Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke"

Transkript

1 Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

2 Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og organisationsaftaler for kirkefunktionærer blev der indført regler om, hvordan menighedsrådet skal planlægge kirkefunktionærernes arbejdstid. Reglerne om arbejdstidstilrettelæggelse er fastsat for Kordegne, sognemedhjælpere, kirkemusikere, kirketjenere og gravere 1, samt Organister 2. For tjenestemandsansatte kirkefunktionærer gælder der ikke tilsvarende regler, men menighedsrådene kan anvende reglerne, der gælder for ovenstående grupper analogt, da arbejdsplanlægning hører ind under ledelsesretten. I henhold til aftale om fridagsregler for tjenestemænd ved folkekirkens kirker og kirkegårde skal tjenestemandsansatte kirkefunktionærer dog kende deres ugentlige, løse fridag én måned forud. Den faste fridag anføres i deres ansættelsesbevis. Arbejdstidsplanlægning generelt Arbejdstidsplanlægningen foretages af menighedsrådet. For at opnå en arbejdsydelse, som opfylder menighedsrådets krav til betjening af menigheden, er det hensigtsmæssigt, at alle kirkefunktionærer og præster deltager i planlægningsarbejdet. Dog er det hensigtsmæssigt, at kun én person fra menighedsrådet, fx kontaktpersonen, repræsenterer menighedsrådet ved planlægningen. Der er ikke noget til hinder for, at menighedsrådet og kirkefunktionæren/-rne aftaler, at disse selv varetager hele eller dele af arbejdstidsplanlægningen. Menighedsrådet skal imidlertid se og godkende arbejdsplanerne, da det er menighedsrådets ansvar, at der til enhver tid er tilstrækkelig kirkebetjening til stede ved gudstjenester og kirkelige handlinger, og menighedsrådet skal derfor fx sikre sig, at der planlægges sammenfaldende rådighedstid for de medarbejdere, der nødvendigvis skal medvirke ved fx en begravelse. Arbejdstidstilrettelæggelsen skal gøre det klart for den enkelte medarbejder på hvilke tidspunkter, arbejdet kræver, at han/hun er til stede på arbejdspladsen, og hvornår han/hun skal stå til rådighed for ikke planlagte tjenester/arbejdsopgaver. Som forholdene er på de folkekirkelige arbejdspladser, vil der være en del arbejdstid, som ikke kan detailplanlægges af menighedsrådet, men som den enkelte kirkefunktionær selv må tilrettelægge under hensyn til, hvad arbejdet kræver. Arbejdstid, rådighedstid og rammetid Kirkefunktionærers arbejdstid deles op i 1. arbejdstid 2. rådighedstid 3. rammetid. Arbejdstid og rådighedstid kan samlet varigt overstige 37 timer, da der ikke er sammenfald mellem arbejdstid og rådighedstid. Det afgørende for opgørelsen af den samlede arbejdstid er, hvor megen rådighedstid, arbejdstid og forberedelsestid 3, der faktisk anvendes til udførelse af arbejdsopgaverne. 1. Arbejdstid 1 Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kordegn, sognemedhjælper og kirkemusiker, og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener og graver. 2 Overenskomst for organister. 3 Den tid, som den ansatte bruger til at forberede sit arbejde, eksempelvis hjemme.

3 Arbejdstiden er den tid, kirkefunktionæren reelt bruger på arbejdsopgaverne, eller som han/hun er pålagt at være til stede på arbejdspladsen i. Hvis menighedsrådet har besluttet en fast arbejdstid skal denne være meddelt kirkefunktionæren med én måneds varsel. 2. Rådighedstid Rådighedstid er det tidsrum, hvori menighedsrådet har fastsat, at kirkefunktionæren skal stå til rådighed for ikke planlagte aktiviteter. Der skelnes ikke mellem, om rådighedstiden anvendes ved egen eller andre ansættelsesmyndigheder. Hvis menighedsrådet ønsker, at kirkefunktionæren skal stå til rådighed som nævnt ovenfor, skal rådet betale rådighedstillæg til kirkefunktionæren. Menighedsrådet kan for en fuldtidsansat kirkefunktionær planlægge maksimalt 30 timers ugentlig rådighedstid til ikke planlagte tjenester/arbejdsopgaver. Er det aftalt, at kirkefunktionæren skal stå til rådighed for andre menighedsråd, altså for andre ansættelsesmyndigheder, til planlagte og ikke planlagte tjenester/arbejdsopgaver, skal disse timer medregnes i de ovennævnte 30 timer. Specielt for organister gælder, at rådighedstiden maksimalt kan planlægges med 4 timer pr. arbejdsdag, jf. afsnittet Særligt vedr. organister nedenfor. For deltidsansatte nedsættes timetallet forholdsmæssigt. For ansatte på plustid 4 øges timetallet forholdsmæssigt. Rådighedstiden skal varsles mindst én måned i planen over planlagte tjenester/arbejdsopgaver. 3. Rammetid Ved ansættelse på deltid skal der ved ansættelsen aftales en rammetid, dvs. på hvilke dage og tidspunkter, arbejdstiden kan placeres. Rammetiden er det tidsrum, menighedsrådet med én måneds varsel kan placere planlagte tjenester/arbejdsopgaver og rådighedstid indenfor. Deltidsansatte er nemlig kun forpligtede til at arbejde ud over det fastlagte timetal på de dage og tidspunkter, der er indgået aftale om ved ansættelsen. Rammetiden skal også anføres i ansættelsesbeviset. Typer af arbejdsopgaver Arbejdsopgaver deles op i 1. planlagte opgaver 2. ikke planlagte opgaver 3. arbejdsopgaver, der i sagens natur ikke kan planlægges på forhånd 1. Planlagte arbejdsopgaver Planlagte arbejdsopgaver er fx højmesser, sognemøder, koncerter, korøvelser, salmesangaftener, foredrag, ældrecafé og konfirmandklub. Planlagte arbejdsopgaver kan placeres med én måneds varsel inden for rammetiden. Ændringer skal meddeles kirkefunktionæren, men denne skal selvstændigt tilrettelægge og udføre de planlagte arbejdsopgaver i overensstemmelse med menighedsrådets anvisninger. 4 Plustid er fast, ugentlig arbejdstid ud over 37 timer ugentligt (max. 42 timer ugentligt) iflg. særskilt aftale mellem menighedsrådet og medarbejderen.

4 Der vil for de enkelte faggrupper og stillinger være forskel på behovet for detaljeret fastlæggelse af tidspunkter for arbejdets udførelse. Det vil bl.a. afhænge af arbejdets art, behovet for selvstændig forberedelse og afhængigheden af udefra kommende faktorer. Det bemærkes, at jo mere menighedsrådet fastsætter og tilrettelægger kirkefunktionærers arbejdstid som fast mødetid, jo mindre kan rådet forvente, at den ansatte selv planlægger sin arbejdstid. Endvidere bemærkes, at menighedsrådet til enhver tid konkret kan anvise, hvordan arbejdsopgaver skal udføres, ligesom menighedsrådet kan foretage omprioritering af den anviste arbejdstid og de anviste arbejdsopgaver. 2. Ikke planlagte arbejdsopgaver Ikke planlagte arbejdsopgaver er opgaver, hvor tidspunktet ikke er fastlagt på forhånd, og hvor kirkefunktionæren skal arbejde på tidspunkter, som bestemmes af udefra kommende omstændigheder, fx ved begravelse/bisættelse, vielse, kirkelig velsignelse, samt nødvendige opgaver som følge af akut sygdom. Udførelse af ikke planlagte arbejdsopgaver placeres inden for rådighedstiden og inden for rammetiden. For kirkefunktionærer, der er forpligtet til at stå til rådighed for arbejdsopgaver, der ikke kan planlægges, skal rådighedstiden tilsvarende fastlægges med én måneds varsel. De ikke planlagte arbejdsopgaver, som skal udføres inden for rådighedstiden, skal varsles udført med et rimeligt varsel. Menighedsrådet skal give kirkefunktionæren besked om faktisk anvendelse af rådighedstiden så tidligt som muligt, dog senest kl. 9 samme dag for ansatte under organisationsaftalerne og senest 48 timer forinden for ansatte under organistoverenskomsten. 3. Arbejdsopgaver, der i sagens natur ikke kan planlægges på forhånd Opgaver, der i sagens natur ikke kan planlægges på forhånd, er fx nødvendig glatførebekæmpelse i tilfælde af sådant vejrlig. Sådanne opgaver kan lægges når som helst, uanset rådighedstid. Er medarbejderen forpligtet til at udføre sådanne opgaver, er han/hun altså forpligtet til at udføre dem uden varsel. Fridagsregler Både placeringen af den faste og de løse fridage skal fremgå af arbejdsplanen. Afspadsering Godtgørelse for merarbejde ydes så vidt muligt i form af afspadsering af samme varighed som merarbejdet. Pauser Medarbejderne har krav på arbejdspauser. De har imidlertid ikke krav på betalte pauser og skal altså selv betale for ønskede pauser. Der er heller ikke noget til hinder for, at den enkelte medarbejder vælger ikke at holde pause. Ved arbejde i mere end 6 timer har medarbejdere krav på en pause af passende længde. Menighedsrådet kan vælge at give den ansatte lov til at spise i arbejdstiden. I dette tilfælde har kirkefunktionæren ikke holdt den pause, han/hun har krav på efter 6 timers arbejde. Særligt vedr. kordegne, sognemedhjælpere, kirkemusikere, kirketjenere og gravere

5 Menighedsrådet kan placere planlagte tjenester/arbejdsopgaver i op til 37 timer af en fuldtidsstilling. Ved deltidsansættelse kan der planlægges med timer svarende til den ansattes ugentlige timetal. Varsel af anvendelse af rådighedstid er kl. 9 samme dag. Der er ikke fastsat loft for antallet af arbejdstimer i en uge; dog skal arbejdsmiljølovgivningen overholdes, jf. kapitel 9 i Arbejdsmiljøloven om hvileperioder og fridøgn. Særligt vedr. organister For en fuldtidsansat organist (37 timer ugentligt) kan menighedsrådet planlægge arbejdsopgaver i maksimalt 30 timer ugentligt. Ved deltidsansættelse foretages omregning efter følgende formel: 30 timer/37 timer x den ansattes ugentlige timetal. Eksempel: Ved ugentlig arbejdstid på 20 timer: 30/37 x 20 = 16,22 afrundes til 16 timer, der kan planlægges om ugen. For organister kan rådighedstiden maksimalt planlægges med 4 timer pr. arbejdsdag, svarende til gennemsnitlig 20 timer ugentligt for en fuldtidsstilling. Selv om medarbejderen er ansat på deltid, er maksimumgrænsen pr. dag for planlagt rådighedstid fortsat 4 timer, men der skal ske omregning af de 20 timer ugentligt. Man kan således på en enkelt dag godt komme op på 4 timers planlagt rådighedstid, men så skal antallet af timer de øvrige dage nedjusteres. Omregning sker efter følgende formel: 20/37 timer x den ansattes ugentlige timetal. Eksempel: 20 timer/37 x 20 = 10,81, der gennemsnitligt kan planlægges som rådighedstid om ugen. Ved ansættelse på plustid øges timetallet forholdsmæssigt. Ovenstående formel gælder også i sådanne tilfælde. Der gælder ikke nogen afrundingsregler for rådighedstid. Menighedsrådet skal således selv tage stilling til spørgsmålet, men kan eventuelt drøfte dette med medarbejderen. Rådighedstid for vikartjeneste ved anden arbejdsgiver medregnes i de planlagte timer og skal ligesom disse varsles over for medarbejderen én måned forud. Den planlagte rådighedstid til sådan tjeneste medregnes i maksimalgrænsen på 30 planlagte timer ugentligt. En organist kan forpligtes til at stå til rådighed op til to dage pr. uge for at varetage tjenester/arbejdsopgaver ved andre kirker som følge af akut opstået sygdom. Varetagelse af tjeneste som følge af akut opstået sygdom skal varsles så tidligt som muligt og senest kl. 9 den dag, tjenesten skal afholdes. For organister gælder i øvrigt, at såfremt der er mindre end 4 timer mellem to tjenester, medregnes perioden mellem tjenesterne i arbejdstiden. Overskrides grænsen på 30 timer ugentligt for den planlagte arbejdstid, ydes der organisten en godtgørelse (se Overenskomst for organister, 11, stk. 7). Gennemførelsen af ikke planlagte tjenester/arbejdsopgaver skal oplyses så tidligt som muligt, og senest 48 timer inden tjenestens start.

6 Rådighed for xx mr. Gudstjeneste Børnekor Eksempel på planlægning for ansatte under organistoverenskomsten Grå felter Grønne felter Blå felter Røde felter = Fast ugentlig fridag = Planlagt tjeneste = Flydende fridage = Rådighedstid Ma Ti On To Fr Lø Sø Ma Ti On To Fr Lø Sø

7 Gudstjeneste Træffetid Børnekor Eksempel for ansatte under organisationsaftalerne Grå felter Grønne felter Blå felter Røde felter = Fast ugentlig fridag = Planlagt tjeneste = Flydende fridage = Rådighedstid Ma Ti On To Fr Lø Sø Ma Ti On To Fr Lø sø

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79. Søgnehelligdage Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.01) Fællesvejledning 1 Indholdsfortegnelse Hvad er en søgnehelligdag?... 3 Hvilke søgnehelligdage

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Forenklingsudvalgets Delbetæ nkning II (Kirkefunktionæ rområdet) afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg

Forenklingsudvalgets Delbetæ nkning II (Kirkefunktionæ rområdet) afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg Forenklingsudvalgets Delbetæ nkning II (Kirkefunktionæ rområdet) afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg 1 Betænkning nr. 1405/2001 2 Delbetænkning II Udgivet af Kirkeministeriet

Læs mere

Privatansattes arbejdstid

Privatansattes arbejdstid Privatansattes arbejdstid Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Faglig konsulent

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 1 Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 2 Side

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE

ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE 2013 1 Indhold Side ORGANISATIONSAFTALE... 3 I. DEL... 3 1. Organisationsaftalens område... 3 9.A. Arbejdstid... 4 9.B. Deltid... 4 9 C. Plustid...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

Standard overenskomst 2012

Standard overenskomst 2012 Standard overenskomst 2012 Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87, trin 248E og lederløn - Pensionsbidrag

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere