ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE"

Transkript

1 ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE 2013

2 1 Indhold Side ORGANISATIONSAFTALE... 3 I. DEL Organisationsaftalens område A. Arbejdstid B. Deltid C. Plustid Militærtjeneste Opsigelse... 5 II. DEL... 5 Supplementsbestemmelser... 5 X. Ekstrapersonale... 5 Y. Overarbejde... 5 Z. Fridage... 6 Æ. Turné... 7 III. DEL Ikrafttrædelse og opsigelse af organisationsaftalen... 7 Bilag PROTOKOLLAT Løn... 9 Forestillingsledere Løn Tillæg Turnéledertillæg... 9 Maskører, sminkører og parykmagere Løn Tillæg Instruktørassistenter ved operaen Løn Tillæg Korregissører Løn Tillæg Kapelregissører Løn Kostumeteknikere Løn Tillæg Musikarkivarer/nodeskrivere Løn Musikarkivar Tillæg Signalører Løn Tillæg Sufflører Løn Tonemestre Løn Diverse tillæg (følgesvendsordninger m.v.) Fælgesvendstillæg... 13

3 2 21. Tillæg Bilag Teaterpulje Bilag Tilkendegivelser Bilag Husaftale vedr. rådighedspligt Bilag Ny Løn Bilag Bemærkninger til organisationsaftalen for Det Kongelige Teaters tekniske personale tilsluttet Offentligt Ansattes Organisationer... 18

4 3 ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE Denne organisationsaftale fraviger og/eller supplerer den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer. Organisationsaftalens paragraffer refererer til paragrafferne i fællesoverenskomsten. II. Del, Supplementsbestemmelser er ikke omhandlet i fællesoverenskomsten. I. DEL 1. Organisationsaftalens område Organisationsaftalen omfatter, forestillingsledere, maskører, instruktørassistenter ved operaen, kor- og kapelregissører, kostumeteknikere, musikarkivarer/nodeskrivere, parykmagere, signalører, sminkører, sufflører og tonemestre. Stk. 2. For ovennævnte medarbejdergrupper gælder OAO-S-fællesoverenskomsten af 2008 mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer på nær kapitel 5, 16, stk. 1, kapitel 7, 24, 25, 26, 27 og 28 samt bilag 1, nr Stk. 3. Tekniske medarbejdere ansættes efter den fælles OAO-S-overenskomst med specificeret angivelse af den enkelte organisationsaftale i hvert ansættelsesbrev. Såfremt beskæftigelsen er egentligt håndværksmæssigt arbejde, sker ansættelse som tekniker efter den relevante organisationsaftale med pågældende håndværkerorganisationer med angivelse af det primære beskæftigelsesområde. Såfremt beskæftigelsen er af teaterteknisk karakter, sker ansættelse som teatertekniker i henhold til organisationsaftalen med Dansk Metal med angivelse af det primære beskæftigelsesområde. Såfremt beskæftigelsen sker som teaterteknisk assistent, sker ansættelse som tekniker efter overenskomst for teatertekniske assistenter med Lager- og Handelsarbejdernes Forbund og med angivelse af det primære beskæftigelsesområde. Nyansættelser af tekniske medarbejdere sker efter forudgående drøftelse mellem tillidsmændene for de berørte OAO-overenskomstområder og Det Kongelige Teater om, hvilket overenskomstområde der benyttes ved annoncering/ansættelse. I ansættelsesbrevet angives det primære arbejdsområde.

5 4 Stk. 4. Medarbejdere ansættes jf. stk. 3, men kan dog, hvor det er sikkerhedsmæssigt og fagligt forsvarligt, anvises at udføre arbejdsopgaver inden for andre arbejdsområder. Stk. 5. Prøvetiden er 3 måneder, som skal falde uden for sæsonlukningen, jf. dog Protokollat I, 19, stk. 2. Opsigelse i prøvetiden kan ske med 14 dages varsel. 9.A. Arbejdstid De i protokollatet anførte lønninger forudsætter heltidsbeskæftigelse svarende til 160,33 timer månedlig. Arbejdstiden opgøres månedsvis. Arbejdstiden placeres normalt i tidsrummet Arbejdstidens placering for den enkelte dag fastlægges af teaterchefen 3 uger forud. Ved omlægning af arbejdstiden med mindre end 48 timers varsel ydes der en varskotime (en grundtimeløn). Stk. 2. En teatertekniker kan højst pålægges to daglige fremmøder, og hvert fremmøde medregnes med mindst to timer. Stk. 3. Der kan lokalt indgås aftale om indførelse af flekstidsordninger. Sådanne flekstidsaftaler kan fravige organisationsaftalens arbejdstids- og overarbejdsregler. 9.B. Deltid Stk. 1. Ansættelse sker som udgangspunkt på fuld tid. Stk. 2. Der kan mellem institutionen og en allerede ansat træffes aftale om overgang til deltidsansættelse. Der ydes i så tilfælde forholdsmæssig løn. Stk. 3. Før der sker nyansættelse på deltid, skal det undersøges, om de pågældende arbejdsfunktioner lige så hensigtsmæssigt kan udføres af allerede ansatte på deltid, der har de krævede kvalifikationer, og som ønsker at overgå til en højere beskæftigelsesgrad. Stk. 4. Tillidsrepræsentanten orienteres om indgåede aftaler om deltidsansættelse. Stk. 5. Overarbejde i forbindelse med deltidsansættelse bør kun undtagelsesvis finde sted. 9 C. Plustid Stk. 1. For at bestemmelserne om plustid, jf. stk. 2-7 kan bringes i anvendelse på arbejdspladsen, skal der indgås aftale mellem ansættelsesmyndigheden og den/de respektive tillidsrepræsentant(er) om, at ordningen iværksættes. Hvis der for en personalegruppe ikke findes en tillidsrepræsentant, indgås aftalen med den forhandlingsberettigede organisation. Iværksættelsesaftalen skal indeholde en opsigelsesbestemmelse.

6 5 Stk. 2. Ansættelsesmyndigheden og den ansatte kan aftale en individuel arbejdstid, der er højere end den i 9A anførte fuldtidsbeskæftigelse (plustid). Stk. 3. Den individuelt aftalte arbejdstid kan ikke udgøre mere end gennemsnitlig 42 timer om ugen. Stk. 4. Ved aftale om plustid forhøjes arbejdstiden og lønnen forholdsmæssigt. Stk. 5. Af den del af lønnen, der overstiger lønnen for fuldtidsbeskæftigelse, indbetaler ansættelsesmyndigheden et pensionsbidrag på 15 %. Beløbet indbetales til den sædvanlige overenskomstmæssige pensionsordning. Stk. 6. En individuel aftale om plustid kan af såvel den ansatte som ansættelsesmyndigheden opsiges til bortfald med 3 måneders varsel til udgangen af en måned, medmindre andet aftales. Stk. 7. Hvis den ansatte afskediges uansøgt, har den pågældende uanset et eventuelt aftalt længere varsel ret til at vende tilbage til den beskæftigelsesgrad, som gjaldt før overgangen til plustid, 3 måneder før fratrædelsestidspunktet. 15. Militærtjeneste Funktionærlovens regler om militærtjeneste finder anvendelse. 16. Opsigelse For funktionærer og månedslønnede ikke-funktionærer gælder funktionærlovens regler om varsling af opsigelse og om fratrædelsesgodtgørelse. Funktionærlovens regler om prøvetid finder ikke anvendelse for månedslønnede ikke-funktionærer, jf. 1, stk. 5. II. DEL Supplementsbestemmelser X. Ekstrapersonale Teatret kan ud over det normale mandskab anvende yderligere arbejdskraft. Stk. 2. Der betales for min. 4 timer. Y. Overarbejde Overarbejde opgøres månedlig og afspadseres med frihed af samme varighed med tillæg af 50 pct. Overarbejde er pålagt arbejde udover fuldtidsnormen. Stk. 2. Alt overarbejde i en sæson skal normalt afspadseres inden næste sæson

7 6 påbegyndes. Stk. 3. Hvis overarbejdet ikke har kunnet afspadseres efter stk. 2 ydes overarbejdsbetaling, der beregnes som 1/1924 af årslønnen for hvert skalatrin med tillæg af 50 pct. Udbetaling finder sted sammen med den nærmest følgende lønudbetaling, såfremt ingen anden aftale er truffet. Stk. 4. Der ydes ikke afspadsering eller betaling i henhold til stk. 1 eller 3 til ansatte, der oppebærer særligt tillæg som kompensation for overarbejde, jf. protokollatet til organisationsaftalen. Stk. 5. Hvis over-/merarbejde ikke har kunnet afvikles inden for den i stk. 2 angivne frist, kan den ansatte i stedet for overarbejdsbetaling vælge at få den ikke-afviklede frihed godskrevet som omsorgsdage/-timer. Stk. 6. Sådanne omsorgsdage/-timer registreres sammen med eventuelle omsorgsdage, som den ansatte måtte have opnået i forbindelse med barsel og adoption, jf. den mellem Finansministeriet og centralorganisationerne indgåede aftale om barsel, adoption og omsorgsdage. Omsorgsdagene/-timerne afvikles efter anmodning i overensstemmelse med reglerne i nævnte aftale. Stk. 7. Afspadseringsfrihed, der efter bestemmelsen i stk. 5 og 6 er konverteret til omsorgsdage/-timer, kan ikke senere tilbageføres og godtgøres med over- /merarbejdsbetaling. Stk. 8. Den enkelte ansættelsesmyndighed kan fastsætte et max. pr. medarbejder for antallet af over-/merarbejdstimer, der kan konverteres til omsorgsdage/-timer. Max. kan dog ikke sættes lavere end et timetal svarende til i alt 10 omsorgsdage pr. barn. Z. Fridage Juleaftensdag, 1. juledag, Skærtorsdag, Langfredag og Påskelørdag er fridage. Stk. 2. De ansatte har ret til en ugentlig fridag. Stk. 3. Under henvisning til Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 324 af 23. maj 2002 om hvileperiode og fridøgn m.v., 20, er parterne enige om, at det ugentlige fridøgn kan omlægges. Der må dog ikke være mere end 12 døgn mellem 2 fridøgn. Såfremt en ved tjenesteliste fastlagt fridag inddrages, erstattes denne snarest med en anden fridag med tillæg af 50 pct. af det præsterede arbejde. Dette tillæg ydes dog ikke, hvis der ydes særligt tillæg blandt andet som kompensation for mistede fridage, jf. protokollatet til organisationsaftalen.

8 7 Æ. Turné Oplysninger om planlagte turnéer gives ved sæsonstart. Hvis aftale indgås i sæsonen, gives oplysninger, så snart bindende aftale om en turné er indgået, og ved længere varende turnéer gives varslet så vidt muligt 3 måneder i forvejen. Turneens endelige rejseplan og liste over de medvirkende opslås senest 14 dage før afrejse. Ved udenlandske turnéer dog en måned før. I tilfælde af sygdom kan der indkaldes med kortere varsel. Enhver teatertekniker kan under turné pålægges arbejde i henhold til 1, stk. 3. Arbejdstiden, der udgør 160,33 timer pr. måned, placeres af teaterchefen eller den, som han bemyndiger hertil, i tidsrummet mellem kl Arbejdstiden beregnes ud fra det rent faktiske arbejde. 1 Der ydes 1/2 times frokostpause. Såfremt det ikke er muligt at placere en ugentlig fridag på turneen, ydes der en kompensationsfridag til afspadsering umiddelbart efter turneen. Hvis hjemkomst finder sted efter offentlige transportmidlers normale sidste afgang fra Kgs. Nytorv, skal teatret bekoste hjemtransport inden for det storkøbenhavnske område. Det Kongelige Teater sørger for indkvartering og befordring. Under turné ydes befordringsgodtgørelse samt time- og dagpenge efter de regler og satser, der til enhver tid er gældende for statens tjenestemænd. Organisationsaftalens 9A, 9B og 9C samt II. Del, litra Z finder ikke anvendelse under turné. III. DEL 39. Ikrafttrædelse og opsigelse af organisationsaftalen Organisationsaftalen har virkning fra 1. april 2013 og kan af parterne opsiges skriftligt med tre måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst 31. marts I henhold til aftale af 8. december 2000 er det af Teaterpuljen finansieret, at arbejdstiden for maskører og kostumeteknikere under turné beregnes ud fra det faktiske arbejde, dog minimum med 7,4 time pr. dag inklusive rejsedage. I henhold til aftalen indregnes den faktiske rejsetid på indenlandske turneer uden for Storkøbenhavn i arbejdstiden.

9 8 København, den Dansk Metal Det Kongelige Teater

10 9 Bilag 1 PROTOKOLLAT Skalatrin er to-årige og følger stedtillægssats VI. Allerede ansatte, der forudlønnes, bevarer denne ret. 1. Løn Ophævet. Forestillingsledere 2. Løn Skalatrin 29, 31, 33, 35 og Tillæg Der ydes et særligt tillæg på ,00 kr. årlig (niveau 31/3 2012). Dette tillæg ydes som godtgørelse for: 1. Overarbejde 2. Signaltjeneste 3. Aften- og nattjeneste 4. Tjeneste på lørdage, søn- og helligdage, grundlovsdag og juleaftensdag 5. Delt tjeneste 6. Rådighedstjeneste (1 time i forbindelse med forestillinger. Timen placeres lokalt.) 7. Den ulempe, der er forbundet med uvarslet omlægning af arbejdstider 8. Tjeneste på en forud fastlagt fridag. 4. Turnéledertillæg Hvis forestillingslederen er turnéleder ydes der et tillæg på kr. 296,00 (niveau 31/3 2012) pr. dag. Herudover ydes et tillæg på kr. 242,00 (niveau 31/3 2012) pr. dag for øget ansvar.

11 10 Maskører, sminkører og parykmagere 5. Løn Skalatrin 23, 24, 25, 26 og Tillæg Der ydes et særligt tillæg på ,00 kr. årlig (niveau 31/3 2012). Dette tillæg ydes som godtgørelse for: 1. Aften- og nattjeneste 2. Tjeneste på lørdage, søn- og helligdage, grundlovsdag og juleaftensdag 3. Delt tjeneste 4. Rådighedstjeneste (1 time i forbindelse med forestillinger. Timen placeres lokalt.) 5. Den ulempe, der er forbundet med uvarslet omlægning af tjenesten. Instruktørassistenter ved operaen 7. Løn Skalatrin 31, 33, 35, 37 og Tillæg Der ydes et særligt tillæg på ,00 kr. årligt (niveau 31/3 2012). Tillægget ydes efter samme betingelser som i 3. Korregissører 9. Løn Skalatrin 24, 25, 26, 27 og Tillæg Der ydes et særligt tillæg på ,00 kr. årligt (niveau 31/3 2012). Tillægget ydes efter samme betingelser som i 3. Kapelregissører 11. Løn Skalatrin 24, 25, 26, 27 og 28.

12 11 Kostumeteknikere 12. Løn Skalatrin 23, 24, 25, 26 og Tillæg Der ydes et særligt tillæg på ,00 kr. årlig (niveau 31/3 2012). Tillægget ydes efter samme betingelser som i 6. Musikarkivarer/nodeskrivere 14. Løn Skalatrin 24, 25, 26, 28, 30 og 34. Musikarkivar 1 stilling skalatrin 26, 28, 30, 32, 36 og Tillæg Til stillingen i skalatrinsforløbet 26, 28, 30, 32, 36 og 41 ydes et tillæg på kr ,00årligt (niveau 31/3 2012). Tillægget ydes efter samme betingelser som i 3. Signalører 16. Løn Skalatrin 27, 29, 31 og Tillæg Der ydes et særligt tillæg på ,00 kr. årlig (niveau 31/3 2012). Tillægget ydes efter samme betingelser som i 3. Sufflører 18. Løn Skalatrin 26, 28, 30 og 32.

13 12 Tonemestre 19. Løn a.løn Skalatrin 29, 31, 33, 35 og 37 b. Pension Pensionsbidraget indbetales til OAO-pension. c. Ansættelsesvilkår Ansættelse sker i henhold til funktionærlovens bestemmelser. Stk. 2. Prøvetiden er 6 måneder, som skal falde uden for sæsonlukningen. Opsigelse i prøvetiden kan ske med 14 dages varsel. Stk. 3. Ansættelse som tonemester forudsætter normalt følgende dokumenterede forkundskaber: Indgående kendskab til læsning af såvel ældre som nyere partiturer, færdighed i redigerings- og almindelig studieteknik, videoteknik, kendskab til moderne elektronik samt sprogkundskaber. Stk. 4. Ledelsen udarbejder inden sæsonstart årsplanen under inddragelse af tonemestrenes tillidsrepræsentant. d. Tillæg Der ydes et særligt tillæg på ,00 kr. årlig (niveau 31/3 2012). Dette tillæg ydes som godtgørelse for: 1. Overarbejde 2. Signaltjeneste 3. Aften- og nattjeneste 4. Tjeneste på lørdage, søn- og helligdage, grundlovsdag og juleaftensdag 5. Delt tjeneste 6. Rådighedstjeneste (1 time i forbindelse med forestillinger. Timen placeres lokalt.) 7. Den ulempe, der er forbundet med uvarslet omlægning af arbejdstider 8. Tjeneste på en forud fastlagt fridag. Stk. 2. Under turnéer ydes et tillæg på kr ,00 (niveau 31/3 2012) for hver turnédag. Tillægget gives som kompensation for natarbejde og for den særlige belastning, der er forbundet med turnéer mv.

14 13 e. Udvekslingsordning Der er mellem overenskomstens parter enighed om, at der lokalt mellem Det Kongelige Teater og Dansk Metal søges indgået en udvekslingsaftale med Det Kongelige Teater og andre teatre, Danmarks Radio mv. med henblik på midlertidig rokering mellem de ved teatret ansatte tonemestre og lydteknikere ansat ved de institutioner i ind- og udland, hvor der er aftalt en udvekslingsordning. f. Assistenter Assistenter kan ansættes til alt forefaldende arbejde i lydteknisk afdeling og aflønnes svarende til den i overenskomsten mellem Finansministeriet og HK aftalte aflønning af studerende. Assistenter er ikke i øvrigt omfattet af de i overenskomsten angivne ansættelsesvilkår. g. Turné og ekstraaktiviteter Der er mellem overenskomstens parter enighed om, at der lokalt kan indgås aftale om retningslinjer for afvikling af turnéer og ekstraaktiviteter. Diverse tillæg (følgesvendsordninger m.v.) 20. Fælgesvendstillæg Enhver maskør,kostumetekniker, musikarkivar, nodeskriver og sufflør, der fungerer som følgesvend, oppebærer i den pågældende periode kr. 497,00 (niveau 31/3 2012) pr. måned. Den enkelte medarbejder vil, når denne udvælges til følgesvend ved en produktion, automatisk modtage tillægget i 6 måneder. Varetagelse af følgesvendsopgaver ved flere produktioner på én gang vil ikke udløse ekstra tillæg. Det faglige indhold af følgesvendsordningerne fastlægges i øvrigt nærmere ved lokale aftaler. 21. Tillæg Der kan ydes tillæg mv. af teaterpuljen, jf. bilag 2 til organisationsaftalen. København, den Dansk Metal Det Kongelige Teater

15 14 Bilag 2 Teaterpulje Dækningsområde: Alle ansatte på teatret, dvs. - kunstnere - teknisk personale - individuelt ansatte - ansatte omfattet af Finansministeriets overenskomster (akademikere, kontorfunktionærer, håndværkere m.fl.) - mellemledere, der ikke er omfattet af Kulturministeriets cheflønspulje. Finansiering: - midler der afsættes ved overenskomstfornyelser - midler der tilføres fra centralorganisationernes centrale puljer - midler der tilføres fra Kulturministeriets lokallønspulje - tillæg, der er ydet efter hidtidige overenskomster, men som ikke er medtaget i de nye overenskomster for DKT, kan ved aftale tilføres teaterpuljen. Formål: - individuelle tillæg, anciennitets- eller lønrammeoprykninger. - i mindre omfang omklassificering af teaterspecifikke grupper. - arbejdsbestemte tillæg. Procedure: Tillæg og omklassificering aftales løbende mellem teaterchefen og vedkommende organisation/tillidsrepræsentant. I øvrigt henvises til principperne i den lokallønsordning, som blev gennemført ved overenskomstfornyelsen pr. 1. april 2008.

16 15 Bilag 3 Tilkendegivelser I forbindelse med fornyelsen af organisationsaftale mellem Det Kongelige Teater og Dansk Metalarbejderforbund for Det Kongelige Teaters teaterteknikere har teatret tilkendegivet følgende: 1. Såfremt overarbejdet i grupper, der har et fast tillæg bl.a. til betaling af dette, måtte antage et uforholdsmæssigt stort omfang for enkelte, vil teatret søge dette afhjulpet gennem omlægning af arbejdstilrettelæggelsen, gennem tildeling af puljemidler til den enkelte eller gennem ekstra bemanding. 2. Under turné ydes der betaling for den faktiske arbejdstid, min. dog 7,4 timer pr. dag inkl. rejsedage. 3. Teatret vil afstå fra at kræve arbejdstid erlagt, for så vidt angår personale, der ikke relateres til dagens/aftenens forestilling på dage, der er fridage for det tekniske personale, omfattet af organisationsaftalen med Offentligt Ansattes Organisationer, dvs. følgende dage: Lillejuleaften, 2. juledag, nytårsdag, 2. påskedag, Store Bededag, Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag. København, den Det Kongelige Teater

17 16 Bilag 4 Husaftale vedr. rådighedspligt Der er mellem nedenstående parter indgået aftale om, at enhver sufflør ved skuespilafdelingen, der ikke er sygemeldt eller fritaget for tjeneste, på alle prøve- og forestillingsdage skal være rede til at medvirke i prøver og forestillinger. Meddelelse om ændringer i dagens prøver og forestillinger skal kunne oplyses til den enkelte i tidsrummet kl Såfremt den enkelte ikke opholder sig på angivet telefonnummer er det pågældendes pligt selv at indhente oplysningerne om evt. ændringer. København, den Dansk Metal Det Kongelige Teater

18 17 Bilag 5 Ny Løn I overenskomstperioden arbejdes der hen imod at indføre Ny Løn ved næste overenskomstfornyelse. I den forbindelse er følgende aftalt: a. Parterne forpligter sig til at arbejde for, at der fra centralt hold afsættes puljemidler til overgangen til Ny Løn. b. Parterne er enige om, at man i perioden bruger 12, 13 og 14 i cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer ved udmøntning af teaterpuljen. Der er enighed om, at puljen derudover kan anvendes som hidtil. c. Parterne er enige om at optage forhandlinger om udmøntning af teaterpuljen senest den 1. september d. Parterne er enige om, at fælleserklæringen fra 2008 (bilag til cirkulæret om rammeaftaler om Nye Lønsystemer) finder anvendelse. Forhandlingsresultatet skal dog kunne rummes inden for teaterpuljens rammer. e. Der udarbejdes i løbet af perioden en lønpolitik efter drøftelse mellem parterne. Arbejdet forankres i SU, men det sikres, at de relevante tillidsrepræsentanter er involveret i arbejdet. København, den Dansk Metal Det Kongelige Teater

19 18 Bilag 6 Bemærkninger til organisationsaftalen for Det Kongelige Teaters teaterteknikere Bestemmelser til den under del I, 9 C anførte plustid: Bemærkning til 9 C, stk. 1: Vilkårene for individuelle aftaler om plustid fremgår af bestemmelserne i omhandlede paragraf og skal derfor ikke fastlægges i iværksættelsesaftalen for den pågældende personalegruppe. Iværksættelsesaftalen skal alene bekræfte de lokale parters enighed om, at plustidsordningen kan anvendes på den pågældende arbejdsplads. Ved eventuelt bortfald af iværksættelsesaftalen, løber allerede indgåede individuelle aftaler om plustid videre efter deres individuelle indhold, indtil de eventuelt måtte blive opsagt efter de regler, der er fastsat i den individuelle aftale. Bemærkning til 9 C, stk. 2: Plustid forudsætter en aftale mellem ansættelsesmyndigheden og den ansatte og bygger således på frivillighed. Plustidsaftaler kan ikke indgås for ansatte med egentligt chefansvar. Bemærkning til 9 C, stk. 4: Den forhøjede løn udbetales også under fravær, hvor den ansatte har ret til sædvanlig løn, eksempelvis sygdom, barselsorlov, ferie og omsorgsdage. Den forhøjede løn lægges ligeledes til grund ved beregning af efterindtægt, fratrædelsesbeløb eller andre ydelser, der tager udgangspunkt i den ansattes sædvanlige løn. Eventuelle rådighedsforpligtelser og dertil hørende rådighedstillæg fortsætter uændret, medmindre andet aftales. Bemærkning til 9 C, stk. 5: For tjenestemandslignende ansatte indbetales der et pensionsbidrag på 18 pct. til en supplerende pensionsordning af den del af lønnen, der overstiger lønnen for fuldtidsbeskæftigelse. Bemærkning til 9 C, stk. 6: Efter varslets udløb vender den ansatte tilbage til den beskæftigelsesgrad, der gjaldt før indgåelse af plustidsaftalen. Bemærkning til 9 C, stk. 7:

20 19 Arbejdsdirektoratet har tilkendegivet, at arbejdstimer ud over 37 pr. uge, der er præsteret inden for de seneste 3 måneder forud for en ledighedsperiode, i relation til lov om arbejdsløshedsforsikring vil blive betragtet som overskydende timer. Betalingen for disse timer vil derfor påvirke beregningen af eventuelle arbejdsløshedsdagpenge. Der er derfor aftalt, at en ansat, der afskediges uansøgt, kan vælge at vende tilbage til sin tidligere beskæftigelsesgrad 3 måneder før sin fratræden uanset om den individuelle plustidsaftale indeholder et længere opsigelsesvarsel.

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 1 Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 2 Side

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel INDHOLD 1 ARBEJDSTID... 6 1. Arbejdstidens planlægning m.v... 6

Læs mere

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst for beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber. 33.03 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber. 33.03 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund 33.03 Side

Læs mere

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere KL 51.11 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.11 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund 40.21 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Regler om løn- og arbejdsvilkår for maskinstationer ved udførelse af entreprenørarbejde, arbejde inden for bygge- og anlægsoverenskomstens gyldighedsområde Marts

Læs mere

Privatansattes arbejdstid

Privatansattes arbejdstid Privatansattes arbejdstid Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Faglig konsulent

Læs mere

Standard overenskomst 2012

Standard overenskomst 2012 Standard overenskomst 2012 Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87, trin 248E og lederløn - Pensionsbidrag

Læs mere

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017 mellem DI Overenskomst II (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet Løn- og tillægssatser

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING

JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 2014 4 2014 Jord- og Betonoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Bygge-, Jord- og

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere