Handleplan for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune."

Transkript

1 Handleplan for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre energibesparende foranstaltninger. Handleplanens gennemførelse er afhængig af et samarbejde, mellem Fagsekretariat PLAN (Ejendomsafdelingen) og institutionerne, som først og fremmest bygger på tillid og dialog. Indhold: 1. Politik 2. Organisatorisk struktur 3. EMO Energimærkningsordning 4. Finansiering af energimærkning 5. Målsætninger og succeskriterier 6. Forventede besparelser 7. Finansiering af energibesparende tiltag 8. Formidlingsaktiviteter 9. Tidsplan for gennemførelse af handleplan 1. Politik: At nedbringe energi- og vandforbrug ved energieffektiv adfærd i kommunens institutioner og ejendomme. At gennemfører energibesparende foranstaltninger i henhold til aftalen mellem KL og Transport- og Energiministeriet. At beskytte miljøet, herunder at nedbringe energiforbruget og reducere CO2 udslip. At sikre at medarbejdere motiveres og bidrager til at vi sammen kan nå de opstillede energisparemål. At nedbringelse af energiforbruget ikke går ud over ejendommenes funktion og brugernes komfort. At sikre at kommunen får størst mulig udbytte af de energibesparende foranstaltninger. At synliggøre vor politik, mål og resultater på området. At udarbejde betingelser for finansiering af energibesparende tiltag. side -1-

2 2. Organisatorisk struktur: Ansvaret for udarbejdelse og gennemførelse af vedtaget energihandlingsplan placeres i Teknik og Miljø ved Teknisk direktør. Det daglige arbejde udføres i Fagsekretariat PLAN (Ejendomsafdelingen), hvor energikoordinatoren er organisatorisk placeret. Arbejdet med energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune organiseres herefter gennem: Samarbejde mellem Energikoordinatoren og de af institutionerne udpegede Energiansvarlige i kommunens bygninger. Energikoordinator: Energikoordinatoren forestår det daglige energistyringsarbejde i Fagsekretariat PLAN (Ejendomsafdelingen) og har til opgave at: gennemføre vedtaget energihandlingsplan fastholde tidligere gennemførte dele af vedtagne energihandlingsplaner forestå kontakt til de udpegede energiansvarlige personer udarbejde oplæg til redegørelse over årets resultater (Grønne regnskaber) Energiansvarlig: De energiansvarlige personer udpeges blandt de enkelte medarbejdere i de kommunalt ejede ejendomme/institutioner. De energiansvarlige personer har til opgave at: forestå den månedlige aflæsning og indrapportering af ejendommenes energi og vandforbrug til Energikoordinatoren rapportere om ejendommen og dennes brug formidle energiinformation til øvrige medarbejdere og brugere medvirke til gennemførelse af vedtagne energihandlingsplaner medvirke til fastholdelse af opnåede resultater. side -2-

3 3. EMO Energimærkningsordning Energimærkning af offentlige bygninger er lovpligtig jfr. lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger og bekendtgørelse nr. 228 af 7. april Alle bygninger/ejendomme, på 60 m² og derover, som Vordingborg Kommune ejer, udlejer, m.v. skal energimærkes. Energimærkning skal være afsluttet senest 1. juli 2009, for bygninger på mellem 60 og m². (p.t. 103 ejendomme) Resterende bygninger på m² og derover, (p.t. 40 ejendomme), skal energimærkes senest 01 juli Energimærket gælder i 5 år, hvorefter der skal udarbejdes et nyt. Energimærket oplyser om ejendommens energiforbrug, muligheder for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens forbrugsudgifter og en gennemgang af installationer og bygningsdele. Energimærkning udføres af beskikkede energikonsulenter. Formålet med energimærkning er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare til gavn for økonomien, miljøet og samfundet. På nuværende tidspunkt har EMO-rådgivningsdelen, i Vordingborg kommune, været i EU-udbud for prækvalificering af rådgivere. Der er valgt 5 rådgivere til at give bud på udførelse af den praktiske del af opgaven. Efter udbudsperioden afholdes licitation d. 23 okt og PLAN (Ejendomsafdelingen) forventer at det praktiske arbejde med energimærkning af ejendomme kan påbegyndes medio nov Energimærket giver løsningsforslag til energibesparende foranstaltninger på den enkelte ejendom. Gennemførelse af rentable energibesparelsesprojekter som har en tilbagebetalingstid på indtil 5 år skal realiseres, jfr. aftale mellem KL og transportog energiministeriet. Der udarbejdes en prioriteret oversigt over det samlede besparelsespotentiale udmøntet i EMO rapporterne. Denne oversigt vil herefter danne grundlag for det videre arbejde med energibesparende foranstaltninger, således at de i handleplanen forventede energisparemål kan gennemføres. 4. Finansiering af energimærkning Udgiften til Energimærkning finansieres af den særlige anlægspulje på 5 mill. bevilget i 2009 og overslagsårene. side -3-

4 5. Energisparemål: Med baggrund i EMO-ordningens besparelsespotentiale vil kommunen, som minimum, gennemføre energibesparelser i overensstemmelse med aftalen mellem KL og Transportog Energiministeriet. Der foreslås på denne baggrund, sammenholdt med erfaringsmateriale fra bl.a. Elsparefonden, følgende energisparemål i handleplanens løbetid, set i forhold til det registrerede forbrug i 2007: Varme, el og vand: 10 % Energisparemål søges opnået gennem følgende målsætninger: Målsætning 1: Målsætning 2: Energiforbruget for varme, el og vand i kommunale bygninger skal reduceres i handleplanens løbetid. Forebygge overforbrug af el, vand og varme. Reducere forbrug af el, vand og varme, for der igennem at opnå en reduktion i forbrug, i handleplanens løbetid. Der skal udarbejdes energimærke for alle kommunale bygninger fra m2 inden 01 juli Energimærke for bygninger over 1500 m2 skal udarbejdes inden 01 juli Udarbejde Energimærke for mindre kommunale bygninger over 60 og under 1500 m2. Udarbejde Energimærke for bygninger på over 1500 m2 inden 01 juli Herefter en løbende opdatering af Energimærkerne med maksimalt 5 års mellemrum. Målsætning 3: Målsætning 4: Der skal investeres i energibesparende foranstaltninger med en simpel tilbagebetalingstid på op til 5 år. Energibesparende tiltag beskrevet i nye energimærker søges gennemført. Investering i tiltag med en simpel tilbagebetalingstid på op til 5 år skal gennemføres. Der skal som minimum ske en månedlig registrering af vandog energiforbrug i kommunale bygninger over 60 m2. Registrering af el, vand og varmeforbrug i central database for bygninger, hvortil der er tilknyttet en teknisk servicemedarbejder. Registrering af el, vand og varmeforbrug i central database for bygninger uden tilknytning af en teknisk servicemedarbejder. side -4-

5 Målsætning 5: Målsætning 6: Den kommunale bygningsmasse skal registreres, opgraderes og vedligeholdes for at fremme energieffektivitet. Registrering af bygningsmasse og tilstand. Opgradering af bygningsmasse gennem renoveringsarbejder herunder energieffektive tiltag. Løbende vedligeholdelse af bygningsmassen. Der skal stilles krav om energibesparende foranstaltninger i nybyggeri og ved renoveringsarbejder i kommunale bygninger. Energibesparende foranstaltninger udføres som en integreret del af renoveringsarbejder i kommunale bygninger. Målsætning 7: Ved opførelse af kommunale nybyggerier skal antallet af lavenergibygninger i klasse 2 og klasse 1, øges og udføres jfr. bygningsreglement Beslutte og gennemføre kommunalt nybyggeri som lavenergibygninger i klasse 2 eller klasse 1, jfr. gældende bygningsreglement I praksis betyder det en ca. 25 % reduktion af energibehovet ved klasse 2 bygninger og en ca. 50 % reduktion af energibehovet ved klasse 1 bygninger set i forhold til de gældende energirammer. CO2 emission: Med baggrund i kommunens estimerede CO2 udslip for 2007 på ca ton forventes en reduktion i handleplanens løbetid på: Reduktion: 9,0 % svarende til ca ton CO2. Beregningen er udført med baggrund i emissions tal taget fra Green Network- og Energistyrelsens nøgletal for Sjælland, holdt op imod det samlede kwh/mwh forbrug for side -5-

6 6. Forventede besparelser: Med baggrund i det samlede energiforbrug, jfr. regnskab 2007 på ca. 25 mill., vil den forventede besparelse, set i forhold til opstillede Energisparemål i handleplanens løbetid, svare til en samlet energibesparelse på ca. 2.5 mill. kr. og omregnet til CO2 udslip en nedgang i udslip på ca ton i handleplanens periode. Den forventede økonomi i forbindelse med energibesparelse beskrives nærmere nedenfor i Finansiering af energibesparende tiltag. Da der p.t. ikke er fuld oversigt over gas, olie, halm og flis som fyringsmiddel, kan den forventede nedsættelse af CO 2 udslip være behæftet med nogen usikkerhed. Efter 2008/2009 og fremover vil der kunne måles mere nøjagtigt. 7. Finansiering af energibesparende tiltag: EMO-besparelsesforslag med en tilbagebetalingstid på op til 5 år skal gennemføres. Da omfanget af disse tiltag endnu ikke er kendt, er det usikkert hvor stor en investering disse tiltag vil kræve. På denne baggrund afsættes der fra den centrale ejendomspulje i 2009 og efterfølgende 3 år, 1.0 mill. kr. årligt, til finansiering af energibesparende foranstaltninger, udmøntet i, skal EMO-projekter, andre prioriterede EMO-projekter og anden optimering af energiforbrug. Såfremt det måtte vise sig at finansiering af skal EMO-projekter alene, måtte overstige de afsatte midler, kan det komme på tale at kommunekassen må bidrage med yderligere finansiering. Der indgås skriftlig aftale mellem institution og Fagsekretariat PLAN (Ejendomsafdelingen) om tiltags gennemførelse. Den beregnede besparelse for den enkelte energibesparende foranstaltning fordeles som følger: 25 % til ejendomsafdelingen Delfinansiering af pulje/pilotprojekter. 25 % til institutionen Forsat engagement 50 % til kommunekassen Budget Eksempel: Investering: Ejendomsafdelingen Beregnet besparelse: /år. Fordeling: Ejendomsafdelingen Institutionen Kommunekassen Budgetændring løbende: Ejendomsafdelingen: Institutionen Kommunekassen For at kvalitetssikre den beregnede besparelse indberettes månedligt forbrugstal fra institutionens energiansvarlige således at den beregnede besparelse som minimum står mål med den reelle besparelse. side -6-

7 8. Formidlingsaktiviteter: For til stadighed at animere institutioner og brugere i kommunale ejendomme til at spare på energien vil der løbende blive arrangeret formidlingsaktiviteter, således at medarbejdere og brugere fortsat motiveres til at udvise energibevidst adfærd i dagligdagen. Der kan nedsættes ERFA grupper på tværs af institutionerne, således at erfaringer i forbindelse med energibesparende tiltag kan komme alle til gode. Der vil løbende blive informeret om opnåede resultater i forbindelse med gennemførelsen af handleplanens politik og energisparemål. 9. Tidsplan for gennemførelse af handleplan: TIDSPLAN sept. okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. maj juni juli osv. Udarbejd handleplan Godkend handleplan Gennemføre handleplan Nedsæt energistyregruppe Opstart energistyregruppe Udbud EMO Licitation EMO Opstart EMO Gennemføre EMO Vurdering af EMO tiltag Planlægning af EMO tiltag Gennemføre EMO tiltag side -7-

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Gældende fra 1. januar 2007 HANDEL, SERVICE, ADMINISTRATION SAMT OFFENTLIGE BYGNINGER Nye energiregler for erhvervsbygninger og offentlige

Læs mere

ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN. ELENA-satsning i Hovedstadsregionen. Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger.

ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN. ELENA-satsning i Hovedstadsregionen. Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger. ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN ELENA-satsning i Hovedstadsregionen Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger Gate 21 Side 1/63 Indhold Resume 3 Baggrund, formål og indhold 4 ELENA - Europæisk

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse for 2009 12.05.2010

Energi- og miljøredegørelse for 2009 12.05.2010 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder side 2 4. Organisering...side 4 5. Metoder..side 4 6. Forbrug 2009..... side 9 7. Sammenligning forbrug 2000 og 2009.side 13 8. Konklusion.side 18

Læs mere

Klimastrategi for Stevns

Klimastrategi for Stevns Klimastrategi for Stevns Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for Stevns Kommunes klimastrategi... 4 Status for Stevns kommune... 4 Økonomisk estimat... 4 - Et ambitiøst mål... 5

Læs mere

Fakta om energimærkning af nybyggeri

Fakta om energimærkning af nybyggeri N y b y g g e r i Fakta om energimærkning af nybyggeri Gældende fra 1. januar 2007 Energiregler for nybyggeri Bygninger er en af de største energislugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent af Danmarks

Læs mere

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

Regler for byggeri i Region Syddanmark

Regler for byggeri i Region Syddanmark Regler for byggeri i Region Syddanmark Bygherrepolitik Byggeregulativ Organisering af udvendig bygningsvedligeholdelse Organisering af intern energi- og miljøstyring Senest ajourført den 6. juli 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

II. Ministerielle tiltag mht. styring/motivering

II. Ministerielle tiltag mht. styring/motivering 24. september 2008, J.nr. AU-2008-623-018, EMB: Notat om universiteternes energiforbrug/-besparelser ifølge lovgivning og finanslovforslag, PSO-midler til energieffektivisering, nye ministerielle tiltag

Læs mere

grønne regnskaber og miljøledelse

grønne regnskaber og miljøledelse Beretning til statsrevisorerne om grønne regnskaber og miljøledelse April 2002 RB B201/02 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, metode og afgrænsning... 13 A. Indledning...

Læs mere

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010.

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010. Årsberetning 2009 1 2 1. Forord I 2009 har der atter både internationalt og nationalt været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der arbejdet videre med et recast af Bygningsdirektivet,

Læs mere

Oplyst varmeforbrug / Energimærke

Oplyst varmeforbrug / Energimærke Korsbæk & Partnere Rådgivende ingeniørfirma KS Det er ikke altid klart for læseren hvad der menes med teksterne i et energimærket. Selve opbygningen af energimærket er standardiseret, og kan ikke ændres

Læs mere

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1 Energistrategi Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre Strategi 1.0 // 2013 Figur 1 Forord Bygningsstyrelsen skal være en standardsættende og visionær leverandør af omkostningseffektive

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse for 2011 18.04.2012

Energi- og miljøredegørelse for 2011 18.04.2012 Energi- og miljøredegørelse for 2011 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder....side 4 4. Organisering...side 7 5. Forbrugstal....... side 8 6. Konklusion side 12 Bilag: Bilag 1: Udlån

Læs mere

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere

Modul 1: Hvad er god energirådgivning?

Modul 1: Hvad er god energirådgivning? 1 Modul 1: Indholdsfortegnelse: Rådgivningens formål...2 Den gode rådgivning...2 Fokus på formidlingen...3 Energimærkningsordningen i udvikling...3 Energimærkningens indhold...4 5 gode råd...5 10 ting

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

Energibesparelser i statens kontorer og slotte

Energibesparelser i statens kontorer og slotte Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Udgivet af: Slots- og Ejendomsstyrelsen Februar 2010 Henvendelse om publikationen

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Fakta om energimærkning af flerfamiliehuse

Fakta om energimærkning af flerfamiliehuse Fakta om energimærkning af flerfamiliehuse FLERFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for flerfamiliehuse og lejlighedsbyggeri Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet.

Læs mere

Materialesamling til Introduktionsforløb

Materialesamling til Introduktionsforløb Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning S6259(1240).doc/pthd/juli 2010 Materialesamling til Introduktionsforløb Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse for 2010 13.05.2011

Energi- og miljøredegørelse for 2010 13.05.2011 Energi- og miljøredegørelse for 2010 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder.. side 3 4. Organisering...side 5 5. Forbrugstal....... side 6 6. Konklusion side 10 Bilag: Bilag 1: Udlån fra

Læs mere

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010 Handlingsplan for Bæredygtig Udvikling 2010 Vedtaget af Byrådet 25. november 2009 Fra Strategi til Handlingsplan Byrådet vedtog i marts 2009 en strategi for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune 2008-2011.

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering og byggeloven 1)

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering og byggeloven 1) Lovforslag nr. L xx Folketinget 2011-12 Fremsat den XX. januar 2012 af klima-, energi- og bygningsministeren Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov

Læs mere

Aalborg Universitet. Virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger Jensen, Ole Michael. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger Jensen, Ole Michael. Publication date: 2009 Aalborg Universitet Virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger Jensen, Ole Michael Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere