Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten"

Transkript

1 Bemærkninger til investeringsoversigten 217

2 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2014-priser (i kr.) Økonomiudvalget Inventar til byrådssalen i Hammel 500 Grundkapitalindskud til almene boliger Energibank Energibank Præstemarkskolen Energimærkning ESCO på skoleområdet Landsbyplanlægning Fiskeri og turisme ved Gudenåen 500 Nedrivningspulje Planrelaterede opgaver Frivillighedsportal 200 Kæderedning ved brandvæsenet 62 Økonomiudvalget i alt priser (i kr.) Teknik- og miljøudvalget Vejplan - realisering af projekter i planen Udskiftning af vejbelysningsanlæg Renovering af fortove Renovering af broer Trafiksikkerhedsprojekter Midtbyprojekter, Hadsten og Hammel Cykelstiplan Vintermateriel VVM-undersøgelse af letbanen Belægninger UBV og installationer udenfor Kvalitetsfond Genopretning af bygninger indenfor Kvalitetsfond Belægninger/udearealer skoler/dagtilbud Mindre anlægsopgaver ejendomscenter Indeklimaforbedringer i kommunale bygninger AT-påbud på 2 skoler Vandskadesikring 750 Klimaplan Lokale stier og MTB-ruter Fugletårn, sti og P-plads Damsbro Mose 50 Adgangsforhold på Trækstien Stenstryg for laks i Gudenåen

3 Initiativer og udviklingsprojekter T&M 300 Skovrejsning Grundfør, Søften, Hinnerup Rundkørsel Hadbjergvej/Hovvej Cykelsti Hadsten-Lyngå Helhedsplanlægning i centerbyerne Hinnerup midtby - samlet planlægning 100 Lysprojekt i Thorsø Udviklingsplan Ulstrup Dannebrogspladsen Teknik- og miljøudvalget i alt priser (i kr.) Børne- og skoleudvalget Præstemarksskolen, ren. og modernisering Hadbjerg Skole, udbygning og modernisering 2. etape Folkeskolereform Heldagsskoletilbud - ny specialundervisning Børne- og skoleudvalget i alt priser (i kr.) Social- og sundhedsudvalget Større løbende renoveringer, ældre Nyt plejecenter/masterplan DELIKA Større løbende renoveringer, HCP Etablering af 4 nye boliger i botilbuddet Ellemosevej 450 Erstatning for pavillon ved Naturværket Nyt bo- og aktivitetstilbud på Hadbjergvej, Hadsten Etableringsomkostninger tilbud på hjerneskadeområdet 100 Tandplejen, ren. af udstyr Social- og sundhedsudvalget i alt priser (i kr.) Kultur- og fritidsudvalget Mindre anlæg Kultur og Fritid Anlæg i landsbyerne Forbedring og udvikling af hallerne haller i Hadsten, Søften, Hammel Høsthallen, udvidelse af servicefaciliteter Scene med lys, Lilleåsalen, Sløjfen 300 Kunstgræsbane i Hammel Svømmehal i Hadsten, forundersøgelse 250 Kultur- og fritidsudvalget i alt Favrskov kommune i alt

4 Økonomiudvalget Inventar til byrådssalen i Hammel Der er i 2013 afsat et rådighedsbeløb på kr. og i kr. til anskaffelse og modernisering af inventar og IT-udstyr i byrådssalen i Hammel. Beløbet skal anvendes til nye borde, udskiftning af AV-udstyr samt etablering af køling i salen. Grundkapitalindskud til almene boliger Der er afsat 3,15 mio. kr. til grundkapitalindskud til opførelse af 24 familieboliger på Nørreport i Hammel. Grundkapitalindskuddet udgør 10 % af projektbudgettet. Energibank Der er udarbejdet et energimærke-katalog, der beskriver hvilke initiativer der med fordel kan iværksættes med det formål at reducere energiforbruget i kommunens ejendomme. Disse initiativer og andre energibesparende tiltag kan finansieres via denne pulje. Som følge af beslutningen om udførelse af ESCO på skoleområdet, omfattes skolerne ikke af energibanktiltag. Energibank medfinansiering Præstemarkskolen I forbindelse med den planlagte renovering af Præstemarkskolen kan en del af investeringen finansieres ved den automatiske låneadgang, idet der er tale om investeringer, der er med til at nedbringe energiforbruget. Det er vurderet, at 6,3 mio. kr., fordelt over kan finansieres ved den automatiske låneadgang. Energimærkning af kommunale bygninger Energimærkningen af kommunale bygninger er lovbestemt og skal udføres hvert femte år. Den seneste energimærkning blev gennemført i Derfor skal der i perioden igangsættes en ny energimærkningsrunde. Energimærkningen forventes at kunne identificere nye energibesparelser. ESCO på skoleområdet Der er i gennemført potentialeanalyse og afholdt licitation på et forstudie på tre skoler med henblik på at afdække rentabiliteten i at gennemføre et ESCO-projekt på skolerne i Favrskov Kommune. Der er afsat i alt 45,9 mio. kr til gennemførelse af de konkrete tiltag. En businesscase har foreslået en række tiltag, der med fordel kan gennemføres. Det er blandt andet investeringer i tekniske installationer, isolering, solceller og klimaskærm. En del af disse projekter vil samtidig dække et planlagt vedligeholdelsesbehov på skolebygningerne. Hvilke tiltag, der konkret skal gennemføres, skal fastlægges i samarbejde med den valgte leverandør. Når investeringen er fuldt gennemført er der indarbejdet en besparelse på 2,6 mio. kr. årligt i budgettet. Fortsat landsbyplanlægning Det afsatte budget skal sikre, at der er finansiering til en fortsættelse af samarbejdet mellem lokalområderne, kommunen og øvrige interessenter (f.eks. Landsbyrådet og LAG) omkring lokale tiltag. Det kan f.eks. være faglig bistand til indretning af parkeringsplads og fællesareal i en landsby, placering og indretning af legepladser og stier mv. 220

5 Lystfiskeri- og turismeprojekter i forbindelse med Gudenåen Den grønne vækstkorridor langs Gudenåen er i Planstrategi 11 og Kommuneplan 13 udlagt som rekreativt område for borgere og turister. Der arbejdes i dag aktivt med udvikling af turismen omkring Gudenåen, og Favrskov Kommune bidrager økonomisk til udsætning af laks i Gudenåen. Lystfiskeriet vurderes at have et uudnyttet potentiale i Favrskov Kommune, og erfaring fra projekter ved andre åer viser, at lystfiskeri kan bidrage til øgede indtægter både i form af øgede turismeindtægter og etablering/udvikling af nye erhvervsmuligheder, såfremt betingelserne for lystfiskeriet forbedres i og langs åen. Anlægget er en videreførelse af projektet fra Nedrivningspulje Der afsættes en pulje på kr. årligt til tilskud til nedrivning af forfaldne bygninger i landsbyer og landdistrikter. Alle ansøgninger vurderes i forhold til Byfornyelsesloven, idet der med hjemmel i byfornyelseslovens 22 i nogle tilfælde kan ydes byfornyelsesstøtte til op til 100 % af udgifterne, hvoraf staten refunderer halvdelen. Regeringen har som en del af vækstplanen afsat 200 mio. kr. i 2014 og det samme i 2015 til de kommuner, der er klar til at nedrive og renovere bygninger i landsbyer under en vis størrelse. Planrelaterede opgaver I 2013 afsluttes arbejdet med Kommuneplan 13, og i 2014 igangsættes arbejdet med den nye planstrategi, der skal vedtages i Udover hvad der skal udføres i forlængelse af Kommuneplan 13 og den kommende planstrategi, opstår der løbende behov for nærmere analyser og bearbejdninger af enkeltprojekter og plantemaer, f.eks. registrering af bevaringsværdige bygningsværker, udviklingsplan for byområdet omkring Hammel Neurocenter, strukturplan for området syd for Engdalsvej i Søften, visualiseringer og om muligt udarbejdelse af en 3D-bymodel for hovedbyerne. Frivilligportal Der er afsat kr. til etablering af en frivilligportal, der bl.a. kan anvendes til at understøtte den digitale formidling af mulighederne for at være frivillig med henblik på at styrke den frivillige indsats i Favrskov Kommune. Frivilligportalen kan bidrage til at skabe en bedre kobling mellem behovet for frivillige og potentielle nye frivillige og dermed medvirke til at øge rekrutteringen af frivillige. Kæderedning ved brandvæsenet Det har været et ønske for brandvæsenerne i Region Midtjylland at kunne udføre såkaldt kæderedning som supplement til traditionel frigørelse ved redningsopgaver med fastklemte. Kæderedning har i flere år været benyttet i Region Nordjylland og i Region Syddanmark. Metoden er nu også frigivet af det Præhospitale Udvalg i Region Midtjylland. Kæderedningsmetoden åbner mulighed for, at en frigørelsesopgave kan løses hurtigere end med traditionelle værktøjer, og derfor kan være med til at redde liv. 221

6 Teknik- og miljøudvalget Vejplan og vejprojekter Der er udarbejdet en vejplan for Favrskov Kommune. Planen giver et overblik over de steder i kommunen, hvor der i fremtiden kan forventes behov for etablering af nye veje, udbygning af eksisterende veje eller bedre vejforbindelser. Til realisering af projekter i vejplanen er der afsat 20 mio. kr. i alt i Derved er der mulighed for at gennemføre flere større projekter i vejplanen. Udskiftning af vejbelysningsanlæg I vejbelysningsplanen og den tilhørende handlingsplan er det beskrevet, at der er lovkrav om udskiftning af alle kviksølvlyskilder i de kommunale vejbelysningsanlæg (ca kviklyskilder i Favrskov). Herudover er der behov for udskiftning af en stor del master. Der er afsat 1 mio. kr. årligt til gennemførelse af projekter i vejbelysningsplanen. Renovering af fortove Der afsættes et årligt rådighedsbeløb på kr. til renovering og udbedring af kommunens fortove. Renovering af broer og bygværker Vejdirektoratets Bygværksafdeling har udført generelt eftersyn for samtlige 141 broer og bygværker i Favrskov Kommune. Vejdirektoratet har på dette grundlag udarbejdet et økonomisk overslag for udgifterne ved renovering og ekstraordinær vedligeholdelse fordelt på de kommende år og sammensat et vedligeholdelsesprogram for bygværkerne i Favrskov Kommune for perioden Dette program viser et vedligeholdelsesbehov på 1,44 mio. kr. årligt i Trafiksikkerheds- og trafikmiljøplanen Der er udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for kommunen. Planen indeholder en liste med konkrete projekter, der kan løse trafiksikkerhedsmæssige problemer, f.eks. i nærmiljøet omkring skoler og i forbindelse med trafikkampagner. En del projekter er udført, men der er stadig en række projekter der kan gennemføres med henblik på at forbedre trafiksikkerheden i Favrskov. Der er i perioden afsat i alt 5 mio. kr. Projekt i Hammel midtby I Hammel er der henover efteråret 2013 opstartet en planproces. Projektet skal gøre det attraktivt at opholde sig i Hammel midtby. Til grund for dette projekt og projektet der er gennemført i Hadsten midtby ligger et skitseoplæg fra GBL landskabsarkitekter. Det forventes dog, at der skal udarbejdes et nyt projektforslag for Hammel midtby. Projektet i Hammel midtby skal sammen med projekterne i byomdannelsesområdet indgå som en del af det samlede områdefornyelsesprojekt, hvortil Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 18. juni 2013 har meddelt tilsagn om støtte med 4 mio. kr. Projekter i cykelstiplanen Til gennemførelse af projekter fra cykelhandlingsplanen foreslås afsat 4 mio. kr. i 2014 og 2015 samt 3 mio. kr. i 2016 og I 2014 anvendes 3 mio. kr. til at igangsætte projektet vedr. etablering af cykelsti fra Thorsø til Sall. I forlængelse heraf skal der arbejdes for at øge trafiksikkerheden for de bløde trafikanter mellem Selling og Hadbjerg undersøges. I 222

7 den forbindelse skal mulighederne for etablering af en sikrere krydsning af Ødumvej vurderes. Der er afsat yderligere 3 mio. kr. til cykelsti langs Hammelvej fra Hadsten til Lyngå i særskilt anlægsprojekt. Investering i nyt vintermateriel Vintermateriel saltspredere og plove ejes af Favrskov Kommune og stilles til rådighed for de vognmænd, der udfører snerydning. Det vintermateriel, der i dag findes i Favrskov Kommune, er udtjent og de seneste års hårde vintre har slidt endnu mere på materiellet. Derfor afsættes der en pulje på 2,2 mio. kr. i perioden til investering i nyt vintermateriel. VVM-undersøgelse af letbanen fra Lisbjerg til Hinnerup Der afsættes rådighedsbeløb til delvis finansiering af en VVM-redegørelse vedrørende Letbanen fra Lisbjerg til Hinnerup. Restfinansieringen sker ved uforbrugte driftsmidler. Genopretning af asfaltbelægninger I en rapport udarbejdet af Vejdirektoratet for Favrskov Kommune, fastslås det, at kommunens veje er i dårligere tilstand end andre kommuners veje. Dette skal ses i forhold til dels et efterslæb på vejvedligeholdelsen, dels at det systematiske årlige vedligehold er forholdsvis lavt. Derfor afsættes der et årligt budget til genopretning af vejbelægningerne i Favrskov Kommune. Installationer og udvendigt bygningsvedligehold af bygninger (udenfor kvalitetsfonden) På bygninger uden for kvalitetsfondens område er der et vedligeholdelsesefterslæb. Der er gennemført bygningssyn på alle Favrskov Kommunes bygninger for så vidt angår den udvendige bygningsvedligeholdelse, og det samlede vedligeholdelsesbehov frem til 2019 for bygninger uden for kvalitetsfondens område udgør 16 mio. kr. Ligeledes er der gennemført en samlet registrering af vedligeholdelsesbehovet på installationerne i bygningerne. Resultatet viser et samlet vedligeholdelsesbehov frem til 2019 på 7 mio. kr. for bygninger uden for kvalitetsfonden, når det drejer sig om installationer. Installationer og udvendigt bygningsvedligehold af bygninger (indenfor kvalitetsfonden) På bygninger inden for kvalitetsfondens område er der et vedligeholdelsesefterslæb. Der er gennemført bygningssyn på alle Favrskov Kommunes bygninger for så vidt angår den udvendige bygningsvedligeholdelse. Med denne blok afsættes der midler til vedligehold af klimaskærmen og installationer på bygninger indenfor kvalitetsfondens område. Projekterne skal ses i sammenhæng med energibanken og det planlagte ESCO-projekt på skoleområdet. Pulje til asfalt- og flisebelægninger og udearealer, dagtilbud, skoler og klubber Puljen skal dække mindre belægnings- og asfaltrenoveringer, optimering af skolegårde og trafiksikkerhed jf. trafikmiljøanalysen. Større renoveringsarbejder kan ikke dækkes af puljen. Puljen administreres af Ejendomscentret, men udmøntning vil ske i samråd med de relevante forvaltninger. 223

8 Mindre anlægsopgaver og indvendigt vedligehold mv. på kommunale bygninger Puljen skal give Ejendomscenteret mulighed for at dække anlægsudgifter til pludseligt opståede og nødvendige vedligeholdelsesopgaver og for at dække behov for mindre renoverings- og ombygningsarbejder, som ikke kan dækkes af Ejendomscenterets driftsbudget. Puljen er tidligere år anvendt til dækning af udgifter til eksempelvis lovpligtig separation af kloakledninger, udskiftning af fyr og installationer, ombygninger i forhold til tilgængelighed for handicappede elever, garderobe, toiletter og vindfang ved SFO, alarm- og låsesystem, udbedring efter rørskader, lyddæmpende foranstaltninger, udbedring efter skimmel og lignende. Indeklimaforbedringer i kommunale bygninger Børn og Skole har i samarbejde med Kommunale Ejendomme fået udarbejdet en screening af indeklimaet i undervisningslokaler på en række af kommunens folkeskoler. Screeningen har vist, at der alene på folkeskoleområdet, er forhold, der forventeligt vil kunne udløse påbud svarende til bygningsmæssige udgifter på ca. 6 mio. kr. Der afsættes derfor en pulje på 1 mio. kr. årligt til afhjælpning af indeklimaproblemer. Midlerne vil foruden skolerne skulle bruges i administrationsbygninger, dagtilbud, kulturhuse, social- og sundhedsområdet og klubhuse og vil også omfatte delvis dækning af ikkeforsikringsdækkede følgeskader samt til indledende analysearbejder. AT-påbud på indeklimaområdet på Østervangskolen og Hadbjerg Skole Arbejdstilsynet har udstedt påbud om forbedring af indeklimaet på hhv. Østervangskolen og på Hadbjerg skole. Det medfører, at Favrskov Kommune på Østervangskolen og Hadbjerg skole påbydes at sikre et tilfredsstillende indeklima i undervisningslokaler. Påbuddet om at sikre et tilfredsstillende indeklima skal være efterkommet senest 28. marts Vandskadesikring For at imødegå evt. fremtidige vandskader som følge af rørskader er der afsat et engangsbeløb på kr. i 2014 til installering af vandvagter, der automatisk kan lukke for vandtilførslen ved brud eller fejl. Udmøntning af klimaplan Anlægsmidlerne skal medvirke til at sikre gennemførelse, samarbejde, dialog, formidling og synliggørelse af klimatiltag i Favrskov Kommune. Midlerne anvendes primært i eksterne samarbejdsprojekter. Af nye tiltag vil Favrskov Kommune arbejde for at fremme brugen af vedvarende energi udenfor de fjernvarmeforsynede byområder. Favrskov Kommune vil derfor forstærke indsatsen overfor mindre bysamfund. Dette skal bl.a. ske ved at videreføre erfaringer fra Vitten og Skjød til andre lokalsamfund. Indsatsen vil være særligt rettet mod højere anvendelse af biomasse, hvor dette er muligt, udfasning af oliefyr samt energieffektiviseringer af el- og varmeforbruget i den enkelte husstand. Lokale stier og mountainbikebaner Der planlægges etableret et MTB-spor i Hammel og Hinnerup i tæt samarbejde med lokale interessenter. Herudover er der planlagt et skovprojekt inklusive hundeskov ved Hadbjerg der realiseres i et samarbejde med de lokale beboere. Det frivillige arbejde med udvidelse af Favrskovruten fortsætter. Det indebærer udpegning, navngivning og godkendelse af lokale ruter og indhentning af aftaler med private lodsejere på de steder, hvor ruterne går over privat jord. 224

9 Fugletårn, natursti og P-plads ved Damsbro Mose Der sigtes mod en forbedring af offentlighedens adgang til naturområdet Damsbro mose ved Søften ved at etablere fugletårn, 60 meter gangbro samt etablering af P-plads. Derudover skal der foretages rydning af især pil og opsættes kreaturhegn, således at yderligere 10 ha. af mosen kan afgræsses for at forhindre tilgroning. Desuden opsættes infotavler og QR-koder med formidling om dyr og planter samt naturplejen i området. Det meste af arealet omkring fugletårnet er ejet af Favrskov Kommune. Forbedring af adgangsforholdene på Trækstien Trækstien langs med Gudenåen er en 80 km lang trampesti fra Silkeborg til Randers. Heraf er der ca. 17 km sti beliggende i Favrskov Kommune. Større anlægsmæssige tiltag vil gøre Trækstien farbar til fods det meste af året til glæde for ikke bare kommunens borgere, men også andre besøgende. Disse vil opleve Trækstien som en unik og lang sammenhængende trampesti langs med Gudenåen. Den samlede strækning, hvor der skal etableres enten langbro, flydebro eller jordvold, udgør ca meter. Etablering af stenstryg for laks og ørred i Gudenåen Der er i budgettet afsat midler til delvis finansiering af et større stenstryg i Gudenåen i Favrskov Kommune. Projektets gennemførelse afhænger af ekstern finansiering i størrelsesorden 2-3 mio. kr. Projektet vil være et pilotprojekt, der for eksempel kan skabe et ca m 2 meter stort gyde- og opvækstområde for laksefisk i Gudenåens hovedløb, hvor der først og fremmest tænkes på strækningen opstrøms Ulstrup. Stryget vil være det første af sin art i Gudenåen og kan medvirke til at skabe de første selvreproducerede laks. Projektet kan om muligt bane vejen for flere lignende projekter i Gudenåen nedenfor Tangeværket. I 2014 udføres en forundersøgelse, der skal afdække mulighederne for et eventuelt projekt. Særlige initiativer og udviklingsprojekter indenfor teknik og miljø-området Inden for teknik- og miljøområdet er der mulighed for at lave særlige projekter, f.eks. naturforbedrende projekter eller byudviklings- og byrumsprojekter. Det kan være forvaltningens egne idéer, og/eller projekter affødt af lovinitiativer eller centrale puljer og fonde. Det kan også være private foreninger, lokalsamfund eller lodsejere, der henvender sig til forvaltningen for at få hjælp til at gennemføre særlige projekter, eventuelt på kommunale arealer. Der afsættes kr. i 2014 til finansiering af særlige initiativer og udviklingsprojekter. Skovrejsning ved Grundfør, Søften og Hinnerup Baggrunden for projektet er, at Naturstyrelsen - på grund af nye finansieringsmuligheder i 2013 (og forventeligt fremadrettet) for offentlig skovrejsning - har rettet henvendelse til Favrskov Kommune med forslag til nyt skovrejsningsområde syd for Grundfør, nord for Søften og øst for Hinnerup. En samarbejdsaftale om skovrejsning i dette område vil varetage flere formål, idet en skov vil beskytte grundvandet i vandindvindingsoplandet til Hinnerup Vandværk og samtidig skabe et stort rekreativt område for Grundfør, Søften og Hinnerup med deraf følgende positive effekter for bosætningen i området. Rundkørsel i krydset Hadbjergvej/Hovvej I forbindelse med realisering af lokalplan 348 skal der etableres trafiksikker adgangsmulighed i form af en rundkørsel til aktivitetscenteret på Hadbjergvej samt til den udstykning som det nye bo-tilbud og aktivitetscenteret bliver en del af. 225

10 En rundkørsel vil samtidig virke hastighedsdæmpende på strækningen forbi aktivitetscentret og Hadsten skole. Rundkørslen vil kunne sikre en god trafikafvikling trods øget trafikbelastning. Cykelsti langs Hammelvej fra Hadsten til Lyngå I forbindelse med realisering af handlingsplanen til cykelstiplanen skal der etableres cykelsti på det resterende stykke fra Hadsten til Lyngå, således at cykelbaner på Hammelvej forlænges med en cykelsti helt til Lyngå. Strækningen er i følge cykelstiplanens handlingsplan et af de højest prioriterede cykelstiprojekter. Gennemførelsen af projektet i 2014 giver mulighed for, at der kan søges om medfinansiering (op til 40 %) fra den statslige cykelstipulje. Helhedsplanlægning i centerbyerne I 2014 gennemføres en planlægningsproces for Thorsø med særligt fokus på Tungelundområdet omkring skolen og hallen, hvor de forskellige aktiviteter skal tænkes ind i en helhedsløsning. Herefter skal der ske en konkretisering af de helhedsplanovervejelser for Søften Midtby, der ligger til grund for lokalplanlægningen omkring den nye sognegård, det nye butiksområde ved Skolevej og planlægningen omkring letbanen. Hinnerup Midtby proces vedr. samlet planlægning Der skal i 2014 igangsættes en planlægningsproces for Hinnerup midtby, som skal resultere i en helhedsplan, som kan danne grundlag for en senere anlægsprioritering. Planlægningen skal forholde sig til området mellem Pakhusvej Borgergade i nord og Ådalsvej i syd og dets sammenhæng med Hinnerups øvrige byområde. Lysprojekt i Thorsø Formålet med projektet er at få etableret en række lysinstallationer på centrale punkter i byen. Det kan ske ved at belyse en række eksisterende elementer i byen, f.eks. rundkørslen, den gamle jernbane, torvet, træer samt arbejde med parkbelysning, julebelysning mv. Udviklingsplan for Ulstrup og optimering af Dannebrogspladsen Der skal udarbejdes en samlet udviklings- og projektplan for området langs Gudenåen fra Bamsebo Camping til området øst for Marinaen i Ulstrup. Udviklings- og projektplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i Dannebrogspladsen og de lystfisker-, frilufts- og turismetiltag, der er under udvikling i området. Planen skal samtidig sikre, at initiativerne sættes ind i en sammenhæng med planerne for Expedit-grunden og koble dem med de øvrige byområder og byens institutioner. Projektet gennemføres i samarbejde med Ulstrup Lokalråd, Ulstrup Marina og byens borgere. Udviklings- og projektplanen forelægges byrådet. 226

11 Børne- og skoleudvalget Præstemarksskolen, Tofthuset, renovering og modernisering Der skal gennemføres en renovering og modernisering af Tofthuset på Præstemarksskolen. Når renoveringen er gennemført vil Tofthuset fremstå gennemrenoveret, og lokalerne opfylder bygningskrav og giver mulighed for tidssvarende undervisning. En del af finansieringen kan findes gennem energibanken. Projektet skal derfor ses i sammenhæng med projektet vedrørende Energibank Præstemarkskolen. Hadbjerg skole, renovering, modernisering og ombygning, 2. etape Projektet er 2. og sidste etape i en helhedsplan for renovering og modernisering af Hadbjerg Skole. Med en helhedsplan for Hadbjerg Skole sikres skolens behov for klasselokaler ved en tilbygning på 840 m² delvist opført i to etager. Samtidig hermed kan utidssvarende klasselokaler i den gamle skole nedlægges, og dermed undgås anlægsudgifter til etablering af mekanisk ventilation og optimering af den nedslidte bygning. Med projektet kan pavillon udfases. Anlægsbehov som følge af folkeskolereformen Folkeskolereformen lægger op til en sammenhængende og aktiv skoledag med flere timer til undervisning og understøttende undervisning. Dette vil blandt andet medføre et behov for inventar og indretning af lokaler til aktivitetstimer. Reformen vil fordre, at lærerne som udgangspunkt anvender deres arbejdstid på skolen. Børn og Skole vurderer, at det vil medføre et behov for indretning af fleksible lærerarbejdspladser. Heldagsskoletilbuddet i ny specialundervisningsstruktur Der afsættes 2.5 mio. kr. i 2015 til bygningstilpasninger af heldagsskoletilbuddet. 227

12 Social- og sundhedsudvalget Løbende renoveringer og vedligeholdelse, ældreområdet Der afsættes midler til at sikre vedligeholdelsesstandarden på ældreområdet. For eksempel udskiftning af gulve, malerarbejde, lofter, installationer, udbedring af adgangsveje og parkeringsforhold, tilkøb til omsorgssystem osv. Nyt plejecenter i Hammel Social og Sundhed har udarbejdet en plejebolighandleplan der bl.a. belyser fremtidens behov for plejeboliger og korttidspladser. Plejebolighandleplanen er godkendt af Byrådet i sin helhed som den overordnede ramme for den videre planlægning og udbygning af plejeboliger i Favrskov Kommune. Nedlæggelse af Skaghøj og Elmehøj og opførelse af 60 nye boliger og 15 korttidspladser i byomdannelsesområdet er en del af plejebolighandleplanen. Det nye plejecenter skal erstatte plejecentrene Skaghøj og Elmehøj. Løbende renoveringer og mindre anlæg i handicap og psykiatri Der afsættes midler til at sikre vedligeholdelsesstandarden på handicap- og psykiatriområdet. For eksempel indvendig vedligehold, fleksible løsninger, teknologi osv. Etablering af 4 nye boliger i botilbuddet Ellemosevej 26C og 28A De 4 ekstra boliger kan afhjælpe et øget pres på ventelisten på handicapområdet, og derudover vil sammenbygningen have en række andre positive effekter, for eksempel bedre sikkerhed for nattevagterne, bedre fagligt fællesskab for personalet i de 2 huse og mere fleksibel udnyttelse af boligerne. Det afsatte rådighedsbeløb er til finansiering af grundkapitalindskud og mindre indtægt fra salg af grund til boligselskab. Aktivitetscentret Naturværket i Hinnerup Ved en omlægning af aktivitetstilbuddet i Hammel er der behov for en udvidelse af tilbuddet på Naturværket i Hinnerup. Pavillonen skal nedlægges og der er behov for diverse bygningsmæssige ændringer, flere indendørs aktivitetsrum. Derudover skal der etableres supplerende opvarmning, da det nuværende pillefyr ikke kan opvarme flere rum. Nyt bo- og aktivitetstilbud på Hadbjergvej i Hadsten Der er behov for en udvidelse af kapaciteten på botilbudsområdet, samt et erstatningsbyggeri for botilbuddet Eriksminde i Hammel. Der skal opføres et nyt botilbud på Hadbjergvej i Hadsten med 33 almene boliger og 5 aflastningspladser med tilhørende servicearealer. Herudover skal opføres et nyt aktivitetscenter sammen med det planlagte botilbud. Aktivitetscenteret skal erstatte det eksisterende aktivitetscenter på Ellemosevej 40, som er nedslidt og utidssvarende indrettet. Etableringsudgifter tilbud på hjerneskadeområdet Der er i sammenhæng med udvidelsesforslaget Udvidelse af tilbud til hjerneskadede behov for at nedsætte et neurologiteam. Der er afsat kr. til etablering af lokaler til personalet. Tandplejen, renovering og udskiftning af nedslidt udstyr En stor del af det gamle udstyr har en alder og nedslidningsgrad, hvor det hverken er muligt eller lønsomt at reparere dette længere, hvorfor det bør udskiftes. 228

13 Kultur- og fritidsudvalget Mindre projekter indenfor kultur- og fritidsområdet Rådighedsbeløbet skal sikre mulighed for, at Teknik og Kultur kan prioritere særlige projekter indenfor kultur- og fritidsområdet. Projekterne kan initieres af forvaltningen selv eller af private eller foreninger, der ønsker hjælp til opstart og gennemførelse af et konkret projekt. Der kan stilles krav om medfinansiering. Anlæg i landsbyerne Midler til at støtte aktiviteter og opretholde faciliteter for beboerne i landsbyerne. Der kan stilles krav om delvis medfinansiering og/eller frivillig arbejdskraft. Forbedring og udvikling af haller Det afsatte rådighedsbeløb skal bruges til at skabe bedre rammer og muligheder for at lokale foreninger/interessegrupper kan overtage driften af kommunale haller. Forslaget til forbedring og udvikling af haller ligger i forlængelse af halharmoniseringsprojektet. Etablering af 3 nye haller i Hadsten, Søften og Hammel Det overordnede sigte med at udvide halkapaciteten i Hadsten, Søften og Hammel er at understøtte visionen om, at Favrskov Kommune vil være en attraktiv bosætningskommune med en god kommunal service. Endvidere er aftalen et led i udmøntningen af kommunens ambition om at medvirke til et aktivt og sundt liv i lokale fællesskaber. Udvidelse af servicefaciliteterne i Høsthallen Forslaget indeholder udvidelse af hallen med omklædningsfaciliteter, redskabsrum, rengøringsrum. Omklædningsrummene bliver placeret og udformet således, at de kan bruges af både hallens brugere og til udendørsaktiviteter. Tilbygningen giver mulighed for, at der på sigt kan ske yderligere tilbygning til Høst-Hallen. Scene med lys til Lilleåsalen i Sløjfen Formålet med etablering af en mobilscene med lys i Lilleåsalen er at få en mere professionel ramme til afvikling af arrangementer og dermed blive mere attraktiv for arrangører af større events i Sløjfen. Formålet er endvidere at åbne mulighed for at tiltrække mindre teaterforestillinger til Hadsten, ligesom Favrskov Musikskole og andre aktører vil kunne få glæde af den. Etablering af kunstgræsbane eller græsbaner i Hammel Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2014 til tilskud til en foreningsopført kunstgræsbane eller til etablering af en eller flere traditionelle fodboldbaner i Hammel. Herudover afsættes 1,5 mio. kr. i 2015 til håndtering af udfordringer vedr. fodboldbanekapaciteten i Favrskov Kommune. Den nærmere udmøntning afventer resultatet af banekapacitetsanalysen og indgår i budgetlægningen for Undersøgelse vedr. etablering af svømmehal i Hadsten Der afsættes kr. til at afdække mulighederne for at placere en svømmehal i sammenhæng med den nye hal i Hadsten. Det skal ske i forbindelse med planlægning og projekteringen af den nye hal. 229

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten Bemærkninger til investeringsoversigten 220 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2015-priser (i 1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget Planrelaterede opgaver

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

Budgetforslag 2015-18

Budgetforslag 2015-18 Favrskov Kommune 2. september 2014 Budgetforslag 2015-18 Udarbejdet af Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Dan Jensen (uden

Læs mere

Forbrugsafgifter vedr. administrationen Der har kunnet konstateres mindreforbrug vedrørende forbrugsafgifter på administrationsbygninger.

Forbrugsafgifter vedr. administrationen Der har kunnet konstateres mindreforbrug vedrørende forbrugsafgifter på administrationsbygninger. Budget 2014-2017 30-09-2013 14:50:18 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Omprioriteringsforslag 1001 1002 1003 1004 Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur I forbindelse med ændring

Læs mere

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie.

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie. Forord Med budgettet udstikker vi hvert år kursen for den økonomiske rejse i de kommende år. Vi bygger videre på de veje, vi har gået på i årene før, og vi planlægger de nye veje, vi skal gå på i de næste

Læs mere

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Overført anlæg Nummer 10 Projektnavn Lærerarbejdsladser Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse -

Læs mere

Strategisk anlægsplan 2010-2017

Strategisk anlægsplan 2010-2017 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 83809 Brevid. 780970 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 5. august 2009 Strategisk anlægsplan 2010-2017 Revideret oplæg til budgetbehandling

Læs mere

Forslag til udmøntning af investeringspuljen

Forslag til udmøntning af investeringspuljen Forslag til udmøntning af investeringspuljen 30. oktober 2007 Forslag til udmøntning af investeringspuljen Indholdsfortegnelse Sammendrag: Total... 1 Miljø og teknik... 2 Børn og skole... 3 Kultur og fritid...

Læs mere

Budget 2014-2017. ØU - Økonomiudvalget. Omprioriteringsforslag. Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Omprioriteringsforslag

Budget 2014-2017. ØU - Økonomiudvalget. Omprioriteringsforslag. Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Omprioriteringsforslag Budget 2014-2017 04-09-2013 12:13:24 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Omprioriteringsforslag 1001 1002 1003 1004 Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur I forbindelse med ændring

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetforslag 2016-2019. Anlægsønsker

Budgetforslag 2016-2019. Anlægsønsker Juni 2015 Indhold Vedtaget anlægsbudget for 2016-2019, skattefinansieret... 5 for 2016-2019, skattefinansieret... 6 Afledt drift til anlægsønsker for 2016-2019, skattefinansieret... 9 Bilag...13 50AØ002

Læs mere

Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014

Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014 Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014 Hammel byen der handler I N D H O L D Program for områdefornyelse i Hammel Forord 3 Geografisk placering 4 Hammel midtby 6 Borgerinddragelse

Læs mere

Strategisk anlægsplan 2013-2020

Strategisk anlægsplan 2013-2020 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 203689 Brevid. 1473085 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk 9. august 2012 Strategisk anlægsplan 2013-2020 Side2/21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Udviklingsmål...1/56

Indholdsfortegnelse Udviklingsmål...1/56 Indholdsfortegnelse Udviklingsmål...1/56 Byer og landdistrikter...2/56 Kommunen som planlægger og myndighed...3/56 Kommunen som serviceleverandør...4/56 Kommunen som udviklingsorganisation...5/56 Infrastruktur...7/56

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Gentofte Kommune 21. september 2014

Gentofte Kommune 21. september 2014 Gentofte Kommune 21. september 2014 Budgetaftale Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre har den 21. september 2014 indgået en aftale om budgettet for Gentofte

Læs mere

BUDGETFORLIG 2014-2017

BUDGETFORLIG 2014-2017 Den 24/9-2013 endelig BUDGETFORLIG 2014-2017 Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget 2014-17: - Fælleslisten - Venstre - Socialdemokraterne - De konservative - Dansk

Læs mere

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Budget 2010 (2011-2013)

Budget 2010 (2011-2013) Budget 2010 (2011-2013) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 (2011-2013) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen,

Læs mere

Aabenraa Kommune Årsberetning 2014

Aabenraa Kommune Årsberetning 2014 Aabenraa Kommune Årsberetning 2014 1 Generelt INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning

Læs mere

Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2013

Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2013 Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2013 Centralforvaltningen 5. september 2012 Indhold Indledning... 2 Socialpolitik... 4 Arbejdsmarkedspolitik... 8 Uddannelsespolitik... 10 Fritids- og Idrætspolitik...

Læs mere

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Anlæg Nummer 81 Projektnavn Nyt multifunktionelt fritidsanlæg i Ringe Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 00.32.31 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 28. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:20 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

HOLMEGAARD KOMMUNE HOVEDSTRUKTUR 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED

HOLMEGAARD KOMMUNE HOVEDSTRUKTUR 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED HOLMEGAARD KOMMUNE 2000 KOMMUNEPLAN 2012 HOVEDSTRUKTUR TRYGHED VÆKST Vedtaget den 28. marts 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord side 3 Teknisk område Børn og unge Fritid og kultur Trafik side 3 Behov for nye

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Midtby Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet

Læs mere

Juni 2013. De seks temaer fra Udviklings- og Planstrategi 2011 der gøres status på er:

Juni 2013. De seks temaer fra Udviklings- og Planstrategi 2011 der gøres status på er: på Udviklings- og Planstrategi 2011 Juni 2013 Indledning Byrådet vedtog den 21. september 2011 Udviklings- og Planstrategi 2011. Med Udviklings- og Planstrategi 2011 blev det som noget nyt besluttet, at

Læs mere