teknisk implementering, organisatorisk implementering, uddannelse samt udarbejdelse af stemmeprofil og kontekstprofil til hver bruger. Den medgåede tid til uddannelse og implementering finansieres af de berørte afdelinger. Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med reduktionsblok R-106 under Økonomiudvalget og R-310 under Børn og Skoleudvalget. Talegenkendelsesteknologi foreslås indført for at opnå effektivisering af skrivearbejde. Erfaringer viser, at skrivetiden kan reduceres med op til halvdelen for medarbejdere med mindst 1½ - 2 timers skrivearbejde om dagen. Desuden viser erfaringerne, at talegenkendelse har en positiv effekt på det fysiske arbejdsmiljø. Da omkostningerne pr. bruger til licens, hardware og uddannelse er relativt omfattende skal medarbejdere skrive mindst 1½-2 timer dagligt, for at der vil være tale om en effektivisering. En foreløbig vurdering viser, at Favrskov Kommune har ca. 100 brugere i hhv. jobcenteret, socialområdet, visitationen, sekretariaterne og PPR for hvem, det i første omgang vil være relevant at indføre talegenkendelse. Anlægsudgifter Afledt drift

14 Nr. A-112 Salg af kommunale ejendomme Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Beskrivelse af forslag: Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget (A-105) med anlægsindtægter på 3,325 mio. kr. i Favrskov Kommune har følgende salgbare ejendomme: - Torvet 2 (lejlighed 1), Thorsø (tom) - Voldby Skole, Viborgvej 97, Voldby (bruges af Voldby Brydeklub indtil salg) - Østergade 38, Hadsten (Favrskov Rusmiddelcenter indtil ultimo 2012) Dette anlægsforslag er afledt af Byrådets beslutning, således at der afsættes rådighedsbeløb til indtægterne ved salg af ovenstående ejendomme. På baggrund af ejendomsmæglervurdering af Torvet 2 og forvaltningens vurdering af Viborgvej 97 og Østergade 38 er det forventningen, at ejendommene vil give en samlet indtægt på 3,25 mio. kr. i ren salgspris. Viborgvej 97 kræver en større indvendig og udvendig renovering, herunder nyt tag, hvorfor nedrivning vurderes som det mest rentable, hvis ejendommen skal finde anden anvendelse. Der er i ovenstående salgspris ikke taget højde for denne evt. nedrivningsomkostning på Viborgvej 97 i størrelsesordenen 0,250 mio. kr. Den samlede indtægt forventes dermed at være 3,0 mio. kr. Anlægsudgifter Afledt drift

15 Nr. A-113 Inventar til byrådssalen i Hammel Politikområde Nr.: 101 Navn: Politisk organisation Økonomiudvalget Det afsættes kr. i 2013 og kr. i 2014 til anskaffelse og modernisering af inventar og AV-udstyr i byrådssalen i Hammel. Beløbet anvendes til indkøb af nye borde i byrådssalen, idet hæve-/sænke-funktionen samt bordpladerne i flere af de nuværende borde er defekte. Det er ikke muligt at erstatte de defekte borde, da serien er udfaset. I forbindelse med indkøb af borde skal muligheden for en løsning med indbyggede stikdåser undersøges med henblik på at forbedre betingelserne for digitalisering af arbejdet i byrådssalen. Desuden skal der være fokus på at vælge en løsning, som sikrer, at lokalet fortsat kan anvendes fleksibelt. De nuværende stole vurderes at være i fin stand og bør derfor ikke udskiftes. Desuden foreslås, at beløbet anvendes til udskiftning af AV-udstyret i byrådssalen, idet det eksisterende lydanlæg gennem en længere periode har været ustabilt. Udstyret kan ikke opdateres, da det er en udfaset model fra en mindre producent. Det nuværende udstyr kan heller ikke udbygges med andet AV-udstyr til eksempelvis lydog billedtransmission. På den baggrund foreslås en udskiftning af AV-udstyret i byrådssalen. I forbindelse med udskiftning af AV-udstyret foreslås, at der integreres et elektronisk afstemningssystem i byrådssalen med henblik på en mere sikker afvikling af afstemninger. I anlægget er indeholdt midler til etablering af køling af byrådssalen med henblik på forbedring af indeklimaet. Der udarbejdes oplæg til Økonomiudvalget, som bl.a. skal angive muligheder for udskiftning af det eksisterende inventar i byrådsalen med inventar, der giver byrådet bedre arbejdsvilkår og samtidigt kan øge borgernes kendskab til og oplevelse af byrådsarbejdet med øget digitalisering af lyd, billede og afstemningsresultater, samt imødekommer behovet for et fleksibelt mødelokale. Investeringen i byrådssalen i Hammel vil medføre, at mødelokaleudstyret bliver mere tidssvarende, velfungerende og forberedt til digitaliseringen af arbejdet i Byrådet. Der er ikke indhentet tilbud eller foretaget nærmere undersøgelse i forbindelse med indkøb af borde til byrådssalen. Der er derfor tale om et estimeret beløb på kr. Prisen for udskiftningen af AV-udstyr er afhængig af den valgte løsning: 1. Indkøb af nyt lydanlæg til 25 politikerarbejdspladser med afstemningsanlæg anslået pris kr. 2. Som pkt. 1 ovenfor samt kamera og billedanlæg i salen (inkl. tilskuerpladserne) anslået pris kr. 3. Som pkt. 2. ovenfor samt live webtransmission af byrådsmøderne inkl. integration til dagsordenssystem med

16 henblik på løbende fremvisning af bilag anslået pris i alt kr. Etablering af kølning i byrådsalen vurderes at koste ca kr. Anlægsforslaget medfører afledte driftsudgifter på kr. i ved valg af løsning nr. 3 (ekskl. medgået tid). Anlægsudgifter Afledt drift

17 Nr. A-117 Lystfiskeri- og turismeprojekter i forbindelse med Gudenåen Politikområde Nr.: Navn: Økonomiudvalget Den grønne vækstkorridor langs Gudenåen er i Planstrategi 07 og Kommuneplan 09 udlagt som rekreativt område for borgere og turister. Der arbejdes i dag aktivt med udvikling af turismen omkring Gudenåen og Favrskov Kommune bidrager økonomisk til udsætning af laks i Gudenåen. Lystfiskeriet vurderes at have et uudnyttet potentiale i Favrskov Kommune, og erfaring fra projekter ved andre åer viser, at lystfiskeri kan bidrage til øgede indtægter både i form af øgede turismeindtægter og etablering/udvikling af nye erhvervsmuligheder, såfremt betingelser for lystfiskeriet forbedres i og langs åen. I 2013 fremlægges forslag til mulige konkrete projekter til styrkelse af lystfiskeri- og turismeaktiviteterne i forbindelse med Gudenåen. Projekterne skal ses i relation til tidligere planer og de forskellige initiativer, der arbejdes med i regi af Visit Gudenåen, Oplev Gudenåen, LAG, Gudenå Komiteen m.fl. Det forventes, at der kan hentes ekstern (med-)finansiering til projekter omkring udvikling af lystfiskeriet i og langs Gudenåen. Jf. ovenstående forventes, at der i de kommende år vil kunne gennemføres konkrete projekter, som vil være med til at udvikle turisme og lystfiskeriet i og langs Gudenåen yderligere. Anlægsudgifter Afledt drift

18 Nr. A-202A Installationer og udvendig vedligehold uden for kvalitetsfondens område Politikområde Nr.: 201 Navn: Fast Ejendom Teknik- og Miljøudvalget I budgetåret 2012 har der ikke været afsat midler til bygninger uden for kvalitetsfondens område udover det årlige driftsbudget på 4,5 mio. til den samlede kommunale bygningsmasse. Inden for kvalitetsfondens område er der til budget oprettet en samlet anlægsblok for vedligeholdelse af installationer (ventilation, VVS og elinstallationer) og udvendigt bygningsvedligehold. Også for bygninger uden for kvalitetsfondens område er der et vedligeholdelsesefterslæb. Der er gennemført bygningssyn på alle Favrskov Kommunes bygninger for så vidt angår den udvendige bygningsvedligeholdelse, og data er indlagt i vedligeholdelsesprogrammet Caretaker. Det samlede vedligeholdelsesbehov for de næste 10 år for bygninger uden for kvalitetsfondens område udgør ifølge Caretaker 19 mio. kr. I 2010 blev der gennemført en samlet registrering af vedligeholdelsesbehovet på installationerne i bygningerne. Resultatet viser et samlet vedligeholdelsesbehov i årene på 7 mio. kr. for bygninger uden for kvalitetsfonden, når det drejer sig om installationer. Den endelige udmøntning vil blive foretaget i samråd med de relevante forvaltninger. Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2013 og 2 mio. kr. i overslagsårene. Projekter under denne blok vil skulle ses i sammenhæng med projekter under Energibanken. Udføres projekterne i sammenhæng med projekter under Energibanken, kan en billigere samlet pris imødeses og generne for bygningsbrugerne minimeres. Anlægsudgifter Afledt drift

19 Nr. A-203 Udvendigt vedligehold og installationer i bygninger inden for kvalitetsfonden Politikområde Nr.: 201 Navn: Fast ejendom Teknik og Miljøudvalget Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 12,3 mio. kr. i budgetoverslagsår 2013, 21,5 mio. kr. i 2014 og 5,6 mio. kr. i Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag men med ændrede beløb. I kvalitetsfonden er der afsat midler til vedligehold af de fysiske rammer for børn, skoler, idrætsfaciliteter for børn og unge samt ældre. Med denne blok afsættes midler til projekter vedr. udvendig vedligeholdelse (klimaskærmen) samt vedligehold af installationer (ventilation, VVS og elinstallationer) på bygninger inden for kvalitetsfondens område. Der er gennemført bygningssyn på alle Favrskov Kommunes bygninger for såvel den udvendige bygningsvedligeholdelse som for vedligeholdelsesbehovet på installationsområdet. Det samlede vedligeholdelsesbehov for de næste 10 år inden for kvalitetsfondens område udgør ifølge vedligeholdelsesprogrammet 71 mio. kr. og for installationerne i alt 39 mio. kr. Til udvendigt bygningsvedligehold er der i alt afsat et årligt driftsbeløb på 4,575 mio. kr. i 2013-priser. Den endelige udmøntning vil blive foretaget i samråd med de relevante forvaltninger. For projekter inden for kvalitetsfondens område er der medfinansiering fra staten. Såfremt der ikke afsættes tilstrækkelige midler til vedligeholdelse, vil der opstå behov for egentlig genopretning, hvilket samlet set vil være dyrere. Projekter under denne blok skal ses i sammenhæng med projekter under Energibanken. Udføres projekterne i sammenhæng med projekter under Energibanken (A-109), kan en billigere samlet pris imødeses og generne for brugerne minimeres. Hertil kommer, at gennemførelse af A-108 ESCO på skoleområdet og A-303 (Renovering og modernisering af Præstemarkskolen, Tofthuset) vil betyde yderligere reduktion i det samlede vedligeholdelsesbehov for bygninger inden for kvalitetsfondens område. Anlægsudgifter Afledt drift

20 Nr. A-205 : Investering i nyt vintermateriel Politikområde: Nr.: 204 Navn: Fritidsområder, Trafik og Veje : Teknik- og Miljøudvalget : Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i budgetoverslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, men med en forhøjelse af beløbene. Vintermateriel saltspredere og plove ejes af Favrskov Kommune og stilles til rådighed for de vognmænd, der udfører snerydning. Materiellet vil, uanset det forhold, at der er lavet aftale med HedeDanmark om vejdriften, fortsat være kommunens ejendom. Det meste af det vintermateriel, der i dag findes i Favrskov Kommune, er meget nedslidt og for en stor dels vedkommende udtjent. Der er tale om en genfremsættelse af sidste års forslag men med en forhøjelse af beløbet. Det foreslås, at der afsættes et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. årligt de næste fire år til anskaffelse af nyt vintermateriel. Der er behov for forhøjelse, idet de 20 maskiner hver koster knapt kr. De kan på grund af salt og slitage kun holde i omkring 10 år. Det vil ideelt set kræve en årlig investering på 1,5 mio. kr., idet der også afsættes penge til andet materiel, herunder sneplove og koste. Anlægsudgifter: : Afledt drift:

21 Nr. A-206 : Mindre projekter fra cykelstiplan og vedligehold af eksisterende cykelstier Politikområde: Nr.: 204 Navn: Fritidsområder, trafik og veje : Teknik- og Miljøudvalget : Teknik og Kultur har udarbejdet en cykelstiplan for Favrskov Kommune. Cykelstiplanen indeholder en handlingsplan med konkrete projekter til forbedring af cykelstinettet og til fremme af cykeltrafikken. Vejdirektoratet administrerer Cykeltrafikpuljen, der har til formål at forbedre forholdene for cyklister. I perioden er der afsat en samlet ramme på 1 mia. kr. til at styrke cyklismen. Der uddeles årligt ca. 100 mio. til medfinansiering af cykelstiprojekter i kommunerne. Medfinansieringen udgør normalvis % af projekterne, og kommunerne skal selv finansiere resten (60-70 %). Ved at realisere nogle af de mindre projekter i cykelstihandlingsplanen og øge vedligeholdelsen på udvalgte strækninger vil trafiksikkerheden kunne forbedres for cyklisterne i Favrskov Kommune, og det vil blive mere attraktivt at benytte cyklen som transportmiddel. Til gennemførelse af projekter fra cykelstihandlingsplanen samt vedligehold af eksisterende cykelstier på udvalgte strækninger foreslås derfor afsat 1 mio. kr. i Til brug for fremtidige budgetlægninger udarbejder Teknik og Kultur forslag til større konkrete cykelstiprojekter. Der søges midler i den statslige cykeltrafikpulje if. til de relevante projekter. Der kan i disse projekter eventuelt opnås tilskud på op til 40 % af anlægsudgifterne. Ansøgningsfristen ligger først på året. Da der er tale om nyanlæg, vil der være afledt drift på 1 % årligt svarende til kr./år. Anlægsudgifter: : -400 Afledt drift:

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten Bemærkninger til investeringsoversigten 220 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2015-priser (i 1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget Planrelaterede opgaver

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Protokol 03-12-2013 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Curt Købsted Paul Knudsen Christina Stenberg Lillie Dorete Dandanell Lene Kaspersen Liss Kramer Mikkelsen Søren Hoby Andersen

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A),

Læs mere

Budget 2014-2017. ØU - Økonomiudvalget. Omprioriteringsforslag. Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Omprioriteringsforslag

Budget 2014-2017. ØU - Økonomiudvalget. Omprioriteringsforslag. Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Omprioriteringsforslag Budget 2014-2017 04-09-2013 12:13:24 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Omprioriteringsforslag 1001 1002 1003 1004 Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur I forbindelse med ændring

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Budgetforslag 2016-2019. Aktivitetsudvidelser

Budgetforslag 2016-2019. Aktivitetsudvidelser Juni 2015 Indhold Samlet oversigt... 3 Aktivitetsområde 11 Administrationen... 5 Aktivitetsområde 12 Ejendomme...20 Aktivitetsområde 13 Rengøring, bestiller...22 Aktivitetsområde 25 Drifts og Service -

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Fremtid budgetoverslag Fremtid budgetoverslag 6 7 Hvordan bruges pengene

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

4. Dogme 2000 - fælles retningslinier for bygge- og anlægsarbejder i Dogmekommunerne

4. Dogme 2000 - fælles retningslinier for bygge- og anlægsarbejder i Dogmekommunerne Møde i Teknik- og Miljøudvalget tirsdag den 10. maj 2005, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 7 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Årsregnskab 2004 * 3. Etablering af Ballerup Bynet - anlægsbevilling

Læs mere

KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI

KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI Til Dansk Byggeri Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2010 KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI DANSK BYGGERI - KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGSVEDLIGEHOLD 1 Revision

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2013 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes Budget 2013 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-10 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere