Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten"

Transkript

1 Bemærkninger til investeringsoversigten 217

2 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2014-priser (i kr.) Økonomiudvalget Inventar til byrådssalen i Hammel 500 Grundkapitalindskud til almene boliger Energibank Energibank Præstemarkskolen Energimærkning ESCO på skoleområdet Landsbyplanlægning Fiskeri og turisme ved Gudenåen 500 Nedrivningspulje Planrelaterede opgaver Frivillighedsportal 200 Kæderedning ved brandvæsenet 62 Økonomiudvalget i alt priser (i kr.) Teknik- og miljøudvalget Vejplan - realisering af projekter i planen Udskiftning af vejbelysningsanlæg Renovering af fortove Renovering af broer Trafiksikkerhedsprojekter Midtbyprojekter, Hadsten og Hammel Cykelstiplan Vintermateriel VVM-undersøgelse af letbanen Belægninger UBV og installationer udenfor Kvalitetsfond Genopretning af bygninger indenfor Kvalitetsfond Belægninger/udearealer skoler/dagtilbud Mindre anlægsopgaver ejendomscenter Indeklimaforbedringer i kommunale bygninger AT-påbud på 2 skoler Vandskadesikring 750 Klimaplan Lokale stier og MTB-ruter Fugletårn, sti og P-plads Damsbro Mose 50 Adgangsforhold på Trækstien Stenstryg for laks i Gudenåen

3 Initiativer og udviklingsprojekter T&M 300 Skovrejsning Grundfør, Søften, Hinnerup Rundkørsel Hadbjergvej/Hovvej Cykelsti Hadsten-Lyngå Helhedsplanlægning i centerbyerne Hinnerup midtby - samlet planlægning 100 Lysprojekt i Thorsø Udviklingsplan Ulstrup Dannebrogspladsen Teknik- og miljøudvalget i alt priser (i kr.) Børne- og skoleudvalget Præstemarksskolen, ren. og modernisering Hadbjerg Skole, udbygning og modernisering 2. etape Folkeskolereform Heldagsskoletilbud - ny specialundervisning Børne- og skoleudvalget i alt priser (i kr.) Social- og sundhedsudvalget Større løbende renoveringer, ældre Nyt plejecenter/masterplan DELIKA Større løbende renoveringer, HCP Etablering af 4 nye boliger i botilbuddet Ellemosevej 450 Erstatning for pavillon ved Naturværket Nyt bo- og aktivitetstilbud på Hadbjergvej, Hadsten Etableringsomkostninger tilbud på hjerneskadeområdet 100 Tandplejen, ren. af udstyr Social- og sundhedsudvalget i alt priser (i kr.) Kultur- og fritidsudvalget Mindre anlæg Kultur og Fritid Anlæg i landsbyerne Forbedring og udvikling af hallerne haller i Hadsten, Søften, Hammel Høsthallen, udvidelse af servicefaciliteter Scene med lys, Lilleåsalen, Sløjfen 300 Kunstgræsbane i Hammel Svømmehal i Hadsten, forundersøgelse 250 Kultur- og fritidsudvalget i alt Favrskov kommune i alt

4 Økonomiudvalget Inventar til byrådssalen i Hammel Der er i 2013 afsat et rådighedsbeløb på kr. og i kr. til anskaffelse og modernisering af inventar og IT-udstyr i byrådssalen i Hammel. Beløbet skal anvendes til nye borde, udskiftning af AV-udstyr samt etablering af køling i salen. Grundkapitalindskud til almene boliger Der er afsat 3,15 mio. kr. til grundkapitalindskud til opførelse af 24 familieboliger på Nørreport i Hammel. Grundkapitalindskuddet udgør 10 % af projektbudgettet. Energibank Der er udarbejdet et energimærke-katalog, der beskriver hvilke initiativer der med fordel kan iværksættes med det formål at reducere energiforbruget i kommunens ejendomme. Disse initiativer og andre energibesparende tiltag kan finansieres via denne pulje. Som følge af beslutningen om udførelse af ESCO på skoleområdet, omfattes skolerne ikke af energibanktiltag. Energibank medfinansiering Præstemarkskolen I forbindelse med den planlagte renovering af Præstemarkskolen kan en del af investeringen finansieres ved den automatiske låneadgang, idet der er tale om investeringer, der er med til at nedbringe energiforbruget. Det er vurderet, at 6,3 mio. kr., fordelt over kan finansieres ved den automatiske låneadgang. Energimærkning af kommunale bygninger Energimærkningen af kommunale bygninger er lovbestemt og skal udføres hvert femte år. Den seneste energimærkning blev gennemført i Derfor skal der i perioden igangsættes en ny energimærkningsrunde. Energimærkningen forventes at kunne identificere nye energibesparelser. ESCO på skoleområdet Der er i gennemført potentialeanalyse og afholdt licitation på et forstudie på tre skoler med henblik på at afdække rentabiliteten i at gennemføre et ESCO-projekt på skolerne i Favrskov Kommune. Der er afsat i alt 45,9 mio. kr til gennemførelse af de konkrete tiltag. En businesscase har foreslået en række tiltag, der med fordel kan gennemføres. Det er blandt andet investeringer i tekniske installationer, isolering, solceller og klimaskærm. En del af disse projekter vil samtidig dække et planlagt vedligeholdelsesbehov på skolebygningerne. Hvilke tiltag, der konkret skal gennemføres, skal fastlægges i samarbejde med den valgte leverandør. Når investeringen er fuldt gennemført er der indarbejdet en besparelse på 2,6 mio. kr. årligt i budgettet. Fortsat landsbyplanlægning Det afsatte budget skal sikre, at der er finansiering til en fortsættelse af samarbejdet mellem lokalområderne, kommunen og øvrige interessenter (f.eks. Landsbyrådet og LAG) omkring lokale tiltag. Det kan f.eks. være faglig bistand til indretning af parkeringsplads og fællesareal i en landsby, placering og indretning af legepladser og stier mv. 220

5 Lystfiskeri- og turismeprojekter i forbindelse med Gudenåen Den grønne vækstkorridor langs Gudenåen er i Planstrategi 11 og Kommuneplan 13 udlagt som rekreativt område for borgere og turister. Der arbejdes i dag aktivt med udvikling af turismen omkring Gudenåen, og Favrskov Kommune bidrager økonomisk til udsætning af laks i Gudenåen. Lystfiskeriet vurderes at have et uudnyttet potentiale i Favrskov Kommune, og erfaring fra projekter ved andre åer viser, at lystfiskeri kan bidrage til øgede indtægter både i form af øgede turismeindtægter og etablering/udvikling af nye erhvervsmuligheder, såfremt betingelserne for lystfiskeriet forbedres i og langs åen. Anlægget er en videreførelse af projektet fra Nedrivningspulje Der afsættes en pulje på kr. årligt til tilskud til nedrivning af forfaldne bygninger i landsbyer og landdistrikter. Alle ansøgninger vurderes i forhold til Byfornyelsesloven, idet der med hjemmel i byfornyelseslovens 22 i nogle tilfælde kan ydes byfornyelsesstøtte til op til 100 % af udgifterne, hvoraf staten refunderer halvdelen. Regeringen har som en del af vækstplanen afsat 200 mio. kr. i 2014 og det samme i 2015 til de kommuner, der er klar til at nedrive og renovere bygninger i landsbyer under en vis størrelse. Planrelaterede opgaver I 2013 afsluttes arbejdet med Kommuneplan 13, og i 2014 igangsættes arbejdet med den nye planstrategi, der skal vedtages i Udover hvad der skal udføres i forlængelse af Kommuneplan 13 og den kommende planstrategi, opstår der løbende behov for nærmere analyser og bearbejdninger af enkeltprojekter og plantemaer, f.eks. registrering af bevaringsværdige bygningsværker, udviklingsplan for byområdet omkring Hammel Neurocenter, strukturplan for området syd for Engdalsvej i Søften, visualiseringer og om muligt udarbejdelse af en 3D-bymodel for hovedbyerne. Frivilligportal Der er afsat kr. til etablering af en frivilligportal, der bl.a. kan anvendes til at understøtte den digitale formidling af mulighederne for at være frivillig med henblik på at styrke den frivillige indsats i Favrskov Kommune. Frivilligportalen kan bidrage til at skabe en bedre kobling mellem behovet for frivillige og potentielle nye frivillige og dermed medvirke til at øge rekrutteringen af frivillige. Kæderedning ved brandvæsenet Det har været et ønske for brandvæsenerne i Region Midtjylland at kunne udføre såkaldt kæderedning som supplement til traditionel frigørelse ved redningsopgaver med fastklemte. Kæderedning har i flere år været benyttet i Region Nordjylland og i Region Syddanmark. Metoden er nu også frigivet af det Præhospitale Udvalg i Region Midtjylland. Kæderedningsmetoden åbner mulighed for, at en frigørelsesopgave kan løses hurtigere end med traditionelle værktøjer, og derfor kan være med til at redde liv. 221

6 Teknik- og miljøudvalget Vejplan og vejprojekter Der er udarbejdet en vejplan for Favrskov Kommune. Planen giver et overblik over de steder i kommunen, hvor der i fremtiden kan forventes behov for etablering af nye veje, udbygning af eksisterende veje eller bedre vejforbindelser. Til realisering af projekter i vejplanen er der afsat 20 mio. kr. i alt i Derved er der mulighed for at gennemføre flere større projekter i vejplanen. Udskiftning af vejbelysningsanlæg I vejbelysningsplanen og den tilhørende handlingsplan er det beskrevet, at der er lovkrav om udskiftning af alle kviksølvlyskilder i de kommunale vejbelysningsanlæg (ca kviklyskilder i Favrskov). Herudover er der behov for udskiftning af en stor del master. Der er afsat 1 mio. kr. årligt til gennemførelse af projekter i vejbelysningsplanen. Renovering af fortove Der afsættes et årligt rådighedsbeløb på kr. til renovering og udbedring af kommunens fortove. Renovering af broer og bygværker Vejdirektoratets Bygværksafdeling har udført generelt eftersyn for samtlige 141 broer og bygværker i Favrskov Kommune. Vejdirektoratet har på dette grundlag udarbejdet et økonomisk overslag for udgifterne ved renovering og ekstraordinær vedligeholdelse fordelt på de kommende år og sammensat et vedligeholdelsesprogram for bygværkerne i Favrskov Kommune for perioden Dette program viser et vedligeholdelsesbehov på 1,44 mio. kr. årligt i Trafiksikkerheds- og trafikmiljøplanen Der er udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for kommunen. Planen indeholder en liste med konkrete projekter, der kan løse trafiksikkerhedsmæssige problemer, f.eks. i nærmiljøet omkring skoler og i forbindelse med trafikkampagner. En del projekter er udført, men der er stadig en række projekter der kan gennemføres med henblik på at forbedre trafiksikkerheden i Favrskov. Der er i perioden afsat i alt 5 mio. kr. Projekt i Hammel midtby I Hammel er der henover efteråret 2013 opstartet en planproces. Projektet skal gøre det attraktivt at opholde sig i Hammel midtby. Til grund for dette projekt og projektet der er gennemført i Hadsten midtby ligger et skitseoplæg fra GBL landskabsarkitekter. Det forventes dog, at der skal udarbejdes et nyt projektforslag for Hammel midtby. Projektet i Hammel midtby skal sammen med projekterne i byomdannelsesområdet indgå som en del af det samlede områdefornyelsesprojekt, hvortil Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 18. juni 2013 har meddelt tilsagn om støtte med 4 mio. kr. Projekter i cykelstiplanen Til gennemførelse af projekter fra cykelhandlingsplanen foreslås afsat 4 mio. kr. i 2014 og 2015 samt 3 mio. kr. i 2016 og I 2014 anvendes 3 mio. kr. til at igangsætte projektet vedr. etablering af cykelsti fra Thorsø til Sall. I forlængelse heraf skal der arbejdes for at øge trafiksikkerheden for de bløde trafikanter mellem Selling og Hadbjerg undersøges. I 222

