Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten"

Transkript

1 Bemærkninger til investeringsoversigten 217

2 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2014-priser (i kr.) Økonomiudvalget Inventar til byrådssalen i Hammel 500 Grundkapitalindskud til almene boliger Energibank Energibank Præstemarkskolen Energimærkning ESCO på skoleområdet Landsbyplanlægning Fiskeri og turisme ved Gudenåen 500 Nedrivningspulje Planrelaterede opgaver Frivillighedsportal 200 Kæderedning ved brandvæsenet 62 Økonomiudvalget i alt priser (i kr.) Teknik- og miljøudvalget Vejplan - realisering af projekter i planen Udskiftning af vejbelysningsanlæg Renovering af fortove Renovering af broer Trafiksikkerhedsprojekter Midtbyprojekter, Hadsten og Hammel Cykelstiplan Vintermateriel VVM-undersøgelse af letbanen Belægninger UBV og installationer udenfor Kvalitetsfond Genopretning af bygninger indenfor Kvalitetsfond Belægninger/udearealer skoler/dagtilbud Mindre anlægsopgaver ejendomscenter Indeklimaforbedringer i kommunale bygninger AT-påbud på 2 skoler Vandskadesikring 750 Klimaplan Lokale stier og MTB-ruter Fugletårn, sti og P-plads Damsbro Mose 50 Adgangsforhold på Trækstien Stenstryg for laks i Gudenåen

3 Initiativer og udviklingsprojekter T&M 300 Skovrejsning Grundfør, Søften, Hinnerup Rundkørsel Hadbjergvej/Hovvej Cykelsti Hadsten-Lyngå Helhedsplanlægning i centerbyerne Hinnerup midtby - samlet planlægning 100 Lysprojekt i Thorsø Udviklingsplan Ulstrup Dannebrogspladsen Teknik- og miljøudvalget i alt priser (i kr.) Børne- og skoleudvalget Præstemarksskolen, ren. og modernisering Hadbjerg Skole, udbygning og modernisering 2. etape Folkeskolereform Heldagsskoletilbud - ny specialundervisning Børne- og skoleudvalget i alt priser (i kr.) Social- og sundhedsudvalget Større løbende renoveringer, ældre Nyt plejecenter/masterplan DELIKA Større løbende renoveringer, HCP Etablering af 4 nye boliger i botilbuddet Ellemosevej 450 Erstatning for pavillon ved Naturværket Nyt bo- og aktivitetstilbud på Hadbjergvej, Hadsten Etableringsomkostninger tilbud på hjerneskadeområdet 100 Tandplejen, ren. af udstyr Social- og sundhedsudvalget i alt priser (i kr.) Kultur- og fritidsudvalget Mindre anlæg Kultur og Fritid Anlæg i landsbyerne Forbedring og udvikling af hallerne haller i Hadsten, Søften, Hammel Høsthallen, udvidelse af servicefaciliteter Scene med lys, Lilleåsalen, Sløjfen 300 Kunstgræsbane i Hammel Svømmehal i Hadsten, forundersøgelse 250 Kultur- og fritidsudvalget i alt Favrskov kommune i alt

4 Økonomiudvalget Inventar til byrådssalen i Hammel Der er i 2013 afsat et rådighedsbeløb på kr. og i kr. til anskaffelse og modernisering af inventar og IT-udstyr i byrådssalen i Hammel. Beløbet skal anvendes til nye borde, udskiftning af AV-udstyr samt etablering af køling i salen. Grundkapitalindskud til almene boliger Der er afsat 3,15 mio. kr. til grundkapitalindskud til opførelse af 24 familieboliger på Nørreport i Hammel. Grundkapitalindskuddet udgør 10 % af projektbudgettet. Energibank Der er udarbejdet et energimærke-katalog, der beskriver hvilke initiativer der med fordel kan iværksættes med det formål at reducere energiforbruget i kommunens ejendomme. Disse initiativer og andre energibesparende tiltag kan finansieres via denne pulje. Som følge af beslutningen om udførelse af ESCO på skoleområdet, omfattes skolerne ikke af energibanktiltag. Energibank medfinansiering Præstemarkskolen I forbindelse med den planlagte renovering af Præstemarkskolen kan en del af investeringen finansieres ved den automatiske låneadgang, idet der er tale om investeringer, der er med til at nedbringe energiforbruget. Det er vurderet, at 6,3 mio. kr., fordelt over kan finansieres ved den automatiske låneadgang. Energimærkning af kommunale bygninger Energimærkningen af kommunale bygninger er lovbestemt og skal udføres hvert femte år. Den seneste energimærkning blev gennemført i Derfor skal der i perioden igangsættes en ny energimærkningsrunde. Energimærkningen forventes at kunne identificere nye energibesparelser. ESCO på skoleområdet Der er i gennemført potentialeanalyse og afholdt licitation på et forstudie på tre skoler med henblik på at afdække rentabiliteten i at gennemføre et ESCO-projekt på skolerne i Favrskov Kommune. Der er afsat i alt 45,9 mio. kr til gennemførelse af de konkrete tiltag. En businesscase har foreslået en række tiltag, der med fordel kan gennemføres. Det er blandt andet investeringer i tekniske installationer, isolering, solceller og klimaskærm. En del af disse projekter vil samtidig dække et planlagt vedligeholdelsesbehov på skolebygningerne. Hvilke tiltag, der konkret skal gennemføres, skal fastlægges i samarbejde med den valgte leverandør. Når investeringen er fuldt gennemført er der indarbejdet en besparelse på 2,6 mio. kr. årligt i budgettet. Fortsat landsbyplanlægning Det afsatte budget skal sikre, at der er finansiering til en fortsættelse af samarbejdet mellem lokalområderne, kommunen og øvrige interessenter (f.eks. Landsbyrådet og LAG) omkring lokale tiltag. Det kan f.eks. være faglig bistand til indretning af parkeringsplads og fællesareal i en landsby, placering og indretning af legepladser og stier mv. 220

5 Lystfiskeri- og turismeprojekter i forbindelse med Gudenåen Den grønne vækstkorridor langs Gudenåen er i Planstrategi 11 og Kommuneplan 13 udlagt som rekreativt område for borgere og turister. Der arbejdes i dag aktivt med udvikling af turismen omkring Gudenåen, og Favrskov Kommune bidrager økonomisk til udsætning af laks i Gudenåen. Lystfiskeriet vurderes at have et uudnyttet potentiale i Favrskov Kommune, og erfaring fra projekter ved andre åer viser, at lystfiskeri kan bidrage til øgede indtægter både i form af øgede turismeindtægter og etablering/udvikling af nye erhvervsmuligheder, såfremt betingelserne for lystfiskeriet forbedres i og langs åen. Anlægget er en videreførelse af projektet fra Nedrivningspulje Der afsættes en pulje på kr. årligt til tilskud til nedrivning af forfaldne bygninger i landsbyer og landdistrikter. Alle ansøgninger vurderes i forhold til Byfornyelsesloven, idet der med hjemmel i byfornyelseslovens 22 i nogle tilfælde kan ydes byfornyelsesstøtte til op til 100 % af udgifterne, hvoraf staten refunderer halvdelen. Regeringen har som en del af vækstplanen afsat 200 mio. kr. i 2014 og det samme i 2015 til de kommuner, der er klar til at nedrive og renovere bygninger i landsbyer under en vis størrelse. Planrelaterede opgaver I 2013 afsluttes arbejdet med Kommuneplan 13, og i 2014 igangsættes arbejdet med den nye planstrategi, der skal vedtages i Udover hvad der skal udføres i forlængelse af Kommuneplan 13 og den kommende planstrategi, opstår der løbende behov for nærmere analyser og bearbejdninger af enkeltprojekter og plantemaer, f.eks. registrering af bevaringsværdige bygningsværker, udviklingsplan for byområdet omkring Hammel Neurocenter, strukturplan for området syd for Engdalsvej i Søften, visualiseringer og om muligt udarbejdelse af en 3D-bymodel for hovedbyerne. Frivilligportal Der er afsat kr. til etablering af en frivilligportal, der bl.a. kan anvendes til at understøtte den digitale formidling af mulighederne for at være frivillig med henblik på at styrke den frivillige indsats i Favrskov Kommune. Frivilligportalen kan bidrage til at skabe en bedre kobling mellem behovet for frivillige og potentielle nye frivillige og dermed medvirke til at øge rekrutteringen af frivillige. Kæderedning ved brandvæsenet Det har været et ønske for brandvæsenerne i Region Midtjylland at kunne udføre såkaldt kæderedning som supplement til traditionel frigørelse ved redningsopgaver med fastklemte. Kæderedning har i flere år været benyttet i Region Nordjylland og i Region Syddanmark. Metoden er nu også frigivet af det Præhospitale Udvalg i Region Midtjylland. Kæderedningsmetoden åbner mulighed for, at en frigørelsesopgave kan løses hurtigere end med traditionelle værktøjer, og derfor kan være med til at redde liv. 221

6 Teknik- og miljøudvalget Vejplan og vejprojekter Der er udarbejdet en vejplan for Favrskov Kommune. Planen giver et overblik over de steder i kommunen, hvor der i fremtiden kan forventes behov for etablering af nye veje, udbygning af eksisterende veje eller bedre vejforbindelser. Til realisering af projekter i vejplanen er der afsat 20 mio. kr. i alt i Derved er der mulighed for at gennemføre flere større projekter i vejplanen. Udskiftning af vejbelysningsanlæg I vejbelysningsplanen og den tilhørende handlingsplan er det beskrevet, at der er lovkrav om udskiftning af alle kviksølvlyskilder i de kommunale vejbelysningsanlæg (ca kviklyskilder i Favrskov). Herudover er der behov for udskiftning af en stor del master. Der er afsat 1 mio. kr. årligt til gennemførelse af projekter i vejbelysningsplanen. Renovering af fortove Der afsættes et årligt rådighedsbeløb på kr. til renovering og udbedring af kommunens fortove. Renovering af broer og bygværker Vejdirektoratets Bygværksafdeling har udført generelt eftersyn for samtlige 141 broer og bygværker i Favrskov Kommune. Vejdirektoratet har på dette grundlag udarbejdet et økonomisk overslag for udgifterne ved renovering og ekstraordinær vedligeholdelse fordelt på de kommende år og sammensat et vedligeholdelsesprogram for bygværkerne i Favrskov Kommune for perioden Dette program viser et vedligeholdelsesbehov på 1,44 mio. kr. årligt i Trafiksikkerheds- og trafikmiljøplanen Der er udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for kommunen. Planen indeholder en liste med konkrete projekter, der kan løse trafiksikkerhedsmæssige problemer, f.eks. i nærmiljøet omkring skoler og i forbindelse med trafikkampagner. En del projekter er udført, men der er stadig en række projekter der kan gennemføres med henblik på at forbedre trafiksikkerheden i Favrskov. Der er i perioden afsat i alt 5 mio. kr. Projekt i Hammel midtby I Hammel er der henover efteråret 2013 opstartet en planproces. Projektet skal gøre det attraktivt at opholde sig i Hammel midtby. Til grund for dette projekt og projektet der er gennemført i Hadsten midtby ligger et skitseoplæg fra GBL landskabsarkitekter. Det forventes dog, at der skal udarbejdes et nyt projektforslag for Hammel midtby. Projektet i Hammel midtby skal sammen med projekterne i byomdannelsesområdet indgå som en del af det samlede områdefornyelsesprojekt, hvortil Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 18. juni 2013 har meddelt tilsagn om støtte med 4 mio. kr. Projekter i cykelstiplanen Til gennemførelse af projekter fra cykelhandlingsplanen foreslås afsat 4 mio. kr. i 2014 og 2015 samt 3 mio. kr. i 2016 og I 2014 anvendes 3 mio. kr. til at igangsætte projektet vedr. etablering af cykelsti fra Thorsø til Sall. I forlængelse heraf skal der arbejdes for at øge trafiksikkerheden for de bløde trafikanter mellem Selling og Hadbjerg undersøges. I 222

7 den forbindelse skal mulighederne for etablering af en sikrere krydsning af Ødumvej vurderes. Der er afsat yderligere 3 mio. kr. til cykelsti langs Hammelvej fra Hadsten til Lyngå i særskilt anlægsprojekt. Investering i nyt vintermateriel Vintermateriel saltspredere og plove ejes af Favrskov Kommune og stilles til rådighed for de vognmænd, der udfører snerydning. Det vintermateriel, der i dag findes i Favrskov Kommune, er udtjent og de seneste års hårde vintre har slidt endnu mere på materiellet. Derfor afsættes der en pulje på 2,2 mio. kr. i perioden til investering i nyt vintermateriel. VVM-undersøgelse af letbanen fra Lisbjerg til Hinnerup Der afsættes rådighedsbeløb til delvis finansiering af en VVM-redegørelse vedrørende Letbanen fra Lisbjerg til Hinnerup. Restfinansieringen sker ved uforbrugte driftsmidler. Genopretning af asfaltbelægninger I en rapport udarbejdet af Vejdirektoratet for Favrskov Kommune, fastslås det, at kommunens veje er i dårligere tilstand end andre kommuners veje. Dette skal ses i forhold til dels et efterslæb på vejvedligeholdelsen, dels at det systematiske årlige vedligehold er forholdsvis lavt. Derfor afsættes der et årligt budget til genopretning af vejbelægningerne i Favrskov Kommune. Installationer og udvendigt bygningsvedligehold af bygninger (udenfor kvalitetsfonden) På bygninger uden for kvalitetsfondens område er der et vedligeholdelsesefterslæb. Der er gennemført bygningssyn på alle Favrskov Kommunes bygninger for så vidt angår den udvendige bygningsvedligeholdelse, og det samlede vedligeholdelsesbehov frem til 2019 for bygninger uden for kvalitetsfondens område udgør 16 mio. kr. Ligeledes er der gennemført en samlet registrering af vedligeholdelsesbehovet på installationerne i bygningerne. Resultatet viser et samlet vedligeholdelsesbehov frem til 2019 på 7 mio. kr. for bygninger uden for kvalitetsfonden, når det drejer sig om installationer. Installationer og udvendigt bygningsvedligehold af bygninger (indenfor kvalitetsfonden) På bygninger inden for kvalitetsfondens område er der et vedligeholdelsesefterslæb. Der er gennemført bygningssyn på alle Favrskov Kommunes bygninger for så vidt angår den udvendige bygningsvedligeholdelse. Med denne blok afsættes der midler til vedligehold af klimaskærmen og installationer på bygninger indenfor kvalitetsfondens område. Projekterne skal ses i sammenhæng med energibanken og det planlagte ESCO-projekt på skoleområdet. Pulje til asfalt- og flisebelægninger og udearealer, dagtilbud, skoler og klubber Puljen skal dække mindre belægnings- og asfaltrenoveringer, optimering af skolegårde og trafiksikkerhed jf. trafikmiljøanalysen. Større renoveringsarbejder kan ikke dækkes af puljen. Puljen administreres af Ejendomscentret, men udmøntning vil ske i samråd med de relevante forvaltninger. 223

8 Mindre anlægsopgaver og indvendigt vedligehold mv. på kommunale bygninger Puljen skal give Ejendomscenteret mulighed for at dække anlægsudgifter til pludseligt opståede og nødvendige vedligeholdelsesopgaver og for at dække behov for mindre renoverings- og ombygningsarbejder, som ikke kan dækkes af Ejendomscenterets driftsbudget. Puljen er tidligere år anvendt til dækning af udgifter til eksempelvis lovpligtig separation af kloakledninger, udskiftning af fyr og installationer, ombygninger i forhold til tilgængelighed for handicappede elever, garderobe, toiletter og vindfang ved SFO, alarm- og låsesystem, udbedring efter rørskader, lyddæmpende foranstaltninger, udbedring efter skimmel og lignende. Indeklimaforbedringer i kommunale bygninger Børn og Skole har i samarbejde med Kommunale Ejendomme fået udarbejdet en screening af indeklimaet i undervisningslokaler på en række af kommunens folkeskoler. Screeningen har vist, at der alene på folkeskoleområdet, er forhold, der forventeligt vil kunne udløse påbud svarende til bygningsmæssige udgifter på ca. 6 mio. kr. Der afsættes derfor en pulje på 1 mio. kr. årligt til afhjælpning af indeklimaproblemer. Midlerne vil foruden skolerne skulle bruges i administrationsbygninger, dagtilbud, kulturhuse, social- og sundhedsområdet og klubhuse og vil også omfatte delvis dækning af ikkeforsikringsdækkede følgeskader samt til indledende analysearbejder. AT-påbud på indeklimaområdet på Østervangskolen og Hadbjerg Skole Arbejdstilsynet har udstedt påbud om forbedring af indeklimaet på hhv. Østervangskolen og på Hadbjerg skole. Det medfører, at Favrskov Kommune på Østervangskolen og Hadbjerg skole påbydes at sikre et tilfredsstillende indeklima i undervisningslokaler. Påbuddet om at sikre et tilfredsstillende indeklima skal være efterkommet senest 28. marts Vandskadesikring For at imødegå evt. fremtidige vandskader som følge af rørskader er der afsat et engangsbeløb på kr. i 2014 til installering af vandvagter, der automatisk kan lukke for vandtilførslen ved brud eller fejl. Udmøntning af klimaplan Anlægsmidlerne skal medvirke til at sikre gennemførelse, samarbejde, dialog, formidling og synliggørelse af klimatiltag i Favrskov Kommune. Midlerne anvendes primært i eksterne samarbejdsprojekter. Af nye tiltag vil Favrskov Kommune arbejde for at fremme brugen af vedvarende energi udenfor de fjernvarmeforsynede byområder. Favrskov Kommune vil derfor forstærke indsatsen overfor mindre bysamfund. Dette skal bl.a. ske ved at videreføre erfaringer fra Vitten og Skjød til andre lokalsamfund. Indsatsen vil være særligt rettet mod højere anvendelse af biomasse, hvor dette er muligt, udfasning af oliefyr samt energieffektiviseringer af el- og varmeforbruget i den enkelte husstand. Lokale stier og mountainbikebaner Der planlægges etableret et MTB-spor i Hammel og Hinnerup i tæt samarbejde med lokale interessenter. Herudover er der planlagt et skovprojekt inklusive hundeskov ved Hadbjerg der realiseres i et samarbejde med de lokale beboere. Det frivillige arbejde med udvidelse af Favrskovruten fortsætter. Det indebærer udpegning, navngivning og godkendelse af lokale ruter og indhentning af aftaler med private lodsejere på de steder, hvor ruterne går over privat jord. 224

9 Fugletårn, natursti og P-plads ved Damsbro Mose Der sigtes mod en forbedring af offentlighedens adgang til naturområdet Damsbro mose ved Søften ved at etablere fugletårn, 60 meter gangbro samt etablering af P-plads. Derudover skal der foretages rydning af især pil og opsættes kreaturhegn, således at yderligere 10 ha. af mosen kan afgræsses for at forhindre tilgroning. Desuden opsættes infotavler og QR-koder med formidling om dyr og planter samt naturplejen i området. Det meste af arealet omkring fugletårnet er ejet af Favrskov Kommune. Forbedring af adgangsforholdene på Trækstien Trækstien langs med Gudenåen er en 80 km lang trampesti fra Silkeborg til Randers. Heraf er der ca. 17 km sti beliggende i Favrskov Kommune. Større anlægsmæssige tiltag vil gøre Trækstien farbar til fods det meste af året til glæde for ikke bare kommunens borgere, men også andre besøgende. Disse vil opleve Trækstien som en unik og lang sammenhængende trampesti langs med Gudenåen. Den samlede strækning, hvor der skal etableres enten langbro, flydebro eller jordvold, udgør ca meter. Etablering af stenstryg for laks og ørred i Gudenåen Der er i budgettet afsat midler til delvis finansiering af et større stenstryg i Gudenåen i Favrskov Kommune. Projektets gennemførelse afhænger af ekstern finansiering i størrelsesorden 2-3 mio. kr. Projektet vil være et pilotprojekt, der for eksempel kan skabe et ca m 2 meter stort gyde- og opvækstområde for laksefisk i Gudenåens hovedløb, hvor der først og fremmest tænkes på strækningen opstrøms Ulstrup. Stryget vil være det første af sin art i Gudenåen og kan medvirke til at skabe de første selvreproducerede laks. Projektet kan om muligt bane vejen for flere lignende projekter i Gudenåen nedenfor Tangeværket. I 2014 udføres en forundersøgelse, der skal afdække mulighederne for et eventuelt projekt. Særlige initiativer og udviklingsprojekter indenfor teknik og miljø-området Inden for teknik- og miljøområdet er der mulighed for at lave særlige projekter, f.eks. naturforbedrende projekter eller byudviklings- og byrumsprojekter. Det kan være forvaltningens egne idéer, og/eller projekter affødt af lovinitiativer eller centrale puljer og fonde. Det kan også være private foreninger, lokalsamfund eller lodsejere, der henvender sig til forvaltningen for at få hjælp til at gennemføre særlige projekter, eventuelt på kommunale arealer. Der afsættes kr. i 2014 til finansiering af særlige initiativer og udviklingsprojekter. Skovrejsning ved Grundfør, Søften og Hinnerup Baggrunden for projektet er, at Naturstyrelsen - på grund af nye finansieringsmuligheder i 2013 (og forventeligt fremadrettet) for offentlig skovrejsning - har rettet henvendelse til Favrskov Kommune med forslag til nyt skovrejsningsområde syd for Grundfør, nord for Søften og øst for Hinnerup. En samarbejdsaftale om skovrejsning i dette område vil varetage flere formål, idet en skov vil beskytte grundvandet i vandindvindingsoplandet til Hinnerup Vandværk og samtidig skabe et stort rekreativt område for Grundfør, Søften og Hinnerup med deraf følgende positive effekter for bosætningen i området. Rundkørsel i krydset Hadbjergvej/Hovvej I forbindelse med realisering af lokalplan 348 skal der etableres trafiksikker adgangsmulighed i form af en rundkørsel til aktivitetscenteret på Hadbjergvej samt til den udstykning som det nye bo-tilbud og aktivitetscenteret bliver en del af. 225

10 En rundkørsel vil samtidig virke hastighedsdæmpende på strækningen forbi aktivitetscentret og Hadsten skole. Rundkørslen vil kunne sikre en god trafikafvikling trods øget trafikbelastning. Cykelsti langs Hammelvej fra Hadsten til Lyngå I forbindelse med realisering af handlingsplanen til cykelstiplanen skal der etableres cykelsti på det resterende stykke fra Hadsten til Lyngå, således at cykelbaner på Hammelvej forlænges med en cykelsti helt til Lyngå. Strækningen er i følge cykelstiplanens handlingsplan et af de højest prioriterede cykelstiprojekter. Gennemførelsen af projektet i 2014 giver mulighed for, at der kan søges om medfinansiering (op til 40 %) fra den statslige cykelstipulje. Helhedsplanlægning i centerbyerne I 2014 gennemføres en planlægningsproces for Thorsø med særligt fokus på Tungelundområdet omkring skolen og hallen, hvor de forskellige aktiviteter skal tænkes ind i en helhedsløsning. Herefter skal der ske en konkretisering af de helhedsplanovervejelser for Søften Midtby, der ligger til grund for lokalplanlægningen omkring den nye sognegård, det nye butiksområde ved Skolevej og planlægningen omkring letbanen. Hinnerup Midtby proces vedr. samlet planlægning Der skal i 2014 igangsættes en planlægningsproces for Hinnerup midtby, som skal resultere i en helhedsplan, som kan danne grundlag for en senere anlægsprioritering. Planlægningen skal forholde sig til området mellem Pakhusvej Borgergade i nord og Ådalsvej i syd og dets sammenhæng med Hinnerups øvrige byområde. Lysprojekt i Thorsø Formålet med projektet er at få etableret en række lysinstallationer på centrale punkter i byen. Det kan ske ved at belyse en række eksisterende elementer i byen, f.eks. rundkørslen, den gamle jernbane, torvet, træer samt arbejde med parkbelysning, julebelysning mv. Udviklingsplan for Ulstrup og optimering af Dannebrogspladsen Der skal udarbejdes en samlet udviklings- og projektplan for området langs Gudenåen fra Bamsebo Camping til området øst for Marinaen i Ulstrup. Udviklings- og projektplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i Dannebrogspladsen og de lystfisker-, frilufts- og turismetiltag, der er under udvikling i området. Planen skal samtidig sikre, at initiativerne sættes ind i en sammenhæng med planerne for Expedit-grunden og koble dem med de øvrige byområder og byens institutioner. Projektet gennemføres i samarbejde med Ulstrup Lokalråd, Ulstrup Marina og byens borgere. Udviklings- og projektplanen forelægges byrådet. 226

11 Børne- og skoleudvalget Præstemarksskolen, Tofthuset, renovering og modernisering Der skal gennemføres en renovering og modernisering af Tofthuset på Præstemarksskolen. Når renoveringen er gennemført vil Tofthuset fremstå gennemrenoveret, og lokalerne opfylder bygningskrav og giver mulighed for tidssvarende undervisning. En del af finansieringen kan findes gennem energibanken. Projektet skal derfor ses i sammenhæng med projektet vedrørende Energibank Præstemarkskolen. Hadbjerg skole, renovering, modernisering og ombygning, 2. etape Projektet er 2. og sidste etape i en helhedsplan for renovering og modernisering af Hadbjerg Skole. Med en helhedsplan for Hadbjerg Skole sikres skolens behov for klasselokaler ved en tilbygning på 840 m² delvist opført i to etager. Samtidig hermed kan utidssvarende klasselokaler i den gamle skole nedlægges, og dermed undgås anlægsudgifter til etablering af mekanisk ventilation og optimering af den nedslidte bygning. Med projektet kan pavillon udfases. Anlægsbehov som følge af folkeskolereformen Folkeskolereformen lægger op til en sammenhængende og aktiv skoledag med flere timer til undervisning og understøttende undervisning. Dette vil blandt andet medføre et behov for inventar og indretning af lokaler til aktivitetstimer. Reformen vil fordre, at lærerne som udgangspunkt anvender deres arbejdstid på skolen. Børn og Skole vurderer, at det vil medføre et behov for indretning af fleksible lærerarbejdspladser. Heldagsskoletilbuddet i ny specialundervisningsstruktur Der afsættes 2.5 mio. kr. i 2015 til bygningstilpasninger af heldagsskoletilbuddet. 227

12 Social- og sundhedsudvalget Løbende renoveringer og vedligeholdelse, ældreområdet Der afsættes midler til at sikre vedligeholdelsesstandarden på ældreområdet. For eksempel udskiftning af gulve, malerarbejde, lofter, installationer, udbedring af adgangsveje og parkeringsforhold, tilkøb til omsorgssystem osv. Nyt plejecenter i Hammel Social og Sundhed har udarbejdet en plejebolighandleplan der bl.a. belyser fremtidens behov for plejeboliger og korttidspladser. Plejebolighandleplanen er godkendt af Byrådet i sin helhed som den overordnede ramme for den videre planlægning og udbygning af plejeboliger i Favrskov Kommune. Nedlæggelse af Skaghøj og Elmehøj og opførelse af 60 nye boliger og 15 korttidspladser i byomdannelsesområdet er en del af plejebolighandleplanen. Det nye plejecenter skal erstatte plejecentrene Skaghøj og Elmehøj. Løbende renoveringer og mindre anlæg i handicap og psykiatri Der afsættes midler til at sikre vedligeholdelsesstandarden på handicap- og psykiatriområdet. For eksempel indvendig vedligehold, fleksible løsninger, teknologi osv. Etablering af 4 nye boliger i botilbuddet Ellemosevej 26C og 28A De 4 ekstra boliger kan afhjælpe et øget pres på ventelisten på handicapområdet, og derudover vil sammenbygningen have en række andre positive effekter, for eksempel bedre sikkerhed for nattevagterne, bedre fagligt fællesskab for personalet i de 2 huse og mere fleksibel udnyttelse af boligerne. Det afsatte rådighedsbeløb er til finansiering af grundkapitalindskud og mindre indtægt fra salg af grund til boligselskab. Aktivitetscentret Naturværket i Hinnerup Ved en omlægning af aktivitetstilbuddet i Hammel er der behov for en udvidelse af tilbuddet på Naturværket i Hinnerup. Pavillonen skal nedlægges og der er behov for diverse bygningsmæssige ændringer, flere indendørs aktivitetsrum. Derudover skal der etableres supplerende opvarmning, da det nuværende pillefyr ikke kan opvarme flere rum. Nyt bo- og aktivitetstilbud på Hadbjergvej i Hadsten Der er behov for en udvidelse af kapaciteten på botilbudsområdet, samt et erstatningsbyggeri for botilbuddet Eriksminde i Hammel. Der skal opføres et nyt botilbud på Hadbjergvej i Hadsten med 33 almene boliger og 5 aflastningspladser med tilhørende servicearealer. Herudover skal opføres et nyt aktivitetscenter sammen med det planlagte botilbud. Aktivitetscenteret skal erstatte det eksisterende aktivitetscenter på Ellemosevej 40, som er nedslidt og utidssvarende indrettet. Etableringsudgifter tilbud på hjerneskadeområdet Der er i sammenhæng med udvidelsesforslaget Udvidelse af tilbud til hjerneskadede behov for at nedsætte et neurologiteam. Der er afsat kr. til etablering af lokaler til personalet. Tandplejen, renovering og udskiftning af nedslidt udstyr En stor del af det gamle udstyr har en alder og nedslidningsgrad, hvor det hverken er muligt eller lønsomt at reparere dette længere, hvorfor det bør udskiftes. 228

13 Kultur- og fritidsudvalget Mindre projekter indenfor kultur- og fritidsområdet Rådighedsbeløbet skal sikre mulighed for, at Teknik og Kultur kan prioritere særlige projekter indenfor kultur- og fritidsområdet. Projekterne kan initieres af forvaltningen selv eller af private eller foreninger, der ønsker hjælp til opstart og gennemførelse af et konkret projekt. Der kan stilles krav om medfinansiering. Anlæg i landsbyerne Midler til at støtte aktiviteter og opretholde faciliteter for beboerne i landsbyerne. Der kan stilles krav om delvis medfinansiering og/eller frivillig arbejdskraft. Forbedring og udvikling af haller Det afsatte rådighedsbeløb skal bruges til at skabe bedre rammer og muligheder for at lokale foreninger/interessegrupper kan overtage driften af kommunale haller. Forslaget til forbedring og udvikling af haller ligger i forlængelse af halharmoniseringsprojektet. Etablering af 3 nye haller i Hadsten, Søften og Hammel Det overordnede sigte med at udvide halkapaciteten i Hadsten, Søften og Hammel er at understøtte visionen om, at Favrskov Kommune vil være en attraktiv bosætningskommune med en god kommunal service. Endvidere er aftalen et led i udmøntningen af kommunens ambition om at medvirke til et aktivt og sundt liv i lokale fællesskaber. Udvidelse af servicefaciliteterne i Høsthallen Forslaget indeholder udvidelse af hallen med omklædningsfaciliteter, redskabsrum, rengøringsrum. Omklædningsrummene bliver placeret og udformet således, at de kan bruges af både hallens brugere og til udendørsaktiviteter. Tilbygningen giver mulighed for, at der på sigt kan ske yderligere tilbygning til Høst-Hallen. Scene med lys til Lilleåsalen i Sløjfen Formålet med etablering af en mobilscene med lys i Lilleåsalen er at få en mere professionel ramme til afvikling af arrangementer og dermed blive mere attraktiv for arrangører af større events i Sløjfen. Formålet er endvidere at åbne mulighed for at tiltrække mindre teaterforestillinger til Hadsten, ligesom Favrskov Musikskole og andre aktører vil kunne få glæde af den. Etablering af kunstgræsbane eller græsbaner i Hammel Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2014 til tilskud til en foreningsopført kunstgræsbane eller til etablering af en eller flere traditionelle fodboldbaner i Hammel. Herudover afsættes 1,5 mio. kr. i 2015 til håndtering af udfordringer vedr. fodboldbanekapaciteten i Favrskov Kommune. Den nærmere udmøntning afventer resultatet af banekapacitetsanalysen og indgår i budgetlægningen for Undersøgelse vedr. etablering af svømmehal i Hadsten Der afsættes kr. til at afdække mulighederne for at placere en svømmehal i sammenhæng med den nye hal i Hadsten. Det skal ske i forbindelse med planlægning og projekteringen af den nye hal. 229

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten Bemærkninger til investeringsoversigten 222 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2013-priser (i 1.000 kr.) 2013 2014 2015 2016 Økonomiudvalget Planrelaterede projekter

Læs mere

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten Bemærkninger til investeringsoversigten 220 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2015-priser (i 1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget Planrelaterede opgaver

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag Nr. A-101 Planrelaterede opgaver 102 Borgerservice og administration I en periode hvor arbejdet med Planstrategi 15 og andre større planlægningsopgaver kan de mange andre mindre projekter, der løbende

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag Nr. A-401 Projektnavn Løbende renovering og vedligeholdelse, ældreområdet 401 Ældre Der ansøges om 1,5 mio. kr. til løbende renovering og vedligeholdelse af bygningsmassen. Anlægsforslaget indgår i det

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

BILAG: Beskrivelse af projekterne til lånepuljen på kvalitetsfondsområderne. Nyt varmtvandsbassin Fuglsanggården

BILAG: Beskrivelse af projekterne til lånepuljen på kvalitetsfondsområderne. Nyt varmtvandsbassin Fuglsanggården BILAG: Beskrivelse af projekterne til lånepuljen på kvalitetsfondsområderne Nyt varmtvandsbassin Fuglsanggården Gennemførelsen af ældrebolighandlingsplanens 1. etape medfører, at beboerne på plejehjemmet

Læs mere

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17 Udvalget for Teknik og Miljø Budget 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Drift og anlæg: Vedligehold af ejendomme 1.019 1.019 1.019 1.019 Små trafiksikkerhedsprojekter 1.529 1.529 1.529 1.529 Ny skolestruktur

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

Budgetforslag 2015-18

Budgetforslag 2015-18 Favrskov Kommune 2. september 2014 Budgetforslag 2015-18 Udarbejdet af Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Dan Jensen (uden

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag.

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Alle kommuner skal tilvejebringe en kommuneplan, som skal gælde for hele kommunen for en periode på 12 år, jf. planloven. Kommuneplanen udstikker rammerne

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT BUDGET 2015 Skolen i Ryparken Baggrund Skolen i Ryparken anbefales flyttet til Frederiksgård Skole. Indhold Det fremgår af overførelsessagen

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 27. maj 2011 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag Nr. A-301 Førskoletilbud på Haldum-Hinnerup Skolen og Rønbækskolen 301 Folkeskoler og fritidstilbud Det foreslås, at der afsættes et rådighedsbeløb i 2016 og 2017 til udbredelse af førskoletilbuddet på

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen Middelfart kommune Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen 2. Udfordringer og projekt-ide Udfordringen for MK Betydeligt efterslæb i ejendomsmassen

Læs mere

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000 Hvidovre Kommune Anlægsregnskab 01.11.2013 Projekt nr. og navn: 0120 Miljø- og energipulje 2011 Funktion og dranst: 002510-3 Bevillingsprogram: 6533000012 Formålet med miljøpuljen er at arbejde for minimering

Læs mere

Forligsparterne er enige om, at der til modernisering af folkeskoler afsættes 11,875 mio. kr. i 2010 og årligt 10 mio. kr. fra 2011.

Forligsparterne er enige om, at der til modernisering af folkeskoler afsættes 11,875 mio. kr. i 2010 og årligt 10 mio. kr. fra 2011. Skole- og Kulturafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Birkhovedskolen, genopretning og modernisering 1. Indledning Politisk Aftale for Nyborg Kommunes budget 2010-2013 fastslår: Forligsparterne er enige

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

ESCO-erfaringer i Hjørring Kommune

ESCO-erfaringer i Hjørring Kommune ESCO-erfaringer i Hjørring Kommune Alex Røge Hermansen Ingeniør, Teamleder for kommunens interne bygherrerådgivningsfunktion Team Kommunale Bygninger Case Energirenovering af Bjergbyhallen Hjørring Kommune

Læs mere

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten.

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten. Forligstekst i forbindelse med aftale om budget for perioden 2015-2018 Indledning Baggrunden for denne forligstekst er forligspartiernes ønske om at ledsage budgetaftalen med en tekst, der beskriver vilkår

Læs mere

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg Notat Bilag til sagen Etablering af tidssvarende boliger til borgere med psykiske lidelser fra Center for Psykiatri og Handicap Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5 A 3000 Helsingør

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

LYS, LIV og TRIMMET: Vision for fremtidig brug af Nordre Skole

LYS, LIV og TRIMMET: Vision for fremtidig brug af Nordre Skole Maj 2014 LYS, LIV og TRIMMET: Vision for fremtidig brug af Nordre Skole Jette Pedersen Sagsnr.: EMN-2014-00771 Silkeborg Kommune Økonomi og IT Søvej 1, 8600 Silkeborg Telefon: +4524962434 Søvej 1 8600

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Hvad betyder en kommuneplanrevision? i Byrådets største

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

34.787 2.398 2.398 2.398

34.787 2.398 2.398 2.398 Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Tillægsdagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C),

Læs mere

Hvor langt er vi? Byggeri og Anlæg i Holbæk 2013+ Den 5. februar 2013

Hvor langt er vi? Byggeri og Anlæg i Holbæk 2013+ Den 5. februar 2013 Hvor langt er vi? Byggeri og Anlæg i Holbæk 2013+ Den 5. februar 2013 Erhvervsområdet Niveauet valgfrit Vi vælger et højt! Situationen 2013 Siden sidst Erhvervs- og turismepolitikken Snuden i sporet Nyt

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 Overtagelse Velkommen af til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 1. Aktiviteter siden Borgermødet 26. november 2015 2. Status på overtagelsen

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Projektnavn: Etablering af handicaptoilet, Carl Nielsen-skolen Etablering af handicaptoilet. sudgifter 160 i alt 160 i alt Det anførte beløb er baseret på byggeafdelingens overslag. Ifølge byggesagkyndige

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade Bilag 5. Samling af VUC Århus BS 21 29.3.2011 Indhold Indledning 1. Samling på Ingerslevs Boulevard 2. Samling på Ceres-grunden 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

Læs mere

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 BUDGET 2014 2015 2016 2017 Anlægsbudget 500.000 499.000 500.000 0 Driftsbudget 500.000 0 0 0 I alt: 1.000.000 499.000 500.000 0 I samarbejde med Teknik

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg

Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg Økonomiudvalget År 2015 prisniveau, tusinde kr. Beredskab Renovering af Tønder Brandstation 1.000 1.000 1.000 Pulje til beredskabsområdet 800 800 800 800 Erhverv

Læs mere

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 15. december 2011. Kl. kl. 12.00 Mødested: Lyngå præstegård

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 15. december 2011. Kl. kl. 12.00 Mødested: Lyngå præstegård Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 15. december 2011. Kl. kl. 12.00 Mødested: Lyngå præstegård Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden Ingen 3 Provstiet

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Indstilling. Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice

Indstilling. Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 15.5.2009 Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier:

Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier: Notat vedr. Rådhusprojekt Vejen Kommune Dato: 08.06.2015 Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier:

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

ØKONOMISK RÅDS MINI-SEMINAR OM BOLIGER 22. MARTS 2014

ØKONOMISK RÅDS MINI-SEMINAR OM BOLIGER 22. MARTS 2014 ØKONOMISK RÅDS MINI-SEMINAR OM BOLIGER 22. MARTS 2014 RENOVERING OG VEDLIGEHOLD www.byggeteknik.com 1 BYGGE- OG MILJØTEKNIK A/S Carsten Pietras Direktør Bygge- og Miljøteknik A/S Mobil telefon 0045 3070

Læs mere

Indsatsområder for Teknik- og Miljøudvalget

Indsatsområder for Teknik- og Miljøudvalget Indsatsområder for Teknik- og Miljøudvalget Kommunale ejendomme Fastholdelse af den investerede kapital i kommunale bygninger Fastholdelse af den investerede kapital i kommunale bygninger med tilhørende

Læs mere

Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb ajourført pr. 31-03-2015

Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb ajourført pr. 31-03-2015 Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og ajourført pr. 31-03- Byplanudvalget Faste ejendomme mv. 151012 Side 1 af 6 Caroline Mathilde Sti 55, Nedrivning af ejendom 0 0 200

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Overført anlæg. Side 1

Overført anlæg. Side 1 Overført anlæg Nummer 104 Projektnavn Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter Fagudvalg Socialudvalget Funktion 533 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Indsatsområde Understøttelse

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere