BLANKETTEN KAN UDFYLDES PÅ SKÆRMEN Vi anbefaler ikke at privatpersoner ansøger via mail, idet vores mailsystem ikke er krypteret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLANKETTEN KAN UDFYLDES PÅ SKÆRMEN Vi anbefaler ikke at privatpersoner ansøger via mail, idet vores mailsystem ikke er krypteret"

Transkript

1 Ansøgning om tilsagn om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land uden for de to nationale testcentre (Østerild eller Høvsøre) 35 d i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 53 af 18. januar 2019 og bekendtgørelse nr af 17. december 2018 om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land uden for de to nationale testcentre BLANKETTEN KAN UDFYLDES PÅ SKÆRMEN Vi anbefaler ikke at privatpersoner ansøger via mail, idet vores mailsystem ikke er krypteret BLANKETTEN INDSENDES PR. MAIL TIL PR. POST eller e-boks Vejledning til at sende post via E-boks findes nederst i dette dokument. Ved angivelse af CPR på blanketten opfordres til at anvende e-boks eller almindelig post. Vejledning til udfyldelse findes på side 5-6. Har du yderligere spørgsmål til udfyldelse er du velkommen til at ringe til vores support på eller læse mere på vores hjemmeside Vejledning om Energistyrelsens behandling af personoplysninger findes i bilag 1 1. Information om ansøger Ansøgers navn: Ansøgers CVR-nr. eller CPR-nr.: Ansøgers bopælsadresse: Telefonnummer og/eller adresse på kontaktperson: Ansøgers størrelse i henhold til den definition, som fremgår af bilag 1 i Europa-Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (2003/361/EF), EU-Tidende 2003, L124, side 36. Sæt ét kryds: Ansøger er en lille eller mellemstor virksomhed (SMV) Ansøger er en stor virksomhed 1

2 2. Beskrivelse af projektet Vindmøllens/vindmøllernes installerede effekt (MW): Projektets forventede beliggenhed angivet ved GPS-koordinater: Beskrivelse af projektet, der søges om støtte til: Forventet startdato for påbegyndelse af projektet: Forventet nettilslutning for vindmøllen eller vindmøllerne: Forventet slutdato for projektet: 2 a. Omkostninger nødvendige for projektets gennemførelse (og de støtteberettigede omkostninger): Forventede købspris eller produktionsomkostninger af vindmøllen/vindmøllerne (inkl. moms): DKK Forventede installationsomkostninger (inkl. moms): DKK Forventede driftsomkostninger (inkl. moms): DKK 2

3 Evt. andre omkostninger: DKK 2. b. Beskrivelse af situationen uden støtte (det kontrafaktiske scenarie) Vedlagt dokumentation 2 c. Dokumentation, tegningsberettigelse - for juridiske personer Ansøgningen skal være vedlagt dokumentation for tegningsberettigelsen. Hvis ansøgningen er udfyldt og underskrevet af en anden end den/de tegningsberettigede, skal ansøgningen være vedlagt dokumentation for ejerforholdet, tegningsberettigelsen og en fuldmagt. 3. Erklæringer Ansøger bekræfter, at projektet ikke er påbegyndt. Ansøger bekræfter, at der ikke tilsluttes mere end 6 vindmøller i samme tilslutningspunkt til elnettet. Ansøger bekræfter, at ansøger ikke har modtaget eller vil modtage anden offentlig støtte til det ansøgte vindmølleprojekt. Ansøger har efterkommet ethvert krav om tilbagebetaling af støtte, som Europa-Kommissionen ved en tidligere afgørelse har fundet ulovlig og uforenelig med det indre marked, og vil straks orientere Energistyrelsen, hvis sådanne krav opstår i ansøgningsperioden, eller der opstår tvivl herom. Ansøger er endvidere bekendt med, at hvis ansøger opnår tilsagn om tilskud og gør brug af tilsagnet, er støttemodtager i hele støtteudbetalingsperioden forpligtet til at orientere Energistyrelsen, såfremt støttemodtager bliver mødt med et krav om tilbagebetaling af støtte, eller der opstår tvivl herom. Energistyrelsen må ikke udbetale støtte til en virksomhed, som ikke har efterkommet ethvert krav om tilbagebetaling af støtte, som Europa-Kommissionen har fundet ulovlig og uforenelig med det indre marked. Energistyrelsen vil derfor stoppe udbetaling af tilskud. Ansøger er ikke kriseramt og vil straks orientere Energistyrelsen, hvis ansøger bliver kriseramt, eller der opstår tvivl herom, i ansøgningsperioden. Ansøger er endvidere bekendt med, at hvis ansøger opnår tilsagn om tilskud og gør brug af tilsagnet, er støttemodtager i hele støtteudbetalingsperioden forpligtet til at orientere Energistyrelsen, hvis støttemodtager bliver kriseramt, eller der opstår tvivl herom. Energistyrelsen må ikke udbetale støtte til en kriseramt virksomhed. Energistyrelsen vil derfor stoppe udbetaling af tilskud, hvis en støttemodtager bliver kriseramt, eller der opstår tvivl herom. En virksomhed er kriseramt, når den uden statslig indgriben næsten med sikkerhed vil være nødt til at indstille sin aktivitet på kort eller mellemlang sigt, som defineret i Kommissionens Meddelelse - Rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte ikke-finansielle virksomheder, EU-Tidende 2014, C 249, side 1. 3

4 4. Dokumentation, store virksomheder Hvis en ansøger er en stor virksomhed, jf. afkrydsningen i afsnittet Information om ansøger, skal ansøgningen være vedlagt dokumentation for samtlige de oplysninger, som skal angives i afsnittet Beskrivelse af situationen uden støtte (det kontrafaktiske scenarie). Filen, der udgør den vedlagte dokumentation, bedes venligst være navngivet Dokumentation for situationen uden støtte. 5. Underskrift Ved min/vores underskrift/underskrifter indestår jeg/vi for rigtigheden af de angivne oplysninger i ansøgningen og de vedhæftede dokumenter. Dato: Navn: (blokbogstaver) Underskrift: OBS: ved anvendelse af fuldmagtshaver, skal der vedlægges fuldmagt herfor. 4

5 Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet Sådan udfyldes blanketten Dette skema skal anvendes ved ansøgning om tilsagn om pristillæg til forsøgsvindmøller uden for de nationale testcentre (Østerild eller Høvsøre). Støtteordningen fremgår af 35 d i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 53 af 18. januar 2019 og af bekendtgørelse nr af. 17. december Støtteordningen udgør statsstøtte i form af et pristillæg på 2,27 øre pr. kwh i 20 år fra nettilslutningen. Støtteordningen udgør statsstøtte i form af et tilskud, som er godkendt af Europa-Kommissionen ved statsstøttegodkendelse SA (2018/N), i medfør af Europa-Kommissionens Retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi af 28. juni 2014, (EU-Tidende 2014, C 200, s. 1). Statsstøttegodkendelsen, retningslinjerne, loven og bekendtgørelsen er normerende for indholdet i dette ansøgningsskema. Nedenfor findes en kort vejledning til udfyldelse af visse felter i ansøgningsskemaet. Hvis udfyldelse af ansøgningen giver anledning til spørgsmål, kan der rettes henvendelse til Energistyrelsen. Kontaktoplysninger fremgår sidst i dette afsnit. Ansøgningsskemaet bedes udfyldt elektronisk. Hvis ansøgningsskemaet printes og udfyldes i hånden, skal ansøgningsskemaet udfyldes med blokbogstaver. Ansøger I ansøgningen angives navn/navne på ejeren eller ejerne af vindmøllen/vindmøllerne i projektet. Der kan indgives én ansøgning pr. projekt. Et eventuelt tilsagn kan ikke opdeles i flere tilsagn. CPR-nummer Hvis ansøger er en person, det vil sige, hvis ansøger ikke er en juridisk person, så skal ansøger angive sit CPR-nummer i ansøgningsskemaet. Hvis ansøger ikke har et CPR- nummer eller CVR-nummer, kan et nationalt identifikationsnummer i stedet anvendes. Ansøgers størrelse Ansøger skal angive, om ansøger er en lille eller mellemstor virksomhed (SMV) eller en stor virksomhed. Ansøger skal i den forbindeles anvende den definition, der fremgår af Europa-Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (2003/361/EF), EU- Tidende 2003, L 124, s. 36, (herefter henstillingen), som kan findes her. Europa-Kommissionen har udgivet en vejledning til definitionen af virksomhedsstørrelser, som kan findes her. Vejledningen er en praktisk guide til at udrede, om en virksomhed er en SMV eller en stor virksomhed. En virksomheds størrelse defineres ud fra antal ansatte og enten årlig omsætning eller årlig samlet balance. Opgørelsen af disse data afhænger af virksomhedens relationer til andre virksomheder, herunder kapital- og stemmerettigheder og mulighed for at udøve bestemmende indflydelse. Hvis ansøger besidder kapital- eller stemmerettigheder i en anden virksomhed eller har mulighed for at udøve bestemmende indflydelse i en anden virksomhed, så skal data (antal ansatte, årlig omsætning og årlig samlet balance) fra denne anden virksomhed i visse tilfælde, helt eller delvist, indgå i det datagrundlag, som er bestemmende for, om ansøger er en SMV eller en stor virksomhed. Endvidere, hvis en anden virksomhed besidder kapital- eller stemmerettigheder i ansøger eller har mulighed for at udøve bestemmende indflydelse over ansøger, så skal data (antal ansatte, årlig omsætning og årlig samlet balance) fra denne anden virksomhed i visse tilfælde, helt eller delvist, indgå i det datagrundlag, som er bestemmende for, om ansøger er en SMV eller en stor virksomhed. For at fastslå, hvilket datagrundlag (antal ansatte, årlig omsætning og årlig samlet balance) der skal ligge til grund for vurderingen af, om ansøgeren er en SMV eller en stor virksomhed, skal ansøgeren derfor indled- 5

6 ningsvist fastslå, om ansøger er en uafhængig virksomhed, en partnervirksomhed eller en tilknyttet virksomhed, jf. henstillingens bilag 1, art. 3. Projektbeskrivelse Ansøger skal beskrive, hvor mange møller der skal indgå i projektet, hvilket formål der er med de test, der søges om støtte til at udføre. Herunder skal det anføres, hvilke resultater der forventes at blive opnået, og hvordan resultaterne kan indgå i den fortsatte udvikling af nye mølletyper m.v. Ansøger skal beskrive, hvordan møllen som udgangspunkt er fabriksny, idet muligheden for genanvendelse af tårn og fundament dog kan indgå. Genanvendelse af mølledele udover tårn og fundament vil dermed som udgangspunkt anses for at være en ombygning af en bestående mølle, medmindre ansøger kan godtgøre, at der er tale om helt særlige forhold, og at en støtteintensitetsvurdering kan påvise, at der ikke er tale om overkompensation. Ansøgers beskrivelse af projektet, herunder graden af genanvendelse af mølledele, vil således indgå i den konkrete vurdering, som Energistyrelsen foretager, hvor støtteintensiteten også kan blive vurderet på baggrund af de afgivne oplysninger om forventede projektomkostninger. Forventet startdato for påbegyndelse af projektet Forventet starttidspunkt er det tidspunkt, hvor du forventer, at arbejdet på projektet påbegyndes eller det tidspunkt, hvor du forventer at have det første bindende tilsagn om køb af udstyr eller indgåelse af andre forpligtelser, som gør, at investeringen er endelig foretaget. Køb af grund eller andet forberedende arbejde som f.eks. indhentning af tilladelser fra kommunen anses ikke for at være en påbegyndelse af projektet. Projektets påbegyndelse er defineret i VE-lovens 5, stk. 1, nr. 6. Startdato skal udfyldes med dag, måned og år. Forventet slutdato for projektet Ansøger skal angive tidspunktet for, hvornår projektet forventes afsluttet, såfremt ansøgningen imødekommes. Ved projektets afslutning forstås det tidspunkt, hvor forsøgsvindmøllernes tages ned. Tidspunktet kan angives som en beskrivelse i ord eller med angivelse af dag, måned og år. Projektomkostninger For så vidt angår den første rubrik, hvor der skal anføres forventede evt. købspris for vindmøllen, gælder, at i det omfang vindmøllene ikke er genstand for salg mellem en producent og en udvikler/opstiller, vil der ikke kunne angives en forventet købspris. Det vil derfor være tilstrækkeligt at angive forventede produktionsomkostninger til fremstillingen af de nye komponenter. Beskrivelse af situationen uden støtte (det kontrafaktiske scenarie) Ansøger skal beskrive situationen uden støtte, dvs. salg af elektricitet fra vindmøllen/vindmøllerne i det ansøgte projekt uden støtte, fx til markedsprisen på elektricitet. Det er en betingelse for at opnå tilsagn om støtte, at støtten har den fornødne tilskyndelsesvirkning. Tilskyndelsesvirkning betyder, at tilskuddet er udslagsgivende for beslutningen om, at vindmølleprojektet gennemføres. Store virksomheder, jf. afkrydsning i afsnittet Oplysninger om ansøger, skal indsende dokumentation for oplysningerne om det kontrafaktiske scenarie. Det kan for eksempel være en businesscase for etablering af vindmøllen/vindmøllerne uden støtte. Ansøger skal ved afkrydsning i ansøgningsskemaet angive, om dokumentation er vedlagt. Underskrift Det er den/de tegningsberettigede for virksomheden, der skal underskrive ansøgningen. Ansøgningen skal være vedlagt dokumentation for tegningsberettigelsen. Ansøgningen kan udfyldes og underskrives af en anden, hvis ansøgningen er vedlagt en fuldmagt og dokumentation for ejerforholdet og tegningsberettigelsen. Ansøgningen er udfyldt med felt til dag, navn og underskrift for én person. Hvis to eller flere personer skal underskrive, så skal hver af de tegningsberettigede udfylde en dag, navn og underskrift. 6

7 Hvis ansøger er en privatperson, og ansøgningen underskrives af en anden end denne, skal ansøgningen vedlægges en fuldmagt. Indsendelse af ansøgning Ansøgningen indsendes pr. mail til eller med e-boks. Ansøgningen kan også indsendes med almindelig post til Energistyrelsen, Afregning og Support af VE, Niels Bohrs Vej 8D, 6700 Esbjerg. Spørgsmål til udfyldelse af ansøgningen kan rettes til samme adresse eller telefonisk til Energistyrelsen anbefaler ikke, at privatpersoner ansøger via , idet mailsystemet ikke er krypteret. Indsend i stedet blanketten via E-boks eller pr. post. Virksomheder kan indsende ansøgningen pr. mail til pr. post eller via E-boks. Vejledning til at sende post til Energistyrelsen via E-boks 1. Gå til 2. Log på som privat 3. Log ind med NemID 4. Vælg Skriv ny post (øverst til højre), når du er logget på 5. Tryk på Vælg modtager. 6. Skriv Energistyrelsen og tryk på søgeknappen 7. Tryk på Solceller, vindmøller og øvrige VE anlæg i boksen/vinduet 8. Dernæst kan du udfylde emne, vedhæfte en fil (via clips-ikonet) og skrive en besked. 9. Tryk på Send. 7

8 Bilag 1 Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. Energistyrelsen er dataansvarlig Energistyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor: Energistyrelsen Amaliegade København K CVR-nr.: Telefon: Mail: Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os. Energistyrelsens databeskyttelsesrådgiver Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du også altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: Telefon: Mail: Brev: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Rentemestervej København NV Att. Databeskyttelsesrådgiver Bibi Aminah Shah Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: Behandling af din ansøgning om pristillæg og efterfølgende administration af et evt. tilsagn om pristillæg. Opbevaring til dokumentations- og kontrolformål. Udbetaling af pristillæg Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: Bekendtgørelse nr af 17. december 2018 om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land uden for de to nationale testcentre. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, jf. databeskyttelseslovens 6, stk. 1. Kategorier af personoplysninger Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige personoplysninger: o Personoplysninger som du indsender i forbindelse med din ansøgning og den efterfølgende sagsbehandling. Modtagere af personoplysninger Energistyrelsen videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: Databehandlere som understøtter Energistyrelsens journaliserings- og sagsbehandlingssystemer 8

9 Hvor dine personoplysninger stammer fra Ud over de personoplysninger, som du selv indsender i forbindelse med din ansøgning, indhenter Energistyrelsen til brug for sagsbehandlingen personoplysninger fra: CPR registeret: o Navn på personen med det CPR nummer, der er angivet i ansøgningen, hvis det ikke er CVR der er angivet. o Adresse på personen med det CPR nummer, der er angivet i ansøgningen, hvis det ikke er CVR der er angivet. Opbevaring af dine personoplysninger Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at dine personoplysninger senest slettes, når der ikke længere er et sagligt behov for at opbevare de pågældende personoplysninger. Dine rettigheder Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Ret til at se personoplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de persondata, som vi behandler om dig. Du kan anmode om indsigt i de persondata, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som data er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse. Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine personoplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte. Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle personoplysningerne bortset fra opbevaring med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Ret til at transmittere personoplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Klage til Datatilsynet Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på 9

Ansøgning om tilsagn om pristillæg til forsøgsvindmøller inden for de nationale testcentre (Østerild eller Høvsøre)

Ansøgning om tilsagn om pristillæg til forsøgsvindmøller inden for de nationale testcentre (Østerild eller Høvsøre) Ansøgning om tilsagn om pristillæg til forsøgsvindmøller inden for de nationale testcentre (Østerild eller Høvsøre) 35 c i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 27. juni

Læs mere

Vejledning til udfyldelse findes på side 5-6. Vejledning om Energistyrelsens behandling af personoplysninger findes i bilag 1

Vejledning til udfyldelse findes på side 5-6. Vejledning om Energistyrelsens behandling af personoplysninger findes i bilag 1 Ansøgning om tilsagn om pristillæg til elektricitet produceret på forsøgsvindmøller uden for de nationale testcentre (Østerild eller Høvsøre), jf. 35 d i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BLANKETTEN KAN UDFYLDES PÅ SKÆRMEN Vi anbefaler ikke at privatpersoner ansøger via mail, idet vores mailsystem ikke er krypteret

BLANKETTEN KAN UDFYLDES PÅ SKÆRMEN Vi anbefaler ikke at privatpersoner ansøger via mail, idet vores mailsystem ikke er krypteret Ansøgning om udbetaling om pristillæg til elektricitet produceret på forsøgsvindmøller uden for de nationale testcentre (Østerild eller Høvsøre) 35 d i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BLANKETTEN KAN UDFYLDES PÅ SKÆRMEN Vi anbefaler ikke, at privatpersoner ansøger via mail, idet vores mailsystem ikke er krypteret

BLANKETTEN KAN UDFYLDES PÅ SKÆRMEN Vi anbefaler ikke, at privatpersoner ansøger via mail, idet vores mailsystem ikke er krypteret Ansøgning om udbetaling om pristillæg til elektricitet fremstillet forsøgsvindmøller på land inden for de to nationale testcentre (Østerild eller Høvsøre) 35 c i lov om fremme af vedvarende energi, jf.

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet findes på side 5-6. Vejledning om Energistyrelsens behandling af personoplysninger findes i bilag 1

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet findes på side 5-6. Vejledning om Energistyrelsens behandling af personoplysninger findes i bilag 1 Ansøgning om tilsagn om pristillæg til særordning for mindre landvindprojekter (6-mølleordningen), jf. 35 f i lov om fremme af vedvarende energi og bekendtgørelse nr. 1185 af 26. september 2018 om pristillæg

Læs mere

Ansøgning om tilsagn til pristillæg til husstandsvindmøllepuljen 2019

Ansøgning om tilsagn til pristillæg til husstandsvindmøllepuljen 2019 Ansøgning om tilsagn til pristillæg til husstandsvindmøllepuljen 2019 Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet findes på side 3 Vejledning om Energistyrelsens behandling af personoplysninger findes

Læs mere

Ansøgning om udbetaling af pristillæg i husstandsvindmøllepuljen 2018

Ansøgning om udbetaling af pristillæg i husstandsvindmøllepuljen 2018 Ansøgning om udbetaling af pristillæg i husstandsvindmøllepuljen 2018 Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet findes på side 3 Vejledning om Energistyrelsens behandling af personoplysninger findes

Læs mere

1. Oplysninger om ejer. 2. Beskrivelse af projektet. Her udfyldes én ejer af anlægget, som vil være den, støtten udbetales til.

1. Oplysninger om ejer. 2. Beskrivelse af projektet. Her udfyldes én ejer af anlægget, som vil være den, støtten udbetales til. Ansøgning om udbetaling af pristillæg i husstandsvindmøllepuljen 2016 jf. 41, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi og bekendtgørelse nr. 1185 af 26. september 2018 om pristillæg for vindmølleproduceret

Læs mere

1. Oplysninger om ejer. 2. Beskrivelse af projektet. Her udfyldes én ejer af anlægget, som vil være den, støtten udbetales til.

1. Oplysninger om ejer. 2. Beskrivelse af projektet. Her udfyldes én ejer af anlægget, som vil være den, støtten udbetales til. Ansøgning om udbetaling af pristillæg til husstandsvindmølle efter den tidligere 41, stk. 4 jf. 41, stk. 3 i lov nr. 122 af 6. februar 2015 om fremme af vedvarende energi som ændret ved lov nr. 744 af

Læs mere

Overdragelse af pristillæg til lejer af anlæg

Overdragelse af pristillæg til lejer af anlæg Overdragelse af pristillæg til lejer af anlæg INDSEND BLANKETTEN VIA E-BOKS ELLER PR. POST. Vejledning til at sende post via E-boks, se på side 2 FELTER MED * SKAL UDFYLDES - BLANKETTEN KAN UDFYLDES PÅ

Læs mere

Anmeldelse om skift af lejer for solcelleanlæg eller husstandsvindmølle

Anmeldelse om skift af lejer for solcelleanlæg eller husstandsvindmølle Anmeldelse om skift af lejer for solcelleanlæg eller husstandsvindmølle INDSEND BLANKETTEN VIA E-BOKS ELLER PR. POST. Vejledning til at sende post via E-boks, se på side 3 FELTER MED SKAL UDFYLDES - BLANKETTEN

Læs mere

Støtte til ikke-afskrevne biomasseanlæg (fortsættelse af 15-øren)

Støtte til ikke-afskrevne biomasseanlæg (fortsættelse af 15-øren) Støtte til ikke-afskrevne biomasseanlæg (fortsættelse af 15-øren) Ansøgning om tilsagn om pristillæg til elektricitet ved afbrænding af biomasse i henhold til 45 a, stk. 2 og 3 i lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Ansøgning om tilsagn til nettoafregning og pristillæg til husstandsvindmøllepulje

Ansøgning om tilsagn til nettoafregning og pristillæg til husstandsvindmøllepulje Ansøgning om tilsagn til nettoafregning og pristillæg til husstandsvindmøllepulje 2018 BLANKETTEN KAN UDFYLDES PÅ SKÆRMEN Vi anbefaler ikke at privatpersoner ansøger via mail, idet vores mailsystem ikke

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land inden for de to nationale testcentre

UDKAST. Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land inden for de to nationale testcentre UDKAST Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land inden for de to nationale testcentre I medfør af 35 c, stk. 3 og 4, 43, stk. 2, 55, stk. 4, 61, 65, stk. 3,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land

UDKAST. Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land UDKAST Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land I medfør af 35 c, stk. 3 og 4, 43, stk. 2, 55, stk. 4, 61, 65, stk. 3, 68, nr. 1 og 73, stk. 1, i lov om fremme

Læs mere

Bilag 2 1/6. Ansøgningsfristen for ansøgning om dispensation er senest den 17. februar Identifikation af elproduktionsanlægget Navn på anlæg

Bilag 2 1/6. Ansøgningsfristen for ansøgning om dispensation er senest den 17. februar Identifikation af elproduktionsanlægget Navn på anlæg Bilag 2 Ansøgning om dispensation fra krav om levering af elektricitet inden den 1. april 2019. henhold til 45 a, stk. 7 i lov om fremme af vedvarende energi Ansøgningen vedlægges Ansøgning om tilsagn

Læs mere

Ekg, eller beskrivelse af Ekg fra anerkendt laboratorium, er vedlagt: Ja: Nej:

Ekg, eller beskrivelse af Ekg fra anerkendt laboratorium, er vedlagt: Ja: Nej: Diabeteserklæring for jernbanepersonale Cpr. nr.: Navn: Adresse: Husk at underskrive og medsende side 2. Edvard Thomsens Vej 14 Telefon 7221 8800 Fax 3338 1439 helbred@tbst.dk www.tbst.dk Højde og vægt

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land uden for de to nationale testcentre

UDKAST. Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land uden for de to nationale testcentre UDKAST Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land uden for de to nationale testcentre I medfør af 35 d, stk. 3 og 4, 43, stk. 2, 55, stk. 4, 61, 65, stk. 3,

Læs mere

De registreredes (kursisters) rettigheder i databeskyttelsesforordningen

De registreredes (kursisters) rettigheder i databeskyttelsesforordningen De registreredes (kursisters) rettigheder i databeskyttelsesforordningen Version Dato Ændret af Godkendt af 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os?... 4 2. Kontaktansvarlig...

Læs mere

Som DIASTOLISK blodtryk bedes opgivet det tryk, ved hvilket lydene ophører. Behandles undersøgte med blodtrykssænkende medicin?

Som DIASTOLISK blodtryk bedes opgivet det tryk, ved hvilket lydene ophører. Behandles undersøgte med blodtrykssænkende medicin? Blodtryksskema for jernbanepersonale Cpr. nr.: Navn: Adresse: Husk at underskrive og medsende side 2. Edvard Thomsens Vej 14 Telefon 7221 8800 Fax 3338 1439 helbred@tbst.dk www.tbst.dk Til den undersøgende

Læs mere

Information om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit uddannelsesforløb.

Information om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit uddannelsesforløb. Privatlivspolitik Information om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit uddannelsesforløb. Efter databeskyttelsesforordningens 1 artikel 14 skal vi give dig en række oplysninger,

Læs mere

B: Anvender du briller eller kontaktlinser? Ja: Nej: Venstre: Venstre: C: Har du vanskeligheder ved at orientere dig i nedsat belysning?

B: Anvender du briller eller kontaktlinser? Ja: Nej: Venstre: Venstre: C: Har du vanskeligheder ved at orientere dig i nedsat belysning? Synsattest for jernbanepersonale Navn: CPR-nr: Adresse: Postnr: By: Stilling: Arbejdsgiver: A: Har du tidligere været undersøgt hos øjenlæge, oplyses årsag samt hvornår: B: Anvender du briller eller kontaktlinser?

Læs mere

Persondatapolitik til ansøgere og rekruttering

Persondatapolitik til ansøgere og rekruttering Persondatapolitik til ansøgere og rekruttering Dataansvarlig ITD, Brancheorganisation For Den Danske Vejgodstransport Lyren 1 6330 Padborg Danmark CVR-nummer: 40990917 1. Introduktion Denne persondatapolitik

Læs mere

opfylde vores kontraktuelle forpligtelser over for dig, samt at

opfylde vores kontraktuelle forpligtelser over for dig, samt at PRIVATLIVSPOLITIK Det er vigtigt for FloodFrame A/S ( FloodFrame ), at du føler dig tryg ved at overlade persondata til os. Det er derfor også vigtigt, at du er oplyst om, hvilke oplysninger FloodFrame

Læs mere

Information om PenSam s behandling af ansøgeres personoplysninger mv.

Information om PenSam s behandling af ansøgeres personoplysninger mv. Information om PenSam s behandling af ansøgeres personoplysninger mv. I PenSam passer vi godt på de personlige oplysninger, vi får i forbindelse med, at du søger en stilling hos os. Det gælder også, selvom

Læs mere

Til elever og forældre: Underretning om indsamling af personoplysninger

Til elever og forældre: Underretning om indsamling af personoplysninger Til elever og forældre: sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 14 skal give dig en række oplysninger, når vi modtager

Læs mere

Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos Fredericia Spildevand og Energi A/S

Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos Fredericia Spildevand og Energi A/S Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos Fredericia Spildevand og Energi A/S Version 1.0 Maj 2018 Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger,

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK. Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os. Ansøgere til ledige stillinger hos Brd. Klee A/S. Version 1.

PRIVATLIVSPOLITIK. Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os. Ansøgere til ledige stillinger hos Brd. Klee A/S. Version 1. PRIVATLIVSPOLITIK Ansøgere til ledige stillinger hos Brd. Klee A/S Version 1.0 april 2018 Som dataansvarlig virksomhed gør vi opmærksom på, at vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi

Læs mere

Privatlivspolitik til elever og kursister Information om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit uddannelsesforløb.

Privatlivspolitik til elever og kursister Information om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit uddannelsesforløb. Privatlivspolitik til elever og kursister Information om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit uddannelsesforløb. Efter databeskyttelsesforordningens 1 artikel 14 skal vi give

Læs mere

HFK s Understøttelsesfond under Textilhandlerforeningen for København Ansøgningsblanket

HFK s Understøttelsesfond under Textilhandlerforeningen for København Ansøgningsblanket HFK s Understøttelsesfond under Textilhandlerforeningen for København Ansøgningsblanket Vi opfordrer dig til, at du alene angiver personoplysninger, der er relevante for ansøgningen. Fonden gør opmærksom

Læs mere

Orientering om og vejledning til indmeldelsesblanket, indhentelse af nye samtykker på Sankt Nikolaj Skole.

Orientering om og vejledning til indmeldelsesblanket, indhentelse af nye samtykker på Sankt Nikolaj Skole. Orientering om og vejledning til indmeldelsesblanket, indhentelse af nye samtykker på Sankt Nikolaj Skole. Denne vejledning har to formål: 1) At informere om og tydeliggøre, hvorledes skolen skal behandle

Læs mere

Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger

Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger Privatlivspolitik Ansøgere hos ACTAS A/S Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK SAFESHARE. Side 1 af 5

PRIVATLIVSPOLITIK SAFESHARE. Side 1 af 5 PRIVATLIVSPOLITIK SAFESHARE Side 1 af 5 1 DATAANSVARLIG OG DATABEHANDLER 1.1 PDO Group ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der indsamles og behandles om kunder og brugere af

Læs mere

Persondatapolitik. Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Persondatapolitik. Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. Persondatapolitik Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? XTRACON A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger,

Læs mere

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om kunder.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om kunder. Nuværende og tidligere gæster hos Royal Scandinavian Casino I/S Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer

Læs mere

Hvis vi har brug for yderligere oplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere dig herom ved indsamlingen heraf.

Hvis vi har brug for yderligere oplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere dig herom ved indsamlingen heraf. Persondatapolitik Dataansvarlig ITD Forsikringsmægler A/S Lyren 1 6330 Padborg Danmark CVR-nummer: 38725440 1. Introduktion Denne persondatapolitik (herefter benævnt Politikken") beskriver, hvordan ITD

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse i henhold til 45 a i lov om fremme af vedvarende energi I medfør af 45 a, stk. 8, 50, stk. 6, 57, stk. 1, 59, 61, 68,

Læs mere

Personoplysninger om kunder og forretningsforbindelser

Personoplysninger om kunder og forretningsforbindelser Personoplysninger om kunder og forretningsforbindelser 1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 1.1 Formål 1.1.1 Hos Jysk Tagpap ApS (herefter "Selskabet") vil vi løbende komme til elektronisk/automatisk at behandle

Læs mere

Underretning om indsamling af personoplysninger til PPR Jammerbugt

Underretning om indsamling af personoplysninger til PPR Jammerbugt Underretning om indsamling af personoplysninger til PPR Jammerbugt Vi sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi modtager oplysninger om dit barn. Efter databeskyttelsesforordningens artikel

Læs mere

Privatlivspolitik. TEKNIK OG MILJØ AffaldVarme Aarhus Aarhus Kommune

Privatlivspolitik. TEKNIK OG MILJØ AffaldVarme Aarhus Aarhus Kommune Privatlivspolitik 1. Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? AffaldVarme Aarhus indsamler og behandler oplysninger om dig i forbindelse med vores forpligtelser til håndtering af affald og levering

Læs mere

Midtfyns Gymnasium. Underretning om indsamling af personoplysninger

Midtfyns Gymnasium. Underretning om indsamling af personoplysninger Underretning om indsamling af personoplysninger (Medarbejdere) sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 14 skal

Læs mere

KERTEMINDE FORSYNING - VARME A/S Kohaven Kerteminde CVR-nr Kundeservice:

KERTEMINDE FORSYNING - VARME A/S Kohaven Kerteminde CVR-nr Kundeservice: Side 1 af 6 Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos vores 5 forskellige selskaber der repræsenterer: Kerteminde Forsyning A/S Kerteminde Forsyning - Spildevand A/S Kerteminde Forsyning - Vand

Læs mere

Stamdata for tilskudsmodtageren: Person eller virksomhed, der ansøger om oprettelse som tilskudsmodtager CVR/CPR-nummer.

Stamdata for tilskudsmodtageren: Person eller virksomhed, der ansøger om oprettelse som tilskudsmodtager CVR/CPR-nummer. Ansøgning om oprettelse som tilskudsmodtager for tilskud til biogas, der anvendes til procesformål i virksomheder, til brug for salg til transport, eller til brug for varmeproduktion (bekendtgørelse nr.

Læs mere

CVR/CPR-nummer. Kontaktoplysninger. Anlægsoplysninger. * Energinet.dk Att: Afregning og Support af VE Tonne Kjærsvej Fredericia

CVR/CPR-nummer. Kontaktoplysninger. Anlægsoplysninger. * Energinet.dk Att: Afregning og Support af VE Tonne Kjærsvej Fredericia Ansøgning om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg til Elektricitet som produceres ved biogas eller forgasningsgas fremstillet ved biomasse. (bekendtgørelse nr. 1113 af 18/09/2015) Udfyldes med

Læs mere

Privatlivspolitik for forbrugere hos Hedensted Fjernvarme a.m.b.a.

Privatlivspolitik for forbrugere hos Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. Privatlivspolitik for forbrugere hos Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. 1. Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Som leverandør af fjernvarme til vores forbrugere tager vi din databeskyttelse alvorligt.

Læs mere

SKABELON FOR PRIVATLIVSPOLITIK

SKABELON FOR PRIVATLIVSPOLITIK Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 J.nr. 171898 13. april 2018 SKABELON FOR PRIVATLIVSPOLITIK 1. BESKYTTELSE AF DIT PRIVATLIV SK Forsyning A/S tager behandling af dine persondata alvorligt.

Læs mere

Standard Document. Persondataforordningen og Privatpolitikker (eller på engelsk, The general data protection regulation)

Standard Document. Persondataforordningen og Privatpolitikker (eller på engelsk, The general data protection regulation) Indhold 1. Indhold... 1 Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os?... 2 Kontaktoplysninger... 2 Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger... 2 Kategorier af personoplysninger...

Læs mere

Privatlivspolitik KL s behandling af oplysninger om kommunalpolitikere og medarbejdere i kommunerne Version 1.0 maj 2018

Privatlivspolitik KL s behandling af oplysninger om kommunalpolitikere og medarbejdere i kommunerne Version 1.0 maj 2018 Revideret privatlivspolitik for politikere Privatlivspolitik KL s behandling af oplysninger om kommunalpolitikere og medarbejdere i kommunerne Version 1.0 maj 2018 Side 1 af 5 I denne privatlivspolitik

Læs mere

Hvis du har spørgsmål til din konkrete sag, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor.

Hvis du har spørgsmål til din konkrete sag, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor. 1. Behandling af personoplysninger Efter databeskyttelsesforordningens 1 artikel 13 og 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig, fra dig selv og/eller fra andre. Hvis

Læs mere

Oplysninger om vores behandling af personoplysninger vi indsamler om dig

Oplysninger om vores behandling af personoplysninger vi indsamler om dig Oplysninger om vores behandling af personoplysninger vi indsamler om dig 1. Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Klinik Bettina er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som

Læs mere

Nuværende og tidligere kunder hos Vand og Affald i Svendborg.

Nuværende og tidligere kunder hos Vand og Affald i Svendborg. Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos Vand og Affald i Svendborg. Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer,

Læs mere

Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger m.v.

Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger m.v. Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger m.v. 1) Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Reni Klavsen er den dataansvarlige hos Kiropraktorerne i Frederikssund. Reni Klavsen er

Læs mere

Hvad gør vi med dine personoplysninger?

Hvad gør vi med dine personoplysninger? Hvad gør vi med dine personoplysninger? Fors A/S er til for dig. Derfor lytter vi til vores kunder. Efter du har været i kontakt med os, vil vi gerne vide, hvordan du har oplevet vores service og ydelser.

Læs mere

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

De oplysninger vi skal give dig er følgende: Bilag 1.2: Underretning om indsamling af personoplysninger i Løn- og personaleadministrationen (Henfører til Retningslinje om den registreredes rettigheder) skal orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger

Læs mere

Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos VandCenter Syd as

Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos VandCenter Syd as Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos VandCenter Syd as Version 1.0 Maj 2018 Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som

Læs mere

Sprogvurdering -Til alle 3-årige i Holbæk

Sprogvurdering -Til alle 3-årige i Holbæk Sprogvurdering -Til alle 3-årige i Holbæk August 2018 Kære forældre I Holbæk er det besluttet at tilbyde sprogvurderinger af alle børn i 3 års alderen. Sprogvurderingen er en hjælp til det pædagogiske

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK FOR VAND- OG SPILDEVANDSSELSKABER

PRIVATLIVSPOLITIK FOR VAND- OG SPILDEVANDSSELSKABER 15. maj 2018 PRIVATLIVSPOLITIK FOR VAND- OG SPILDEVANDSSELSKABER 1. BESKYTTELSE AF DIT PRIVATLIV Netselskaberne for vand- og spildevand, som betjenes af KLAR Forsyning tager behandling af dine persondata

Læs mere

Information om PenSam s behandling af personoplysninger m.v. til dig, som ikke er kunde i PenSam

Information om PenSam s behandling af personoplysninger m.v. til dig, som ikke er kunde i PenSam Information om PenSam s behandling af personoplysninger m.v. til dig, som ikke er kunde i PenSam I PenSam passer vi godt på de personlige oplysninger, vi får i forbindelse med sagsbehandling af vores kunders

Læs mere

INDMELDELSESBLANKET DATA OM ELEV FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE (SÆT KRYDS) DATA OM FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE MOR FAR HVIS BARNET ER I PLEJE

INDMELDELSESBLANKET DATA OM ELEV FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE (SÆT KRYDS) DATA OM FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE MOR FAR HVIS BARNET ER I PLEJE INDMELDELSESBLANKET DATA OM ELEV FORNAVN(E) EFTERNAVN(E) CPR-NUMMER KLASSETRIN SKOLEÅR SKAL BARNET TILMELDES SFO? FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE (SÆT KRYDS) FÆLLES FAR MOR MOR DATA OM FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE

Læs mere

Nuværende og tidligere kunder hos BlueKolding Spildevand A/S og BlueKolding. Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger

Nuværende og tidligere kunder hos BlueKolding Spildevand A/S og BlueKolding. Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos BlueKolding Spildevand A/S og BlueKolding Vand A/S Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger,

Læs mere

PERSONDATA. Politik om Privatlivsbeskyttelse og Datasikkerhed for Ejendomsadministration hos EcoVillage.

PERSONDATA. Politik om Privatlivsbeskyttelse og Datasikkerhed for Ejendomsadministration hos EcoVillage. PERSONDATA Politik om Privatlivsbeskyttelse og Datasikkerhed for Ejendomsadministration hos EcoVillage. EcoVillage tager som dataansvarlig beskyttelsen af dine persondata alvorligt. Vi vil altid gøre vores

Læs mere

Vi opfordrer dig til, at du alene angiver personoplysninger, der er relevante for ansøgningen.

Vi opfordrer dig til, at du alene angiver personoplysninger, der er relevante for ansøgningen. Det Saxild ske Familiefond - Ansøgningsblanket (Formål A) Vi opfordrer dig til, at du alene angiver personoplysninger, der er relevante for ansøgningen. Ansøgning til Det Saxild ske Familiefond om økonomisk

Læs mere

Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger m.v.

Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger m.v. Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger m.v. 1) Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Lotte Nilsson er den dataansvarlige hos Kiropraktorerne i Gilleleje. Lotte Nilsson er ansvarlig

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK for Advokatfirmaet Gaarn Pedersen. (Opdateret maj 2018)

PRIVATLIVSPOLITIK for Advokatfirmaet Gaarn Pedersen. (Opdateret maj 2018) PRIVATLIVSPOLITIK for Advokatfirmaet Gaarn Pedersen CVR-nr.: 34 93 22 04 (Opdateret maj 2018) Advokatfirmaet Gaarn Pedersen herefter benævnt (Gaarn Pedersen) er en del af Denlaw Advokater - et kontorfællesskab

Læs mere

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om nuværende og tidligere kunder samt mulige kommende kunder.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om nuværende og tidligere kunder samt mulige kommende kunder. Privatlivspolitik Aktive og forhenværende kunder hos Biokraft A/S Version 1.1. juni 2018 Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi

Læs mere

Oplysningspligt under rekruttering Indhold

Oplysningspligt under rekruttering Indhold Oplysningspligt under rekruttering Indhold 1. Behandling af persondata ved rekruttering... 2 2. Når vi modtager din ansøgning... 2 2.1. Vi vurderer ansøgningen... 3 2.2. Når vi har udvalgt dig til ansættelsessamtale...

Læs mere

Indmeldelsesblanket til Poulstrup Friskole og Børnehus

Indmeldelsesblanket til Poulstrup Friskole og Børnehus Indmeldelsesblanket til Poulstrup Friskole og Børnehus Når der i det følgende står skolen, gælder det også børnehuset. Skolen har brug for at indhente personoplysninger om eleven og dennes forældre i forbindelse

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til nedsivning af tag og overfladevand 1 på husdyrbrug

Ansøgning om tilladelse til nedsivning af tag og overfladevand 1 på husdyrbrug Ansøgning om tilladelse til nedsivning af tag og overfladevand 1 på husdyrbrug I henhold til 30 i Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE SKOLEN FOR LIVET

SANKT KNUD LAVARD SKOLE SKOLEN FOR LIVET ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ SANKT KNUD LAVARD SKOLE Barnets navn: Cpr.nr: - Klasse: Skoleår: SFO (0.-4.kl.) Nuværende skole/børnehave: Fra årstal: Ja: Nej: Skal barnet følge: (Sæt ét X) Katolsk kristendomsundervisning:

Læs mere

Privatlivspolitik. Nuværende og tidligere kunder hos Sønderborg Forsyning. Indholdsfortegnelse

Privatlivspolitik. Nuværende og tidligere kunder hos Sønderborg Forsyning. Indholdsfortegnelse Nuværende og tidligere kunder hos Sønderborg Forsyning Indholdsfortegnelse Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os... 2 Kontakt vedrørende databeskyttelse... 2 Vores behandlinger af personoplysninger...

Læs mere

Vigtig Ny lov om persondata, se side 2-5. Oplysningsskema også vedhæftet i særskilt fil.

Vigtig Ny lov om persondata, se side 2-5. Oplysningsskema også vedhæftet i særskilt fil. 23. Maj 2018 Uge 21 Majfest Lørdag den 26/5 kl. 10.15. Dagen starter med hovedfag for alle klasser, mens 6. klasses forældre pynter majstangen. Vi håber at vejret er med os, så vi kan nyde dansen om majstangen

Læs mere

Privatlivspolitik for kunder og leverandører hos DFF EDB A.m.b.a.

Privatlivspolitik for kunder og leverandører hos DFF EDB A.m.b.a. Privatlivspolitik for kunder og leverandører hos DFF EDB A.m.b.a. 1. Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Som leverandør af IT-ydelser og software til vores kunder tager vi din databeskyttelse

Læs mere

Nuværende og tidligere kunder hos GRIP Danmark, ACTAS A/S. GRIP Danmark tilhører den landsdækkende sikringsvirksomhed ACTAS A/S

Nuværende og tidligere kunder hos GRIP Danmark, ACTAS A/S. GRIP Danmark tilhører den landsdækkende sikringsvirksomhed ACTAS A/S Privatlivspolitik Nuværende og tidligere kunder hos GRIP Danmark, ACTAS A/S. GRIP Danmark tilhører den landsdækkende sikringsvirksomhed ACTAS A/S Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os

Læs mere

Privatlivspolitik KL s behandling af oplysninger om ansøgere og medarbejdere Version 1.0 maj 2018

Privatlivspolitik KL s behandling af oplysninger om ansøgere og medarbejdere Version 1.0 maj 2018 Privatlivspolitik KL s behandling af oplysninger om ansøgere og medarbejdere Version 1.0 maj 2018 I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om ansøgere og om vores medarbejdere.

Læs mere

Sundhedsmæssige informationer Telefonnummer

Sundhedsmæssige informationer Telefonnummer Information om eleven Fulde navn Cpr. Nummer Adresse/postnummer og by Bopælskommune Klassetrin Information om forældre Forældre 1 Cpr. Nummer Adresse/postnummer og by Mobilnummer Arbejdsplads Telefon arbejdsplads

Læs mere

Anmeldelse af ikke-godkendelsespligtigt erhvervsmæssigt dyrehold.

Anmeldelse af ikke-godkendelsespligtigt erhvervsmæssigt dyrehold. Anmeldelse af ikke-godkendelsespligtigt erhvervsmæssigt dyrehold. Skemaet kan anvendes ved anmeldelse af maksimalt 100 m 2 produktionsareal*, dog op til: 175 m² produktionsareal, hvis der alene er tale

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK FOR GREVE RENOVATION A/S

PRIVATLIVSPOLITIK FOR GREVE RENOVATION A/S 15. maj 2018 PRIVATLIVSPOLITIK FOR GREVE RENOVATION A/S 1. BESKYTTELSE AF DIT PRIVATLIV Greve Renovation A/S, som betjenes af KLAR Forsyning tager behandling af dine persondata alvorligt. Vi sikrer rimelig

Læs mere

Persondatapolitik - Advokatfirmaet Christian Blixen-Thiele

Persondatapolitik - Advokatfirmaet Christian Blixen-Thiele Persondatapolitik - Advokatfirmaet Christian Blixen-Thiele Du efterlader personlige oplysninger, når du besøger vores hjemmeside og bruger hjemmesidens forskellige tjenester. I vores persondatapolitik

Læs mere

Behandling af persondata ved rekruttering

Behandling af persondata ved rekruttering Behandling af persondata ved rekruttering Herunder finder du oplysninger vedrørende vores behandling af persondata, når du søger en konkret stilling, eller søger uopfordret hos Scanel International A/S

Læs mere

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

De oplysninger vi skal give dig er følgende: Bilag 1.1: Underretning om indsamling af personoplysninger i Elev- og kursistadministrationen (Henfører til Retningslinje om den registreredes rettigheder) skal orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger

Læs mere

Datapolitik/databehandlingsrapport

Datapolitik/databehandlingsrapport Datapolitik/databehandlingsrapport En databehandlingsrapport er en skriftlig beskrivelse af skolens praksis og retningslinjer for behandling af persondata, herunder indgåelse af databehandleraftaler, hvor

Læs mere

Midtfyns^V^ Gymnasium. Underretning om indsamling af personoplysninger. (elever]

Midtfyns^V^ Gymnasium. Underretning om indsamling af personoplysninger. (elever] Underretning om indsamling af personoplysninger (elever] Midtfyns sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 14 skal

Læs mere

Det bemærkes, at høringsnotatet er emneopdelt. Høringssvarene er alene gengivet i hovedtræk. Der henvises i øvrigt til de fremsendte høringssvar.

Det bemærkes, at høringsnotatet er emneopdelt. Høringssvarene er alene gengivet i hovedtræk. Der henvises i øvrigt til de fremsendte høringssvar. Høringsnotat Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Dato 29. oktober 2018 J nr. 2018-17012 Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller

Læs mere

Persondatapolitik. For ansøgere og medarbejdere hos Milton Huse A/S og koncernforbundne selskaber

Persondatapolitik. For ansøgere og medarbejdere hos Milton Huse A/S og koncernforbundne selskaber Persondatapolitik For ansøgere og medarbejdere hos Milton Huse A/S og koncernforbundne selskaber Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger,

Læs mere

I vores privatlivspolitik kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

I vores privatlivspolitik kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Privatlivspolitik I vores privatlivspolitik kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Det er et krav i databeskyttelsesforordningen, at vi oplyser dig om vores behandling, og dine rettigheder

Læs mere

I det vedlagte bilag er der en uddybning af de oplysninger, vi skal give dig. Den kan findes på Tandplejens hjemmeside.

I det vedlagte bilag er der en uddybning af de oplysninger, vi skal give dig. Den kan findes på Tandplejens hjemmeside. Tandplejen -Børn og Unge Kommunes oplysningspligt ifm kommunes indsamling og behandling af personoplysninger (de registreredes rettigheder) I forbindelse med dit barns tilknytning til Gentofte Kommunes

Læs mere

DK ADVOKATERNE JENS PEDER MATHIASEN ADVOKAT (L) AUT. BOBESTYRER

DK ADVOKATERNE JENS PEDER MATHIASEN ADVOKAT (L) AUT. BOBESTYRER MOGENS BJERGGAARD ADVOKAT (L) HD DK ADVOKATERNE JENS PEDER MATHIASEN ADVOKAT (L) AUT. BOBESTYRER BRIAN BO CHRISTENSEN ADVOKAT (L) ADELGADE 83 8660 SKANDERBORG TELEFON 86 52 07 77 KONTO 9762 3464130012

Læs mere

B: Anvender du briller eller kontaktlinser? Ja: Nej: Venstre: Venstre: C: Har du vanskeligheder ved at orientere dig i nedsat belysning?

B: Anvender du briller eller kontaktlinser? Ja: Nej: Venstre: Venstre: C: Har du vanskeligheder ved at orientere dig i nedsat belysning? Synsattest for jernbanepersonale Navn: CPR-nr: Adresse: Postnr: By: Stilling: Arbejdsgiver: A: Har du tidligere været undersøgt hos øjenlæge, oplyses årsag samt hvornår: B: Anvender du briller eller kontaktlinser?

Læs mere

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på HKI s Persondatapolitik Formålet med denne persondatapolitik er at oplyse om, hvordan HKI behandler personoplysninger og om, hvilke rettigheder den registrerede har i henhold til databeskyttelsesforordningen.

Læs mere

Dokument nr. Bilag GDPR Versionsnr. 1 Dokumenttype Bilag Gyldighedsdato Udarbejdet af TTO Godkendt /ansvarlig NMH

Dokument nr. Bilag GDPR Versionsnr. 1 Dokumenttype Bilag Gyldighedsdato Udarbejdet af TTO Godkendt /ansvarlig NMH Privatlivspolitik Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen.

Læs mere

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os herom.

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os herom. PRIVATLIVSPOLITIK FOR ELNETKUNDER Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Flow Elnet A/S, herefter netselskabet behandler personoplysninger om sine kunder, og hvilke rettigheder kunden har i den henseende.

Læs mere

B: Anvender du briller eller kontaktlinser? Ja: Nej: Venstre: Venstre: C: Har du vanskeligheder ved at orientere dig i nedsat belysning?

B: Anvender du briller eller kontaktlinser? Ja: Nej: Venstre: Venstre: C: Har du vanskeligheder ved at orientere dig i nedsat belysning? Synsattest for jernbanepersonale Navn: CPR-nr: Adresse: Postnr: By: Stilling: Arbejdsgiver: A: Har du tidligere været undersøgt hos øjenlæge, oplyses årsag samt hvornår: B: Anvender du briller eller kontaktlinser?

Læs mere

Erklæring om etablering af olietank under l

Erklæring om etablering af olietank under l INDSENDES TIL Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet DK-8900 Randers C Telefon +45 89 15 17 75 Telefax +45 89 15 16 60 Nguyet.le@randers.dk

Læs mere

Privatlivspolitik for Skagen Varmeværk

Privatlivspolitik for Skagen Varmeværk Privatlivspolitik for Skagen Varmeværk 1. Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os? Som leverandør af fjernvarme til vores kunder tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler personoplysninger

Læs mere

Privatlivspolitik - ansat. Indholdsfortegnelse. 1 Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os?... 2

Privatlivspolitik - ansat. Indholdsfortegnelse. 1 Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os?... 2 Privatlivspolitik - ansat Indholdsfortegnelse 1 Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os?... 2 2 Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren... 2 3 Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK OM HÅNDTERING AF PERSONDATA

PERSONDATAPOLITIK OM HÅNDTERING AF PERSONDATA PERSONDATAPOLITIK OM HÅNDTERING AF PERSONDATA 1. BESKYTTELSE AF DIT PRIVATLIV Som led i en rekrutteringsproces (både på baggrund af et opslag eller en uopfordret ansøgning) modtager og behandler [Gustaf

Læs mere

Persondatapolitik for Vores Elnet A/S

Persondatapolitik for Vores Elnet A/S Persondatapolitik for Vores Elnet A/S Opdateret 22. maj 2018 Denne persondatapolitik beskriver, hvorfor og hvordan Vores Elnet A/S behandler personoplysninger. Derudover beskriver den, hvilke rettigheder

Læs mere

Person- og privatlivspolitik

Person- og privatlivspolitik Person- og privatlivspolitik Nedenfor beskrives BORCH Advokaters person- og privatlivspolitik, herunder oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. 1. Vi er den dataansvarlige hvordan

Læs mere

INFORMATION TIL JOBANSØGERE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

INFORMATION TIL JOBANSØGERE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER INFORMATION TIL JOBANSØGERE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Maj 2018 1 Indledning 1.1 I henhold til Europa-Parlaments og Rådets Forordning (EU) 2016/679 ( GDPR ) er selskaberne i C WorldWide-koncernen

Læs mere

Vi giver de personer, vi behandler oplysninger om ( de registrerede ), informationer om vores databehandlinger og om de registreredes rettigheder.

Vi giver de personer, vi behandler oplysninger om ( de registrerede ), informationer om vores databehandlinger og om de registreredes rettigheder. Privatlivspolitik Kunder og potentielle kunder hos DAY-system A/S Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, vi håndterer, og vi sikrer os,

Læs mere