7 den forbindelse skal mulighederne for etablering af en sikrere krydsning af Ødumvej vurderes. Der er afsat yderligere 3 mio. kr. til cykelsti langs Hammelvej fra Hadsten til Lyngå i særskilt anlægsprojekt. Investering i nyt vintermateriel Vintermateriel saltspredere og plove ejes af Favrskov Kommune og stilles til rådighed for de vognmænd, der udfører snerydning. Det vintermateriel, der i dag findes i Favrskov Kommune, er udtjent og de seneste års hårde vintre har slidt endnu mere på materiellet. Derfor afsættes der en pulje på 2,2 mio. kr. i perioden til investering i nyt vintermateriel. VVM-undersøgelse af letbanen fra Lisbjerg til Hinnerup Der afsættes rådighedsbeløb til delvis finansiering af en VVM-redegørelse vedrørende Letbanen fra Lisbjerg til Hinnerup. Restfinansieringen sker ved uforbrugte driftsmidler. Genopretning af asfaltbelægninger I en rapport udarbejdet af Vejdirektoratet for Favrskov Kommune, fastslås det, at kommunens veje er i dårligere tilstand end andre kommuners veje. Dette skal ses i forhold til dels et efterslæb på vejvedligeholdelsen, dels at det systematiske årlige vedligehold er forholdsvis lavt. Derfor afsættes der et årligt budget til genopretning af vejbelægningerne i Favrskov Kommune. Installationer og udvendigt bygningsvedligehold af bygninger (udenfor kvalitetsfonden) På bygninger uden for kvalitetsfondens område er der et vedligeholdelsesefterslæb. Der er gennemført bygningssyn på alle Favrskov Kommunes bygninger for så vidt angår den udvendige bygningsvedligeholdelse, og det samlede vedligeholdelsesbehov frem til 2019 for bygninger uden for kvalitetsfondens område udgør 16 mio. kr. Ligeledes er der gennemført en samlet registrering af vedligeholdelsesbehovet på installationerne i bygningerne. Resultatet viser et samlet vedligeholdelsesbehov frem til 2019 på 7 mio. kr. for bygninger uden for kvalitetsfonden, når det drejer sig om installationer. Installationer og udvendigt bygningsvedligehold af bygninger (indenfor kvalitetsfonden) På bygninger inden for kvalitetsfondens område er der et vedligeholdelsesefterslæb. Der er gennemført bygningssyn på alle Favrskov Kommunes bygninger for så vidt angår den udvendige bygningsvedligeholdelse. Med denne blok afsættes der midler til vedligehold af klimaskærmen og installationer på bygninger indenfor kvalitetsfondens område. Projekterne skal ses i sammenhæng med energibanken og det planlagte ESCO-projekt på skoleområdet. Pulje til asfalt- og flisebelægninger og udearealer, dagtilbud, skoler og klubber Puljen skal dække mindre belægnings- og asfaltrenoveringer, optimering af skolegårde og trafiksikkerhed jf. trafikmiljøanalysen. Større renoveringsarbejder kan ikke dækkes af puljen. Puljen administreres af Ejendomscentret, men udmøntning vil ske i samråd med de relevante forvaltninger. 223

8 Mindre anlægsopgaver og indvendigt vedligehold mv. på kommunale bygninger Puljen skal give Ejendomscenteret mulighed for at dække anlægsudgifter til pludseligt opståede og nødvendige vedligeholdelsesopgaver og for at dække behov for mindre renoverings- og ombygningsarbejder, som ikke kan dækkes af Ejendomscenterets driftsbudget. Puljen er tidligere år anvendt til dækning af udgifter til eksempelvis lovpligtig separation af kloakledninger, udskiftning af fyr og installationer, ombygninger i forhold til tilgængelighed for handicappede elever, garderobe, toiletter og vindfang ved SFO, alarm- og låsesystem, udbedring efter rørskader, lyddæmpende foranstaltninger, udbedring efter skimmel og lignende. Indeklimaforbedringer i kommunale bygninger Børn og Skole har i samarbejde med Kommunale Ejendomme fået udarbejdet en screening af indeklimaet i undervisningslokaler på en række af kommunens folkeskoler. Screeningen har vist, at der alene på folkeskoleområdet, er forhold, der forventeligt vil kunne udløse påbud svarende til bygningsmæssige udgifter på ca. 6 mio. kr. Der afsættes derfor en pulje på 1 mio. kr. årligt til afhjælpning af indeklimaproblemer. Midlerne vil foruden skolerne skulle bruges i administrationsbygninger, dagtilbud, kulturhuse, social- og sundhedsområdet og klubhuse og vil også omfatte delvis dækning af ikkeforsikringsdækkede følgeskader samt til indledende analysearbejder. AT-påbud på indeklimaområdet på Østervangskolen og Hadbjerg Skole Arbejdstilsynet har udstedt påbud om forbedring af indeklimaet på hhv. Østervangskolen og på Hadbjerg skole. Det medfører, at Favrskov Kommune på Østervangskolen og Hadbjerg skole påbydes at sikre et tilfredsstillende indeklima i undervisningslokaler. Påbuddet om at sikre et tilfredsstillende indeklima skal være efterkommet senest 28. marts Vandskadesikring For at imødegå evt. fremtidige vandskader som følge af rørskader er der afsat et engangsbeløb på kr. i 2014 til installering af vandvagter, der automatisk kan lukke for vandtilførslen ved brud eller fejl. Udmøntning af klimaplan Anlægsmidlerne skal medvirke til at sikre gennemførelse, samarbejde, dialog, formidling og synliggørelse af klimatiltag i Favrskov Kommune. Midlerne anvendes primært i eksterne samarbejdsprojekter. Af nye tiltag vil Favrskov Kommune arbejde for at fremme brugen af vedvarende energi udenfor de fjernvarmeforsynede byområder. Favrskov Kommune vil derfor forstærke indsatsen overfor mindre bysamfund. Dette skal bl.a. ske ved at videreføre erfaringer fra Vitten og Skjød til andre lokalsamfund. Indsatsen vil være særligt rettet mod højere anvendelse af biomasse, hvor dette er muligt, udfasning af oliefyr samt energieffektiviseringer af el- og varmeforbruget i den enkelte husstand. Lokale stier og mountainbikebaner Der planlægges etableret et MTB-spor i Hammel og Hinnerup i tæt samarbejde med lokale interessenter. Herudover er der planlagt et skovprojekt inklusive hundeskov ved Hadbjerg der realiseres i et samarbejde med de lokale beboere. Det frivillige arbejde med udvidelse af Favrskovruten fortsætter. Det indebærer udpegning, navngivning og godkendelse af lokale ruter og indhentning af aftaler med private lodsejere på de steder, hvor ruterne går over privat jord. 224

9 Fugletårn, natursti og P-plads ved Damsbro Mose Der sigtes mod en forbedring af offentlighedens adgang til naturområdet Damsbro mose ved Søften ved at etablere fugletårn, 60 meter gangbro samt etablering af P-plads. Derudover skal der foretages rydning af især pil og opsættes kreaturhegn, således at yderligere 10 ha. af mosen kan afgræsses for at forhindre tilgroning. Desuden opsættes infotavler og QR-koder med formidling om dyr og planter samt naturplejen i området. Det meste af arealet omkring fugletårnet er ejet af Favrskov Kommune. Forbedring af adgangsforholdene på Trækstien Trækstien langs med Gudenåen er en 80 km lang trampesti fra Silkeborg til Randers. Heraf er der ca. 17 km sti beliggende i Favrskov Kommune. Større anlægsmæssige tiltag vil gøre Trækstien farbar til fods det meste af året til glæde for ikke bare kommunens borgere, men også andre besøgende. Disse vil opleve Trækstien som en unik og lang sammenhængende trampesti langs med Gudenåen. Den samlede strækning, hvor der skal etableres enten langbro, flydebro eller jordvold, udgør ca meter. Etablering af stenstryg for laks og ørred i Gudenåen Der er i budgettet afsat midler til delvis finansiering af et større stenstryg i Gudenåen i Favrskov Kommune. Projektets gennemførelse afhænger af ekstern finansiering i størrelsesorden 2-3 mio. kr. Projektet vil være et pilotprojekt, der for eksempel kan skabe et ca m 2 meter stort gyde- og opvækstområde for laksefisk i Gudenåens hovedløb, hvor der først og fremmest tænkes på strækningen opstrøms Ulstrup. Stryget vil være det første af sin art i Gudenåen og kan medvirke til at skabe de første selvreproducerede laks. Projektet kan om muligt bane vejen for flere lignende projekter i Gudenåen nedenfor Tangeværket. I 2014 udføres en forundersøgelse, der skal afdække mulighederne for et eventuelt projekt. Særlige initiativer og udviklingsprojekter indenfor teknik og miljø-området Inden for teknik- og miljøområdet er der mulighed for at lave særlige projekter, f.eks. naturforbedrende projekter eller byudviklings- og byrumsprojekter. Det kan være forvaltningens egne idéer, og/eller projekter affødt af lovinitiativer eller centrale puljer og fonde. Det kan også være private foreninger, lokalsamfund eller lodsejere, der henvender sig til forvaltningen for at få hjælp til at gennemføre særlige projekter, eventuelt på kommunale arealer. Der afsættes kr. i 2014 til finansiering af særlige initiativer og udviklingsprojekter. Skovrejsning ved Grundfør, Søften og Hinnerup Baggrunden for projektet er, at Naturstyrelsen - på grund af nye finansieringsmuligheder i 2013 (og forventeligt fremadrettet) for offentlig skovrejsning - har rettet henvendelse til Favrskov Kommune med forslag til nyt skovrejsningsområde syd for Grundfør, nord for Søften og øst for Hinnerup. En samarbejdsaftale om skovrejsning i dette område vil varetage flere formål, idet en skov vil beskytte grundvandet i vandindvindingsoplandet til Hinnerup Vandværk og samtidig skabe et stort rekreativt område for Grundfør, Søften og Hinnerup med deraf følgende positive effekter for bosætningen i området. Rundkørsel i krydset Hadbjergvej/Hovvej I forbindelse med realisering af lokalplan 348 skal der etableres trafiksikker adgangsmulighed i form af en rundkørsel til aktivitetscenteret på Hadbjergvej samt til den udstykning som det nye bo-tilbud og aktivitetscenteret bliver en del af. 225

10 En rundkørsel vil samtidig virke hastighedsdæmpende på strækningen forbi aktivitetscentret og Hadsten skole. Rundkørslen vil kunne sikre en god trafikafvikling trods øget trafikbelastning. Cykelsti langs Hammelvej fra Hadsten til Lyngå I forbindelse med realisering af handlingsplanen til cykelstiplanen skal der etableres cykelsti på det resterende stykke fra Hadsten til Lyngå, således at cykelbaner på Hammelvej forlænges med en cykelsti helt til Lyngå. Strækningen er i følge cykelstiplanens handlingsplan et af de højest prioriterede cykelstiprojekter. Gennemførelsen af projektet i 2014 giver mulighed for, at der kan søges om medfinansiering (op til 40 %) fra den statslige cykelstipulje. Helhedsplanlægning i centerbyerne I 2014 gennemføres en planlægningsproces for Thorsø med særligt fokus på Tungelundområdet omkring skolen og hallen, hvor de forskellige aktiviteter skal tænkes ind i en helhedsløsning. Herefter skal der ske en konkretisering af de helhedsplanovervejelser for Søften Midtby, der ligger til grund for lokalplanlægningen omkring den nye sognegård, det nye butiksområde ved Skolevej og planlægningen omkring letbanen. Hinnerup Midtby proces vedr. samlet planlægning Der skal i 2014 igangsættes en planlægningsproces for Hinnerup midtby, som skal resultere i en helhedsplan, som kan danne grundlag for en senere anlægsprioritering. Planlægningen skal forholde sig til området mellem Pakhusvej Borgergade i nord og Ådalsvej i syd og dets sammenhæng med Hinnerups øvrige byområde. Lysprojekt i Thorsø Formålet med projektet er at få etableret en række lysinstallationer på centrale punkter i byen. Det kan ske ved at belyse en række eksisterende elementer i byen, f.eks. rundkørslen, den gamle jernbane, torvet, træer samt arbejde med parkbelysning, julebelysning mv. Udviklingsplan for Ulstrup og optimering af Dannebrogspladsen Der skal udarbejdes en samlet udviklings- og projektplan for området langs Gudenåen fra Bamsebo Camping til området øst for Marinaen i Ulstrup. Udviklings- og projektplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i Dannebrogspladsen og de lystfisker-, frilufts- og turismetiltag, der er under udvikling i området. Planen skal samtidig sikre, at initiativerne sættes ind i en sammenhæng med planerne for Expedit-grunden og koble dem med de øvrige byområder og byens institutioner. Projektet gennemføres i samarbejde med Ulstrup Lokalråd, Ulstrup Marina og byens borgere. Udviklings- og projektplanen forelægges byrådet. 226

11 Børne- og skoleudvalget Præstemarksskolen, Tofthuset, renovering og modernisering Der skal gennemføres en renovering og modernisering af Tofthuset på Præstemarksskolen. Når renoveringen er gennemført vil Tofthuset fremstå gennemrenoveret, og lokalerne opfylder bygningskrav og giver mulighed for tidssvarende undervisning. En del af finansieringen kan findes gennem energibanken. Projektet skal derfor ses i sammenhæng med projektet vedrørende Energibank Præstemarkskolen. Hadbjerg skole, renovering, modernisering og ombygning, 2. etape Projektet er 2. og sidste etape i en helhedsplan for renovering og modernisering af Hadbjerg Skole. Med en helhedsplan for Hadbjerg Skole sikres skolens behov for klasselokaler ved en tilbygning på 840 m² delvist opført i to etager. Samtidig hermed kan utidssvarende klasselokaler i den gamle skole nedlægges, og dermed undgås anlægsudgifter til etablering af mekanisk ventilation og optimering af den nedslidte bygning. Med projektet kan pavillon udfases. Anlægsbehov som følge af folkeskolereformen Folkeskolereformen lægger op til en sammenhængende og aktiv skoledag med flere timer til undervisning og understøttende undervisning. Dette vil blandt andet medføre et behov for inventar og indretning af lokaler til aktivitetstimer. Reformen vil fordre, at lærerne som udgangspunkt anvender deres arbejdstid på skolen. Børn og Skole vurderer, at det vil medføre et behov for indretning af fleksible lærerarbejdspladser. Heldagsskoletilbuddet i ny specialundervisningsstruktur Der afsættes 2.5 mio. kr. i 2015 til bygningstilpasninger af heldagsskoletilbuddet. 227

12 Social- og sundhedsudvalget Løbende renoveringer og vedligeholdelse, ældreområdet Der afsættes midler til at sikre vedligeholdelsesstandarden på ældreområdet. For eksempel udskiftning af gulve, malerarbejde, lofter, installationer, udbedring af adgangsveje og parkeringsforhold, tilkøb til omsorgssystem osv. Nyt plejecenter i Hammel Social og Sundhed har udarbejdet en plejebolighandleplan der bl.a. belyser fremtidens behov for plejeboliger og korttidspladser. Plejebolighandleplanen er godkendt af Byrådet i sin helhed som den overordnede ramme for den videre planlægning og udbygning af plejeboliger i Favrskov Kommune. Nedlæggelse af Skaghøj og Elmehøj og opførelse af 60 nye boliger og 15 korttidspladser i byomdannelsesområdet er en del af plejebolighandleplanen. Det nye plejecenter skal erstatte plejecentrene Skaghøj og Elmehøj. Løbende renoveringer og mindre anlæg i handicap og psykiatri Der afsættes midler til at sikre vedligeholdelsesstandarden på handicap- og psykiatriområdet. For eksempel indvendig vedligehold, fleksible løsninger, teknologi osv. Etablering af 4 nye boliger i botilbuddet Ellemosevej 26C og 28A De 4 ekstra boliger kan afhjælpe et øget pres på ventelisten på handicapområdet, og derudover vil sammenbygningen have en række andre positive effekter, for eksempel bedre sikkerhed for nattevagterne, bedre fagligt fællesskab for personalet i de 2 huse og mere fleksibel udnyttelse af boligerne. Det afsatte rådighedsbeløb er til finansiering af grundkapitalindskud og mindre indtægt fra salg af grund til boligselskab. Aktivitetscentret Naturværket i Hinnerup Ved en omlægning af aktivitetstilbuddet i Hammel er der behov for en udvidelse af tilbuddet på Naturværket i Hinnerup. Pavillonen skal nedlægges og der er behov for diverse bygningsmæssige ændringer, flere indendørs aktivitetsrum. Derudover skal der etableres supplerende opvarmning, da det nuværende pillefyr ikke kan opvarme flere rum. Nyt bo- og aktivitetstilbud på Hadbjergvej i Hadsten Der er behov for en udvidelse af kapaciteten på botilbudsområdet, samt et erstatningsbyggeri for botilbuddet Eriksminde i Hammel. Der skal opføres et nyt botilbud på Hadbjergvej i Hadsten med 33 almene boliger og 5 aflastningspladser med tilhørende servicearealer. Herudover skal opføres et nyt aktivitetscenter sammen med det planlagte botilbud. Aktivitetscenteret skal erstatte det eksisterende aktivitetscenter på Ellemosevej 40, som er nedslidt og utidssvarende indrettet. Etableringsudgifter tilbud på hjerneskadeområdet Der er i sammenhæng med udvidelsesforslaget Udvidelse af tilbud til hjerneskadede behov for at nedsætte et neurologiteam. Der er afsat kr. til etablering af lokaler til personalet. Tandplejen, renovering og udskiftning af nedslidt udstyr En stor del af det gamle udstyr har en alder og nedslidningsgrad, hvor det hverken er muligt eller lønsomt at reparere dette længere, hvorfor det bør udskiftes. 228

13 Kultur- og fritidsudvalget Mindre projekter indenfor kultur- og fritidsområdet Rådighedsbeløbet skal sikre mulighed for, at Teknik og Kultur kan prioritere særlige projekter indenfor kultur- og fritidsområdet. Projekterne kan initieres af forvaltningen selv eller af private eller foreninger, der ønsker hjælp til opstart og gennemførelse af et konkret projekt. Der kan stilles krav om medfinansiering. Anlæg i landsbyerne Midler til at støtte aktiviteter og opretholde faciliteter for beboerne i landsbyerne. Der kan stilles krav om delvis medfinansiering og/eller frivillig arbejdskraft. Forbedring og udvikling af haller Det afsatte rådighedsbeløb skal bruges til at skabe bedre rammer og muligheder for at lokale foreninger/interessegrupper kan overtage driften af kommunale haller. Forslaget til forbedring og udvikling af haller ligger i forlængelse af halharmoniseringsprojektet. Etablering af 3 nye haller i Hadsten, Søften og Hammel Det overordnede sigte med at udvide halkapaciteten i Hadsten, Søften og Hammel er at understøtte visionen om, at Favrskov Kommune vil være en attraktiv bosætningskommune med en god kommunal service. Endvidere er aftalen et led i udmøntningen af kommunens ambition om at medvirke til et aktivt og sundt liv i lokale fællesskaber. Udvidelse af servicefaciliteterne i Høsthallen Forslaget indeholder udvidelse af hallen med omklædningsfaciliteter, redskabsrum, rengøringsrum. Omklædningsrummene bliver placeret og udformet således, at de kan bruges af både hallens brugere og til udendørsaktiviteter. Tilbygningen giver mulighed for, at der på sigt kan ske yderligere tilbygning til Høst-Hallen. Scene med lys til Lilleåsalen i Sløjfen Formålet med etablering af en mobilscene med lys i Lilleåsalen er at få en mere professionel ramme til afvikling af arrangementer og dermed blive mere attraktiv for arrangører af større events i Sløjfen. Formålet er endvidere at åbne mulighed for at tiltrække mindre teaterforestillinger til Hadsten, ligesom Favrskov Musikskole og andre aktører vil kunne få glæde af den. Etablering af kunstgræsbane eller græsbaner i Hammel Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2014 til tilskud til en foreningsopført kunstgræsbane eller til etablering af en eller flere traditionelle fodboldbaner i Hammel. Herudover afsættes 1,5 mio. kr. i 2015 til håndtering af udfordringer vedr. fodboldbanekapaciteten i Favrskov Kommune. Den nærmere udmøntning afventer resultatet af banekapacitetsanalysen og indgår i budgetlægningen for Undersøgelse vedr. etablering af svømmehal i Hadsten Der afsættes kr. til at afdække mulighederne for at placere en svømmehal i sammenhæng med den nye hal i Hadsten. Det skal ske i forbindelse med planlægning og projekteringen af den nye hal. 229

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten Bemærkninger til investeringsoversigten 222 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2013-priser (i 1.000 kr.) 2013 2014 2015 2016 Økonomiudvalget Planrelaterede projekter

Læs mere

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten Bemærkninger til investeringsoversigten 220 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2015-priser (i 1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget Planrelaterede opgaver

Læs mere

Forslag til reduktioner 2016-19

Forslag til reduktioner 2016-19 Forslag til reduktioner 2016-19 Nr. Reduktionsforslag 2016 2017 2018 2019 Tværgående R-101 Effektivisering på alle fagområder -8.900-8.900-8.900-8.900 R-102 Reduktion af kompensation i forbindelse med

Læs mere

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer:

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer: 2. Budgetaftalen I forhold til Budgetforslag for 2013-16, som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget 2013-16 følgende præciseringer og ændringer: Drift U-320 Styrkelse af kvaliteten i dagtilbud

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-101 Grundkapitalindskud til almene boliger 105 Tværgående udgifter Det foreslås, at der afsættes et årligt beløb på 3 mio.kr. til grundkapitalindskud i forbindelse med støttet boligbyggeri. Beløbet

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-201 x Forslag Reduktion i budget for GudenåSamarbejdet Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb Der foreslås en besparelse på driftsbudgettet på 90.000 kr. på området for Gudenåkomiteen, der har

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget Bevillingsdato (i 1.000 kr.) U/I 2016 2017 2018 2019 Overordnet økonomi - inkl. Skatter og tilskud Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 6.000 Klima og energi Klimaprojekter, følgeudgifter U

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Favrskov Kommune 3. september 2013 Budgetforslag 2014-17 Udarbejdet af Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Anna-Grethe Dahl (uden for

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

9. oktober Vedtagne anlægsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne anlægsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne anlægsforslag Budget 2014-17 Nr. A-101 Inventar til byrådssalen i Hammel 101 Politisk organisation Økonomiudvalget Forhåndsprioriteret Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2015 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2015 Anlægsforslag Nr. A-101 Planrelaterede projekter, Planstrategi 2015 102 Borgerservice og administration Økonomiudvalget Der foreslås i lighed med tidligere år afsat rådighedsbeløb til planrelaterede projekter, der måtte

Læs mere

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten Bemærkninger til investeringsoversigten 224 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2016-priser (1.000 kr.) 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget Planrelaterede opgaver

Læs mere

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag Nr. A-101 Planrelaterede opgaver 102 Borgerservice og administration I en periode hvor arbejdet med Planstrategi 15 og andre større planlægningsopgaver kan de mange andre mindre projekter, der løbende

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag Nr. A-401 Projektnavn Løbende renovering og vedligeholdelse, ældreområdet 401 Ældre Der ansøges om 1,5 mio. kr. til løbende renovering og vedligeholdelse af bygningsmassen. Anlægsforslaget indgår i det

Læs mere

Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag

Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Udgifter - I alt Sum U 119.822 7.728 2.255 1.805 980 22.780 55.239 Indtægter - I alt Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Notat. ved befolkningsvækst. Bilag til skema til anlægskonferencen. Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune. Den 8. december 2011

Notat. ved befolkningsvækst. Bilag til skema til anlægskonferencen. Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune. Den 8. december 2011 Notat Emne: Til: Anlægsbehov for boldbaner fastholdelse af serviceniveau ved befolkningsvækst Bilag til skema til anlægskonferencen Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Anlægsforslag Nr. A-101 Koordineret vandindvindings- og byplanlægning et vedrører en toårig projektansættelse til etablering af grundlaget for en langsigtet og koordineret vandindvindings- og byplanlægning i Favrskov

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015

Læs mere

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. december 2015 Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstillingen giver bevilling på 6,8 mio. kr. til fysisk helhedsløsning for

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-201 Forslag Udvidelse på vandløbsområdet Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at udvide driftsbudgettet for Vandløbsvæsen

Læs mere

R-103 Effektivisering af indkøb via e-handel

R-103 Effektivisering af indkøb via e-handel Forslag til reduktioner 2017-2020 Nr. Reduktionsforslag 2017 2018 2019 2020 Tværgående R-101 Nedbringelse af sygefravær -800-800 -1.480-1.480 R-102 Besparelser på udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser

Læs mere

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,

Læs mere

Investeringsoversigt

Investeringsoversigt Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2012-2016 Udgifter - I alt Sum U 162.275 21.566 5.255 1.150 1.000 1.000 100 Indtægter - I alt Sum I -175.974-25.696-3.841-6.302-3.229-3.229-200 Administration Sum U

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: Infrastruktur Alle som færdes i Ikast-Brande Kommune på veje, og stier. Drift og vedligeholdelse af de kommunale veje og

Læs mere

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst 1. Baggrund og den forventede effekt Sport & Fritid har p.t. kendskab til 47 projektønsker i foreningsverdenen,

Læs mere

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt Politikområde: Økonomiudvalget x Eksisterende Ændring, +/- Udvidelse, nyt Fysisk location (adresse) Projektbeskrivelse, Nyborgvej Overordnet beskrivelse Indtil 2004 var klubbane for Boldklubben Stjernen.

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Anlægsinvesteringer ANLÆGSINVESTERINGER. (side 256-277)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Anlægsinvesteringer ANLÆGSINVESTERINGER. (side 256-277) ANLÆGSINVESTERINGER (side 256-277) 256 (uddrag af Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der

Læs mere

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at

Læs mere

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016 Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen". 3.39. 3.39. 3.39. 3.39. Investering i energibesparende foranstaltninger 3.. 3.. 1.. 1.. 54719-14/ Nedlæggelse af brandhaner

Læs mere

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten Bemærkninger til investeringsoversigten 218 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) Økonomiudvalget Grundkapitalindskud til almene boliger 3.000 2.000 3.000 4.000 Nedrivning

Læs mere

10 årig anlægsplan

10 årig anlægsplan 10 årig anlægsplan 2015 2024 Budget i 1.000 kr. i 2015 -pris 2015 2016 2017 2018 2015-2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total alle år Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg Ejendoms- og Driftsudvalget

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. 1. Miljø- og Planudvalget Politikområde 4: Klima og energi 1.1. Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015

Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015 1 Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015 Udvalg Projekt Økonomi / budget / Til- og ombygning af Terndrup skole, idrætshal og svømmehal. (Tidligere benævnt Terndrupprojektet ) Licitation

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag Nr. A-101 Forslag Planrelaterede opgaver 102 Borgerservice og administration Økonomiudvalget I en periode, hvor arbejdet med Planstrategi 15 og andre større planlægningsopgaver foregår, kan de mange andre

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Notat 6. april 2016 Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Indledning Skanderborg Kommune ønsker med projektet Mere velfærd færre mursten at optimere ejendomsanvendelsen

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...

Læs mere

Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014

Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014 Anlægsoversigt - 2018 pr. 15. maj Forslag / Nyt () Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 5.000 0 0 7.100 12.100 87.000 13.900 0 ØU 100 Sikring af kommunale ejendomme U 2.500-500 2.000 2.000

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

Naturbeskyttelse Vintervedligeholdelse Trafiksikkerhed Bygningsvedligeholdelse Klima og energirigtige løsninger Planlægning

Naturbeskyttelse Vintervedligeholdelse Trafiksikkerhed Bygningsvedligeholdelse Klima og energirigtige løsninger Planlægning MILJØ OG TEKNIKUDVALGET OVERSIGT OVER SERVICEMÅL 2013 Miljøpolitik Veje, grønne områder og kollektiv trafik Vedligeholdelse kommunale bygninger Adgang til natur Naturbeskyttelse Vintervedligeholdelse Trafiksikkerhed

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

Sebbersund, Forsamlingshus. Tilskud til bygningsforbedring efter byfornyelseslovens 8

Sebbersund, Forsamlingshus. Tilskud til bygningsforbedring efter byfornyelseslovens 8 Punkt 12. Sebbersund, Forsamlingshus. Tilskud til bygningsforbedring efter byfornyelseslovens 8 2015-032036 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender bygningsforbedring

Læs mere

Vedtaget anlægsbudget incl. perspektivperioden

Vedtaget anlægsbudget incl. perspektivperioden ØKONOMIUDVALGET i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser Ventilation på Rådhuset, Holstebro 15.500 005572 Reservation af forkøbsret, areal på Thorsminde Havn 97 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit Anlægsblokke for Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit 16... 2 Pulje til APV problemer og indeklima... 3 Sikring af pladsgarantien... 4 Forbedring af legepladser... 5 Pulje til forbedring af de fysisk

Læs mere

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger 1. Landsbypuljen 2. Byfornyelse Bygningsfornyelse Områdefornyelse Landsbypuljen kan støtte Istandsættelse Nedrivning Ombygning Fjernelse af skrot Kommunalt opkøb Støtte Kommunernes anvendelse af de statslige

Læs mere

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0 Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling

Læs mere

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT BUDGET 2015 Skolen i Ryparken Baggrund Skolen i Ryparken anbefales flyttet til Frederiksgård Skole. Indhold Det fremgår af overførelsessagen

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag Nr. A-601 Etablering af rampe ved Hadsten Lokalarkiv 603 Det kulturelle område om alternativ placering af en rampe ved Hadsten Lokalarkiv. En rampe vil forbedre adgangsvejen for handicappede og gangbesværede

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Notat Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Forslag til Kommuneplan 13 viderefører i betydeligt omfang indholdet i den nuværende Kommuneplan 09. Det nye indhold i forslaget til Kommuneplan 13 bygger

Læs mere

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord

Læs mere

U U

U U 002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere 010017 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer Korr. U 985.129 507.558 477.571 985.129

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-401 Løbende renovering og vedligeholdelse, ældreområdet 401 Ældre Beløbet til løbende renovering og vedligeholdelse skal tjene til at sikre mod værditab i forbindelse med nedslidning samt udbedring

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

Baggrund. Landsbyrådet består jf. vedtægterne af repræsentanter fra følgende landsbyer:

Baggrund. Landsbyrådet består jf. vedtægterne af repræsentanter fra følgende landsbyer: Landsbypolitik Byrådet vedtog den 31. marts 2009 Landsbypolitikken med den bemærkning, at der tillige er tale om visioner, der markerer en langsigtet udvikling for landsbyerne. Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Att: Fuldmægtig Erich Erichsen

Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Att: Fuldmægtig Erich Erichsen Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Forslag til investeringsplan på socialområdet 2017-2026 1. Indledning Investeringsplanen

Læs mere

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1. Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623

Læs mere

Budget forslag 2015. Budget forslag 2016

Budget forslag 2015. Budget forslag 2016 Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Sekretariatet FICS Brevid: 1895049 27. maj 2014 notat for Klima- og Miljøudvalget budget 2015 Notatet viser Klima- og Miljøudvalgets foreløbige budget, lister

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg (negativt beløb indikerer merforbrug) (1.000 kr. Navn 2011 p/l) 2012 2013 2014 2015 DRIFTSØNSKER: Midler til vedligeholdelse af grønne, grå og sorte arealer -

Læs mere

Indstilling. Helhedsløsning for Mårslet Skole. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017

Indstilling. Helhedsløsning for Mårslet Skole. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017 Helhedsløsning for Mårslet Skole Teknisk og pædagogisk modernisering af Mårslet Skole, genopretning af facader, ventilation

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 fra til 2015 Halsnæs Kommune Økonomiudvalget rådighedsbeløb i 63.318.029 90.361.830 27.091.807 199.547.747 21.233.414-731.047-3.077.879-2.298.826-30.691.625-2.298.826 Mindreforbruget ønskes overført til

Læs mere

I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007.

I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007. Anlægsbudgettet I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007. Anlægsoversigt P/L-2007 (i 1000 kr.) 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget Anlægsreserve -1.000-1.000-1.000 Fugning

Læs mere

Anlæg - Budgetlægningen

Anlæg - Budgetlægningen BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:

Læs mere

Investeringsoversigt Efter 1. behandling

Investeringsoversigt Efter 1. behandling ØKONOMIUDVALGET U 67.401 340 1.003 5.340 6.340 6.258 3.759 21.574 I -98.380 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 0 700 0 13.600 47.756 40.500 20.500 0 I 0 0 0 0 0

Læs mere

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 14. juni 2012

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 14. juni 2012 KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 14. juni 2012 NOTAT OM PRIORITERINGSPRINCIPPPER 2013 1. Indledning Nærværende notat specificerer kriterierne for udvælgelse af de vedligeholdelsesopgaver,

Læs mere

BILAG: Beskrivelse af projekterne til lånepuljen på kvalitetsfondsområderne. Nyt varmtvandsbassin Fuglsanggården

BILAG: Beskrivelse af projekterne til lånepuljen på kvalitetsfondsområderne. Nyt varmtvandsbassin Fuglsanggården BILAG: Beskrivelse af projekterne til lånepuljen på kvalitetsfondsområderne Nyt varmtvandsbassin Fuglsanggården Gennemførelsen af ældrebolighandlingsplanens 1. etape medfører, at beboerne på plejehjemmet

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Anlægsforslag Nr. A-101 Koordineret vandindvindings- og byplanlægning 102 Borgerservice og administration Økonomiudvalget et vedrører en toårig projektansættelse til etablering af grundlaget for en langsigtet og koordineret

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

Oversigt ønskelisteforslag anlæg

Oversigt ønskelisteforslag anlæg Oversigt ønskelisteforslag anlæg Plan- og Boligudvalgets ønskelisteforslag anlæg Ønskelisteforslag - anlæg (1000. kr.) Nr. 2014 2015 2016 2017 A Drøn på skolegården 2000 B Publikumsfaciliteter ved Gyrstinge

Læs mere