COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010

2 COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund

3 Indhold 4 Nye markedsvilkår giver nye forretningsmuligheder 6 Hoved- og nøgletal 12 Afslutningen på strategi Ledelsesberetning 30 Regnskabsberetning 36 COWIs seks regioner 52 COWIs internationale specialistydelser 66 COWIs koncernregnskab 68 Anvendt regnskabspraksis 75 Resultatopgørelse 76 Balance 78 Egenkapitalopgørelse 79 Pengestrømsopgørelse 80 Noter 91 COWI Holding A/S regnskab (moderselskab) 92 Anvendt regnskabspraksis 93 Resultatopgørelse 94 Balance 95 Egenkapitalopgørelse 96 Noter 98 Påtegninger 100 Selskabsoplysninger 104 Videnregnskab 110 Det grønne regnskab 114 COWIs organisation 116 COWIs ledelse Tunnel og tog til tiden Under budget og færdig før tid. Der var fart på, da COWI deltog i joint venturet bag Malmøs nye Citytunnel, der fordobler kapaciteten og sparer op til tyve minutters rejsetid for rejsende fra Malmø Centralstation til den svenske del af Øresundsforbindelsen.

4 Nye markedsvilkår giver nye forretningsmuligheder 2010 var et spændende og udfordrende år for COWI. Spændende, fordi vores globale markedsvilkår har ændret sig mere og hurtigere end nogensinde før. Og udfordrende, fordi konkurrencen aldrig har været hårdere 2010 var et spændende og udfordrende år for COWI. Trods vanskelige markedsvilkår har vi alligevel haft 11,7 procent vækst i omsætningen fra 2009 til 2010, især på grund af opkøb. Væksten dækker imidlertid over store udsving. Nogle områder af COWI har haft en tilfredsstillende vækst og indtjening. Andre har haft store udfordringer. Således havde forretningsområdet infrastruktur en stor vækst og solid indtjening gennem 2010, og området udviklede sig yderst tilfredsstillende over hele verden. Andre områder, som for eksempel byggeri på globalt plan og vores rådgivningsmarkeder i Sverige og Central- og Østeuropa, blev hårdt ramt af den økonomiske krise. Vi havde en pæn vækst i 2010, og resultatet er acceptabelt set i lyset af de vanskelige markedsvilkår, men det lever ikke op til vores langsigtede indtjeningsmålsætning. Højvækstområder med betydeligt potentiale Konsekvensen af disse vilkår er, at den økonomiske krise og den stigende globale konkurrence sætter priserne under pres og dermed vores indtjening. Men den globale udvikling giver også nye forretningsmuligheder. I 2010 tilpassede vi derfor vores forretning, så vi bliver endnu mere konkurrencedygtige fremover. Vi identificerede fire

5 ÅRSRAPPORT 2010 Introduktion 5 Lars-Peter Søbye, koncernchef, CEO højvækstområder: transport, vand, energi og sundhed, som rummer et betydeligt potentiale for COWI. I efteråret 2010 intensiverede vi kundedialogen i alle vores regioner, så vi fortsat kan tilpasse vores forretning til kundernes behov. Og gennem opkøb af SEB Pensionsforsikring A/S' og Danica Pension Livsforsikringsaktieselskabs aktieposter i COWI blev 2010 også året, hvor knap 20 procent af medarbejderne blev medejere af virksomheden. Dermed tog vi et vigtigt skridt i retning af, at COWI alene ejes af COWIfonden og medarbejderne. Den globale, økonomiske krise viste, at vores fokus på stærke, geografiske regioner og internationale specialistydelser (ISL), som for eksempel store broer og tunneller, er den rigtige strategi til at klare sig i et globalt marked. Derfor har vi ændret vores organisation med virkning fra den 1. januar Vi har konsolideret vores regioner og er gået fra de hidtidige seks til nu fire regioner, ligesom vores tre stærkeste ISL-forretninger nu er integreret og blevet til COWIs første major business line. Vi har desuden samlet vores såkaldte emerging markets i den nye enhed COWI Seed og har yderligere oprettet to nye enheder dedikeret til henholdsvis forretningsudvikling og operational excellence. Lederne af regionerne og den nye major business line får sæde i COWIs strategiske og operationelle ledelsesforum, Group Management Board, der sammen med COWIs øvrige ledere skal implementere den nye strategi, som i løbet af 2011 skal afløse den nuværende strategi S2010. Derudover bliver forretningsudvikling og operational excellence vigtige, ledelsesmæssige indsatsområder i ISL-forretninger har aldrig stået stærkere COWIs konkurrenceevne er funderet på vores stærke kompetencer. I fagtidsskriftet Engineering News-Record s lister over verdens førende rådgivere har vores ISLforretninger aldrig stået stærkere, og flere af vores forretningsområder er placeret i den absolutte top. Den stærke faglighed sikrede os i 2010 en række nye, banebrydende projekter som for eksempel den kommende letbane i Aarhus og Hong Kong-Zhuhai-Macau-forbindelsen med verdens hidtil længste sænketunnel. Jeg forventer, at den globale konkurrence med tilhørende faldende priser vil blive øget yderligere gennem For at forbedre vores konkurrenceevne og styrke vores kompetencer tilpassede vi i 2010 COWI på en række strategisk vigtige områder, så vi fortsat vil være den foretrukne rådgiver for vores kunder, en lønsom virksomhed for vores aktionærer og en attraktiv arbejdsplads for både nuværende og kommende medarbejdere.

6 Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal for koncernen DKKm DKKm DKKm DKKm DKKm EURm Hovedtal Kurs DKK/EUR, 31. december ,44 Nettoomsætning 2.808, , , , ,5 598,5 Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) 225,4 275,8 261,8 297,7 266,8 35,8 Resultat af ordinær primær drift 161,8 138,0 165,0 188,4 129,1 17,3 Resultat af primær drift (EBIT) 160,2 180,8 167,4 189,8 132,0 17,7 Resultat af finansielle poster, netto 16,6 11,5 9,0 25,3 5,7 0,8 Årets resultat før skat 176,8 192,3 176,4 215,1 137,7 18,5 Årets resultat 123,9 155,3 128,3 153,8 78,2 10,5 COWIs andel af årets resultat 72,5 94,7 77,7 93,3 77,9 10,5 Koncerngoodwill 216,0 246,1 258,0 464,3 474,6 63,7 Øvrige anlægsaktiver 191,5 276,7 298,7 335,8 309,4 41,5 Omsætningsaktiver 1.524, , , , ,1 290,0 Aktiver i alt 1.931, , , , ,0 395,2 Aktiekapital 206,5 206,5 206,5 206,5 267,8 35,9 Egenkapital 351,7 430,3 459,4 563,3 875,4 117,4 Hensatte forpligtelser 350,3 357,8 367,5 415,3 428,3 57,5 Langfristede gældsforpligtelser 8,1 28,1 29,2 62,3 189,0 25,4 Kortfristede gældsforpligtelser 988, , , , ,0 194,5 Pengestrøm fra driften 213,9 168,9 150,4 333,2-21,0-2,8 Investering i materielle anlægsaktiver, netto -43,5-78,7-39,9-43,8-35,4-4,7 Øvrige investeringer, netto -21,0-103,4-125,5-323,9-42,5-5,7 Pengestrøm fra investering, netto -64,5-182,1-165,4-367,7-77,8-10,4 Frit cash flow 149,4-13,2-15,0-34,5-98,9-13,3 Pengestrøm fra finansiering -15,2 0,5 20,4 78,2 85,0 11,4 Pengestrøm i alt 134,2-12,7 5,4 43,7-13,8-1,9 Nøgletal EBITDA-margin 8,0 % 9,1 % 7,5 % 7,5 % 6,0 % Overskudsgrad (EBIT-margin) 5,7 % 6,0 % 4,8 % 4,8 % 3,0 % Afkast af investeret kapital 17,1 % 17,2 % 13,9 % 13,2 % 7,7 % Egenkapitalandel 18,2 % 18,7 % 19,4 % 20,4 % 29,7 % Egenkapitalforrentning 25,2 % 24,2 % 17,5 % 18,2 % 10,8 % Indre værdi pr. aktie i DKK 272,6 327,1 Gennemsnitligt antal medarbejdere COWI Holding A/S blev etableret den 7. maj Ved koncernetableringen blev sammenlægningsmetoden anvendt, jf. anvendt regnskabspraksis side 68. Hoved- og nøgletal er således udarbejdet i overensstemmelse hermed. Indre værdi pr. aktie for 2009 er beregnet ved selskabets stiftelse den 7. maj 2010.

7 ÅRSRAPPORT 2010 hoved- og nøgletal 7 Udvikling i nettoomsætning, overskudsgrad og ebitda-margin Udvikling i egenkapital og egenkapitalandel DKKm % DKKm % Regnskabsår Nettoomsætning Overskudsgrad EBITDA-margin Regnskabsår Egenkapital Egenkapitalandel Medarbejdere og resultat af primær drift Gennemsnitlig investeret kapital og afkast af investeret kapital Antal DKKm DKKm % Regnskabsår Resultat af primær drift Gennemsnitligt antal medarbejdere Regnskabsår Gennemsnitlig investeret kapital Afkast af investeret kapital Udvikling i pengestrømme Udvikling i indre værdi pr. aktie DKKm DKK Frit cash flow Pengestrøm fra driften Regnskabsår Regnskabsår 2010 Indre værdi pr. aktie

8

9 Genvej til vækst To timer og 30 minutter. Så meget skar to broer og en af verdens længste sænketunneller af rejsetiden mellem Busan og øen Geoje i Sydkorea og af afstanden mellem mennesker og virksomheder

10 Verdensomspændende rådgivning COWI tænker hele vejen rundt om kundernes udfordringer med helhedsorienterede rådgivningsydelser fra økonomiske analyser over miljøvurderinger til projektering af store broer Økonomi, management og planlægning Økonomiske analyser og metoder Finansielle analyser og jura Evaluering og konsekvensvurdering Organisationsudvikling og velfærdsanalyser Kommunikation og politikrådgivning Trafikplanlægning og modellering Kollektiv trafik og ITS Fysisk planlægning og byudvikling Vand og miljø Miljø, sikkerhed og sundhed Vandforsyning og spildevand Vandressourcer og naturforvaltning VVM, miljøvurderinger og overvågning Affald og genanvendelse Forurenede grunde Strategisk miljørådgivning Geografisk information og it GIS og it 3D-visualisering og modellering Kort og geodataprodukter Kortlægning og dataindsamling Landmåling Ejendomsret og arealforvaltning

11 ÅRSRAPPORT 2010 Verdensomspændende rådgivning 11 Industri og energi Industri Energi Olie og gas Bro-, tunnel- og vandbygning Broer Tunneller Infrastrukturbygværker Geoteknik Vandbygning, havne og kyster Drift og vedligehold Risikostyring og risikoanalyse Levetidsprojektering Byggeri Bygningsprojektering Bæredygtige og grønne bygninger Brandrådgivning Hospitaler og sundhedsbyggeri Bygherrerådgivning Højhusbyggeri Byudvikling Renovering og byggeteknik Jernbaner, veje og lufthavne Veje og motorveje Jernbaner Letbaner Metroer Lufthavne COWIs brede palette af rådgivningsydelser gør os i stand til at se faglige udfordringer fra mange forskellige synsvinkler

12 Afslutningen på strategi S2010 Siden 2006, hvor den nuværende strategi S2010 blev introduceret, er COWIs omsætning vokset med 59 procent. Nu skal strategien opdateres, så vi fortsat møder markedets behov Internationale specialistydelser (ISL) Fremtidens projekter bliver stadig større og mere komplicerede. Derfor har COWI prioriteret udviklingen af en række internationale specialistydelser, hvor ambitionen er at være verdensførende inden for ti år. Mens vores regioner markedsfører alle COWIs ydelser lokalt, markedsfører vi vores ISLydelser globalt. REGIONER PEOPLE ONE COMPANY NETWORK KUNDER INTERNATIONALE SPECIALISTYDELSER (ISL) People One company network Kunder Dygtige medarbejdere med højt kompetenceniveau er udgangspunktet for vellykkede projekter. Derfor investerer COWI i ledelses- og kompetenceudvikling, personlige udviklingsplaner samt nye karriereveje, der gør det attraktivt at arbejde i COWI. Den øgede globalisering giver store muligheder for vækst og udvikling. For at sikre regionernes udvikling og synergi har vi etableret nye strukturer, systemer og netværk på tværs af organisationen. Således er en fælles it-platform og en ny koncernløsning, der skal integrere projekt-, ressourceog økonomistyring, under udrulning i hele koncernen. Samtidig arbejder vi med at øge mobiliteten af ressourcer på tværs af regioner og ydelser. Et af flere udgangspunkter for arbejdet med S2010 var, at kunderelationen og indsigten i kundens værdiskabelsesproces er kernen i udviklingen af bedre løsninger for kunden. Derfor har COWI intensiveret dialogen med kunderne og har udviklet et nyt karrierespor, der udelukkende fokuserer på kunderelationer og ledelse.

13 ÅRSRAPPORT 2010 Strategi S COWIs StrategiskE vision Regioner Kunderne kræver lokal viden suppleret med internationale topkompetencer. For at sikre vækst skabte vi gennem øgede investeringer og opkøb seks regioner, som nu er blevet konsolideret og blevet til fire stærke regioner. Derudover sikrer nye tværgående stabs- og videndelingssystemer, at regionerne agerer som ét samlet netværk, one company network. COWI er en førende, innovativ rådgivningsvirksomhed, der arbejder på verdensplan. Baseret på vores værdier leverer vi ydelser inden for ingeniørteknik, samfundsøkonomi og miljø. S2010 tog udgangspunkt i COWIs strategiske vision, der har tre grundlæggende fokusområder: Stærke regioner S2010 var først og fremmest en ambitiøs vækststrategi med udgangspunkt i stærke regioner. COWI har derfor konsolideret sine regioner og udvidet sine aktiviteter betragteligt i de seneste år, især i Den Arabiske Golf og gennem et større opkøb i Sverige i Verdensførende specialister Samtidig stræber COWI efter at bliver verdensførende inden for en række, internationale specialistydelser, de såkaldte ISL-forretninger. Gennem de seneste fem år har vi forbedret vores internationale ratings betragteligt med topplaceringer i Engineering News- Record inden for flere områder, heriblandt store broer, tunneller og vandbygning. VIDEN OG BRANDING VISION Kundefokuserede eksperter Endelig er det COWIs ambition at komme endnu tættere på kunderne og deres behov. Derfor har vi udviklet vores kompetencer inden for kunderelationer og ledelse og har investeret massivt i kompetence- og ledelsesudvikling, så vi altid kan tilbyde de mest kompetente medarbejdere. Viden og branding Viden er kernen i COWIs løsninger. Derfor har vi investeret i nye, globale videndelingsplatforme i form af teknologi, værktøjer og netværk, der øger kommunikationen og innovationen. Vi arbejder målrettet med at skabe et stærkt brand i markedet, der understreger vores høje videnniveau og kvaliteten af vores ydelser. Næste skridt efter S2010 S2010 har været fundamentet for COWIs vækst. Ved strategiens udløb med udgangen af 2010 havde COWI flere end medarbejdere. S2010 rummer dog stadig uudnyttet potentiale, og derfor vil vores nye strategi bygge på kernen af den gamle. COWIs nye strategi vil bygge på følgende seks strategiske elementer: kunder medarbejdere regioner internationale specialistydelser (ISL) bæredygtighed operational excellence.

14 Oversigt over strategi S2010 Elementer i S2010 Regioner Vores primære målsætninger Geografisk nærvær til kunderne med mulighed for internationale specialistydelser (ISL) og markant tilstedeværelse via udvikling af flere regionale forretningsenheder gennem organisk vækst, udvikling og strategiske opkøb. ISL Fokuseret udvikling af konkurrencedygtige ISL-forretninger på syv områder: store broer, tunneller, vandbygning, udviklingsplanlægning, miljøteknisk due diligence, kortlægning og lufthavne. People One company network Målrettet og ambitiøst fokus på medarbejder- og lederudvikling samt match mellem koncernens overordnede forretningsmæssige mål og den enkelte medarbejders faglige og personlige mål. Konsolidering af koncernprofilen og tværgående samarbejde samt udvikling og implementering af fælles netværk og identitet, processer og forretningssystemer. Kunder Udvikling af nye partnerskabslignende relationer til kunderne med fokus på forståelse for kundernes værdiskabelsesprocesser og nye samarbejdsformer. Viden og branding Videndeling på tværs af virksomheden og være: kundernes foretrukne rådgiver den mest attraktive arbejdsplads for professionelle, der ønsker at skabe sig en faglig, forretningsmæssig eller ledelsesmæssig karriere inden for rådgivning en førende, innovativ rådgiver inden for ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi.

15 ÅRSRAPPORT 2010 Strategi S Opnåede mål pr. 31. december 2010 Fremadrettede aktiviteter i forlængelse af S2010 Med købet af svenske Flygfältsbyrån (FB) i efteråret 2009 og sammenlægningen med COWI AB blev COWI Sverige en realitet, og COWIs medarbejderantal nåede ultimo Vi konsoliderer vores regioner og går fra seks til fire. Samtidig skærper vi indsatsen i en række lande i vores såkaldte emerging markets uden for regionerne. Ved afslutningen af S2010 havde COWI fem ISLforretninger. ISL-forretningerne Tunnels og Marine Structures er i dag placeret i top tre på Engineering News-Record s lister over verdens førende rådgivere. Sammesteds ligger Major Bridges på en fjerdeplads, Airports på en syvendeplads, og Mapping er blandt Europas tre førende på sit felt. COWIs tre stærkeste ISL-forretninger: Major Bridges, Tunnels og Marine Structures, integreres og bliver til COWIs første major business line. ISL-forretningerne Mapping og Airports fortsætter som hidtil, mens COWI planlægger udvikling af nye ISL-forretninger inden for hospitalsbyggeri og jernbaner. De tidligere ISLforretninger inden for miljøteknisk due diligence og udviklingsplanlægning er overgået til at være en del af vores regionale rådgivningsydelser. Udvikling af lederudviklingsforløbet og personlige udviklingsplaner. Udvikling af nyt karrieresystem. Implementering af nyt karrieresystem i hele COWIkoncernen samt udvikling af projektlederkompetencer i de kommende år. Udvikling og udrulning af medarbejderaktieprogram. Udvikling og udrulning af medarbejderportal til videndeling og globale, faglige netværk. Udvikling og udrulning af fælles it-platform til hele koncernen (ikke afsluttet). Etablering af shared services. Udvikling og implementering af ny koncernløsning, der skal integrere projekt-, ressource- og økonomistyring (Financial Focus). Group Management Board bliver fremover COWIs strategiske og operationelle ledelsesorgan. En kommende operational excellence-enhed skal sikre optimering af COWIs processer både i forretningsenhederne og i stabsfunktionerne. Enheden skal ledes af en Senior Technical Director. Udvikling af nyt forretningsudviklingsspor i karrieresystemet med henblik på at skærpe COWIs kunderelationer. Koncerndækkende kundefokuskampagne. COWI vil i den kommende strategiperiode ansætte en Chief Market Officer, som får til opgave at skærpe fokus på forretningsudvikling og kunderelationer. COWI har identificeret fire højvækstsektorer: transport, vand, energi og sundhed med et betydeligt forretningspotentiale. Kommunikationsplatform til brug for massekommunikation om klima, herunder afvikling af særlig klimakampagne for at positionere COWI i markedet for bæredygtige løsninger. Opnået andenplads i Ideal Employer-kategorien i Universum Professional Survey 2010 inden for ingeniør/ naturvidenskab i Danmark. COWI vil styrke sin globale brand-platform, herunder en ny brand-arkitektur og en ny kommunikationsstrategi.

16

17 Køligt overblik i Østersøen Intensiv skibstrafik og store olietankere kan godt være risikabelt i et af verdens mest trafikerede havområder. Med COWIs kriseplaner er landene omkring Østersøen heldigvis klædt godt på, hvis noget går galt

18 Fra Roskilde Lufthavn holder sektionsleder Per Nørgreen, styr på en flåde af fly, der luftfotograferer i lande som Norge, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Serbien, Litauen og Danmark. Årets resultat COWI leverede i 2010 en pæn vækst i både omsætning og egenproduktion. Årets resultat er acceptabelt på baggrund af de vanskelige markedsvilkår, men lever ikke op til koncernens langsigtede indtjeningsmålsætning COWI-koncernen opnåede i 2010 en omsætning på DKK millioner. Det svarer til en fremgang på DKK 468 millioner eller en fremgang på 11,7 procent i forhold til Koncernens egenproduktion blev øget med DKK 478 millioner svarende til en vækst på 14,6 procent. Udviklingen i omsætningen var påvirket af udviklingen i valutakurserne og af, at omsætningen fra den svenske rådgivningsvirksomhed Flygfältsbyrån (FB) indgik i hele kalenderåret 2010, mens den kun var indregnet i fire måneder i 2009-regnskabet. Eksklusive disse forhold var egenproduktionen på niveau med Tabellen viser udviklingen i egenproduktionen i COWIs seks regioner. Udvikling i egenproduktion fra 2009 til 2010 pr. region Region Vækst i Vækst i DKKm DKKm % DKKm Danmark % 44 Norge % 131 Sverige % 286 Den Arabiske Golf % 26 Central- og Østeuropa % -10 Afrika % 1 I alt % 478

19 ÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 19 Den økonomiske krise påvirkede generelt efterspørgslen efter rådgivningsydelser negativt i På trods af dette fastholdt eller øgede COWI egenproduktionen i alle regioner bortset fra i Central- og Østeuropa, hvor der var en mindre tilbagegang. Væksten i region Danmark skyldtes især en betydelig stigning i antallet af infrastrukturprojekter, mens rådgivningsydelserne inden for byggeri, økonomi og management samt industri og energi oplevede et fald i aktiviteter. I Norge havde vi en pæn vækst, som især skyldtes en positiv udvikling i hospitals- og transportsektoren samt opkøb af to mindre virksomheder. Væksten i Sverige skyldtes primært opkøb af to mindre selskaber, og at det opkøbte selskab, Flygfältsbyrån (FB), indgår med 12 måneder i regnskabet i Væksten i Den Arabiske Golf skyldtes primært udviklingen i valutakurser, idet der var en mindre tilbagegang målt i lokal valuta. Disse omstruktureringstiltag og investeringer vil skabe grundlag for forbedret indtjening i de kommende år. EBIT-marginen udgjorde i ,0 procent mod 4,8 procent i Ud over det faldende resultat før afskrivninger skyldtes faldet øgede goodwill-afskrivninger, herunder en goodwill-nedskrivning på DKK 10 millioner i Litauen. COWIs andel af årets resultat udgør DKK 78 millioner, hvilket er DKK 15 millioner lavere end i Resultatet er acceptabelt på baggrund af de vanskelige markedsvilkår i 2010, men det lever ikke op til vores langsigtede indtjeningsmålsætning. Nedenstående graf viser udviklingen i indre værdi pr. cirkulerende aktie ved udgangen af 2010 i forhold til indre værdi ved udgangen af Det fremgår, at indre værdi pr. cirkulerende aktie er øget med 19,9 procent til DKK 327,1 pr. aktie som følge af årets resultat og valutakursreguleringer, der har øget egenkapitalen. I Central- og Østeuropa var der et fald i egenproduktionen i Litauen og i Tyrkiet, mens Polen, Rusland og DKK Ungarn havde vækst. 350 I Afrika havde Mozambique og Zambia en mindre 327,1 vækst, mens Uganda havde tilbagegang. Ved udgangen af 2010 havde COWI medarbejdere mod ved udgangen af Antallet af medarbejdere steg i regionerne DKK Norge, Sverige, Den Arabiske Golf og Afrika, mens vi foretog 350 en tilpasning ,9 % 28,2 29,1 af medarbejderstaben i regionerne Danmark og Central- 327,1 og Østeuropa ,9 % 28, ,1 272,6 272,6 COWI opnåede i 2010 et resultat før afskrivninger (EBITDA) på DKK 267 millioner, hvilket er et fald på DKK 31 millioner i forhold til Det svarer til en EBITDAmargin på 6,0 procent. I 2009 var EBITDA-marginen på Indre værdi pr. cirkulerende 7,5 procent aktie 31. december 2009 i DK Den faldende indtjening skyldtes fortrinsvis 272,6 en generelt 272,6-3,0 Årets resultat vigende indtjening inden for byggeri 100samt industri og Valutakursregulering energi. Til gengæld var indtjeningen inden for infrastruktur udenlandske datterselskaber Regnskabsår stigende. 50 Øvrige poster netto Ud over disse generelle forhold var COWIs indtjening Indre værdi pr. cirkulerende i 2010 påvirket negativt af regnskabsmæssige 0 tab i aktie 31. december 2009 i DKK -3,0 selskaberne i Litauen, Tyrkiet og Qatar, som alle var hårdt Årets resultat -50 ramt af faldende efterspørgsel, afskrivninger 2009 på enkeltprojekter samt omstrukturering af aktiviteter. Regnskabsår Endelig var 2010 Valutakursregulering udenlandske datterselskaber Øvrige poster netto indtjeningen i Sverige væsentligt lavere end forventet som følge af, at efterspørgslen efter rådgivning inden for industri først matchede kapaciteten i slutningen af Årets resultat er endvidere påvirket af omkostninger i forbindelse med omstrukturering af aktiviteter i andre dele af koncernen. Endelig investerede COWI i 2010 i udviklingen Bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte på 3,5 procent af aktiekapitalen, og at resten af overskuddet overføres til næste år. Udbytteprocenten var i 2009 ligeledes på 3,5 procent. af en koncern it-platform og en ny koncernløsning, der skal integrere projekt-, ressource- og økonomistyring.

20 Betydningsfulde hændelser 2010 var året, hvor COWI iværksatte en række nye initiativer, som skal effektivisere vores virksomhed og gøre den endnu mere konkurrencedygtig på det globale marked I 2010 blev medarbejderne medejere af COWI via et ambitiøst aktieprogram. Vi gennemførte ligeledes en omfattende, global kundefokuskampagne, effektiviserede organisationen og påbegyndte arbejdet med en ny koncernløsning, der skal integrere projekt-, ressourceog økonomistyring. COWI effektiviserer med ny organisation 2010 var et udfordrende år for COWI, og det forventer vi også, at 2011 bliver. Vi vurderer, at betingelsen for konkurrencedygtighed fremover vil være en kombination af global rækkevidde og stor forretningsmæssig slagkraft. Derfor har vi ændret vores organisation med virkning fra den 1. januar Strategi S2010 har demonstreret, at stærke regioner, internationale specialistydelser (ISL) og solide rådgivningsydelser er nøglen til at drive COWI i fremtiden. Vi har derfor konsolideret vores regioner og er gået fra seks til fire regioner, ligesom vores tre stærkeste ISLforretninger er integreret og blevet til COWIs første major COWI HOLDING A/S KONCERNDIREKTIONEN GROUP MANAGEMENT BOARD CEO FORRETNINGSUDVIKLING SERVICE CLUSTERS ISL COWI Seed DANMARK SVERIGE NORGE GOLF BRO-, TUNNEL OG VANDBYGNING (MAJOR BUSINESS LINE) SHARED SERVICES PEOPLE RELATIONS AND RESPONSIBILITY FINANCE AND IT LEGAL AND RISK MANAGEMENT OPERATIONAL EXCELLENCE MEDLEM AF KONCERNDIREKTIONEN Den 1. januar konsoliderede COWI sin organisation og gik fra seks til fire regioner, ligesom vores tre stærkeste ISL-forretninger blev integreret og blev til COWIs første major business line.

21 Studentermedhjælper i COWI, Kristoffer Nielsen, indsamler jordprøver med håndbor. Analyser af prøverne hjælper med at vurdere CO2-udslip fra landbrugsjorden. business line. Vi har desuden samlet vores såkaldte emerging markets i den nye enhed, COWI Seed, og opretter yderligere to nye enheder dedikeret til henholdsvis forretningsudvikling og operational excellence. Lederne af de stærkeste regioner og den nye major business line får sæde i COWIs strategiske og operationelle ledelsesforum, Group Management Board. Group Management Board får ansvaret for at implementere den nye strategi. Desuden gik COWIs direktion i løbet af 2010 fra fem til fire medlemmer. Øvrige tilpasninger af organisationen For at gøre samarbejdet på tværs af alle organisatoriske enheder lettere reorganiserede vi i 2010 vores regioner, så de nu alle er organiseret efter forretningsområder og ikke efter geografi. Vi udvidede også vores operationer i Indien, hvilket vi forventer får stor betydning for vores fremtidige konkurrenceevne og indtjening. Derudover tilpassede vi antallet af medarbejdere inden for de forretningsområder, som havde lav aktivitet i Endelig foretog vi en ekstraordinær goodwill-afskrivning som en del af en større genopretningsplan for vores forretning i Tyrkiet og Litauen. Ny koncernløsning skal give bedre indtjening og konkurrenceevne COWIs evne til at styre projekter, lede medarbejdere samt planlægge og gennemføre tværfaglige aktiviteter med mange interessenter er afgørende for vores virksomheds konkurrencedygtighed. Derfor indfører vi i løbet af de næste tre år en ny koncernløsning, der skal integrere projekt-, ressource- og økonomistyring. Løsningen, hvis samlede udvikling og udrulning til hele koncernen indebærer en betydelig investering, er døbt Financial Focus. Den vil både understøtte virkeliggørelsen af vores one company network, forbedre vores projekt- og linjelederes arbejdsredskaber væsentligt og bidrage til en forbedret indtjeningsevne og effektivitet. Global kundefokuskampagne giver værdifuldt input Et væsentligt input til COWIs nye strategi er blevet til via en global kundefokuskampagne, som vi lancerede i efteråret Det er afgørende for vores konkurrenceevne, at vi konstant tilpasser vores forretning og ydelser til vores kunders behov både på kort og Iangt sigt. Derfor intensiverede vi i efteråret dialogen med vores kunder i alle COWIs regioner, så vi fortsat kan tilpasse vores forretning til deres behov. På den måde er COWIs kunder med til at sikre, at COWI også fremover kan levere de rådgivningsydelser, et globalt marked efterspørger.

22 Aktieprogram for COWIs medarbejdere I april 2010 iværksatte vi et betydeligt aktieprogram for vores medarbejdere. Programmet var resultatet af en beslutning i COWIfonden og i bestyrelsen for COWI A/S om, at COWI i fremtiden alene skal være ejet af COWIfonden og koncernens medarbejdere samt et ønske om at skabe en ny holding-struktur for hele COWIs virksomhed. En vigtig forudsætning herfor var tilbagekøbet i marts 2010 af SEB Pensionsforsikring A/S' og Danica Pension Livsforsikringsaktieselskabs aktier i COWI A/S. Herved blev der skabt grundlag for at tilbyde en stor del af koncernens medarbejdere et medejerskab af virksomheden. Aktieprogrammet henvender sig i princippet til alle COWIs medarbejdere, men i første omgang blev der udbudt aktier i lande, hvor vi beskæftiger flere end 100 medarbejdere, og hvor de skattemæssige og juridiske forudsætninger for aktieprogrammet i øvrigt er til stede. Der blev således udbudt aktier til COWIs medarbejdere i Bahrain, Danmark, Litauen, Norge, Oman, Qatar, Sverige og Tanzania. Aktieprogrammet er en vigtig forudsætning for at kunne realisere vores ambition om at knytte koncernens med-arbejdere tættere til virksomheden som aktionærer. Vi anser inddragelsen af medarbejderne i ejerkredsen som en vigtig forudsætning for COWls fremtidige succes. Efter generalforsamlingen i 2011 vil der igen blive åbnet for salg af aktier til medarbejderne. Vi undersøger muligheden for på længere sigt at udvide den geografiske udbredelse af aktieprogrammet til flere af de lande, hvor COWI har selskaber, så endnu flere af koncernens medarbejdere får mulighed for at købe aktier i virksomheden. Diplomingeniør Jimi Hansen, 25 år, fik både genopvakt en gammel fascination af tog og senere fast arbejde, da han kom i praktik i COWIs jernbaneafdeling.

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2007

COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2007 COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni Nettoomsætning er øget fra DKK 1.411 mio. til DKK 1.463 mio. (+ 4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra DKK 85 mio. til DKK 106 mio. (+ 24 pct.) Overskudsgrad

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 CVR 32 89 29 73

ÅRSRAPPORT 2012 CVR 32 89 29 73 ÅRSRAPPORT 2012 CVR 32 89 29 73 UDGIVER COWI Holding A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark Telefon 56 40 00 00 Telefax 56 40 99 99 www.cowi.dk www.cowi.com www.cowiholding.com COWI er en førende

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2012. Prospekt

COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2012. Prospekt COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2012 Prospekt Dette dokument er ikke godkendt af en værdipapirtilsynsmyndighed i Canada, og der foreligger heller ikke en udtalelse fra en sådan myndighed om de

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2011. Prospekt

COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2011. Prospekt COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2011 Prospekt Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Resumé 1 Risikofaktorer 8 Definitioner og ordliste 13 I Aktieregistreringsdokument 15 1 Ansvarlige 15 2 Revisorer

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Sund og Bælt Partner A/S

Sund og Bælt Partner A/S Årsrapport 2004 Sund og Bælt Partner A/S CVR-nr. 26019133 1 / 16 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- nøgletal 5 Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 10 Balance 11 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere